Stop forældrekøbene nu

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stop forældrekøbene nu"

Transkript

1 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 138 Offentligt Stop forældrekøbene nu Til partiernes ordførende på boligområdet, samt til et udvalg af dagblade. Vedrørende forældrekøb. Vi er en gruppe debattører på boligdebat-hjemmesiden Boligdebatten.dk, som vil gøre opmærksom på et forhold, som vi mener fortjener jeres opmærksomhed. Det drejer sig om emnet forældrekøb. Vi er blevet klar over, at forældrekøb i boligmarkedet udgør en alvorlig konkurrence til det almindelige boligkøb. Konkurrencen fra forældrekøbet er så kraftig, at almindelige unge familier, som vil ind på boligmarkedet, ser sig ude af stand dertil, eller tager en alt for lille lejlighed til en alt for høj pris. Vi debattører mener at forældrekøbsordningen er årsagen til denne misere for de unge førstegangskøber-familier og andre førstegangskøbere. Ordningen kort: Forældrekøb er en ordning, hvor man som forældre kan få 100% rentefradrag for lånet, samt opnå boligsikring til børnene. Dernæst åbner ordningen mulighed for at forældrene siden sælger boligen til barnet med et tab, som også kan fradrages i skat. Såfremt der dog er tale om en gevinst ved salget kan forældrene med ret enkle midler hente denne gevinst skattefrit hjem. Derved er der tale om den mest (stats-) subsidierede og mest ødelæggende ordning for boligmarkedet. Det er klart, at når en studerende kan bo i en forældrekøbsbolig til 1½ - 2 mill for ca 2000,. kr. pr. md. i nettohusleje og de offentlige kasser betaler resten, ( ja det er altså ikke forældrene, men alle os andre skatteydere der lægger kassen ), så er der INTET andet, der kan konkurrere,( ikke engang et kollegieværelse. (citat fra boligdebatten.dk) Urimeligheder ved forældrekøb Vi vil i dette brev opregne følgende fordele for forældrekøberen i forhold til førstegangskøberen: 1) Direkte statstilskud til finansieringen af boligkøbet 2) mulighed for at barnet kan opnå boligsikring på op til kr/år. 3) Evt. forbedringer på boligen er ligeledes fradragsberettigede, og altså 60% skattefinansierede. 4) Jo større fælles udgifter eller ejendomsskatter, jo bedre bliver fradragsværdien ligeledes 5) Ved afslutningen af lejemålet kan boligen sælges til barnet til en lav pris, derved reduceres evt. skattemodregning i investeringsgevinst. Barnet kan siden sælge boligen til markedsværdi og hente resten af gevinsten hjem skattefrit. Såfremt boligen sælges med tab, er der også her mulighed for at opnå skattemodregning, altså ligeledes høj fradragsværdi. 1

2 1) Direkte statstilskud til finansieringen af boligkøbet En guide på hjemmesiden boligtorvet.dk giver dette regneeksempel 1 : [ ] Eksempel, hvor virksomhedsskatteordningen anvendes Forudsætninger for eksemplet er: Ejerlejlighed på 50 m2. Kontantpris kr Udbetaling kr Årlig lejeindtægt kr. Køberfinansieret handel med 80% garantilån/afdragsfrit realkreditlån og boliglån på 6% p.a. Markedsrenteniveau primo medio august [2,815 %] Indtægter: Leje Udgifter: Renter, realkreditlån Renter, boliglån Fællesudgifter ejerforening Ejendomsskatter Revisor Skattemæssigt underskud Afdrag, lån Likviditet før skat Værdi af sktm. underskud ved marginalskat 60% Likviditetsbehov pr. måned Afdrag lån (opsparing) pr. måned 375 Nettolikviditetsbehov pr. måned I det citerede regneeksempel betaler barnet 2300 kroner per måned i husleje, mens forældrene betaler 1236 kroner per måned. Det er i alt en udgift på netto 3536 kroner per måned. 1 3CCC6A?OpenDocument&plevel=1.6.3&pid=X85893ACA6507F5F1C1256DFD0036D036 2

3 For førstegangskøberen vil regnestykket med en lignende lånefinansiering være: Udgifter: Renter, realkreditlån Renter, boliglån Fællesudgifter ejerforening Ejendomsskatter Årligt Revisor Skattemæssige renter Afdrag, lån Likviditet før skat Værdi af renter ved 35% rentefradragsret månedligt Likviditetsbehov Afdrag lån (opsparing) Nettolikviditetsbehov I regneeksemplet er førstegangskøber(famili)ens økonomi altså 182 kr/md dårligere end forældrekøberens. Tager vi et par mere aktuelle rentesatser, nemlig 4,7% p.a. på F1 og 7,25% p.a. på et boliglån, bliver regnestykket for forældrekøberen: Indtægter: Årligt Leje månedligt Udgifter: Renter, realkreditlån Renter, boliglån Fællesudgifter ejerforening Ejendomsskatter Revisor Skattemæssigt underskud Afdrag, lån Likviditet før skat Værdi af skattemæssigt underskud ved Likviditetsbehov Afdrag lån (opsparing) Nettolikviditetsbehov Og for førstegangskøberen: Udgifter: Renter, realkreditlån Renter, boliglån Fællesudgifter ejerforening Ejendomsskatter Årligt Månedligt 3

4 Revisor Skattemæssige renter Afdrag, lån Likviditet før skat Værdi af renter ved 35% rentefradragsret Likviditetsbehov Afdrag lån (opsparing) Nettolikviditetsbehov Pt. er førstegangskøber(famili)ens økonomi altså 808 kr/md dårligere end forældrekøberens. 4

5 2) mulighed for at opnå boligsikring / Omgåelse af loven om boligsikring: Lad os i forbindelse med beregning af boligsikring rette opmærksomheden på boligstøtteloven. Et hurtigt sammenkog af loven er: 1. Lejere, herunder medlemmer af almennyttige andelsboligforeninger, jf. kap. 2 i lov om boligbyggeri, har efter ansøgning ret til boligstøtte efter reglerne i denne lov. 3. Boligstøtte til ansøgere, der ikke er pensionister, betegnes i loven boligsikring 6. Beregningen af boligstøtte sker på grundlag af husstandsindkomsten 10. Ved opgørelse af boligudgiften for lejere lægges den leje til grund, som efter lejeaftalen skal betales for lejlighedens areal, fælles boligareal, adgangsareal samt tilhørende sædvanlige udenomsrum. 11. Overstiger lejen i væsentlig grad den normale leje for sædvanlige lejligheder af tilsvarende størrelse, eller må lejen anses for delvis betaling for luksuriøst udstyr eller beliggenhed, kan kommunalbestyrelsen nedsætte lejen med et beløb, der svarer til forskellen 14. Den årlige boligudgift, hvoraf boligstøtten beregnes, kan ikke overstige kr., jf. 72, stk. 1, nr Overstiger lejen halvdelen af husstandsindkomsten, skal kommunalbestyrelsen efter en samlet vurdering af husstandsmedlemmernes økonomiske og personlige forhold bestemme, om boligstøtte kan ydes. Det samme gælder, hvis særlige forhold, f.eks. i forbindelse med ansøgerens afståelse af sin hidtidige bolig og leje af den lejlighed, hvortil boligstøtte søges, sandsynliggør, at lejeaftalen er tilrettelagt med særligt henblik på opnåelse af boligstøtte. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at boligstøtte ydes med et nedsat beløb. 23. Den årlige boligstøtte kan ikke være større end kr., jf. 72, stk. 1, nr Ansøgning om boligstøtte indgives til kommunalbestyrelsen. Boligstøtte ydes med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger nærmest efter ansøgningens indgivelse 2 Læg især mærke til formuleringen af 15. Der er ikke tvivl om, at hensigten er, at boligsikring ikke skal blive et subsidie, som kan opnås ved smart tilrettelæggelse af lejeforholdet. Når advokatfirmaer og banker og ejendomsmæglere åbenlyst anviser, hvordan man tilrettelægger forældrekøbet for at opnå boligsikring, kan det vist ikke siges at være efter lovens hensigt. Men også offentlige myndigheder går rimelig åbent til værks her: I en brochure fra robinhus.dk angives niveauet af opnåelig boligsikring at være 9930 kr/år = 827,50 kr/md. Dette subsidie vil i givet fald være skattefrit. 2 5

6 3) Evt forbedringer på boligen er ligeledes fradragsberettigede, og altså 60% skattefinansierede. Det er også mulighed for at udgifter til reelle forbedringer medtages i driftsregnskab, men kun såfremt der er tale om reelle forbedringer. 3 4) Jo større fælles udgifter eller ejendomsskatter, jo bedre bliver fradragsværdien ligeledes Eftersom forældrekøberen kan fradrage alle med boligen forbundne udgifter, fx ejendomsskat, fællesudgifter, m.v., og førstegangskøberen ikke kan dette, øges forældrekøberens konkurrencemæssige styrke ved større fællesudgifter. Den eneste post som trækker i anden retning er udgiften til en evt. revisor. 5) Fradragsmulighed hvis efterfølgende salg giver tab, skattefrihed hvis det giver gevinst. citat fra boligtorvet igen: Overvej at lade børnene købe Der er skattemæssige og omkostningsmæssige fordele ved at lade barnet købe ejerlejligheden, når den skal sælges. Skattereglerne tillader - i forholdet mellem nært beslægtede - at ejerlejligheden kan sælges til barnet til en pris svarende til den offentlige ejendomsvurdering på handelstidspunktet +/- 15%. Den pris, der handles til mellem børn og forældre, behøver derfor ikke at være markedsprisen. En mulig ejendomsavancebeskatning hos forældre kan således ved salg til barnet begrænses betydeligt. Endvidere sparer man som forældre de meget store salgsomkostninger, der er forbundet med at sætte ejerlejligheden til salg. Skattefrihed Med de nuværende skatteregler kan beskatningen undgås, hvis man som forældre vælger reelt at flytte ind i ejerlejligheden inden et salg. Det kan ikke understreges nok, at man som forældre reelt skal flytte ind i ejerlejligheden. Det er ikke nok blot at tilmelde sig folkeregisteret på ejerlejlighedens adresse. Man skal også overfor skattevæsenet kunne dokumentere, at man rent faktisk benytter/har benyttet ejerlejligheden som sit hjem, og som centrum for sine livsaktiviteter. 4 Boligtorvets informationer kan suppleres med, at hvis boligen sælges med tab, kan man naturligvis via virksomhedsordningen trække tabet fra i skat, såfremt man har gevinst på øvrige ejendomshandler, inden for 5 år. 3 ument&plevel=1.6.3&pid=x85893aca6507f5f1c1256dfd0036d ument&plevel=1.6.3&pid=x85893aca6507f5f1c1256dfd0036d036 6

7 Historien: Som vi forstår det, har man oprindelig indrettet kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen med henblik på at give mindre selvstændigt erhvervsdrivende en hjælpende hånd. Følgende er et citat fra daværende skatteminister Ole Stavad i svaret på spørgsmål 78 af 18. januar 1994, angående kapitalafkastordningen: Lad mig i den forbindelse nævne, at indførelsen i 1993 af den enkle kapitalafkastordning netop havde til formål at give mindre selvstændigt erhvervsdrivende, hvortil de i spørgsmålene omtalte udlejningsvirksomheder hører, på skematisk vis mulighed for fradrag for erhvervsmæssige renteudgifter i den personlige indkomst. Som vi forstår det, er der altså tale om et tiltag der var ment som en hjælp for de personer som drev udlejning som virksomhed (minimum 6 lejemål), for at virksomheden kunne hænge sammen for dem. Man kan sagtens se det fornuftige i et sådant tiltag. Siden blev det på en eller anden måde muligt at blive selvstændigt erhvervsdrivende med egen udlejningsvirksomhed, hvis blot man udlejer en enkelt ejerlejlighed. Denne mulighed blev ejendomsmæglerkæderne opmærksomme på midt i 90 erne, og derefter voksede forældrekøb stille og roligt. I dag har forældrekøb et sådant omfang, at stort set alle små lejligheder i fx København søges solgt som forældrekøb. Prisniveauet for lejligheder er steget tilsvarende, således at ordningen i virkeligheden har løftet priserne på hele boligmarkedet. Konsekvenserne er ikke svære at få øje på: Det naturlige forløb på boligmarkedet, hvor man tager en begynderlejlighed i måske 5 år, og derefter køber den varige bolig, er skudt i sænk. Det naturlige forløb for en førstegangskøberfamilie i dag, vil være: Køb en 2-værelses lejlighed på et afdragsfrit lån, og regn med at være færdig med at betale den når I går på pension. Denne situation er naturligvis ganske uholdbar, idet en sådan familie ikke vil være i stand til at få børn, bil, mv. det som man forventer hører til et almindeligt liv. Vi har altså et boligmarked, som ikke længere handler om at opfylde et boligbehov, men som er blevet en legeplads for spekulanter. Den eneste vej ud synes at være at afskaffe forældrekøbsordningen. Men hvem vil være med til det? 7

8 Et regnestykke: Forældrekøb Førstegangskøb Nettoydelse per måned Nettoydelse over 5 år Boligsikring per måned Boligsikring over 5 år Forbedringer per måned Forbedringer over 5 år Fællesudgifter og skatter og revisor per måned Fællesudgifter og skatter og revisor over år Køb/salg relateret udgift per måned Køb/salg relateret udgift over 5 år Samlet per måned Samlet over 5 år Forudsætninger: 1) Vi tager, som hidtil, udgangspunkt i en lejlighed som købes til 1½ million. Vi forestiller os, at både førstegangskøbet og forældrekøbet løber over 5 år. 2) Boligens handelsværdi er uforandret gennem de 5 år, 3) For forældrekøberens vedkommende sker salget først direkte til barnet, med købsprisen minus 15%, og barnet sælger derefter lejligheden videre til købsprisen. (Derved opnås også en indtægt på 60% af de 15%.) 4) Vi forestiller os, at der foretages én væsentlig forbedring, fx nyt køkken, til kroner. 5) Vedrørende køb/salg gåes ud fra en udgift til mægler på kroner i begge tilfælde. 6) Som udgangspunkt betales alt andet end boliglånene kontant, dvs skal ikke finansieres. 7) Der gåes ud fra at forældrekøberen kan trække alle udgifter fra med 60% skatteværdi. 8) Beløbene er nettobeløb, dvs. forældrekøberens skattefordel indregnes. 9) Fortegnet på beløbene i tabellen er, så udgifter kan regnes sammen. Regnestykket viser, at en forældrekøber kan betale en lejlighed til 48% af hvad en førstegangskøber må ryste op med. Vi har valgt at medtage fradragsmuligheden for det køb/salg relaterede tab, som i sig selv er 135,000 kroner værd. Såfremt en forældrekøber ikke kan benytte denne mulighed, kommer forældrekøbet op på 73% af førstegangskøbet. 8

9 Vores konklusioner: Som vi ser sagen lige nu, er der 4 uretfærdigheder i finansieringsmulighederne for forældre overfor førstegangskøbere: 1) muligheden for at trække renteudgifter 100% fra 2) muligheden for at trække driftsudgifter fra 3) muligheden for at opnå boligsikring 4) muligheden for at give barnet en stor kontant gave ved siden at sælge lejligheden under pris til dem. og så iøvrigt få fradrag for tabet!!! Vi vurderer, at den kraftige subsidiering af boligmarkedet gennem forældrekøbsordningen er en hovedårsag til et prisniveau, som ligger over hvad en almindelig førstegangskøber kan antages at være i stand til at betale for sin første bolig. Vi finder derfor også udviklingen alarmerende i forhold til familiemønsteret i Danmark. Vi forstår, at der er behov for boliger til de studerende, men dette problem løses altså på bekostning af unge familier som herefter ikke kan etablere sig. Vi mener, at forældrekøbsordningen skal afskaffes. Dette bør ske gennem at fjerne de særlige fradragsmuligheder via virksomhedsordninger eller kapitalafkastordninger. Forældrekøb bør ikke kunne regnes som erhvervsmæssig virksomhed. Endvidere forstår vi ikke, at der i omfattende grad ydes boligsikring til forældrekøb, når nu boligstøtteloven tilsiger, at tilskud ikke skal gives hvis kontrakten findes at være lagt tilrette med henblik på at opnå boligsikring. Forældrekøbsordningen fremstår ofte i den offentlige debat som en mulighed for at give sit barn et sted at bo under studierne. Dette billede er ganske ufuldstændigt, idet ordningen også bruges af mange, som slet ikke er studerende. Ordningen er i stedet blevet et gode for de, som i forvejen har råd, dvs de rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere. Og staten spytter penge i denne skævvridning!!! Vi ser afskaffelse af forældrekøb som et nødvendigt skridt mod en normalisering af boligmarkedet i Danmark, således at boligkøbere, der ikke har særlige fiduser eller tricks, får mulighed for at købe bolig overhovedet. Venlig hilsen Debattører på boligdebatten.dk Derrick Konnars Kreativ Direktør Kronprinsensgade 13 5 sal 1114 Kbh. K Cand. Oecon. Thomas Borgsmidt Kirkevej 21 A, 2.th 2920 Charlottenlund Rune Clausen Åbakkevej 24, st.mf 2720 Vanløse Cand. Scient. Peter Danø Hannovergade 4 st th 2300 København S 9

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig

Guide til et sikkert boligkøb. Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb Til dig der skal købe din første bolig Guide til et sikkert boligkøb 4 Fra boligdrøm til drømmebolig Et boligkøb starter oftest som en drøm og skulle gerne blive ved at være

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER

INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER INDFLYTTERE I ALMENE BOLIGER Økonomiske og sociale forhold JØRGEN ANKER/IVAN CHRISTENSEN/MARTIN RASMUSSEN/ TINA SKOVGAARD ROMOSE/TOBIAS BØRNER STAX KØBENHAVN 2003 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 03:23 INDHOLD

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk

Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte. København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2. Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 1 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte København nov. 2003. ISBN:87-7546-222-2 Omslag: Splint, www.splint-grafisk.dk 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 4 Indledning side 5 Rådets bemærkninger til levevilkårene

Læs mere

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER

ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE ADVOKATERNE FOLDSCHACK OG FORCHHAMMER GÆLD, GÆLDSRÅDGIVNING OG GÆLDSSANERING FOR SOCIALT UDSATTE Indhold 1. Forord... 5 2. Indledning... 6 3.

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut

Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Pensionsrådgivning i et dansk pengeinstitut Afgangsprojekt i akademiuddannelsen i finansielrådgivning University College Nordjylland aflevering 26. maj 2014 Vejleder: Ejner Munk Svendsen Udarbejdet af

Læs mere