Budgetforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetforslag 2015-2018"

Transkript

1 Budgetforslag Beskrivelse af ændringsforslag (drift og anlæg) Indholdsfortegnelse: Udvalg Forslag nummer/navn Side 001 Effektivisering af administration Besparelser på indkøb Opnormering af Kontrolenheden Telefoni Nedlæggelse af områdelederstilling Effektivisering af ledelse, administration og m2 i klub, Ungdomsskole og Ungdomsklub Reduceret sygefravær Øge undervisningsandelen for lærerne Opsigelse af Lejemål Overgang til ny struktur med færre distrikter på skoleområdet Reduktion af driftsmidler til klubhuse Reduktion af beløb til venskabsbysamarbejde Reduktion af driftsmidler til Kulturpas Rammebesparelse på Folkeoplysningsudvalget Rammebesparelse på Bibliotekerne Rammebesparelse på Idrætsanlæg (Frederikssund og SIK) Afskaffelse af idrætsaktivitetspulje Reduktion af Kulturpulje Takster på det specialiserede socialområde køb af ydelser fra andre kommuner/ regioner Omstilling og tilpasning af den kommunale drift på handicap- og psykiatriområdet tilbudsviften Fastlæggelse af nyt kommunalt serviceniveau på det specialiserede socialområde Reduktion af puljen til sundhedsfremme og forebyggelse Udbud af praktisk hjælp efter de nye regler på fritvalgsområdet Udvidelse af hverdagsrehabiliteringsindsatsen Besparelser ved indgåelse af nye indkøbsaftaler for sygepleje-, og urologiartikler Den selvejende institution aktivitetshuset Kongshøj Udbud af vejvedligeholdelse Gadebelysning, eget tilbagekøb Reduktion på Vej og Park Besparelser på vintertjenesten i Vej og Park Facility Management Plan for fremtidens borgertransport effektivisering af befordring og bedre koordinering mellem åben og lukket kørsel Drift af genbrugsstationerne Udvidelse af åbningstider på genbrugsstationerne Etablering af ferieaktiviteter for børn (ca år) Opprioritering af Kultur.Natur.Dannelse Fast årligt tilskud til Frederikssund Symfoniorkester Fast årligt tilskud til Frederikssund Teater Øget tilskud til Gerlev Rosenpark Øget formidlingsindsats/forhøjelse af driftsbudget Frederikssund Museum Færgegården Muserum Frederikssund Museum- Færgegården 1. årig projektforløb Pulje til talentudvikling og Eliteidræt Borgerferie tilbagebetaling til borgerne Borgerferie udvidelse af serviceniveauet Erhvervs og turismeindsats... 57

2 046 Tværgående ungeindsats: En indgang for den unge Etablering af en Ungekontakt Afskaffe byggesagsgebyr Afskaffelse af afgift på anvendelse af udendørsarealer Pulje til landsbyfornyelse - medfinansiering Anlæg: Til- og ombygning af Børnehuset Tumlebo inkl. Dagplejens legestue i Skibby Anlæg: Til- og ombygning af Børnehuset Skolevejen Investering i IT-devices Opdatering af udearealer ved skolerne Etablering af Ungdomssøsportscenter Muserum Naturlegeplads og mindre inderum Frederikssund Museum Færgegården Projektforslag Kultur- og Havnebad Projektforslag Kulhuse havn Projektforslag Frederikssund-Marbæk havn Istandsættelse af Færgevej Forbedring af trafikale forhold ved Ådalens Skole Genopretning af fortove frem til Tilslutninger til Fjordforbindelsen Hannelundsvej/Møllevej Trafiksikkerhed Pulje til etablering af cykelstier Møllevej trafiksikkerhed Eksisterende anlægsforslag Ådalens Skole Plejeboliger Pedershave etape II Sydbyen Borgernes Hus J.F. Willumsens Museum - renovering Vinge Ådalens Skole Nord SFO Anlægspulje Idrætsfacilitetspuljen ORI omklædning og p-plads ORI Kunstgræs Færgegården Pedershave udeområde Teknisk Udvalgs Anlægspulje Fioma-grunden Fjordstien Omprofilering af Kocksvej Renovering af badebroer Anlæg af supercykelsti Energiinvesteringer Brydecenter Forskydninger mellem årene

3 001 Effektivisering af administration Ole Jacobsen Administration m.v. Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Ved en analyse af konto 6 er tendensen entydig, at de administrative lønbudgetter svarer overens med det faktiske forbrug. En egentlig besparelse/reduktion i antallet af administrative ansatte kan med fordel vedtages som en rammebesparelse. Forslaget vil for størstedelens vedkommende ikke have direkte indflydelse på den oplevede borgerservice. Egentlige personalereduktioner der ikke sker med baggrund i mere effektive arbejdsgange, digitaliseringsprojekter eller lign. vil naturligvis medføre et lavere serviceniveau enten overfor borgerne eller overfor de decentrale enheder. I det omfang der sker reduktioner af de centrale stabsfunktioner, vil det ofte medføre at det vil være opgaver der i højere grad skal løses decentralt og på institutionsniveau. Der vil også være stabe der direkte medvirker til at den decentrale drift kan håndteres mere effektivt, og i det omfang at sådanne rammes vil det naturligvis også kunne påvirke langt bredere end den enkelte afdeling. Egentlige reduktioner i antallet af administrativt personale vil naturligvis skabe uro og medføre et øget pres på de tilbageværende medarbejdere. Dette gælder naturligvis i særligt grad de direkte berørte afdelinger. 3

4 002 Besparelser på indkøb Ole Jacobsen Administration m.v. Omlægning Investering Konkurrenceudsættelse X Økonomisk politik samt kommunens udbudsstrategi indeholdende udbudsplan for Drift udgifter I alt Byrådet har på sit møde i august 2014 godkendt kommunens udbuds- og indkøbsstrategi for Samtidig blev oplæg til fordeling af indkøbsbesparelser gældende fra 2015 godkendt. Formålet hermed er at skabe sikkerhed for, at indkøbsbesparelser reelt udmøntes i budgetterne, hvorved Byrådet har mulighed for at prioritere potentielt råderum og samtidig skabe de bedst mulige incitamentsmæssige forhold for de relevante decentrale fagområder. Fra 2015 indføres en fordelingsnøgle, hvor 50 pct. af en indkøbsbesparelse tilgår de relevante decentrale fagområder og 50 pct. tilgår kommunekassen/en central besparelsesramme for så vidt angår den primære drift. Med den primære drift menes bl.a. udgifter til kontorartikler, bleer osv. I forhold til den sekundære drift vil det fra 2015 være sådan, at indkøbsbesparelser 100 pct. tilgår kommunekassen/en central besparelsesramme. Med den sekundære drift menes bl.a. udgifter til telefoni, energi mv. Primærdrift vil således være karakteriseret ved at de decentrale fagområder selv har budgetansvaret, mens sekundærdrift vil være karakteriseret ved, at budgettet er centraliseret. Forslaget er baseret på besparelserne, som tilgår kommunekassen, dvs. 100% for indkøbsbesparelser vedrørende centraliseret (sekundærdrift) driftsopgaver og 50% vedrørende indkøbsbesparelser, hvor fagområderne er budgetansvarlige. Den samlede indkøbsbesparelse for kommunen forventes således at være større. Bedre indkøbsaftaler betyder som udgangspunkt samme mængde blot til en billigere pris. 4

5 003 Opnormering af Kontrolenheden Peer Huniche Administration m.v. Omlægning Investering x Konkurrenceudsættelse Serviceloven m.fl. Drift udgifter Drift indtægter I alt Kontrolenheden opnormeres med 1 fuldtidsstilling, således, at den samlede stab og indsats på dette område udgør i alt 3 fuldtidsstillinger. Ved et øget fokus på yderligere præventiv forebyggelse af social snyd samt øget indsats på regreskrav over for forsikringsselskaberne i relation til sygedagpenge, vil dette forventelig give en netto besparelse på 1,0 mio. Kr. i mindreudgifter til sociale ydelser (kontanthjælp, sygedagpenge, fripladser m.v.). Forslaget indebærer nye indsatser for at forebygge social snyd eksempelvis vil der være øget fokus på at hindre borgere i at blive tilmeldt uden fast bopæl og ukendt adresse, hvor der for øjeblikket er registreret 100 borgere uden fast adresse. Herudover vil der blive kigget på interne optimeringer af arbejdsgange, herunder administrationens håndtering af digitale (advis) underretninger om ændringer i borgernes forhold er godt nok tilrettelagt, således, at uberettiget hjælp kan stoppes ved ændringer. Ingen. Et fortsat øget samspil med alle fagområder i forhold til de kommunale ydelser og med Udbetaling Danmark på de ydelser, som de administrerer. Opnormering med 1 fuldtidsstilling. 5

6 004 Telefoni Britt Christensen Administration m.v. Omlægning Investering Konkurrenceudsættelse x Indkøbsstrategi for Frederikssund kommune. Drift udgifter I alt IKT og Digitalisering foreslår, at der indarbejdes en besparelse på telefoni som følge af kommunens tiltrædelse af bindende 4-årig indkøbsaftale under SKI (aftale 50.48). Ingen Billigere månedligt mobilabonnement for enheder som betaler telefoni decentralt. Ingen 6

7 005 Nedlæggelse af områdelederstilling Paw Holze Nielsen Dagtilbud Omlægning x Investering Konkurrenceudsættelse Dagtilbudsloven/Børne- og Ungepolitikken Drift udgifter I alt Dagtilbudsområdet er i dag opdelt i 6 områder. Hornsherred Syd, Hornsherred Nord, Slangerup, Frederikssund Nord, Frederikssund Centrum og Frederikssund Syd. To år efter indførelsen af områdeledelse skønnes det, at de tre områder i Frederikssund kan redefineres og omdannes til to nye områder. Områdelederstillingen i Frederikssund Nord er pt. vakant og det vil derfor ikke have nogle umiddelbare personalemæssige konsekvenser. Forslaget vil dog betyde, at der skal dannes to nye områder med nye ledelsesteam, nye MED-udvalg og nye områdebestyrelser. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslaget om at danne to skoledistrikter i Frederikssund. Ingen Skal ses i sammenhæng med forslaget om at danne to skoledistrikter i Frederikssund. Hvis områderne på dagtilbudsområdet og distrikterne på skoleområdet harmoniseres er det vurderingen at det vil kunne fremme det fremtidige samarbejde på tværs af 0-18 års området. 7

8 006 Effektivisering af ledelse, administration og m2 i klub, Ungdomsskole og Ungdomsklub Ulla Susanne Olin Skole- og klubområdet Omlægning x Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt I forbindelse med ny organisering af fritidstilbud til understøttelse af Folkeskolereformen og den nye Børneog Ungepolitik, forudsættes en slankere ledelse af fritidstilbuddene. Dette foreslås med nærværende forslag udvidet til administration og til et fokus på optimal udnyttelse af vores kommunale bygninger. Den endelige udmøntning af forslaget vil ske sammen med det endelige forslag om organisering af området, der pt. er i proces. Ingen Dette vil betyde et reduceret antal ledere, mellemledere og administrative medarbejdere, samt muligvis også enkelte pædagogiske medarbejdere afhængigt af ny struktur. 8

9 007 Reduceret sygefravær Ulla Susanne Olin Skole- og klubområdet Omlægning Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Sygefraværet på skoleområdet er højere end sammenlignelige kommuner og øvrige lokale områder. På baggrund af den samlede sygefraværsindsats, forudsættes det at sygefraværet sænkes svarende til 2 dage pr. medarbejder på området. Der er pt 828,42 medarbejdere på området. 2 dage svarer derfor til 1.656,84 dage. Oversat til årsværk er dette ca. 4,5 som har en ca. gennemsnitsløn på , hvilket giver kr. som vikarkonto kan sænkes med. Frem for vikardækning vil eleverne på skolerne have fastansatte lærere Ingen Ved øget tilstedeværelse, vil der være mindre belastning af øvrige medarbejdere 9

10 008 Øge undervisningsandelen for lærerne Ulla Susanne Olin Skole- og klubområdet Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Lov 409 lærernes arbejdstid samt Folkeskolereformen 2015-priser i kr. Drift udgifter I alt Politisk blev det valgt i forbindelse med anskueliggørelsen af økonomien ifm implementeringen af Folkeskolereformen, at Frederikssund Kommune lagde sig på det forventede gennemsnit i landet for lærernes undervisningsandel svarende til 734 timers undervisning pr skoleår. Der er endnu ikke kommet et samlet landsgennemsnit. Ser vi på en række af vores nabokommuner, Halsnæs, Hillerød, Fredensborg så har de valgt et noget højere gennemsnit for lærernes undervisningsandel, svarende op til 780 timer. Frederikssund Kommune kan vælge at lægge sig på samme niveau, som disse kommuner hvilket giver et potentiale svarende til de 7,9 mio i helårseffekt (bemærk at der er regnet med 5/12 dels effekt i år 1). Andre muligheder er at sætte undervisningsandelen på et lavere niveau: Undervisningsandel på 750 timer svarer til 3.0 mio i helårseffekt. Undervisningsandel på 760 timer svarer til 4.6 mio i helårseffekt. Undervisningsandel på 770 timer svarer til 6.1 mio i helårseffekt. Anskueliggørelse gennemsnitlige antal undervisningstimer pr år. Timer pr år Timer pr uge Lektioner pr uge ,35 24, ,75 25, , ,25 25, ,5 26,00 Dertil lægges hver uge pauseopsyn, understøttende undervisning, teammøder, forberedelse og andre opgaver. 10

11 Kendes ikke, da der mangler evaluering fra andre kommuner Ingen De kr svarer til ca. 15 lærerstillinger der i så fald vil blive nedlagt. 11

12 009 Opsigelse af Lejemål Ulla Susanne Olin Skole- og klubområdet Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Ingen Drift udgifter I alt I forbindelse med ny organisering af fritidsområdet foreslås det at opsige Frederikssund klubbernes administrationsbygninger på Heimdalsvej. Disse er i dag lejet af Domea til en årlig husleje på kr. Grundet fraflytning og opsigelsesvarsel er besparelsen i 2015 på 10/12 svarende til kr. Ingen. En opsigelse af lejemålet vil betyde at fællesklublederen og administration samt ledernes møder flyttes til klubfaciliteter andre steder i byen. Ingen Ingen 12

13 010 Overgang til ny struktur med færre distrikter på skoleområdet Ulla Susanne Olin Skole- og klubområdet Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Folkeskoleloven Drift udgifter Der stilles forslag om en ny struktur på skoleområdet med færre og generelt større distrikter, da skolevæsenet i Frederikssund Kommune i sin nuværende form vil have vanskeligt ved at imødekomme de krav til faglighed og kvalitet, der stilles efter folkeskolereformen. Med folkeskolereformen er der blandt andet krav om, at undervisningen i 95% af alle fag varetages af linjefagsuddannede lærere, ligesom der stilles øgede krav til skoleledelse, til brugen af ressourcepersoner samt til det fagprofessionelle samarbejde. Desuden stilles der nye krav til den konkrete undervisning, da lærerne skal sikre varieret undervisning og øget holddannelse. Det bliver vanskeligt, og i nogle tilfælde umuligt, at efterleve disse krav med den nuværende skolestruktur, da antallet af ansatte på mindre skoler betyder at man ikke kan dække mængden og omfanget af opgaver. Som det fremgår af elevtalsprognosen, forventes elevtallet i Frederikssund Kommune at falde med 12 % i løbet af de næste ti år. For de små skoler har dette stor betydning, og konkret vil flere skoler komme under 100 elever i prognoseperioden. Der foreslås på den baggrund en mere robust skolestruktur med større enheder. På den måde vil man kunne efterleve lovens krav, samt imødekomme behovet for faglige ressourcepersoner på skolerne. Helt konkret foreslås en struktur med fem skoler fordelt på flere matrikler: Byvangskolen, Lindegårdskolen og Kingoskolen slås sammen til en ny skole med fælles distrikt Jægerspris Skole fortsætter uændret Marbækskolen, Ferslev Skole, Skuldelev Skole og Solbakkeskolen slås sammen til en ny skole med fælles distrikt Ådalens Skole bliver et selvstændigt distrikt, og specialskolerne Skolen ved Kæret og Gyldenstenskolens afd. Kølholm lægges ind under Ådalens Skole Falkenborgskolen, Marienlystskolen og Græse Bakkebyskolen slås sammen til en ny skole med fælles distrikt Gyldenstenskolens afdelinger Hanghøj, Bakketoppen og Svinget vil blive placeret på en af almenskolerne. 13

14 Forud for beslutningen gennemføres en høringsproces på minimum 12 uger. De første 8 uger er den officielle høringsfrist, som løber fra offentliggørelsen af det konkret vedtagne forslag. Der er tale om en almindelig offentlig høring samt en høring af skolebestyrelserne. Herefter kan der tidligst træffes beslutning efter 4 uger i tilfælde af, at der skulle være indsigelser mod forslaget. Hvis Byrådet ønsker indførelse af ny skolestruktur med virkning fra den 1. august 2015, skal forslaget offentliggøres til høring senest 1. december Målet med den ændrede skolestruktur er, at alle børn og unge i Frederikssund Kommunes skolevæsen mødes af den samme kvalitet i undervisningen, faguddannet personale, fleksible muligheder for holddeling samt faglige og personlige udfordringer, uanset hvor de går i skole. Ingen. Det må forventes at der vil være ressourcepersoner blandt skolernes personale, der fremadrettet kan have tjeneste på flere matrikler. Der er ingen personalemæssige reduktioner som konsekvens af overgang til ny skolestruktur, men det vil betyde en ændret ledelsesorganisering. 14

15 011 Reduktion af driftsmidler til klubhuse Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter Drift indtægter I alt Der er igennem flere år været overskud på budgetterne til drift og vedligeholdelse af klubhuse. Forslaget reducerer den økonomiske ramme til dette formål med kr. Det samlede budget for området er kr. årligt. Ingen Ingen Ingen 15

16 012 Reduktion af beløb til venskabsbysamarbejde Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Der er årligt afsat kr. til venskabsbysamarbejde. Budgetrammen har i flere år udvist overskud når året er gået. Forslaget reducerer rammen med kr. Ud fra det historiske forbrug på rammen har forslaget ingen konsekvenser. Ingen Ingen 16

17 013 Reduktion af driftsmidler til Kulturpas Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Kulturpasset integreres i Kultur.Natur.Dannelse og vil være det tiltag, der kobler oplevelserne via dagtilbud og skole til fritiden. Formen er forsat en form for adgangspas til kultur.natur muligheder i Frederikssund Kommune og familien tænkes ind i højere grad. 17

18 014 Rammebesparelse på Folkeoplysningsudvalget Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Folkeoplysningsområdet er styret af en rammelov og fastsatte tilskudsretningslinjer for Frederikssund Kommune. Der er således ingen lovgivning, der fastsætter omfanget for tilskud til foreninger og aftenskoler. Kommunens aftenskoler modtager det mindst mulige tilskud i henhold til de fastsatte retningslinjer og til foreningerne afsættes der årligt en ramme for tilskud, hvor foreningerne samlet set søger tilskud til afholdte udgifter for omkring det dobbelte af det afsatte beløb. Aftenskolerne har de seneste år haft en vigende tilslutning ikke kun i Frederikssund Kommune men på landsplan. Dette har betydet at en del aftenskoler har tilbagebetalt uforbrugte midler, hvorfor der har været et mindre forbrug end budgetteret på dette område. I 2013 var mindre forbruget på kr. Der har de seneste år desuden været et mindre forbrug på lokaletilskudsområdet, som dog svinger noget fra år til år. Hvis Folkeoplysningsudvalget udmønter en besparelse på kr. på medlemstilskud vil det betyde 22,72 kr. mindre i tilskud pr. medlem under 25 år. I dag udbetales 115 kr. pr. medlem. En rammebesparelse på området vil skulle effektueres af Folkeoplysningsudvalget. Afhængigt af hvorledes besparelsen udmøntes kan det medføre nedsættelse af tilskud til foreningerne eller nedlæggelse af nogle af udvalgets aktiviteter. Ingen Ingen 18

19 015 Rammebesparelse på Bibliotekerne Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Der er tale om en rammebesparelse på biblioteket som vil betyde en effektivisering af personaleforbruget og en tyndere bemanding. ¼ fuldtidsstilling 19

20 016 Rammebesparelse på Idrætsanlæg (Frederikssund og SIK) Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Der er tale om en rammebesparelse på de to idrætsanlæg som de hver især må beslutte sig for hvordan kan udmøntes. Deres samlede budgetter udgør ca. 19 mio. kr., hvorfor besparelser kan opgøres til ca. 0,5 % 20

21 017 Afskaffelse af idrætsaktivitetspulje Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Puljen blev oprettet i forbindelse med budgetvedtagelsen for Fritidsudvalget skal i efteråret behandle de første ansøgninger til denne pulje. Besparelsen vil betyde at puljen nedlægges. Vil betyde, at der ikke er mulighed for at støtte idrætsaktiviteter fra Idrætsfacilitetspuljen, hvorfor ansøgninger må fremsendes til behandling i Folkeoplysningsudvalget. 21

22 018 Reduktion af Kulturpulje Paw Holze Nielsen Kultur og Fritid Omlægning X Investering Konkurrenceudsættelse Drift udgifter I alt Puljen blev forhøjet med beløbet i forbindelse med budgetvedtagelsen for Puljen anvendes til aktiviteter og udvalget behandler fire gange årligt ansøgninger. Behandlingen foregår som en prioritering, hvor nogle ansøgninger afvises for at imødekomme andre. Det er forventningen at den fulde pulje bliver anvendt i Den samlede pulje udgør ca. 0,756 mio. kr. årligt, hvorfor besparelsen kan opgøres til ca. 26%. Vil betyde at antallet af afviste ansøgninger vil stige. 22

23 019 Takster på det specialiserede socialområde køb af ydelser fra andre kommuner/ regioner Peer Huniche Social service Omlægning x Investering Konkurrenceudsættelse Servicelovens 103, 104, 107 og 108 samt KKR Hovedstadens styringsaftale 2015 Drift udgifter I alt På det specialiserede socialområde køber Frederikssund af andre kommuner/regioner for 115,0 mio. Kr. årligt primært til borgere i botilbud, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud. Kommunen køber ydelser efter serviceloven til 75 % af borgerne i andre kommuner / regioner og for de resterende 25 % producerer kommunen selv ydelsen i egne kommunale tilbud. Denne udvikling vil de kommende år ændre sig, idet kommunen tilpasser sin egen tilbudsvifte med henblik på at købe færre ydelser uden for kommunen. Kommunerne i region Hovedstaden (KKR) indgår årligt en styringsaftale, hvor prisudviklingen på de takstbelagte tilbud aftales. For styringsaftalen for 2015 har KKR Hovedstaden lagt op til, at priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningen frem til 2016 maksimalt må stige med pris- og lønreguleringen minus en procent i forhold til prisniveauet i Dette forslag forudsætter, at prisudviklingen indregnes som anbefalet af KKR Hovedstaden for hele budgetperioden i tiltro til at aftalen forlænges ud over det aftalte år Konsekvenserne af et ændret serviceniveau vil blive en politisk prioritering af i hvilket omfang, der skal skæres i den daglige personlige støtte/omsorg for borgeren (basisydelsen) eller om det skal ske på bekostning af de mere udadrettede aktiviteter i form af borgerferie, udflugter eller lignende arrangementer. 23

24 De kommunale og regionale driftsherre af tilbuddene vil skulle optimere og effektivisere driften, hvilket kan betyde nedlæggelser af stillinger i driften og omlægning af det daglige arbejde. 24

25 020 Omstilling og tilpasning af den kommunale drift på handicap- og psykiatriområdet tilbudsviften Peer Huniche Social service Omlægning x Investering Konkurrenceudsættelse Servicelovens 85, 99, 103, 104, 107 og 108, tidligere handicap- og psykiatriplaner samt Ankestyrelsens praksis Drift udgifter I alt Forslaget indebærer, at den kommunale drift skal effektiviseres og tilpasses et nyt serviceniveau, hvilket indebærer nedlæggelse af minimum 6 stillinger i de kommunale tilbud. I forslaget er indregnet de afledte konsekvenser ved salg til andre kommuner, så den samlede økonomi er netto tal. Effektiviseringerne af driften vil betyde, at forskellige kommunale tilbud eller dele nedlægges/omlægges i en anden form. Omstilling og tilpasning af den kommunale drift vil for de borgere, der fremover får tildelt mindre eller en minimal støtte understøttes af de mere foreningspræget tilbud (eks. idrætsforeningen Vikingerne, Team 2010 og partnerskaber med idrætsforeninger på normalområdet) støttecentrenes dagtilbud, klub Stjerneskud, undervisningscentret, etablering af en døgnvagt, åben rådgivning m.v. Den kommunale tilbudsvifte vil blive ændret i sin geografiske organisering og skal samles. De positive gevinster i en omstilling og tilpasningsproces, vil samtidig betyde hjemtagelse af flere borgersager fra andre kommuner til egen kommune, hvilket vil styrke kommunens egne eksisterende kommunale tilbud. I de kommende år vil kommunen vende udviklingen med køb af færre pladser uden for kommunen med henblik på at styrke kommunens egne tilbud, hvilket kræver den nødvendige omstilling og tilpasning af den kommunale drift. For 2015 kan administrationen konkretisere tilpasningen af de kommunale tilbud ved, at Projekt Ude-Hos - en særlig socialpsykiatrisk indsats ikke iværksættes, hvilket genererer en besparelse på 2 stillinger svarende til 0,9 mill. Kr. årligt. Herudover er det af administrationen anbefalet, at der sker en udfasning af ungetilbuddet på Birkemosevej i Slangerup, idet der ikke er behov for disse 3 pladser, hvilket genererer en besparelse på 2 stillinger svarende til 0,8 mill. Kr. årligt. Ovenstående er i tråd med Deloittes anbefalinger til optimering af området. 25

26 De borgere, hvis progression og udvikling er forbedret eller stationært, hjælpes i en rehabiliterende og recovery orienteret indsats til mere at kunne klare og håndtere egen hverdag, men med mulighed for at kunne trække på en række kommunale tilbud, som er borgerens livline, hvis tingene går galt. En tilpasning af tilbudsviften og samtidig ændring/nedlæggelse af tilbud vil kunne skabe forstyrrelser i en overgangsperiode, der kan påvirke samarbejdet med andre fagområder på tværs af organisationen. Nedlæggelse af minimum 6 stillinger. En afledt konsekvens vil betyde en ændret ledelsesmæssig organisering af såvel handicap- og psykiatriområdet og kan betyde at den geografiske ledelsesstruktur i Øst og Vest ændres og på nogle punkter samles i en ledelsesstruktur. En ledelsesreform med en ændret tilbudsstruktur vil få betydning for organiseringen. 26

27 021 Fastlæggelse af nyt kommunalt serviceniveau på det specialiserede socialområde Peer Huniche Social service Omlægning x Investering Konkurrenceudsættelse Serviceloven, tidligere handicap- og psykiatriplaner samt Ankestyrelsens praksis Drift udgifter I alt Forslaget indebærer et serviceniveau fastlagt i et sæt kvalitetsstandarder, der giver et klart politisk signal om hvad borgerne kan forvente, når de visiteres til en ydelse. Det overordnede mål er fortsat en sikker økonomistyring på den socialfaglige myndighedsfunktions ansvarsområde. Serviceniveauet for ydelserne til borgerne skal i forhold til den enkeltes udfordringer være bæredygtigt. Det vil sige et serviceniveau, hvor faglige og økonomiske hensyn til enhver tid skal være nøje afbalanceret til hinanden. Serviceniveauet kan bygge på forskellige principper og værdier, der udtrykker det lokale kommunale niveau for støtte til borgeren. En kvalitetsstandard, der sikrer en ensartethed og tydelighed i visitationen til enkelte ydelser, og som er i overensstemmelse med borgernes behov for støtte, og den visiterede ydelse. Ovenstående er i tråd med Deloittes anbefalinger til optimering af området. Kommunen vil med et politisk fastlagt serviceniveau sikre sig, at kommunen kommer i balance med andre kommuner og specielt i forhold til en for stor serviceadgang til 107 og 108 botilbud, hvilket en analyse af kommunens udgifter har fastslået. Flere borgere vil efter et tilpasset og ændret serviceniveau blive revisiteret på ny i overensstemmelse med den vedtagne politiske standard. Opmærksomheden henledes på, at tilpasning og revisitation af borgerne til et nyt serviceniveau vil ske over en over årrække og der vil løbende være behov for en politisk drøftelse af det kommunale niveau alt sammen set i lyset af de afgørelser, der måtte ankes. Serviceniveauet vil dermed over tid løbende tilpasses Ankestyrelsens praksis. 27

28 Afvikling og tilpasning af kommunens personale omsætning vil blive en nødvendighed. 28

29 022 Reduktion af puljen til sundhedsfremme og forebyggelse Birte Sonnenborg Grothe Sundhed og forebyggelse Omlægning x Investering Konkurrenceudsættelse Efter Sundhedslovens 119, stk. 1 og 2 har kommunalbestyrelsen ansvaret for at varetage opgaver i forhold til at skabe sund levevis for borgerne. Der er vedtaget en sundhedspolitik i 2007, det forventes at der igangsættes en proces i efteråret 2014, med henblik på udarbejdelse af ny sundhedspolitik. Drift udgifter I alt Det foreslås at pulje afsat til materialer i forbindelse med sundhedsfremme og forebyggelse reduceres med kr. årligt fremover. Der er afsat kr. til materialer og aktiviteter ud over de midler der er afsat til personale. Der har løbende været mindreforbrug på kontoen, og det forventes ikke, at der bliver behov for at gennemføre aktiviteter som ikke kan dækkes af de tilbageværende kr. årligt. Der er ingen konsekvenser i forhold til nuværende aktiviteter, som kan fastholdes uforandret. Ingen konsekvenser. Ingen konsekvenser. 29

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015. Anlægsprojekter afsat i budget 2015 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2015. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015

Skibby, den 23. september 2014. Høringssvar med kommentarer til kommunens budget 2015 Marbækskolen - en skole i udvikling Frederikssund Kommune Budgetafdelingen Torvet 2 3600 Frederikssund Attn.: Økonomiområdets funktionspostkasse: oekonomi@frederikssund.dk Skolechef Ulla Olin uolin@frederikssund.dk

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering

Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Sagsbeskrivelse: Kørselsprojekterne befordring og transportoptimering Baggrund Kørselsprojekterne omfatter to analyser: Befordring og Transportoptimering. Befordring er den daglige kørsel med visiterede

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse

Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Forslag 41 (sag 91 på byrådsmødet den 17. juni 2015) Børn og Unges udtalelse vedr. Venstre Byrådsgruppes beslutningsforslag om konkurrenceudsættelse Resume af beslutningsforslaget: Aarhus Kommune har konkurrenceudsat

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service

Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Opsamling vedrørende temperaturmåling på omorganisering af teknisk service Temperaturmålingen af den ny organisation for teknisk service i Viborg Kommune er iværksat af den bredt sammensatte referencegruppe,

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner!

Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! Revideret oplæg til hvordan man med lethed finder 5,5 millioner kroner! I sundhed og Handicap har hver sagsbehandler i sin sagsstamme omkring 110 sager, hvilket er højere end de 75 sager der anbefales

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk

Folkeskolereform. Sektorudvalg. www.ballerup.dk Folkeskolereform Sektorudvalg www.ballerup.dk Folkeskolereformen Folkeskolereformen Den 13. juni 2013 blev regeringen, DF, V og K enige om en folkeskolereform. Reformen træder i kraft med skoleåret 14/15,

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11

Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Bilag 2: Uddybende beskrivelser af tiltag 9, 10 og 11 Tiltag 9: Tilpasning af puljen til frivilligt socialt arbejde Frederiksberg Kommune støtter det frivillige sociale arbejde ved at udbyde en pulje,

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018

Råd til udvikling. Økonomisk strategi 2015-2018 Råd til udvikling Økonomisk strategi 2015-2018 1 1. Indledning Den økonomiske strategi, Råd til udvikling, har til formål at skabe et økonomisk grundlag for en positiv udvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser

Budget 2015-2018, Prioriteringsbidrag. Budget 2015-2018. Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Budget Nr. 551-11 2015-2018 Udvidelse af Taxhuset med to udrednings- og genoptræningspladser Forslagsstiller: Udvalg: Center: Politikområde: Administrationen Socialudvalget Social- og Handicapcentret 551

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere