Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K"

Transkript

1 Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden København K T E CVR EAN Vedlagt sendes ligestillingsvurdering, høringsnotat og eksterne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage, m.v.) 6. oktober 2010 J.nr Lovforslaget er fremsat d. 6. oktober 2010 i Folketinget. Dette materiale er kun sendt pr. e-post. Venlig hilsen Inger Støjberg

2 N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.) 3. september J.nr Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Ankestyrelsen, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Danske Statsforvaltninger, Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Kristelig Fagbevægelse og Kristelig Arbejdsgiverforening. Følgende har afgivet høringssvar: Statsforvaltningsdirektørerne, Dansk Blindesamfund, Dansk Arbejdsgiverforening og SALA, Lederne, Ankestyrelsen, Kommunernes Landsforening, LO og FTF og Danske Handicaporganisationer. Høringssvarene vedlægges. Bemærkninger til lovforslaget Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og SALA bemærker, at lovforslagene om at øge beskæftigelseskravet og afskaffe sygedagpenge på søgnehelligdage samlet set påfører virksomhederne udgifter i størrelsesordenen 285 mio. kr. DA og SALA mener, at lovforslaget om en forlængelse af beskæftigelseskravet i forhold til kommunen medfører store konsekvenser for virksomhederne, hvis de ansætter en lønmodtager, der kort før ansættelsen har handlet således at tilknytningen til arbejdsmarkedet afbrydes og de således ikke opfylder betingelsen for at kunne få sygedagpenge fra kommunen. DA og SALA nævner den situation, hvor en lønmodtager holder fri fx en dag eller flere mellem to ansættelser. Lønmodtageren vil i sygedagpengelovens forstand have afbrudt tilknytningen til arbejdsmarkedet og vil således ikke have ret til sygedagpenge fra kommunen før han har været ansat i 13 uger i nye ansættelsesforhold. DA og SALA mener at denne retstilstand er for rigid, og foreslår derfor, at beskæftigelseskravet knyttes op på en referenceperiode på fx 30 uger. Kommentar: Det forudsættes, at det også efter DA s og SALA s forslag er en betingelse, at den pågældende er i ansættelse på det tidspunkt, hvor han bliver syg. Forslaget om en referenceperiode vil bryde med det grundlæggende princip i sygedagpengeloven, hvorefter retten til sygedagpenge er betinget af en uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet.

3 Ligeledes er indførelsen af en referenceperiode ikke en del af det, som blev aftalt på sygedagpengeområdet i aftalen om genopretning af dansk økonomi. Indførelsen af en referenceperiode vil således ændre forudsætningerne for det aftalte. Lederne tilslutter sig de bemærkninger til lovforslaget, som er afgivet i høringssvar fra DA og SALA. Lederne bemærker herudover f.s.a. den del af lovforslaget, hvorefter der ikke er ret til sygedagpenge på søgnehelligdage, at der gælder den modsatte regel i arbejdsløshedsdagpengeloven. Lederne mener, at denne del af forslaget bryder med et af principperne bag sygedagpengelovens regler om, at der ikke skal ske en forringelse af den økonomiske situation for et ledigt medlem, når den pågældende er syg og anbefaler derfor, at denne del af forslaget trækkes tilbage. Kommentar: For så vidt angår bemærkningerne til forslaget om manglende ret til sygedagpenge på søgnehelligdage, kan det oplyses, at der fra den første sygedagpengelov i 1972 har været en bestemmelse om, at lønmodtagere der ikke havde ret til løn fra arbejdsgiveren ikke havde ret til sygedagpenge på søgnehelligdage i arbejdsgiverperioden. Det fremsatte forslag kan således ikke siges at bryde med principperne bag sygedagpengeloven. LO og FTF finder det uacceptabelt, at de sygemeldte skal bære omkostningerne for genopretningsplanen, og at dette sker uden inddragelse af arbejdsmarkedets parter. Desuden ser LO og FTF det også som en ny skramme i den danske flexicuritymodel, hvor det sociale sikkerhedsnet ikke står mål med, at arbejdsgiveren kan fristes til at afskedige syge på et tidligere tidspunkt eller personer, som har været væk i længere tid på grund af arbejdsløshed eller sygdom, når der først ydes refusion efter 26 uger. Det vil især kunne ramme de nyuddannede, men modvirker generelt intentionen om fastholdelse og integration på et rummeligt arbejdsmarked. Der påpeges samtidig en vis negativ sammenhæng mellem det skærpede genoptjeningskrav i a-dagpengeloven og forkortelsen af dagpengeperioden. Det bemærkes, at man skubber i forvejen svage borgere endnu længere ud, og at mange af disse borgere på grund af formue og ægtefælleindtægt heller ikke vil være berettiget til kontanthjælp, og således kommer uden for rækkevidde i erhvervssammenhæng. Til 1, nr. 1 3: Der udtrykkes tilfredshed med præciseringen, men det bør fremgå af 13, stk. 6, at jobcentret i de tilfælde, hvor der er tvivl om hvorvidt sygdommen forhindrer kontakt til sygemeldte, skal kommunen konferere med den syges læge eller sygehusets læge før der indkaldes til opfølgningssamtale. 2

4 Til 1, nr. 4 og 9: Forslaget er endnu et slag mod de svageste i samfundet, idet det vil betyde en væsentlig reduktion i indkomsten for bl.a. timelønnede og løst ansatte. Til 1, nr. 6: Forslaget er helt uacceptabelt. Det vil ramme de grupper, der i forvejen har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og de grupper, der har en mere fleksibel og løs tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommentar: Til 1, nr. 1 3: Med lovforslaget sker der en præcisering af opfølgningen, herunder at opfølgningen kan ske uden kontakt med den sygemeldte. At kommunen skal kontakte lægen, hvis der er tvivl om sygdommens betydning i forhold til opfølgningen, er alene ét element i kommunens samlede vurdering og behandling af sagen. Det er derfor som også i L 165 fra 2009 medtaget i lovbemærkningerne og indgår i vejledning til loven. Til de øvrige bemærkninger: Da en meget stor del af lønmodtagerne modtager løn under sygdom eller i en periode af deres sygdom, vil en væsentlig del af udgifterne som følge af forlængelsen af beskæftigelseskravet bæres af arbejdsgiverne. Desuden vil en stor del af lønmodtagerne opfylde beskæftigelseskravet i lovens 32, stk. 1, nr. 2, om at være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, og vil således på denne måde være berettiget til sygedagpenge. For så vidt angår de nyuddannede så er der efter den gældende sygedagpengelov yderligere en måde at opfylde beskæftigelseskravet på. En nyuddannet er således efter lovens 32, stk. 1, nr. 3 berettiget til sygedagpenge, hvis den pågældende inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. KL ser en række uhensigtsmæssigheder i lovforslagets præciseringer vedrørende Stand-by ordningen. KL mener, at den præciserede ordning er problematisk, fordi det er vanskeligt for jobcentret at vurdere, hvem der er for syg til at modtage en kontakt. KL bemærker desuden, at erfaringen fra kommunerne viser, at det ikke er kontakten i sig selv, der er problemet for de alvorligt syge, men mere frygten for aktivering, idet de syge godt ved, at kommunen har et incitament til at aktivere. KL foreslår derfor, at det skal være lovligt at skrive et venligt brev til alle, hvor de inviteres til den første samtale og samtidig oplyser, at den sygemeldte kan sige fra. KL mener således, at det for den sygemeldte, for sundhedsvæsenet og jobcentret vil være en fordel, at det er lovligt at tage den første kontakt til alle sygemeldte og først efter den første kontakt vurdere, hvem der skal på stand by. 3

5 Kommentar: Stand by ordningen indebærer, at når kommunen har sat en sag på stand by, så sker den efterfølgende opfølgning uden kontakt til den sygemeldte. En arbejdsgruppe under Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejder for tiden på at sikre et tidligt og tilstrækkeligt grundlag for kommunernes beslutning om stand by, så det bliver lettere for jobcentrene at vurdere, hvem der er for syg til kontakt. Inden en kommune sætter en sag på stand by vil der ofte være en eller anden form for kontakt, hvor kommunen får informationer, som kan bidrage til, at kommunen kan tage stilling til, om sagen skal sættes på stand by. Når en sag er sat på stand by, kan kommunen orientere den sygemeldte om ordningen. Kommunen kan også tilbyde den sygemeldte selv at kontakte kommunen med henblik på yderligere vejledning og opfølgning. Kommunen skal i tilknytning til hver opfølgning sikre, at der stadig er grundlag for, at opfølgningen sker uden kontakt. Danske Handicaporganisationer (DH) ser en overhængende risiko for, at forslagene samlet set rammer i forvejen udsatte grupper på arbejdsmarkedet, herunder mennesker med handicap og nedsat arbejdsevne, hvilket DH ikke mener harmonerer med målsætningen om at fastholde/eller skabe tilknytning til arbejdsmarkedet. For så vidt angår forslaget om forlængelsen af beskæftigelseskravet mener DH, at særligt personer med psykisk handicap kan blive ramt hårdt af stramningen, fordi de typisk har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. For så vidt angår forslaget om ophør af sygedagpenge på søgnehelligdage bemærker DH, at det særligt kan have negative konsekvenser for personer, der varetager job, der udføres på søgnehelligdage, og nævner i den forbindelse organisterhverv og plejepersonalet i social- og sundhedssektoren (jf. svar fra Dansk Blindesamfund). Endelig mener DH, at ændringen må forventes at medføre en uforholdsmæssig stor administrativ byrde for såvel offentlige som private arbejdsgivere. Kommentar: Da en meget stor del af lønmodtagerne modtager løn under sygdom eller i en periode af deres sygdom, vil en væsentlig del af udgifterne som følge af forlængelsen af beskæftigelseskravet bæres af arbejdsgiverne. Desuden vil en stor del af lønmodtagerne opfylde beskæftigelseskravet i lovens 32, stk. 1, nr. 2, om at være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, og vil således på denne måde være berettiget til sygedagpenge. Endelig skal man være opmærksom på, at ansatte i fleksjob er berettiget til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag, jf. sygedagpengelovens 32, stk. 1, nr. 5. Som det fremgår af lovforslaget har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke vurderet, at forslaget indeholder administrative konsekvenser for erhvervslivet i et omfang, der berettiger til at det bliver forelagt for virksomhedspanelet. 4

6 Dansk Blindesamfund tilslutter sig svaret fra DH og har derudover følgende bemærkninger f.s.a. lovforslaget om, at der ikke kan udbetales sygedagpenge på søgnehelligdage: Ændringen vil betyde en klar forringelse for en række personer i særlige jobs, der udføres på søgnehelligdage. Der nævnes synshandicappede organister, præster mv. Det vil også betyde, at en arbejdsgiver (menighedsrådet) måske vil betænke sig ved at ansætte en i forvejen sårbar person. Dansk Blindesamfund oplyser, at der er en række borgere med et alvorligt synshandicap, og formentlig andre handicapgrupper, der arbejder inden for socialog sundhedssektoren, der arbejder med skiftende vagter, der også kan falde på søgnehelligdage. Kommentar: Der henvises til bemærkningen ovenfor om, at en stor del af lønmodtagere modtager løn under sygdom, hvilket betyder, at det i vidt omfang er arbejdsgiverne, der bærer udgifterne til forlængelsen af beskæftigelseskravet. Ankestyrelsen og Statforvaltningsdirektørerne har ingen bemærkninger til lovforslaget. 5

7 L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G 3. september 2010 J.nr Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.) 3. kontor/msm Myndighed/Afsender Arbejdsmarkedsstyrelsen Lovens ikrafttrædelsesdato 3. januar 2011 og 2. juli 2012 Kontaktperson Mie Skovbæk Mortensen Telefon Baggrund for loven Lovforslaget er en del af den samlede lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi, maj 2010, som er indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. Lovforslaget udmønter den del af aftalen, der vedrører beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen og reglerne om sygedagpenge på søgnehelligdage. Desuden er der i lovforslaget medtaget et forslag om en præcisering af fleksibiliteten i de nuværende regler om, hvordan kommunerne skal foretage sygedagpengeopfølgningen. Lovforslagets formål 1. Forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen Det nuværende beskæftigelseskrav for, hvornår en lønmodtager er berettiget til sygedagpenge fra kommunen, hæves fra 13 ugers uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 120 timers beskæftigelse til 26 ugers uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 240 timers beskæftigelse. Der ændres ikke på de øvrige beskæftigelseskrav, der kan give ret til sygedagpenge. Det betyder, at den sygemeldte fortsat kan opfylde beskæftigelseskravet ved fx at være dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse. Der ændres heller ikke på beskæftigelseskravet i forhold til arbejdsgiveren. 2. Ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage Der vil ikke blive udbetalt sygedagpenge til sygedagpengemodtagere på søgnehelligdage fra hverken arbejdsgiveren eller kommunen. Arbejdsgivere vil ligeledes ikke kunne få sygedagpengerefusion for søgnehelligdage, idet arbejdsgiverens refusionskrav er et afledt krav.

8 3. Præcisering af fleksibiliteten i reglerne om sygedagpengeopfølgningen Det præciseres, at sygedagpengeopfølgningen i de tilfælde, hvor den i dag kan ske telefonisk, fremover kan ske telefonisk, ved brev eller digitalt, fx ved en . Formen for opfølgningen præciseres i de tilfælde, hvor alvorlig sygdom forhindrer opfølgning ved individuel samtale, og opfølgningen skal ske uden kontakt med den sygemeldte (stand by). Opfølgningen skal da i stedet iværksættes ved hjælp af kontakt til fx læge, sygehuslæge og andre kommunale forvaltninger for at skaffe oplysninger i sagen om borgerens helbred og behandlingsforløb. Opfølgningen med kontakt med den sygemeldte sættes således på stand by. Den primære målgruppe for lovforslaget 1. Forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen Personer der fra 2. juli 2012 skal opfylde kravet om 26 ugers (mod de nuværende 13 ugers) beskæftigelse for at opnå ret til sygedagpenge fra kommunen. Dagpengeberettiget medlemmer af en a-kasse, personer som får sygefravær på grund af en arbejdsskade, ansatte i fleksjob og nyuddannede er ikke omfattet af den nye regel, idet de har deres eget beskæftigelseskrav. Tilsvarende gælder for selvstændige erhvervsdrivende. Kvinderne udgør ca. 53 pct. og mændene ca. 47 pct. af den samlede gruppe af sygedagpengemodtagere. 2. Ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage Alle sygedagpengemodtagere vil efter 2. juli 2012 ikke få udbetalt sygedagpenge for søgnehelligdage. Modtager den sygemeldte løn fra arbejdsgiver på søgnehelligdage, vil det være arbejdsgiveren som ikke modtager sygedagpengerefusion for søgnehelligdagene. Kvinderne udgør ca. 53 pct. og mændene ca. 47 pct. af den samlede gruppe af sygedagpengemodtagere. 3. Præcisering af fleksibiliteten i reglerne om sygedagpengeopfølgningen Fleksibiliteten i reglerne om sygedagpengeopfølgning vil gælde for alle sygedagpengemodtagere, der er sygemeldt så længe, at de bliver omfattet af kommunens sygeopfølgning. Kvinderne udgør ca. 53 pct. og mændene ca. 47 pct. af den samlede gruppe af sygedagpengemodtagere. De sekundære målgrupper for lovforslaget Ingen Samlet vurdering Det skønnes, at lovforslaget ikke påvirker eksisterende forskelle eller rettigheder. Forslaget påvirker således ikke de strukturer, der stiller mænd og kvinder forskelligt. 2

9 Det skønnes, at det ikke vil være nødvendigt at gennemføre en egentlig vurdering af de ligestillingsmæssige konsekvenser af lovforslaget. 3

10 Fra: Vibeke Larsen Til: POSTKASSE ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN; Mie Skovbæk Mortensen; Niels Bülow; cc: Birgith Jensen; Leif Sondrup; Niels Preisler; Ninna Würtzen; Torben Sørensen; Emne: Høringssvar Dato: 26. august :13:26 e-brev Vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.) Som svar på styrelsens høring af 18. august 2010 over ovennævnte udkast til lovforslag skal jeg på vegne af statsforvaltningsdirektørerne udtale, at jeg ikke har bemærkninger til udkastet. Med venlig hilsen Vibeke Larsen direktør Statsforvaltningen Sjælland Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F Telefon , Fax E-post: Hjemmeside:

11 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K Att.: Niels Bülow Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark København, 31/ Dansk Blindesamfunds høringssvar vedr. ændring af lov om sygedagpenge (ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage mv.). Dansk Blindesamfund har gennem Danske Handicaporganisationer (DH) modtaget ovennævnte ændringsforslag til høring. Vi kan i Dansk Blindesamfund tilslutte os de betragtninger, som DH har fremført i deres høringssvar, og vi har derudover følgende bemærkninger, der knytter sig til synshandicappede i erhverv. Det fremlagte forslag indebærer, at det fremover ikke skal være muligt for en borger eller en borgers arbejdsgiver at få sygedagpenge og/eller refusion af samme på søgne- og helligdage. Vi gør opmærksom på, at denne ændring vil få betydning for en række personer i særlige jobs, der udføres på søgne- og helligdage. Vi tænker i den forbindelse især på alle de synshandicappede organister, præster m.v. som er ansat i job ved menighedsrådene, da de typisk har deres arbejdsdage på netop søgnehelligdage udover almindelige søndage. Hvis forslaget vedtages, vil det få den uheldige konsekvens, at ansatte i disse jobs ikke kan tillade sig at blive ramt af sygdom, da de ikke vil kunne få kompensation for dette via sygedagpengereglerne, som de kan i dag. Det betyder, at de ikke er ligestillet med alle andre erhvervsaktive, der i øvrigt opfylder beskæftigelseskrav o.l. Det kan oplyses, at vi har en del medlemmer, som netop er uddannet og arbejder indenfor disse områder, hvorfor dette vil være en klar forringelse for en gruppe af borgere - for hvem det i forvejen er meget svært at opnå ansættelse. Det vil jo også betyde at en arbejdsgiver - her menighedsråd - måske nok vil betænke sig to gange inden de ansætter en i forvejen "sårbar" person. I Dansk Blindesamfund er vi tillige bekendt med en række borgere med et alvorligt synshandicap, som arbejder inden for social- og sundhedssektoren, hvor de netop også arbejder med skiftende vagter der falder på søgnehelligdage. Der er formentlig også andre Thoravej København NV. Telefon Fax SE Giro Internet Protektor: Alexandra, grevinde af Frederiksborg

12 handicapgrupper, der er repræsenteret her. For disse gælder samme betragtninger, som er nævnt ovenfor. Med venlig hilsen DANSK BLINDESAMFUND John Heilbrunn Næstformand 2

13 Fra: Marie-Louise Linneballe Hansen Til: POSTKASSE ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN; Mie Skovbæk Mortensen; Niels Bülow; cc: Birger Stein Christensen; Jan Henriksen; Emne: SV: Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge Dato: 1. september :23:26 Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Ankestyrelsen har den 18. august 2010 modtaget en høring over udkast til ændring af lov om sygedagpenge. I den forbindelse kan Ankestyrelsen oplyse, at vi ikke har bemærkninger til udkastet. Med venlig hilsen Marie-Louise Linneballe Hansen Direktionssekretær Direktionssekretariatet Ankestyrelsen Amaliegade København K Dir. tlf: Fra: Ankestyrelsen Sendt: 18. august :13 Til: Birger Stein Christensen; Direktionssekretariatet Emne: VS: Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge Fra: Niels Bülow Sendt: 18. august :35 Til: Ankestyrelsen;

14 Cc: Torben D. Jensen; Lisbeth Lene Espensen; Mie Skovbæk Mortensen; Anne Thuen; Amila Saran; Joen Jelsted; Anders Søberg; Helle Magnussen Emne: Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge Til Ankestyrelsen, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Danske Statsforvaltninger, Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Kristelig Fagbevægelse og Kristelig Arbejdsgiverforening Høring over udkast til forslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.). Arbejdsmarkedsstyrelsen skal hermed anmode om bemærkninger til vedlagte lovforslag senest onsdag den 1. september Bemærkninger til lovforslaget bedes sendt til og Med venlig hilsen Niels Bülow Arbejdsmarkedsstyrelsen, 3.kt.

15 Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Niels Bülow, cc: Hvidovre, den 1. september 2010 Sag 10/761 Dok. 9178/10 SL/me/kft Danske Handicaporganisationers (DH s) høringssvar vedr. ændret beskæftigelseskrav for sygedagpenge og regler om sygedagpenge på søgnehelligdage DH har modtaget ovennævnte materiale til høring og takker for muligheden for at afgive kommentarer hertil. DH ser en overhængende fare for, at de foreslåede stramninger på dagpenge- og sygedagpengeområdet samlet set rammer i forvejen udsatte grupper på arbejdsmarkedet, herunder mennesker med handicap og nedsat arbejdsevne. Det er særligt uhensigtsmæssigt i lyset af målsætningen om, at flere skal fastholde eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Bemærkninger vedr. stramningen i beskæftigelseskravet DH mener, at den markante stramning i beskæftigelseskravet fra 13 til 26 uger i forhold til at kunne få sygedagpenge, kan få en alvorlig social slagside, idet det ligger lige for, at det vil gå hårdest ud over personer, som i forvejen har en mindre stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder personer med handicap og nedsat arbejdsevne. Særligt personer med psykiske handicap kan blive ramt hårdere af stramningen, idet denne gruppe ofte har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet, bl.a. fordi der mangler forståelse for psykiske handicap. Generelt er mennesker med gentagne kortere arbejdsløsheds- eller sygdomsperioder og personer i atypiske ansættelser udsatte ift. stramningen i beskæftigelseskravet. DH må i denne sammenhæng fastholde, at et usikkert forsørgelsesgrundlag ikke er befordrende for at fremme fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Særligt personer med psykiske handicap risikerer at opleve sygdomsforværring pga. usikkerhed om forsørgelsesgrundlaget. Fastholdelse og inklusion kræver tværtimod positive incitamenter, en helhedsorienteret indsats og frem for alt, at der investeres i mennesker. Bemærkninger vedr. ophør af sygedagpenge på søgnehelligdage Ophøret af sygedagpenge på søgnehelligdage kan særligt have negative konsekvenser for personer, som varetager job, der udføres på søgnehelligdage, eksempelvis organisthverv, der ofte varetages af personer med synshandicap. Det kan også være en problemstilling ift. andre erhverv, herunder for plejepersonalet i social- og sundhedssektoren (jf. separat høringssvar fra Dansk Blindesamfund).

16 Endelig skal det bemærkes, at ændringen må forventes at medføre en større administrativ byrde for såvel offentlige som private arbejdsgivere, som ikke står mål med det faktum, at det højst drejer sig om 9 dage på årsbasis. Ved spørgsmål til ovenstående, kontakt venligst beskæftigelsespolitisk konsulent Malene Eskildsen på Med venlig hilsen Stig Langvad Formand 2

17 Niels Bülow Mie Skovbæk Mortensen Arbejdmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K Høringssvar på høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge Ydelsesudvalgets sekretariat har sendt høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.). Arbejdsgiversiden (DA og SALA) har følgende bemærkninger til lovforslaget, der udmønter 2 sygedagpengeforslag i regeringens genopretningsplan fra maj 2010 samt forslag til præcisering af fleksibiliteten i de nuværende regler om, hvordan kommunerne skal foretage sygedagpengeopfølgningen: Danmark står overfor en række meget store udfordring både på kort sigt og i løbet af de kommende årtier. Den økonomiske krise har resulteret i et meget stort underskud på de offentlige finanser, vækstudsigterne for dansk økonomi er meget dårlige ikke mindst på grund af meget store demografiske udfordringer, og på lang sigt er der en stor ubalance mellem offentlige udgifter og indtægter. Forslaget om at øge beskæftigelseskravet samt afskaffelse af dagpenge på søgnehelligdage for sygemeldte skal ses som en del denne af en større plan. Samlet set påfører forslagene virksomhederne udgifter i størrelsesordenen 285 mio. kr. årligt. Arbejdsgiversiden mener på den baggrund, at der er brug for tekniske forbedringer, så forslagene kan blive mere hensigtsmæssige for virksomhedernes i dagligdagen. Dansk Arbejdsgiverforening har afholdt et møde med Arbejdsmarkedsstyrelsen nedenstående konkrete forslag. Arbejdsmarkedsstyrelsen har ikke villet imødekomme forslaget. Vedr. forslag om at øge beskæftigelseskravet over for kommunen fra 13 til 26 uger Når virksomhedernes muligheder for at modtage refusion begrænses med regeringens forslag, så får det store konsekvenser for virksomhederne, hvis de ansætter en lønmodtager, der kort før ansættelsen har lavet en handling, der gør, at de f.eks. afbryder tilknytningen til arbejdsmarkedet og dermed ikke lever op til at være berettiget til at modtage sygedagpenge fra kommunen. Det gælder f.eks. hvis en lønmodtager holder ferie for egen regning i to dage mellem to ansættelser og som kort tid efter ansættelsen i den nye virksomhed bliver syg. Lønmodtageren vil i lovens forstand have afbrudt tilknytningen til arbejdsmarkedet og opfylder derfor ikke beskæftigelseskravet til at være berettiget til at modtage sygedagpenge fra kommunen. Den nuværende lovgivning virker på dette punkt rigidt, da den nye medarbejder reelt kan betragtes som en lønmodtager, der er tilknyttet arbejdsmarkedet, da 1. september 2010 BTF Dok ID: 2186 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 Tlf CVR DK-1790 København V

18 lønmodtageren alene holder pausen mellem to ansættelsesforhold. Det foreslås derfor, at beskæftigelseskravet på de 26 ugers uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet i 32 i sygedagpengeloven knyttes op til en referenceperiode på f.eks. 30 uger. Side 2 Med venlig hilsen DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Berit Toft Fihl

19 Fra: Thomas Christiansen Til: POSTKASSE ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN; Niels Bülow; Mie Skovbæk Mortensen; Maria Berg Lid Andersen; Emne: Vedr. høring - lov om ændring af sygedagpenge Dato: 1. september :50:05 Lederne Vermlandsgade København S Telefon Telefax Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Att. YU-Sekretariatet Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.) Ydelsesudvalgets sekretariat har den 18. august 2010 sendt høring til Lederne over ovennævnte lovforslag. Indledningsvist skal Lederne bemærke, at vi kan tilslutte os de bemærkninger til forslaget, som er afgivet i høringssvar fra DA og SALA. Lederne har denne yderligere bemærkning til lovforslaget: Det fremgår af forslagets nr. 8-10, og 53 a, at retten til sygedagpenge på søgnehelligdage skal falde bort for et ledigt medlem af en a-kasse. Lederne skal gøre opmærksom på at der gælder den modsatte regel i arbejdsløshedsloven, hvorefter et ledigt medlem, som ikke er sygemeldt, har ret til at få udbetalt dagpenge på en søgnehelligdag. Det er Ledernes opfattelse, at forslaget bryder med et af principperne bagved sygedagpengelovens regler om, at der ikke skal ske en forringelse af den økonomiske situation for et ledigt medlem, når pågældende er syg. Vi anbefaler på den baggrund, at den del af forslaget trækkes tilbage. Med venlig hilsen Thomas Christiansen Thomas Christiansen Medlemscenter Chefkonsulent Dir Lederne Vermlandsgade København S Telefon Telefax

20 ffiffiwæ Høringssvar over lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge LO/FTF har modtaget høring over lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge og har følgende bemærkninger: Generelle bemærkninger Lønmodtagerne i Danmark (LO, FTF) finder det uacceptabelt, at de sygemeldte skal bære omkostningerne i Regeringens og Dansk Folkepartis såkaldte genopretningsplan for dansk økonomi. Det er kritisabelt, at Regeringens og Dansk Folkepartis nedskæringer på sygedagpengeområdet sker uden nogen form for inddragelse af arbejdsmarkedets pater. Det er et brud med et grundlæggende princip i den danske arbejdsmarkedstradition. Desuden ser vi det også som en ny skramme i den danske flexicurity-model, hvor det sociale sikkerhedsnet ikke står mål med, at arbejdsgiveren kan fristes til at afskedige syge på et tidligere tidspunk, når han ikke får refusion før efter 26 uger, Det vil især kunne ramme de nyuddannede. Forslaget er et brud på principperne i lov om sygedagpenge, der er en nødvendig sikringsydelse under sygdom. T f S 1, nr. l,2og3 Det er en tilfredsstillende præcision i loven, når det nu understreges, at der i sygedagpengeopfølgningen altid skal tages hensyn til den syges helbredstilstand, både iforhold til kontaktform og i stand by-situationen. Dog bør det fremgå af lovens $ 13, stk. 6, at når der er Wivl om, hvolidt sygdommen forhindrer kontaktil sygemeldte, skal jobcenteret konferere med den syges læge eller sygehusets læge, før der evt. indkaldes til opfølgningssamtale således, som det fremgår af bemærkningerne tíl loven. T l S I, nr.4 og 9 LO/FTF ser forslaget om ikke at medregne søgnehelligdage i beregningen af sygedagpenge, som endnu et slag mod de svageste i samfundet, idet det vil betyde en væsentlig redukion i indkomsten for bl.a. timelønnede og løst ansatte. Høringssvar , Side 1

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 8 Bilag 1 Offentligt N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2010/1 LSF 8 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0010611 Fremsat den 6. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge,

Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 182 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat for forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 291, SAU alm. del Bilag 331, L 200 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet J.nr. 2012-4644 8. august 2012

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2010-11 Fremsat den 26. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 2 Bilag 1 Offentligt N O T A T September 2013 Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning

Læs mere

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest

Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest NOTAT 7. april 2010 Lægeerklæringer i 2 hovedspor: mulighedserklæring og friattest J.nr. 3.kt./ssc/ath Baggrund Sygefravær har hvert år store omkostninger, både for det enkelte menneske og for samfundet.

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen

Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom. v/ Mie Skovbæk Mortensen Arbejdsgiverens pligter og rettigheder i sygedagpengeloven ved lønmodtagerens sygdom v/ Mie Skovbæk Mortensen Formålet med sygedagpengeloven At yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2011-12 Fremsat den 8. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af frister for anmeldelse

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge

Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af varighedsbegrænsningen for udbetaling af sygedagpenge 2007/2 BSF 142 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 3. juni 2008 af Thomas Adelskov (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Egil Andersen (SF), Margrethe

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen. Holmens Kanal København K

Arbejdsmarkedsstyrelsen. Holmens Kanal København K Arbejdsmarkedsudvalget L 203 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1061 København K Høring om udkast til lovforslag. Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 17. marts 2006 fremsendt forslag

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.:

Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Beskæftigelsesudvalget 2011-12 L 85 Bilag 1 Offentligt N O T A T 27. januar 2012 Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af frister for anmeldelse af sygefravær

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering.

2. Jobcentret kan give aktive tilbud til alle sygemeldte (efter LAB loven), også selvom de ikke er berettiget til revalidering. Den 9. juni 2009 Oversigt over status for implementering af trepartsaftalen Forslag til ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 28. januar 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2009/1 LSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0019896 Fremsat den 28. januar 2010

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) November 2016 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om jobordning for veteraner (Lovforslag L 80) Et udkast til lovforslag har i perioden 5. oktober 2016 til 26. oktober 2016 været sendt

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46)

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 46 Bilag 3 Offentligt N O T A T 1. november 2012 Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) J.nr. 2012-9430 JAIC/AMS Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 193 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet.

Fleksjob Personer i fleksjob har ret til dagpenge fra 1. sygedag, selvom de ikke opfylder beskæftigelseskravet. Dagpengeloven Formålet er at yde økonomisk kompensation ved fravær pga. sygdom at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt Endelig

Læs mere

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning.

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning. 2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 1. juli 2005 fremlagt udkast til ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 173 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet

DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (sab@uibm.dk og sox@uibm.dk) DA s høringssvar om lovforslag om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket virksomhedsrettet integrationsprogram

Læs mere

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Til Kommunerne, jobcentrene m.fl. Orientering om udmøntning af det vedtagne lovforslag om digital kommunikation ang. tilskudsordninger efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (L 124). Folketinget vedtog

Læs mere

FTF har modtaget ovennævnte lovforslag og har følgende bemærkninger:

FTF har modtaget ovennævnte lovforslag og har følgende bemærkninger: 08-1812 12.1.2009 Kontakt: Jette Høy - jh@ftf.dk@ftf.dk Høringssvar over udkast til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere