Årsrapport. RusmiddelRådgivning 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. RusmiddelRådgivning 2011"

Transkript

1 Årsrapport RusmiddelRådgivning 2011

2 Indhold Indledning... 3 Organisering... 3 Beliggenhed... 4 Lovgrundlag... 4 Målgruppe og formål... 5 Budget... 6 RusmiddelRådgivnings opgaver... 6 Rusmiddelbehandlingen... 6 Statistik for RusmiddelRådgivning... 8 Udskrivning fra RusmiddelRådgivning Eksterne behandlingssteder

3 Indledning RusmiddelRådgivning (RR) blev etableret i august 2009 som rådgivningstilbud i Rudersdal Kommune for borgere med rusmiddelproblemer. Baggrunden for etableringen var en beslutning om at bevare den misbrugsfaglige ekspertise, der var opbygget i det afsluttende projekt Center for Rådgivning og Forandring (CROF). Beslutningen blev iværksat efter en brugerundersøgelse i CROF udført Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) og en grundig analyse af Psykiatri og Handicap af misbrugsområdet. Misbrugsanalysen pegede blandt andet på muligheden for at drive ambulant misbrugsbehandling i eget kommunal regi og fordele ved gradvist at hjemtage opgaver. For at effektivisere visitationssagsgangen i Psykiatri og Handicap blev det i 2010 besluttet, at leder af RR skulle være ansvarlig for myndighedsopgaven i forhold misbrugsbehandling og vurdere indstillinger og afgøre bevilling til misbrugsbehandling samt godkende afregning til leverandører. Fra 2011 blev det besluttet, at RR udover rådgivningsforpligtelsen skulle udvide tilbuddet til også at drive ambulant misbrugsbehandling for Rudersdal Kommunes borgere over 18 år. RR blev derfor i 2011 registreret i Tilbudsportalen. Denne rapport fokuserer især på hovedaktiviteter, der foregår i RR, men omtaler også behandling, der foregår for borgerne på andre behandlingsinstitutioner. Behandlingsforløb inddeles i tre typer intensiteter: ambulant-, dag- og døgnbehandling. Organisering RR er forankret i Psykiatri og Handicap. Lederen refererer til Psykiatri og Handicapchefen. Personalet består udover leder af tre behandlere, en sekretær (32 timer ugl.) og en speciallæge i psykiatri (tre timer ugl.). Herudover er en SKP medarbejder og en alkoholkoordinator (projekt /30 timer) også forankret RR. Personalet har social- og sundhedsfaglig samt terapeutiske uddannelser. Psykiatri og Handicapområdet Administration udvikling og tilsyn Bestiller: Rådgivning og Bevilling Udfører: Leverandører RR 3

4 Beliggenhed Geografisk er RR placeret diskret i selvstændige lokaler i et erhvervsområde i Trørød, Vedbæk. RR har etableret rådgivning også i Administrationscenteret i Birkerød tre dage om ugen for borgere, der bor lokalområdet omkring Birkerød. Bygstubben 15 (klik for kort) 2950 Vedbæk Telefon Lovgrundlag Kommunerne overtog i 2007 ansvaret for misbrugsbehandling og skal sikre at et misbrugsbehandlingstilbud til borgeren iværksættes indenfor den i loven fastsatte frist. RR har myndighedsansvaret for at iværksætte misbrugsbehandling på baggrund af lovgivningen om rusmiddelbehandling for henholdsvis alkohol og euforiserende stoffer. Det forudsættes, at borgeren har et udtrykt ønske om behandling. I praksis vil der dog ofte være tale om en tydelig ambivalens hos borgeren overfor nødvendigheden af at skulle søge behandling for rusmiddelproblemer. Sundhedsloven 141 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. 4

5 Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om alkoholbehandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd, jf. stk. 4, eller private institutioner. Stk. 5. Behandling og rådgivning til alkoholmisbrugere skal ydes anonymt, hvis alkoholmisbrugeren ønsker det. Stk. 6. Behandling på alkoholambulatorium er vederlagsfri, uanset hvor borgeren bor. 142 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri lægelig behandling med euforiserende stoffer til stofmisbrugere. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om lægelig behandling i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. Stk.. 3. Regionsrådet stiller efter aftale med de enkelte kommunalbestyrelser i regionen behandlingspladser mv., jf. stk. 1, til rådighed for kommunerne og yder faglig bistand og rådgivning. Lov om social service 101 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Målgruppe og formål Borgere over 18 år med bopæl i Rudersdal Kommune, som søger misbrugsbehandling for alkohol eller stoffer rådgivning i forhold til en pårørendes brug af rusmidler Unge under 18 år kan modtage rådgivning med forældres samtykke. Hvis den unge efter to samtaler skønnes at have brug for yderligere rådgivning eller behandling, inddrages Forebyggelse og Rådgivning under Skole- og Familieområdet i Rudersdal Kommune, der er myndighedsansvarlige for unge under 18 år. Formålet er: At understøtte borgerens bestræbelse på at ophøre med eller reducere brugen af rusmiddel. At tilgodese behovet for rådgivning og inddragelse af pårørende. Målet er: At forebygge negative konsekvenser af både fysisk, psykisk og social karakter ved rusmiddelbrug. At reducere risikoen for at borgeren i rehabilitering genoptager uhensigtsmæssig rusmiddelbrug. 5

6 Budget Budgettet for RR består dels af almindelig drift af behandlingstilbuddet og dels af budget for projekt Alkoholkoordinator og en SKP medarbejder: Budget 2011 RR projekt Alkoholkoordinator SKP medarbejder Herudover ligger budgettet for køb hos eksterne leverandører på 5.1 mill. kr. fordelt på henholdsvis alkoholbehandling 2.4 mill. kr. og stof 2.7 mill. kr. RusmiddelRådgivnings opgaver Sikre at myndighedsopgaven for og forsyningen af misbrugsbehandling overholdes. Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling for borgere over 18 år. Vejledning til unge under 18 år. Rådgivning til pårørende Støttegruppe for pårørende. Visitation til behandling hos eksterne leverandører ved dag- og døgnbehandling Tilbud om handleplan efter 141 i serviceloven Individuelt tilsyn på behandlingsinstitutioner over hele landet ved dag- og døgnforløb Opfølgning på borgere ved indskrivning på herberg eller forsorgshjem efter servicelovens 110 Supervisering af sagsbehandlere hvor rusmiddelproblematik indgår i borgersager Hjemmebesøg eller institutionsbesøg til særligt udfordrede borgere i forhold til fremmøde Projekt for udformning og initiering af en Alkoholpolitik i Rudersdal Kommune SKP opgaver i forbindelse med hjemløse, misbrugere og sindslidende Rusmiddelbehandlingen 1 "Alkoholafhængighed dækker over komplekse problemstillinger ( ) Alkoholbehandling er derfor en specialiseret, målrettet, videnbaseret, og tidsmæssigt afgrænset behandling fokuseret mod alkoholproblemet og dets komplikationer. 2 Fagligheden er i 2011 blevet styrket ved, at der er ansat nye medarbejdere indenfor forskellige faggrupper. I foråret blev der ansat en socialpædagog og en sygeplejerske med familieterapeutisk uddannelse begge med lang erfaring indenfor rusmidler. Desuden blev der tilknyttet en speciallæge i psykiatri, som kommer tre timer ugentligt. Denne bemanding giver mulighed for et udvidet fokus i flere tilbud til borgerne. 1 Se Kvalitetsstandarder under Misbrug på Rudersdal Kommunes hjemmeside for konkret indhold i rusmiddelbehandlingen. 2 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale, Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, september

7 Farmakologisk behandling For at sikre en basis behandlingsydelse er det nødvendigt også at tilbyde farmakologisk behandling. RR har i 2011 kunnet påbegynde ambulante afrusninger med Risolid og ordination af Antabus samt andre medicinske præparater som Truxal og Zyprexa (antipsykotiske, angstdæmpende, og mod hashabstinenser), Lyrica (generaliseret angst; smerter), Revia (mod craving samt til afrusning). Det har indtil nu været planlagte interventioner, men det er planen, at der skal være et ambulatorietilbud på bestemte tidspunkter, så borgeren kan møde op uden forudgående aftale. Hertil kræves en sundhedsfaglig personaledækning og adgang til lægelige afgørelser. Denne ydelse er væsentlig også for at kunne komplementere andre behandlingsinstitutioners tilbud. Dobbeltbelastede borgere Borgere med rusmiddelafhængighed, der samtidig har en psykisk lidelse, kan skabe en række udfordringer i behandlingsindsatsen. Udfordringerne kan dreje sig om gentagne tilbagefald, fravær i den ambulante behandling og vanskeligheder med at fastholde borgeren i et behandlingsforløb. Medarbejderne kan opleve, at de har utilstrækkelig viden og redskaber til at kunne hjælpe denne gruppe borgere videre med deres ønske om at forandre deres forhold til rusmidlet. Borgeren får således ikke tilstrækkelig gavn af den traditionelle behandlingsindsats. Nu har behandlerne mulighed for at inddrage RR's psykiater direkte i udredningsfasen og til faglig sparring i behandlingsforløb. Psykiateren er fremmødt 36 gange i 2011 og har i perioden haft kontakt med 46 forskellige borgere. Kontakterne har haft karakter af psykiatrisk udredning af formodet psykiatrisk diagnose udover misbrug eller afkræftelse af samme. Diagnostisk har der været tale om affektive lidelser (depression; bipolar affektiv sindslidelse), angstlidelser (panikangst, generaliseret angst, socialfobi), ADHD, personlighedsforstyrrelse og i to tilfælde alvorlig psykosenær sindslidelse (skizotypi). Der har endvidere været kortere eller længere terapeutiske forløb op til 10 sessioner i et par tilfælde. Der er i perioden leveret 4 statusattester til andre områder. Det er ideen på sigt i højere grad at udnytte denne viden om borgerens dobbeltbelastning i behandlingsforløbet. Der skal tilføres behandlerne yderligere kompetencer på dette felt. Familieterapi Familien er blevet inddraget mere i 2011 end tidligere. Der har været tale om både forældre og børn. Sundhedsstyrelsen oplyser følgende: "Det er dokumenteret, at familiebehandling øger den alkoholafhængiges motivation for at gå i behandling, og at den mere effektivt fastholder vedkommende i behandling og betyder bedre effekt af behandlingen. Samtidig støtter man den afhængiges partner og børn, der ofte ved behandlingens start er lige så belastede som den afhængige selv." 3 3 Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale, Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse, september

8 RR s sygeplejerske med en systemisk familieterapeutisk uddannelse har i samarbejde med de andre behandlere haft samtaler med positivt udkomme både i forhold til at motivere misbrugeren til behandling og fastholde i behandling. Der har i 2011 endvidere været et støttegruppeforløb for pårørende med seks deltagere, alle kvinder. Det er planen, at flere behandlere skal diplomuddannes til familieterapeut. Opsøgende arbejde Der er et tæt samarbejde med den tilknyttede SKP medarbejder i forhold til særligt udfordrede borgere. I nogle tilfælde passerer en borger fra ydelser hos SKP til RR og omvendt, når RR mister kontakten til en borger. Herudover udføres der ofte både hjemmebesøg eller besøg på institutioner eller hospital af RR's behandlere. Man får kontakt til borgere, der enten er fysisk forhindret eller lider af angst eller fobier, som er for vanskelig at overvinde. Derfor indledes der kontakt der, hvor borgeren føler sig mest tryg. Der arbejdes så på, at borgeren skal blive i stand til at møde frem til RR enten i Vedbæk eller Birkerød. Der kan også være tale om andet af Rudersdal Kommunes personale, der ude på institutioner har brug for faglig sparring om misbrug. Alkoholpolitik Udover aktiviteter relateret til rusmiddelbehandlingen, er der sammen med den projektansatte alkoholkoordinator blevet arbejdet med processen omkring en borgerret Alkoholpolitik. Der har undervejs på grund af barselsorlov været udskiftning af koordinatoren. Alkoholpolitikken er blevet udarbejdet i samarbejde med alkoholnetværket på tværs af områderne i Rudersdal Kommune og er inspireret af erfaringerne fra Sundhedsstyrelsens kommunale alkoholkoordineringsprojekt. Endvidere har en mindre arbejdsgruppe og styregruppen med områdechefer og direktion styret processen. Ultimo 2011 blev en Alkoholpolitik forelagt politisk godkendelse og en høring i samkøring med Sundheds- og Forebyggelsespolitikken er undervejs i foråret Statistik for RusmiddelRådgivning RR får flest selvhenvendelser og herefter via pårørende. Hernæst er det Jobcenter i Rudersdal Kommune som henviser borgere til udredning og behandling. Resten er fordelt som på figur 1 nedenfor, hvor egen læge, Familieafdelingen og specialteamet, hver står for cirka syv procent. Disse tal tyder på et solidt kendskab lokalt til RR s tilbud. Der skal imidlertid gøres mere for at gøre tilbudet mere kendt og tilgængeligt, så der kan tilknyttes flere af de borgere, der søger eksterne leverandører især ved ambulant alkoholbehandling. Fordelingen mellem borgere i den vestlige del af Rudersdal Kommune som Birkerød og den østlige som Holte, Nærum og Vedbæk er nogenlunde 50/50. 8

9 Specialteam 7% Anden misbrugsinst 3% Egen læge 7% Henvendelser Famileafdeling 7% Hospital 3% Selvhenvender 36% Jobcenter 14% Kriminalforsorg 4% Psykiatri og handicap 3% Pårørende 16% Figur 1 Fordelingen på hovedrusmiddel for de tilknyttede borgere fordeler sig som på figur 2. Der har i alt været forløb med 182 borgere. Sammenholdt med borgere som er i ambulant behandling eksternt (100) er det næsten det dobbelte. To tredjedele af alle indskrivninger handler om alkohol. En tredjedel handler om stoffer herunder tegner hash sig for en fjerdedel af alle indskrivninger. Aldersgrupperingen ved henholdsvis alkohol kan ses i rapportens sidste afsnit Statistik. Der er et stigende antal borgere, som henvender sig for rusmddelbehandling. Det er dog Rudersdal Kommunes eget tilbud RR, som tegner sig for denne vækst, idet behandlingsudgifter til eksterne leverandører viser en faldende tendens. 9

10 182 borgere totalt fordelt på rusmiddel andet stof 7% pårørende 6% hash 25% alkohol 62% Figur 2 Der er i 2011 blevet indskrevet sammenlagt 166 borgere til ambulant behandling i RR (figur 3). Heraf er 32 borgere genindskrevet. Det kan ses af tallene at der er flere mænd, som søger behandling. Dette kan måske ses i sammenhæng med at flest mænd fremgår som risikobrugere af alkohol i Sundhedspro l for region og kommuner Endvidere ses drengene som de mest eksperimenterende i 9. klasse med rusmidler. ind/udskrevet 120 mænd kvinder indskrevet genindskrevet udskrevet Figur 3 Herunder ses mere statistik for RR i figur 4 og 5 med fordelingen på rusmidler og køn og alder: 10

11 Rusmiddel på køn kvinder mænd alkohol 40 hash 8 andre stoffer pårørende i alt 59 mænd kvinder Figur 4 60 Alder/køn/rusmiddel kvinder mænd Alder alkohol hash andre stof pårørende Figur 5 Udskrivning fra RusmiddelRådgivning Der er registreret 111 udskrevne borgere i Heraf står cirka 33 procent som færdigbehandlet, 29 procent som afsluttet efter eget ønske og 22 procent som udeblevet. De sidste 16 procent er 11

12 fordelt på andre mindre grupper (se Statistik 2011). Kategorien 'Afsluttet efter eget ønske' kan være udtryk for et succesfyldt forløb, hvor borgeren giver udtryk for på egen hånd at være ansvarlig for sin forandring. Det kan også være fordi borgeren ikke skønner, at fortsat behandling for øjeblikket ikke er aktuel eller ønskværdig. Udskrevet til egen læge 1% Udskrevet til anden institution 4% Udskrevet til fængsel 2% Udskrevet til hospital 1% Afsluttet efter eget ønske 29% Udeblevet 22% Fraflyttet 4% andet 4% Færdigbehandlet 33% Figur 6 Der arbejdes overordnet med tre målsætninger i et behandlingsforløb: Ophør eller reduktion af rusmiddelbrug og skadesreducerende indsats. Udskrivningsårsagen i Bosted journalsystemet hænger i registreringssammenhæng ikke direkte sammen med målsætninger i behandlingsplanen. I relation til kvalitetssikring af RR s tilbud, er det vigtigt, at der fremad arbejdes med tydeligere definerede udskrivningsårsager, så der er en sammenhæng mellem indsatsen, og det mål man forventer at opnå med indsatsen. Dette kunne indebære andre mål end de tre ovennævnte eventuelt ud fra ASI (Addiction Severity Index) før og efter behandling. Endvidere er der flere muligheder for monitorering i Bostedsystemet under mål og delmål, som skal udnyttes. Eksterne behandlingssteder Dag- og døgnforløb RR's opgave er efter udredning af borgeren også at visitere til dag- og døgnbehandling, når ambulant behandling i RR ikke vurderes at være den rette indsats. I 2011 var udgiften kr. til dag- og døgnbehandling hos private behandlingssteder og havde følgende fordeling: 12

13 Dag- og døgnforløb ialt kr kr. 3 forløb kr.. 7 forløb kr. 14 forløb alkohol dagforløb alkohol døgn stof døgn stof dag forløb Figur 7 (fordelt efter antal forløb) Eksempler på leverandører for dagbehandling er: Frederiksberg Centeret, Cenaps, Majorgården og Plan A. Døgnsteder er for eksempel Behandlingscenter Sjælland, Blå Kors, Ringgården, Alfa Fredensborg og Sct. Ols. Skt. Hans bliver benyttet i visse tilfælde for borgere med dobbeltlastning (rusmidler og sindslidelse), men indgår ikke i ovennævnte graf, da det er et regionalt sygehustilbud. RR fører undervejs individuelt tilsyn med disse behandlinger. Sædvanligvis indledes disse forløb med et motivationsforløb i RR, og som regel tilbydes borgeren opfølgning i RR efter endt indsats hos ekstern leverandør. På ovennævnte figur 7 ses syv døgnforløb for stoffer med et forholdsvis reduceret beløb ( kr.). Det er fordi, at der er tale forsøg på kortere (en måned) afgiftninger i døgn inden dagbehandlingsforløb påbegyndes. Døgnforløb i stofbehandling har traditionelt været langvarige og med en stor udgift. Et par af afgiftningerne har endvidere været afbrudte og således reduceret beløbet. Beløbet ( kr.) for stof-dagbehandling er lavt fordi det indeholder en periodisering til 2012 af forløb igangsat sent på året Der er også et enkelt afbrudt dagbehandlingsforløb for stofmisbrug. Ambulante forløb Herunder ses fordelingen af udgifter på ambulante behandlingsforløb hos regional, kommunal og privat leverandør for både alkohol og stoffer. Det særlige for ambulant alkoholbehandling er, at borgeren kan vælge frit og anonymt imellem tilbud i hele landet. Rudersdal Kommune betaler udgifterne for disse behandlinger på basis af behandlingsstedets kontrol af, at denne borger faktisk bor i Rudersdal Kommune. Lænkeambulatorierne er langt om længe begyndt at supplere cpr. numre, men for eksempel Københavns Kommune meddeler ikke disse oplysninger. Endvidere er der en stor variation af udgiftsniveauet per ambulante behandling. For eksempel har der været en borger i behandling i mere end et år i Kirkens Korshærs tilbud, som er to til tre gange så dyrt som andre ambulante tilbud. Der er imidlertid ikke oplysninger på, hvem det er, da vedkommende er anonym. 13

14 Nordsjællands Misbrugscenterstoffer; kr. antal cpr udgifter ambulant eksternt i alt kr. Lænken -alko; kr. antal cpr 40 København K -alko; kr. antal cpr 9 Kabs Glostrup Kommune -stoffer; kr. antal cpr 17 Nordsjællands Misbrugscenter - alko; antal cpr 14 Andre -alko; kr. antal cpr 2 Kirkens Korshær - alko; kr. antal cpr 1 Figur 8 (fordelt efter beløbstørrelse) Udgifterne på stofbehandlingen på KABS og Nordsjællands Misbrugscenter drejer sig næsten udelukkende om borgere, som får substitution for opiat (heroin). Det handler om social behandling i langvarige substitutionsbehandlinger, som følges af RR med henblik på status og re-visitering. Det er et tilbud som indtil videre ikke udbydes i RR. 14

15

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101

Kvalitetsstandard. Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 Kvalitetsstandard Stofmisbrugsbehandling i henhold til servicelovens 101 1 Kvalitetsstandard for Stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling...

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling... Notat Sagsnr.: 2015/0008301 Dato: 8. marts 2016 Titel: Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Katrine Skovboel og Signe Dalsgaard Thomsen Vækst og Udvikling Indhold

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

RusmiddelRådgivning. Årsrapport 2013

RusmiddelRådgivning. Årsrapport 2013 RusmiddelRådgivning Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Fakta... 3 Organisationsdiagram... 4 Arbejdsopgaver... 4 2. Kompetence og kvalitet... 6 Pårørende med i behandlingen... 7 Fokus

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indsatsens lovgrundlag Lov om Social Service 101 om social behandling for stofmisbrug samt Socialministeriets Vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap

Kvalitetsstandard. for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service. Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap Social- og Sundhedsforvaltningen Familie-Handicap 25. september 2009 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 8 Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen XXXX Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord / Ydelseskatalog Misbrugscenter Mariagerfjord Indholdsfortegnelse Præsentation af Misbrugscenter Mariagerfjord.................................................... 3 Misbrugscentrets baggrund....................................................................................

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 / Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 Social behandling af alkohol - og stofmisbrug Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning

Læs mere

Udviklingsnotat Center for Misbrug og Socialpsykiatri

Udviklingsnotat Center for Misbrug og Socialpsykiatri Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/7739 Dato: 2. maj 2011 Udarbejdet af: Peter Schøning E mail: peter schoening@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631006 Forslag til:

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere i Tårnby Kommune Side 1 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101)

Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Kvalitetetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. SEL 101) Indledning og resume Kvalitetsstandarden henvender sig til borgere og pårørende til borgere, der ønsker at søge hjælp til at komme

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Analyse af borgere i misbrugsbehandling

Analyse af borgere i misbrugsbehandling Analyse af borgere i misbrugsbehandling Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at give en karakteristik af misbrugere i behandlingssystemet. Det gøres ved at afdække forekomsten

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

STOFFER FÅ PROFESSIONEL HJÆLP HOS HVIDOVRE KOMMUNE

STOFFER FÅ PROFESSIONEL HJÆLP HOS HVIDOVRE KOMMUNE STOFFER FÅ PROFESSIONEL HJÆLP HOS HVIDOVRE KOMMUNE Råd og vejledning Anonym rådgivning Ambulant stofbehandling Dag- og døgnbehandling Behandlingstilbud til unge under 25 år Netværk og selvhjælpsgrupper

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug

A F T AL E. mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug A F T AL E mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af borgere med stofmisbrug 1 Formål Ifølge Servicelovens 101 skal kommunalbestyrelsen tilbyde behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Vordingborg Kommune Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i medfør af 139 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune

Kvalitetsstandard. for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune Kvalitetsstandard for social stof- og alkoholmisbrugsbehandling af unge i Favrskov Kommune 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner

Koordinerende indsatsplaner OVERBLIK OG SAMMENHÆNG Koordinerende indsatsplaner Planlægning på tværs af sektorer i forløb med borgere, der er udfordret af psykisk sygdom, misbrug og sociale problemer INDHOLD 1 Koordinerende indsatsplaner

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

Misbrugspolitik. for Gladsaxe Kommune

Misbrugspolitik. for Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Oktober 2006 Misbrugspolitik for Gladsaxe Kommune 2006 1. udgave Indhold 1. Indledning og baggrund... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Misbrugsområdet i Gladsaxe Kommune... 3 1.3. Kommunalreformens

Læs mere

Yngre personer med stofmisbrug i behandling

Yngre personer med stofmisbrug i behandling Yngre personer med stofmisbrug i behandling Velfærdspolitisk Analyse E Et stofmisbrug kan have store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, som udgør en barriere for et aktivt liv med uddannelse og

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. 2014 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune

KVALITETSSTANDARD. 2014 For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune 2014 Endelig udgave 1. 2. 2 Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug i Odsherred Kommune September 2011 Organisatorisk struktur. Lovgrundlag Rusmiddelteamet er en del af Afdelingen for Socialpsykiatri og Rusmidler som er forankret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU/I FÅ HJÆLP? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling for dig selv, en pårørende eller

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Misbrugscentret. Misbrugscentret i Fredericia Kommune, CASM

Kvalitetsstandard. for Misbrugscentret. Misbrugscentret i Fredericia Kommune, CASM Kvalitetsstandard 2016 for Misbrugscentret Kvalitetsstandard Ifølge Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Nr. 430. 30. april 2014,

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug

Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Serviceloven 101 og Sundhedsloven 141-142 - Social behandling af stofmisbrug Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Behandlingen af unge under 18 år gives i

Læs mere

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: -

Notat. Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet. Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Bilag: - Udviklingen i forbruget på misbrugsområdet Udgifterne på misbrugsområdet er stærkt stigende. I forbindelse

Læs mere

Svar fra Borgmesteren til Bjarne Overmark, Beboerlisten

Svar fra Borgmesteren til Bjarne Overmark, Beboerlisten Vedrørende: Svar på henvendelse fra Bjarne Overmark vedr. fremtidig alkoholbehandling i RK Sagsnavn: Spørgsmål og beslutningsforslag fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, vedr. fremtidig alkoholbehandling

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune. 2. udgave - November 2010

KVALITETSSTANDARD. For social behandling af stofmisbrug i Holstebro Kommune. 2. udgave - November 2010 20102011 2. udgave - November 2010 2 Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Socialministeriets bekendtgørelse nr. 622 af 15/6 2006.

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere

Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere Sammenfatning af aftale mellem Langeland Kommune og Svendborg Kommune om drift af tilbud vedr. vederlagsfri behandling af stofmisbrugere - Aftalen omfatter behandling efter Servicelovens 101 og Sundhedslovens

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere