Kortlægning af misbrugsbehandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af misbrugsbehandling"

Transkript

1 Kortlægning af misbrugsbehandling Børn og Unge Børne- og Familiecenter Herning Nordlys M.fl. Børn og Unge Center for Børn og Forebyggelse Hedebocentret M.fl. Støtteafdelingen MST-CM M.fl. Nordlys Lovgrundlag Nordlys er oprettet efter servicelovens 67, stk. 1, jf. 66. Den enkelte kommune bevilger døgnophold efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 4 eller ambulant tilbud efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 3. Nordlys er godkendt til misbrugsbehandling efter servicelovens Organisering Nordlys er beliggende Nørrevænget 4, 7480 Vildbjerg, i bygninger, der er bygget og indrettet til formålet. Hver indskrevet familie har egen 2-værelses lejlighed. Nordlys er en del af Børne- og Familiecenter Herning, der er en sammenlægning af Familiebehandlingen Herning og Børne- og Ungecentret TOFTEN. Nordlys personalenormering svarer til ca. 14 årsværk, fordelt på lidt flere ansatte. Der er personale på Nordlys døgnet rundt. Nordlys personalegruppe består af psykolog, pædagoger, socialrådgiver, ergoterapeut, kostvejleder og teknisk/administrative medarbejdere. Ud over den faglige grunduddannelse er 5 medarbejdere uddannede som terapeuter. 1 er uddannet i Marte Meo-metoden, Mindfulness og spædbørneterapi, og 2 er uddannede i misbrugsbehandling. Nordlys har 10 døgnpladser, svarende til 4-6 familier, og varetager derudover et varierende antal ambulante forløb og undersøgelser/udredninger. Nordlys sælger pladser til både Herning Kommune og andre kommuner. 1 Nordlys blev godkendt til behandlingstilbud i henhold til Servicelovens 101 på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15. august 2012, udelukkende til familier fra andre kommuner end Herning Kommune

2 Målgruppe Nordlys tilbyder undersøgelser og familiebehandling til småbørnsfamilier, hvor forældrene er præget af store sociale og psykiske vanskeligheder og/eller misbrugs- og psykiatriproblemer. Familier med anden etnisk baggrund og familier med behov for et alternativ til fængselsafsoning samt familier i krise kan også være inden for målgruppen. Målgruppen af børn er 0-6-årige og eventuelle søskende, hvor problematikken er tilknytnings- og relationsforstyrrelser, eller hvor risikoen herfor er til stede. Døgnophold med misbrugsbehandling tilbydes udelukkende til eksterne kommuner, ikke til Herning Kommune. Formål Det overordnede mål for Nordlys indsatser er at ændre udviklingstruede børns livssituation. Det betyder, at: Det primære mål er, gennem forældre-, barn- og familieudredning samt behandling på døgnbasis og ambulante ydelser, at støtte ressourcesvage småbørnsfamilier i at holde familien samlet. Det sekundære mål er at sikre en værdig adskillelse af forældre og barn i de tilfælde, hvor barnets udvikling, på trods af en massiv indsats, skønnes truet, og hvor omsorgen for barnet bedst sikres med anbringelse uden for eget hjem. Ydelser og indhold Nordlys tilbyder massiv ambulant familiebehandling af ugers varighed. Desuden tilbydes ambulant forældrekompetenceundersøgelse og andre ambulante undersøgelser/udredninger. Nordlys har tilknyttet en plejefamilie, som kan træde til, når adskillelse af barn og forældre bliver nødvendigt i forlængelse af familiens ophold på Nordlys. Plejefamilien kan i en kortere periode varetage omsorg for et mindre barn, indtil den kommunale myndighed træffer beslutning om barnets fremtidige placering. Nordlys tilbyder følgende ydelser inden for døgnfamiliebehandling: 16 ugers ophold: undersøgelse og behandling 12 ugers ophold: undersøgelse 6 uger ophold: afklaring af støtte 14 dages akut ophold Varigheden af et ophold eller ambulant indsats er individuel og afhængig af indsatstype, forløbets gang, samt hvornår indsatsen påbegyndes. For familier med afhængighedsproblematikker er længden af opholdet generelt længere end for andre familier. Ved døgnophold foregår arbejdet på døgnbasis, idet der er personale hele døgnet. Der er en ugeplan med både individuelle og gruppebaserede aktiviteter, der består af: Samtaler Problemløsende gruppeterapi Relationsarbejde i gruppe og individuelt Terapi til voksne og børn Psykologiske tests og undersøgelse af voksne og børn Psykologisk afklaring af problemstilling og behov for støtte Netværksarbejde Praktisk pædagogisk arbejde Særligt gældende for behandling til familier med afhængighedsproblematikker: Samtaler med fokus på misbrug, herunder afklaring af misbrugets omfang, tilbagefaldsforebyggelse Inddragelse af netværket Urinkontrol Tæt samarbejde med læge, ekstern misbrugsbehandling, familieambulatorierne og sagsbehandlere Samarbejde med den forælder, der ikke er på Nordlys grundet aktivt misbrug, fængsling eller andet Ledsagelse ud af huset Tvangstilbageholdelse af gravide Eutoni Misbrugsbehandling på Nordlys kan indeholde forbehandling i form af motivation og tæt samarbejde med øvrige misbrugsbehandlings-, afgiftnings- og afrusningssteder, primær behandling og noget efterbehandling - 2 -

3 (ud fra de konkrete omstændigheder herunder geografisk afstand). Det aftales ved visitationen, hvordan sammenhæng og kontinuitet sikres bedst muligt. Omkring hver familie er der et behandlingsteam bestående af familiebehandlere til både den voksne og barnet, psykolog, socialrådgiver, sundhedsplejerske og andre relevante samarbejdspartnere. Behandlingsindsatsen på Nordlys tilrettelægges individuelt, hvorfor der benyttes forskellige teoretiske tilgange, eksempelvis den systemiske, den psykodynamiske og den kognitive. I alle visitationer er det et krav fra Nordlys, at der kan tages overvågede urinprøver, såfremt medarbejderne har en formodning om, at en forælder er påvirket. I alle familier med afhængighedsproblematikker vil der være urinkontrol. I tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, aftales ved visitationen, at al post åbnes i nærheden af en medarbejder dette for at sikre, at personer på Nordlys ikke tilsendes stoffer. Med det formål at skærme forældre fra fristelser eller møde med uønskede personer kan beboere ledsages ud af huset, i fornødent omgang. Dette aftales ved visitationen. Nordlys kan levere tilbud om tilbageholdelse af gravide med afhængighedsproblematik. Her er tale om en tilkøbsydelse. Ved tvangstilbageholdelse kontaktes familieambulatoriet og lægen, så der samarbejdes tæt om indsatsen. Nordlys opbevarer og udleverer al lægeordineret medicin herunder antabus, substitutionsmedicin og øvrige psykofarmaka. Nordlys har ansat en sygeplejerske, der er ansvarlig for medicinhåndteringen på institutionen, indhenter medicinkort samt tager kontakt til læge og apotek, hvis der er usikkerhed om evt. misbrug. Nøgletal for brugere Tabel 1 viser antal sager på Nordlys i og heraf misbrugssager. Tabel 1: Antal sager, heraf misbrugsbehandlingssager (jan.- nov.) 2014 (jan.-nov.) Døgnsager Heraf med misbrug Heraf misbrugsbehandling i Nordlys regi Ambulante sager 7 8 Ikke opgjort Heraf med misbrug (indskrevet i MCH) - 2 Ikke opgjort I 4 af de 5 sager med misbrugsproblematik i 2012 kom barnet med hjem. I 1 sag blev barnet anbragt. I den ene sag af de 2 sager med misbrugsbehandling på Nordlys i 2013 kom barnet med hjem, i den anden blev barnet anbragt. I 2 af 4 sager med misbrugsproblematik i 204 blev børnene anbragt. Alle ambulante sager i har været fra Herning Kommune. I ingen af sagerne har der været lavet misbrugsbehandling i Nordlys regi, men der har været en misbrugsproblematik i 2 sager i 2013, hvor forældrene er indskrevet på Misbrugscenter Herning. Nordlys brugere kom i ud over Herning bl.a. fra Holstebro, Ikast-Brande, Vesthimmerland, Brønderslev, Jammerbugt, Syddjurs, Thisted, Esbjerg, Tønder, Lemvig, Frederikshavn, Silkeborg, Århus og Ringkøbing-Skjern kommuner

4 Dertil kommer et antal ambulante undersøgelser, forældrekompetence- og samspilsundersøgelser samt børneundersøgelser/-beskrivelser, både i 2012, 2013 og På nær 1 er alle ambulante undersøgelser fra Herning Kommune. MST-CM Hedebocentret Lovgrundlag Hedebocentret er et socialpædagogisk dag- og døgnbehandlingstilbud til børn og unge i alderen år, der er oprettet efter servicelovens 67, stk. 2, jf. 107, 103 samt 85. MST-CM bevilges af kommunen efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 3. Organisering Hedebocentret består af 6 afdelinger: 3 døgnafdelinger, 2 differentierede døgnafdelinger samt Støtteafdelingen, hvorunder de ambulante tilbud er organiseret. MST og MST-CM-programmerne (Multi Systemisk Terapi og Multi Systemisk Terapi Contingency Management) er organisatorisk placeret i Støtteafdelingen. MST-CM-behandlingsteamet består af en MST-CM-vejleder og 2 terapeuter, der hver er tilknyttet 3 familier ad gangen. Der er 6 pladser i MST-CM. Pladserne kan sælges til både Herning Kommune og andre kommuner. MST-CM er et projekt støttet af Socialstyrelsen, der løber fra 2011 til og med MST har været en del af Hedebocentrets ydelser siden Målgruppe Målgruppen for MST-CM er familier med unge i alderen år med alvorlig udadreagerende og antisocial adfærd. Typisk har de unge venner, der har en uheldig indflydelse på deres liv. De forsømmer skolen, er aggressive, eksperimenterer med eller bruger rusmidler. Ofte deltager de unge ligeledes i kriminalitet. MST-CM arbejder med: Unge med eksperimenterende brug Unge med tidligt misbrug Unge med misbrug Unge der er afhængige. Behandlingen i MST-CM kan være et alternativ til en anbringelse af den unge uden for hjemmet. MST-CM på Hedebocentret dækker et geografisk område inden for en radius af max 100 km fra Herning. Formål Motivation: MST-CM inddrager motivationsarbejde med forældrene og den unge som en væsentlig del af indsatsen. Motivation = øget ansvarlighed samt turde tage styring i forhold til forældreansvar/ansvar hos den unge. Den unges motivation er ikke en forudsætning for igangsættelse af et MST-CM forløb. De primære opgaver er desuden: a) Dels at arbejde hen mod stoffrihed hos den unge b) Dels at hjælpe forældrene med at genfinde autoriteten, hjælpe med at udvikle nye måder at praktisere forældreskab samt gøre forældrene i stand til at videreføre støtten til den unge efter endt behandling. Forældrene spiller en central rolle i behandlingsforløbet. Forældrene gøres til en del af løsningen ikke en del af problemet. c) Dels skal indsatsen forandre den unges adfærd, således at det bliver muligt for forældre og ung fortsat at bo sammen og bl.a. undgå anbringelse uden for hjemmet

5 d) Dels kræver indsatsen sammenhæng i alle systemer både professionelle og private. For den unge er det en så krævende ændring, at opbakning fra forældre og netværk er nødvendig de kan ofte ikke selv magte det. MST-CM terapeuten er ansvarlig for koordineringen af dette samarbejde. Forældre uden mange ressourcer kan også deltage i et MST-CM program. For den unge kan det være vigtigt, at forældrene er med, sidder ved siden af og lytter. Ydelser og indhold MST-CM står for MultiSystemisk Terapi Contingency Management (med særlig fokus på den unges misbrug/problematiske forbrug af alkohol og/eller stoffer), og er et gennemtestet, evidensbaseret behandlingskoncept. MST-CM er som implementeringsprojekt omfattet af nationale krav om forskning. MST-CM er funderet i: a) Systemisk strukturel familieterapi b) Adfærdsterapi c) Kognitive behandlingsmetoder. - De unge har alvorlige adfærdsproblemer samt et problematisk forbrug/misbrug af alkohol og/eller hash og/eller andre stoffer. Der ses ikke isoleret på misbruget. - Målet er at reducere/stoppe ovenstående gennem en intensiv, tidsafgrænset familieindsats. - Hele familiens netværk involveres familie, skole, nabolag, kammerater mmm. med henblik på at ændre den ubalance, den unges adfærd har resulteret i, samt give den unge den nødvendige støtte til at komme ud af misbruget. - Tilbuddet er baseret på MST-konceptet altså med en tydelig behandlingsstruktur og med daglig indsats. - Behandlingen er målrettet unge mellem 12 og 17 år og deres familier/anden primær omsorgsgiver. - Alle børn og unge, der har brug for deres forældres støtte, opbakning og styring. - Et behandlingsforløb varer mellem 3-5 måneder. - Behandlingen foregår i familiens hjem. - Møde med familien, den unge og netværket 1 til 3 gange ugentlig (eller mere ved behov). Dertil kommer løbende kontakt pr. telefon, sms og mail. - I behandlingsperioden kan familien komme i kontakt med en MST-CM-terapeut fra teamet døgnet rundt alle ugens dage. - Den unge skal bo hjemme eller hos en anden primær omsorgsperson. - Der er i behandlingen fokus på alle relevante, omkringliggende systemer og bruger aktivt netværkets ressourcer nødvendig støtte for et ungt menneske i forhold til at blive stoffri. MST-CM er behandling af familien ikke kun koordinering af indsatsen omkring den unge. I det følgende beskrives det konkrete indhold i MST-CM. Undersøgelsen: MST-CM-terapeuten udarbejder sammen med den unge og forældrene en grundig beskrivelse/undersøgelse at misbruget/det problematiske forbrug af hash/andre stoffer/alkohol og dets omfang. Dette danner grundlag for analyse og målsætning for den enkelte unge. Hvilke stoffer er i spil, hvor stort er forbruget, hvor ofte indtages det, hvor, hvornår og hvordan, alene eller sammen med andre, hvad sker der før-under-efterfølgende mm. Er der tale om: - Negative venner - Selvmedicinering - Kedsomhed - Anden mistrivsel Ovenstående har afgørende indflydelse på den efterfølgende behandlingsindsats

6 Allerede her starter behandlingen: Tabu, løgn og hemmeligheder som misbrug/problematisk forbrug er omgærdet af i alle systemer brydes. Forældrene guides allerede her til at tale/lytte til den unges problematiske forbrug. En behandling med ændringsfokus er dermed igangsat. Familiemøder: Mindst 1 gang ugentlig gennem hele MST-CM forløbet deltager den unge og forældrene i et familiemøde målrettet den unges misbrug/problematiske forbrug. Dette familiemøde består at følgende 4 komponenter: 1. Urintest: Hver uge målrettet den unges specielle udfordringer tager MST-CM terapeuten en urin-test på den unge. Point, belønning og privilegier: Testens resultat er forbundet med point hæftet op på rene test. En ren test udløser et antal point, som den unge kan købe belønning for (MST-CM er økonomisk ansvarlig for dette). Desuden udløser en ren test et privilegie fra forældrene behæftet med forældre-kærlighed. Trang: Den unges trang til hash, andre stoffer eller alkohol undersøges (skaleres). Dette medtages i behandlingen i forhold til erstattende strategiers styrke. 2. Udløsere til den unges misbrug/problematiske forbrug afdækkes. Der laves analyser (ABC-analyser) med den unge i forhold til Adfærd (hvad der skete før) Behaviour (hvad der skete under) Consequences (hvad der skete efter). ABC-analyser laves med udgangspunkt i både positive og negative situationer. 3. Den unge trænes i sige-nej og undgåelsesstrategier. Eksempelvis bruges rollespil. 4. Der udarbejdes strategier i familien: hvordan kan forældrene støtte den unge, hvordan øges forældrenes monitorering af den unge, hvordan øges tilliden hvordan kommer vi mistilliden til livs, nedtoningsstrategier mm. Positive relationer i og uden for familien genopbygges. Ungdomspsykiatrisk afdeling: MST-CM har et tæt og godt samarbejde med Ungdomspsykiatrisk afdeling i Herning. Dette samarbejde betyder bl.a., at flere unge indskrevet i MST-CM, hurtigt bliver udredt samt eventuelt sat i medicinsk behandling på trods af deres misbrug/problematiske forbrug. (Den unges selvmedicinering medtages således i behandlingen). Dette bl.a. grundet visheden om, at en behandlingsindsats støtter op om hele familien. Generalisering: Gennem hele MST-CM forløbet arbejdes aktivt med generalisering: Forældrene og deres ressourcepersoner i netværket skal i fremtiden kunne fastholde og udvikle alle positive fremskridt i rette tempo. Hvis det i MST-CM forløbet vurderes, at dette ikke er sandsynligt, peger vi hvis det er muligt på støttende/kompenserende foranstaltninger, med udgangspunkt i at bevare og støtte op om de ressourcer, forældrene har. Skriftlighed: MST-CM udarbejder ved behandlingsstart et Indledende papir baseret på henvisende årsager, behandlingsønsker samt behandlingsmål. Efterfølgende udarbejdes hver uge Ugerapport. Heri beskrives den aktuelle behandling: konkret med overordnede mål, den foregående uges mål, og om disse mål er mødt, barrierer og fremskridt, samt den kommende uges mål. Ved behandlingsafslutning udarbejdes en Vedligeholdelsesplan bl.a. indeholdende konkrete anvisninger til forældrene. Alle papirer, rapporter mv. sendes til rådgiver samt til forældrene. Nøgletal for brugere MST-CM er aktuelt normeret til 6 unge. Nedenstående viser status for perioden 16. oktober november 2014 ved afslutning af behandlingen

7 Afsluttede sager 15 Sager der pludselig/uplanlagt er afsluttet 0 Færdigheder til at klare fremtidige problemer 83,33 % Forbedrede familierelationer 83,33 % Flere pro-sociale kammerater (bedre netværksstøtte = 75%) 58,35% Ikke sigtet for kriminalitet 85,71 % Er i skole eller beskæftigelse 64,29 % Bor hjemme (ikke anbragt) 92,86 % Antal dage i behandling, gennemsnit pr. familie 131,58 Desuden opgjort pr. 1. november 2014: Ingen misbrug = 53,33 % Nedbringelse af for/misbrug = 20% Ophørt eller ikke muligt at gennemføre = 20% (det kan være pga. flytning, manglende engagement o.l.) Fortsat misbrug = 6,66% (det er ikke muligt at afgøre omfanget) Af de 15 er 40% fra andre kommuner (Viborg og Holstebro)

8 Social, Sundhed og Beskæftigelse Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap og Psykiatri Sundhed og Ældre Misbrugscenter Herning Skiftesporet Skovlyset Hjemløse Team Sundhedsafdelingen Blå Kors pensionat-blå Kors varmestue - Frivillige Misbrugscenter Herning Misbrugscenter Herning tilbyder individuelt tilrettelagte behandlingstilbud for borgere, pårørende og familier, som har ønske om eller behov for misbrugsbehandling. Alle, der henvender sig, tilbydes enten råd og vejledning, udredning eller modtagelse med henblik på akut behandling. I modtagelse/udredning vurderes borgerens afhængighedsprofil efter WHO's diagnoseværktøj ICD-10, som er er udredningsværktøj til klassifikation af afhængighed og andre helbredsrelaterede-lidelser. Stof Misbrugscenter Herning tilbyder individuelt tilrettelagte behandlingstilbud for borgere, pårørende og familier, som har ønske om eller behov for behandling i forhold til stofmisbrug. Familie og/eller arbejdsplads kan inddrages, hvis det ønskes. Forløbet består af individuelle samtaler, gruppeforløb, parsamtaler og familiesamtaler. Misbrugscenter Herning - alkohol - har et tilbud til pårørende af alkoholmisbrugere og til børn, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Visitation Misbrugscenter Hernings tilbud er et gratis tilbud til alle borgere i Herning Kommune. Alle kan henvende sig. Det kræver ingen henvisning. Ydelser I tabellen nedenfor følger en opsummering af fakta om eksisterende ydelser på stofområdet: Antal er ca. antal borger i ydelsen

9 Ydelse Formål Målgruppe Metode Antal Substitutionsbehandling med afhentning i ambulatorium. Inkl. Socialfagligbehandling, støtte og omsorg. Skadesreducerende indsats Opioidafhængige. 142, 101 Substitutionsbehandling. Lægefaglig indsats Sundhedsfaglig Socialpædagogisk indsats Dagl. ca. 100 borgere Substitutionsbehandling med afhentning på apotek - inkl. socialfagligbehandling, støtte og omsorg. Skadesreducerende indsats Opioidafhængige. 142, 101 Substitutionsbehandling. Lægefaglig indsats Sundhedsfaglig og socialpædagogisk indsats Dagligt ca. 25 borgere Adm. af anden medicin, substitution Modtagelse og udredning Gruppebehandling Forbehandling og motivation Ambulant indkøring At støtte den enkelte i korrekt medicinindtag og behandlling Kvalificere udredning med henblik på visitation Af reducere/stoppe eller stabilisere At abejde med ambivalenthed i forhold til misbrug og/eller forandringer Medicinsk behandling Ambivalente borgere i.f.t. behandling. Opioidafhængige Et tilbud til privat praktiserende læger om adm. af anden lægeordineret medicin end substitutionsmedicin ASI udredning ICD-10 Mentalisering Screening for: ADHD, personlighedsforstyrrelser, depression, angst. Kognitiv adfærdsterapi. Hashstop gruppe, kognitiv Mentalisering. MI her arbejdes der med Motivationel interviewing. En dokumenteret effektiv behandlingsmetode. Dagligt ca. 30 borgere Årligt ca. 120 borgere Klinikydelse i Sundhedsteamet 4 Primær behandling ambulant Primær behandling - døgn Gravide og mødre Pårørendetilbud Familieorienteret indsats Efterbehandling Unge under 18 Aktivitetstilbud Stoffrihed og stofreduktion Inklusion i stoffrie miljøer Stoffrihed - der arbejdes med de psykosociale belastninger Stabilisering og støtte. At få et sundt barn og en glad mor Rådgivning og undervisning til pårørende. Stoffrihed og familiens dynamik Støtte og opfølgning m.h.p. vedvarende stoffrihed. Systemisk-narrativ indsats til hele familie i behandlingen. Videoanvendelse. Nyorienteringsarbejde og relationsarbejde. Tilbagefaldsforebyggelse og strategier Cenaps Psykoedukation Kognitiv adfærdsterapi. Fysiske aktiviteter. Social adfærdstræning. Stoffrihed/Reduktion. At møde den unge der hvor han/hun er på en nænsom måde Understøtte misbrugsbehandling ved fysiske aktiviteter. Primært borgere over 25 Borgere med svær afhængighedsproblematik m. psykosociale vanskeligheder Gravide og mødre med afhængighedsproblematik. Pårørende til stofmisbrugere. Familie til stofmisbrugere u/25 Borgere, som har afsluttet et primært behandlingstilbud. Unge under 18 uden familie. Visiterede klienter i MCH Kognitiv terapi og misbrugsmål: Reduktion, stop, stabilisering Helhedsorienteret indsats, samarbejde med sagsbehandlere på tværs i kommunen. Mentalisering Psykoedukation Eksternt døgntilbud. Visitation til Døgnbehandling hvor ambulant behandling ikke er tilstrækkelig Samarbejde m. familieambulatoriet og BOF. Indlæggelse. Medicinering Kontrol Misbrugsbehandling ECT Psykoedukativ rådgivning. Samtalerådgivning og gruppekursustilbud Aktiviteter og samværstilbud. Målet er netværk og aktivitetsskabelse i nye miljøer Ca borgere pr. år 1-4 pr. år Ca. 45 pårørende 15 familier 25 Ca. 15 Ugentlig deltagelse af

10 Alkohol Misbrugscenter Herning - alkohol - tilbyder anonym personlig rådgivning og behandling til dem, der har eller overvejer, om de har problemer med deres alkoholforbrug. Det er professionelle, socialfaglige alkoholbehandlere, der rådgiver og behandler. Familie og/eller arbejdsplads kan inddrages, hvis det ønskes. Forløbet består af individuelle samtaler, gruppeforløb, parsamtaler og familiesamtaler. Misbrugscenter Herning - alkohol - har et tilbud til pårørende af alkoholmisbrugere og til børn, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Personer, der er i familie med en eller tæt på en, der drikker for meget, kan også få hjælp i Misbrugscenter Herning. Visitation Misbrugscenter Hernings tilbud er et gratis tilbud til alle borgere i Herning Kommune. Alle kan henvende sig. Det kræver ingen henvisning. Ydelser I tabellen nedenfor følger en opsummering af eksisterende ydelser på alkoholområdet: Ydelse Formål Målgruppe Metode Antal Gruppebehandling Åben rådgivning Individuelle samtaler til alkoholbrugere Alkoholreduktion/stabilisering/ophør Reduktion, stop, stabilisering Alkohol Kognitiv terapi Psykoedukation Mentalisering Kognitiv terapi misbrugsstrategier Psykoedukation Mentalisering Alkoholreduktion/stabilisering/ophør Indsigt i afhængighedsmønstre. Information Udlevering af antabus Borgere med alkoholproblematik Borgere med alkoholproblematik. Borgere med alkoholproblematik. Borgere visiteret til antabus. Pårørendekursus Pårørendestøtte. Pårørende til misbruger. Familietilbud Relations- og adskillelsesarbejde. Fokus på medafhængig. Hvordan påvirker alkohol familien Systemisk familiealkoholbehandling. Med inddragelse af hele familien. Alkoholindsats og familieindsats kombineres. Gennem leg og læring at få sat ord på alkoholbelastningen i familien. Brandøvelser, tegning og historiefortælling mm. Luftskibet/Ungetilbud Modtagelse og udredning Voksen-/familie- /parsamtaler Akut behandling Efterbehandling Dagbehandling Alkoholreduktion/stabilisering/ophør Barnet i centrum. Alkoholindsats og familieindsats kombineres. Udredning med henblik på kvalificeret behandlingsplan Alkoholreduktion/stabilisering/ophør. Alkoholspillet/mønstre i parforholdet. Afrusning/abstinensbehandling. Støtte og opfølgning m.h.p. vedvarende alkoholophør. Stabilisering og netværks- og relationsdannelse. Familier m. børn u/18 Børn og unge med alkoholafhængige forældre. Borgere med alkoholproblematik Borgere med alkoholproblematik Borgere med alkoholproblematik og abstinensscore. Borgere der har afsluttet et primært behandlingsforløb. Dobbeltdiagnosticerede borgere Åben Anonym rådgivning. Antabusudlevering og Cafe ASI udredning ICD-10 Mentaliseringsudredning Screening: ADHD, personlighedsforstyrrelser, depression, angst. Systemisk alkoholbehandling. Medicinsk behandling/abstinensbehandling Somatisk udredning. Abstinensscore. Kontrol og opfølgning Nyorienteringsarbejde og relationsarbejde. Tilbagefaldsforebyggelse. (Gorski) Cenaps Psykoedukation. Alkoholstrategier og stop Fællesskaber Aktiviteter Ca. 150 nye 25 Ugentlig borgere familier Ca. 25 børn/unge par pr. år borger hver uge

11 Handicap og Psykiatri 14. oktober

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2015-16 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101

Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101 Ansøgning fra Familiebehandlingen, Herning om godkendelse til misbrugsbehandling på Nordlys i henhold til SEL 101 Familiebehandlingen ønsker godkendelse som behandlingstilbud for misbrugende forældre til

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Ungebehandlingen Sofiehuset

Ungebehandlingen Sofiehuset Ungebehandlingen Sofiehuset - Målgruppe, metode og behandlingskoncept Indhold 1 Værdigrundlag... 1 2 Målgruppebeskrivelse... 1 3 Metode og redskaber... 1 3.1 UngMap... 2 3.2 ASI... 2 3.3 Den Motiverende

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for socialbehandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden indeholder en samlet og let tilgængelig information til borgerne om de tilbud og ydelser der tilbydes, hvis de ønsker social behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12

Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol. Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 Ydelseskatalog Problematisk forbrug af stoffer og alkohol Journalnummer: 27.00.00-A26-1-12 0 Formål Rebild Kommune har valgt at arbejde samlet med misbrug som ét overordnet indsatsområde, hvor vi inkluderer

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Lovgrundlag: 1. De opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlings-o mrådet. 101 og 139 i Lov om Social Service. Der tilbydes hjælp til, at klare

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Døgninstitutionerne nu og i fremtiden. Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning

Døgninstitutionerne nu og i fremtiden. Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning Døgninstitutionerne nu og i fremtiden Lise Lester Viceforstander Hedebocentret Herning Hedebocentret Fælleskontor, Lykkesvej 18 Ledelse, administration, visitation Soc. Psyc. team 24/7 Mejeriet, Fasterholt:

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune

Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune Kvalitetsstandard for den sociale behandling for stofmisbrug i Silkeborg Kommune I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse nr. 622 af 15. juni 2006. Opgaverne Den sociale behandling for stofmisbrug

Læs mere

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet

Version 1.0 November 2011. Indberetningen til Tilbudsportalen. Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet Indberetningen til Tilbudsportalen Indberetning af ydelser på stofmisbrugsområdet INDHOLD 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår overføres data fra Tilbudsportalen til Stofmisbrugsdatabasen?... 3 1.2 Særlige

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Status på døgnbehandling 2013

Status på døgnbehandling 2013 Status på døgnbehandling 2013 Centerleder Per Nielsen, ph.d. aut. psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Ringgården - Kompetencecenter for dobbeltfokuseret afhængighedsbehandling Alkoholbehandling:

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandlingen Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Standarden er godkendt af Udvalget for Social og Sundhed

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Alkoholmisbrugsbehandling

Alkoholmisbrugsbehandling Stofmisbrugsbehandling 101 og Alkoholmisbrugsbehandling 141 2015 2 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling SEL 101 og alkoholmisbrugsbehandling SL 141 Lovgrundlag Lov om social service 101 om behandling

Læs mere

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010.

Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat. Sagsnr. 89106 Brevid. 770565. 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010. Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 89106 Brevid. 770565 Misbrugsstrategi 22. september 2009 Opdateret den 11. februar 2010 Indledning og motivation Misbrugsområdet i Roskilde Kommune

Læs mere

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR

HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR HASH KOKAIN OG ANDRE RUSMIDLER BEHANDLINGSTILBUD TIL UNGE OP TIL 25 ÅR STOFRÅDGIVNINGEN TILBYDER BEHANDLINGSFORLØB TIL UNGE OP TIL 25 ÅR, DER HAR ET SKADELIGT FORBRUG AF ILLEGALE RUSMIDLER SOM HASH, KOKAIN

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service

KVALITETSSTANDARD. For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Godkendt af Kommunalbestyrelsen 30-06-2011 Indholdsfortegnelse Indledning.... 4 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet....

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101

KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 KVALITETSSTANDARD For social behandling for stofmisbrug efter servicelovens 101 Social- og Sundhedsudvalget, den 27. oktober 2014 Jr. nr. 27.36.04P27-0001 Indledning... 3 1. Opgaver der udføres på stofmisbrugsområdet...

Læs mere

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF)

B I L A G. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt. 1127 Özlem Sara Cekic (SF) Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 57 Offentligt B I L A G 1127 Özlem 1128 Özlem 1129 Özlem mange gravide stof- og alkoholmisbrugere der har ønsket frivillig tvangstilbageholdelse

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling

To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling To diagnoser - et menneske En faglig og effektiv misbrugsbehandling Forord En stor gruppe mennesker er afhængige af alkohol eller stoffer,

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere