Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K"

Transkript

1 Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden København K T E CVR EAN Vedlagt sendes ligestillingsvurdering, høringsnotat og eksterne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage, m.v.) 6. oktober 2010 J.nr Lovforslaget er fremsat d. 6. oktober 2010 i Folketinget. Dette materiale er kun sendt pr. e-post. Venlig hilsen Inger Støjberg

2 N O T A T Notat om høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.) 3. september J.nr Lovforslaget har været til høring hos følgende myndigheder, organisationer m.v.: Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Ankestyrelsen, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Danske Statsforvaltninger, Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Kristelig Fagbevægelse og Kristelig Arbejdsgiverforening. Følgende har afgivet høringssvar: Statsforvaltningsdirektørerne, Dansk Blindesamfund, Dansk Arbejdsgiverforening og SALA, Lederne, Ankestyrelsen, Kommunernes Landsforening, LO og FTF og Danske Handicaporganisationer. Høringssvarene vedlægges. Bemærkninger til lovforslaget Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og SALA bemærker, at lovforslagene om at øge beskæftigelseskravet og afskaffe sygedagpenge på søgnehelligdage samlet set påfører virksomhederne udgifter i størrelsesordenen 285 mio. kr. DA og SALA mener, at lovforslaget om en forlængelse af beskæftigelseskravet i forhold til kommunen medfører store konsekvenser for virksomhederne, hvis de ansætter en lønmodtager, der kort før ansættelsen har handlet således at tilknytningen til arbejdsmarkedet afbrydes og de således ikke opfylder betingelsen for at kunne få sygedagpenge fra kommunen. DA og SALA nævner den situation, hvor en lønmodtager holder fri fx en dag eller flere mellem to ansættelser. Lønmodtageren vil i sygedagpengelovens forstand have afbrudt tilknytningen til arbejdsmarkedet og vil således ikke have ret til sygedagpenge fra kommunen før han har været ansat i 13 uger i nye ansættelsesforhold. DA og SALA mener at denne retstilstand er for rigid, og foreslår derfor, at beskæftigelseskravet knyttes op på en referenceperiode på fx 30 uger. Kommentar: Det forudsættes, at det også efter DA s og SALA s forslag er en betingelse, at den pågældende er i ansættelse på det tidspunkt, hvor han bliver syg. Forslaget om en referenceperiode vil bryde med det grundlæggende princip i sygedagpengeloven, hvorefter retten til sygedagpenge er betinget af en uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet.

3 Ligeledes er indførelsen af en referenceperiode ikke en del af det, som blev aftalt på sygedagpengeområdet i aftalen om genopretning af dansk økonomi. Indførelsen af en referenceperiode vil således ændre forudsætningerne for det aftalte. Lederne tilslutter sig de bemærkninger til lovforslaget, som er afgivet i høringssvar fra DA og SALA. Lederne bemærker herudover f.s.a. den del af lovforslaget, hvorefter der ikke er ret til sygedagpenge på søgnehelligdage, at der gælder den modsatte regel i arbejdsløshedsdagpengeloven. Lederne mener, at denne del af forslaget bryder med et af principperne bag sygedagpengelovens regler om, at der ikke skal ske en forringelse af den økonomiske situation for et ledigt medlem, når den pågældende er syg og anbefaler derfor, at denne del af forslaget trækkes tilbage. Kommentar: For så vidt angår bemærkningerne til forslaget om manglende ret til sygedagpenge på søgnehelligdage, kan det oplyses, at der fra den første sygedagpengelov i 1972 har været en bestemmelse om, at lønmodtagere der ikke havde ret til løn fra arbejdsgiveren ikke havde ret til sygedagpenge på søgnehelligdage i arbejdsgiverperioden. Det fremsatte forslag kan således ikke siges at bryde med principperne bag sygedagpengeloven. LO og FTF finder det uacceptabelt, at de sygemeldte skal bære omkostningerne for genopretningsplanen, og at dette sker uden inddragelse af arbejdsmarkedets parter. Desuden ser LO og FTF det også som en ny skramme i den danske flexicuritymodel, hvor det sociale sikkerhedsnet ikke står mål med, at arbejdsgiveren kan fristes til at afskedige syge på et tidligere tidspunkt eller personer, som har været væk i længere tid på grund af arbejdsløshed eller sygdom, når der først ydes refusion efter 26 uger. Det vil især kunne ramme de nyuddannede, men modvirker generelt intentionen om fastholdelse og integration på et rummeligt arbejdsmarked. Der påpeges samtidig en vis negativ sammenhæng mellem det skærpede genoptjeningskrav i a-dagpengeloven og forkortelsen af dagpengeperioden. Det bemærkes, at man skubber i forvejen svage borgere endnu længere ud, og at mange af disse borgere på grund af formue og ægtefælleindtægt heller ikke vil være berettiget til kontanthjælp, og således kommer uden for rækkevidde i erhvervssammenhæng. Til 1, nr. 1 3: Der udtrykkes tilfredshed med præciseringen, men det bør fremgå af 13, stk. 6, at jobcentret i de tilfælde, hvor der er tvivl om hvorvidt sygdommen forhindrer kontakt til sygemeldte, skal kommunen konferere med den syges læge eller sygehusets læge før der indkaldes til opfølgningssamtale. 2

4 Til 1, nr. 4 og 9: Forslaget er endnu et slag mod de svageste i samfundet, idet det vil betyde en væsentlig reduktion i indkomsten for bl.a. timelønnede og løst ansatte. Til 1, nr. 6: Forslaget er helt uacceptabelt. Det vil ramme de grupper, der i forvejen har vanskeligt ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og de grupper, der har en mere fleksibel og løs tilknytning til arbejdsmarkedet. Kommentar: Til 1, nr. 1 3: Med lovforslaget sker der en præcisering af opfølgningen, herunder at opfølgningen kan ske uden kontakt med den sygemeldte. At kommunen skal kontakte lægen, hvis der er tvivl om sygdommens betydning i forhold til opfølgningen, er alene ét element i kommunens samlede vurdering og behandling af sagen. Det er derfor som også i L 165 fra 2009 medtaget i lovbemærkningerne og indgår i vejledning til loven. Til de øvrige bemærkninger: Da en meget stor del af lønmodtagerne modtager løn under sygdom eller i en periode af deres sygdom, vil en væsentlig del af udgifterne som følge af forlængelsen af beskæftigelseskravet bæres af arbejdsgiverne. Desuden vil en stor del af lønmodtagerne opfylde beskæftigelseskravet i lovens 32, stk. 1, nr. 2, om at være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, og vil således på denne måde være berettiget til sygedagpenge. For så vidt angår de nyuddannede så er der efter den gældende sygedagpengelov yderligere en måde at opfylde beskæftigelseskravet på. En nyuddannet er således efter lovens 32, stk. 1, nr. 3 berettiget til sygedagpenge, hvis den pågældende inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. KL ser en række uhensigtsmæssigheder i lovforslagets præciseringer vedrørende Stand-by ordningen. KL mener, at den præciserede ordning er problematisk, fordi det er vanskeligt for jobcentret at vurdere, hvem der er for syg til at modtage en kontakt. KL bemærker desuden, at erfaringen fra kommunerne viser, at det ikke er kontakten i sig selv, der er problemet for de alvorligt syge, men mere frygten for aktivering, idet de syge godt ved, at kommunen har et incitament til at aktivere. KL foreslår derfor, at det skal være lovligt at skrive et venligt brev til alle, hvor de inviteres til den første samtale og samtidig oplyser, at den sygemeldte kan sige fra. KL mener således, at det for den sygemeldte, for sundhedsvæsenet og jobcentret vil være en fordel, at det er lovligt at tage den første kontakt til alle sygemeldte og først efter den første kontakt vurdere, hvem der skal på stand by. 3

5 Kommentar: Stand by ordningen indebærer, at når kommunen har sat en sag på stand by, så sker den efterfølgende opfølgning uden kontakt til den sygemeldte. En arbejdsgruppe under Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejder for tiden på at sikre et tidligt og tilstrækkeligt grundlag for kommunernes beslutning om stand by, så det bliver lettere for jobcentrene at vurdere, hvem der er for syg til kontakt. Inden en kommune sætter en sag på stand by vil der ofte være en eller anden form for kontakt, hvor kommunen får informationer, som kan bidrage til, at kommunen kan tage stilling til, om sagen skal sættes på stand by. Når en sag er sat på stand by, kan kommunen orientere den sygemeldte om ordningen. Kommunen kan også tilbyde den sygemeldte selv at kontakte kommunen med henblik på yderligere vejledning og opfølgning. Kommunen skal i tilknytning til hver opfølgning sikre, at der stadig er grundlag for, at opfølgningen sker uden kontakt. Danske Handicaporganisationer (DH) ser en overhængende risiko for, at forslagene samlet set rammer i forvejen udsatte grupper på arbejdsmarkedet, herunder mennesker med handicap og nedsat arbejdsevne, hvilket DH ikke mener harmonerer med målsætningen om at fastholde/eller skabe tilknytning til arbejdsmarkedet. For så vidt angår forslaget om forlængelsen af beskæftigelseskravet mener DH, at særligt personer med psykisk handicap kan blive ramt hårdt af stramningen, fordi de typisk har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet. For så vidt angår forslaget om ophør af sygedagpenge på søgnehelligdage bemærker DH, at det særligt kan have negative konsekvenser for personer, der varetager job, der udføres på søgnehelligdage, og nævner i den forbindelse organisterhverv og plejepersonalet i social- og sundhedssektoren (jf. svar fra Dansk Blindesamfund). Endelig mener DH, at ændringen må forventes at medføre en uforholdsmæssig stor administrativ byrde for såvel offentlige som private arbejdsgivere. Kommentar: Da en meget stor del af lønmodtagerne modtager løn under sygdom eller i en periode af deres sygdom, vil en væsentlig del af udgifterne som følge af forlængelsen af beskæftigelseskravet bæres af arbejdsgiverne. Desuden vil en stor del af lønmodtagerne opfylde beskæftigelseskravet i lovens 32, stk. 1, nr. 2, om at være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, og vil således på denne måde være berettiget til sygedagpenge. Endelig skal man være opmærksom på, at ansatte i fleksjob er berettiget til sygedagpenge fra kommunen fra første fraværsdag, jf. sygedagpengelovens 32, stk. 1, nr. 5. Som det fremgår af lovforslaget har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke vurderet, at forslaget indeholder administrative konsekvenser for erhvervslivet i et omfang, der berettiger til at det bliver forelagt for virksomhedspanelet. 4

6 Dansk Blindesamfund tilslutter sig svaret fra DH og har derudover følgende bemærkninger f.s.a. lovforslaget om, at der ikke kan udbetales sygedagpenge på søgnehelligdage: Ændringen vil betyde en klar forringelse for en række personer i særlige jobs, der udføres på søgnehelligdage. Der nævnes synshandicappede organister, præster mv. Det vil også betyde, at en arbejdsgiver (menighedsrådet) måske vil betænke sig ved at ansætte en i forvejen sårbar person. Dansk Blindesamfund oplyser, at der er en række borgere med et alvorligt synshandicap, og formentlig andre handicapgrupper, der arbejder inden for socialog sundhedssektoren, der arbejder med skiftende vagter, der også kan falde på søgnehelligdage. Kommentar: Der henvises til bemærkningen ovenfor om, at en stor del af lønmodtagere modtager løn under sygdom, hvilket betyder, at det i vidt omfang er arbejdsgiverne, der bærer udgifterne til forlængelsen af beskæftigelseskravet. Ankestyrelsen og Statforvaltningsdirektørerne har ingen bemærkninger til lovforslaget. 5

7 L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G 3. september 2010 J.nr Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.) 3. kontor/msm Myndighed/Afsender Arbejdsmarkedsstyrelsen Lovens ikrafttrædelsesdato 3. januar 2011 og 2. juli 2012 Kontaktperson Mie Skovbæk Mortensen Telefon Baggrund for loven Lovforslaget er en del af den samlede lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen om genopretning af dansk økonomi, maj 2010, som er indgået mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. Lovforslaget udmønter den del af aftalen, der vedrører beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen og reglerne om sygedagpenge på søgnehelligdage. Desuden er der i lovforslaget medtaget et forslag om en præcisering af fleksibiliteten i de nuværende regler om, hvordan kommunerne skal foretage sygedagpengeopfølgningen. Lovforslagets formål 1. Forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen Det nuværende beskæftigelseskrav for, hvornår en lønmodtager er berettiget til sygedagpenge fra kommunen, hæves fra 13 ugers uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 120 timers beskæftigelse til 26 ugers uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 240 timers beskæftigelse. Der ændres ikke på de øvrige beskæftigelseskrav, der kan give ret til sygedagpenge. Det betyder, at den sygemeldte fortsat kan opfylde beskæftigelseskravet ved fx at være dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse. Der ændres heller ikke på beskæftigelseskravet i forhold til arbejdsgiveren. 2. Ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage Der vil ikke blive udbetalt sygedagpenge til sygedagpengemodtagere på søgnehelligdage fra hverken arbejdsgiveren eller kommunen. Arbejdsgivere vil ligeledes ikke kunne få sygedagpengerefusion for søgnehelligdage, idet arbejdsgiverens refusionskrav er et afledt krav.

8 3. Præcisering af fleksibiliteten i reglerne om sygedagpengeopfølgningen Det præciseres, at sygedagpengeopfølgningen i de tilfælde, hvor den i dag kan ske telefonisk, fremover kan ske telefonisk, ved brev eller digitalt, fx ved en . Formen for opfølgningen præciseres i de tilfælde, hvor alvorlig sygdom forhindrer opfølgning ved individuel samtale, og opfølgningen skal ske uden kontakt med den sygemeldte (stand by). Opfølgningen skal da i stedet iværksættes ved hjælp af kontakt til fx læge, sygehuslæge og andre kommunale forvaltninger for at skaffe oplysninger i sagen om borgerens helbred og behandlingsforløb. Opfølgningen med kontakt med den sygemeldte sættes således på stand by. Den primære målgruppe for lovforslaget 1. Forlængelse af beskæftigelseskravet for ret til sygedagpenge fra kommunen Personer der fra 2. juli 2012 skal opfylde kravet om 26 ugers (mod de nuværende 13 ugers) beskæftigelse for at opnå ret til sygedagpenge fra kommunen. Dagpengeberettiget medlemmer af en a-kasse, personer som får sygefravær på grund af en arbejdsskade, ansatte i fleksjob og nyuddannede er ikke omfattet af den nye regel, idet de har deres eget beskæftigelseskrav. Tilsvarende gælder for selvstændige erhvervsdrivende. Kvinderne udgør ca. 53 pct. og mændene ca. 47 pct. af den samlede gruppe af sygedagpengemodtagere. 2. Ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage Alle sygedagpengemodtagere vil efter 2. juli 2012 ikke få udbetalt sygedagpenge for søgnehelligdage. Modtager den sygemeldte løn fra arbejdsgiver på søgnehelligdage, vil det være arbejdsgiveren som ikke modtager sygedagpengerefusion for søgnehelligdagene. Kvinderne udgør ca. 53 pct. og mændene ca. 47 pct. af den samlede gruppe af sygedagpengemodtagere. 3. Præcisering af fleksibiliteten i reglerne om sygedagpengeopfølgningen Fleksibiliteten i reglerne om sygedagpengeopfølgning vil gælde for alle sygedagpengemodtagere, der er sygemeldt så længe, at de bliver omfattet af kommunens sygeopfølgning. Kvinderne udgør ca. 53 pct. og mændene ca. 47 pct. af den samlede gruppe af sygedagpengemodtagere. De sekundære målgrupper for lovforslaget Ingen Samlet vurdering Det skønnes, at lovforslaget ikke påvirker eksisterende forskelle eller rettigheder. Forslaget påvirker således ikke de strukturer, der stiller mænd og kvinder forskelligt. 2

9 Det skønnes, at det ikke vil være nødvendigt at gennemføre en egentlig vurdering af de ligestillingsmæssige konsekvenser af lovforslaget. 3

10 Fra: Vibeke Larsen Til: POSTKASSE ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN; Mie Skovbæk Mortensen; Niels Bülow; cc: Birgith Jensen; Leif Sondrup; Niels Preisler; Ninna Würtzen; Torben Sørensen; Emne: Høringssvar Dato: 26. august :13:26 e-brev Vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.) Som svar på styrelsens høring af 18. august 2010 over ovennævnte udkast til lovforslag skal jeg på vegne af statsforvaltningsdirektørerne udtale, at jeg ikke har bemærkninger til udkastet. Med venlig hilsen Vibeke Larsen direktør Statsforvaltningen Sjælland Dronningensgade 30, 4800 Nykøbing F Telefon , Fax E-post: Hjemmeside:

11 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K Att.: Niels Bülow Dansk Blindesamfund Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark København, 31/ Dansk Blindesamfunds høringssvar vedr. ændring af lov om sygedagpenge (ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage mv.). Dansk Blindesamfund har gennem Danske Handicaporganisationer (DH) modtaget ovennævnte ændringsforslag til høring. Vi kan i Dansk Blindesamfund tilslutte os de betragtninger, som DH har fremført i deres høringssvar, og vi har derudover følgende bemærkninger, der knytter sig til synshandicappede i erhverv. Det fremlagte forslag indebærer, at det fremover ikke skal være muligt for en borger eller en borgers arbejdsgiver at få sygedagpenge og/eller refusion af samme på søgne- og helligdage. Vi gør opmærksom på, at denne ændring vil få betydning for en række personer i særlige jobs, der udføres på søgne- og helligdage. Vi tænker i den forbindelse især på alle de synshandicappede organister, præster m.v. som er ansat i job ved menighedsrådene, da de typisk har deres arbejdsdage på netop søgnehelligdage udover almindelige søndage. Hvis forslaget vedtages, vil det få den uheldige konsekvens, at ansatte i disse jobs ikke kan tillade sig at blive ramt af sygdom, da de ikke vil kunne få kompensation for dette via sygedagpengereglerne, som de kan i dag. Det betyder, at de ikke er ligestillet med alle andre erhvervsaktive, der i øvrigt opfylder beskæftigelseskrav o.l. Det kan oplyses, at vi har en del medlemmer, som netop er uddannet og arbejder indenfor disse områder, hvorfor dette vil være en klar forringelse for en gruppe af borgere - for hvem det i forvejen er meget svært at opnå ansættelse. Det vil jo også betyde at en arbejdsgiver - her menighedsråd - måske nok vil betænke sig to gange inden de ansætter en i forvejen "sårbar" person. I Dansk Blindesamfund er vi tillige bekendt med en række borgere med et alvorligt synshandicap, som arbejder inden for social- og sundhedssektoren, hvor de netop også arbejder med skiftende vagter der falder på søgnehelligdage. Der er formentlig også andre Thoravej København NV. Telefon Fax SE Giro Internet Protektor: Alexandra, grevinde af Frederiksborg

12 handicapgrupper, der er repræsenteret her. For disse gælder samme betragtninger, som er nævnt ovenfor. Med venlig hilsen DANSK BLINDESAMFUND John Heilbrunn Næstformand 2

13 Fra: Marie-Louise Linneballe Hansen Til: POSTKASSE ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN; Mie Skovbæk Mortensen; Niels Bülow; cc: Birger Stein Christensen; Jan Henriksen; Emne: SV: Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge Dato: 1. september :23:26 Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Ankestyrelsen har den 18. august 2010 modtaget en høring over udkast til ændring af lov om sygedagpenge. I den forbindelse kan Ankestyrelsen oplyse, at vi ikke har bemærkninger til udkastet. Med venlig hilsen Marie-Louise Linneballe Hansen Direktionssekretær Direktionssekretariatet Ankestyrelsen Amaliegade København K Dir. tlf: Fra: Ankestyrelsen Sendt: 18. august :13 Til: Birger Stein Christensen; Direktionssekretariatet Emne: VS: Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge Fra: Niels Bülow Sendt: 18. august :35 Til: Ankestyrelsen;

14 Cc: Torben D. Jensen; Lisbeth Lene Espensen; Mie Skovbæk Mortensen; Anne Thuen; Amila Saran; Joen Jelsted; Anders Søberg; Helle Magnussen Emne: Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge Til Ankestyrelsen, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Danske Statsforvaltninger, Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Kristelig Fagbevægelse og Kristelig Arbejdsgiverforening Høring over udkast til forslag om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.). Arbejdsmarkedsstyrelsen skal hermed anmode om bemærkninger til vedlagte lovforslag senest onsdag den 1. september Bemærkninger til lovforslaget bedes sendt til og Med venlig hilsen Niels Bülow Arbejdsmarkedsstyrelsen, 3.kt.

15 Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Niels Bülow, cc: Hvidovre, den 1. september 2010 Sag 10/761 Dok. 9178/10 SL/me/kft Danske Handicaporganisationers (DH s) høringssvar vedr. ændret beskæftigelseskrav for sygedagpenge og regler om sygedagpenge på søgnehelligdage DH har modtaget ovennævnte materiale til høring og takker for muligheden for at afgive kommentarer hertil. DH ser en overhængende fare for, at de foreslåede stramninger på dagpenge- og sygedagpengeområdet samlet set rammer i forvejen udsatte grupper på arbejdsmarkedet, herunder mennesker med handicap og nedsat arbejdsevne. Det er særligt uhensigtsmæssigt i lyset af målsætningen om, at flere skal fastholde eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Bemærkninger vedr. stramningen i beskæftigelseskravet DH mener, at den markante stramning i beskæftigelseskravet fra 13 til 26 uger i forhold til at kunne få sygedagpenge, kan få en alvorlig social slagside, idet det ligger lige for, at det vil gå hårdest ud over personer, som i forvejen har en mindre stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, herunder personer med handicap og nedsat arbejdsevne. Særligt personer med psykiske handicap kan blive ramt hårdere af stramningen, idet denne gruppe ofte har en løsere tilknytning til arbejdsmarkedet, bl.a. fordi der mangler forståelse for psykiske handicap. Generelt er mennesker med gentagne kortere arbejdsløsheds- eller sygdomsperioder og personer i atypiske ansættelser udsatte ift. stramningen i beskæftigelseskravet. DH må i denne sammenhæng fastholde, at et usikkert forsørgelsesgrundlag ikke er befordrende for at fremme fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Særligt personer med psykiske handicap risikerer at opleve sygdomsforværring pga. usikkerhed om forsørgelsesgrundlaget. Fastholdelse og inklusion kræver tværtimod positive incitamenter, en helhedsorienteret indsats og frem for alt, at der investeres i mennesker. Bemærkninger vedr. ophør af sygedagpenge på søgnehelligdage Ophøret af sygedagpenge på søgnehelligdage kan særligt have negative konsekvenser for personer, som varetager job, der udføres på søgnehelligdage, eksempelvis organisthverv, der ofte varetages af personer med synshandicap. Det kan også være en problemstilling ift. andre erhverv, herunder for plejepersonalet i social- og sundhedssektoren (jf. separat høringssvar fra Dansk Blindesamfund).

16 Endelig skal det bemærkes, at ændringen må forventes at medføre en større administrativ byrde for såvel offentlige som private arbejdsgivere, som ikke står mål med det faktum, at det højst drejer sig om 9 dage på årsbasis. Ved spørgsmål til ovenstående, kontakt venligst beskæftigelsespolitisk konsulent Malene Eskildsen på Med venlig hilsen Stig Langvad Formand 2

17 Niels Bülow Mie Skovbæk Mortensen Arbejdmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K Høringssvar på høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge Ydelsesudvalgets sekretariat har sendt høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.). Arbejdsgiversiden (DA og SALA) har følgende bemærkninger til lovforslaget, der udmønter 2 sygedagpengeforslag i regeringens genopretningsplan fra maj 2010 samt forslag til præcisering af fleksibiliteten i de nuværende regler om, hvordan kommunerne skal foretage sygedagpengeopfølgningen: Danmark står overfor en række meget store udfordring både på kort sigt og i løbet af de kommende årtier. Den økonomiske krise har resulteret i et meget stort underskud på de offentlige finanser, vækstudsigterne for dansk økonomi er meget dårlige ikke mindst på grund af meget store demografiske udfordringer, og på lang sigt er der en stor ubalance mellem offentlige udgifter og indtægter. Forslaget om at øge beskæftigelseskravet samt afskaffelse af dagpenge på søgnehelligdage for sygemeldte skal ses som en del denne af en større plan. Samlet set påfører forslagene virksomhederne udgifter i størrelsesordenen 285 mio. kr. årligt. Arbejdsgiversiden mener på den baggrund, at der er brug for tekniske forbedringer, så forslagene kan blive mere hensigtsmæssige for virksomhedernes i dagligdagen. Dansk Arbejdsgiverforening har afholdt et møde med Arbejdsmarkedsstyrelsen nedenstående konkrete forslag. Arbejdsmarkedsstyrelsen har ikke villet imødekomme forslaget. Vedr. forslag om at øge beskæftigelseskravet over for kommunen fra 13 til 26 uger Når virksomhedernes muligheder for at modtage refusion begrænses med regeringens forslag, så får det store konsekvenser for virksomhederne, hvis de ansætter en lønmodtager, der kort før ansættelsen har lavet en handling, der gør, at de f.eks. afbryder tilknytningen til arbejdsmarkedet og dermed ikke lever op til at være berettiget til at modtage sygedagpenge fra kommunen. Det gælder f.eks. hvis en lønmodtager holder ferie for egen regning i to dage mellem to ansættelser og som kort tid efter ansættelsen i den nye virksomhed bliver syg. Lønmodtageren vil i lovens forstand have afbrudt tilknytningen til arbejdsmarkedet og opfylder derfor ikke beskæftigelseskravet til at være berettiget til at modtage sygedagpenge fra kommunen. Den nuværende lovgivning virker på dette punkt rigidt, da den nye medarbejder reelt kan betragtes som en lønmodtager, der er tilknyttet arbejdsmarkedet, da 1. september 2010 BTF Dok ID: 2186 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 Tlf CVR DK-1790 København V

18 lønmodtageren alene holder pausen mellem to ansættelsesforhold. Det foreslås derfor, at beskæftigelseskravet på de 26 ugers uafbrudt tilknytning til arbejdsmarkedet i 32 i sygedagpengeloven knyttes op til en referenceperiode på f.eks. 30 uger. Side 2 Med venlig hilsen DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Berit Toft Fihl

19 Fra: Thomas Christiansen Til: POSTKASSE ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN; Niels Bülow; Mie Skovbæk Mortensen; Maria Berg Lid Andersen; Emne: Vedr. høring - lov om ændring af sygedagpenge Dato: 1. september :50:05 Lederne Vermlandsgade København S Telefon Telefax Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Att. YU-Sekretariatet Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.) Ydelsesudvalgets sekretariat har den 18. august 2010 sendt høring til Lederne over ovennævnte lovforslag. Indledningsvist skal Lederne bemærke, at vi kan tilslutte os de bemærkninger til forslaget, som er afgivet i høringssvar fra DA og SALA. Lederne har denne yderligere bemærkning til lovforslaget: Det fremgår af forslagets nr. 8-10, og 53 a, at retten til sygedagpenge på søgnehelligdage skal falde bort for et ledigt medlem af en a-kasse. Lederne skal gøre opmærksom på at der gælder den modsatte regel i arbejdsløshedsloven, hvorefter et ledigt medlem, som ikke er sygemeldt, har ret til at få udbetalt dagpenge på en søgnehelligdag. Det er Ledernes opfattelse, at forslaget bryder med et af principperne bagved sygedagpengelovens regler om, at der ikke skal ske en forringelse af den økonomiske situation for et ledigt medlem, når pågældende er syg. Vi anbefaler på den baggrund, at den del af forslaget trækkes tilbage. Med venlig hilsen Thomas Christiansen Thomas Christiansen Medlemscenter Chefkonsulent Dir Lederne Vermlandsgade København S Telefon Telefax

20 ffiffiwæ Høringssvar over lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge LO/FTF har modtaget høring over lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge og har følgende bemærkninger: Generelle bemærkninger Lønmodtagerne i Danmark (LO, FTF) finder det uacceptabelt, at de sygemeldte skal bære omkostningerne i Regeringens og Dansk Folkepartis såkaldte genopretningsplan for dansk økonomi. Det er kritisabelt, at Regeringens og Dansk Folkepartis nedskæringer på sygedagpengeområdet sker uden nogen form for inddragelse af arbejdsmarkedets pater. Det er et brud med et grundlæggende princip i den danske arbejdsmarkedstradition. Desuden ser vi det også som en ny skramme i den danske flexicurity-model, hvor det sociale sikkerhedsnet ikke står mål med, at arbejdsgiveren kan fristes til at afskedige syge på et tidligere tidspunk, når han ikke får refusion før efter 26 uger, Det vil især kunne ramme de nyuddannede. Forslaget er et brud på principperne i lov om sygedagpenge, der er en nødvendig sikringsydelse under sygdom. T f S 1, nr. l,2og3 Det er en tilfredsstillende præcision i loven, når det nu understreges, at der i sygedagpengeopfølgningen altid skal tages hensyn til den syges helbredstilstand, både iforhold til kontaktform og i stand by-situationen. Dog bør det fremgå af lovens $ 13, stk. 6, at når der er Wivl om, hvolidt sygdommen forhindrer kontaktil sygemeldte, skal jobcenteret konferere med den syges læge eller sygehusets læge, før der evt. indkaldes til opfølgningssamtale således, som det fremgår af bemærkningerne tíl loven. T l S I, nr.4 og 9 LO/FTF ser forslaget om ikke at medregne søgnehelligdage i beregningen af sygedagpenge, som endnu et slag mod de svageste i samfundet, idet det vil betyde en væsentlig redukion i indkomsten for bl.a. timelønnede og løst ansatte. Høringssvar , Side 1

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv.

Vedr.: Udkast til svar på høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik mv. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen Att.: Birgitte S. Staffeldt Njalsgade 72A 2300

Læs mere

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende

Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende pjaicenter@bm.dk Høringssvar: Barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Beskæftigelsesministeriet har ved brev af 30. januar 2013, j.nr. 2012-10299, fremsendt udkast til lovforslag om barselsudligning

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Vedlagt sendes

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46)

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 46 Bilag 3 Offentligt N O T A T 1. november 2012 Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) J.nr. 2012-9430 JAIC/AMS Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk

Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk; tbi@ams.dk; rnh@ams.dk; aml@ams.dk; act@ams.dk; anh@ams.dk; bst@ams.dk T E L E F O N D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 0 5 M O B I L 3 2 6 9 8 9 0 5 M A F @ H U M A N R I G

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Sygdom i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Sygdom i malerfaget 2 Sygdom i malerfaget Af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S

Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S Til: Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72 C DK-2300 København S AC s høringssvar vedr. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

refusion af sygedagpenge

refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM... refusion af sygedagpenge SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskravet over for kommunen 3 2.2 Kommunens opfølgning, herunder oplysningsskema

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

FTF forslag til arbejdsudbud blandt personer med nedsat arbejdsevne

FTF forslag til arbejdsudbud blandt personer med nedsat arbejdsevne 08-1130 - JEHØ 6.5.2009 Kontakt: Jette Høy - jh@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til arbejdsudbud blandt personer med nedsat arbejdsevne Arbejdsmarkedets rummelighed lader fortsat meget tilbage at

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 23. juni 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt år

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

Sociale og psykosociale støttemuligheder

Sociale og psykosociale støttemuligheder Sociale og psykosociale støttemuligheder Program.Sygedagpengeregler Forsikringer/pensioner Hjælp i hjemmet Psykolog Tilskud til tandbehandling Dallund Legater Psykosocial støtte til patienter og pårørende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af satser for revalideringsydelse

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav

Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Baggrundsnotat om konsekvenser af et lempeligere genoptjeningskrav Jesper Kühl, De Økonomiske Råds Sekretariat 3.oktober 2014 Notatet redegør for beregningerne af konsekvenserne af at lempe genoptjeningskravet

Læs mere

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 151 Folketinget 2011-12 Fremsat den 11. april 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge,

Læs mere

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder

Program. Ferieloven. Fratrædelse. Ændringer i sygedagpengeloven. Nyt om skat. Ansættelsesretlige nyheder Årstemamøde 2012 Program Ferieloven Erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien Samtidighedsferie Fratrædelse Ferie Sygdom Opsigelse eller fratrædelsesaftaler Ændringer i sygedagpengeloven Ændringer

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler

En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer. Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler En lille bog om broer mellem to velfærdssystemer Öresundskomiteen et led mellem virkelighed og regler Öresundskomiteen - et led mellem regler og virkelighed En integreret Øresundsregion giver øget vækst

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Der er modtaget høringssvar fra følgende af de hørte organisationer:

Der er modtaget høringssvar fra følgende af de hørte organisationer: Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 199 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE

FOREDRAG 11.10.2012 I BEDRE PSYKIATRI OM SOCIALLOVGIVNING M.V. SPECIELT FOR PSYKISK SYGE I Præsentation A Uddannelse B Beskæftigelse C Personlig Baggrund D Funktion i Bedre Psykiatri II Grundloven Den personlige frihed er ukrænkelig - 71, stk. 1, nr.2 A Frihedsberøvelse ved dom B Administrativ

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere