HR Jura. December

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR Jura. December 2012. www.accura.dk"

Transkript

1 December 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev kan du læse om ændringen af persondataloven pr. 1. januar 2013 samt nyere afsagte domme inden for det ansættelsesretlige område. Dommene omhandler bl.a. forskelsbehandling i forbindelse med tele-dating, medarbejderes tabsbegrænsningspligt i forhold til kundeklausuler og arbejdsgiverens ansvar ved skader, som medarbejderen pådrager sig ved et frivilligt firmaarrangement. HRJura er skrevet af Accuras Afdeling for Arbejds- og Ansættelsesret

2 I denne udgave af HR Jura Mindre administration ved overførsel af oplysninger til udlandet Kan man få en arbejdsskade ved frivillig deltagelse i et motionsløb? Ulovlig forskelsbehandling i Telebaren Arbejdsgiver var bundet af forlig Opsigelse af lejemål under forældreorlov Må en medarbejder optage en samtale med sin arbejdsgiver? Ingen kompensation for kundeklausul pga. opstart af egen virksomhed Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Gæsteartikler i december I denne udgave har vi inkluderet et par gæsteartikler fra Accura Tax Partnerselskab omhandlende genindførelsen af ligningslovens 33A samt ændringen af reglerne om beskatning af fri bolig, der træder i kraft 1. januar Artiklerne er skrevet af Accura Tax s medarbejdere. God fornøjelse

3 Mindre administration ved overførsel af oplysninger til udlandet For mange virksomheder er udveksling af oplysninger med andre virksomheder eller personer, der er placeret i udlandet, en vigtig del af dagligdagen. Ifølge persondataloven må der som udgangspunkt kun overføres oplysninger til sikre lande, dvs. lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for de overførte oplysninger. På nuværende tidspunkt er det kun ganske få lande uden for EU/EØS-området, der er godkendt af EU-Kommissionen som værende sikre. De lande, der på nuværende tidspunkt er godkendt som sikre lande, er Andorra, Argentina, Færøerne, Guernsey, Isle of Man, Israel, Jersey, Schweiz og Uruguay. Canada er kun godkendt i begrænset omfang, og for USA gælder godkendelsen udelukkende for oplysninger om flypassagerer. Dette betyder, at i langt de fleste tilfælde, hvor en virksomhed ønsker at overføre oplysninger til udlandet, vil virksomheden skulle indhente samtykke fra den eller de personer, som oplysningerne vedrører, eller på anden vis sikre, at de overførte oplysninger får den tilstrækkelige beskyttelse. En af måderne, hvorpå dette kan sikres, er ved at indgå en såkaldt dataoverførselsaftale. Dette er en aftale mellem den virksomhed, der sender oplysningerne, og den virksomhed, der modtager oplysningerne om, hvordan de overførte oplysninger må behandles. EU- Kommissionen har vedtaget nogle standardkontrakter, som kan bruges til dette formål. På nuværende tidspunkt skal en sådan overførselsaftale, uanset om parterne har benyttet EU-Kommissionens standardkontrakt, eller om de har udarbejdet egen dataoverførselsaftale, godkendes af Datatilsynet, inden overførslen af oplysninger må finde sted. Dette har besværliggjort virksomhedernes mulighed for smidigt og hurtigt at kunne udveksle oplysninger med virksomheder og personer i udlandet på lovlig vis. Justitsministeren har i efteråret fremsat et lovforslag, der vil betyde, at Datatilsynets tilladelse ikke længere vil skulle indhentes i forbindelse med overførsel af oplysninger til lande uden for EU/EØS, når overførslen sker på grundlag af EU-Kommissionens standardkontrakter. Herudover indebærer lovforslaget også, at det gebyr, Datatilsynet opkræver i forbindelse med behandlingen af diverse anmeldelser, stiger fra DKK til DKK Lovforslaget blev vedtaget 11. december 2012 og træder i kraft pr. 1. januar Accura bemærker Det er udelukkende overførsler, der sker på baggrund af en uændret standardkontrakt fra EU-Kommissionen, der fremover ikke vil skulle godkendes af Datatilsynet. Hvis der foretages ændringer i kontrakten, eller overførslen sker på baggrund af en kontrakt, parterne selv har udarbejdet, vil der fortsat skulle søges om tilladelse fra Datatilsynet, før overførslen kan gennemføres. Desuden gør vi opmærksom på, at reglerne vedrørende overførsel af oplysninger til udlandet finder anvendelse, uanset om der er tale om følsomme oplysninger eller helt almindelige personoplysninger. 1

4 Kan man få en arbejdsskade ved frivillig deltagelse i et motionsløb? Det spørgsmål har retten i Sønderborg for nylig besvaret bekræftende på i en sag, hvor en medarbejder vred om på sin ankel under motionsløbet DHL-stafetten. En medarbejder deltog frivilligt i DHL-stafetten sammen med en række kolleger. I forbindelse med arrangementet betalte arbejdsgiveren for de tilmeldte medarbejderes transport til og fra løbet samt mad- og drikkevarer under arrangementet. Medarbejderne fik endvidere udleveret jakker og T-shirts med arbejdsgiverens logo. Efter DHL-stafetten havde medarbejderne mulighed for at opholde sig i et telt påtrykt arbejdsgiverens logo. I teltet var der arrangeret fælles grill og konkurrencer for medarbejderne. Under løbet vred den pågældende medarbejder om på sin ankel og pådrog sig en skade. Medarbejderen påstod, at der var tale om en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvilket dog hverken Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen var enige i. Det fremgår af arbejdsskadesikringslovens 1, at formålet med loven er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskade, der er forårsaget af arbejdet eller de forhold, det foregår under. Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen mente således ikke, at den pågældende skade var forårsaget af medarbejderens arbejde eller de forhold, det foregik under. Medarbejderen indbragte sagen for byretten i Sønderborg, der i modsætning til Brbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen fandt, at den pågældende skade udgjorde en arbejdsskade omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Byretten lagde i den forbindelse vægt på følgende: at DHL-stafetten havde haft en væsentlig bevågenhed fra arbejdsgiverens side at arbejdsgiveren havde tilrettelagt og finansieret medarbejderens deltagelse i DHL-stafetten, som dog overordnet set var arrangeret af en løbeklub, og at arbejdsgiveren havde en overordnet interesse i arrangementet og medarbejderens deltagelse heri. På baggrund af forklaringerne i sagen lagde byretten endvidere til grund, at arbejdsgiveren og de lokale ledere i virksomhedens afdelinger havde opfordret medarbejderne til at deltage i DHL-stafetten. Byretten fandt således, at der var tale om en skade omfattet af arbejdsskadesikringsloven og henviste sagen til fornyet behandling i Ankestyrelsen. Accura bemærker Ankestyrelsen har efterfølgende besluttet at tage byrettens dom til efterretning med bemærkning om, at dommen ikke ændrer på Ankestyrelsens praksis. I en kommentar til dommen har Ankestyrelsen anført, at dommen er konkret formuleret og således ikke medfører, at skader pådraget under en DHL-stafet generelt set kan anses for at være forårsaget af arbejdet. Ankestyrelsen vil således fortsat foretage en konkret vurdering, i forhold til om en arbejdsgivers involvering i et arrangement for medarbejdere er tilstrækkelig til, at en personskade kan anses for omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Arbejdsgivere skal således være opmærksomme på, at skader pådraget en medarbejder som led i et arrangement af mere fritidsagtig karakter uanset om medarbejderne deltager frivilligt og uden for normal arbejdstid kan være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. 2

5 Ulovlig forskelsbehandling i Telebaren Højesteret fastslog ved dom af 9. oktober 2012, at det var i strid med ligestillingsloven, at Telebaren en telefonisk kontakttjeneste var tilrettelagt således, at der blev opkrævet forskellige takster for kvinder og mænd for samme ydelse. Sagen omhandlede teletjenesten Telebaren, der havde til formål at formidle telefonisk kontakt primært mellem kvinder og mænd. Teletjenesten var tilrettelagt på en sådan måde, at man for at få kontakt til en anden person enten kunne ringe på et betalingsnummer (DKK 2,50 pr. minut) eller et gratisnummer. Personer, der ringede ind på betalingsnummeret, kunne alene få kontakt til de personer, der ringede ind på gratisnummeret, og omvendt. Under sagens behandling i Højesteret blev der fremlagt en skønserklæring, der viste at ca. 322 mænd og ca. 5 kvinder i en afgrænset periode havde ringet til betalingsnummeret. I samme periode havde ca. 39 mænd og 186 kvinder ringet til gratisnummeret. På baggrund heraf skulle Højesteret tage stilling til, om driften af Telebaren var i strid med ligestillingslovens 2, der fastslår, at ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Indirekte forskelsbehandling på grund af køn kan imidlertid være lovlig, såfremt den er objektivt begrundet i et legitimt formål, og midlerne til at opnå dette er hensigtsmæssige og nødvendige. Ved vurderingen af sagen fandt Højesteret, at Telebaren leverede samme ydelse til kvinder og mænd. Højesteret fandt endvidere, at den måde, som Telebaren var tilrettelagt på, forudsatte, at mænd hovedsageligt ringede på det ene nummer og kvinder på det andet nummer. Endvidere henviste Højesteret til skønserklæringen, der viste, at stort set alle kvinder benyttede gratisnummeret, hvorimod langt de fleste mænd benyttede betalingsnummeret. Mændene, der ønskede kontakt med kvinder, var derfor nødt til at benytte betalingsnummeret, mens kvinderne, der ønskede kontakt med mænd, måtte ringe på gratisnummeret. Som følge heraf fandt Højesteret, at der for kvinder og mænd blev opkrævet forskellige takster for den samme ydelse, og at der derfor var tale om forskelsbehandling på grund af køn. Det ændrede ikke på Højesterets vurdering, at Telebaren var tilrettelagt således, at både kvinder og mænd i praksis kunne ringe på både gratisnummeret og betalingsnummeret. Heller ikke et hensyn til Telebarens indtjening, der gjorde det nødvendigt at opretholde ordningen med opringning på enten et gratisnummer eller et betalingsnummer, var et legitimt formål, der kunne retfærdiggøre forskelsbehandlingen. Således fastslog Højesteret, at Telebaren var i strid med ligestillingslovens 2, og det bagvedliggende selskab blev dømt til at skulle anerkende, at det forhold, at der blev opkrævet forskellige takster for kvinder og mænd, var i strid med ligestillingslovens 2. Accura bemærker Arbejdsgivere skal være opmærksomme på, at ulovlig forskelsbehandling kan foreligge, når en virksomhed er tilrettelagt således, at det i praksis medfører, at det ene køn stilles dårligere end det andet, herunder for eksempel at mænd og kvinder betaler forskellige priser for samme ydelse. 3

6 Arbejdsgiver var bundet af forlig Højesteret fastslog i en kendelse af 29. oktober 2012, at en arbejdsgiver var bundet af et forlig, der var indgået mellem en arbejdsgiverorganisation og en lønmodtagerorganisation. Omdrejningspunktet i sagen var, hvorvidt et forlig, der blev indgået mellem en lønmodtagerorganisation (på vegne af en medarbejder) og en arbejdsgiverorganisation (på vegne af en arbejdsgiver), var bindende for arbejdsgiveren og dermed kunne tvangsfuldbyrdes ved fogedretten. Den ansættelsesretlige tvist mellem arbejdsgiveren og den pågældende medarbejder havde givet anledning til to forlig mellem parterne. I det første forlig blev det aftalt, at arbejdsgiveren skulle betale DKK til medarbejderen. Af forligsteksten fremgik det, at forliget var indgået til fuld og endelig afgørelse vedrørende opsigelsen af medarbejderen. I det andet forlig, som blev indgået i Arbejdsretten, blev det aftalt, at arbejdsgiveren skulle betale DKK til medarbejderen. Det fremgik af forligsteksten, at forliget blev indgået til fuld og endelig afgørelse af ethvert mellemværende mellem parterne. Under sagen i Højesteret gjorde arbejdsgiveren gældende, at han ikke var bundet af det andet forlig, da det første forlig blev indgået til fuld og endelig afgørelse af ethvert mellemværende mellem parterne. Endvidere anførte arbejdsgiveren, at arbejdsgiverforeningen ikke havde haft fuldmagt til at indgå det andet forlig på hans vegne. Højesteret anførte indledningsvist i sin begrundelse, at ordlyden af forligsteksten i det første forlig angav, at forliget vedrørte opsigelsen af medarbejderen. På den baggrund lagde Højesteret til grund, at forliget måtte forstås som begrænset til at angå tvisten vedrørende opsigelsen af medarbejderen. Højesteret anførte yderligere, at det var ubestridt, at arbejdsgiveren på tidspunktet for indgåelsen af det andet forlig enten var medlem af den pågældende arbejdsgiverforening eller en brancheorganisation herunder. Som følge af dette medlemskab repræsenterede arbejdsgiverorganisationen således arbejdsgiveren under sagen. På baggrund heraf fastslog Højesteret, at det kollektivarbejdsretlige princip om arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationernes organisationsfuldmagt medførte, at den pågældende arbejdsgiver var bundet af forliget med lønmodtagerorganisationen, som blev indgået af arbejdsgiverorganisationen på vegne af arbejdsgiveren. Højesteret hjemviste herefter sagen til fogedretten til fremme af lønmodtagerorganisationens begæring om tvangsfuldbyrdelse af forliget. Accura bemærker Arbejdsgivere skal være opmærksomme på at medlemsskab af en arbejdsgiverforening eller en brancheorganisation, opnår foreningen/ organisationen fuldmagt til at indgå bindende forlig på arbejdsgiverens vegne. 4

7 Opsigelse af lejemål under forældreorlov Ligebehandlingsnævnet fastslog i en afgørelse af 26. september 2012, at det var i strid med ligestillingsloven at opsige lejemålet i en klinik for en selvstændig fysioterapeut på forældreorlov. Afgørelsen omhandlede en fysioterapeuts leje af et lokale i en klinik, hvorfra fysioterapeuten drev egen praksis. Da fysioterapeuten senere blev gravid og siden gik på forældreorlov, valgte ejeren af klinikken at opsige lejemålet. Fysioterapeuten mente, at opsigelsen af lejeaftalen skyldtes hendes forældreorlov, og at opsigelsen derfor var i strid med de gældende love og direktiver om ligebehandling og ligestilling, og derfor indbragte hun sagen for Ligebehandlingsnævnet med påstand om en godtgørelse svarende til 1 års løn. Ligebehandlingsnævnet fastslog, at fysioterapeuten måtte betragtes som selvstændig erhvervsdrivende, hvilket blandt andet blev begrundet i, at ejeren af klinikken ikke havde nogen instruktionsbeføjelse over for fysioterapeuten. Idet fysioterapeuten således ikke kunne anses for at være lønmodtager fandt ligebehandlingsloven ikke anvendelse, idet denne lov udelukkende beskytter lønmodtagere mod afskedigelse på grund af graviditet eller barsel. Derimod henviste Ligebehandlingsnævnet til ligestillingsloven, der fastslår, at ingen må udsætte nogen for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Dette forbud mod forskelsbehandling gælder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden. Ligebehandlingsnævnet lagde i forlængelse heraf til grund, at ejeren af klinikken til trods for at udlejning ikke var ejerens hovederhverv måtte betragtes som en person, der leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden. På baggrund heraf var lejeaftalen omfattet af ligestillingsloven. Ligestillingsloven fastslår, at såfremt en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten i dette tilfælde ejeren af klinikken at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Under sagen løftede fysioterapeuten sin del af bevisbyrden, idet der var en tæt tidsmæssig sammenhæng mellem opsigelsen af lejeaftalen og fysioterapeutens tilbagevenden fra forældreorlov. Dette gav således anledning til at formode, at ligebehandlingsprincippet var blevet krænket. Ejeren af klinikken begrundede derimod opsigelsen af lejeaftalen med samarbejdsproblemer med fysioterapeuten, men ejeren kunne hverken dokumentere eller sandsynliggøre dette under sagen. Ejeren kunne således ikke løfte bevisbyrden for, at opsigelsen af lejeaftalen ikke var begrundet i fysioterapeutens forældreorlov, og at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket. Ligebehandlingsnævnet fastsatte skønsmæssigt godtgørelsen til fysioterapeuten til DKK Accura bemærker Afgørelsen viser, at selvstændige erhvervsdrivende kan være omfattet af beskyttelsen i ligestillingsloven og således være berettiget til en godtgørelse i tilfælde af direkte eller indirekte forskelsbehandling. 5

8 Må en medarbejder optage en samtale med sin arbejdsgiver? Ja medarbejdere har ret til at optage samtaler, som medarbejderen selv deltager i, og dette kan gøres uden at informere de øvrige personer, der deltager i samtalen, om optagelsen. Denne ret følger implicit af straffelovens 263, der fastslår, at man kan straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder, såfremt man uberettiget ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i lukket møde, som man ikke selv deltager i, eller hvortil man uberettiget har skaffet sig adgang. Det vil sige, at det som udgangspunkt er strafbart at optage en samtale, som man ikke selv deltager i, hvorimod man har ret til at optage de samtaler, som man selv deltager i. I en nyere sag, der blev behandlet i Ligebehandlingsnævnet, lagde nævnet vægt på indholdet af en af medarbejderen optaget telefonsamtale, der afslørede, at årsagen til opsigelsen af medarbejderen reelt set var hendes graviditet. Medarbejderen fik som følge heraf tilkendt en godtgørelse på 6 måneders løn. Som arbejdsgiver skal man således være opmærksom på medarbejderes ret til at optage samtaler, idet medarbejdere i dag ved brug af smartphones mv. har vid adgang til at optage samtaler, der siden vil kunne bruges som bevis i en eventuel retssag. 6

9 Ingen kompensation for kundeklausul pga. opstart af egen virksomhed Den 12. oktober 2012 fastslog Sø- og Handelsretten, at en medarbejder ikke havde iagttaget sin tabsbegrænsnings-pligt i henhold til en kundeklausul ved opstart af egen virksomhed efter sin fratrædelse. Medarbejderen fik derfor ingen kompensation for klausulen. Formålet med en kundeklausul er at forhindre, at en medarbejder tager ansættelse hos eller kontakter og samarbejder med tidligere kunder eller samarbejdspartnere efter ansættelsesforholdets ophør. Kundeklausuler er reguleret i funktionærlovens 18a, hvoraf det fremgår, at medarbejdere, der er pålagt en kundeklausul skal modtage kompensation svarende til minimum 50% af medarbejderens løn på fratrædelsestidspunktet for hver måned, klausulen ønskes opretholdt. Såfremt medarbejderen opnår andet passende arbejde i den periode, hvor kundeklausulen gælder, kan den tidligere arbejdsgiver modregne lønnen for dette arbejde i medarbejderens krav på kompensation. Denne ret til modregning for arbejdsgiveren indebærer, at medarbejderen har pligt til at begrænse sit tab mest muligt ved at søge passende arbejde. I den konkrete sag fratrådte en medarbejder, der var omfattet af en kundeklausul, og påbegyndte etablering af selvstændig virksomhed. Spørgsmålet i sagen var således, om medarbejderen ved opstart af egen virksomhed efter fratrædelsen havde iagttaget sin tabsbegrænsningspligt eller mistet retten til kompensation i henhold til kundeklausulen. Ved afgørelsen af sagen tog Sø- og Handelsretten udgangspunkt i forarbejderne til funktionærlovens 18a, som fastslår, at der for kundeklausuler skal gælde samme regler om kompensation som for konkurrenceklausuler (funktionærlovens 18), og samme regler skal også gælde for arbejdsgiverens modregningsadgang i kompensationen. I forlængelse heraf anførte Sø- og Handelsretten, at retspraksis vedrørende konkurrenceklausuler viser, at en tidligere medarbejders opstart af selvstændig virksomhed normalt medfører, at medarbejderen er afskåret fra at kræve erstatning ud over minimalerstatningen, der alene finder anvendelse ved konkurrenceklausuler. På baggrund heraf konkluderede Sø- og Handelsretten, at der henset til den nære sammenhæng mellem de hensyn, der søges varetaget ved funktionærlovens 18 (konkurrenceklausuler) og 18a (kundeklausuler), må gælde et tilsvarende princip med hensyn til en medarbejders krav på kompensation for en kundeklausul i tilfælde af opstart af selvstændig virksomhed. Idet den pågældende medarbejder i sagen havde anvendt et betydeligt antal arbejdstimer på at påbegynde etableringen af selvstændig virksomhed i forlængelse af sin fratrædelse, havde medarbejderen ikke iagttaget sin tabsbegrænsningspligt og var således afskåret fra at kræve kompensation for kundeklausulen. 7

10 Sø- og Handelsretten tilføjede endvidere, at der i sagen ikke forelå særlige forhold, der kunne begrunde en afvigelse fra udgangspunktet, og derfor blev arbejdsgiveren frifundet for at betale kompensation til medarbejderen. Dommen er efterfølgende anket til Højesteret. Accura bemærker Med dommen fastslår Sø- og Handelsretten, at det princip, der gælder for konkurrenceklausuler om bortfald af kompensation ved opstart af selvstændig virksomhed efter fratrædelse, ligeledes finder anvendelse i forbindelse med kundeklausuler. Sø- og Handelsretten bemærker dog, at der alene er tale om et udgangspunkt, der vil kunne fraviges, såfremt særlige forhold gør sig gældende. I praksis vil der formentlig foreligge særlige forhold, hvis medarbejderen søger passende arbejde og samtidig bruger et mindre antal timer på opstart af selvstændig virksomhed. 8

11 Anne Marie Abrahamson Partner, Advokat (L) Tlf Mobil: Anja Staugaard Jensen Partner, Advokat Tlf Mobil: Marie Louise Hansen Advokat Tlf Mobil: Mette Søderlund Christensen Advokat Tlf Mobil: Maria Bukdahl Rukjær Advokatfuldmægtig Tlf Mobil: Kontakt Tuborg Boulevard Hellerup/Cph. Denmark CVR no Phone Fax accura.dk

12 FRI BOLIG OG ANDRE PERSONALEGODER I 2013 Reglerne vedrørende beskatning af fri bolig er ændret med virkning fra 1. januar I det følgende vil ændringerne vedrørende beskatning af fri bolig blive gennemgået, ligesom beskatningsreglerne for de mest almindelige personalegoder vil blive beskrevet. Personalegoder skal generelt værdiansættes til markedsværdien, når beskatningsgrundlaget skal opgøres, og egenbetaling fragår som udgangspunkt i beskatningsgrundlaget. Dog gælder der særlige værdiansættelsesregler for visse personalegoder. Fri bolig Til og med 2012 blev medarbejdere, der ikke havde bestemmende indflydelse på deres aflønning, beskattet efter de skematiske satser for værdiansættelse af fri helårsbolig. Generelt set var disse satser lave. De skematiske satser er med virkning fra 1. januar 2013 afskaffet, og fremadrettet skal medarbejdere, der ikke har bestemmende indflydelse på deres aflønning, beskattes af den faktiske markedsleje. Det bemærkes, at der gælder helt særlige værdiansættelsesregler for fri bolig til personer, der har bestemmende indflydelse på deres aflønning. Disse regler vil ikke blive gennemgået her. Ændringen betyder, at der skal foretages en individuel vurdering af udlejningsværdien af den enkeltes bolig, når beskatningsgrundlaget skal fastsættes. Lejer arbejdsgiveren boligen af tredjemand, vil denne leje som udgangspunkt svare til boligens udlejningsværdi. Men ejer arbejdsgiveren boligen, må man se på, hvad sammenlignelige boliger udlejes til. Betaler arbejdsgiveren el, varme mv., skal medarbejderen også beskattes heraf. Medarbejderens egenbetaling af husleje mv. fragår i beskatningsgrundlaget. Såfremt medarbejderen er forpligtet til at bo i ejendommen under ansættelsen og/eller er forpligtet til at fraflytte ejendommen ved fratrædelse, kan der fortsat gives et nedslag i den skattepligtige værdi af den frie bolig. En bopæls- og fraflytningspligt udløser således et nedslag på 30% i markedslejen. Bemærk, at der gælder visse regler for, hvor meget huslejen må udgøre beregnet ud fra den kontantløn, som medarbejderen modtager. Gælder der en fraflytningspligt for medarbejderen ved dennes fratrædelse, gives der et nedslag på 10% i markedslejen. Fri telefon, computer og internetadgang Fri telefon beskattes med DKK årligt, idet beskatningsgrundlaget nedsættes med 25% til DKK for ægtefæller, hvor begge har fri telefon. Det er en betingelse for ægtefællerabatten, at ægtefællernes samlede skattepligtige værdi af fri telefon før reduktion udgør et grundbeløb på mindst DKK Det vil sige, at ægtefællerne tilsammen skal være beskattet af fri telefon i minimum 16 måneder for at kunne opnå ægtefællerabat. Egne eller hustandens øvrige telefonudgifter kan ikke fratrækkes i beskatningsgrundlaget. En computer, som anvendes arbejdsmæssigt, og som ikke er stillet til rådighed som led i en aftale om lønnedgang, er skattefri. Internetforbindelser, der giver adgang til arbejdsgiverens netværk, udløser heller ikke beskatning. ACCURA TAX Partnerselskab Tuborg Parkvej Hellerup

13 (fortsat fra forrige side) Fri bil Medarbejderen beskattes af fri bil, når denne får stillet en bil til rådighed til privat kørsel. Beskatningsgrundlaget beregnes på baggrund af minimum en måneds rådighed. Den skattepligtige værdi af fri bil sættes til 25% af den del af bilens værdi, der ikke overstiger DKK og 20% af resten. Den skattepligtige værdi beregnes dog altid af mindst DKK Hertil lægges et miljøtillæg. Tillægget er på samme størrelse som ejerafgiften eller vægtafgiften for den pågældende bil og skal lægges til den skattepligtige værdi. Dog medregnes udligningstillægget på dieselbiler og eventuelt privatbenyttelsestillæg ikke. Bilens værdi opgøres på følgende måde. For biler, der er anskaffet af arbejdsgiveren højst 3 år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi til den oprindelige nyvognspris i indtil 36 måneder regnet fra og med den måned, hvori første indregistrering er foretaget, og herefter til 75% af nyvognsprisen. For biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter. Medarbejdernes kørsel i biler, der efter deres art og fremtræden ikke er anvendelige som alternativ til en privat bil, beskattes ikke efter de almindelige regler om firmabil til rådighed for privat kørsel. Det drejer sig om fx lastvogne, kranvogne, værkstedsvogne og andre specialkøretøjer. Hvis den ansatte anvender bilen i eget erhvervsmæssigt øjemed, eller den private anvendelse ikke sker i tilknytning til den erhvervsmæssige anvendelse af bilen, skal anvendelsen af arbejdsgiverens bil beskattes med et beløb, der svarer til det, det vil koste den pågældende at leje en bil med tilsvarende anvendelsesmuligheder. Ansattes private kørsel i de nævnte særlige køretøjer, der sker i tilknytning til en erhvervsmæssig kørsel, og som overstiger km om året, beskattes med den fastsatte kilometertakst for godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel, der i 2013 udgør DKK 3,82 pr. km. Køb af varer og tjenesteydelser, som arbejdsgiveren udbyder til salg som led i sin virksomhed Ved køb af disse varer og tjenesteydelser gælder, at der alene sker beskatning af medarbejderens fordel ved købet, hvis rabatten overstiger arbejdsgiverens avance. Tilskud i begrænset omfang til kaffeordninger mv. Tilskud af forholdsvis begrænset omfang til kaffe-, kantineog kunstordninger samt tilsvarende ordninger, der kun er til rådighed på arbejdspladsen, beskattes ikke. Gaver mv. Goder, som arbejdsgiveren ikke har ydet af hensyn til medarbejderens arbejde, herunder julegaver i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere mv., overstiger et grundbeløb på DKK pr. år. Hvis den samlede værdi af personalegoderne overstiger beløbsgrænsen på DKK 1.000, bliver medarbejderen beskattet af værdien af alle goderne og ikke kun af det overskydende beløb. Kontakt Malene Overgaard (Senior Manager) fra ACCURA TAX for yderligere information: Dir Mobil ACCURA TAX Partnerselskab Tuborg Parkvej Hellerup

14 LIGNINGSLOVENS 33A GENINDFØRES I vores gæsteartikel i nyhedsbrevet HA Jura fra oktober 2012 gjorde vi opmærksom på, at ligningslovens 33A var blevet afskaffet. På baggrund af forhandlingerne af finansloven er der nu fremsat lovforslag om at genindføre bestemmelsen med virkning fra det tidspunkt, hvor bestemmelsen blev ophævet, dvs. 20. september Der er ikke lagt op til ændringer af ordlyden i forhold til den oprindelige formulering, hvilket betyder, at retsstillingen bliver den samme, som den var før 20. september Lovforslaget forventes vedtaget 19. december Vedtages ligningslovens 33A, betyder det, at en person, der er bosiddende i Danmark under arbejde i udlandet i minimum 6 måneder, kan undgå at blive beskattet af denne indkomst i Danmark, såfremt visse betingelser er opfyldt. Det har ingen betydning, om den pågældendes løn bliver beskattet i udlandet. Kontakt Malene Overgaard (Senior Manager) fra ACCURA TAX for yderligere information: Dir Mobil ACCURA TAX Partnerselskab Tuborg Parkvej Hellerup

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

HR Jura. April 2013. www.accura.dk

HR Jura. April 2013. www.accura.dk April 2013 HR Jura I HRJura sætter vi denne gang fokus på det nyligt fremsatte lovforslag om vikarers rettigheder. Endvidere gennemgår vi interessante domme og afgørelser omhandlende modregning i konkurrenceklausulers

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør

Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør STANDARDKONTRAKT Januar 2o14 Ansættelseskontrakt Lønnet virke som træner/-instruktør 1: Parterne Forening: Adresse: CVR-nr.: og Træner/instruktør: Adresse: Cpr.nr.: indgår på de i kontrakten nævnte vilkår

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk Maj 2012 HR Jura Accuras nyhedsbrev omhandler denne gang de nyligt foretagne lovændringer af ferieloven og sygedagpengeloven, der henholdsvis vedrører medarbejderes ret til erstatningsferie samt arbejdsgiverens

Læs mere

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer

Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Til tilknytningsaftalen for vikarbureau-vikarer Dansk Erhvervs tilknytningsaftale for vikarbureau-vikarer og tilhørende jobbekræftelse er udarbejdet med henblik på at opfylde betingelserne i Lov om arbejdsgiverens

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

HR Jura. August 2012. www.accura.dk

HR Jura. August 2012. www.accura.dk August 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev sætter vi fokus på flere forskellige problemstillinger indenfor ansættelsesretten. Nyhedsbrevet behandler nye interessante domme om bl.a. deltidsreglerne,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HR Jura. Oktober 2012. www.accura.dk

HR Jura. Oktober 2012. www.accura.dk Oktober 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev kan du læse om forslagene til ændring af arbejdsmiljøloven og ligestillingsloven, hvor sidstnævnte vil medføre flere kvinder i de danske ledelser.

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3

NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009. Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 NYHEDER FRA PLESNER JULI 2009 KONFLIKTLØSNING Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring... 1 Alternativer til adcitation... 3 Ret til at føre vidne - trods generel formuleret begæring Af

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere