HR Jura. December

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR Jura. December 2012. www.accura.dk"

Transkript

1 December 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev kan du læse om ændringen af persondataloven pr. 1. januar 2013 samt nyere afsagte domme inden for det ansættelsesretlige område. Dommene omhandler bl.a. forskelsbehandling i forbindelse med tele-dating, medarbejderes tabsbegrænsningspligt i forhold til kundeklausuler og arbejdsgiverens ansvar ved skader, som medarbejderen pådrager sig ved et frivilligt firmaarrangement. HRJura er skrevet af Accuras Afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret

2 I denne udgave af HR Jura Mindre administration ved overførsel af oplysninger til udlandet Kan man få en arbejdsskade ved frivillig deltagelse i et motionsløb? Ulovlig forskelsbehandling i Telebaren Arbejdsgiver var bundet af forlig Opsigelse af lejemål under forældreorlov Må en medarbejder optage en samtale med sin arbejdsgiver? Ingen kompensation for kundeklausul pga. opstart af egen virksomhed Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Gæsteartikler i december I denne udgave har vi inkluderet et par gæsteartikler fra Accura Tax Partnerselskab omhandlende genindførelsen af ligningslovens 33A samt ændringen af reglerne om beskatning af fri bolig, der træder i kraft 1. januar Artiklerne er skrevet af Accura Tax s medarbejdere. God fornøjelse

3 Mindre administration ved overførsel af oplysninger til udlandet For mange virksomheder er udveksling af oplysninger med andre virksomheder eller personer, der er placeret i udlandet, en vigtig del af dagligdagen. Ifølge persondataloven må der som udgangspunkt kun overføres oplysninger til sikre lande, dvs. lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for de overførte oplysninger. På nuværende tidspunkt er det kun ganske få lande uden for EU/EØS-området, der er godkendt af EU-Kommissionen som værende sikre. De lande, der på nuværende tidspunkt er godkendt som sikre lande, er Andorra, Argentina, Færøerne, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey, Schweiz og Uruguay. Canada er kun godkendt i begrænset omfang, og for USA gælder godkendelsen udelukkende for oplysninger om flypassagerer. Dette betyder, at i langt de fleste tilfælde, hvor en virksomhed ønsker at overføre oplysninger til udlandet, vil virksomheden skulle indhente samtykke fra den eller de personer, som oplysningerne vedrører, eller på anden vis sikre, at de overførte oplysninger får den tilstrækkelige beskyttelse. En af måderne, hvorpå dette kan sikres, er ved at indgå en såkaldt dataoverførselsaftale. Dette er en aftale mellem den virksomhed, der sender oplysningerne, og den virksomhed, der modtager oplysningerne om, hvordan de overførte oplysninger må behandles. EU- Kommissionen har vedtaget nogle standardkontrakter, som kan bruges til dette formål. På nuværende tidspunkt skal en sådan overførselsaftale, uanset om parterne har benyttet EU-Kommissionens standardkontrakt, eller om de har udarbejdet egen dataoverførselsaftale, godkendes af Datatilsynet, inden overførslen af oplysninger må finde sted. Dette har besværliggjort virksomhedernes mulighed for smidigt og hurtigt at kunne udveksle oplysninger med virksomheder og personer i udlandet på lovlig vis. Justitsministeren har i efteråret fremsat et lovforslag, der vil betyde, at Datatilsynets tilladelse ikke længere vil skulle indhentes i forbindelse med overførsel af oplysninger til lande uden for EU/EØS, når overførslen sker på grundlag af EU-Kommissionens standardkontrakter. Herudover indebærer lovforslaget også, at det gebyr, Datatilsynet opkræver i forbindelse med behandlingen af diverse anmeldelser, stiger fra DKK til DKK Lovforslaget blev vedtaget 11. december 2012 og træder i kraft pr. 1. januar Accura bemærker Det er udelukkende overførsler, der sker på baggrund af en uændret standardkontrakt fra EU-Kommissionen, der fremover ikke vil skulle godkendes af Datatilsynet. Hvis der foretages ændringer i kontrakten, eller overførslen sker på baggrund af en kontrakt, parterne selv har udarbejdet, vil der fortsat skulle søges om tilladelse fra Datatilsynet, før overførslen kan gennemføres. Desuden gør vi opmærksom på, at reglerne vedrørende overførsel af oplysninger til udlandet finder anvendelse, uanset om der er tale om følsomme oplysninger eller helt almindelige personoplysninger. 1

4 Kan man få en arbejdsskade ved frivillig deltagelse i et motionsløb? Det spørgsmål har retten i Sønderborg for nylig besvaret bekræftende på i en sag, hvor en medarbejder vred om på sin ankel under motionsløbet DHL-stafetten. En medarbejder deltog frivilligt i DHL-stafetten sammen med en række kolleger. I forbindelse med arrangementet betalte arbejdsgiveren for de tilmeldte medarbejderes transport til og fra løbet samt mad- og drikkevarer under arrangementet. Medarbejderne fik endvidere udleveret jakker og T-shirts med arbejdsgiverens logo. Efter DHL-stafetten havde medarbejderne mulighed for at opholde sig i et telt påtrykt arbejdsgiverens logo. I teltet var der arrangeret fælles grill og konkurrencer for medarbejderne. Under løbet vred den pågældende medarbejder om på sin ankel og pådrog sig en skade. Medarbejderen påstod, at der var tale om en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvilket dog hverken Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen var enige i. Det fremgår af arbejdsskadesikringslovens 1, at formålet med loven er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskade, der er forårsaget af arbejdet eller de forhold, det foregår under. Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen mente således ikke, at den pågældende skade var forårsaget af medarbejderens arbejde eller de forhold, det foregik under. Medarbejderen indbragte sagen for byretten i Sønderborg, der i modsætning til Brbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen fandt, at den pågældende skade udgjorde en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Byretten lagde i den forbindelse vægt på følgende: at DHL-stafetten havde haft en væsentlig bevågenhed fra arbejdsgiverens side at arbejdsgiveren havde tilrettelagt og finansieret medarbejderens deltagelse i DHL-stafetten, som dog overordnet set var arrangeret af en løbeklub, og at arbejdsgiveren havde en overordnet interesse i arrangementet og medarbejderens deltagelse heri. På baggrund af forklaringerne i sagen lagde byretten endvidere til grund, at arbejdsgiveren og de lokale ledere i virksomhedens afdelinger havde opfordret medarbejderne til at deltage i DHL-stafetten. Byretten fandt således, at der var tale om en skade omfattet af arbejdsskadesikringsloven og henviste sagen til fornyet behandling i Ankestyrelsen. Accura bemærker Ankestyrelsen har efterfølgende besluttet at tage byrettens dom til efterretning med bemærkning om, at dommen ikke ændrer på Ankestyrelsens praksis. I en kommentar til dommen har Ankestyrelsen anført, at dommen er konkret formuleret og således ikke medfører, at skader pådraget under en DHL-stafet generelt set kan anses for at være forårsaget af arbejdet. Ankestyrelsen vil således fortsat foretage en konkret vurdering, i forhold til om en arbejdsgivers involvering i et arrangement for medarbejdere er tilstrækkelig til, at en personskade kan anses for omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Arbejdsgivere skal således være opmærksomme på, at skader pådraget en medarbejder som led i et arrangement af mere fritidsagtig karakter uanset om medarbejderne deltager frivilligt og uden for normal arbejdstid kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. 2

5 Ulovlig forskelsbehandling i Telebaren Højesteret fastslog ved dom af 9. oktober 2012, at det var i strid med ligestillingsloven, at Telebaren en telefonisk kontakttjeneste var tilrettelagt således, at der blev opkrævet forskellige takster for kvinder og mænd for samme ydelse. Sagen omhandlede teletjenesten Telebaren, der havde til formål at formidle telefonisk kontakt primært mellem kvinder og mænd. Teletjenesten var tilrettelagt på en sådan måde, at man for at få kontakt til en anden person enten kunne ringe på et betalingsnummer (DKK 2,50 pr. minut) eller et gratisnummer. Personer, der ringede ind på betalingsnummeret, kunne alene få kontakt til de personer, der ringede ind på gratisnummeret, og omvendt. Under sagens behandling i Højesteret blev der fremlagt en skønserklæring, der viste at ca. 322 mænd og ca. 5 kvinder i en afgrænset periode havde ringet til betalingsnummeret. I samme periode havde ca. 39 mænd og 186 kvinder ringet til gratisnummeret. På baggrund heraf skulle Højesteret tage stilling til, om driften af Telebaren var i strid med ligestillingslovens 2, der fastslår, at ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Indirekte forskelsbehandling på grund af køn kan imidlertid være lovlig, såfremt den er objektivt begrundet i et legitimt formål, og midlerne til at opnå dette er hensigtsmæssige og nødvendige. Ved vurderingen af sagen fandt Højesteret, at Telebaren leverede samme ydelse til kvinder og mænd. Højesteret fandt endvidere, at den måde, som Telebaren var tilrettelagt på, forudsatte, at mænd hovedsageligt ringede på det ene nummer og kvinder på det andet nummer. Endvidere henviste Højesteret til skønserklæringen, der viste, at stort set alle kvinder benyttede gratisnummeret, hvorimod langt de fleste mænd benyttede betalingsnummeret. Mændene, der ønskede kontakt med kvinder, var derfor nødt til at benytte betalingsnummeret, mens kvinderne, der ønskede kontakt med mænd, måtte ringe på gratisnummeret. Som følge heraf fandt Højesteret, at der for kvinder og mænd blev opkrævet forskellige takster for den samme ydelse, og at der derfor var tale om forskelsbehandling på grund af køn. Det ændrede ikke på Højesterets vurdering, at Telebaren var tilrettelagt således, at både kvinder og mænd i praksis kunne ringe på både gratisnummeret og betalingsnummeret. Heller ikke et hensyn til Telebarens indtjening, der gjorde det nødvendigt at opretholde ordningen med opringning på enten et gratisnummer eller et betalingsnummer, var et legitimt formål, der kunne retfærdiggøre forskelsbehandlingen. Således fastslog Højesteret, at Telebaren var i strid med ligestillingslovens 2, og det bagvedliggende selskab blev dømt til at skulle anerkende, at det forhold, at der blev opkrævet forskellige takster for kvinder og mænd, var i strid med ligestillingslovens 2. Accura bemærker Arbejdsgivere skal være opmærksomme på, at ulovlig forskelsbehandling kan foreligge, når en virksomhed er tilrettelagt således, at det i praksis medfører, at det ene køn stilles dårligere end det andet, herunder for eksempel at mænd og kvinder betaler forskellige priser for samme ydelse. 3

6 Arbejdsgiver var bundet af forlig Højesteret fastslog i en kendelse af 29. oktober 2012, at en arbejdsgiver var bundet af et forlig, der var indgået mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation. Omdrejningspunktet i sagen var, hvorvidt et forlig, der blev indgået mellem en lønmodtagerorganisation (på vegne af en medarbejder) og en arbejdsgiverorganisation (på vegne af en arbejdsgiver), var bindende for arbejdsgiveren og dermed kunne tvangsfuldbyrdes ved fogedretten. Den ansættelsesretlige tvist mellem arbejdsgiveren og den pågældende medarbejder havde givet anledning til to forlig mellem parterne. I det første forlig blev det aftalt, at arbejdsgiveren skulle betale DKK til medarbejderen. Af forligsteksten fremgik det, at forliget var indgået til fuld og endelig afgørelse vedrørende opsigelsen af medarbejderen. I det andet forlig, som blev indgået i Arbejdsretten, blev det aftalt, at arbejdsgiveren skulle betale DKK til medarbejderen. Det fremgik af forligsteksten, at forliget blev indgået til fuld og endelig afgørelse af ethvert mellemværende mellem parterne. Under sagen i Højesteret gjorde arbejdsgiveren gældende, at han ikke var bundet af det andet forlig, da det første forlig blev indgået til fuld og endelig afgørelse af ethvert mellemværende mellem parterne. Endvidere anførte arbejdsgiveren, at arbejdsgiverforeningen ikke havde haft fuldmagt til at indgå det andet forlig på hans vegne. Højesteret anførte indledningsvist i sin begrundelse, at ordlyden af forligsteksten i det første forlig angav, at forliget vedrørte opsigelsen af medarbejderen. På den baggrund lagde Højesteret til grund, at forliget måtte forstås som begrænset til at angå tvisten vedrørende opsigelsen af medarbejderen. Højesteret anførte yderligere, at det var ubestridt, at arbejdsgiveren på tidspunktet for indgåelsen af det andet forlig enten var medlem af den pågældende arbejdsgiverforening eller en brancheorganisation herunder. Som følge af dette medlemskab repræsenterede arbejdsgiverorganisationen således arbejdsgiveren under sagen. På baggrund heraf fastslog Højesteret, at det kollektivarbejdsretlige princip om arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationernes organisationsfuldmagt medførte, at den pågældende arbejdsgiver var bundet af forliget med lønmodtagerorganisationen, som blev indgået af arbejdsgiverorganisationen på vegne af arbejdsgiveren. Højesteret hjemviste herefter sagen til fogedretten til fremme af lønmodtagerorganisationens begæring om tvangsfuldbyrdelse af forliget. Accura bemærker Arbejdsgivere skal være opmærksomme på at medlemsskab af en arbejdsgiverforening eller en brancheorganisation, opnår foreningen/ organisationen fuldmagt til at indgå bindende forlig på arbejdsgiverens vegne. 4

7 Opsigelse af lejemål under forældreorlov Ligebehandlingsnævnet fastslog i en afgørelse af 26. september 2012, at det var i strid med ligestillingsloven at opsige lejemålet i en klinik for en selvstændig fysioterapeut på forældreorlov. Afgørelsen omhandlede en fysioterapeuts leje af et lokale i en klinik, hvorfra fysioterapeuten drev egen praksis. Da fysioterapeuten senere blev gravid og siden gik på forældreorlov, valgte ejeren af klinikken at opsige lejemålet. Fysioterapeuten mente, at opsigelsen af lejeaftalen skyldtes hendes forældreorlov, og at opsigelsen derfor var i strid med de gældende love og direktiver om ligebehandling og ligestilling, og derfor indbragte hun sagen for Ligebehandlingsnævnet med påstand om en godtgørelse svarende til 1 års løn. Ligebehandlingsnævnet fastslog, at fysioterapeuten måtte betragtes som selvstændig erhvervsdrivende, hvilket blandt andet blev begrundet i, at ejeren af klinikken ikke havde nogen instruktionsbeføjelse over for fysioterapeuten. Idet fysioterapeuten således ikke kunne anses for at være lønmodtager fandt ligebehandlingsloven ikke anvendelse, idet denne lov udelukkende beskytter lønmodtagere mod afskedigelse på grund af graviditet eller barsel. Derimod henviste Ligebehandlingsnævnet til ligestillingsloven, der fastslår, at ingen må udsætte nogen for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Dette forbud mod forskelsbehandling gælder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden. Ligebehandlingsnævnet lagde i forlængelse heraf til grund, at ejeren af klinikken til trods for at udlejning ikke var ejerens hovederhverv måtte betragtes som en person, der leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden. På baggrund heraf var lejeaftalen omfattet af ligestillingsloven. Ligestillingsloven fastslår, at såfremt en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten i dette tilfælde ejeren af klinikken at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Under sagen løftede fysioterapeuten sin del af bevisbyrden, idet der var en tæt tidsmæssig sammenhæng mellem opsigelsen af lejeaftalen og fysioterapeutens tilbagevenden fra forældreorlov. Dette gav således anledning til at formode, at ligebehandlingsprincippet var blevet krænket. Ejeren af klinikken begrundede derimod opsigelsen af lejeaftalen med samarbejdsproblemer med fysioterapeuten, men ejeren kunne hverken dokumentere eller sandsynliggøre dette under sagen. Ejeren kunne således ikke løfte bevisbyrden for, at opsigelsen af lejeaftalen ikke var begrundet i fysioterapeutens forældreorlov, og at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket. Ligebehandlingsnævnet fastsatte skønsmæssigt godtgørelsen til fysioterapeuten til DKK Accura bemærker Afgørelsen viser, at selvstændige erhvervsdrivende kan være omfattet af beskyttelsen i ligestillingsloven og således være berettiget til en godtgørelse i tilfælde af direkte eller indirekte forskelsbehandling. 5

8 Må en medarbejder optage en samtale med sin arbejdsgiver? Ja medarbejdere har ret til at optage samtaler, som medarbejderen selv deltager i, og dette kan gøres uden at informere de øvrige personer, der deltager i samtalen, om optagelsen. Denne ret følger implicit af straffelovens 263, der fastslår, at man kan straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder, såfremt man uberettiget ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som man ikke selv deltager i, eller hvortil man uberettiget har skaffet sig adgang. Det vil sige, at det som udgangspunkt er strafbart at optage en samtale, som man ikke selv deltager i, hvorimod man har ret til at optage de samtaler, som man selv deltager i. I en nyere sag, der blev behandlet i Ligebehandlingsnævnet, lagde nævnet vægt på indholdet af en af medarbejderen optaget telefonsamtale, der afslørede, at årsagen til opsigelsen af medarbejderen reelt set var hendes graviditet. Medarbejderen fik som følge heraf tilkendt en godtgørelse på 6 måneders løn. Som arbejdsgiver skal man således være opmærksom på medarbejderes ret til at optage samtaler, idet medarbejdere i dag ved brug af smartphones mv. har vid adgang til at optage samtaler, der siden vil kunne bruges som bevis i en eventuel retssag. 6

9 Ingen kompensation for kundeklausul pga. opstart af egen virksomhed Den 12. oktober 2012 fastslog Sø- og Handelsretten, at en medarbejder ikke havde iagttaget sin tabsbegrænsnings-pligt i henhold til en kundeklausul ved opstart af egen virksomhed efter sin fratrædelse. Medarbejderen fik derfor ingen kompensation for klausulen. Formålet med en kundeklausul er at forhindre, at en medarbejder tager ansættelse hos eller kontakter og samarbejder med tidligere kunder eller samarbejdspartnere efter ansættelsesforholdets ophør. Kundeklausuler er reguleret i funktionærlovens 18a, hvoraf det fremgår, at medarbejdere, der er pålagt en kundeklausul skal modtage kompensation svarende til minimum 50% af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet for hver måned, klausulen ønskes opretholdt. Såfremt medarbejderen opnår andet passende arbejde i den periode, hvor kundeklausulen gælder, kan den tidligere arbejdsgiver modregne lønnen for dette arbejde i medarbejderens krav på kompensation. Denne ret til modregning for arbejdsgiveren indebærer, at medarbejderen har pligt til at begrænse sit tab mest muligt ved at søge passende arbejde. I den konkrete sag fratrådte en medarbejder, der var omfattet af en kundeklausul, og påbegyndte etablering af selvstændig virksomhed. Spørgsmålet i sagen var således, om medarbejderen ved opstart af egen virksomhed efter fratrædelsen havde iagttaget sin tabsbegrænsningspligt eller mistet retten til kompensation i henhold til kundeklausulen. Ved afgørelsen af sagen tog Sø- og Handelsretten udgangspunkt i forarbejderne til funktionærlovens 18a, som fastslår, at der for kundeklausuler skal gælde samme regler om kompensation som for konkurrenceklausuler (funktionærlovens 18), og samme regler skal også gælde for arbejdsgiverens modregningsadgang i kompensationen. I forlængelse heraf anførte Sø- og Handelsretten, at retspraksis vedrørende konkurrenceklausuler viser, at en tidligere medarbejders opstart af selvstændig virksomhed normalt medfører, at medarbejderen er afskåret fra at kræve erstatning ud over minimalerstatningen, der alene finder anvendelse ved konkurrenceklausuler. På baggrund heraf konkluderede Sø- og Handelsretten, at der henset til den nære sammenhæng mellem de hensyn, der søges varetaget ved funktionærlovens 18 (konkurrenceklausuler) og 18a (kundeklausuler), må gælde et tilsvarende princip med hensyn til en medarbejders krav på kompensation for en kundeklausul i tilfælde af opstart af selvstændig virksomhed. Idet den pågældende medarbejder i sagen havde anvendt et betydeligt antal arbejdstimer på at påbegynde etableringen af selvstændig virksomhed i forlængelse af sin fratrædelse, havde medarbejderen ikke iagttaget sin tabsbegrænsningspligt og var således afskåret fra at kræve kompensation for kundeklausulen. 7

10 Sø- og Handelsretten tilføjede endvidere, at der i sagen ikke forelå særlige forhold, der kunne begrunde en afvigelse fra udgangspunktet, og derfor blev arbejdsgiveren frifundet for at betale kompensation til medarbejderen. Dommen er efterfølgende anket til Højesteret. Accura bemærker Med dommen fastslår Sø- og Handelsretten, at det princip, der gælder for konkurrenceklausuler om bortfald af kompensation ved opstart af selvstændig virksomhed efter fratrædelse, ligeledes finder anvendelse i forbindelse med kundeklausuler. Sø- og Handelsretten bemærker dog, at der alene er tale om et udgangspunkt, der vil kunne fraviges, såfremt særlige forhold gør sig gældende. I praksis vil der formentlig foreligge særlige forhold, hvis medarbejderen søger passende arbejde og samtidig bruger et mindre antal timer på opstart af selvstændig virksomhed. 8

11 Anne Marie Abrahamson Partner, Advokat (L) Tlf Mobil: Anja Staugaard Jensen Partner, Advokat Tlf Mobil: Marie Louise Hansen Advokat Tlf Mobil: Mette Søderlund Christensen Advokat Tlf Mobil: Maria Bukdahl Rukjær Advokatfuldmægtig Tlf Mobil: Kontakt Tuborg Boulevard Hellerup/Cph. Denmark CVR no Phone Fax accura.dk

12 FRI BOLIG OG ANDRE PERSONALEGODER I 2013 Reglerne vedrørende beskatning af fri bolig er ændret med virkning fra 1. januar I det følgende vil ændringerne vedrørende beskatning af fri bolig blive gennemgået, ligesom beskatningsreglerne for de mest almindelige personalegoder vil blive beskrevet. Personalegoder skal generelt værdiansættes til markedsværdien, når beskatningsgrundlaget skal opgøres, og egenbetaling fragår som udgangspunkt i beskatningsgrundlaget. Dog gælder der særlige værdiansættelsesregler for visse personalegoder. Fri bolig Til og med 2012 blev medarbejdere, der ikke havde bestemmende indflydelse på deres aflønning, beskattet efter de skematiske satser for værdiansættelse af fri helårsbolig. Generelt set var disse satser lave. De skematiske satser er med virkning fra 1. januar 2013 afskaffet, og fremadrettet skal medarbejdere, der ikke har bestemmende indflydelse på deres aflønning, beskattes af den faktiske markedsleje. Det bemærkes, at der gælder helt særlige værdiansættelsesregler for fri bolig til personer, der har bestemmende indflydelse på deres aflønning. Disse regler vil ikke blive gennemgået her. Ændringen betyder, at der skal foretages en individuel vurdering af udlejningsværdien af den enkeltes bolig, når beskatningsgrundlaget skal fastsættes. Lejer arbejdsgiveren boligen af tredjemand, vil denne leje som udgangspunkt svare til boligens udlejningsværdi. Men ejer arbejdsgiveren boligen, må man se på, hvad sammenlignelige boliger udlejes til. Betaler arbejdsgiveren el, varme mv., skal medarbejderen også beskattes heraf. Medarbejderens egenbetaling af husleje mv. fragår i beskatningsgrundlaget. Såfremt medarbejderen er forpligtet til at bo i ejendommen under ansættelsen og/eller er forpligtet til at fraflytte ejendommen ved fratrædelse, kan der fortsat gives et nedslag i den skattepligtige værdi af den frie bolig. En bopæls- og fraflytningspligt udløser således et nedslag på 30% i markedslejen. Bemærk, at der gælder visse regler for, hvor meget huslejen må udgøre beregnet ud fra den kontantløn, som medarbejderen modtager. Gælder der en fraflytningspligt for medarbejderen ved dennes fratrædelse, gives der et nedslag på 10% i markedslejen. Fri telefon, computer og internetadgang Fri telefon beskattes med DKK årligt, idet beskatningsgrundlaget nedsættes med 25% til DKK for ægtefæller, hvor begge har fri telefon. Det er en betingelse for ægtefællerabatten, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af fri telefon før reduktion udgør et grundbeløb på mindst DKK Det vil sige, at ægtefællerne tilsammen skal være beskattet af fri telefon i minimum 16 måneder for at kunne opnå ægtefællerabat. Egne eller hustandens øvrige telefonudgifter kan ikke fratrækkes i beskatningsgrundlaget. En computer, som anvendes arbejdsmæssigt, og som ikke er stillet til rådighed som led i en aftale om lønnedgang, er skattefri. Internetforbindelser, der giver adgang til arbejdsgiverens netværk, udløser heller ikke beskatning. ACCURA TAX Partnerselskab Tuborg Parkvej Hellerup

13 (fortsat fra forrige side) Fri bil Medarbejderen beskattes af fri bil, når denne får stillet en bil til rådighed til privat kørsel. Beskatningsgrundlaget beregnes på baggrund af minimum en måneds rådighed. Den skattepligtige værdi af fri bil sættes til 25% af den del af bilens værdi, der ikke overstiger DKK og 20% af resten. Den skattepligtige værdi beregnes dog altid af mindst DKK Hertil lægges et miljøtillæg. Tillægget er på samme størrelse som ejerafgiften eller vægtafgiften for den pågældende bil og skal lægges til den skattepligtige værdi. Dog medregnes udligningstillægget på dieselbiler og eventuelt privatbenyttelsestillæg ikke. Bilens værdi opgøres på følgende måde. For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst 3 år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi til den oprindelige nyvognspris i indtil 36 måneder regnet fra og med den måned, hvori første indregistrering er foretaget, og herefter til 75% af nyvognsprisen. For biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter. Medarbejdernes kørsel i biler, der efter deres art og fremtræden ikke er anvendelige som alternativ til en privat bil, beskattes ikke efter de almindelige regler om firmabil til rådighed for privat kørsel. Det drejer sig om fx lastvogne, kranvogne, værkstedsvogne og andre specialkøretøjer. Hvis den ansatte anvender bilen i eget erhvervsmæssigt øjemed, eller den private anvendelse ikke sker i tilknytning til den erhvervsmæssige anvendelse af bilen, skal anvendelsen af arbejdsgiverens bil beskattes med et beløb, der svarer til det, det vil koste den pågældende at leje en bil med tilsvarende anvendelsesmuligheder. Ansattes private kørsel i de nævnte særlige køretøjer, der sker i tilknytning til en erhvervsmæssig kørsel, og som overstiger km om året, beskattes med den fastsatte kilometertakst for godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, der i 2013 udgør DKK 3,82 pr. km. Køb af varer og tjenesteydelser, som arbejdsgiveren udbyder til salg som led i sin virksomhed Ved køb af disse varer og tjenesteydelser gælder, at der alene sker beskatning af medarbejderens fordel ved købet, hvis rabatten overstiger arbejdsgiverens avance. Tilskud i begrænset omfang til kaffeordninger mv. Tilskud af forholdsvis begrænset omfang til kaffe-, kantineog kunstordninger samt tilsvarende ordninger, der kun er til rådighed på arbejdspladsen, beskattes ikke. Gaver mv. Goder, som arbejdsgiveren ikke har ydet af hensyn til medarbejderens arbejde, herunder julegaver i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere mv., overstiger et grundbeløb på DKK pr. år. Hvis den samlede værdi af personalegoderne overstiger beløbsgrænsen på DKK 1.000, bliver medarbejderen beskattet af værdien af alle goderne og ikke kun af det overskydende beløb. Kontakt Malene Overgaard (Senior Manager) fra ACCURA TAX for yderligere information: Dir Mobil ACCURA TAX Partnerselskab Tuborg Parkvej Hellerup

14 LIGNINGSLOVENS 33A GENINDFØRES I vores gæsteartikel i nyhedsbrevet HA Jura fra oktober 2012 gjorde vi opmærksom på, at ligningslovens 33A var blevet afskaffet. På baggrund af forhandlingerne af finansloven er der nu fremsat lovforslag om at genindføre bestemmelsen med virkning fra det tidspunkt, hvor bestemmelsen blev ophævet, dvs. 20. september Der er ikke lagt op til ændringer af ordlyden i forhold til den oprindelige formulering, hvilket betyder, at retsstillingen bliver den samme, som den var før 20. september Lovforslaget forventes vedtaget 19. december Vedtages ligningslovens 33A, betyder det, at en person, der er bosiddende i Danmark under arbejde i udlandet i minimum 6 måneder, kan undgå at blive beskattet af denne indkomst i Danmark, såfremt visse betingelser er opfyldt. Det har ingen betydning, om den pågældendes løn bliver beskattet i udlandet. Kontakt Malene Overgaard (Senior Manager) fra ACCURA TAX for yderligere information: Dir Mobil ACCURA TAX Partnerselskab Tuborg Parkvej Hellerup

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Nye regler om klausuler

Nye regler om klausuler - Forslag til lov om ansættelsesklausuler (L 196) Christian K. Clasen og Arvid Andersen Dansk Forening for Arbejdsret Baggrund og status Regeringen varslede ændringer med Vækstpakke 2014 Udkastet til lovforslaget

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning

Direktionssekretariatet. Notat Multimediebeskatning Direktionssekretariatet Notat Multimediebeskatning Indholdsfortegnelse. 1. Indledning.... 1 2. De hidtidige regler... 1 2.1. Fri telefon (ligningslovens 16, stk. 3, nr. 3)... 1 2.2. Datakommunikation m.v.

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

Små skattefri personalegoder

Små skattefri personalegoder - 1 Små skattefri personalegoder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen og Socialdemokratiet blev i marts enige om at indføre en skattefri bagatelgrænse for personalegoder. Tanken er,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 INDHOLD Nye love og lovforslag m.v. Forslag til lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler Lovforslag

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. 1 Offentliggjort d. 12. august 2008 Forældrekøb - selskabs udlejning af lejlighed til hovedanpartshavers søn Fastsættelse af leje beskatning hovedaktionæren - tilsidesættelse af skattemyndighedernes skøn

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre?

Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Skattefrie godtgørelser og fleksible lønpakker hvad kan lade sig gøre? Danmarks Skatteadvokater Grænseområdet mellem ansættelsesret og skatteret den 27. og 28. november 2012 v/advokat David Munch davidmunch.dk,

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) LBK nr 645 af 08/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0006834 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut

INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Statsautoriseret fodterapeut Nr. 1 INDLEJEKONTRAKT (INDLEJER UDEN YDERNUMMER) Mellem Statsautoriseret fodterapeut og Statsautoriseret fodterapeut Der er den indgået følgende indlejekontrakt for indlejer uden ydernummer (herefter "Indlejekontrakten")

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Ansættelse af medarbejdere

Ansættelse af medarbejdere Ansættelse af medarbejdere Copenhagen IT University, 1 November 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Overvejelser inden ansættelse? 2 Til næste gang Udarbejd ansættelsesaftale for funktionærer

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

DISKRIMINATION SENESTE NYT

DISKRIMINATION SENESTE NYT INVITATION TIL MORGENMØDE DISKRIMINATION SENESTE NYT - HVORDAN NAVIGERER HR UDEN OM FALDGRUBERNE I LYSET AF DEN NYESTE PRAKSIS FRA EU-DOMSTOLEN OG DE DANSKE DOMSTOLE PÅ MORGENMØDET VIL VI BLANDT ANDET

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT 2015 Ansættelseskontrakt ulønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår aftale

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1:

VIKARLOVEN. Vikarlovens anvendelsesområde fremgår af 1: VIKARLOVEN Folketinget har den 31. maj 2013 vedtaget "Lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v.". Vikarloven træder i kraft den 1. juli 2013. Ansættelsesvilkårene for vikarer har

Læs mere

HR Jura. August 2012. www.accura.dk

HR Jura. August 2012. www.accura.dk August 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev sætter vi fokus på flere forskellige problemstillinger indenfor ansættelsesretten. Nyhedsbrevet behandler nye interessante domme om bl.a. deltidsreglerne,

Læs mere

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og

at jobklausuler skal aftales skriftligt med den enkelte lønmodtager, som begrænses i sine jobmuligheder som følge af jobklausulen, og NYT Nr. 8 årgang 2 JULI 2008 NY LOV OM ARBEJDSGIVERS BRUG AF JOBKL AUSULER Den 12. juni 2008 vedtog Folketinget lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler ( jobklausulloven), lov nr. 460/2008. Lovens overordnede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 Sag 259/2014 Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Højesterets dom om erhvervsevnetabsprocenten ved deltidsansættelse

Højesterets dom om erhvervsevnetabsprocenten ved deltidsansættelse Kcmuneradvokaten Dato: 26. august 2010 J.nr.: 24-7202 og 34-1262 HNT/sfm VestJ!!r Farmagsgade 23 01(-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 6115 mall@kammeradvokaten.dk www.kammeradvokaten.dk

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

HR Jura. April 2013. www.accura.dk

HR Jura. April 2013. www.accura.dk April 2013 HR Jura I HRJura sætter vi denne gang fokus på det nyligt fremsatte lovforslag om vikarers rettigheder. Endvidere gennemgår vi interessante domme og afgørelser omhandlende modregning i konkurrenceklausulers

Læs mere

Kære læser af Nyt om ansættelsesret

Kære læser af Nyt om ansættelsesret Kære læser af Nyt om ansættelsesret 2. halvår 2012 har ikke lovgivningsmæssigt begunstiget os med spændende nyheder, i skrivende stund heller ikke det ventede lovforslag om implementering af vikardirektivet.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Værdi af fri rådighed over lejlighed i uudstykket udlejningsejendom efter hovedaktionærreglerne (direktørreglen) - Landsskatterettens kendelser af 16/8 2016, jr. nr. 11-0303568, 11-0303569, 11-0303570

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere