Budgetforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2015-2018"

Transkript

1 Budgetforslag Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration Besparelser på indkøb Opnormering af Kontrolenheden Telefoni Nedlæggelse af områdelederstilling Effektivisering af ledelse, administration og m2 i klub, Ungdomsskole og Ungdomsklub Reduceret sygefravær Øge undervisningsandelen for lærerne Opsigelse af Lejemål Overgang til ny struktur med færre distrikter på skoleområdet Reduktion af driftsmidler til klubhuse Reduktion af beløb til venskabsbysamarbejde Reduktion af driftsmidler til Kulturpas Rammebesparelse på Folkeoplysningsudvalget Rammebesparelse på Bibliotekerne Rammebesparelse på Idrætsanlæg (Frederikssund og SIK) Afskaffelse af idrætsaktivitetspulje Reduktion af Kulturpulje Takster på det specialiserede socialområde køb af ydelser fra andre kommuner/ regioner Omstilling og tilpasning af den kommunale drift på handicap- og psykiatriområdet tilbudsviften Fastlæggelse af nyt kommunalt serviceniveau på det specialiserede socialområde Reduktion af puljen til sundhedsfremme og forebyggelse Udbud af praktisk hjælp efter de nye regler på fritvalgsområdet Udvidelse af hverdagsrehabiliteringsindsatsen Besparelser ved indgåelse af nye indkøbsaftaler for sygepleje-, og urologiartikler Den selvejende institution aktivitetshuset Kongshøj Udbud af vejvedligeholdelse Gadebelysning, eget tilbagekøb Reduktion på Vej og Park Besparelser på vintertjenesten i Vej og Park Facility Management Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og bedre koordinering mellem åben og lukket kørsel Drift af genbrugsstationerne Udvidelse af åbningstider på genbrugsstationerne Etablering af ferieaktiviteter for børn (ca år) Opprioritering af Kultur.Natur.Dannelse Fast årligt tilskud til Frederikssund Symfoniorkester Fast årligt tilskud til Frederikssund Teater Øget tilskud til Gerlev Rosenpark Øget formidlingsindsats/forhøjelse af driftsbudget Frederikssund Museum Færgegården Muserum Frederikssund Museum- Færgegården 1. årig projektforløb Pulje til talentudvikling og Eliteidræt Borgerferie tilbagebetaling til borgerne Borgerferie udvidelse af serviceniveauet Erhvervs og turismeindsats... 57

2 046 Tværgående ungeindsats: En indgang for den unge Etablering af en Ungekontakt Afskaffe byggesagsgebyr Afskaffelse af afgift på anvendelse af udendørsarealer Pulje til landsbyfornyelse - medfinansiering Anlæg: Til- og ombygning af Børnehuset Tumlebo inkl. Dagplejens legestue i Skibby Anlæg: Til- og ombygning af Børnehuset Skolevejen Investering i IT-devices Opdatering af udearealer ved skolerne Etablering af Ungdomssøsportscenter Muserum Naturlegeplads og mindre inderum Frederikssund Museum Færgegården Projektforslag Kultur- og Havnebad Projektforslag Kulhuse havn Projektforslag Frederikssund-Marbæk havn Istandsættelse af Færgevej Forbedring af trafikale forhold ved Ådalens Skole Genopretning af fortove frem til Tilslutninger til Fjordforbindelsen Hannelundsvej/Møllevej Trafiksikkerhed Pulje til etablering af cykelstier Møllevej trafiksikkerhed Eksisterende anlægsforslag Ådalens Skole Plejeboliger Pedershave etape II Sydbyen Borgernes Hus J.F. Willumsens Museum - renovering Vinge Ådalens Skole Nord SFO Anlægspulje Idrætsfacilitetspuljen ORI omklædning og p-plads ORI Kunstgræs Færgegården Pedershave udeområde Teknisk Udvalgs Anlægspulje Fioma-grunden Fjordstien Omprofilering af Kocksvej Renovering af badebroer Anlæg af supercykelsti Energiinvesteringer Brydecenter Forskydninger mellem årene

3 001 Effektivisering af administration Ole Jacobsen Administration m.v. Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Ved en analyse af konto 6 er tendensen entydig, at de administrative lønbudgetter svarer overens med det faktiske forbrug. En egentlig besparelse/reduktion i antallet af administrative ansatte kan med fordel vedtages som en rammebesparelse. Forslaget vil for størstedelens vedkommende ikke have direkte indflydelse på den oplevede borgerservice. Egentlige personalereduktioner der ikke sker med baggrund i mere effektive arbejdsgange, digitaliseringsprojekter eller lign. vil naturligvis medføre et lavere serviceniveau enten overfor borgerne eller overfor de decentrale enheder. I det omfang der sker reduktioner af de centrale stabsfunktioner, vil det ofte medføre at det vil være opgaver der i højere grad skal løses decentralt og på institutionsniveau. Der vil også være stabe der direkte medvirker til at den decentrale drift kan håndteres mere effektivt, og i det omfang at sådanne rammes vil det naturligvis også kunne påvirke langt bredere end den enkelte afdeling. Egentlige reduktioner i antallet af administrativt personale vil naturligvis skabe uro og medføre et øget pres på de tilbageværende medarbejdere. Dette gælder naturligvis i særligt grad de direkte berørte afdelinger. 3

4 002 Besparelser på indkøb Ole Jacobsen Administration m.v. Omlægning Investering Konkurrenceudsættelse X Økonomisk politik samt kommunens udbudsstrategi indeholdende udbudsplan for Drift udgifter I alt Byrådet har på sit møde i august 2014 godkendt kommunens udbuds- og indkøbsstrategi for Samtidig blev oplæg til fordeling af indkøbsbesparelser gældende fra 2015 godkendt. Formålet hermed er at skabe sikkerhed for, at indkøbsbesparelser reelt udmøntes i budgetterne, hvorved Byrådet har mulighed for at prioritere potentielt råderum og samtidig skabe de bedst mulige incitamentsmæssige forhold for de relevante decentrale fagområder. Fra 2015 indføres en fordelingsnøgle, hvor 50 pct. af en indkøbsbesparelse tilgår de relevante decentrale fagområder og 50 pct. tilgår kommunekassen/en central besparelsesramme for så vidt angår den primære drift. Med den primære drift menes bl.a. udgifter til kontorartikler, bleer osv. I forhold til den sekundære drift vil det fra 2015 være sådan, at indkøbsbesparelser 100 pct. tilgår kommunekassen/en central besparelsesramme. Med den sekundære drift menes bl.a. udgifter til telefoni, energi mv. Primærdrift vil således være karakteriseret ved at de decentrale fagområder selv har budgetansvaret, mens sekundærdrift vil være karakteriseret ved, at budgettet er centraliseret. Forslaget er baseret på besparelserne, som tilgår kommunekassen, dvs. 100% for indkøbsbesparelser vedrørende centraliseret (sekundærdrift) driftsopgaver og 50% vedrørende indkøbsbesparelser, hvor fagområderne er budgetansvarlige. Den samlede indkøbsbesparelse for kommunen forventes således at være større. Bedre indkøbsaftaler betyder som udgangspunkt samme mængde blot til en billigere pris. 4

5 003 Opnormering af Kontrolenheden Peer Huniche Administration m.v. Omlægning Investering x Konkurrenceudsættelse Serviceloven m.fl. Drift udgifter Drift indtægter I alt Kontrolenheden opnormeres med 1 fuldtidsstilling, således, at den samlede stab og indsats på dette område udgør i alt 3 fuldtidsstillinger. Ved et øget fokus på yderligere præventiv forebyggelse af social snyd samt øget indsats på regreskrav over for forsikringsselskaberne i relation til sygedagpenge, vil dette forventelig give en netto besparelse på 1,0 mio. Kr. i mindreudgifter til sociale ydelser (kontanthjælp, sygedagpenge, fripladser m.v.). Forslaget indebærer nye indsatser for at forebygge social snyd eksempelvis vil der være øget fokus på at hindre borgere i at blive tilmeldt uden fast bopæl og ukendt adresse, hvor der for øjeblikket er registreret 100 borgere uden fast adresse. Herudover vil der blive kigget på interne optimeringer af arbejdsgange, herunder administrationens håndtering af digitale (advis) underretninger om ændringer i borgernes forhold er godt nok tilrettelagt, således, at uberettiget hjælp kan stoppes ved ændringer. Ingen. Et fortsat øget samspil med alle fagområder i forhold til de kommunale ydelser og med Udbetaling Danmark på de ydelser, som de administrerer. Opnormering med 1 fuldtidsstilling. 5

6 004 Telefoni Britt Christensen Administration m.v. Omlægning Investering Konkurrenceudsættelse x Indkøbsstrategi for Frederikssund kommune. Drift udgifter I alt IKT og Digitalisering foreslår, at der indarbejdes en besparelse på telefoni som følge af kommunens tiltrædelse af bindende 4-årig indkøbsaftale under SKI (aftale 50.48). Ingen Billigere månedligt mobilabonnement for enheder som betaler telefoni decentralt. Ingen 6

7 005 Nedlæggelse af områdelederstilling Paw Holze Nielsen Dagtilbud Omlægning x Investering Konkurrenceudsættelse Dagtilbudsloven/Børne- og Ungepolitikken Drift udgifter I alt Dagtilbudsområdet er i dag opdelt i 6 områder. Hornsherred Syd, Hornsherred Nord, Slangerup, Frederikssund Nord, Frederikssund Centrum og Frederikssund Syd. To år efter indførelsen af områdeledelse skønnes det, at de tre områder i Frederikssund kan redefineres og omdannes til to nye områder. Områdelederstillingen i Frederikssund Nord er pt. vakant og det vil derfor ikke have nogle umiddelbare personalemæssige konsekvenser. Forslaget vil dog betyde, at der skal dannes to nye områder med nye ledelsesteam, nye MED-udvalg og nye områdebestyrelser. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om at danne to skoledistrikter i Frederikssund. Ingen Skal ses i sammenhæng med forslaget om at danne to skoledistrikter i Frederikssund. Hvis områderne på dagtilbudsområdet og distrikterne på skoleområdet harmoniseres er det vurderingen at det vil kunne fremme det fremtidige samarbejde på tværs af 0-18 års området. 7

8 006 Effektivisering af ledelse, administration og m2 i klub, Ungdomsskole og Ungdomsklub Ulla Susanne Olin Skole- og klubområdet Omlægning x Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt I forbindelse med ny organisering af fritidstilbud til understøttelse af Folkeskolereformen og den nye Børneog Ungepolitik, forudsættes en slankere ledelse af fritidstilbuddene. Dette foreslås med nærværende forslag udvidet til administration og til et fokus på optimal udnyttelse af vores kommunale bygninger. Den endelige udmøntning af forslaget vil ske sammen med det endelige forslag om organisering af området, der pt. er i proces. Ingen Dette vil betyde et reduceret antal ledere, mellemledere og administrative medarbejdere, samt muligvis også enkelte pædagogiske medarbejdere afhængigt af ny struktur. 8

9 007 Reduceret sygefravær Ulla Susanne Olin Skole- og klubområdet Omlægning Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Sygefraværet på skoleområdet er højere end sammenlignelige kommuner og øvrige lokale områder. På baggrund af den samlede sygefraværsindsats, forudsættes det at sygefraværet sænkes svarende til 2 dage pr. medarbejder på området. Der er pt 828,42 medarbejdere på området. 2 dage svarer derfor til 1.656,84 dage. Oversat til årsværk er dette ca. 4,5 som har en ca. gennemsnitsløn på , hvilket giver kr. som vikarkonto kan sænkes med. Frem for vikardækning vil eleverne på skolerne have fastansatte lærere Ingen Ved øget tilstedeværelse, vil der være mindre belastning af øvrige medarbejdere 9

10 008 Øge undervisningsandelen for lærerne Ulla Susanne Olin Skole- og klubområdet Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Lov 409 lærernes arbejdstid samt Folkeskolereformen 2015-priser i kr. Drift udgifter I alt Politisk blev det valgt i forbindelse med anskueliggørelsen af økonomien ifm implementeringen af Folkeskolereformen, at Frederikssund Kommune lagde sig på det forventede gennemsnit i landet for lærernes undervisningsandel svarende til 734 timers undervisning pr skoleår. Der er endnu ikke kommet et samlet landsgennemsnit. Ser vi på en række af vores nabokommuner, Halsnæs, Hillerød, Fredensborg så har de valgt et noget højere gennemsnit for lærernes undervisningsandel, svarende op til 780 timer. Frederikssund Kommune kan vælge at lægge sig på samme niveau, som disse kommuner hvilket giver et potentiale svarende til de 7,9 mio i helårseffekt (bemærk at der er regnet med 5/12 dels effekt i år 1). Andre muligheder er at sætte undervisningsandelen på et lavere niveau: Undervisningsandel på 750 timer svarer til 3.0 mio i helårseffekt. Undervisningsandel på 760 timer svarer til 4.6 mio i helårseffekt. Undervisningsandel på 770 timer svarer til 6.1 mio i helårseffekt. Anskueliggørelse gennemsnitlige antal undervisningstimer pr år. Timer pr år Timer pr uge Lektioner pr uge ,35 24, ,75 25, , ,25 25, ,5 26,00 Dertil lægges hver uge pauseopsyn, understøttende undervisning, teammøder, forberedelse og andre opgaver. 10

11 Kendes ikke, da der mangler evaluering fra andre kommuner Ingen De kr svarer til ca. 15 lærerstillinger der i så fald vil blive nedlagt. 11

12 009 Opsigelse af Lejemål Ulla Susanne Olin Skole- og klubområdet Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Ingen Drift udgifter I alt I forbindelse med ny organisering af fritidsområdet foreslås det at opsige Frederikssund klubbernes administrationsbygninger på Heimdalsvej. Disse er i dag lejet af Domea til en årlig husleje på kr. Grundet fraflytning og opsigelsesvarsel er besparelsen i 2015 på 10/12 svarende til kr. Ingen. En opsigelse af lejemålet vil betyde at fællesklublederen og administration samt ledernes møder flyttes til klubfaciliteter andre steder i byen. Ingen Ingen 12

13 010 Overgang til ny struktur med færre distrikter på skoleområdet Ulla Susanne Olin Skole- og klubområdet Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Folkeskoleloven Drift udgifter Der stilles forslag om en ny struktur på skoleområdet med færre og generelt større distrikter, da skolevæsenet i Frederikssund Kommune i sin nuværende form vil have vanskeligt ved at imødekomme de krav til faglighed og kvalitet, der stilles efter folkeskolereformen. Med folkeskolereformen er der blandt andet krav om, at undervisningen i 95% af alle fag varetages af linjefagsuddannede lærere, ligesom der stilles øgede krav til skoleledelse, til brugen af ressourcepersoner samt til det fagprofessionelle samarbejde. Desuden stilles der nye krav til den konkrete undervisning, da lærerne skal sikre varieret undervisning og øget holddannelse. Det bliver vanskeligt, og i nogle tilfælde umuligt, at efterleve disse krav med den nuværende skolestruktur, da antallet af ansatte på mindre skoler betyder at man ikke kan dække mængden og omfanget af opgaver. Som det fremgår af elevtalsprognosen, forventes elevtallet i Frederikssund Kommune at falde med 12 % i løbet af de næste ti år. For de små skoler har dette stor betydning, og konkret vil flere skoler komme under 100 elever i prognoseperioden. Der foreslås på den baggrund en mere robust skolestruktur med større enheder. På den måde vil man kunne efterleve lovens krav, samt imødekomme behovet for faglige ressourcepersoner på skolerne. Helt konkret foreslås en struktur med fem skoler fordelt på flere matrikler: Byvangskolen, Lindegårdskolen og Kingoskolen slås sammen til en ny skole med fælles distrikt Jægerspris Skole fortsætter uændret Marbækskolen, Ferslev Skole, Skuldelev Skole og Solbakkeskolen slås sammen til en ny skole med fælles distrikt Ådalens Skole bliver et selvstændigt distrikt, og specialskolerne Skolen ved Kæret og Gyldenstenskolens afd. Kølholm lægges ind under Ådalens Skole Falkenborgskolen, Marienlystskolen og Græse Bakkebyskolen slås sammen til en ny skole med fælles distrikt Gyldenstenskolens afdelinger Hanghøj, Bakketoppen og Svinget vil blive placeret på en af almenskolerne. 13

14 Forud for beslutningen gennemføres en høringsproces på minimum 12 uger. De første 8 uger er den officielle høringsfrist, som løber fra offentliggørelsen af det konkret vedtagne forslag. Der er tale om en almindelig offentlig høring samt en høring af skolebestyrelserne. Herefter kan der tidligst træffes beslutning efter 4 uger i tilfælde af, at der skulle være indsigelser mod forslaget. Hvis Byrådet ønsker indførelse af ny skolestruktur med virkning fra den 1. august 2015, skal forslaget offentliggøres til høring senest 1. december Målet med den ændrede skolestruktur er, at alle børn og unge i Frederikssund Kommunes skolevæsen mødes af den samme kvalitet i undervisningen, faguddannet personale, fleksible muligheder for holddeling samt faglige og personlige udfordringer, uanset hvor de går i skole. Ingen. Det må forventes at der vil være ressourcepersoner blandt skolernes personale, der fremadrettet kan have tjeneste på flere matrikler. Der er ingen personalemæssige reduktioner som konsekvens af overgang til ny skolestruktur, men det vil betyde en ændret ledelsesorganisering. 14

15 011 Reduktion af driftsmidler til klubhuse Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter Drift indtægter I alt Der er igennem flere år været overskud på budgetterne til drift og vedligeholdelse af klubhuse. Forslaget reducerer den økonomiske ramme til dette formål med kr. Det samlede budget for området er kr. årligt. Ingen Ingen Ingen 15

16 012 Reduktion af beløb til venskabsbysamarbejde Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Der er årligt afsat kr. til venskabsbysamarbejde. Budgetrammen har i flere år udvist overskud når året er gået. Forslaget reducerer rammen med kr. Ud fra det historiske forbrug på rammen har forslaget ingen konsekvenser. Ingen Ingen 16

17 013 Reduktion af driftsmidler til Kulturpas Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Kulturpasset integreres i Kultur.Natur.Dannelse og vil være det tiltag, der kobler oplevelserne via dagtilbud og skole til fritiden. Formen er forsat en form for adgangspas til kultur.natur muligheder i Frederikssund Kommune og familien tænkes ind i højere grad. 17

18 014 Rammebesparelse på Folkeoplysningsudvalget Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Folkeoplysningsområdet er styret af en rammelov og fastsatte tilskudsretningslinjer for Frederikssund Kommune. Der er således ingen lovgivning, der fastsætter omfanget for tilskud til foreninger og aftenskoler. Kommunens aftenskoler modtager det mindst mulige tilskud i henhold til de fastsatte retningslinjer og til foreningerne afsættes der årligt en ramme for tilskud, hvor foreningerne samlet set søger tilskud til afholdte udgifter for omkring det dobbelte af det afsatte beløb. Aftenskolerne har de seneste år haft en vigende tilslutning ikke kun i Frederikssund Kommune men på landsplan. Dette har betydet at en del aftenskoler har tilbagebetalt uforbrugte midler, hvorfor der har været et mindre forbrug end budgetteret på dette område. I 2013 var mindre forbruget på kr. Der har de seneste år desuden været et mindre forbrug på lokaletilskudsområdet, som dog svinger noget fra år til år. Hvis Folkeoplysningsudvalget udmønter en besparelse på kr. på medlemstilskud vil det betyde 22,72 kr. mindre i tilskud pr. medlem under 25 år. I dag udbetales 115 kr. pr. medlem. En rammebesparelse på området vil skulle effektueres af Folkeoplysningsudvalget. Afhængigt af hvorledes besparelsen udmøntes kan det medføre nedsættelse af tilskud til foreningerne eller nedlæggelse af nogle af udvalgets aktiviteter. Ingen Ingen 18

19 015 Rammebesparelse på Bibliotekerne Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Der er tale om en rammebesparelse på biblioteket som vil betyde en effektivisering af personaleforbruget og en tyndere bemanding. ¼ fuldtidsstilling 19

20 016 Rammebesparelse på Idrætsanlæg (Frederikssund og SIK) Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Der er tale om en rammebesparelse på de to idrætsanlæg som de hver især må beslutte sig for hvordan kan udmøntes. Deres samlede budgetter udgør ca. 19 mio. kr., hvorfor besparelser kan opgøres til ca. 0,5 % 20

21 017 Afskaffelse af idrætsaktivitetspulje Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Puljen blev oprettet i forbindelse med budgetvedtagelsen for Fritidsudvalget skal i efteråret behandle de første ansøgninger til denne pulje. Besparelsen vil betyde at puljen nedlægges. Vil betyde, at der ikke er mulighed for at støtte idrætsaktiviteter fra Idrætsfacilitetspuljen, hvorfor ansøgninger må fremsendes til behandling i Folkeoplysningsudvalget. 21

22 018 Reduktion af Kulturpulje Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Puljen blev forhøjet med beløbet i forbindelse med budgetvedtagelsen for Puljen anvendes til aktiviteter og udvalget behandler fire gange årligt ansøgninger. Behandlingen foregår som en prioritering, hvor nogle ansøgninger afvises for at imødekomme andre. Det er forventningen at den fulde pulje bliver anvendt i Den samlede pulje udgør ca. 0,756 mio. kr. årligt, hvorfor besparelsen kan opgøres til ca. 26%. Vil betyde at antallet af afviste ansøgninger vil stige. 22

23 019 Takster på det specialiserede socialområde køb af ydelser fra andre kommuner/ regioner Peer Huniche Social service Omlægning x Investering Konkurrenceudsættelse Servicelovens 103, 104, 107 og 108 samt KKR Hovedstadens styringsaftale 2015 Drift udgifter I alt På det specialiserede socialområde køber Frederikssund af andre kommuner/regioner for 115,0 mio. Kr. årligt primært til borgere i botilbud, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. Kommunen køber ydelser efter serviceloven til 75 % af borgerne i andre kommuner / regioner og for de resterende 25 % producerer kommunen selv ydelsen i egne kommunale tilbud. Denne udvikling vil de kommende år ændre sig, idet kommunen tilpasser sin egen tilbudsvifte med henblik på at købe færre ydelser uden for kommunen. Kommunerne i region Hovedstaden (KKR) indgår årligt en styringsaftale, hvor prisudviklingen på de takstbelagte tilbud aftales. For styringsaftalen for 2015 har KKR Hovedstaden lagt op til, at priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningen frem til 2016 maksimalt må stige med pris- og lønreguleringen minus en procent i forhold til prisniveauet i Dette forslag forudsætter, at prisudviklingen indregnes som anbefalet af KKR Hovedstaden for hele budgetperioden i tiltro til at aftalen forlænges ud over det aftalte år Konsekvenserne af et ændret serviceniveau vil blive en politisk prioritering af i hvilket omfang, der skal skæres i den daglige personlige støtte/omsorg for borgeren (basisydelsen) eller om det skal ske på bekostning af de mere udadrettede aktiviteter i form af borgerferie, udflugter eller lignende arrangementer. 23

24 De kommunale og regionale driftsherre af tilbuddene vil skulle optimere og effektivisere driften, hvilket kan betyde nedlæggelser af stillinger i driften og omlægning af det daglige arbejde. 24

25 020 Omstilling og tilpasning af den kommunale drift på handicap- og psykiatriområdet tilbudsviften Peer Huniche Social service Omlægning x Investering Konkurrenceudsættelse Servicelovens 85, 99, 103, 104, 107 og 108, tidligere handicap- og psykiatriplaner samt Ankestyrelsens praksis Drift udgifter I alt Forslaget indebærer, at den kommunale drift skal effektiviseres og tilpasses et nyt serviceniveau, hvilket indebærer nedlæggelse af minimum 6 stillinger i de kommunale tilbud. I forslaget er indregnet de afledte konsekvenser ved salg til andre kommuner, så den samlede økonomi er netto tal. Effektiviseringerne af driften vil betyde, at forskellige kommunale tilbud eller dele nedlægges/omlægges i en anden form. Omstilling og tilpasning af den kommunale drift vil for de borgere, der fremover får tildelt mindre eller en minimal støtte understøttes af de mere foreningspræget tilbud (eks. idrætsforeningen Vikingerne, Team 2010 og partnerskaber med idrætsforeninger på normalområdet) støttecentrenes dagtilbud, klub Stjerneskud, undervisningscentret, etablering af en døgnvagt, åben rådgivning m.v. Den kommunale tilbudsvifte vil blive ændret i sin geografiske organisering og skal samles. De positive gevinster i en omstilling og tilpasningsproces, vil samtidig betyde hjemtagelse af flere borgersager fra andre kommuner til egen kommune, hvilket vil styrke kommunens egne eksisterende kommunale tilbud. I de kommende år vil kommunen vende udviklingen med køb af færre pladser uden for kommunen med henblik på at styrke kommunens egne tilbud, hvilket kræver den nødvendige omstilling og tilpasning af den kommunale drift. For 2015 kan administrationen konkretisere tilpasningen af de kommunale tilbud ved, at Projekt Ude-Hos - en særlig socialpsykiatrisk indsats ikke iværksættes, hvilket genererer en besparelse på 2 stillinger svarende til 0,9 mill. Kr. årligt. Herudover er det af administrationen anbefalet, at der sker en udfasning af ungetilbuddet på Birkemosevej i Slangerup, idet der ikke er behov for disse 3 pladser, hvilket genererer en besparelse på 2 stillinger svarende til 0,8 mill. Kr. årligt. Ovenstående er i tråd med Deloittes anbefalinger til optimering af området. 25

26 De borgere, hvis progression og udvikling er forbedret eller stationært, hjælpes i en rehabiliterende og recovery orienteret indsats til mere at kunne klare og håndtere egen hverdag, men med mulighed for at kunne trække på en række kommunale tilbud, som er borgerens livline, hvis tingene går galt. En tilpasning af tilbudsviften og samtidig ændring/nedlæggelse af tilbud vil kunne skabe forstyrrelser i en overgangsperiode, der kan påvirke samarbejdet med andre fagområder på tværs af organisationen. Nedlæggelse af minimum 6 stillinger. En afledt konsekvens vil betyde en ændret ledelsesmæssig organisering af såvel handicap- og psykiatriområdet og kan betyde at den geografiske ledelsesstruktur i Øst og Vest ændres og på nogle punkter samles i en ledelsesstruktur. En ledelsesreform med en ændret tilbudsstruktur vil få betydning for organiseringen. 26

27 021 Fastlæggelse af nyt kommunalt serviceniveau på det specialiserede socialområde Peer Huniche Social service Omlægning x Investering Konkurrenceudsættelse Serviceloven, tidligere handicap- og psykiatriplaner samt Ankestyrelsens praksis Drift udgifter I alt Forslaget indebærer et serviceniveau fastlagt i et sæt kvalitetsstandarder, der giver et klart politisk signal om hvad borgerne kan forvente, når de visiteres til en ydelse. Det overordnede mål er fortsat en sikker økonomistyring på den socialfaglige myndighedsfunktions ansvarsområde. Serviceniveauet for ydelserne til borgerne skal i forhold til den enkeltes udfordringer være bæredygtigt. Det vil sige et serviceniveau, hvor faglige og økonomiske hensyn til enhver tid skal være nøje afbalanceret til hinanden. Serviceniveauet kan bygge på forskellige principper og værdier, der udtrykker det lokale kommunale niveau for støtte til borgeren. En kvalitetsstandard, der sikrer en ensartethed og tydelighed i visitationen til enkelte ydelser, og som er i overensstemmelse med borgernes behov for støtte, og den visiterede ydelse. Ovenstående er i tråd med Deloittes anbefalinger til optimering af området. Kommunen vil med et politisk fastlagt serviceniveau sikre sig, at kommunen kommer i balance med andre kommuner og specielt i forhold til en for stor serviceadgang til 107 og 108 botilbud, hvilket en analyse af kommunens udgifter har fastslået. Flere borgere vil efter et tilpasset og ændret serviceniveau blive revisiteret på ny i overensstemmelse med den vedtagne politiske standard. Opmærksomheden henledes på, at tilpasning og revisitation af borgerne til et nyt serviceniveau vil ske over en over årrække og der vil løbende være behov for en politisk drøftelse af det kommunale niveau alt sammen set i lyset af de afgørelser, der måtte ankes. Serviceniveauet vil dermed over tid løbende tilpasses Ankestyrelsens praksis. 27

28 Afvikling og tilpasning af kommunens personale omsætning vil blive en nødvendighed. 28

29 022 Reduktion af puljen til sundhedsfremme og forebyggelse Birte Sonnenborg Grothe Sundhed og forebyggelse Omlægning x Investering Konkurrenceudsættelse Efter Sundhedslovens 119, stk. 1 og 2 har kommunalbestyrelsen ansvaret for at varetage opgaver i forhold til at skabe sund levevis for borgerne. Der er vedtaget en sundhedspolitik i 2007, det forventes at der igangsættes en proces i efteråret 2014, med henblik på udarbejdelse af ny sundhedspolitik. Drift udgifter I alt Det foreslås at pulje afsat til materialer i forbindelse med sundhedsfremme og forebyggelse reduceres med kr. årligt fremover. Der er afsat kr. til materialer og aktiviteter ud over de midler der er afsat til personale. Der har løbende været mindreforbrug på kontoen, og det forventes ikke, at der bliver behov for at gennemføre aktiviteter som ikke kan dækkes af de tilbageværende kr. årligt. Der er ingen konsekvenser i forhold til nuværende aktiviteter, som kan fastholdes uforandret. Ingen konsekvenser. Ingen konsekvenser. 29

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014

Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Budgetoplæg 2011 Beredskabskatalog 2011-2014 Version, 9. juli 2010. 1 Forord Skive Kommunes økonomi er i lighed med landets andre kommuner under pres og set i lyset af udmeldingerne fra KL og regeringen

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 09-03-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Hanne Klit, Arne Ebsen, Pia Dam, Henrik Nielsen, Masoum Moradi, Lise-Lotte Tilsted, Mette Kristensen,

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2016

FORSLAG. Budgetforslag 2016 FORSLAG Budgetforslag 2016 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3.

Rammeaftale. Det specialiserede socialområde. mellem. Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland. 3. Rammeaftale Brev ID 1477576 Det specialiserede socialområde mellem Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet i Region Sjælland 2012 3. Udkast 1 Indhold 1. Forord... 4 2. Rammeaftalens parter...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune

Rapport. Beredskabskatalog Aabenraa Kommune U Rapport Beredskabskatalog Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 METODE... 4 3 AARBENRAA I OVERBLIK... 7 4 BEREDSKABSKATALOG I OVERBLIK... 9 5 BEREDSKABSKATALOG... 10 5.1 Strukturtilpasninger...

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8

BUDGET 2013 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 8 BUDGET 2013 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 8 Børne- og kulturområdet 11 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 15 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN

Til. Randers Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN Til Randers Kommune Dokumenttype Rapport Dato 04. juli 2014 RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMS- ADMINISTRATIONEN RANDERS KOMMUNE ANALYSE AF EJENDOMSADMINISTRATIONEN Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. maj 2013. Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 7. maj 2013 Kl. 15:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Styrelsesvedtægter for områdebestyrelser dagtilbud...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere