Arsberetning for 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arsberetning for 2011"

Transkript

1 Midtfyns Vandforsyn i ng A.m. b.a. I nternt overvåg n i ngsprog ram efter vandsektorloven Arsberetning for 2011 GVR-NR

2 Indholdsfortegnelse t. Overvågningsprogrammets ledelseserklæring ,. Overvågningsansvarlig for vandselskabet Beskrivelse af overvågningsprogrammet Væsentlige aftaler (over kr.) Mindre aftaler (L.000 kr. til kr.) Periodevis revurdering af aftaler lntern information til medarbejdere Ajourføring af overvågningsprogrammet Gennemførelse af overvågningsprogrammet i lntern information til medarbejdere Udfærdigelse af skriftlige kontrakter LØbende kontrol af aftaler Periodevis revurdering af aftaler...7

3 Internt overvågningsprogram for Midtffns Vandforsyning A.m.b.A. 1. Overvågningsprogrammets ledelseserklæring Nærværende program for intern overvågning af Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. aftaleindgåelse, er etableret i medfør af bestemmelserne i 1.9 i vandsektorloven. Programmet skal i medfør af vandsektorloven medvirke til, at de omfattede selskaber ved aftaleindgåelse kun varetager egne økonomiske interesser og ikke andre selskabers eller interessenters interesser. Det er i vandsektorloven bestemt, at: : l[:i:: :I, #:;;JJ,l,ilT,"Jil':il,"å dspunk,e, Vandværket skal med afsæt i ovenstående udarbejde et internt overvågningsprogram med en beskrivelse af de forholdsregler og procedurer, der kan sikre, at aftaler bliver indgået på de nævnte betingelser. Overvågningen omfatter foruden selve programmets etablering også en efterf6lgende kontrol af, at selskabets konkrete aftaler rent faktisk opfylder de nævnte krav. Vandværket har iværksat følgende tiltag: o Etablering af overvågningsprogram med en tilknyttet kontrolprocedure for at sikre aftaleindgåelse på markedsvilkår o Procedure for sikring af dokumentation for at væsentlige aftalers priser og vilkår kan dokumenteres. o Udpeget en overvågningsansvarlig L.L. Overvågningsansvarligforvandselskabet Der er udpeget en overvågningsansvarlig, som har ansvaret for udarbejdelse af programmet, med kontrolfunktion i forhold til indgåelse af aftaler, i vandselskabet. Den overvågningsansvarlige referer direkte til bestyrelsen. Denne overvågningsansvarlige er: Direktør Hons lo Cour Den overvågningsansvarlige opbevarer ringbind med oversigt over selskabets aftaler og skriftlig dokumentation for disse aftalers indgåelse. I medfør af bekendtgørelsen om programmet for intern overvågning skal årsberetningen være ledsaget af en revisorerklæring.

4 Nærværende program, samt dets overholdelse og indarbejdelse ivandværkets daglige styring, vedtages og godkendes herved. Ringe d. 20/62012 ry:,;;$*r"!:s>u å{fu Arvid Rasmussen Formand Søren Schmidt Næstformand Christian Andersen ('fr- Sven Erik Greve Peder llum

5 2. Beskrivelse af overvågningsprogrammet Programmet gælder for hele vandselskabet og alle de aktiviteter, der foregår i selskabet og omfatter således væsentlige aftaler om køb og salg af varer, tjenester, finansielle ydelser som f.eks. lån, udlån og garantistillelse samt bygge- og anlægsarbejder. 2.t. Væsentlige aftaler (over kr.) Aftaler, som omfatter beløb over kr. enten ved enkelte køb eller over en kontraktperiode (f.eks. ved flerårige aftaler), opfattes som væsentlige. Det vil også sige successive indkøb, altså indkøb der løber over flere omgange. Det er f.eks. hvis der benyttes en smed eller anden teknisk kyndig person til at varetage alarm kald eller lign. opgaver og beløbet i et år overstiger kr. Ved indgåelse af væsentlige aftaler skal den overvågningsansvarlige sikre, at aftaler, som selskabet indgår, indgås skriftligt og på markedsvilkår, jf. lovens 19, stk. 5. Dette sker ved at kontrollere selskabets indkøbs ansvarlige (lk), dvs. den medarbejder, som på selskabets vegne skal indgå aftalen, har gennemført en afsøgning af markedet for de ydelser, som aftalen vedr6rer, og sammenlignelige ydelser, og afs6gningen skal dokumenteres skriftligt. lk har. ansvaret for afsøgningen af markedet og for at udkast til aftale præsenteres for den overvågningsansvarlige til godkendelse før en aftale indgås. lngen væsentlige aftaler kan indgås af lk, før udkast til aftale og dokumentation for, at indkøbet sker på ma rked svi I kå r, e r god kendt skrift I igt af den overvågni ngsa nsva rlige. Dokumentationen skal i den forbindelse være tilstrækkelig til over for Forsyningssekretariatet at kunne dokumentere, hvordan indgåelsen af hver enkelt købs- eller salgsaftale er begrundet, f.eks. i forhold til alternative indhentede tilbud eller tilbud i forbindelse med et udbud. Aftaler, som omfatter beløb over kr., kan være omfattet af udbudsregler i Tilbudsloven og EU's udbudsdirektiver. Derfor skal lk i samarbejde med den overvågningsansvarlige vurdere, om lk skal foretage prisindhentning i overensstemmelse med gældende udbudsregler Mindre aftaler (1.000 kr. til kr.) Ved mindre aftaler, som omfatter beløb fra kr. til kr., skal lk gennem tilgængelige prislister eller ved indhentning af tilbud sikre sig at købet foregår til en konkurrencedygtig pris. Mindre aftaler kan indgås af lk efter gennemgang og mundtlig godkendelse af den overvågningsansvarlige. Det skal efterfølgende være muligt at fremskaffe dokumentation, som begrunder at aftalen er indgået til en konkurrencedygtig pris Periodevis revurdering af aftaler lk skal mindst 6n gang årligt sammenligne indgåede aftaler med gældende markedsvilkår for at vurdere, om ændrede markedsvilkår begrunder genforhandling eller opsigelse af aftaler. Dette sker ved en afs6gning af markedet for de ydelser, som aftalen vedtøret, og sammenligning af ydelser, og afsøgningen skal dokumenteres skriftligt. lk har ansvaret for afs6gningen af markedet og for at præsentere afsøgn i ngsresu ltate rne fo r den ove rvågni ngsa nsva rl ige til god ke nd else.

6 I praksis medfører dette at indkøb fra faste leverandører af varer og serviceydelser, dvs. aftaler, som omfatter successive indkøb, kontrolleres ved den periodevise revurdering af aftaler, fremfor at overvåge de enkelte indkøb. lk har pligt til løbende at være prisbevist ved det enkelte indkøb og skal desuden foretage revurdering, hvis der opstår formodning om ændrede markedsvilkår af betydning Intern information til medarbejdere Alle medarbejdere med ansvar for indgåelse af selskabets købs- og salgsaftaler informeres om deres ansvar for at sikre gennemf6relse og overholdelse af overvågningsprogrammet. Dette sker gennem et årligt internt møde, samt ved instruktion af nye medarbejdere Intern audit Der skal ligeledes foretages en løbende kontrol og ved slutningen af året udtager vandværkets lagerkontrol funktion, bestående af 1 udvalgt bestyrelsesmedlem, en stikprpve udtagelse af årets indgåede aftaler. Ved disse kontroller korrigeres eventuelle fejl ved aftaleindgåelsen og den ansvarlige lk informeres om procedurer og krav til aftaler i forhold til intern overvågning. Korrektionerne indføres i et kontrolskema Aiourføring af overvågningsprogrammet I forbindelse med udarbejdelsen af årsberetningen fortager den overvågningsansvarlige en gennemgang af overvågningsprogrammet med henblik på ajourføring.

7 3. Gennemførelse af overvågningsprogrammet i 2011 Overvågningsprogrammet blev igangsat 1. juli 20L0 med direktør Hans la Cour som overvågningsansvarlig. Følgende a ktiviteter er gennemf6rt: 3.1. Intern information til medarbeidere Der er afholdt et internt møde for de to medarbejdere, som er ansvarlige for indgåelse af selskabets købsog salgsaftaler. De blev informeret om deres ansvar for at sikre gennemførelse og overholdelse af overvågningsprogra m met Udfærdigelse af skriftlige kontrakter Der er i udarbejdet skriftlige kontrakter på de større anlægsarbejder som udføres af eksterne leverandører Løbende kontrol af aftaler Der er løbende fortaget kontrol af at alle aftaler er indgået på markedsvilkår. Den overvågningsansvarlige opbevarer oversigt over selskabets aftaler og skriftlig dokumentation for disse aftalers indgåelse. Ved kontrollen er det endvidere påset, at der forud for aftalernes indgåelse er foretaget en begrundet forretningsmæssig vurdering og afsøgning af markedet som sandsynligg6r, at aftaler indgås på markedsvilkår Periodevis revurdering af aftaler Aftalerne er første gang blevet revurderet i Dette har i et par tilfælde medført skift til nye leverandører, der kunne tilbyde væsentlig bedre pris/ydelse Intern audit Der er foretaget intern audit, som er gennemført ved stikprøve, hvor 5 aftaler er udtaget til kontrol. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger.

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning

Ærø Vand A/S. Program for intern overvågning Ærø Vand A/S Program for intern overvågning 1 Indhold 1. Ledelseserklæring 3 2. Overvågningsansvarlig 4 3. Overordnet politik for indgåelse af aftaler 5 3.1 Hvilke aftaler er omfattet 5 3.2 Markedsvilkår

Læs mere

Program for intern overvågning

Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9 Indledning Dette er den anden

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2014. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2014 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 4 Overvågningsprogrammet... 4 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning

Halsnæs Forsyning. Program for intern overvågning Program for intern overvågning Indhold 1 Indledning 2 1.1 "Ledelseserklæring" 2 1.2 Omfattede selskaber 3 1.2.1 Beskrivelse af de omfattede virksomheder 4 2 Overvågningsansvarlig 5 3 Overordnet politik

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning

rersyning BORNHOLMS Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Bornholm Vand AIS Cvr. Nr. 3158 2083 April 2015 Program for intern oven ågning April 2015 Program for intern oven ågning Cvr. Nr. 3158 2083 Bornholm Vand AIS Program for intern overvågning Årsberetning 2014 rersyning BORNHOLMS i Indledning 2 2 Ledelseserklæring 3 Indhold Bornhol,,,s

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning I Aalborg Forsyning, Kloak A/S 2013 1 Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 10 Generelt om programmet for intern overvågning Dokumentation for den interne kontrol

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S

Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S Slagterivej 28 8305 Samsø Tlf: 40132557 E-mail: info@samsoespildevand.dk Hjemmeside: www.samsoespildevand.dk Program for intern overvågning for Samsø Spildevand A/S 1. Indledning Formålet med et internt

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Årsberetning 2010 for intern overvågning

Årsberetning 2010 for intern overvågning Årsberetning 2010 for intern overvågning Dato: 15. februar 2011 Udarbejdet af Godkendt af Vicky Gydesen Madsen Overvågningsansvarlig Jens F. Bastrup Adm. direktør Indhold Indledning... 3 Organisation...

Læs mere

Årsberetning Intern Overvågning 2012

Årsberetning Intern Overvågning 2012 Udarbejdet af Godkendt af Henrik Juhl Nielsen John Hartvig Mølgaard Dato:30. april 2013 Dato: 30. april 2013 S13-4770 / D13-25247 / 3.0 Side 2 af 6 Indledning Lovgrundlag Denne årsberetning er udarbejdet

Læs mere

AABYBRO VAND A.M.B.A.

AABYBRO VAND A.M.B.A. AABYBRO VAND A.M.B.A. ARSBERETNING2013 PROGRAM FOR INTERN OVERVAGNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 2 2 Ledelseserklcering 2 3 Beskrivelseaf program for intern overvagning 3 3.1 Overvagningsprograrnrnet

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune

Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Retningslinier for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling April 2014 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definition af udbud og udlicitering... 3 1.2

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Lov om Værdipapirhandel 27, 27a og 37 (bilag 1). Intern viden

Læs mere