Budgetforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2015-2018"

Transkript

1 Budgetforslag Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration Besparelser på indkøb Opnormering af Kontrolenheden Telefoni Nedlæggelse af områdelederstilling Effektivisering af ledelse, administration og m2 i klub, Ungdomsskole og Ungdomsklub Reduceret sygefravær Øge undervisningsandelen for lærerne Opsigelse af Lejemål Overgang til ny struktur med færre distrikter på skoleområdet Reduktion af driftsmidler til klubhuse Reduktion af beløb til venskabsbysamarbejde Reduktion af driftsmidler til Kulturpas Rammebesparelse på Folkeoplysningsudvalget Rammebesparelse på Bibliotekerne Rammebesparelse på Idrætsanlæg (Frederikssund og SIK) Afskaffelse af idrætsaktivitetspulje Reduktion af Kulturpulje Takster på det specialiserede socialområde køb af ydelser fra andre kommuner/ regioner Omstilling og tilpasning af den kommunale drift på handicap- og psykiatriområdet tilbudsviften Fastlæggelse af nyt kommunalt serviceniveau på det specialiserede socialområde Reduktion af puljen til sundhedsfremme og forebyggelse Udbud af praktisk hjælp efter de nye regler på fritvalgsområdet Udvidelse af hverdagsrehabiliteringsindsatsen Besparelser ved indgåelse af nye indkøbsaftaler for sygepleje-, og urologiartikler Den selvejende institution aktivitetshuset Kongshøj Udbud af vejvedligeholdelse Gadebelysning, eget tilbagekøb Reduktion på Vej og Park Besparelser på vintertjenesten i Vej og Park Facility Management Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og bedre koordinering mellem åben og lukket kørsel Drift af genbrugsstationerne Udvidelse af åbningstider på genbrugsstationerne Etablering af ferieaktiviteter for børn (ca år) Opprioritering af Kultur.Natur.Dannelse Fast årligt tilskud til Frederikssund Symfoniorkester Fast årligt tilskud til Frederikssund Teater Øget tilskud til Gerlev Rosenpark Øget formidlingsindsats/forhøjelse af driftsbudget Frederikssund Museum Færgegården Muserum Frederikssund Museum- Færgegården 1. årig projektforløb Pulje til talentudvikling og Eliteidræt Borgerferie tilbagebetaling til borgerne Borgerferie udvidelse af serviceniveauet Erhvervs og turismeindsats... 57

2 046 Tværgående ungeindsats: En indgang for den unge Etablering af en Ungekontakt Afskaffe byggesagsgebyr Afskaffelse af afgift på anvendelse af udendørsarealer Pulje til landsbyfornyelse - medfinansiering Anlæg: Til- og ombygning af Børnehuset Tumlebo inkl. Dagplejens legestue i Skibby Anlæg: Til- og ombygning af Børnehuset Skolevejen Investering i IT-devices Opdatering af udearealer ved skolerne Etablering af Ungdomssøsportscenter Muserum Naturlegeplads og mindre inderum Frederikssund Museum Færgegården Projektforslag Kultur- og Havnebad Projektforslag Kulhuse havn Projektforslag Frederikssund-Marbæk havn Istandsættelse af Færgevej Forbedring af trafikale forhold ved Ådalens Skole Genopretning af fortove frem til Tilslutninger til Fjordforbindelsen Hannelundsvej/Møllevej Trafiksikkerhed Pulje til etablering af cykelstier Møllevej trafiksikkerhed Eksisterende anlægsforslag Ådalens Skole Plejeboliger Pedershave etape II Sydbyen Borgernes Hus J.F. Willumsens Museum - renovering Vinge Ådalens Skole Nord SFO Anlægspulje Idrætsfacilitetspuljen ORI omklædning og p-plads ORI Kunstgræs Færgegården Pedershave udeområde Teknisk Udvalgs Anlægspulje Fioma-grunden Fjordstien Omprofilering af Kocksvej Renovering af badebroer Anlæg af supercykelsti Energiinvesteringer Brydecenter Forskydninger mellem årene

3 001 Effektivisering af administration Ole Jacobsen Administration m.v. Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Ved en analyse af konto 6 er tendensen entydig, at de administrative lønbudgetter svarer overens med det faktiske forbrug. En egentlig besparelse/reduktion i antallet af administrative ansatte kan med fordel vedtages som en rammebesparelse. Forslaget vil for størstedelens vedkommende ikke have direkte indflydelse på den oplevede borgerservice. Egentlige personalereduktioner der ikke sker med baggrund i mere effektive arbejdsgange, digitaliseringsprojekter eller lign. vil naturligvis medføre et lavere serviceniveau enten overfor borgerne eller overfor de decentrale enheder. I det omfang der sker reduktioner af de centrale stabsfunktioner, vil det ofte medføre at det vil være opgaver der i højere grad skal løses decentralt og på institutionsniveau. Der vil også være stabe der direkte medvirker til at den decentrale drift kan håndteres mere effektivt, og i det omfang at sådanne rammes vil det naturligvis også kunne påvirke langt bredere end den enkelte afdeling. Egentlige reduktioner i antallet af administrativt personale vil naturligvis skabe uro og medføre et øget pres på de tilbageværende medarbejdere. Dette gælder naturligvis i særligt grad de direkte berørte afdelinger. 3

4 002 Besparelser på indkøb Ole Jacobsen Administration m.v. Omlægning Investering Konkurrenceudsættelse X Økonomisk politik samt kommunens udbudsstrategi indeholdende udbudsplan for Drift udgifter I alt Byrådet har på sit møde i august 2014 godkendt kommunens udbuds- og indkøbsstrategi for Samtidig blev oplæg til fordeling af indkøbsbesparelser gældende fra 2015 godkendt. Formålet hermed er at skabe sikkerhed for, at indkøbsbesparelser reelt udmøntes i budgetterne, hvorved Byrådet har mulighed for at prioritere potentielt råderum og samtidig skabe de bedst mulige incitamentsmæssige forhold for de relevante decentrale fagområder. Fra 2015 indføres en fordelingsnøgle, hvor 50 pct. af en indkøbsbesparelse tilgår de relevante decentrale fagområder og 50 pct. tilgår kommunekassen/en central besparelsesramme for så vidt angår den primære drift. Med den primære drift menes bl.a. udgifter til kontorartikler, bleer osv. I forhold til den sekundære drift vil det fra 2015 være sådan, at indkøbsbesparelser 100 pct. tilgår kommunekassen/en central besparelsesramme. Med den sekundære drift menes bl.a. udgifter til telefoni, energi mv. Primærdrift vil således være karakteriseret ved at de decentrale fagområder selv har budgetansvaret, mens sekundærdrift vil være karakteriseret ved, at budgettet er centraliseret. Forslaget er baseret på besparelserne, som tilgår kommunekassen, dvs. 100% for indkøbsbesparelser vedrørende centraliseret (sekundærdrift) driftsopgaver og 50% vedrørende indkøbsbesparelser, hvor fagområderne er budgetansvarlige. Den samlede indkøbsbesparelse for kommunen forventes således at være større. Bedre indkøbsaftaler betyder som udgangspunkt samme mængde blot til en billigere pris. 4

5 003 Opnormering af Kontrolenheden Peer Huniche Administration m.v. Omlægning Investering x Konkurrenceudsættelse Serviceloven m.fl. Drift udgifter Drift indtægter I alt Kontrolenheden opnormeres med 1 fuldtidsstilling, således, at den samlede stab og indsats på dette område udgør i alt 3 fuldtidsstillinger. Ved et øget fokus på yderligere præventiv forebyggelse af social snyd samt øget indsats på regreskrav over for forsikringsselskaberne i relation til sygedagpenge, vil dette forventelig give en netto besparelse på 1,0 mio. Kr. i mindreudgifter til sociale ydelser (kontanthjælp, sygedagpenge, fripladser m.v.). Forslaget indebærer nye indsatser for at forebygge social snyd eksempelvis vil der være øget fokus på at hindre borgere i at blive tilmeldt uden fast bopæl og ukendt adresse, hvor der for øjeblikket er registreret 100 borgere uden fast adresse. Herudover vil der blive kigget på interne optimeringer af arbejdsgange, herunder administrationens håndtering af digitale (advis) underretninger om ændringer i borgernes forhold er godt nok tilrettelagt, således, at uberettiget hjælp kan stoppes ved ændringer. Ingen. Et fortsat øget samspil med alle fagområder i forhold til de kommunale ydelser og med Udbetaling Danmark på de ydelser, som de administrerer. Opnormering med 1 fuldtidsstilling. 5

6 004 Telefoni Britt Christensen Administration m.v. Omlægning Investering Konkurrenceudsættelse x Indkøbsstrategi for Frederikssund kommune. Drift udgifter I alt IKT og Digitalisering foreslår, at der indarbejdes en besparelse på telefoni som følge af kommunens tiltrædelse af bindende 4-årig indkøbsaftale under SKI (aftale 50.48). Ingen Billigere månedligt mobilabonnement for enheder som betaler telefoni decentralt. Ingen 6

7 005 Nedlæggelse af områdelederstilling Paw Holze Nielsen Dagtilbud Omlægning x Investering Konkurrenceudsættelse Dagtilbudsloven/Børne- og Ungepolitikken Drift udgifter I alt Dagtilbudsområdet er i dag opdelt i 6 områder. Hornsherred Syd, Hornsherred Nord, Slangerup, Frederikssund Nord, Frederikssund Centrum og Frederikssund Syd. To år efter indførelsen af områdeledelse skønnes det, at de tre områder i Frederikssund kan redefineres og omdannes til to nye områder. Områdelederstillingen i Frederikssund Nord er pt. vakant og det vil derfor ikke have nogle umiddelbare personalemæssige konsekvenser. Forslaget vil dog betyde, at der skal dannes to nye områder med nye ledelsesteam, nye MED-udvalg og nye områdebestyrelser. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om at danne to skoledistrikter i Frederikssund. Ingen Skal ses i sammenhæng med forslaget om at danne to skoledistrikter i Frederikssund. Hvis områderne på dagtilbudsområdet og distrikterne på skoleområdet harmoniseres er det vurderingen at det vil kunne fremme det fremtidige samarbejde på tværs af 0-18 års området. 7

8 006 Effektivisering af ledelse, administration og m2 i klub, Ungdomsskole og Ungdomsklub Ulla Susanne Olin Skole- og klubområdet Omlægning x Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt I forbindelse med ny organisering af fritidstilbud til understøttelse af Folkeskolereformen og den nye Børneog Ungepolitik, forudsættes en slankere ledelse af fritidstilbuddene. Dette foreslås med nærværende forslag udvidet til administration og til et fokus på optimal udnyttelse af vores kommunale bygninger. Den endelige udmøntning af forslaget vil ske sammen med det endelige forslag om organisering af området, der pt. er i proces. Ingen Dette vil betyde et reduceret antal ledere, mellemledere og administrative medarbejdere, samt muligvis også enkelte pædagogiske medarbejdere afhængigt af ny struktur. 8

9 007 Reduceret sygefravær Ulla Susanne Olin Skole- og klubområdet Omlægning Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Sygefraværet på skoleområdet er højere end sammenlignelige kommuner og øvrige lokale områder. På baggrund af den samlede sygefraværsindsats, forudsættes det at sygefraværet sænkes svarende til 2 dage pr. medarbejder på området. Der er pt 828,42 medarbejdere på området. 2 dage svarer derfor til 1.656,84 dage. Oversat til årsværk er dette ca. 4,5 som har en ca. gennemsnitsløn på , hvilket giver kr. som vikarkonto kan sænkes med. Frem for vikardækning vil eleverne på skolerne have fastansatte lærere Ingen Ved øget tilstedeværelse, vil der være mindre belastning af øvrige medarbejdere 9

10 008 Øge undervisningsandelen for lærerne Ulla Susanne Olin Skole- og klubområdet Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Lov 409 lærernes arbejdstid samt Folkeskolereformen 2015-priser i kr. Drift udgifter I alt Politisk blev det valgt i forbindelse med anskueliggørelsen af økonomien ifm implementeringen af Folkeskolereformen, at Frederikssund Kommune lagde sig på det forventede gennemsnit i landet for lærernes undervisningsandel svarende til 734 timers undervisning pr skoleår. Der er endnu ikke kommet et samlet landsgennemsnit. Ser vi på en række af vores nabokommuner, Halsnæs, Hillerød, Fredensborg så har de valgt et noget højere gennemsnit for lærernes undervisningsandel, svarende op til 780 timer. Frederikssund Kommune kan vælge at lægge sig på samme niveau, som disse kommuner hvilket giver et potentiale svarende til de 7,9 mio i helårseffekt (bemærk at der er regnet med 5/12 dels effekt i år 1). Andre muligheder er at sætte undervisningsandelen på et lavere niveau: Undervisningsandel på 750 timer svarer til 3.0 mio i helårseffekt. Undervisningsandel på 760 timer svarer til 4.6 mio i helårseffekt. Undervisningsandel på 770 timer svarer til 6.1 mio i helårseffekt. Anskueliggørelse gennemsnitlige antal undervisningstimer pr år. Timer pr år Timer pr uge Lektioner pr uge ,35 24, ,75 25, , ,25 25, ,5 26,00 Dertil lægges hver uge pauseopsyn, understøttende undervisning, teammøder, forberedelse og andre opgaver. 10

11 Kendes ikke, da der mangler evaluering fra andre kommuner Ingen De kr svarer til ca. 15 lærerstillinger der i så fald vil blive nedlagt. 11

12 009 Opsigelse af Lejemål Ulla Susanne Olin Skole- og klubområdet Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Ingen Drift udgifter I alt I forbindelse med ny organisering af fritidsområdet foreslås det at opsige Frederikssund klubbernes administrationsbygninger på Heimdalsvej. Disse er i dag lejet af Domea til en årlig husleje på kr. Grundet fraflytning og opsigelsesvarsel er besparelsen i 2015 på 10/12 svarende til kr. Ingen. En opsigelse af lejemålet vil betyde at fællesklublederen og administration samt ledernes møder flyttes til klubfaciliteter andre steder i byen. Ingen Ingen 12

13 010 Overgang til ny struktur med færre distrikter på skoleområdet Ulla Susanne Olin Skole- og klubområdet Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Folkeskoleloven Drift udgifter Der stilles forslag om en ny struktur på skoleområdet med færre og generelt større distrikter, da skolevæsenet i Frederikssund Kommune i sin nuværende form vil have vanskeligt ved at imødekomme de krav til faglighed og kvalitet, der stilles efter folkeskolereformen. Med folkeskolereformen er der blandt andet krav om, at undervisningen i 95% af alle fag varetages af linjefagsuddannede lærere, ligesom der stilles øgede krav til skoleledelse, til brugen af ressourcepersoner samt til det fagprofessionelle samarbejde. Desuden stilles der nye krav til den konkrete undervisning, da lærerne skal sikre varieret undervisning og øget holddannelse. Det bliver vanskeligt, og i nogle tilfælde umuligt, at efterleve disse krav med den nuværende skolestruktur, da antallet af ansatte på mindre skoler betyder at man ikke kan dække mængden og omfanget af opgaver. Som det fremgår af elevtalsprognosen, forventes elevtallet i Frederikssund Kommune at falde med 12 % i løbet af de næste ti år. For de små skoler har dette stor betydning, og konkret vil flere skoler komme under 100 elever i prognoseperioden. Der foreslås på den baggrund en mere robust skolestruktur med større enheder. På den måde vil man kunne efterleve lovens krav, samt imødekomme behovet for faglige ressourcepersoner på skolerne. Helt konkret foreslås en struktur med fem skoler fordelt på flere matrikler: Byvangskolen, Lindegårdskolen og Kingoskolen slås sammen til en ny skole med fælles distrikt Jægerspris Skole fortsætter uændret Marbækskolen, Ferslev Skole, Skuldelev Skole og Solbakkeskolen slås sammen til en ny skole med fælles distrikt Ådalens Skole bliver et selvstændigt distrikt, og specialskolerne Skolen ved Kæret og Gyldenstenskolens afd. Kølholm lægges ind under Ådalens Skole Falkenborgskolen, Marienlystskolen og Græse Bakkebyskolen slås sammen til en ny skole med fælles distrikt Gyldenstenskolens afdelinger Hanghøj, Bakketoppen og Svinget vil blive placeret på en af almenskolerne. 13

14 Forud for beslutningen gennemføres en høringsproces på minimum 12 uger. De første 8 uger er den officielle høringsfrist, som løber fra offentliggørelsen af det konkret vedtagne forslag. Der er tale om en almindelig offentlig høring samt en høring af skolebestyrelserne. Herefter kan der tidligst træffes beslutning efter 4 uger i tilfælde af, at der skulle være indsigelser mod forslaget. Hvis Byrådet ønsker indførelse af ny skolestruktur med virkning fra den 1. august 2015, skal forslaget offentliggøres til høring senest 1. december Målet med den ændrede skolestruktur er, at alle børn og unge i Frederikssund Kommunes skolevæsen mødes af den samme kvalitet i undervisningen, faguddannet personale, fleksible muligheder for holddeling samt faglige og personlige udfordringer, uanset hvor de går i skole. Ingen. Det må forventes at der vil være ressourcepersoner blandt skolernes personale, der fremadrettet kan have tjeneste på flere matrikler. Der er ingen personalemæssige reduktioner som konsekvens af overgang til ny skolestruktur, men det vil betyde en ændret ledelsesorganisering. 14

15 011 Reduktion af driftsmidler til klubhuse Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter Drift indtægter I alt Der er igennem flere år været overskud på budgetterne til drift og vedligeholdelse af klubhuse. Forslaget reducerer den økonomiske ramme til dette formål med kr. Det samlede budget for området er kr. årligt. Ingen Ingen Ingen 15

16 012 Reduktion af beløb til venskabsbysamarbejde Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Der er årligt afsat kr. til venskabsbysamarbejde. Budgetrammen har i flere år udvist overskud når året er gået. Forslaget reducerer rammen med kr. Ud fra det historiske forbrug på rammen har forslaget ingen konsekvenser. Ingen Ingen 16

17 013 Reduktion af driftsmidler til Kulturpas Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Kulturpasset integreres i Kultur.Natur.Dannelse og vil være det tiltag, der kobler oplevelserne via dagtilbud og skole til fritiden. Formen er forsat en form for adgangspas til kultur.natur muligheder i Frederikssund Kommune og familien tænkes ind i højere grad. 17

18 014 Rammebesparelse på Folkeoplysningsudvalget Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Folkeoplysningsområdet er styret af en rammelov og fastsatte tilskudsretningslinjer for Frederikssund Kommune. Der er således ingen lovgivning, der fastsætter omfanget for tilskud til foreninger og aftenskoler. Kommunens aftenskoler modtager det mindst mulige tilskud i henhold til de fastsatte retningslinjer og til foreningerne afsættes der årligt en ramme for tilskud, hvor foreningerne samlet set søger tilskud til afholdte udgifter for omkring det dobbelte af det afsatte beløb. Aftenskolerne har de seneste år haft en vigende tilslutning ikke kun i Frederikssund Kommune men på landsplan. Dette har betydet at en del aftenskoler har tilbagebetalt uforbrugte midler, hvorfor der har været et mindre forbrug end budgetteret på dette område. I 2013 var mindre forbruget på kr. Der har de seneste år desuden været et mindre forbrug på lokaletilskudsområdet, som dog svinger noget fra år til år. Hvis Folkeoplysningsudvalget udmønter en besparelse på kr. på medlemstilskud vil det betyde 22,72 kr. mindre i tilskud pr. medlem under 25 år. I dag udbetales 115 kr. pr. medlem. En rammebesparelse på området vil skulle effektueres af Folkeoplysningsudvalget. Afhængigt af hvorledes besparelsen udmøntes kan det medføre nedsættelse af tilskud til foreningerne eller nedlæggelse af nogle af udvalgets aktiviteter. Ingen Ingen 18

19 015 Rammebesparelse på Bibliotekerne Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Der er tale om en rammebesparelse på biblioteket som vil betyde en effektivisering af personaleforbruget og en tyndere bemanding. ¼ fuldtidsstilling 19

20 016 Rammebesparelse på Idrætsanlæg (Frederikssund og SIK) Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Der er tale om en rammebesparelse på de to idrætsanlæg som de hver især må beslutte sig for hvordan kan udmøntes. Deres samlede budgetter udgør ca. 19 mio. kr., hvorfor besparelser kan opgøres til ca. 0,5 % 20

21 017 Afskaffelse af idrætsaktivitetspulje Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Puljen blev oprettet i forbindelse med budgetvedtagelsen for Fritidsudvalget skal i efteråret behandle de første ansøgninger til denne pulje. Besparelsen vil betyde at puljen nedlægges. Vil betyde, at der ikke er mulighed for at støtte idrætsaktiviteter fra Idrætsfacilitetspuljen, hvorfor ansøgninger må fremsendes til behandling i Folkeoplysningsudvalget. 21

22 018 Reduktion af Kulturpulje Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Puljen blev forhøjet med beløbet i forbindelse med budgetvedtagelsen for Puljen anvendes til aktiviteter og udvalget behandler fire gange årligt ansøgninger. Behandlingen foregår som en prioritering, hvor nogle ansøgninger afvises for at imødekomme andre. Det er forventningen at den fulde pulje bliver anvendt i Den samlede pulje udgør ca. 0,756 mio. kr. årligt, hvorfor besparelsen kan opgøres til ca. 26%. Vil betyde at antallet af afviste ansøgninger vil stige. 22

23 019 Takster på det specialiserede socialområde køb af ydelser fra andre kommuner/ regioner Peer Huniche Social service Omlægning x Investering Konkurrenceudsættelse Servicelovens 103, 104, 107 og 108 samt KKR Hovedstadens styringsaftale 2015 Drift udgifter I alt På det specialiserede socialområde køber Frederikssund af andre kommuner/regioner for 115,0 mio. Kr. årligt primært til borgere i botilbud, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. Kommunen køber ydelser efter serviceloven til 75 % af borgerne i andre kommuner / regioner og for de resterende 25 % producerer kommunen selv ydelsen i egne kommunale tilbud. Denne udvikling vil de kommende år ændre sig, idet kommunen tilpasser sin egen tilbudsvifte med henblik på at købe færre ydelser uden for kommunen. Kommunerne i region Hovedstaden (KKR) indgår årligt en styringsaftale, hvor prisudviklingen på de takstbelagte tilbud aftales. For styringsaftalen for 2015 har KKR Hovedstaden lagt op til, at priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningen frem til 2016 maksimalt må stige med pris- og lønreguleringen minus en procent i forhold til prisniveauet i Dette forslag forudsætter, at prisudviklingen indregnes som anbefalet af KKR Hovedstaden for hele budgetperioden i tiltro til at aftalen forlænges ud over det aftalte år Konsekvenserne af et ændret serviceniveau vil blive en politisk prioritering af i hvilket omfang, der skal skæres i den daglige personlige støtte/omsorg for borgeren (basisydelsen) eller om det skal ske på bekostning af de mere udadrettede aktiviteter i form af borgerferie, udflugter eller lignende arrangementer. 23

24 De kommunale og regionale driftsherre af tilbuddene vil skulle optimere og effektivisere driften, hvilket kan betyde nedlæggelser af stillinger i driften og omlægning af det daglige arbejde. 24

25 020 Omstilling og tilpasning af den kommunale drift på handicap- og psykiatriområdet tilbudsviften Peer Huniche Social service Omlægning x Investering Konkurrenceudsættelse Servicelovens 85, 99, 103, 104, 107 og 108, tidligere handicap- og psykiatriplaner samt Ankestyrelsens praksis Drift udgifter I alt Forslaget indebærer, at den kommunale drift skal effektiviseres og tilpasses et nyt serviceniveau, hvilket indebærer nedlæggelse af minimum 6 stillinger i de kommunale tilbud. I forslaget er indregnet de afledte konsekvenser ved salg til andre kommuner, så den samlede økonomi er netto tal. Effektiviseringerne af driften vil betyde, at forskellige kommunale tilbud eller dele nedlægges/omlægges i en anden form. Omstilling og tilpasning af den kommunale drift vil for de borgere, der fremover får tildelt mindre eller en minimal støtte understøttes af de mere foreningspræget tilbud (eks. idrætsforeningen Vikingerne, Team 2010 og partnerskaber med idrætsforeninger på normalområdet) støttecentrenes dagtilbud, klub Stjerneskud, undervisningscentret, etablering af en døgnvagt, åben rådgivning m.v. Den kommunale tilbudsvifte vil blive ændret i sin geografiske organisering og skal samles. De positive gevinster i en omstilling og tilpasningsproces, vil samtidig betyde hjemtagelse af flere borgersager fra andre kommuner til egen kommune, hvilket vil styrke kommunens egne eksisterende kommunale tilbud. I de kommende år vil kommunen vende udviklingen med køb af færre pladser uden for kommunen med henblik på at styrke kommunens egne tilbud, hvilket kræver den nødvendige omstilling og tilpasning af den kommunale drift. For 2015 kan administrationen konkretisere tilpasningen af de kommunale tilbud ved, at Projekt Ude-Hos - en særlig socialpsykiatrisk indsats ikke iværksættes, hvilket genererer en besparelse på 2 stillinger svarende til 0,9 mill. Kr. årligt. Herudover er det af administrationen anbefalet, at der sker en udfasning af ungetilbuddet på Birkemosevej i Slangerup, idet der ikke er behov for disse 3 pladser, hvilket genererer en besparelse på 2 stillinger svarende til 0,8 mill. Kr. årligt. Ovenstående er i tråd med Deloittes anbefalinger til optimering af området. 25

26 De borgere, hvis progression og udvikling er forbedret eller stationært, hjælpes i en rehabiliterende og recovery orienteret indsats til mere at kunne klare og håndtere egen hverdag, men med mulighed for at kunne trække på en række kommunale tilbud, som er borgerens livline, hvis tingene går galt. En tilpasning af tilbudsviften og samtidig ændring/nedlæggelse af tilbud vil kunne skabe forstyrrelser i en overgangsperiode, der kan påvirke samarbejdet med andre fagområder på tværs af organisationen. Nedlæggelse af minimum 6 stillinger. En afledt konsekvens vil betyde en ændret ledelsesmæssig organisering af såvel handicap- og psykiatriområdet og kan betyde at den geografiske ledelsesstruktur i Øst og Vest ændres og på nogle punkter samles i en ledelsesstruktur. En ledelsesreform med en ændret tilbudsstruktur vil få betydning for organiseringen. 26

27 021 Fastlæggelse af nyt kommunalt serviceniveau på det specialiserede socialområde Peer Huniche Social service Omlægning x Investering Konkurrenceudsættelse Serviceloven, tidligere handicap- og psykiatriplaner samt Ankestyrelsens praksis Drift udgifter I alt Forslaget indebærer et serviceniveau fastlagt i et sæt kvalitetsstandarder, der giver et klart politisk signal om hvad borgerne kan forvente, når de visiteres til en ydelse. Det overordnede mål er fortsat en sikker økonomistyring på den socialfaglige myndighedsfunktions ansvarsområde. Serviceniveauet for ydelserne til borgerne skal i forhold til den enkeltes udfordringer være bæredygtigt. Det vil sige et serviceniveau, hvor faglige og økonomiske hensyn til enhver tid skal være nøje afbalanceret til hinanden. Serviceniveauet kan bygge på forskellige principper og værdier, der udtrykker det lokale kommunale niveau for støtte til borgeren. En kvalitetsstandard, der sikrer en ensartethed og tydelighed i visitationen til enkelte ydelser, og som er i overensstemmelse med borgernes behov for støtte, og den visiterede ydelse. Ovenstående er i tråd med Deloittes anbefalinger til optimering af området. Kommunen vil med et politisk fastlagt serviceniveau sikre sig, at kommunen kommer i balance med andre kommuner og specielt i forhold til en for stor serviceadgang til 107 og 108 botilbud, hvilket en analyse af kommunens udgifter har fastslået. Flere borgere vil efter et tilpasset og ændret serviceniveau blive revisiteret på ny i overensstemmelse med den vedtagne politiske standard. Opmærksomheden henledes på, at tilpasning og revisitation af borgerne til et nyt serviceniveau vil ske over en over årrække og der vil løbende være behov for en politisk drøftelse af det kommunale niveau alt sammen set i lyset af de afgørelser, der måtte ankes. Serviceniveauet vil dermed over tid løbende tilpasses Ankestyrelsens praksis. 27

28 Afvikling og tilpasning af kommunens personale omsætning vil blive en nødvendighed. 28

29 022 Reduktion af puljen til sundhedsfremme og forebyggelse Birte Sonnenborg Grothe Sundhed og forebyggelse Omlægning x Investering Konkurrenceudsættelse Efter Sundhedslovens 119, stk. 1 og 2 har kommunalbestyrelsen ansvaret for at varetage opgaver i forhold til at skabe sund levevis for borgerne. Der er vedtaget en sundhedspolitik i 2007, det forventes at der igangsættes en proces i efteråret 2014, med henblik på udarbejdelse af ny sundhedspolitik. Drift udgifter I alt Det foreslås at pulje afsat til materialer i forbindelse med sundhedsfremme og forebyggelse reduceres med kr. årligt fremover. Der er afsat kr. til materialer og aktiviteter ud over de midler der er afsat til personale. Der har løbende været mindreforbrug på kontoen, og det forventes ikke, at der bliver behov for at gennemføre aktiviteter som ikke kan dækkes af de tilbageværende kr. årligt. Der er ingen konsekvenser i forhold til nuværende aktiviteter, som kan fastholdes uforandret. Ingen konsekvenser. Ingen konsekvenser. 29

Høring om budget september 2014

Høring om budget september 2014 Høring om budget 2015-2018 Høring om budget 20152018 8. september 2014 Budgetopgaven = et skøn over Frederikssund Kommunes udgifter og indtægter de næste 4 år Befolkningsudvikling Udvikling og Fornyelse

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Status på kørselsprojekt

Status på kørselsprojekt NOTAT 3. marts 2017 Journal nr. Status på kørselsprojekt Busdriften er sammen med hovedparten af den øvrige kørsel i kommunen (flextrafik, svømmekørsel o. lign.) omfattet af en årlig besparelse på 9,5

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet

Frederikssund Kommune :: Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet !!! Frederikssund Kommune Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og forstærkning af busnet I tabellen nedenfor ses totaludgifterne for de forskellige kørselsordninger i Frederikssund

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting

Notat. Uddybning af effekter i business case for befordring i Aarhus Kommune. Deloitte Consulting Consulting Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Notat Uddybning

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet

Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Spørgsmål og svar om nye bevillingsmodeller på fritidsområdet Her er der mulighed for at få svar på følgende spørgsmål: 1. Hvem omfatter de nye bevillingsmodeller?

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget - Drift MTE 1 - Servicetilpasning grønne områder Omkostningsreduktioner Udgifter -1.000-1.000-1.000-1.000 Netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Ved at sænke frekvensen i plejen og renholdelsen af rabatarealer, de kommunale

Læs mere

Frederikssund Kommunes MED-struktur Bilag 1 HOVED MED- UDVALG Direktion + 4 OAO, 3 FTF, 1 AC Deludvalg Deludvalg Deludvalg Deludvalg Strategi, Service og Koordination Velfærd, Arbejdsmarked og Sundhed

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler

Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Kompenserende besparelser 2015 i Center for Dagtilbud og Skoler Følgende poster forventes at udvise et merforbrug i 2015: Dagtilbud (flere børn end forudset i befolkningsprognosen) Skoler (flere udgifter

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomien i folkeskolereformen. Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Bilag 3 Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune 14. oktober 2013 Økonomien i folkeskolereformen. Resume og sammenfatning I tabel 1 nedenfor

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014...

Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... Styringsaftale 2014 Indledning... 1 Tilbud omfattet af Styringsaftalen... 2 Fælles ambitioner og initiativer... 3 Ambitioner og initiativer 2014... 3 Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau

Oprindeligt budget 2015 pris- og lønniveau A Lukning af cafeer Det relevante budget ift. besparelsen 7.398.000 7.594.000 7.821.000 7.821.000 200.000 593.000 593.000 593.000 3% 8% 8% 8% Køge Kommune stiller lokaler til rådighed, for at KRAM/Det

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børneområdet Forslag nr. 1: Tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres til hvert andet år 1. Beskrivelse af forslaget Dette forslag indebærer at tilsynsbesøg i de enkelte institutioner ændres fra at

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4

Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Socialudvalg Referat Møde 12. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.15. Indkaldte: kl. 13.15 - Britta Rasmussen vedr. punkterne 161-163 kl. 13.45 - Irene Kristensen

Læs mere

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.

I notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel. NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

U U

U U 002023 Byggemodning af Sydbyen 010012 Energiinvesteringer 010013 Installation af energimålere 010017 Understøtning af byliv og detailhandel i kommunens fire hovedbyer Korr. U 985.129 507.558 477.571 985.129

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere