Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær..."

Transkript

1 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Sygefravær 2.1 Indledning og sammenfatning... side Det samlede sygefravær... side Det korte sygefravær... side Det lange sygefravær... side Kommunernes opfølgning... side Virksomhederne og sygefraværet... side Barrierer i sygedagpengeloven... side 60

2

3 2.1 Indledning og sammenfatning Sygefravær stor omkostning særligt for arbejdsgiverne Sygefravær er en stor omkostning for samfundet fem pct. af arbejdsstyrken er fraværende på grund af sygdom hele året. Alene udgifter til forsørgelse under sygdom koster 39 mia. kr. Heraf betaler arbejdsgiverne 27 mia. kr. uanset årsagen til sygdommen. Hovedparten af udgifterne ligger inden for de første to ugers sygdom, fordi virksomhederne ikke får refusion for sygedagpenge i den periode. Dertil kommer produktionstab for virksomhederne og administrative byrder for virksomhederne og kommunerne. Virksomheder med ansatte er i gennemsnit i kontakt med 10 forskellige kommuner i forbindelse med sygedagpengesager. Jo længere syg, desto sværere at komme tilbage i job For den enkelte kan sygefravær også have store konsekvenser jo længere man er syg, desto sværere er det at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Kun knap hver fjerde, der har været syg i mere end et år, bliver efterfølgende raskmeldt. Blandt dem, der har under et halvt års sygdom, er det ni ud af ti. Tidlig opfølgning fra kommunens side ved langt sygefravær øger sandsynligheden for, at syge kommer tilbage i arbejde. Kommunernes indsats over for langtidssyge varierer meget. Det afspejler sig bl.a. i, at andelen, der bliver raskmeldte efter et langt sygeforløb, varierer med op til 30 pct. imellem sammenlignelige kommuner. Virksomheder fastholder flere og flere syge i arbejde Ni ud af ti virksomheder tilbyder støtte til medarbejdere, som har været syge eller haft personlige kriser. Samtidig bruger virksomhederne i stigende grad de redskaber, som lovgivningen giver mulighed for, til at fastholde sygemeldte medarbejdere i arbejde. Inden for de sidste par år har der været en vækst på 50 pct. i anvendelsen af delvis raskmelding og den særlige ordning for kronisk syge. 25

4 Sygefraværet lavest i den private sektor og det er faldende Langt færre ledige raskmeldes efter sygdomsforløb I de seneste fire år er det samlede sygefravær steget i den offentlige sektor, mens det er faldet i den private sektor. Kommunalt ansatte har i gennemsnit seks sygedage mere om året end privat ansatte. Selv om man tager højde for forskelle i personalesammensætningen, er sygefraværet stadig markant højere i kommunerne. Sygefraværet blandt ledige er næsten dobbelt så stort som blandt beskæftigede. Samtidig er andelen af syge, der efterfølgende bliver raskmeldte, markant lavere blandt ledige. Mindre end halvdelen af ledige med langt sygefravær bliver efterfølgende raskmeldt, mens det gælder knap 90 pct. blandt beskæftigede. 26

5 2.2 Det samlede sygefravær Det samlede sygefravær udgjorde helårspersoner i Det svarer til fem pct. af arbejdsstyrken. Sygefraværet er højest blandt forsikrede ledige. Offentligt ansatte har også et relativt højt sygefravær, jf. tabel 2.1. Tabel 2.1 Sygefravær udgør 5 pct. af arbejdsstyrken 2004 Helårspersoner I pct. af gruppen Beskæftigede lønmodtagere ,4 I privat sektor ,7 I offentlig sektor ,6 Graviditetsbetinget fravær Selvstændige ,3 Forsikrede ledige ,1 Uoplyst I alt ,1 ANM.: Opgørelsen for selvstændige dækker kun den frivillige forsikringsordning. Fravær for selvstændige er således undervurderet. Det samme gælder sygefravær for ledige ved korte sygdomsforløb. Se i øvrigt boks 2.1. KILDE: Diverse fraværsstatistikker, Danmarks Statistik (RAS, specialkørsel på sygedagpengeregistret) og egne beregninger. Det samlede sygefravær er faldet med helårspersoner eller seks procent siden 2000, jf. Dansk Arbejdsgiverforening (2002). Det skyldes blandt andet, at sygefraværet er faldet i den private sektor, jf. nedenfor. Graviditetsbetinget sygefravær svarer til 4000 helårspersoner Kvinders graviditetsbetingede sygefravær svarer til helårspersoner. Omfanget af sygefravær blandt gravide er nogenlunde stabilt fra år til år. 27

6 Boks 2.1 Opgørelse af det samlede sygefravær i Danmark Der findes ikke en fuldt dækkende statistik over sygefraværet i Danmark. For at tegne et samlet billede er det derfor nødvendigt at sammenkæde en lang række forskellige fraværsstatistikker med forskellige opgørelsesmetoder. Opgørelsen af det samlede sygefravær i henholdsvis helårspersoner i tabel 2.1 og udgifter i tabel 2.2 er baseret på fraværsstatistikker fra DA, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Personalestyrelsen (staten), samt fraværsstatistikker for 25 kommuner og 6 amter, der repræsenterer henholdsvis 38 og 48 pct. af den samlede beskæftigelse i henholdsvis den kommunale og amtskommunale sektor. Desuden er der anvendt oplysninger fra Danmarks Statistiks sygedagpengeregister. Der er så vidt muligt taget højde for forskelle i opgørelsesmetoder f.eks. er der korrigeret for, at sygefraværet i en række kommuner opgøres inklusiv weekenddage. I beregningerne er det antaget, at andelen af fravær under to ugers varighed er den samme i den offentlige sektor som på DAområdet. Det samme gælder for andelen af alle fraværsdage, der ligger inden for arbejdsgiverperioden. Det er også antaget, at det gennemsnitlige sygefravær pr. ansat er ens for fuldtids- og deltidsansatte. Virksomheder har pligt til at betale sygedagpenge i 2 uger Halvdelen af sygefraværet er mindre end to uger langt. Lønmodtagere på DA-området har ret til løn under sygdom i minimum fire uger efter overenskomstfornyelsen i 2004, jf. afsnit 2.7. I de første to uger af en sygdomsperiode er virksomhederne forpligtet til at betale sygedagpenge til ansatte, uanset årsagen til sygdommen. Virksomhederne får ikke refusion for disse udgifter. Knap en tredjedel af sygefraværet er 2-52 uger langt. I den periode deler kommune og stat finansieringsansvaret for sygedagpengeudgifterne. Mange lønmodtagere får dog også løn under sygdom i en del af eller hele denne periode, og virksomhederne får i så fald udbetalt lønmodtagernes sygedagpenge i refusion. 28

7 Efter 52 ugers sygdom overgår hele finansieringsansvaret af sygedagpengeudgifterne til kommunerne. Virksomhederne kan fortsat få udbetalt sygedagpenge i refusion, hvis de udbetaler løn under sygdom. Knap en femtedel af sygefraværet er af mere end et års varighed, jf. figur 2.1. Figur 2.1 Halvdelen af sygefraværet er under 2 uger Andel af samlet sygefravær, 2004 Over 52 uger 19 pct. Under 2 uger 50 pct uger 31 pct. ANM.: Se tabel 2.1. KILDE: Diverse fraværsstatistikker, Danmarks Statistik (RAS, specialkørsel på sygedagpengeregistret) og egne beregninger. 29

8 Boks 2.2 Betaling af sygedagpenge Arbejdsgivere er forpligtet til at betale sygedagpenge til ansatte i de første to uger af en sygdomsperiode (arbejdsgiverperioden). Efter to ugers sygdom kan beskæftigede lønmodtagere modtage sygedagpenge fra kommunen. For nogle grupper udbetaler kommunen dog sygedagpenge fra første fraværsdag. Det gælder for dagpengeberettigede ledige, kronisk syge lønmodtagere, fleksjobbere, selvstændige, der har tegnet en statslig forsikring mod egen sygdom (dog egenbetaling af 1. fraværsdag), ansatte i mindre virksomheder, hvor arbejdsgiveren har forsikret sig i den statslige ordning (dog egenbetaling af 1. fraværsdag), samt lønmodtagere, der har været ansat så kort tid, at arbejdsgiveren ikke er forpligtet til at yde dagpenge, dvs. mindre end otte ugers ansættelse med mindst 74 timers arbejde. Sygedagpenge kan udbetales i maksimalt et år inden for en periode på 1½ år. Der er dog række forlængelsesmuligheder, f.eks. hvis den syge er i eller afventer lægebehandling, afventer revalidering, førtidspension m.v. Staten refunderer alle kommunens udgifter til sygedagpenge de første fire uger, og refunderer 50 pct. af udgifterne til sygdomsforløb mellem 5 og 52 uger. Herefter finansierer kommunen alle udgifterne selv. Sygefraværet varierer meget mellem sektorer. Kommunalt ansatte er i gennemsnit sygemeldt knap 14½ dage om året, mens ansatte i den private sektor er sygemeldt godt otte dage om året, jf. figur

9 Figur 2.2 Sygefravær falder i den private sektor Sygefraværsdage pr. beskæftiget 15 Udvalgte kommuner Udvalgte amter Den private sektor 9 8 Stat ANM.: Sygefraværet er opgjort for personer med et ansættelsesforhold, og kan ikke direkte sammenlignes med tabel 2.1, som omfatter alle. Udvalgte amter omfatter Nordjylland, Aarhus og Ribe Amter. For kommunerne er data baseret på sammenhængende fraværsstatistik for de seks største byer i Danmark samt de 18 kommuner i Københavns Amt. Sygefravær i hovedstaden er typisk højere end i resten af landet. Det kan betyde, at omfanget af kommunalt sygefravær overvurderes. Privat sektor omfatter DA s og finanssektorens område. Se i øvrigt boks 2.1. KILDE: Diverse fraværsstatistikker, Danmarks Statistik (RAS, specialkørsel på sygedagpengeregistret) og egne beregninger. Sygefraværet i den private sektor faldet med personer I den offentlige sektor er sygefraværet steget i de seneste år, mens sygefraværet i den private sektor er faldet. Sygefraværet blandt beskæftigede i den offentlige sektor er steget med godt helårspersoner. Det bliver dog mere end opvejet af de færre fraværsdage pr. beskæftiget i den private sektor, som har reduceret det samlede sygefravær med personer. En del af forskellen mellem sektorer skyldes forskelle i personalesammensætningen. Selv med samme personalesammensætning vil sygefraværet fortsat være lavere i den private sektor sammenlignet med den offentlige sektor, jf. afsnit

10 Sygefravær er en stor omkostning for samfundet Forsørgelse under sygdom koster 39 mia. kr. Fravær fra arbejdsmarkedet på grund af sygdom er en stor omkostning for samfundet. I 2004 var udgifterne til forsørgelse i forbindelse med sygefravær 39 mia. kr. Virksomhedernes udgifter til sygedagpenge og løn under sygdom udgør hovedparten af disse omkostninger 27 mia. kr. Størstedelen af virksomhedernes udgifter er inden for de første 14 dages sygdom, jf. tabel 2.2. Tabel 2.2 Store forsørgelsesudgifter ved sygefravær Mia. kr., 2004 Arbejdsgiverperioden Efter denne periode I alt Virksomhedernes udgifter Private virksomheder Offentlige virksomheder Offentlige overførsler I alt ANM.: Virksomhedernes udgifter omfatter sygedagpenge i de første to ugers fravær (arbejdsgiverperioden) og sygeløn i og efter arbejdsgiverperioden. Offentlige overførsler omfatter kommunernes og statens udgifter til sygedagpenge og omfatter sygedagpenge til både lønmodtagere, ledige og selvstændige. KILDE: Diverse fraværsstatistikker, Danmarks Statistik (RAS, specialkørsel på sygedagpengeregistret, lønstatistik), DA s StrukturStatistik og egne beregninger. Ud over forsørgelsesomkostninger kommer en lang række følgeomkostninger i form af tabt produktion, administrative byrder, vikardækning m.v. De administrative omkostninger i forbindelse med medarbejderes sygefravær skønnes at udgøre knap 250 mio. kr. årligt for private virksomheder, jf. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (2005). Også de offentlige virksomheder og kommunerne har administrative omkostninger i forbindelse med sygefravær og forvaltning af sygedagpengeloven. 32

11 Sygefravær lavere i DK end i Sverige og Norge Sygefravær i resten af Norden meget højere end i DK Sammenlignet med andre OECD-lande ligger sygefraværet i Danmark i midten. Det danske sygefravær er højere end i f.eks. Tyskland, men er lavere end i de øvrige skandinaviske lande. I Sverige og Norge har beskæftigede sygefraværsdage om året i gennemsnit, hvilket er mere end dobbelt så meget som i Danmark, jf. figur 2.3. Figur 2.3 Sygefravær i DK ligger i midten internationalt Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat, 2004 Sverige Norge Frankrig Belgien Finland Canada Holland England Australien Spanien Danmark Island Østrig USA Portugal Tyskland Schweiz Italien Polen Irland ANM.: Figuren er baseret på OECD-estimater på baggrund af Arbejdskraftundersøgelsen. KILDE: OECD (2005). Det høje svenske sygefravær skyldes et generøst sygedagpengesystem med en kompensation på 80 pct. i forhold til tidligere indkomst i ubegrænset tid. I Norge er den økonomiske kompensation ved sygdom helt oppe på 100 pct. i op til et år. I Irland udbetales først sygedagpenge efter tre dages sygefravær. Kompensationen i forhold til tidligere indkomst er på 53 pct. i op til et år, jf. OECD (2005). 33

12 2.3 Det korte sygefravær Halvdelen af alt sygefravær er under 2 ugers varighed Hovedparten af beskæftigedes sygefravær afsluttes, inden der er gået to uger. På DA-området har hver ansat i gennemsnit 5,2 dages kort sygefravær. Det korte sygefravær har været faldende set over de sidste otte år. Denne udvikling har især været trukket af et fald i arbejdernes sygefravær, som er knap 1½ dag eller 15 pct. lavere i 2004 end i 1996, jf. figur 2.4. Figur 2.4 Kort fravær er faldet på DA-området Fraværsdage pr. beskæftiget Arbejdere I alt Funktionærer ANM.: Omfatter alene sygefravær af under to ugers varighed og omfatter fravær på grund af egen sygdom og arbejdsulykker. DA s Fraværsstatistik er stikprøvebaseret og dækker ansatte på DA-området. KILDE: Specialkørsel på DA s Fraværsstatistik. Få lønmodtagere har størsteparten af det korte sygefravær Det samlede korte fravær er ujævnt fordelt blandt lønmodtagere. 12 pct. af lønmodtagere på DA-området tegner sig således for halvdelen af det samlede korte sygefravær. Næsten halvdelen af lønmodtagere på DA-området har ingen korte sygeforløb, jf. figur

13 Figur 2.5 Kort fravær ujævnt fordelt på lønmodtagere Andel af det samlede korte sygefravær, pct., 2004 Andel lønmodtagere uden kort sygefravær Andel af lønmodtagere på DA-området, pct ANM.: Figuren omfatter kun fravær af under to ugers fravær. Blandt de knap 50 pct. af lønmodtagerne, der ikke havde kort sygefravær, havde 3,6 pct. langt fravær. KILDE: DA s Fraværsstatistik og egne beregninger. Få har mange korte sygefraværsperioder i løbet af et år Blandt lønmodtagere, der har kort sygefravær, er mere end hver anden syg i op til en uge inden for et år. Hver fjerde har 1-2 ugers kort sygefravær. Der er imidlertid også en lille gruppe lønmodtagere, der har så mange korte fraværsperioder, at deres samlede korte sygefravær overstiger seks uger sammensat af mange korte fraværsperioder, jf. figur

14 Figur 2.6 De fleste med kort fravær er højst syge en uge Andel af lønmodtagere som har kort fravær, pct., uge 2 uger 3 uger 4 uger 5 uger 6 uger Over 6 uger Kort fravær i alt pr. år ANM.: Figuren omfatter alene lønmodtagere, der har sygefravær af under to ugers varighed pr. fraværsperiode. KILDE: Specialkørsel på DA s Fraværsstatistik. Det korte sygefravær er højst for yngre kvinder Kort sygefravær er mest udbredt blandt kvinder. Både for mænd og kvinder er det korte sygefravær størst for årige, jf. figur 2.7. Figur 2.7 Kort fravær falder med alderen 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Korte fraværsdage pr. beskæftiget, 2004 Kvinder Mænd < År 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 ANM.: Se figur 2.4. KILDE: DA s FraværsStatistik og egne beregninger. 36

15 Det udbredte korte sygefravær blandt yngre hænger bl.a. sammen med, at denne gruppe ofte har børn. Kort sygefravær er særligt hyppigt for personer med børn. Desuden er kort sygefravær højere i hovedstadsområdet end i resten af landet. Det er især de personlige karakteristika som køn, alder, børn og bopæl der har betydning for den del af variationen i sygefraværet, som kan forklares ved målbare faktorer. Arbejdspladsens karakteristika spiller en væsentlig mindre rolle, jf. Dansk Arbejdsgiverforening (2002). 37

16 2.4 Det lange sygefravær Sygefravær af mere end to ugers varighed udgør omkring helårspersoner. Det har været stigende igennem en længere årrække, jf. Dansk Arbejdsgiverforening (2002). Blot inden for de seneste par år er det lange sygefravær steget med 10 pct., jf. figur 2.8. Figur 2.8 Langt sygefravær også steget de seneste år helårspersoner 0-13 uger uger uger 53+ uger ANM.: Omfatter alene sygefravær af mere end to ugers varighed. KILDE: Danmarks Statistik og egne beregninger. Fra begyndelsen af 2000 fik offentlige arbejdsgivere mulighed for at få refusion af sygedagpenge for fravær over to uger. Sygefravær blandt offentligt ansatte blev således først registreret i sygedagpengeregistret fra dette tidspunkt. Kun halvdelen af de seneste års vækst skyldes nye regler Halvdelen af de seneste fem års vækst i modtagere af sygedagpenge kan forklares ved denne ændring. Den anden halvdel skyldes derimod øget sygefravær. De økonomiske konjunkturer med stort set uændret beskæftigelse i perioden 1999 til 2003 har som ventet nærmest ikke påvirket udviklingen i sygedagpengemodtagere, jf. tabel

17 Tabel 2.3 Udvikling i sygedagpengemodtagere personer Ændring i sygedagpengemodtagere Forklaret ved: Offentlige arbejdsgivere får refusion Økonomiske konjunkturer -500 Andet ANM.: Resultaterne baserer sig på en simpel regression estimeret for perioden , som inddrager følgende variable: ledighed, kvinders erhvervsdeltagelse, perioden, hvor arbejdsgiveren betaler sygedagpenge, længden af sygedagpengeperioden samt karensdage. Modellen kan forklare 88 pct. af variationen i antallet af sygedagpengemodtagere i perioden. KILDE: Det Økonomiske Råd (2005a). Hvem har langt sygefravær? Kvinder har mest langt sygefravær Det lange sygefravær er højest for kvinder og stiger med alderen. Dermed er mønstret et andet end for det korte sygefravær, som er mest udbredt blandt yngre aldersgrupper, jf. afsnit årige kvindelige lønmodtagere har i gennemsnit knap 1,4 ugers langt sygefravær pr. ansat, hvilket er tre gange højere end blandt årige mandlige lønmodtagere, jf. figur

18 Figur 2.9 Langt fravær stiger med alderen Fraværsuger pr. beskæftiget lønmodtager, 2004 Mænd Kvinder 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0, år år år år år I alt 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 ANM.: Figuren er baseret på afsluttede sygedagpengesager i 2004 og viser langt sygefravær blandt beskæftigede lønmodtagere, dvs. sygefravær ud over arbejdsgiverperioden. Arbejdsmarkedsstatus er opgjort november 2003, mens oplysninger om sygefravær dækker perioden Figuren vil således også omfatte sygefravær for personer, som har skiftet arbejdsmarkedsstatus i løbet af Det er der dog så vidt muligt taget højde for, idet der ses der bort fra de sager, som har startkode ledighed. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Det lange sygefravær falder for de ældste grupper på arbejdsmarkedet, fordi ældre med dårligt helbred kommer på førtidspension og efterløn på det tidspunkt. Langt sygefravær højere blandt offentligt ansatte Det lange sygefravær er højere i offentlig sektor Det lange sygefravær er højere blandt offentligt ansatte end blandt privat ansatte. Det skyldes overvejende forskelle blandt kvinder, mens forskellen blandt mænd i de to sektorer er lille, jf. figur

19 Figur 2.10 Langt sygefravær højere i offentlig sektor Fraværsuger pr. beskæftiget lønmodtager, 2004 Offentlig Privat 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 Mænd Kvinder 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 ANM.: Se figur 2.9. Hvis der er forskel i praksis omkring afskedigelser i forbindelse med sygefravær, kan det påvirke fraværsomfanget pr. beskæftiget i nedadgående retning i den sektor, der hurtigere fyrer i forbindelse med langvarigt sygefravær, fordi den afskedigede ikke længere indgår i opgørelsen af sygefravær i den pågældende sektor. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Også når der korrigeres for personalesammensætning Hvis personalesammensætningen med hensyn til køn, alder og arbejdsfunktion på overordnet niveau var den samme i de forskellige sektorer, ville det lange sygefravær alligevel være ½-2½ dage lavere i den private sektor end i den offentlige sektor, jf. figur

20 Figur 2.11 Langt sygefravær lavest i privat sektor Fraværsdage pr. beskæftiget lønmodtager, Privat Stat Privat Amt Privat Kommuner (med statens personalemiks) (med amternes personalemiks) (med kommunalt personalemiks) ANM.: Den mørke søjle angiver sygefraværet i den private sektor, hvis personalesammensætningen var den samme som i henholdsvis staten, amterne og kommunerne, for så vidt angår andelen af kvinder og mænd fordelt på arbejdsfunktion på overordnet niveau og alder. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger færre syge, hvis det offentlige på linie med private Hvis det lange sygefravær i stat, amter og kommuner faldt til omfanget i den private sektor, ville det reducere det lange sygefravær med omkring helårspersoner. Sygefraværslængde påvirker arbejdsmarkedsstatus Jo længere syg den enkelte er, desto sværere er det at vende tilbage på arbejdsmarkedet. Otte ud af ti beskæftigede, der har været syge i ¼-½ år, bliver raskmeldte. Blandt dem, der har en fraværsperiode af mere end et års varighed, vender kun godt 20 pct. tilbage, jf. figur

21 Figur 2.12 Langt sygefravær og hvad så? Andel af afsluttede lange sygeforløb for beskæftigede lønmodtagere, pct., 2004 Raskmeldt Førtidspension Revalidering Fleksjob Andet uger uger uger Over 52 uger 0 ANM.: Omfatter afsluttede sygedagpengesager af mere end to ugers varighed. Se i øvrigt figur 2.9. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Indvandrere fra ikke-vestlige lande er mere syge Det lange sygefravær er højere blandt beskæftigede indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande end blandt den øvrige befolkning, jf. figur

22 Figur 2.13 Mere langt sygefravær blandt indvandrere Fraværsuger pr. beskæftiget lønmodtager, 2004 Mænd Kvinder 1,2 1,2 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 Indvandrere/efterkommere Indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande fra vestlige lande Øvrige befolkning 0,0 ANM.: Opgørelsen for indvandrere/efterkommere fra ikke-vestlige lande er baseret på godt afsluttede sygedagpengesager, mens opgørelsen for indvandrere/efterkommere fra vestlige lande er baseret på godt afsluttede sager. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Sprogbarrierer kan forsinke afklaring for indvandrere Nogle kommuner nævner dårligere helbred og lavere tilknytning til arbejdsmarkedet blandt nogle grupper af indvandrere som årsager til, at sygefraværet er højere for den gruppe. Desuden kan dårlige sprogkvalifikationer hindre arbejdsprøvning og gøre indvandrere sværere at afklare, hvilket forsinker sagsgangen, jf. Dansk Arbejdsgiverforening (2005). Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande bliver i lidt mindre grad raskmeldte efter langt sygefravær end den øvrige befolkning og bliver i lidt højere grad førtidspensioneret. Ledige er længere syge end beskæftigede Forsikrede ledige er betydeligt længere tid syge end beskæftigede. Ledige har i gennemsnit tre ugers langt sygefravær pr. person, hvor beskæftigede har lidt over en uge, jf. figur

23 Figur 2.14 Ledige er mest syge Langt fravær pr. person, uger, ,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Ledige Fleksjobbere Lønmodtagere 0,0 ANM.: Figuren omfatter afsluttede sygedagpengesager i 2004 af mere end to ugers varighed. Varigheden for de tre grupper er bestemt ud fra sygedagpengesagens startårsag og kan derfor ikke direkte sammenlignes med figur 2.9, hvor opgørelsesmetoden er en anden. Herefter er den samlede varighed sat i forhold til antallet af fuldtidspersoner i den pågældende gruppe i For forsikrede ledige er antallet af fuldtidssyge lagt til i nævneren, da denne gruppe ikke indgår i den officielle ledighedsopgørelse. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Lediges periode med arbejdsløshedsdagpenge forlænges først efter seks ugers sygdom med sygedagpenge. Samtidig er dagpenge ved sygdom af samme størrelse som dagpenge ved arbejdsløshed. For ledige har det derfor ingen økonomiske konsekvenser, om man ved korterevarende sygdom faktisk melder sig syg, mens ledige har større incitament til at melde sig syg ved længerevarende sygefravær. Således undervurderes lediges samlede sygefravær. Tyngden i lediges sygefravær ligger på 1-3 års varighed Der er stor forskel på fraværsperiodernes længde mellem ledige og beskæftigede med langt sygefravær. Den del af sygefraværet, der varer 1-3 år, er dobbelt så stor blandt ledige som beskæftigede. Fem pct. af sygefraværet blandt ledige varer mere end tre år. Sygedagpengeloven giver mulighed for at få sygedagpenge i op til 52 uger med mulighed for forlængelse efter konkret vurdering, jf. boks 2.2. Derimod er der stort set ingen ledige, der har 0-4 ugers fravær ud over de første to ugers fravær, jf. figur

24 Figur 2.15 Mange ledige syge i mere end et år Fordeling af langt sygefravær målt i helårspersoner efter varighed, pct., 2004 Lønmodtagere Ledige Fleksjobbere uger 5-13 uger uger uger 1-3 år Over 3 år Sagens varighed 0 ANM.: Se figur 2.9. Sygedagpengesager af mindre end fire ugers varighed udgør knap 1 pct. af det samlede antal lange sygedagpengesager for ledige. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Stort sygefravær blandt fleksjobbere Fleksjobbere er mere syge end beskæftigede Det lange sygefravær blandt fleksjobbere er også relativt højt. Således har fleksjobbere i gennemsnit 2½ uges langt sygefravær mod knap godt en uge for lønmodtagere, jf. figur 2.14 ovenfor. Fleksjobberes større sygefravær harmonerer med, at fleksjobbere skal have varigt nedsat erhvervsevne for at få et fleksjob, jf. kapitel 3. En relativt stor andel langvarigt syge fleksjobbere har sygefravær af ½-1 års varighed, mens der er betydeligt færre i den gruppe, der har sygefravær ud over et års varighed, sammenlignet både med beskæftigede og ledige, jf. figur 2.15 ovenfor. En årsag kan være, at det er lettere at komme tilbage til et fleksjob med nedsat tid efter et længerevarende sygeforløb. En anden årsag er, at langt sygefravær blandt fleksjobbere oftere ender med førtidspension end blandt beskæftigede, jf. nedenfor. 46

25 Færre ledige raskmeldes senere end beskæftigede Langt færre ledige med langt fravær raskmeldes Andelen af langvarigt syge ledige, der efterfølgende bliver raskmeldt, er langt mindre end blandt ordinært ansatte og personer i fleksjob. Kun knap hver anden forsikret ledig, der afslutter et langt sygeforløb, bliver efterfølgende raskmeldt. Blandt ordinært ansatte og personer i fleksjob er det derimod pct., jf. tabel 2.4. Tabel 2.4 Få ledige bliver raskmeldte Afsluttede sager fordelt efter ophørsårsag, pct., 2004 Lønmodtagere Fleksjobbere Forsikrede ledige Raskmeldt 88,5 81,5 45,7 Førtidspension 2,7 9,3 17,2 Revalidering 1,8 0,7 9,4 Fleksjob 2,0 4,4 10,4 Andet 5,0 4,0 17,3 I alt ANM.: Omfatter sygedagpengesager af mere end to ugers varighed. Kategorien Andet omfatter kontanthjælp, varighed overskredet, dødsfald m.v. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Lediges sygdom ender i højere grad i førtidspension, revalidering eller fleksjob end for både lønmodtagere og fleksjobbere. og det sker langsommere end for beskæftigede Selv blandt dem, der raskmeldes, sker raskmelding langt hurtigere for beskæftigede end for ledige. Efter 12 ugers sygdom er 80 pct. blandt beskæftigede raskmeldte, mens det kun gælder 20 pct. blandt forsikrede ledige, jf. figur

26 Figur 2.16 Beskæftigede hurtigere raske 100 Andel af sager der afsluttes med raskmelding, pct., Ledige Beskæftigede lønmodtagere Uger ANM.: Figuren viser, hvor hurtigt de sygedagpengesager, som afsluttes med raskmelding, afsluttes for henholdsvis beskæftigede og ledige. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. Samme billede gør sig gældende blandt sygedagpengesager, der ender med revalidering. Efter et års sygdom har 60 pct. blandt beskæftigede påbegyndt revalidering, mens det kun gælder 40 pct. blandt ledige, jf. figur Figur 2.17 Beskæftigede hurtigere i revalidering 100 Andel af sager der afsluttes med revalidering, pct., Ledige Beskæftigede lønmodtagere Uger ANM.: Figuren viser, hvor hurtigt de sygedagpengesager, som afsluttes med revalidering, afsluttes for henholdsvis beskæftigede og ledige. KILDE: Specialkørsel fra Danmarks Statistik og egne beregninger. 48

27 Da der ikke er nogen umiddelbar årsag til, at ledige skulle være sværere at raskmelde eller afklare til revalidering, må sagsbehandlingen i forbindelse med sygdom være forskellig for de to grupper. Sygefravær blandt kontanthjælpsmodtagere kendes ikke Sygefraværet for ledige, som beskrevet her, gælder alene forsikrede ledige. Også ledige kontanthjælpsmodtagere skal meddele AF, hvis de ikke står til rådighed på arbejdsmarkedet på grund af sygdom. Men der findes ikke en systematisk opgørelse af sygefraværet for den gruppe, da de fortsat modtager kontanthjælp og derfor ikke indgår i sygedagpengeregistret. 49

28 2.5 Kommunernes opfølgning Kommunerne har ansvaret for at foretage opfølgning i forbindelse med sygefravær over otte uger. Formålet er at sikre, at den sygemeldte vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Stor forskel på sygefraværet rundt om i kommunerne Der er store kommunale forskelle i varigheden af længerevarende sygedagpengesager. Borgere i kommuner med det længste sygefravær har i gennemsnit næsten tre ugers sygefravær ud over otte uger. Kommuner med det korteste sygefravær har 0,8 uges sygefravær ud over otte uger i gennemsnit pr. beskæftiget, jf. figur Figur 2.18 Stor variation i sygefravær blandt kommuner Gns. fravær med en varighed på over otte uger pr. beskæftiget, uger, ,0 2,5 Fredericia 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Køge 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Med en Omegn til Kbh. større by relativt gunstige vilkår Kbh.området Kbh.området gns. vilkår mange indvandre Små relativt gunstige vilkår Øvrige relativt gunstige vilkår 0,0 Mindre gunstige vilkår Største efter Kbh. Kommuner ANM.: Figuren omfatter alene fravær ud over de første otte uger. For beskrivelse af kommunernes rammevilkår se appendiks 5.1. KILDE: og egne beregninger. Bedre kommuneindsats kan øge arbejdsudbuddet Hvis kommuner med det længste sygefravær kunne nedbringe det på niveau med landsgennemsnittet, ville det øge det effektive arbejdsudbud med godt personer. Det er regeringens mål at reducere sygefraværet med personer inden 2010, jf. VK-regeringen II (2005). 50

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen

Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen NOTAT 24. januar 2012 Sygedagpengeområdet og varighedsbegrænsningen J.nr. 4.kt/CBV 3.kt Pkt. 4, bilag 1 1. Indledning og sammenfatning Regeringen vil afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. I

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Maj 214 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3.1 Sammenfatning 91 3.2 Virksomhederne betaler selv erstatningerne 93 3.3 Arbejdsskader udvikling og status 95 3.4 Anerkendelse af arbejdsskader 11 3.5 Erstatninger

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmarkedsrapport 1999 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 16 arbejdsgiverorganisationer inden for industri, handel, transport, service og

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2010. Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 21 Helbred, arbejdsliv og offentlig forsørgelse Arbejdsmarkedsrapport 21 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden for

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats...

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats... 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Kontanthjælp 5.1 Indledning og sammenfatning... side 127 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side 129 5.3 Den kommunale indsats... side 134 5.4 Lediges rådighed... side

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets sektoranalyse til Strukturkommissionen

Beskæftigelsesministeriets sektoranalyse til Strukturkommissionen STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 2 16 København K Tlf. 35 28 81 ams@ams.dk www.ams.dk Beskæftigelsesministeriets sektoranalyse til Strukturkommissionen

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE

LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE September 2010 LANDSDÆKKENDE FLEKSJOBANALYSE Blandt borgere, virksomheder og kommuner INDHOLD 1. Resumé og Anbefalinger 3 Resumé... 3 Anbefalinger...13 2. Indledning 16 2.1 Analysens temaer og undersøgelser...16

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 18. juni 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015

Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 2015 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Kapitel 1 1 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 Familiernes økonomi fordeling, fattigdom og incitamenter 215 I tabeller

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer:

En målrettet fleksjobordning skal skabe plads til personer med færrest ressourcer: Fakta om regeringens 16 initiativer En forstærket indsats skal forebygge førtidspension: 1. Udviklingsforløb for unge 2. Kampagne, guide og forsøg med udviklingsforløb 3. Efteruddannelse for medarbejdere

Læs mere

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd

Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionens delrapport: Arbejde, vækst og velfærd September 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Arbejdsmarkedskommissionens opgave... 3 1.2 Beskæftigelsesudsigterne

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere