Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt"

Transkript

1 Investeringsanalyse 3. maj 6 Renteprognose Flere faktorer peger opad for renterne på længere sigt Vi venter stadig ikke større rentestigninger i de kommende tre måneder. Det skyldes de nye pengepolitiske lempelser i euroområdet (flere statsobligationsopkøb, nye ekstraordinære lån til bankerne (TLTRO II) og opkøb af virksomhedsobligationer), samt at den japanske centralbank ventes at lempe igen for at undgå en yderligere styrkelse af yennen, og at der ikke er udsigt til en amerikansk renteforhøjelse i juni, samtidig med at inflationen og inflationsforventningerne stadig er lave. Vi udelukker da heller ikke muligheden for et nyt pres for lavere globale renter. Givet de nye lempelser fra ECB og usikkerheden forud for den britiske EU-afstemning kan Tyskland meget vel blive det næste land efter Schweiz og Japan hvor de -årige obligationsrenter går i minus. Visse faktorer peger mod højere -årige renter Der er imidlertid også faktorer, der peger i den anden retning, især når vi ser 6- måneder frem. Fed ventes at genoptage renteforhøjelserne i september, og det vil trække statsobligationsrenterne i USA og de -årige renter i Europa op. Markedet venter som bekendt kun ganske få renteforhøjelser i USA i de næste to år. Desuden vil de -årige europæiske obligationsrenter muligvis stige mere, end vi venter, hvis de højere oliepriser slår igennem på inflationsforventningerne. Det skal også nævnes, at der har været store udstedelser i ultralange statsobligationer i den seneste måned. Frankrig, Belgien, Spanien og Irland har alle udstedt 5-årige obligationer, og det kan nu være Italiens tur. Belgien og Irland har desuden udstedt - årige obligationer. Der har hidtil været stor interesse blandt investorerne for de lange obligationer, men det kan ændre sig, hvis stemningen på finansmarkederne skifter, eller flere lande beslutter at udstede i denne del af kurven. De ultralange obligationer tilføjer betydelig renterisiko til markedet, og vi har allerede set de 3-årige obligationsrenter i periferien kravle op bl.a. som reaktion på de lange obligationer. Vi udelukker derfor bestemt ikke muligheden for et pres for især højere -årige renter i Europa fra den meget lange ende af kurven (3 år). Statsgældskontorerne i mange europæiske lande finder øjensynligt renteniveauet i det 3-5-årige segment meget attraktivt og har udnyttet muligheden for at fastlåse en del af deres renteeksponering i op til år. Hvis inflationsforventningerne stiger, f.eks. som følge af højere oliepriser eller en bedring i europæisk økonomi, kan det -3-årige segment på kurven også være sårbart. Dansk rentespænd til euroen kan køre ind Vi venter fortsat, at den danske indskudsbevisrente vil være uændret -,65 % i de kommende måneder. Et Brexit eller en større udvidelse af ECB s obligationsopkøb vil dog kunne skabe ny valutatilstrømning til Danmark, og vi ser generelt en vis sandsynlighed for en indsnævring af rentespændet til euroen. Den svenske Riksbank nedsatte renten med 5bp til minus,5 % på mødet i februar som reaktion på den lave inflation. Derudover blev statsobligationsopkøbene forlænget i april, og som led heri vil opkøbene blive nedtrappet i. halvår. Givet det lave inflationspres i Sverige og risikoen for en SEK-styrkelse ser vi imidlertid stadig en vis sandsynlighed for flere pengepolitiske lempelser. I Norge har olieprisstigningen reduceret presset for lavere renter, men da den norske krone er blevet styrket, venter vi stadig en sidste rentenedsættelse til september. Genveje Prognose for euroområdet Prognose for Danmark Prognose for Sverige Prognose for Norge Prognose for USA Prognose for Storbritannien Centralbankrenter Land Spot +3m +6m +m USD EUR.... GBP DKK SEK NOK årige statsrenter Land Spot +3m +6m +m USD TYS GBP DKK SEK NOK Redaktør: Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen

2 Indhold og bidragydere Euroområdet... 3 Makro Senioranalytiker Pernille Bomholdt Nielsen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Danmark... 4 Makro Privatøkonom Las Olsen Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Sverige... 5 Makro & Renter Chefanalytiker Michael Boström +46 () Senioranalytiker Michael Grahn +46 () Senioranalytiker Marcus Söderberg +46 () Senioranalytiker Carl Milton +46 () Norge... 6 Makro & Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen USA... 7 Makro & Renter Analytiker Mikael Milhøj Renter Chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen Storbritannien... 8 Makro & Renter Senioranalytiker Morten Helt maj 6

3 Prognose for euroområdet Euroområdet havde en vækst på,6 % i. kvartal i år opgjort på kvartalet og overraskede dermed positivt. Den solide vækst har formentlig været drevet af privatforbruget, der nyder godt af de lave oliepriser og bedringen på arbejdsmarkedet, hvor ledigheden er faldet til, % det laveste niveau siden. Ser vi fremad, vil risikoen for et Brexit sandsynligvis trække i negativ retning ikke mindst for erhvervstilliden og dermed investeringerne. Den samlede årlige inflation faldt til -, % og kerneinflationen faldt,3 procentpoint til,7 % i april. Faldet i kerneinflationen skyldes formentlig delvis, at påsken lå tidligt i år, men andre faktorer kan også have spillet ind. Inflationsudviklingen vækker bekymring hos ECB, der venter en kerneinflation på, % i år. Vi regner med, at den samlede inflation forbliver negativ i de kommende måneder, da energipriserne stadig vil trække ned. Inflationen ventes dog at stige igen senere på året som følge af en basiseffekt i oliepriserne. ECB er i gang med at implementere lempelserne, der blev annonceret i marts, herunder nye lån til bankerne (TLTRO II) og en udvidelse af statsobligationsopkøbene fra 6 til 8 mia. euro om måneden. Vi venter derfor ikke nye initiativer fra ECB over sommeren, hvor de bl.a. vil fokusere på, hvordan lempelserne påvirker økonomien. Mario Draghi sagde på ECB s møde i april, at pengepolitikken virker, men at man må have tålmodighed. Set i et længere perspektiv ventes ECB at forlænge obligationsopkøbene til efter marts 7, da der ikke rigtigt ser ud til at komme gang i inflationen. Som nævnt ser ECB efter vores vurdering for lyst på udsigterne for kerneinflationen, og de vil formentlig løbende nedrevidere prognosen for kerneinflationen. De nye pengepolitiske lempelser betyder, at det nu er usandsynligt, at vi får en større stigning i obligationsrenterne i euroområdet, og vi udelukker absolut ikke muligheden for et fortsat pres for lavere renter i de næste par måneder. Givet de nye lempelser, ECB annoncerede i marts, kan Tyskland meget vel blive det næste land efter Schweiz og Japan hvor de -årige obligationsrenter går i minus. Vi venter imidlertid fortsat et lille pres for højere obligationsrenter på 6- måneders sigt pga. afsmitning fra den lange ende af den amerikanske rentekurve. Vi tror stadig fuldt og fast på, at ECB vil kunne holde de - og 5-årige renter i skak med obligationsopkøbene og en indlånsrente på minus,4 %. Vi venter derfor stadig en vis stejling af den -- og 5--årige eurokurve. Desuden ventes 3-måneders Euribor-fixingerne at forblive negative de næste måneder. EUR Spot +3m +6m +m ECB.... 3M årig årig årig årig årig årig EUR-swapkurve Tyske statsobligationer. % bp Ændring, bp (h-akse) -Apr-6 -May-6 3-måneders Euribor-rente -årig swaprente 3 3. maj 6

4 Prognose for Danmark Væksten i Danmark ser fortsat ud til at have været lav i. kvartal, men beskæftigelsen i den private sektor vokser stadig pænt, så opsvinget fortsætter. Inflationen lå på nul både i marts og april, hvor tøjpriserne trak ned, men lønvæksten og prisen på serviceydelser indikerer, at det underliggende inflationspres er betydeligt højere i den indenlandske økonomi. Nationalbanken undlod at intervenere i valutamarkedet i april til trods for, at kronen blev styrket til 7,44 mod euroen. Kronen er siden blevet styrket yderligere, og Nationalbanken må formentlig intervenere for at svække kronen i de kommende måneder, da kronekursen fortsat ventes at være støttet af, at rentespændet til Den Europæiske Centralbank indsnævres, samt at bankernes nettostilling er lav, og at investorerne vil afdække risikoen for en svækkelse af euroen i forbindelse med den britiske EUafstemning i juni. Det vil formentlig være tilstrækkeligt, at Nationalbanken intervenerer for at svække kronen, da det vil øge bankernes nettostilling samt trække de korte pengemarkedsrenter ned og samtidig sende valutaterminskursen på EUR/DKK længere ned i minus. Samlet set ventes Nationalbanken at holde indskudsbevisrenten uændret på -,65 % på M sigt. Bliver det imidlertid nødvendigt at intervenere med salg af valuta for - mia. kroner over en kortere periode, kan det udløse en rentenedsættelse til -,75 %. Hvis ECB nedsætter indlånsrenten igen, vil Nationalbanken formentlig også følge op med en rentenedsættelse til -,75 % som, vi mener, stadig er den nedre grænse for den ledende danske rente. et ligger til en gradvis stigning i de danske pengemarkedsrenter fra 7 og venter, at rentespændet til de korte eurorenter (EONIA) går i plus i 7. Vores prognose for den danske indskudsbevisrente og de danske pengemarkedsrenter ligger derfor stadig lidt under markedets forventninger. Vi tror fortsat, at det betydelige danske betalingsbalanceoverskud vil sikre, at Nationalbankens rente kan forblive under eurorenten i en overskuelig fremtid. Den generelle jagt på afkast, efter at Den Europæiske Centralbank har besluttet at øge obligationsopkøbene, ventes desuden at få nogle investorer til at gå efter de marginalt højere obligationsrenter i Danmark. Vi venter derfor også, at det lange rentespænd til Tyskland vil køre lidt ind i år. Et Brexit vil kunne skabe valutaindstrømning til Danmark og få rentespændet til Tyskland til at køre yderligere ind. I det -årige segment venter vi et lille pres for højere renter pga. afsmitning fra USA, og der er udsigt til en stejling af den -- og 5--årige rentekurve i 6. 6-måneders CIBOR-fixingerne ventes fortsat at holde sig lige over nul, mens 3-måneders fixingerne ventes at forblive på omkring - bp. DKK Spot +3m +6m +m ISBV REPO M M DKK-swapkurve Statsobligationer -årig årig årig årig årig årig % bp Ændring, bp (h-akse) -Apr-6 -May-6 3M Cibor-rente -årig swaprente 4 3. maj 6

5 Prognose for Sverige Når vi ser på de månedlige nøgletal, er indtrykket, at svensk økonomi er bremset kraftigt op i. kvartal efter at have været flyvende i. halvår 5, hvor den årlige vækst lå på over 4 %. Opbremsningen skyldes tilsyneladende især udviklingen i detailsalget og i servicesektoren, men i nogen grad også varehandlen med udlandet. Det er svært at sige, om der er tale om et midlertidigt eller et længerevarende fænomen, men selv med en opbremsning i økonomien klarer Sverige sig pænt i sammenligning med de fleste andre lande. Inflationen har været lidt højere, end vi havde ventet, i de foregående måneder, da detailhandlen er fortsat med at opjustere priserne efter den svenske krones svækkelse sidste år. Vi venter imidlertid en afbøjning efterfulgt af et fald i stort set alle inflationsmål (inflationen i forbrugerpriserne samt inflationen i forbrugerpriserne renset for boligrenter og i forbrugerpriserne renset både for boligrenter og energi), især fordi lønvæksten stadig er for lav (de nye overenskomster giver lønstigninger på, % næste år), og den svenske krones styrkelse trækker importpriserne ned. Inflationen vil derfor igen komme ned under Riksbankens prognose. Riksbanken øgede mod vores forventning opkøbene af statsobligationer med i alt 45 mia. svenske kroner på mødet i april, hvoraf de 5 mia. er i indeksobligationer. Opkøbene beløber sig nu i alt til 45 mia. svenske kroner og vil løbe frem til udgangen af 6. Som led i det nye initiativ vil opkøbene blive nedtrappet i. halvår. Riksbanken er uden tvivl bevidst om, at deres obligationsopkøb set i forhold til BNP er relativt beskedne sammenlignet med de tilsvarende opkøb i euroområdet, og at den svenske krone derfor vil blive styrket gradvist mod euroen. Vi venter nu ikke flere pengepolitiske lempelser fra Riksbanken, men vores inflationsprognose indebærer, at det bliver svært for den svenske centralbank at få inflationen op på inflationsmålet på %, jf. ovenstående. Vi ser derfor en vis sandsynlighed for, at pengepolitikken lempes yderligere, selv om dette ikke er vores hovedscenario. Den svenske rentekurve er fladet ud som følge af det internationale rentefald. Det er værd at bemærke, at den -5-årige swapkurve nu ligger under intervallet på 6-85bp, der har været gældende siden medio 5. Vi venter, at dette segment på rentekurven vil fortsætte med at flade, da inflationen fortsat vil være lav, og renteforhøjelser dermed ligger et stykke ude i fremtiden. Den 5--årige rentekurve er også fladet ud, men er stadig betydeligt stejlere end den -5-årige kurve. Vi har længe ment, at en betydelig del af kurvestejlheden skal findes i det 5--årige segment på rentekurven, og vi ser ingen grund til at ændre synspunkt. SEK Spot +3m +6m +m Repo M årig årig årig årig årig årig SEK-swapkurve Statsobligationer.5 % bp Ændring, bp (h-akse) /4/6 /5/6 3-måneders Stibor-rente -årig swaprente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets 5 3. maj 6

6 Prognose for Norge Der er fortsat høj inflation i Norge. Kerneinflationen lå uændret på 3,3 % på årsbasis, hvorimod den samlede inflation faldt en smule fra 3,3 % til 3, % på årsbasis. Inflationen er stort set på linje med centralbankens forventninger og afspejler hovedsageligt den svækkede norske krone. Efterhånden som helårseffekten af den svækkede krone aftager, ventes inflationen gradvist at aftage og at falde til under inflationsmålet på,5 %. Norges Bank (NB) venter, at inflationen falder helt ned til,6% på årsbasis pr. ultimo 9. Indtil videre har faldet i olieinvesteringerne ikke i større omfang haft afsmitning på fastlandsøkonomien. Siden NB s rentemøde i marts har de økonomiske nøgletal været blandede. Detailsalget har været svagt, men ledigheden ser ud til at have stabiliseret sig, og der er et stærkt boligmarked uden for olieregionerne. Industriindikatorerne peger mod et yderligere produktionsfald, men nedgangen er aftagende. Der har på det seneste været forbavsende stærke produktionstal, men det kan skyldes påskens placering. Oliemarkedet er til en vis grad blevet styrket siden marts, men det vil formentlig ikke have nogen større indvirkning fremadrettet på den overkapacitet, der er i Norges olierelaterede erhverv. Regeringen offentliggjorde den. maj det reviderede budget for 6 med et rekordstort strukturelt, oliekorrigeret underskud på 6 mia. kroner, hvilket er ca. mia. større end det oprindelige budget. Den finanspolitiske effekt er opjusteret til, % fra tidligere,7 %. På pressekonferencen efter rentemødet den. maj gentog centralbanken sit budskab om en rentenedsættelse senere i år, og derfor kan det ikke udelukkes, at renten sænkes til,5 % til juni. Det mest sandsynlige er dog, at rentenedsættelsen kommer til september. Den pengepolitiske rapport for 6 tyder på, at renten bunder ud på, % i 7. NB kan ikke udelukke, at renten bliver negativ i tilfælde af større negative stød. De korte markedsrenter er aktuelt noget højere, end NB forventede i marts. Markedet har øjensynligt kun indregnet en enkelt rentenedsættelse (på 5bp) til,5 % sidst på sommeren. Spændet mellem styringsrenten og 3M NIBOR er usædvanligt stort, og det ser ud til, at markedet venter, at det varer ved i 6. Den lange ende af rentekurven er fortsat påvirket af den lave likviditet og den stærke efterspørgsel i markedet efter at modtage fast rente. Således er den norske rentekurve usædvanligt flad i forhold til de internationale kurver. NOK Spot +3m +6m +m ON DEP M årig årig årig årig årig årig NOK-swapkurve Statsobligationer. % bp Ændring, bp (h-akse) /4/6 /5/6 3-måneders Nibor-rente -årig swaprente Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets Kilde: Macrobond og Danske Bank Markets 6 3. maj 6

7 Prognose for USA Visse af Federal Reserves høge taler stadig om muligheden for en renteforhøjelse i juni, men jobrapporten fra april har efter vores vurdering lukket af for denne mulighed. Beskæftigelsen voksede med 6. personer i april. Det var den laveste stigning i syv måneder, og vi står nu både med en betydelig opbremsning i økonomien i. kvartal og lavere jobvækst. Vi tror, at Fed venter med at forhøje renten til september. Som vi har ment i nogen tid er det usandsynligt, at Fed vil risikere at stramme for meget og for hurtigt op, og det er værd at bemærke, at de fleste stemmeberettigede FOMC-medlemmer hører til Feds duer. Desuden fremhævede Fed-direktør Janet Yellen i sin seneste tale risikoen for, at økonomien skuffer. Ved at vente til september kan Fed få vished for, at væksten er på vej op igen efter et svagt. kvartal, og at kapaciteten på arbejdsmarkedet fortsat strammer til. Desuden vil den britiske EU-afstemning være overstået, og Fed vil have mulighed for at forberede markederne på renteforhøjelser i forbindelse med det pengepolitiske møde i juli. Dette forudsætter dog, at Storbritannien bliver i EU, som er vores hovedscenario. Hvis briterne stemmer for at forlade EU, vil Fed sandsynligvis udskyde den anden renteforhøjelse yderligere for at analysere den kortsigtede effekt på økonomien. Vi venter fortsat tre renteforhøjelser i USA næste år. Obligationsrenterne i USA er faldet i de seneste uger, og markederne ser aktuelt kun en sandsynlighed på /3 for en renteforhøjelse i år og venter mindre end,5 renteforhøjelse ved udgangen af 7. Obligationsrenterne vil formentlig stige lidt, hvis de amerikanske nøgletal ser pæne ud, men vi tror, at markederne fokuserer mindre på den næste renteforhøjelse i USA, fordi vi nu er tæt på den britiske EU-afstemning. Efter afstemningen vil markedet formentlig opjustere forventningerne til renteforhøjelser i USA, hvis vi ikke får et Brexit. Den forsigtige udmelding fra Fed betyder i kombination med udvidelsen af ECB s obligationsopkøb, en forventet rentenedsættelse i Japan og den lave globale inflation, at vi stadig har et positivt miljø for de globale obligationsmarkeder. Det amerikanske statsobligationsmarked er det eneste større marked, der kan tilbyde en -årig rente på lige ved %. Vi venter derfor en yderligere fladning af den --årige rentekurve i de næste 3-6 måneder, i takt med at markedet opjusterer forventningerne til renteforhøjelser i USA, og investorerne jagter de højere amerikanske obligationsrenter. Der er derfor ikke udsigt til større stigninger i obligationsrenterne på kort sigt. Ser vi lidt længere frem, vil Federal Reserve imidlertid genoptage renteforhøjelserne, og de amerikanske obligationsrenter ventes derfor at stige især på 6-M sigt. Vores renteprognose på USA ligger over forward-markedet på M sigt. USD Spot +3m +6m +m FED M årig årig årig årig årig årig USD-swapkurve Statsobligationer.5 % bp Ændring, bp (h.akse) -Apr-6 -May-6 3-måneders USD Libor-rente -årig swaprente 7 3. maj 6

8 Prognose for Storbritannien Det første vækstskøn for den britiske BNP i. kvartal viste et fald på kvartalsbasis til,4 % i. kvartal 6 fra,6 % i 4. kvartal 5. Det er den laveste vækstrate siden 4. kvartal. Samtidig viste arbejdsmarkedsrapporten for februar det første fald i beskæftigelsen siden maj 5. Vi mener, at den aftagende vækst og faldet i beskæftigelsen er tegn på, at økonomien er ramt af usikkerheden om et fortsat britisk EUmedlemskab (det såkaldte Brexit ). Det kommer også til udtryk ved det kraftige fald i det samlede PMI-indeks i april. Storbritanniens folkeafstemning den 3. juni om fortsat EU-medlemskab udgør en væsentlig risikofaktor for britisk økonomi på mellemlangt og langt sigt, og derfor vil de økonomiske nøgletal få forholdsvis mindre betydning i de næste par måneder. Vi tror, at den britiske centralbank, Bank of England (BoE), i høj grad vil være handlingslammet frem mod folkeafstemningen, og vi venter, at de britiske pengemarkedsrenter stort set vil forblive stabile. GBP Spot +3m +6m +m Base rate M Statsobligationer -årig årig årig årig årig årig Der er ikke tegn på, at markedet har indregnet en risikopræmie på britiske statsobligationer, og vi mener, at usikkerheden om et Brexit primært er et tema for valutamarkedet. Storbritannien er sat på negative watch af Standard & Poor s, og vi venter, at et Brexit sandsynligvis vil udløse en nedgradering af landets kreditvurdering. Det vil dog ikke nødvendigvis påvirke udenlandske investorers appetit på britiske statspapirer særligt meget, og en eventuel stigning i risikopræmien på aktiver i GBP vil sandsynligvis blive opvejet af en rentenedsættelse fra,5 % til, % samt eventuelt en genoptagelse af BoE s opkøbsprogram. Derfor vil der ikke være en tydelig retning for britiske renter, hvis folkeafstemningen viser et nej til fortsat EU-medlemskab. Vi forventer, at BoE forhøjer renten næste gang i. kvartal 7 (formentlig i februar) ud fra den forudsætning, at Storbritannien forbliver i EU, men vi ser også en sandsynlighed for en senere renteforhøjelse, især hvis væksten falder yderligere efter folkeafstemningen. Markedet inddiskonterer den første renteforhøjelse fra BoE i. kvartal 9. Hvis briterne stemmer Ja den 3. juni, ser vi en mulighed for en moderat stigning i de britiske renter på tværs af kurven og en stejling på 5-bp af den --årige rentekurve, da det vil fjerne usikkerhed og negativ risiko fra den britiske økonomi. Vi tror fortsat, at de britiske obligationsrenter vil stige på lidt længere sigt som følge af renteforhøjelser fra BoE og stigende amerikanske obligationsrenter. Vi venter, at den 5-årige britiske swaprente vil ligge i,65% på måneders sigt (mod tidligere,7%), og vores prognose ligger over forward-markedet for alle løbetider på 6 og måneders sigt. GBP-swapkurve.9 % bp Ændring, bp (h-akse) -Apr-6 -May-6 3-måneders Libor-rente -årig swaprente 8 3. maj 6

9 USD EUR * GBP DKK SEK NOK Horisont CB rente 3m xibor -årig swp 5-årig swp -årig swp -årig stat 5-årig stat -årig stat Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Spot m m m Note: * Tyske statsobligationer er benyttet 9 3. maj 6

10 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Research, som er en afdeling i Danske Markets, en division af Danske Bank. Danske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bank-aktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Bank er market maker og kan i sin egenskab heraf have positioner i de finansielle instrumenter, der er nævnt i denne analyse. For yderligere information se venligst Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Markets alene til orientering. Publikationen er udarbejdet uafhængigt, udelukkende på baggrund af offentlig tilgængelig information og afspejler ikke nødvendigvis vurderinger fra Danske Banks kreditafdeling. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne præsentation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Services Authority (FSA). Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse. 3. maj 6

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december

Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Investeringsanalyse 17. november 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker kursen for 2016 i december Verdens centralbanker vil udstikke kursen for de globale rentemarkeder i 2016 på de pengepolitiske

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu

Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Investeringsanalyse 16. januar 2015 Renteprognose Nationalbanken nedsætter renten to gange endnu Seneste udvikling De lange obligationsrenter i kernelandene er fortsat med at falde, og renten på tyske

Læs mere

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015

Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Investeringsanalyse - generelle markedsforhold 18. november 2014 Renteprognose Likviditetsindsprøjtning i Japan og euroområdet i 2015 Seneste udvikling Den globale økonomi er bremset op i de seneste måneder,

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud

Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Investeringsanalyse 16. marts 215 Renteprognose Renteforhøjelser rykker nærmere i USA ECB ruller QE ud Seneste udvikling De europæiske rentemarkeder har reageret kraftigt på ECB s opkøb af statsobligationer.

Læs mere

Renteprognose Nationalbanken på hold

Renteprognose Nationalbanken på hold Investeringsanalyse 23. februar 2015 Renteprognose Nationalbanken på hold Seneste udvikling Nationalbanken har leveret fire rentesænkninger for at lette apprecieringspresset på den danske krone, hvilket

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet

Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Investeringsanalyse 15. september 215 Renteprognose Renteforhøjelse i USA vs. nye lempelser i euroområdet Mødet i den amerikanske centralbank senere på ugen bliver en afgørende begivenhed for rentemarkedet

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre

Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Investeringsanalyse 16. juni 2016 Renteprognose Brexit eller ej lave globale obligationsrenter indtil videre Vi venter ikke større rentestigninger i de kommende 3-6 måneder. ECB køber obligationer for

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ

Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Investeringsanalyse 17. april 2015 Renteprognose 10-årig tysk rente falder til nul eller bliver måske negativ Internationalt EUR/USD-rentespænd kører længere ud Statsobligationsrenterne i Europa er fortsat

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne

Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Investeringsanalyse 19. januar 2015 Renteprognose Kina, olie og centralbanker sætter retningen for renterne Kursfaldet på aktier og især olie i år burde normalt være godt for de globale obligationsmarkeder.

Læs mere

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken

Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Investment Research General Market Conditions 16. september 2014 Renteprognose Stigende divergens i pengepolitikken Seneste udvikling Genveje De lange renter i USA falder ikke længere efter at have bevæget

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser

Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Investment Research General Market Conditions 16. juni 2014 Renteprognose Vi har endnu ikke set den fulde effekt af ECB s lempelser Seneste udvikling ECB overraskede markedet med en pakke af lempelser,

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak

Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Investment Research General Market Conditions 14. marts 2014 Renteprognose Tøvende ECB og afmatning i USA holder renterne i skak Seneste udvikling De amerikanske nøgletal ligger fortsat på den svage side.

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016

Rentemarkedet. - Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet - Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose august 2016 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 September 2015 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu Grafen viser swapkurven

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad

Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Investment Research General Market Conditions 20. juni 2017 Renteudsigter Range trading i 2017, men pilen peger opad Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op

Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. august 2017 Renteudsigter Range trading indtil videre, men pilen peger i stigende grad op Vi venter fortsat ikke de store rentebevægelser i 2017, og der

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen

Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Investment Research General Market Conditions 15. september 217 Renteudsigter Centralbankerne strammer forsigtigt skruen Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation

Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Investment Research General Market Conditions 18. november 2016 Renteprognose Fra reflation til Trumpflation Reflationen startede, før Trump vandt præsidentvalget Obligationsrenterne er steget markant

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår

Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Investment Research General Market Conditions 15. oktober 2014 Renteprognose Udsigt til lavere renter inden Nytår Seneste udvikling Genveje Svagere makroøkonomiske nøgletal og faldende inflation understøtter

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget

Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. juni 2016 Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Opsvinget fortsætter, med lidt mere BNP-vækst, og med Brexit som trussel. Ændringer i forhold til

Læs mere

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt?

Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? Rentestigninger: Aflyst eller udskudt? I starten af 201 var den gængse opfattelse, at kraftigere vækst og en amerikansk centralbank, der var på vej væk fra lempelser, ville give en tendens til stigende

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Renteprognose ECB indfører negative renter

Renteprognose ECB indfører negative renter Investment Research General Market Conditions 15. maj 214 Renteprognose ECB indfører negative renter Seneste udvikling Den Europæiske Centralbank lempede ikke pengepolitikken på mødet i maj, men Mario

Læs mere

Støvsugning af obligationsmarkedet

Støvsugning af obligationsmarkedet Støvsugning af obligationsmarkedet Er ECB s opkøbsprogram og inflationsudviklingen indpriset i rentemarkedet? I hvert fald har renterne stabiliseret sig i den seneste måned. Stabiliseringen i olieprisen

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie

Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Investment Research General Market Conditions 13. februar 2017 Renteprognose Højere renter er en 2. halvår-historie Der er fortsat udsigt til højere lange renter både i Tyskland (Danmark) og i USA på seks

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018

Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Investment Research General Market Conditions 21. april 2017 Renteudsigter Stort set stabile obligationsrenter i 2017 højere i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår

Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Investment Research General Market Conditions 9. januar 2017 Renteprognose Obligationsrenterne vil stige, især i 2. halvår Der er er udsigt til yderligere stigninger i de 10-årige statsobligationsrenter

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse

Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 213 Renteprognose ECB tager et stort skridt med en lille rentenedsættelse Seneste udvikling ne i euroområdet er steget den seneste måned til trods

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 9. juni 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Det globale opsving har slået rod Opsvinget i den globale økonomi slår rod og verdensøkonomien trækker nu på mange motorer både geografisk

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

MARKET DRIVERS VALUTA

MARKET DRIVERS VALUTA Dagens kommentar I går sendte vi en ny købsanbefaling på USD/JPY på gaden. Vi ser bl.a. potentiale for udvidelse af rentespændet imellem de 2-årige statsrenter i USA og Japan i takt med at stabiliseringen

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. september Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Investeringsanalyse generelle markedsforhold. september Renteprognose Rentestigningerne tager en pause men fortsætter næste år Seneste udvikling De globale økonomiske indikatorer har overrasket positivt

Læs mere

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013

Risk & Cash Management. 4. juni 2013. Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 4. juni 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 17. maj 2013 Rentemarkedet DKK siden marts og fremover 2,50% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2,00% Marts 2013

Læs mere

Investeringsanalyse 16. november 2017

Investeringsanalyse 16. november 2017 Investeringsanalyse 16. november 217 Renteudsigter En mere tosidet risiko for de 1-årige renter Vi har i de seneste udgaver af Renteudsigter argumenteret for, at renterne, her repræsenteret ved de 1-årige

Læs mere

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012

Risk & Cash Management. 3. december Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde: Renteprognose 15. november 2012 3. december 2012 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde: Renteprognose 15. november 2012 Rentemarkedet DKK siden september og frem over Vores forventning til renteniveauet om 1 år tember 2012

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld

USA. BNP-vækst og arbejdsløshed. Sydbanks vurdering: Den amerikanske statsgæld Konjunktur / Politik 21-09-2017 1 USA Amerikansk økonomi påvirkes kun midlertidigt af orkanerne Amerikansk økonomi vil formentlig opleve en midlertidig afmatning i tredje kvartal som følge af orkanerne,

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 20. september 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Den globale økonomi er igen blevet ramt af et finansielt chok, og det er nu usandsynligt, at

Læs mere

Renteprognose juli 2015

Renteprognose juli 2015 Renteprognose juli 15 Konklusion: Den danske og tyske 1-årige rente ligger om et år - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse På måneders sigt er vores hovedscenarie uændrede renter, hvilket

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen

Renteudsigter. Range trading året ud højere renter i Asymmetrisk renterisiko. Politik rykker ned på dagsordenen Investeringsanalyse 18. maj 2017 Renteudsigter Range trading året ud højere renter i 2018 Vi venter fortsat stigninger i de 10-årige tyske statsobligationsrenter på 12 måneders sigt, men regner ikke med

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder

Markedsnyt. Market movers i dag. Udvalgte markedsnyheder Investeringsanalyse generelle markedsforhold 4. februar 2016 Markedsnyt Market movers i dag Bank of England annoncerer i dag bankrenten og oplyser sit mål for aktivopkøbet. Renten forventes fastholdt på

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015

Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. november 2015 Markedsnyt Market movers i dag Vi venter ingen væsentlige ændringer i de norske inflationstal for oktober, se side 2. Markedsoversigt 07:30

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere