Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Design skaber værdi. Udbredelse og effekter af design"

Transkript

1 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design September 2008

2 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design

3

4 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Begrebsafklaring og overblik Hvad er design? Sammenfatning Metode og overblik Danske virksomheders anvendelse af design Sammenfatning Udbredelse af design i danske virksomheder Danske virksomheders integration af design i innovation og forretningsudvikling Hvilke virksomheder arbejder med design? Designanvendelse og innovation i danske virksomheder Sammenfatning Sammenhængen mellem designanvendelse og innovation i danske virksomheder Designanvendelse og brug af metoder til brugerdreven innovation Designanvendelse og produktivitet i danske virksomheder Sammenfatning Sammenhængen mellem designanvendelse og produktivitet i danske virksomheder Branchespecifikke effekter af design Virksomheder, der agerer internationalt, anvender design til innovation og forretningsudvikling 57 Appendiks A Måling af danske virksomheders designanvendelse 59 Appendiks B Metode 65 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 3

5

6 Forord Det er regeringens mål, at danske virksomheder og offentlige institutioner skal være blandt de mest innovative i verden. 1 Her har design vist sig at være en god konkurrenceparameter. Nærværende analyse, som er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, peger på, at virksomheder, der anvender design som en integreret del af udviklingsprocessen, er mere innovative end andre virksomheder. Analysen viser også, at virksomheder, der anvender design til både innovation og forretningsudvikling, klarer sig bedre end andre virksomheder. Design bidrager på den måde til at skabe værdi for virksomhederne, og derfor er design et vigtigt element for danske virksomheder i den globale konkurrence. Af regeringens designpolitik DesignDanmark fremgår det, at det er regeringens målsætning, at flere danske virksomheder skal anvende design strategisk. Det er en vigtig målsætning, hvis danske virksomheder skal blive mere innovative, og hvis Danmark skal kunne klare sig i konkurrencen med andre lande. Vi har derfor i rapporten set på, hvordan det går med anvendelsen af design i danske virksomheder. Analysen peger på, at mange virksomheder i dag anvender design. Men analysen viser også, at der er behov for en fortsat indsats, hvis danske virksomheder skal udnytte potentialet i design optimalt, og dermed blive bedre i stand til at møde de krav, der stilles på det fremtidige globale marked. God læselyst! Finn Lauritzen Direktør, Erhvervs- og Byggestyrelsen 1 Regeringens globaliseringsstrategi, april 2006: Fremgang, fornyelse og tryghed strategi for Danmark i den globale økonomi Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 5

7

8 1. Begrebsafklaring og overblik 1.1. Hvad er design? Mange produkter og ydelser har, uanset om der er tale om biler, køkkenredskaber, tv-programmer, tryksager eller service i en bank, været igennem en designproces. I designprocessen gøres der overvejelser om, hvordan produktet eller ydelsen kan tilpasses dem, der skal bruge det. Design handler altså om at gøre produkter eller ydelser brugbare, og design er således en metode, man kan anvende, når der skal tænkes i nye baner og udvikles nyt. Traditionelt har designbegrebet været tæt forbundet med formgivning og styling af produkter. Alle kender de klassiske danske møbeldesigns fra 1950 erne, og det er tydeligt for de fleste, at der er design i fx modetøj og møbler. Men design bruges også i mange andre forbindelser, fx når man skal udvikle nye maskiner, hjemmesider eller indrette en børnehave. Design dækker således i dag over langt mere end produktdesign. I dag bruges design som en samlebetegnelse for en lang række processer og discipliner. Begrebet design dækker i dag over så forskellige discipliner som kommunikationsdesign, digitalt design, produktdesign, indretningsdesign, mode- og tekstildesign, interaktionsdesign og servicedesign 2. Designfaget har udviklet sig betydeligt i de seneste årtier. Nye metoder er blevet integreret i designfaget, og der inddrages i stigende grad metoder fra fx antropologi, brugerdreven innovation, marketing og ingeniørvidenskaberne. Design er i dag en metode og et redskab, der kan bruges såvel strategisk og løsningsorienteret som produktorienteret. Design kan således anvendes på lige fod og i samarbejde med fx ingeniørvidenskab, når virksomheder skal udvikle nye produkter. Ligeledes kan designere samarbejde med antropologer eller etnografer, når der skal udvikles et nyt koncept for et produkt eller en ydelse. 2 Se fx Dansk Design Center: DesignGuide. Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 7

9 Virksomheder benytter desuden i stigende grad design i hele udviklings- og innovationsprocessen. Samtidig peger tendenserne i retning af, at virksomheder benytter design til at definere og udvikle eksisterende og nye forretningsområder. Design er således i dag langt mere end blot formgivning og styling. Det er i høj grad blevet et vigtigt redskab i virksomhedernes værktøjskasse til innovation og forretningsudvikling Sammenfatning Denne analyse tegner et billede af, hvordan danske virksomheder i 2007 anvendte design. Analysen afdækker udbredelsen af design blandt danske virksomheder på tværs af branchegruppe og størrelse. Analysen beskæftiger sig således ikke med den danske designbranche, men tegner i stedet et billede af, hvordan design er udbredt i danske virksomheder generelt. Danske virksomheders anvendelse af design kan undersøges på flere måder. Man kan undersøge omfanget af design i virksomhederne det kan fx være, hvorvidt virksomhederne har designere ansat, eller om de bruger penge på at købe designydelser udefra. Men det kan også være interessant at afdække, hvordan virksomheden arbejder med design, herunder hvor integreret design anvendes i forskellige udviklingsprocesser i virksomheden. Nogle virksomheder anvender fx design til at udarbejde en flot hjemmeside eller til at give et produkt et attraktivt udseende, mens andre virksomheder involverer designere fra starten af udviklingsprocessen, så designerne er med til at definere produktets funktionalitet såvel som dets form. Denne analyse forsøger at afdække begge aspekter af danske virksomheders anvendelse af design. Analysen undersøger videre, hvilke effekter anvendelsen af design har for danske virksomheder. Analysen fokuserer særligt på at afdække sammenhængen mellem forskellige grader af integration af design i virksomhedens udviklingsprocesser og virksomhedens innovationsaktivitet og værditilvækst. Formålet er at undersøge, hvorvidt den konkrete måde, på hvilken virksomheden anvender design, har betydning for virksomhedens innovation og værdtilvækst. Blandt de vigtigste konklusioner i analysen er: 8 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design

10 Kun få danske virksomheder anvender slet ikke design Analysen viser, at kun en lille del af de danske virksomheder slet ikke anvender design. I 2007 var det 7 pct. af danske virksomheder, der hverken arbejdede med design eller købte designydelser udefra. Men der er forskel på, hvordan danske virksomheder anvender design Når det undersøges, hvordan danske virksomheder anvender design, og herunder hvor dybt virksomhederne integrerer design i deres udviklingsprocesser, ses det, at hver tredje danske virksomhed kun har anvendt design til at tilføje produkter m.m. en sidste styling eller finish. Men andre måder at anvende design på er også udbredt blandt danske virksomheder. Fire ud af ti virksomheder har således anvendt design som en integreret del af virksomhedens innovationsprocesser og har fx inddraget design fra starten af konkrete udviklingsprojekter. 23 pct. af danske virksomheder har også anvendt design som en central del af virksomhedens forretningsgrundlag og har dermed integreret design i forretningsudviklingen. Når man sammenligner virksomhedernes egen vurdering af deres designadfærd i 2007 med samme data fra 2003, ses et fald på 6 pct. i den samlede andel af virksomheder, der vurderer, at de anvender design til innovationsprocesser og forretningsudvikling. Data tyder således på, at virksomhederne selv vurderer, at deres designanvendelse i 2007 er en mindre integreret del af deres udviklingsprocesser end i Danske virksomheders efterspørgsel efter designydelser er vokset fra 2003 til 2007 Analysen viser til gengæld, at danske virksomheder i stigende grad efterspørger designydelser og anvender design i deres arbejde. Det er særligt efterspørgslen efter designydelser, der købes hos eksterne leverandører, der er steget. Tre ud af fire danske virksomheder har købt designydelser i 2007 mod to ud af tre virksomheder i Og mere end halvdelen af de virksomheder, der køber design, vurderer, at de køber mere design i dag end for 5 år siden. Andelen af danske virksomheder, der har ansat ikke-designuddannede medarbejdere til at udvikle design, er steget fra 35 pct. i 2003 til 43 pct i Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 9

11 selvom andelen af virksomheder, der har designere ansat, er konstant Det er en mindre andel af danske virksomheder, der har ansat en eller flere designudannede medarbejdere. I 16 pct. af danske virksomheder arbejder en eller flere designuddannede medarbejdere. Andelen af danske virksomheder, der har en designuddannet medarbejder ansat, er uændret i forhold til Det er primært større virksomheder, der har designere ansat, og andelen af virksomheder med en designer ansat er størst indenfor industrien, finansiering og forretningsservice. Design bidrager til vækst og innovation i danske virksomheder Design bidrager til at skabe værdi for danske virksomheder. Men det er ikke alle virksomheder, der får lige stor værdi ud af arbejdet med design. Undersøgelsen viser, at gevinsten afhænger af, hvordan design konkret anvendes i den enkelte virksomhed. Virksomheder, der anvender design som en central og integreret del af innovations- og forretningsprocesser, har højere værditilvækst end virksomheder, der kun anvender design til at tilføje en sidste styling eller finish til produkter altså i en mere traditionel opfattelse af, hvad design kan bruges til. Analysen peger således på, at der for mange danske virksomheder kan være et potentiale i at integrere design som en central del af virksomhedens udviklings- og innovationsprocesser såvel som i forretningsudviklingen. Særligt peger analysen på, at der er et potentiale for virksomheder indenfor industrien samt handel, transport og telesektoren. Virksomheder indenfor disse brancher opnår en større værditilvækst end virksomheder i andre brancher ved at integrere design som en central del af virksomhedens innovationsprocesser og i forretningsudviklingen. Det er primært større virksomheder og virksomheder indenfor finansiering og forretningsservice og industrien, der anvender design som en integreret del af deres innovationsprocesser og forretningsudvikling. Analysen viser også en positiv sammenhæng mellem designanvendelse og innovationsevne. Virksomheder, der integrerer design som en integreret del af innovationsprocesser og forretningsudvikling, har oftere udviklet innovative produkter, processer mv. end andre virksomheder. Ligeledes viser analysen, at virksomheder, der har designuddannede 10 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design

12 medarbejdere, oftere har udviklet innovationer end virksomheder, der ikke har designuddannede medarbejdere. men der er potentiale for yderligere gevinster. Analysen viser også, at mange danske virksomheder fortsat benytter design i en mere traditionel form og dermed ikke bruger design som en central og integreret del af deres innovationsprocesser og forretningsudvikling. Hver tredje danske virksomhed arbejder således enten slet ikke med design eller benytter alene design til at tilføje en sidste styling eller finish til produkter. Mange af disse virksomheder vil ifølge analysen kunne opnå positive økonomiske gevinster ved at begynde at integrere design i deres innovations- og forretningsudvikling Metode og overblik Analysens datagrundlag Denne analyse er baseret på en række data. Hovedkilden til analysens undersøgelse af danske virksomheders anvendelse af design er en undersøgelse, som er gennemført i 2007 på baggrund af 1800 interviews med et repræsentativt udsnit af danske virksomheder med mere end 10 ansatte. Interviewene er fortaget af Epinion Capacent for Erhvervs- og Byggestyrelsen. Se appendiks A for en uddybning af metode for dataindsamling til rapporten. De indsamlede data om danske virksomheders anvendelse af design i 2007 sammenlignes i analysen med lignende data fra Data fra 2003 og 2007 er umiddelbart sammenlignelige, idet stikprøven i begge tilfælde omfatter et repræsentativt udsnit af danske virksomheder med mere end 10 ansatte. I enkelte tilfælde har det været muligt at sammenligne tallene fra 2003 og 2007-undersøgelsen med tal om danske virk- 3 Designs Økonomiske Effekter (2003): Undersøgelse udarbejdet af Explora for Dansk Design Center i 2003 og udgivet af Erhvervs- og Boligstyrelsen. Undersøgelsen er baseret på en tilfældig udvalgt stikprøve af private virksomheder med mindst 10 ansatte i alle brancher og bygger på i alt valide gennemførte telefoninterviews med designansvarlige i virksomheder. Der er endvidere foretaget en undersøgelse af danske virksomheders designanvendelse i Idet data er indsamlet på en anden population end undersøgelserne i 2000, 2003 og 2007, er data fra 2005 ikke medtaget i denne rapport. Se Motiver og barrierer for virksomheders brug af design (2005), Explora for Dansk Design Center. Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 11

13 somheders designanvendelse i 2000, som blev indsamlet i forbindelse med en analyse af kompetenceklynger i dansk erhvervsliv Data om danske virksomheders produktivitet og værditilvækst Analysen undersøger den statistiske sammenhæng mellem, hvordan virksomhederne arbejder med design, og hvordan virksomhederne klarer sig økonomisk. For at kunne gennemføre denne undersøgelse er de indsamlede data om danske virksomheders anvendelse af design sammenkørt med data om virksomhedernes økonomiske præstationer. Disse informationer er hentet fra Økonomi- og Erhvervsministeriets Virksomhedsdatabase, som indsamler oplysninger om danske virksomheder fra bl.a. Danmarks Statistiks firmastatistik. Se appendiks B for en uddybning af den metode, der ligger til grund for analysen af sammenhængen mellem danske virksomheders designanvendelse og virksomhedernes værditilvækst Oversigt over analysens indhold Analysen indeholder 3 kapitler: Kapitel 2 undersøger omfanget af design i danske virksomheder, og hvordan danske virksomheder konkret arbejder med design. Kapitel 3 undersøger sammenhængen mellem danske virksomheders anvendelse af design og deres innovationsaktivitet. Kapitel 4 analyserer sammenhængen mellem virksomhedernes brug af design og virksomhedernes produktivitet. Appendiks A indeholder en gennemgang af sammenhængen mellem selvrapporteret og konkret designanvendelse blandt virksomheder i undersøgelsen. Appendiks B beskriver den metode, der ligger til grund for denne analyse. 4 Dansk design en erhvervsøkonomisk analyse. Erhvervs- og Boligstyrelsen Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design

14 2. Danske virksomheders anvendelse af design 2.1. Sammenfatning Størstedelen af danske virksomheder anvendte i 2007 design i en eller anden form. Analysen viser, at blot 7 pct. af danske virksomheder slet ikke anvender design i deres arbejde. Hvordan de danske virksomheder anvender design, varierer dog betydeligt. Når det undersøges, hvor dybt virksomhederne integrerer design i deres udviklingsprocesser, ses det, at hver tredje danske virksomhed kun har anvendt design til at tilføje produkter m.m. en sidste styling eller finish. Men andre måder at anvende design på er også udbredt blandt danske virksomheder. Fire ud af ti virksomheder har således anvendt design som en integreret del af virksomhedens innovationsprocesser og fx inddraget design fra starten af konkrete udviklingsprojekter. 23 pct. af de danske virksomheder har også anvendt design som en central del af virksomhedens forretningsgrundlag og dermed integreret design i forretningsudviklingen. Ser man på omfanget af design i danske virksomheder, viser analysen, at danske virksomheder i perioden 2003 til 2007 har øget deres brug af design. Udviklingen skyldes primært, at flere virksomheder køber designydelser eksternt, og at flere virksomheder ansætter ikke-designuddannede medarbejdere til at udvikle design. Tre ud af fire danske virksomheder købte i 2007 designydelser mod kun to ud af tre i 2003, og næsten 40 pct. af virksomhederne har ikke-designuddannede medarbejdere, der arbejder med at udvikle design. Derimod er andelen af virksomheder, der har ansat designuddannede medarbejdere, stort set uændret siden Hver sjette danske virksomhed har mindst én designuddannet medarbejder. Når man sammenligner virksomhedernes egen vurdering af deres designadfærd i 2007 med samme data fra 2003, ses et fald på 6 pct. i den samlede andel af virksomheder, der vurderer, at de anvender design til innovationsprocesser og forretningsudvikling. Data tyder således på, at Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 13

15 virksomhederne selv vurderer, at deres designanvendelse i 2007 er en mindre integreret del af deres udviklingsprocesser end i Udbredelse af design i danske virksomheder Danske virksomheders anvendelse af design kan undersøges på flere måder. Man kan undersøge omfanget af design i virksomhederne det kan fx være, hvorvidt virksomhederne har designere ansat, eller om de bruger penge på at købe designydelser udefra. Men det kan også være interessant at afdække, hvordan virksomheden arbejder med design, herunder hvor integreret design anvendes i forskellige udviklingsprocesser i virksomheden. Nogle virksomheder anvender fx design til at udarbejde en flot hjemmeside eller til at give et produkt et attraktivt udseende, mens andre virksomheder involverer designere fra starten af udviklingsprocessen, så designerne er med til at definere produktets funktionalitet. Denne analyse forsøger at afdække begge aspekter af danske virksomheders anvendelse af design. I den survey, der ligger til grund for denne rapport, er virksomhederne blevet derfor bedt om at besvare spørgsmål, der afdækker tre forskellige aspekter af deres designanvendelse. For det første spørges til omfanget af design i virksomheden det kan fx være designuddannede ansatte eller køb af designydelser eksternt. For det andet afdækkes det, hvordan virksomheden arbejder med design både hvilke typer af design, virksomheden køber eller udvikler, og hvordan virksomheden konkret bringer design i anvendelse i forskellige processer, jf. Boks Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design

16 Boks 2.1: Rapportens undersøgelse af design i danske virksomheder I den undersøgelse, der ligger til grund for rapporten, afdækkes følgende aspekter af danske virksomheders brug af design: Omfang af design i virksomheden: Virksomhedens brug af design: Hvor mange designuddannede medarbejdere har virksomheden? Hvor mange øvrige medarbejdere har virksomheden ansat, som arbejder med udviklingen af design? Køber virksomheden designydelser uden for virksomheden? Hvordan virksomheden konkret anvender design: Hvilke typer af design køber eller udvikler virksomheden? Hvordan anvender virksomheden design konkret? Danske virksomheders arbejde med design Når danske virksomheder arbejder med design, kan de trække på både interne og eksterne kompetencer. Virksomhederne kan ansætte medarbejdere til at arbejde med design, og det kan både være designuddannede såvel som ikke-designuddannede medarbejdere, der arbejder med at udvikle virksomhedens design. Virksomheden kan også vælge at købe konkrete designydelser fra designvirksomheder. Godt 16 pct. af danske virksomheder har ansat en designer. Andelen af danske virksomheder, der har designere ansat, er stort set uændret fra 2003 til Fra 2000 til 2003 steg andelen af danske virksomheder med designuddannede medarbejdere fra 8 pct. til 15 pct., jf. figur 2.1. Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 15

17 Figur 2.1: Andel danske virksomheder med designuddannede medarbejdere 2000, 2003 og 2007, pct % 1% 1% % 14% 14% Flere end 10 designuddannede ansat 6-10 designuddannede ansat 1-5 designuddannede ansat Kilde: Epinion Capacent for EBST 2007, Designs økonomiske effekter, Explora for Erhvervs- og Boligstyrelsen 2003 og Dansk design en erhvervsøkonomisk analyse. Erhvervs- og Boligstyrelsen 2003 Anm.: Kun virksomheder med mere end 10 ansatte er medtaget i analysen. Angiver, at der i 2000 undersøgelsen alene er undersøgt, om virksomhederne har designuddannede ansat, og ikke hvor mange designuddannede ansatte virksomhederne har. Designuddannede er i undersøgelsen defineret som medarbejdere med afgangseksamen fra Designskolen i Kolding, Danmarks Designskole, Den Grafiske Højskole, Arkitektskolen i København designlinjerne, samt Arkitektskolen i Århus designlinjerne. At relativt få danske virksomheder har designere ansat, er ikke ensbetydende med, at de øvrige danske virksomheder ikke har kompetencer til at arbejde med design. Næsten halvdelen af alle danske virksomheder har en eller flere ikke-designuddannede medarbejdere ansat til at arbejde med design. Dette repræsenterer en stigning i forhold til 2003, hvor det var 35 pct. af de danske virksomheder, der havde ikke-designuddannede medarbejdere ansat til at arbejde med design, jf. figur Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design

18 Figur 2.2: Ikke-designudannede medarbejdere, der arbejder med design, 2003 og 2007, pct % 3% 30 3% 3% 20 38% 29% 10 0 Flere end 10 6 til 10 1 til Kilde: Epinion Capacent for EBST Designs økonomiske effekter, Explora for Erhvervs- og Boligstyrelsen Anm.: Kun virksomheder med mere end 10 ansatte er medtaget i analysen. En væsentlig del af danske virksomheders arbejde med design består af designydelser, som virksomhederne køber eksternt. I 2007 købte næsten tre ud af fire danske virksomheder designydelser eksternt. Det er en stigning i forhold til 2003, hvor det var to ud af tre virksomheder, der købte design. Tallene fra 2003 repræsenterer ligeledes en stigning fra 2000 i andelen af danske virksomheder, der køber design. Således har danske virksomheder i perioden i stadig stigende grad øget deres køb af designydelser, jf. figur 2.3. Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 17

19 Figur 2.3: Andel virksomheder, der købte designydelser i 2000, 2003 og 2007, pct % 74% % Køber designydelser Kilde: Epinion Capacent for EBST Designs økonomiske effekter, Explora for Erhvervs- og Boligstyrelsen 2003, Dansk Design en erhvervsøkonomisk analyse, Erhvervs- og Boligstyrelsen Anm.: Kun virksomheder med mere end 10 ansatte er at medtage i analyserne Designtyper i danske virksomheder Design handler ikke alene om at få produkter til at se attraktive ud eller om at præsentere et firmas logo eller brand på en særlig måde. Designfaget rummer en række forskellige tilgange, og design kan anvendes på mange forskellige måder i virksomheden. Selvom ganske mange virksomheder arbejder med design i deres processer og produkter, er det ikke alle former for design, der benyttes lige meget. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er kommunikationsdesign og digitalt design den mest udbredte type af design i danske virksomheder. Kommunikationsdesign kan fx handle om at designe virksomhedens hjemmeside, brochurer og salgsmateriale. Denne type design anvendes i godt tre ud af fire danske virksomheder. Den næstmest udbredte designtype i danske virksomheder er produktdesign. Produktdesign handler om at give et produkt en særlig form og/eller funktionalitet, og produktdesign benyttes af hver tredje danske virksomhed, jf. tabel Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design

20 Tabel 2.1: Designtyper 5 i danske virksomheder Designtype Andel virksomheder, der benytter designtypen Kommunikationsdesign og digitalt design, fx grafisk design, brochurer, 71 % reklamer, web-design, animation mm. Produktdesign, fx brugsting og ting, der massefremstilles. 33 % Indretningsdesign, fx rum- og omgivelsesdesign. 27 % Servicedesign, fx immaterielt design, design af løsninger, der ikke primært består af fysiske eller visuelle løsninger fx af services og processer, der 20 % sigter mod at levere en ydelse til brugeren. Strategisk design, fx helhedsløsninger, understøttelse af virksomhedens forretningsmodel, strategi, undersøgelser af virksomhedens værdikæde, 15 % salgsprocesser mv. Designmanagement, fx ydelser, der sikrer en designudvikling, således at designprocesser og produktudvikling forløber planmæssigt. Design 9 % management omfatter ikke selve designudviklingen. Kilde: Epinion Capacent for EBST Anm.: Kun virksomheder med mere end 10 ansatte er medtaget i analysen. 5 De nyere og mere proces- og udviklingsorienterede designtyper anvendes i noget mindre grad end de traditionelle designtyper. Strategisk design og designmanagement, som anvendes til at understøtte og udvikle virksomhedens forretningsmodel og udviklingsprocesser, er de designtyper, der er mindst benyttet af danske virksomheder. Noget større udbredelse har servicedesign, som benyttes af hver femte danske virksomhed. Servicedesign er brug af designmetoder til at udvikle eller forbedre serviceydelser. Mange danske virksomheder lever i dag af at sælge services, og der er således et stort potentiale i også at benytte design til udvikling af disse mere immaterielle produkter Hvordan anvender danske virksomheder design konkret? Den sidste dimension af danske virksomheders anvendelse af design, som er undersøgt, er, hvordan virksomheden konkret anvender design i sine daglige processer og udviklingsprojekter. Næsten 40 pct. af danske virksomheder har en designpolitik, der opstiller rammer for, hvordan virksomhedens produkter, hjemmeside, salg og brand præsenteres. Danske virksomheder er således bevidste om, at design i høj grad bidrager til at brande en virksomhed og dennes produk- 5 Designtyperne er defineret af Dansk Design Center. De konkrete formuleringer af designtyperne er baseret på Danmarks Statistiks produktstatistik. Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 19

21 ter, og at dette har betydning for forbrugerens oplevelse af og interesse for virksomhedens produkter. Men danske virksomheder har også forståelse for, at design og designmetoder kan bidrage til innovation. Godt og vel hver tredje virksomhed har brugt design til at løse problemer i forbindelse med udviklingen af nye produkter og serviceydelser eller har involveret designere i innovationsprocesser lige fra start. Mere end hver fjerde danske virksomhed har også involveret designere som del af et tværfagligt team, der skal udvikle nye produkter og løsninger, jf. tabel 2.2. Tabel 2.2: Danske virksomheders konkrete anvendelse af design Har en designpolitik, som sikrer, at design skaber synlig sammenhæng mellem virksomhedens produkter/serviceydelser og corporate brand, 39 % grafisk design og salgssteder. Har brugt design til at løse problemer i forbindelse med udviklingen af nye produkter eller serviceydelser 34 % Har involveret designere lige fra opstarten af udviklingen af nye produkter eller serviceydelser 29 % Har brugt designere i et team med andre faggrupper i udviklingen af nye produkter eller serviceydelser 27 % Har formuleret en designpolitik for produkt- og/eller serviceudvikling 16 % Har involveret designere i at definere nye forretningsområder 11 % Andet 20 % Ved ikke 12 % Kilde: Epinion Capacent for EBST Anm.: Kun virksomheder med mere end 10 ansatte er medtaget i analysen Danske virksomheders integration af design i innovation og forretningsudvikling Det fremgår af Regeringens designpolitik DesignDanmark fra 2007, at flere danske virksomheder skal anvende design strategisk. Et vigtigt aspekt heraf er, at danske virksomheder bliver dygtige til at udnytte alle de muligheder som design kan tilbyde. Som beskrevet i afsnit 2.2., handler det ikke blot om, at design kan tilføre et produkt en flot finish eller stil, men at design også kan bruges til at styrke virksomhedernes innovation og forretningsudvikling. Når det handler om at styrke danske virksomheders anvendelse af design, betyder det ikke kun, at virksomhederne skal anvende mere design. Det handler i lige så høj grad om, hvordan danske virksomheder anvender design i deres arbejde, herunder virksomhedernes evne til at integrere design i deres udviklingsprocesser. 20 Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design

22 For at undersøge, hvordan danske virksomheder anvender design i deres arbejde, og i hvor høj grad design integreres i virksomhedens udviklingsprocesser, ses på virksomhedernes svar på de spørgsmål om designanvendelse, der er omfattet af surveyen. Ved at samle de konkrete oplysninger om danske virksomheders designuddannede medarbejdere, designkøb m.m., som er præsenteret i afsnit 2.2., kan man konstruere en skala, der viser, hvor integreret virksomheden har anvendt design. På denne måde kan man fordele virksomhederne efter, i hvor høj grad design er integreret i virksomhedernes arbejde, jf. Boks 2.2. Boks 2.2: Danske virksomheders designanvendelse I denne undersøgelse er konstrueret en skalavariabel på baggrund af følgende spørgsmål om virksomhedernes konkrete designanvendelse: 1. Virksomhedens brug af design(se afsnit ): Hvor mange designuddannede medarbejdere har virksomheden? Hvor mange øvrige medarbejdere har virksomheden ansat, som arbejder med udviklingen af design? Køber virksomheden designydelser uden for virksomheden? 2. Designtyper i virksomheden (se afsnit 2.2.2): Hvilke typer af design køber eller udvikler virksomheden? 2. Virksomhedernes designanvendelse (se afsnit ): Hvordan anvender virksomheden design konkret? På baggrund af de konkrete spørgsmål om virksomhedernes anvendelse af design konstrueres en skala, der placerer virksomhederne på trin 1 til 4. Trin 1 er udtryk for, at virksomheden slet ikke anvender design. På trin 2 til 4 placeres de virksomheder, der arbejder med design. Disse virksomheders placering på de enkelte trin afgøres af, hvordan virksomhederne arbejder med design, og i hvor høj grad de integrerer design i deres arbejde. Designtrappen giver således et overblik over graden af integration af design i virksomheden, jf. Figur 2.4. Design skaber værdi Udbredelse og effekter af design 21

Designs anvendelse i virksomhederne i Region Syddanmark. D2i Working Paper N O 6 / 3. februar 2015

Designs anvendelse i virksomhederne i Region Syddanmark. D2i Working Paper N O 6 / 3. februar 2015 D2i Working Paper N O 6 / 3. februar 2015 ISBN: 9788791070518 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Forord D2i - Design to innovate er et udviklingsprogram,

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Internationalisering af servicedesign

Internationalisering af servicedesign Internationalisering af servicedesign Service Platform rapport Anders Henten AAU Cph og Service Platform April 2012 Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med et temaprojekt vedrørende design

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012

Faktaark: Den generelle iværksætter i 2012 11. november 214 /agnela og marrat Sag Faktaark: Den generelle iværksætter i 212 Den generelle iværksætter i Danmark i 212 er en dansk mand på mellem 36-4. Han er gift og har ingen børn. Han kommer fra

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN

TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN SYDDANMARK Kreative erhverv TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN Flere syddanske virksomheder skal få øjnene op for design Høje forventninger til eksport i designorienterede virksomheder 1 intro Tekst: Astrid

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Ny vækst på vej med nye jobs

Ny vækst på vej med nye jobs Ny vækst på vej med nye jobs 11. juni 2010 Erhvervskonjunkturer. Optimismen er på vej tilbage til virksomhederne i Midtjylland. Ikke siden august 2008 har så stor en andel af virksomhederne troet på større

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi

FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi VELFÆRDSTEKNOLOGI & -SERVICE FAKTA Nyt ressourceområde: Velfærdsteknologi September 2010 Virksomheder Omsætning Beskæftigelse Eksport Produktivitet Markedspotentiale VELFÆRDSTEKNOLOGI OG -SERVICE dfdfdf

Læs mere

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse

EJERSKIFTE. Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse EJERSKIFTE Statistik om ejerskifter i Danmark baseret på resultater fra spørgeskemaundersøgelse Okt./nov. 2009 for Erhvervs- og Byggestyrelsen og INSEAD med DI og Håndværksrådet 1. Andel af ejerne der

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Krisen påvirker praktikpladssituationen

Krisen påvirker praktikpladssituationen 22. marts 2010 Krisen påvirker praktikpladssituationen Praktikpladssituationen. Mulighederne for at finde beskæftigelse i regionen til lærlinge og elever er påvirket negativt af finanskrisen. 34 procent

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Workshop - Mindset, vilje og holdning

Workshop - Mindset, vilje og holdning Workshop Mindset, vilje og holdning Mindset? Hvad sælger I ud over jeres produkter? Hvad er jeres overordnet fokus? Hvad er det egentlig for et problem i løser Kommunikation: Adfærd og Mindset Service:

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre

Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Oktober 2013 Det gamle Frederiksborg amt ligger i bund på virksomhedernes anbefaling af kommunen til andre Under halvdelen af virksomhederne i det gamle Frederiksborg amt vil anbefale kommunen til andre

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010

DI s Mangfoldighedsundersøgelse 2010 DI s Mangfoldighedsundersøgelse Undersøgelsesrapport Hvordan står det til med mangfoldighedsindsatsen? December 1 Forord Danmark står overfor en vækstudfordring nu og i fremtiden. Vækst skabes gennem produktivitetsudvikling,

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet

Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Oktober 2013 Nordsjælland lytter mindst til erhvervslivet Tre ud af ti virksomheder i det gamle Frederiksborg Amt mener, at byrådene i kommunerne har været gode eller meget gode til at lytte til erhvervslivet.

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Erhvervs-, beskæftigelses- og kulturudvalg og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Svendborg Kommune I denne

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted

Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted November 2009 Erhvervs- og kompetenceanalyse Horsens og Hedensted Udarbejdet for Energi Horsens www.damvad.dk Indhold 1 SAMMENFATNING... 2 1.1 Hovedresultater fra analyserne... 2 2 INDLEDNING... 4 3 STATISTISK

Læs mere

Konkursanalyse april 2015

Konkursanalyse april 2015 April 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i il 20 været 394 konkurser, hvilket er en stigning på hele 34,9 % sammenlignet med il 20, hvor der var 292 konkurser. For 3. måned i træk viser antallet

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere