ÅRSBERETNING iht. Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2014. iht. Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2014 iht Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f o r p e r i o d e n 1.j a n u a r 31.d e c e m b e r 2014

2 Indholdsfortegnelse Overvågningsprogrammets indhold... 3 Årsberetningens indhold... 3 Aftaler indgået på markedsvilkår og skriftligt Kontrol med programmet... 6 Aftaler indgået med kommuner... 6 Programmets organisatoriske forankring... 6 Oversigt over mellemværender mellem kommune og vandselskaber... 7 Forslag til tilføjelser og ændringer... 7 Bilag Program for intern overvågning... 8 Generelt om programmet for intern overvågning Intern overvågning i Langeland Forsyning A/S samt datterselskaber Tiltag, der skal sikre, at aftaler indgås på markedsvilkår Tiltag, der skal sikre, at aftaler foreligger skriftligt på aftaletidspunktet Tiltag, der skal sikre, at prisfastsættelsen i aftaler med kommuner er i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom De ansattes forpligtelser i forhold til selskabets interne overvågning Rådgivere og øvrige personers forpligtelser i forhold til selskabets interne kontrol, når de udfører opgaver for selskabet Selskabets kontrol med overholdelse af programmet Bilag Revisionsselskabets lovpligtige erklæringer om den interne overvågning Langeland Vand ApS Langeland Spildevand ApS Bilag Redegørelser og erklæringer om vandselskabernes deltagelse i anden virksomhed Langeland Vand ApS Langeland Spildevand ApS Bilag Stikprøvejournal

3 Indledning Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven) 19 foreskriver, at Vandselskaber skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver vandselskabets tiltag for at sikre, at aftaler indgås på markedsvilkår, samt sikre, at det kontrolleres på passende måde, at aftalerne indgås på markedsvilkår. BEK nr. 298 af 25/03/2010 Bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning beskriver de nærmere retningslinjer for, hvad et sådant program skal indeholde. Ifølge bekendtgørelsen skal Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS offentliggøre en årsberetning for hvert kalenderår med beskrivelse af programmet. Årsberetningen skal endvidere indeholde en beskrivelse af programmets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol af programmet. Overvågningsprogrammets indhold Selve programmet for intern overvågning, der er en del af Langeland Forsyning A/S kvalitetssikringssystem, beskriver de tiltag der skal sikre, at aftaler, som selskaberne indgår, indgås på markedsvilkår, jf. lovens 19, stk. 5, herunder foranstaltninger til afsøgning af markedet for de ydelser, som aftalen vedrører, eller sammenlignelige ydelser, der skal sikre overholdelsen af kravet om, at aftaler, som selskabet indgår, skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet, jf. lovens 19, stk. 6, og der skal sikre, at prisfastsættelsen i selskabets aftaler med kommuner om varetagelse af administrative opgaver er i overensstemmelse med bekendtgørelsen om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber. Programmet beskriver endvidere de specifikke forpligtelser, som selskabets ansatte, rådgivere og øvrige personer, som udfører opgaver for selskabet, er underlagt som led i gennemførelsen af de tiltag, som er nævnt ovenfor. Endelig indeholder programmet en beskrivelse af, hvordan selskabet gennemfører en passende kontrol med overholdelsen af programmet, hvordan medarbejderne informeres om programmet, samt om rapporteringen til Forsyningssekretariatet. Årsberetningens indhold Årsberetningen, dvs. nærværende dokument, beskriver primært hændelser og tiltag i Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS vedrørende programmet for intern overvågning, der er sket i kalenderåret Her beskrives endvidere, hvorledes der er ført kontrol med programmet, evt. forslag til tilføjelser og ændringer, beskrivelse af den organisatoriske forankring samt eventuelle klager over manglende prisbevidsthed. 3

4 Aftaler indgået på markedsvilkår og skriftligt. Langeland Forsyning A/S ( Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS) Markedet for leverancer af dag til dag forbrugsgods til driften i alle selskaber er blevet undersøgt i sidste halvår Herudover er der løbende indhentet priser fra flere leverandører, idet det samtidigt er undersøgt, hvorledes leverandørernes anvisninger lever op til arbejdsmiljølovgivningen. Ud fra en samlet konkret vurdering er den skriftlige rammeaftale om leverancerne forsat i 2014, idet der er fulgt op på leverandøranvisningerne. I forbindelse med arbejdet med etablering af SRO-anlæg, dækkende begge vandselskabernes område, er der afholdt fælles, indbudt licitation på bygherrerådgivningsentreprisen i Der blev indgået entreprisekontrakt med lavestbydende på 1. etape samt indgået rammeaftale for efterfølgende rådgivning. Rammeaftalen gældende maksimalt 4 år er kontrolleret overholdt i I forbindelse med afholdt fælles, indbudt licitation på SRO-systemleverancerne i 2011 blev der indgået leveringsaftale med lavestbydende. Systemleverancerne er fortsat i I forbindelse med afholdt fælles, indbudt licitation på El-tavle entrepriserne i 2011 blev der indgået Rammeaftale med den lavestbydende. Rammeaftalen er gældende maksimalt 4 år og kontrolleret overholdt i I forbindelse med afholdt fælles, indbudt licitation på SRO-entrepriserne blev der i 2011 indgået Rammeaftale med den lavestbydende. Rammeaftalen er gældende maksimalt 4 år og er kontrolleret overholdt i Langeland Vand ApS I offentligt udbud er i 2011 indhentet tilbud på en rammeaftale på levering af koldtvandsmålere mm. over en to-årig periode. Tre firmaer afgav pris. Efter evaluering af tilbuddene blev der indgået aftale med leverandøren med det for Langeland Vand ApS mest fordelagtige tilbud. (Tilbuddet var samtidig det laveste). Rammeaftalen er i starten af 2014 fornyet for yderligere 2 år på samme betingelser, på baggrund af den valgte teknologi. Køb i 2014 er kontrolleret i forhold til aftalen. På baggrund af ordreholdende firmas konkurs er der i forbindelse med vedligeholdelse omkring drikkevandsboringer indhentet tre underhåndsbud fra lokale firmaer. Det billigste valgt. Gravearbejde mm. i forbindelse med Nødforsyningsledning i Snaremose er efter indbudt licitation blandt 4 entreprenører overdraget den lavestbydende. Ledningsarbejde udført i eget regi. Gravearbejde mm. i forbindelse med ledningsrenoveringsprojekter i Rudkøbing bl. a. Toftevej er efter indbudt licitation blandt 4 entreprenører overdraget den lavestbydende. Ledningsarbejdet udført i eget regi, idet der sammen med VandcenterSyd har været samarbejdet omkring et udviklingsprojekt omkring ledningsbursting.. 4

5 Langeland Spildevand ApS I forbindelse med kloakprojekter med bygherreleverancer og i forbindelse med udskiftning af pumper m.m. har Langeland Forsyning A/S fortsat afsøgt markedet for så vidt angår pumper, styringer og rør- og fittings-leverancer. Der er indhentet tilbud på leverancerne i form af samhandelsaftaler med kort løbetid. Ud fra den givne situation vælges den til den pågældende opgave mest velegnede komponent er der flere leverandører af komponenten, vælges den billigste leverandør. Tømningsordning udbudt i EU-regi. To firmaer bød på opgaven for Billigste valgt. Afregning kontrolleret for Oversvømmelseskort udbudt blandt tre firmaer i Leverandør valgt efter evaluering. Afregnes efter præsterede timer. Afregning i 2014 kontrolleret. Spuling og TV-inspektion 2014 udbudt blandt tre firmaer. Billigste valgt. Entreprisesum kr Kloakprojektet Fodslette etape 2 er udbudt i begrænset udbud til fire firmaer, heraf to udenøs. Billigste valgt. Entreprisesum kr Regnvandsledning i Biblioteksgården genudbudt efter aflysning i Efter forhandling er opgaven overdraget lavestbydende på baggrund af aftalte priser. Kloakprojektet Renovering Nørrebro/Fredensvej er udbudt i begrænset udbud til tre firmaer. Billigste valgt. Entreprisesum Kloakprojektet Strynø er udbudt i begrænset udbud til fire firmaer, heraf et udenøs. Billigste valgt. Entreprisesum kr Regnvandsledning v Havnen er udbudt i begrænset udbud til fire firmaer, heraf et udenøs. Billigste valgt. Entreprisesum kr Bassin mm. v. Sommerlyst er udbudt i begrænset udbud til fire lokale firmaer. Billigste valgt. Entreprisesum kr Oprensning af Bassin mm. v. Schnorhrsvej er udbudt i begrænset udbud til fire firmaer, heraf to udenøs. Billigste valgt. Entreprisesum kr Strømpeforing Fredensvej mm. er udbudt i begrænset udbud til tre specialfirmaer. Billigste valgt. Entreprisesum kr På levering af fældningskemikalier er indhentet priser til en rammekontrakt blandt tre leverandører. Rammekontraktens årlige anskaffelsessum er på kr Langeland Affald ApS Affaldsforbrændingen for en fireårig periode med mulighed for forlængelse til maksimalt 6 år blev udbudt i EU-licitation i slutningen af Tre forbrændingsanlæg afgav tilbud. Tilbudsgiver, der afgav det for Langeland Affald ApS økonomisk mest favorable tilbud efter indregning af kørselsudgifterne, fik overdraget opgaven foreløbigt for perioden Kontrakten er kontrolleret overholdt. 5

6 Levering af nye containere til genbrugsområdet udbudt i licitation i bud blev modtaget. Billigste leverandør valgt efter evaluering af tilbuddene. Prisindhentningen har dannet baggrund for årets supplerings køb. Kontrol med programmet Direktøren har, som ansvarlig for den interne overvågning, stikprøvevis se ovenfor - konstateret, at programmet efterleves af de relevante medarbejdere. I den forbindelse kan det konstateres, at der er relevant dokumentation i virksomhedens ESDH-system, der efterviser, at markedet er forsøgt afdækket med henblik på at sikre, at de aftaler, der indgås af den enkelte medarbejder, indgås på markedsvilkår. Revisionsopgavens omfang og pris har sammen med et sammenligningsgrundlag været forelagt bestyrelsen for moderselskabet Langeland Forsyning A/S. Generalforsamlingen har i 2014 besluttet, at revisionsopgaven overdrages BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Med hensyn til aftalernes skriftlighed er det konstateret, at alle væsentlige aftaler er indgået skriftligt på baggrund af foreliggende tilbud. Der er for så vidt angår mindre køb og tjenesteydelser i meget stor udstrækning anvendt rekvisitioner, som følger faktureringen. Endvidere har selskabets statsautoriserede revisionsselskab i forbindelse med den almindelige revision af selskabernes regnskaber undersøgt, om det af selskabet opsatte program efterleves. Revisionsselskabets erklæring herom foreligger som bilag 2. Aftaler indgået med kommuner For så vidt angår Langeland Spildevand ApS og Langeland Vand ApS er der ikke indgået administrative aftaler med kommuner, som relaterer sig til disse selskaber. Al administration herunder løn, IT, forbrugsafgifter, regnskab mm. - for selskaberne udføres i Langeland Forsyning A/S regi. Programmets organisatoriske forankring På de afholdte personalemøder med deltagelse af administrativt og teknisk personale, samt driftsledere er Programmet for intern overvågning blevet drøftet særskilt med henblik på fortsat implementering og ajourføring i hele organisationen. Spørgsmål om fortolkninger af regelsættet er blevet drøftet - og har fundet sin løsning. Kravet om anvendelsen af ESDHsystemet DocuNote til dokumentation for programmets overholdelse er blevet understreget på disse møder. Driftspersonalet er igennem driftsledernes personalemøder blevet informeret om programmet, og i den forbindelse har virksomhedens rekvisitionssystem været indgangsvinkel sammen med klikregistreringen i Navision på de enkelte projekter både på drifts- og anlægsopgaver. 6

7 Oversigt over mellemværender mellem kommune og vandselskaber Mellemværender, der er afviklet helt eller delvis på tidspunktet for årsberetningens offentliggørelse, jf. bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber. Langeland Vand ApS Overtaget under-/overdækning pr. 1/ gældsbrev ,00 Afdrag 1. januar ,00 Afdrag 1. januar ,00 Afdrag 1. januar ,00 Afdrag 1. januar 2014 Afdrag 1. januar , ,00 Saldo 1. januar ,00 Påløbne renter gældsbrev indtil 30/ ,00 I alt - Mellemværende pr. 30/ ,00 Der er ingen forfaldne beløb pr. 30/ Langeland Spildevand ApS Overtaget under-/overdækning pr. 1/ gældsbrev ,00 Afdrag 1. januar ,00 Afdrag 1. januar ,00 Afdrag 1. januar ,00 Afdrag 1. januar 2014 Afdrag 1. januar , ,00 Saldo 1. januar ,00 Påløbne renter gældsbrev indtil 30/ ,00 I alt - Mellemværende pr. 30/ ,00 Der er ingen forfaldne beløb pr. 30/ Forslag til tilføjelser og ændringer Direktøren, der jævnfør det foreliggende program er ansvarlig for programmets opdatering i forhold til lovgivningen, finder på baggrund af programmets anvendelse i perioden 1. januar december 2014, at der ikke er anledning til at foretage ændringer i det vedtagne program, der er vedlagt som Bilag 1 med de af EU-Kommissionen udmeldte tærskelværdier gældende for 2014/2015 jf. meddelelse 2013/C 366/01. For Langeland Vand ApS og Langeland Spildevand ApS: Humble den Signeret: Peter B. Andreasen, Direktør 7

8 Bilag 1 Program for intern overvågning Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u n i u d g a v e 8

9 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet for intern overvågning Intern overvågning i Langeland Forsyning A/S samt datterselskaber Tiltag, der skal sikre, at aftaler indgås på markedsvilkår Tiltag, der skal sikre, at aftaler foreligger skriftligt på aftaletidspunktet Tiltag, der skal sikre, at prisfastsættelsen i aftaler med kommuner er i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom De ansattes forpligtelser i forhold til selskabets interne overvågning Rådgivere og øvrige personers forpligtelser i forhold til selskabets interne kontrol, når de udfører opgaver for selskabet Selskabets kontrol med overholdelse af programmet

10 Generelt om programmet for intern overvågning Langeland Spildevand ApS og Langeland Vand ApS er begge vandselskaber, der er omfattet af vandsektorlovens 2 stk. 1. Disse to selskaber skal i henhold til BEK nr 298 af 25/03/2010 Bekendtgørelse om program for vandselskabers interne overvågning opstille et program for intern overvågning. Programmet skal beskrive: de tiltag, der skal sikre, at aftaler, som selskaberne indgår, indgås på markedsvilkår, jf. lovens 19, stk. 5, herunder foranstaltninger til afsøgning af markedet for de ydelser, som aftalen vedrører, eller sammenlignelige ydelser, de tiltag, der skal sikre overholdelsen af kravet om, at aftaler, som selskabet indgår, skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet, jf. lovens 19, stk. 6, og de tiltag, der skal sikre, at prisfastsættelsen i selskabets aftaler med kommuner om varetagelse af administrative opgaver er i overensstemmelse med bekendtgørelsen om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber. Programmet skal endvidere beskrive de specifikke forpligtelser, som selskabets ansatte, rådgivere og øvrige personer, som udfører opgaver for selskabet, er underlagt som led i gennemførelsen af de tiltag, som er nævnt ovenfor. Endelig skal programmet beskrive, hvordan selskabet gennemfører en passende kontrol med overholdelsen af programmet. Intern overvågning i Langeland Forsyning A/S samt datterselskaber Langeland Spildevand ApS og Langeland Vand ApS er begge vandselskaber, der er 100% ejet af Langeland Forsyning A/S, der er 100% ejet af Langeland Kommune. Langeland Forsyning A/S ejer endvidere affaldsselskabet Langeland Affald ApS. Langeland Forsyning A/S virker samtidigt som serviceselskab for de tre datterselskaber, idet alle medarbejdere er ansat i Langeland Forsyning A/S og udlejes til de enkelte datterselskaber i henhold til indgået aftale efter behov. For at sikre at også aftaler, der indgås internt i koncernen, opfylder bekendtgørelsens bestemmelser, er programmet for intern overvågning opstillet således, at det skal gælde for alle fire selskaber i koncernen. Formålet med, at aftaler skal indgås på markedsvilkår, og at dette skal overvåges internt, er at det enkelte selskabs aftaler alene skal varetage selskabets egne interesser og ikke indebærer diskriminering af kunder eller leverandører. Selskaberne skal drives omkostningseffektivt. Navnlig skal forholdsregler forhindre, at der overføres midler til interesseforbundne selskaber gennem accept af for høje priser ved indkøb eller for lav prissætning ved egne produkter. 10

11 Tiltag, der skal sikre, at aftaler indgås på markedsvilkår. For at sikre, at aftaler indgås på markedsvilkår påhviler det den medarbejder, der efter delegering - på virksomhedens vegne indgår en aftale, at overholde nedennævnte retningslinier: Mellem koncernens selskaber: Alle aftaler mellem koncernens selskaber udarbejdes efter arms-længde-princippet, således at der foreligger skriftlige aftaler om driftsforhold og administrative forhold med basis i markedsbestemte afregningspriser for de købte/leverede ydelser. Aftalerne indgås skriftligt i forbindelse med budgetlægningen for det kommende år, idet markedspriserne undersøges og dokumenteres i samme forbindelse. Aftalerne forelægges for bestyrelsen for Langeland Forsyning A/S med henblik på godkendelse. Aftalerne arkiveres i DocuNote. Ved varekøb: Medarbejderen skal ved et varekøb, der beløbsmæssigt overstiger kr ,- gennem tilgængelige prislister på nettet eller ved rekvisition sikre sig at købet foregår til en konkurrencedygtig pris. Prisliste eller uddrag heraf skal forefindes hos medarbejderen eller i DocuNote. Sikringen kan også ske ved, at et af nedennævnte tiltag iværksættes inden aftale indgås. Medarbejderen skal ved et varekøb, der beløbsmæssigt overstiger kr ,- gennem tilgængelige prislister på nettet eller ved rekvisition sikre sig, at købet foregår til konkurrencedygtig pris. Hvor købet er en tilbagevendende akt, skal medarbejderen undersøge mulighederne for at indgå en rammeaftale. Rammeaftalen skal udtrykke, hvor stor en rabat, der ydes på listepriserne. Rammeaftalen skal forefindes hos medarbejderen og i DocuNote. Medarbejderen skal ved et varekøb, der beløbsmæssigt overstiger kr ,- gennem tilgængelige prislister på nettet og/eller ved samtidig indhentning af tilbud sikre sig, at købet foregår til konkurrencedygtig pris. Der skal mindst indhentes tre tilbud, såfremt der findes flere leverandører på markedet. Medarbejderen skal afsøge mulighederne for at indgå en rammeaftale, såfremt varekøbet egner sig herfor. Rammeaftalen kan evt. udtrykke, hvor stor en rabat, der ydes på listepriser. Før indgåelse af rammeaftale skal markedet afsøges, og forslag til rammeaftaler fra forskellige leverandører indhentes. De modtagne tilbud vurderes i forhold til pris, kvalitet, leveringsbetingelser og egnethed. Den indgåede rammeaftale samt tilbuddene skal forefindes hos medarbejderen / i DocuNote. Der er intet til hindring for, at en medarbejder, hvor der i ovenstående tilfælde er indhentet tilbud og/eller indgået rammeaftale, kan indgå købsaftale, såfremt denne indgås til samme pris som ved den seneste prisindhentning efter retningslinierne korrigeret for aktuel prisudvikling. Det forudsættes, at der indhentes dokumentation for prisudviklingen, inden den skriftlig kontrakt/ordre indgås, og at materialet arkiveres i sagen i DocuNote. Medarbejderen skal ved et varekøb, der beløbsmæssigt overstiger EU s tærskelværdi i på kr. for Langeland Vand Vand ApS, lade foretage prisindhentning i overensstemmelse med Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler. Ved et varekøb, der beløbsmæssigt overstiger EU s tærskelværdi i på kr. for Langeland Spildevand Aps, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S skal medarbejderen lade foretage prisindhentning i overensstemmelse med Udbudsdirektivets regler. Direktivernes regler finder også anvendelse ved delydelser. 11

12 Ved tjenesteydelser: Medarbejderen skal ved køb af tjenesteydelser, der beløbsmæssigt overstiger kr ,- gennem tilgængelige prislister på nettet eller ved rekvisition sikre sig at købet foregår til en konkurrencedygtig pris. Prisliste eller uddrag heraf skal forefindes hos medarbejderen eller i DocuNote. Sikringen kan også ske ved, at et af nedennævnte tiltag iværksættes inden aftale indgås. Medarbejderen skal ved køb af tjenesteydelser, der beløbsmæssigt overstiger kr ,- ved samtidig indhentning af tilbud sikre sig, at købet foregår til konkurrencedygtig pris. Der skal mindst indhentes tre tilbud, såfremt der findes flere leverandører på markedet. Medarbejderen kan også afsøge mulighederne for at indgå en rammeaftale, såfremt varekøbet egner sig herfor. Rammeaftalen kan evt. udtrykke, hvor stor en rabat, der ydes på listepriser. Før indgåelse af rammeaftale skal markedet afsøges, og forslag til rammeaftaler fra forskellige leverandører indhentes. De modtagne forslag vurderes i forhold til pris, kvalitet, leveringsbetingelser og egnethed. Den indgåede rammeaftale samt forslagene skal forefindes hos medarbejderen / i DocuNote. Medarbejderen skal ved køb af tjenesteydelser, der beløbsmæssigt overstiger EU s tærskelværdi i på kr. for Langeland Vand ApS lade foretage prisindhentning i overensstemmelse med Forsyningsvirksomhedsdirektivets regler. Ved køb af tjenesteydelser, der beløbsmæssigt overstiger EU s tærskelværdi i på kr. for Langeland Spildevand Aps, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S skal medarbejderen lade foretage prisindhentning i overensstemmelse med Udbuds-direktivets regler. Direktivernes regler finder også anvendelse ved deltkenesteydelser. Tjenesteydelser, som selskabet lovgivningsmæssigt er forpligtiget til at iværksætte - som led i selskabets virksomhed som aktieselskab og som led i den interne kontrol, skal mindst hvert fjerde år udsættes for konkurrence første gang senest pr Generalforsamlingen er besluttende organ. Ved bygge- og anlægsarbejder: Medarbejderen skal ved et bygge- og anlægsarbejde, der beløbsmæssigt ikke overstiger kr ,- sikre sig, at arbejdet udføres til konkurrencedygtig pris. Til en vurdering heraf kan arbejdet sammenlignes med tidligere, aktuelt udførte arbejder. Der udarbejdes grov kalkulation herudfra, hvorefter der indhentes underhåndsbud (1 4 afhængig af aktuel sag). Underhåndsbud indhentes ved skiftende kreds af entreprenører, idet det tilstræbes, at man også spørger den mest lokale for at mindske startomkostningerne ved arbejdet. De modtagne bud arkiveres i DocuNote. Medarbejderen skal ved et bygge- og anlægsarbejde, der beløbsmæssigt overstiger kr ,- ved samtidig indhentning af tilbud sikre sig, at arbejdet udføres til konkurrencedygtig pris. Der skal mindst indhentes tre underhåndsbud eller afholdes indbudt licitation blandt mindst 4 deltagere. De modtagne bud arkiveres i DocuNote. Såfremt bygge- og anlægsarbejdet sker i samarbejde med anden ledningsejer kan antallet af underhåndsbud nedsættes til ét, såfremt det ud fra tidligere entrepriser eftervises, at det modtagne bud svarer til markedsprisen. Medarbejderen kan også afsøge mulighederne for at indgå en rammeaftale, såfremt entreprisen egner sig herfor. Rammeaftalen kan evt. udtrykke til hvilken enhedspris, der afregnes. Før indgåelse af rammeaftale skal markedet afsøges, og forslag til rammeaftaler fra forskellige entreprenører indhentes. De modtagne forslag vurderes i forhold til pris, kvalitet, leveringsbetingelser og egnethed. Den indgåede rammeaftale samt forslagene skal forefindes hos medarbejderen / i DocuNote. 12

13 Medarbejderen skal ved et bygge- og anlægsarbejde, der beløbsmæssigt overstiger kr ,- ved samtidig indhentning af tilbud sikre sig, at arbejdet udføres til konkurrencedygtig pris. Der afholdes begrænset udbud blandt mindst 4 deltagere eller offentligt udbud. De modtagne bud arkiveres i DocuNote. Medarbejderen kan også afsøge mulighederne for at indgå en rammeaftale, såfremt entreprisen egner sig herfor. Rammeaftalen kan evt. udtrykke til hvilken enhedspris, der afregnes. Før indgåelse af rammeaftale skal markedet afsøges, og forslag til rammeaftaler fra forskellige relevante entreprenører indhentes. De modtagne forslag vurderes i forhold til pris, kvalitet, leveringsbetingelser og egnethed. Den indgåede rammeaftale samt forslagene skal forefindes hos medarbejderen / i DocuNote. Der er intet til hindring for, at udbud af ovenstående bygge- og anlægsarbejder kan ske i samarbejde med andre anlægsaktører - f. eks. i forbindelse med byggemodninger eller i forbindelse med renoveringsarbejder - såfremt der i forbindelse med udbuddet indhentes bud fra flere aktører i henhold til ovenstående. I forbindelse med opstilling af tildelingskriterier skal medarbejderen sikre sig, at tildelingen sker under iagttagelse af kriterierne billigst muligt for selskabet og bedste kvalitetsmålopfyldelse for selskabet. Medarbejderen skal ved et bygge- og anlægsarbejde, der beløbsmæssigt overstiger EU s tærskelværdi i på kr. for Langeland Vand ApS lade foretage prisindhentning i overensstemmelse med Forsyningsvirksomheds-direktivets regler. Ved et bygge- og anlægsarbejde, der beløbsmæssigt overstiger EU s tærskelværdi i på kr. for Langeland Spildevand Aps, Langeland Affald ApS og Langeland Forsyning A/S skal medarbejderen lade foretage prisindhentning i overensstemmelse med Udbuds-direktivets regler. Direktiverne finder også anvendelse på delarbejder. 13

14 Tiltag, der skal sikre, at aftaler foreligger skriftligt på aftaletidspunktet. Når afdækningen af markedsprisen på de pågældende ydelser i spil er sket i overensstemmelse med ovenstående, arkiveres de indkomne tilbud i DocuNote. Der udarbejdes et responsum, hvor de indkomne tilbud sammenlignes og evalueres på pris, kvalitet, mm i forhold til udbudsbetingelserne. Dette responsum arkiveres i sagen i DocuNote. Efter en eventuel stand-still periode skrives ordre/accept på opgaven. Accepten skal indeholde oplysninger om leverancens omfang, prissætning, tidsplan og betalingsbetingelser. Ordre/accept arkiveres i sagen i DocuNote. Såfremt ydelsen refererer til indgået rammeaftale udfyldes rekvisition, der arkiveres på sagen. Tiltag, der skal sikre, at prisfastsættelsen i aftaler med kommuner er i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom. Langeland Forsyning A/S har besluttet principielt selv at varetage samtlige de opgaver, der i bekendtgørelsen om kommuners varetagelse af administrative opgaver for visse vandselskaber er åbnet mulighed for. Fra og med udfører Langeland Kommune eller andre kommuner ingen administrative opgaver i regning for virksomheden eller dens datterselskaber. De ansattes forpligtelser i forhold til selskabets interne overvågning. Direktøren Ansvaret for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S og datterselskaber er placeret hos Direktøren for selskabet, idet denne er den eneste ansatte i vandselskaberne. Det er således Direktøren, der sørger for udarbejdelse og revision af nærværende program, således at det til stadighed er i overensstemmelse med gældende regler. Direktøren og de ansatte Alle ansatte er forpligtet til at følge de retningslinier, der fremgår af dette program for intern overvågning. Såfremt der opstår tvivl om forståelsen heraf rettes henvendelse til direktøren, så en afklaring kan finde sted, inden der indgås nogen aftale. For at sikre at alle ansatte i Langeland Forsyning A/S til stadighed holder fokus på området, er intern overvågning et fast punkt på alle leder-, afdelings- og personalemøder. Mødelederen har ansvaret herfor. Direktøren foretager to gange om året en stikprøvevis kontrol af, om kontrolprogrammet overholdes i de enkelte sager. Der føres journal over kontrollen og dens omfang. Kontrollerne indarbejdes i årsrapporten. Nye medarbejdere Alle nye medarbejdere præsenteres for materialet omkring intern overvågning gennem dette skrift og gennem ånden i arbejdet i løbet af den første uges ansættelse. Ikke favorisering af bestemte selskaber/samarbejdspartnere i kundekontakten Alle medarbejdere er i kundekontakt. Nogle mere end andre. Alle medarbejdere får instruktion i og bekræftet deres kendskab til, at de ikke i deres kundekontakt må favorisere bestemte selskaber, kunder, leverandører, konsulenter, håndværkere m.fl. 14

15 Alle samarbejdspartnere behandles efter samme princip. Det handler f.eks. i kundehenvendelser både om, at medarbejderne har en grundlæggende forståelse af, at i henvendelser, der er kunde-relateret, er det sagen uvedkommende, f.eks. hvor kunden handler, eller hvilken leverandør/håndværker kunden gør brug af. Rådgivere og øvrige personers forpligtelser i forhold til selskabets interne kontrol, når de udfører opgaver for selskabet. Når rådgivere og øvrige samarbejdspartnere udfører opgaver for selskabet, skal samarbejdsaftalen, når den bygger på indhentning af tilbud, indeholde bestemmelser om rapportering, således at selskabet løbende kan kontrollere, om aftalen til stadighed opfylder kravet om, at selskabet handler på markedsvilkår. Når rådgivere og øvrige samarbejdspartnere udfører arbejder for selskabet efter indgåede rammeaftaler, skal disse til stadighed aflevere tilstrækkelig dokumentation for de ydelser, der kræves betaling for. For alle ydelser, der ved ordreafgivelse kan beskrives i enheder eller som samlet arbejde, skal der foreligge enten skriftligt tilbud eller rekvisition med angivelse af ydelsesomfang og pris. Selskabets kontrol med overholdelse af programmet. Selskabets revision skal i forbindelse med den almindelige revision af selskabernes regnskaber gennemføre den i lovgivningen fastsatte lovpligtige revision. Revisorerklæring udarbejdes årligt som selskabets dokumentation for det interne overvågningsprograms etablering og som kontrol med dets overholdelse over for Forsyningssekretariatet. Selskabet udarbejder årsberetning i henhold til bekendtgørelsen første gang for perioden Denne offentliggøres og indberettes til Forsyningssekretariatet, som anført i bekendtgørelsen senest 1. maj året efter. Årsberetningen skal indeholde: En beskrivelse af det interne overvågningsprogram og dets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol med programmets overholdelse. En oversigt over de mellemværender, der er afviklet helt eller delvis på tidspunktet for årsberetningens offentliggørelse, jf. bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber. Sammen med årsberetningen skal selskabet efter bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed end deres hovedvirksomhed endvidere indsende erklæringer fra vandselskabets revisor om følgende forhold: Overholdelsen af vandsektorlovens 18, stk. 1, om udskillelse af tilknyttede aktiviteter i et selvstændigt selskab. Overholdelsen af kravet i bekendtgørelsens 2, stk. 2, der opregner de seks former for tilknyttede aktiviteter, som vandselskabet må deltage i: 1. Salg af overskuds- eller biprodukter. 2. Udnyttelse af fysisk overkapacitet i form af udleje eller bortforpagtning af bygninger, lokaler eller fast ejendom i øvrigt. 3. Forsknings-, udviklings- og demonstrationsvirksomhed vedrørende vandforsyningseller spildevandsforsyningsvirksomhed, herunder salg af rettigheder til resultaterne af udvikling og forskning. 4. Drift af vejafvandingsanlæg i eget forsyningsområde. 5. Rottebekæmpelse i eget forsyningsområde. 6. Fortsættelse af hidtidige lovlige tilknyttede aktiviteter. Overholdelsen af omsætningsgrænserne i bekendtgørelsens 6 som betingelse for vandselskabets deltagelse som ejer eller medejer af selskaber, 15

16 der udfører tilknyttede aktiviteter omfattet af 2. Langeland Forsyning A/S bestyrelse får én årlig orientering om programmet for intern overvågning på førstkommende bestyrelsesmøde efter indsendelse/offentliggørelse af årsberetningen med henblik på stillingtagen til, om selskabet program for intern overvågning skal revideres. Revision og justering af programmet skal i øvrigt ske efter forslag fra Forsyningssekretariatet. Tærskelværdier 2014 og 2015 Ved Kommissionens Forordning nr. 1336/2013/EU af 13. december 2013 er tærskelværdierne i EUudbudsdirektiverne ændret med virkning fra 1. januar Kommissionen har den i meddelelse 2013/C 366/01 offentliggjort følgende tærskelværdier: Tærskelværdierne er eksklusive moms. Udbud efter direktiverne: Udbudsdirektivet Direktiv nr. 2004/18/EF Tjenesteydelser Statslige myndigheder: Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 1. Bilag II A tjenesteydelser (undtaget kr kr. tjenesteydelser i kategori 8 og de tjenesteydelser i kategori 5 hvis CPV-positioner svarer til CPCnummer 7524, 7525 og 7526): 2. Bilag II A tjenesteydelser i kategori 8 og kr kr. kategori 5 (kun CPV-positioner der svarer til CPC-nummer 7524, 7525 og 7526): 3. Bilag II B tjenesteydelser: kr kr. 4. Delydelser: kr kr. Direktiv nr. 2004/18/EF Varer Statslige myndigheder: Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 1. Vareindkøb: kr kr. 2. Delydelser: kr kr. 3. Varekøb på forsvarsområdet kr. omfattet af bilag V: 4. Varekøb på forsvarsområdet ikke omfattet af bilag V: kr. 16

17 Direktiv nr. 2004/18/EF Bygge- og anlæg Statslige myndigheder: Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 1. Bygge- og kr kr. anlægsarbejder: 2. Koncessioner: kr kr. 3. Delarbejder: kr kr. Forsyningsvirksomhedsdirektivet Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv. Direktiv nr. 2004/17/EF 1. Varer og tjenesteydelser: kr. 2. Bygge- og anlægsarbejder: kr. 3. Delydelser (tjenesteydelser og kr. varer): 4. Delarbejder (bygge- og anlæg): kr. Forsvarsdirektivet Statslige/regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: Direktiv nr. 2009/81/EF 1. Varekøb og tjenesteydelser: kr. 2. Bygge- og anlægsarbejder: kr. 3. Delydelser (tjenesteydelser og kr. varer): 4. Delarbejder (bygge- og kr. anlæg): Vejledende forhåndsmeddelelser: Gælder for udbudsdirektivet og forsyningsvirksomhedsdirektivet Værdien af det samlede indkøb pr. år, finansår eller regnskabsår 1. Tjenesteydelser: kr. 2. Varekøb: kr. 17

18 3. Bygge- og anlægsarbejder: kr. 18

19 Bilag 2 Revisionsselskabets lovpligtige erklæringer om den interne overvågning Langeland Vand ApS Erklæring fra uafhængig revisor vedr. Langeland Vand ApS program for intern overvågning Langeland Spildevand ApS Erklæring fra uafhængig revisor vedr. Langeland Spildevand ApS program for intern overvågning 19

20 20

21 21

22 Bilag 3 Redegørelser og erklæringer om vandselskabernes deltagelse i anden virksomhed Langeland Vand ApS Ledelsens erklæring om Langeland Vand ApS deltagelse i anden virksomhed Den uafhængige revisors erklæring om Langeland Vand ApS deltagelse i anden virksomhed Langeland Spildevand ApS Ledelsens erklæring om Langeland Spildevand ApS deltagelse i anden virksomhed Den uafhængige revisors erklæring om Langeland Spildevand ApS deltagelse i anden virksomhed 22

23 Ledelsens erklæring om Langeland Vand ApS` deltagelse i anden virksomhed. På baggrund af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskabs anmodning - med henvisning til Revisorinstruks af 15. april 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed - kan ledelsen af Langeland Vand ApS oplyse følgende: Selskabet har i 2014 drevet hovedvirksomhed i overensstemmelse med vandsektorloven således som det er hjemlet i Vandforsyningsloven med indvinding af grundvand, vandbehandling, transport, distribution og salg af drikkevand samt dertil hørende aktiviteter i overensstemmelse med kommunens vandforsyningsplan, vandforsyningsnormerne og de af kommunalbestyrelsen godkendte vandforsyningsregulativer. Der har i 2014 ikke været drevet tilknyttede aktiviteter i Langeland Vand ApS som anført i 2 stk. 1 i Bekendtgørelse nr af 14/ med efterfølgende ændringer, og Langeland Vand ApS hverken ejer eller har andel i selskaber, der udfører sådanne tilknyttede aktiviteter. Selskabet kan derfor erklære, at selskabet har overholdt samtlige regler i bekendtgørelse nr af 14. oktober 2010 om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed. Den For Langeland Vand ApS Peter Bøgebjerg Andreasen Direktør 23

24 Ledelsens erklæring om Langeland Spildevand ApS` deltagelse i anden virksomhed. 24

25 På baggrund af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskabs anmodning - med henvisning til Revisorinstruks af 15. april 2015 om erklæring om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed - kan ledelsen af Langeland Spildevand ApS oplyse følgende: Selskabet har i 2014 drevet hovedvirksomhed i overensstemmelse med vandsektorloven således som det er hjemlet i miljøbeskyttelsesloven med transport af spildevand, spildevandsrensning, og slamhåndtering samt dertil hørende aktiviteter i overensstemmelse med kommunens spildevandsplan, afløbsnormerne og de af kommunalbestyrelsen godkendte betalingsvedtægter. Der har i Langeland Spildevand ApS i 2014 alene været drevet følgende tilknyttede aktiviteter, idet der henvises til 2 stk.1 henholdsvis 3 stk.2 i Bekendtgørelse nr af 14/ A. 2 stk.1 punkt 2): Udleje af areal for antennemast på renseanlæg. Masten etableret før Omsætningen udgjorde i 2014 kr B. 3 stk.2 punkt 2): Varetagelse af den fælles obligatoriske tømningsordning for tømning af bundfældningstanke i henhold til kommunens Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke og for samletanke i Langeland Kommune af 1. januar Omsætningen udgjorde i 2014 kr Som det fremgår af ovenstående udgør den samlede omsætning i henhold til bekendtgørelsens 3 stk.1 - kr ,00 excl. moms, idet omsætningen for så vidt angår post B ikke skal indgå i den maksimale samlede årlige omsætning, når henses til bekendtgørelsens 3 stk.2. Der er således ikke krav om, at de aktuelt tilknyttede aktiviteter skal udskilles i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar efter Vandsektorlovens 18. Udgifter og indtægter for så vidt angår de tilknyttede aktiviteter er regnskabsmæssigt ført på særskilte konti adskilt fra spildevandsforsyningsaktiviteterne i overensstemmelse med bekendtgørelsens 6. Begge de anførte aktiviteter udføres som en naturlig del af hovedvirksomheden og har både arbejdsmæssigt og økonomisk et væsentligt mindre omfang end hovedvirksomheden, hvor den samlede omsætning i 2014 androg ca. kr. 24,3 mio. Selskabet kan derfor erklære, at selskabet har overholdt samtlige regler i bekendtgørelse nr af 14. oktober 2010 om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed. Det skal bemærkes, at Selskabet har ikke fundet anledning til at indhente juridisk bistand til afklaring af de igangværende tilknyttede aktiviteters lovlighed. Den For Langeland Spildevand ApS Peter Bøgebjerg Andreasen, Direktør 25

26 26

27 Bilag 4 Stikprøvejournal JOURNAL Stikprøver i henhold til Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

28 Dato Ydelse Overslagspris Bydende Tilbudspris Valgt leverandør Kontrol ok Bemærknger Spuling + TV inspektion FKSSlamson A/S ISS Svendborg LMJ,NKI FKSSlamson A/S OK/PBA LS Kloakering af Fordslette - Hans H. etape Bjarne Kaae A/S OK/PBA LS Pedersen Bjarne Kaae A/S Alf jensen A/S Munck Forsyning Vedligehold boringsomr. Allan Clausen Allan Clausen OK/PBA LV Frode Hansen Rasmus Pihl Nødforsyning Erik Voigt- Snaremose mm Bjarne Kaae A/S OK/PBA LV Petersen Bjarne Kaae A/S Alf Jensen A/S Arthur Pedersen A/S Entr. renov. Toftevej, Bryggervej, Chr. Kiilgaardsvej Bjarne Kaae A/S Arthur Pedersen A/S OK/PBA Alf Jensen A/S Arthur Pedersen A/S Erik Voigt- Petersen Afstod LV side 28

29 Dato Ydelse Overslagspris Bydende Tilbudspris Valgt leverandør Kontrol ok Bemærknger Regnvandsledning mm. fra Bjarne Kaae Bjarne Kaae Biblioteksgården A/S A/S OK/ PBA LS Arthur Pedersen A/S Efter aflysning og forhandling Stik mm Nørrebro Fredensvej Hans Henrik Elnegaard Hans Henrik Elnegaard OK/PBA LS Tullebølle VVS & Blik Arthur Pedersen A/S Fældningskemikalier KEMIRA KEMIRA OK/PBA LS Pris pr. år DANKALK Rammeaftale NORDISK ALUMINAT Kloakering af Hans H. Strynø - Etape Alf Jensen A/S Pedersen ApS OK/PBA Bjarne Kaae A/S Alf Jensen A/S Arthur Pedersen A/S Afstod Oprensning mm. Fredsbjerg HedeDanmark Hede Danmark OK/PBA LS Ole Egemose Afstod Inkl. Miljøspg Regnvandsledning Ørstedspavillonen Ollerup Bjarne Kaae A/S OK/PBA LS Bjarne Kaae A/S Alf Jensen A/S Arthur Pedersen A/S side 29

30 Dato Ydelse Overslagspris Bydende Tilbudspris Valgt leverandør Kontrol ok Bemærknger Bassin Hans Henrik Sommerlyst mm H H Elnegaard OK/PBA LS Elnegaard Bjarne Kaae A/S Alf Jensen A/S Arthur Pedersen A/S Strømpeforing Fredensvej mm Leif M Jensen Leif M Jensen OK/PBA LS Villy Poulsen +NCC Per Aarsleff Oprensning bassin Schnorhsvej Forstas Forstas OK/PBA LS Alf Jensen Arthur Pedersen A/S HedeDanmark side 30

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven

Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Forsyningssekretariatet, april 2010 2 Indhold 1 Indledning 4 2 Det interne overvågningsprogram 6 2.1 Forholdsregler ved indgåelse af aftaler

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 1.1 "Ledelseserklæring" 2 1.2 Omfattede selskaber 3 1.2.1 Beskrivelse af de omfattede virksomheder 4 2 Overvågningsansvarlig 5 3 Overordnet politik

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2013 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol

Læs mere

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6. Udliciteringer

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6. Udliciteringer FARUM-KOMMISSIONEN Bind 6 Udliciteringer Bind 6 Udliciteringer Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Vejledning til tilbudsloven 2005

Vejledning til tilbudsloven 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) November 2005 KONKURRENCESTYRELSEN Vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Udbuds og Indkøbshåndbog

Udbuds og Indkøbshåndbog Udbuds og Indkøbshåndbog Center for økonomi og personale, Budget og indkøb 2015 1 1. Indledning... 5 1.1 Opbygning og indhold... 5 1.2 Udarbejdelse og opdatering af håndbogen... 6 2 Udbuds- og indkøbsprocesser...

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S

Årsberetning for intern overvågning 2014. Fredericia Spildevand og Energi A/S Årsberetning for intern overvågning 2014 Marts 2015 Indhold 1 Indledning 3 2 Ledelseserklæring 4 3 Beskrivelse af program for intern overvågning 5 3.1 Overvågningsprogrammet 5 4 Foretagne kontroller 6

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

Indkøbsovervågningsprogram

Indkøbsovervågningsprogram Indkøbsovervågningsprogram Organisation og procedurer Version: 1.0 Dato: 01.06.2011 Dokumentejer: Administrativt ansvarlig 1 Indholdsfortegnelse Indkøbsovervågningsprogram... 1 1. Indledning og baggrund...

Læs mere

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 978-87-92651-12-9 Titel: Simple udbudsmodeler for rådgiverydelser Udgiver: DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde Forslag til Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold 4. juli 2008 Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds-

Læs mere