MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf CVR. nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617"

Transkript

1 MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf CVR. nr Ordinær generalforsamling tirsdag den 27. januar Mundtlig beretning: Sammen med indkaldelsen til denne ordinære generalforsamling i Maribo Varmeværk, har I alle modtaget bestyrelsens skriftlige beretning for det forgangne år. Den skriftlige beretning beskriver primært hvorledes året 2014 er gået for Maribo Varmeværk. Bestyrelsen vil i den mundtlige beretning især koncentrere sig om: Bemærkninger til året der er gået. Overtagelsen af Hunseby Maglemer Varmeværk og vore 163 nye andelshavere. Hvad byder fremtiden på? Bestyrelsen og bestyrelsens arbejde. Varmeværkets bestyrelse bestod i den forgangne år uændret af: Rasmus Schifter Per Dalhammer Repræsentant for storkunder. Svend Aage Johannesen Erik Holsko Fl. Møller Jensen Formand. På generalforsamlingen i dag er Rasmus Schifter og Svend Aage Johannesen på valg. Begge to er villige til genvalg. Sjovt nok har også 2014 været et meget aktivt år for bestyrelsen, hvor mødeaktivitet og en stor mail-korrespondance har stået på dagsordenen. Vi når knapt at blive færdige med en stor opgave førend nye og spændende opgaver udfordrer bestyrelsen og driftsledelsen. I 2014 var det overtagelsen af Hunseby Maglemer Varmeværk, der fyldte ganske pænt i kalenderen. Derfor skal der fra min side lyde en stor tak til bestyrelsen for det ihærdige og engagerede arbejde, der også i 2014 er blevet udført. Men den samlede bestyrelse vil ikke tage hele æren for tvært imod synes vi, at en stor del af æren bør tilfalde varmeværkets personale med driftsleder Jens Nielsen i spidsen.

2 Det har været en hård - men også spændende - nød at knække, førend vores nye andelshavere i Hunseby og Maglemer fik fjernvarme fra varmeværket på C. E. Christiansens Vej. Skal vi ikke give vort personale en stor hånd. Driften af varmeværket. Distributionen af fjernvarme køre upåklagelig og også varmeproduktionen på vores egne biokedler foregår uden væsentlige problemer. I sommers foretog Jens og personale revision af begge biokedler, pumper og brønde og der blev foretaget småjusteringer og optimeringer. Det er igen konstateret, at det er forholdsmæssigt bekostelig at holde den ældste af biokedlerne kørende. Den er ved at være træt og udtjent. Det årlige lovpligtige miljøtilsyn blev udført i oktober måned uden bemærkninger. Og i forlængelse af sidste års generalforsamling er der, som lovet, opsat en ekstra pumpestation på varmeforsyningen til det vestlige Maribo. Pumpestationen er placeret ved åen på Vesterbrogade. Prisen for en sådan pumpestation ligger på godt 1 million kr. Den ny pumpestation har medført en stabil varme i den vestlige bydel og et lavere tryk i hele rørsystemet for Maribo. Det vil minimere risikoen for lækager og brud på rørene. Og det medfører så yderligere, at vi får en bedre fyringsøkonomi og besparelser på el til pumperne. Derudover er der foretaget en lang række mindre investeringer i året der er gået. I 2013/14 har vi fra kraftvarmeværket i Sakskøbing ( MSK ) modtaget ca. 80 % af den varme der er fordelt ud til andelshaverne og vi har selv produceret de resterende 20%. Kraftvarmeværket i Sakskøbing havde revision i juni og juli måned og i den periode forsynede vi Sakskøbing by med varme i alt 1744 MWh. Når vi producere varme på vore egne biokedler på C. E. Christiansens Vej så er det fordi at vi ikke kan få nok varme fra kraftvarmeværket i Sakskøbing. Refa Energi A/S, der ejer MSK, har i under revisionen i sommer foretaget en række nyinvesteringer på kraftvarmeværket, således at vi fremover skulle kunne få lidt mere varme fra Sakskøbing. Som I efterhånden har hørt nogle gange her fra talerstole, så kommer hovedparten af den fjernvarme vi bruger primært fra MSK i Sakskøbing. Den varme der produceres på MSK skal i første omgang dække fjernvarmebehovet i Sakskøbing, hvorefter vi i Maribo modtager den overskydende varme. MSK kan producere MW varme, og når varmebehovet er størst bruger Sakskøbing Fjernvarme op imod

3 18-20 MW, og de resterende 3-5 MW sendes videre til Maribo, hvor det maximale varmebehov kan nærme sig 28 MW. Allerede når temperaturen kommer ned på 3-4 plus grader kan MSK ikke levere al den varme som Maribo Varmeværk skal bruge. Derfor må vi starte vore egne biokedler for at få tilstrækkelig varme på ledningerne ud til jer andelshavere. Varmeværkets daglige drift bliver varetaget af vores driftsleder Jens Nielsen og øvrigt personale bestående af driftsassistent Klaus Kristensen og driftsassistent Klaus Bo Nielsen. På kontoret har vi Iris Christoffersen der klare den administrative side af værkets drift. Nye tilslutninger: I 2013 blev vi færdige med at nedlægge fjernvarmerør i alle Maribo s gader og veje, og senest er Hunseby og Maglemer kommet med. Forsyningsområdet er således fuldt udbygget med fjernvarmerør, således at der i årerne fremover alene bliver tale om at nedlægge nye varmerør i nye udstykninger og ved renovering af eksisterende fjernvarmerør. Vi håber naturligvis på nye tilslutninger fra ejendomme som ligger ud til det eksisterende fjernvarmenet, men antallet af ejendomme i Maribo og Hunseby, der endnu ikke aftager fjernvarme er meget begrænset. Der er kun 126 stk. ejendomme der ikke er tilsluttet Maribo Varmeværk. Nye tilslutninger kommer typisk når der sker et ejerskifte på huset. Den nye ejer ser måske mere økonomisk på tingene og kan hurtigt regne ud, at en opvarmning med fjernvarme er langt det billigste. Bestyrelsen konkluderet allerede for et par år siden, at der ikke vil bliver udført særlige bestræbelser på at få de sidste 126 bolig med, idet store bestræbelser i årerne forud ikke havde givet resultater. Vi mener, at fjernvarmen fra Maribo Varmeværk er så billig, så nem og så forsyningssikker, at det burde åbenlyst, at der er store fordele ved at tilslutte sig fællesskabet i Maribo Varmeværk. I 2014 har der udover de 163 nye andelshavere i Hunseby og Maglemer været 4 nye tilslutninger. Hunseby og Maglemer. I løbet af foråret 2014 lykkedes det at finde en løsning på, hvorledes Maribo Varmeværk kunne overtage varmeleveringsforpligtigelsen til de 159 huse der var tilsluttet Hunseby Maglemer Varmeværk.

4 Det har hele tiden været bestyrelsens intentioner, at varmebrugerne i Hunseby og Maglemer skulle være andelshavere i Maribo Varmeværk på lige fod med alle andre andelshavere. Eneste forskel skulle være, at der betales en merpris for fjernvarmen svarende til merudgifterne for at drifte, forrente og afskrive anlægget i Hunseby og Maglemer. Og sådan er det blevet. Den 12. maj 2014 havde Hunseby Maglemer Varmeværk indkaldt til generalforsamling i Hunseby Forsamlingshus. Her lød et af dagsordenen punkter: Tilslutning til Maribo Varmeværk. Forinden var det udsendt budgetter mv. med beregning af hvilket merpris varmebrugerne skulle betale i forhold til andelshaverne i Maribo. Merprisen blev primært begrundet i de relativt store finansieringsomkostninger der fremkom ved overtagelsen og etablering af rørforbindelsen til varmeværket på C. E. Christiansens Vej. I forhold til de fjernvarmepriser som Hunseby Maglemer Varmeværk havde varslet ville det blive en væsentlig billigere varmeudgift at få fjernvarmen fra Maribo Varmeværk. På generalforsamlingen deltog 72 af de 159 varmebrugere, og samtlige deltager underskrev og afleverede samme aften en anmodning om at blive andelshavere i Maribo Varmeværk. I løbet af dagene efter kom der yderligere ansøgninger, således at stort set alle fjernvarmebruger i Hunseby og Maglemer havde ansøgt om at blive andelshaver. På den baggrund indgik vi en aftale med Ole Seidenfaden om at overtage Hunseby Maglemer Varmeværk og ingeniørfirmaerne gik i gang med projektering og indhentelse af tilbud på etablering er rørforbindelsen og nedlæggelse af nye fjernvarmerør i ca. 1,5 km. vej. På planchen herpå skærmen kan I se investeringens omfang. Tallene fremgår også af indkaldelsen til generalforsamlingen. Som det ses blev projektet en del dyrere end først budgettere i størrelsesordenen 2,7 mill. kr. Finansieringsudgiften kan imidlertid alligevel holdes på det budgetterede niveau, idet det lykkedes at finde et fastforrente lån med samme løbetid hvor renten var væsentlig lavere end først budgetteret. Da hele opgaven med overtagelse af Hunseby Maglemer Varmeværk endnu ikke er afsluttet kan der ikke sættes endelige tal på økonomien, men vi kan dog se, at det bliver et minimal beløb som det årlige budget overstiges med. Og det beløb burde det være muligt at finde i driften af Hunseby og Maglemer. Det øgede investeringsomfang til trods, forventer vi, at de lovede varmepriser holder for vore nye andelshavere.

5 Så endnu engang Velkommen til vore nye andelshavere fra Hunseby og Maglemer. PS.: Ved en måleraflæsning tirsdag i sidste uge konstateres et salg på 1625 MWh for perioden 1. oktober 2014 til 20. januar Det svare til ca. halvdelen af det budgetterede årlige varmesalg og det passer fint i sammenligning med graddagene for 2014 der jo også var en mild vinter. PS.- PS.: Der tegner sig et billede af, at varmetabet for Hunseby og Maglemer vil være på ca. 17%, hvilket er 1% mindre end budgetteret. Det er positivt. Fjernaflæsning af varmemålerne. Indtil for 2 år siden udsendte varmeværket årligt aflæsningskort til jeres egen aflæsning og indberetning. Nu sker aflæsningen automatisk i de sidste dag i varmeåret d.v.s. de sidste 2-4 dage af september måned. Faktisk foretager vi aflæsninger hvert kvartal, dels for at bruge aflæsningerne til at forbedre varmeøkonomien på varmeværket, men også i forsøget på at finde utætheder, både i fjernvarmenettet ude i vejen, men også inde i jeres huse. Det er bestyrelsens målesætning, at aflæsningerne skal kunne ske automatisk på alle tider af døgnet, dels som en service til jer, dels for søgning på utætheder og dels for at kunne køre varmeproduktio-nen endnu mere økonomisk. Der forestår derfor en investering i et sådant radiostyret aflæsningsnet. Markedet for aflæsningsnet følger bestyrelsen derfor nøje. Værkets driftsøkonomi: Som altid er varmeværkets driftsresultat på 0 kr., hvilket er lovbestemt. Der må ikke oparbejdes driftsoverskud eller for den sags skyld underskud - idet varmeværket skal hvile i sig selv økonomisk. Hvis der således det ene år er et overskud på regnskabet, så modregnes overskuddet i det kommende års budget og tilsvarende hvis der er underskud. For at kunne overholde nogle tidsfrister overfor Energitilsynet, bliver der udarbejdet og vedtaget budget for det kommende varmeår allerede i august / september måned. På det tidspunkt ved vi jo bl.a. ikke om det bliver en kold eller mild vinter. Derfor budgetteres der ud fra et normalt varmeforbrugende år. Budgettet og de fastlagte varmepriser vil aldrig kunne ramme et nul i driftsresultat, der vil altid være reguleringer at foretage det sker på kontoen for Årets over/underdækning.

6 På den måde vil varmeværkets drift hvile i sig selv set over en årrække. Regnskabets hovedtal for varmeåret 2013/14 og budget 2014/15 gennemgås på generalforsamlingens næste punkter. Tilsvarende er gældende for a/conto varmebetalinger der fastsættes for jer andelshavere. Vi har en stor erfaring men vil formentlig sjældent ramme rigtig for jer alle. Derfor er der en årsafregning til hver enkelt andelshaver, der viser om I skal efterbetale eller have penge tilbage. For varmeåret 2013/14 blev der tilbagebetalt rigtig mange penge. Faktisk tilbagebetale Maribo Varmeværk i november måned lige knapt 7 mill. kr., mens nogle få måtte efterbetale for i alt kr. Netto udbetalte varmeværket altså 6,7 mill kr. til borgerne i Maribo. En årsag var, at Forsyningssikkerhedsafgiften ikke blev opkrævet af staten det svarede til 3,2 mill. kr., medens de resterende ca. 3,5 mill. kr. primært kan tilskrives til den milde vinter. Henlæggelser. Generalforsamlingen vedtog for 3 år siden en investeringsplan, der primært omhandler en ny varmeproducerende enhed, hvilket kort fortalt betyder et nyt varmeværk. Det er den samme investeringsplan vi skal godkende igen i dag. I henhold til investeringsplanen opkræves der henlæggelser på årligt 2,4 mill. kr. med en planlagt gennemførelse af investeringerne senest i Pr. 1. oktober 2014 har vi derfor opsparet 4,8 mill. kr. og dertil lægges så yderligere 2,4 mill. kr. i løbet af Hensættelserne eller opsparingen sker, for at sikre en fortsat billige varme fra Maribo Varmeværk i mange år fremover. Henlæggelser under investeringsplanen sker i en 5 årig periode og påvirker varmeprisen i varmeåret 2014/15 med 39,78 kr./mwh. incl. moms. Det svarer til at I gennemsnitlig betaler kr. 720,- årligt til henlæggelserne. Bestyrelsens sonderinger på investeringsomfang for et ny bio varmeværk viser, at det koster op imod 40 mill. kr. Vore henlæggelser vil derfor ikke kunne dække den samlede investering, men vil være en væsentlig del af udgifterne til et nyt varmeværk.

7 Varmepriser fra Maribo Varmeværk nu og fremover. Sidste år måtte vi sætte varmepriserne op, især fordi også fjernvarmeværkerne var blevet pålagt en statsafgift den såkaldte forsyningssikkerhedsafgift. Imidlertid valgte folketinget i løbet af 2014 at annullere forsyningssikkerhedsafgiften, hvilket i øvrigt var stærkt medvirkende til, at de fleste af andelshaverne fik et ganske pænt beløb tilbage i årsafregningen for sidste varmeår. Og vi er ikke blevet pålagt at opkræve en anden afgift til afløsning for forsyningssikkerhedsafgiften. Bl.a. derfor har det været muligt at nedsætte varmepriserne for det varmeår vi er i gang med nu hvilket i øvrigt også kommer vore nye andelshavere i Hunseby og Maglemer til gode. De nye priser betyder, at et standardhus defineret som 130 m2 bolig med et varmeforbrug på 18,1 MWh/år vil have en årlig varmeudgift på kr ,- incl. moms. dog betyder tillægsprisen for Hunseby og Maglemer, at prisen her bliver på kr ,-. Til sammenligning vil det samme hus opvarmet med oliefyr have en årlig varmeudgift på ca. kr ,- - selv med de lavere oliepriser. Sammenligner vi varmepriserne for Maribo Varmeværk med andre varmeværker på Lolland Falster synes vi stadig at være det billigste varmeværk. Og så har Energitilsynet netop offentliggjort en statistik der viser, at Maribo Varmeværk er billigst øst for Storebælt. På planchen er lavet en u-autoriseret undersøgelse af varmepriserne på Lolland Falster. Det er sket via de enkelte varmeværkers hjemmesider. Alle priser er billigere end opvarmning med olie og i øvrigt endnu billigere end elopvarmning Fjernvarmepriserne varierer fra kr. for opvarmning af standardhuset. Det er bestyrelsens vurdering, at varmepriserne fra Maribo Varmeværk vil kunne holdes i ro i en længere årrække. Der kan selvfølgelig komme små udsving, men vi forudser ikke de store prisstigninger de næste år. Afgifter pålagt af staten er vi selvfølgelig ikke herre over. Lovpligtige energibesparelser. Det er fortsat en voldsom opgave som de kære folketingspolitikere har pålagt de lokale fjernvarmeværker. Maribo Varmeværk har gennem årerne modtaget krav om årlige energibesparelser, der for hvert af årerne 2012, 2013 og 2014 udgjorde 2304 MWh.

8 Kravet svarer til det totale varmeforbrug i 127 standardhuse i hvert af de 3 år! For 2015 til 2018 er kravet skærpet yderligere til 2791 MW. Bestyrelsen finde fortsat, at Maribo Varmeværk ikke kan finde de energibesparelse som vi bliver pålagt langt fra. Der er forhåbningen om at vi lokalt måske kan finde / købe MWh i energibesparelser så der er lang vej igen. De manglende energibesparelser bliver vi nødt til at købe hos andre, og vi taler her om en væsentlig udgift for varmeværket og dermed for andelshaverne det er en årlig udgift nærmer sig 1,5 mill. kr. For varmeåret 2013/14 har vi endda købt energibesparelser for mere end 1,6 mill. kr. Afkøling af returvandet fra varmebrugerne Desværre har vi samlet set fortsat en afkøling af returvandet som ikke er god nok. Afkølingen er stort set uændret i forhold til de seneste år. Fakta er bl.a. at 31 anlæg afkøler fra 0 10 grader C. 103 anlæg afkøler fra grader C. 146 anlæg afkøler fra grader C. Målet er en afkøling samlet set på 30 grader C. I det omfang tiden tillader det, vil varmeværket uføre et tilsyn på de pågældende anlæg, startende med de dårligst afkølende anlæg. Det vil nok tage 2-3 år førend vi i gennem alle tilsynene. Vi vil ikke udføre VVS-arbejde, men fremkomme med anbefalinger til andelshaveren. Bestyrelsen og Jens Nielsen vil fortsætte med at diskutere, hvordan vi kan klare opgaven med at opnå en bedre afkøling fra andelshaverne. CO2 og forurening generelt Fjernvarmeværker forurener væsentligt mindre end hvis vi alle havde oliefyr i stedet eller brugte brændeovne til opvarmning. Maribo Varmeværk har som sædvanligt ikke brug olie som brændsel. Der er alene fyret med biomasse og det er træpiller i Maribo og halm på MSK i Sakskøbing. Det betyder at vi fortsat er CO2 neutrale.

9 Både varmeværket i Maribo og Refa s kraftvarmeværk i Sakskøbing renser røgen for partikler, således at vi forurener minimalt og i øvrigt under de grænseværdier der er foreskrevet. Fremtiden: Bestyrelsen beskæftiger sig en hel del med Maribo Varmeværks fremtid og vi har et åbent forum for ideer både de vilde ideer og de der kan lade sig gøre. Varmeværket er repræsenteret ved driftsleder Jens Nielsen i styregruppen for STEPS Strategisk Tværkommunal Energi Planlægning Sjælland som repræsentant for private varmeforsynings-selskaber. STEPS er etableret af Region Sjælland med henblik på planlægning af energiforsyningen på Sjælland og Lolland-Falster. Herved opnår vi indflydelse og kan ud fra den viden planlægge driften og investeringer for Maribo Varmeværk i årerne fremover. Udover varmeforsyningen fra MSK kan vi i dag producere varme på 2 biokedler og et oliefyret reserveværk. Den ene og ældste biokedel nærmer sig de 30 år, og vil kræve en udskiftning inden for meget få år. Derfor har bestyrelsen været på jagt efter de meste optimale muligheder for etablering af en anden varmeproduktion. Heri indgår også mulighederne for samarbejder med vore nabovarmeværker. Derfor har vi i efteråret 2014 indsendt en ansøgning til Lolland Kommune om en principiel tilladelse til opførelse af et nyt træflisfyret eller halmfyret varmeværk. Kommunen har valgt at få udarbejdet et større overblik på fjernvarmeforbruget på Lolland og har således endnu ikke afgivet svar på vores ansøgning. Bestyrelsen arbejder sideløbende videre med planlægningen af et nyt varmeværk, og har netop bedt et stort ingeniørfirma om at udarbejde et forprojekt. Det er opfattelsen, at vi skal påbegynde byggeriet af det nye varmeværk senest i Inden da skal ansøgninger, dokumentationer, godkendelse osv. være på plads og det tager typisk halve og hele år. Så vi har bestemt ikke god tid vi skal fortsætte den proces der allerede er igangsat. Og det skal anføres, at bestyrelsen ikke forventer prisstigninger på varmen som følge af en investering i et nyt varmeværk.

10 Samarbejder. Vores væsentligste samarbejdspartner er MSK - Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværket ejet af Refa Energi A/S. Samarbejdet fungere fint og personalet de to steder har en god dialog omkring den daglige drift. På bestyrelsesplan har der i det forgangne år ikke været drøftelser med MSK s ejere. Maribo Varmeværk har en leveringsaftale med MSK, der er uopsigelig til Vi er således sikret varme fra MSK i 6 år endnu. Derudover har vi et fortrinligt samarbejde med alle andelsejede fjernvarmevarmeværker på Lolland Falster. Det snakkes sammen både på bestyrelsesniveau, og i den daglige drift. Vi låner reservedele og værktøj af hinanden, ligesom der udveksles erfaringer. Og der har været indkøbsfællesskaber. Hjælpsomheden værkerne imellem er stor. Yderligere har vi den glæde at føre en fin kommunikation med Lolland Forsyning, for at finde områder hvor vi kan hjælpe hinanden. Afslutning. Som afslutning skal der som altid lyde en stor tak til alle som yder en indsats for Maribo Varmeværk der være sig varmeværkets ihærdige medarbejdere, samarbejdspartnere og andre. Og også en stor tak til alle jer andelshavere, der jo både er Maribo Varmeværks kunder og ejere. Bestyrelsen har jeg tidligere takket for indsatsen, men gør det gerne igen. og Denne mundtlige beretning vil indenfor kort tid kunne ses på varmeværkets nye hjemmeside hvor der tillige findes en lang række andre og nyttige oplysninger. Januar 2015/fm

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012.

MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617. Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. MARIBO VARMEVÆRK amba C. E. Christiansens Vej 40, 4930 Maribo tlf. 54781226 CVR. nr. 11135617 Ordinær generalforsamling tirsdag den 24. januar 2012. Mundtlig beretning: Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer:

Indledningsvis vil jeg dog gerne takke for samarbejdet med mine bestyrelseskollegaer: Bestyrelsesberetning 2013 for Ribe Fjernvarme Tak for ordet. Det er en god, udfordrende og spændende opgave, at være formand for Ribe Fjernvarme, og mit 5 år som formand har ikke været nogen undtagelse

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013

Varmeplananalyser for Vejle Kommune. Rapport. Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj. Juni 2013 Varmeplananalyser for Vejle Kommune Rapport Muligheder for fjernvarme i Gadbjerg og Tofthøj NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H,

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014.

Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Beretning til generalforsamlingen i Lemvig Varmeværk 15. september 2014. Emnerne: Det forløbne år Forsyningsområde og dækningsgrad Driftsøkonomi og brændselsomkostninger Varmepris og takstpolitik Drift

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget.

Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Beretning for Vrist Pumpelag april 2012 april 2013. Velkommen til generalforsamling 2013. Det er dejligt at så mange har fundet vej til Harboøre, for nu begynder der jo at ske rigtig meget. Nogle glæder

Læs mere

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013

50 års jubilæum. Hjallerup Fjernvarme. De 25 år fra 1988 til 2013. Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme 50 år De 25 år fra 1988 til 2013 Hjallerup Fjernvarme Forord: Kaj Tranholm Olesen Tekst og billeder: Christian Justesen Ældre fotos: Lokal Historisk Arkiv Sats og layout: Midtvendsyssel

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 7. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 7 Bestyrelsens beretning... 8 Resultatopgørelse for 2009/10...

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24

Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 PROFILMAGASIN MAJ 2011 Vi kan få den grønne førertrøje side 4 Gylletransporten kører under jorden side 20 Storåen er sin egen herre side 24 En vækststrategi for fremtiden. Vestforsyning vil investere i

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11

Indledning. Præsentation. Varmeprisen. Formandsberetning 2010/11 1 Formandsberetning 2010/11 Indledning Rigtig hjertelig velkommen til Varmeværkets generalforsamling. Dejligt at se jer, der er mødt op. Hvis man tager fjernvarme generalforsamlingsbriller på, så er der

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55

Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe. Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 AALESTRUP VARMEVÆRK gennem 50 år 1958-2008 Lokalhistorisk Arkiv Aalestrup Johan Fruergaard 48 Ejner Noe 1 Himmerlands Tryk A/S 98 64 12 55 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Et varmeværk bliver til side

Læs mere

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012.

Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Referat fra Marielyst Vandværks generalforsamling lørdag d.7. juli 2012. Der var 30 fremmødte heraf 22 stemmeberettigede. Den udsendte dagsorden blev fulgt. Punkt 1. Valg af dirigent. Kurt Christiansen

Læs mere

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge

Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge Helsinge Fjernvarme 51. ordinære generalforsamling 3. april 2013 kl. 19.00 Bymose Hegn, Hotel og kursuscenter, Helsinge 34 fremmødte, heraf 27 Stemmeberettigede. 761/13 Velkomst ved Formand fra Bestyrelsen

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Tirsdag 11/6-2013 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Det har hidtil været en tradition for mine forgængere at indlede formandsberetningen med

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010

Dialog er vejen frem. Indenfor. Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder 2.2010 2.2010 Indenfor Nyhedsbrevet til E.ONs fjernvarmekunder En god dialog udrydder eventuelle misforståelser og baner vejen for konstruktive resultater. Her ses formand for Faxe kommunes tværpolitiske udvalg

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen den 29. januar 2015.

Formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen den 29. januar 2015. 1 Værløse Varmeværk A.m.b.a. Formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen den 29. januar 2015. Velkommen til den ordinære generalforsamling i Værløse Varmeværk. Præsentation af bestyrelse og personale

Læs mere

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor

Varmeforsyning i Danmark. Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og - Hvorfor Titel: Varmeforsyning i Danmark Hvem Hvad Hvor og Hvorfor Udgivet af: Energistyrelsen Amaliegade 44 1246 København K Telefon: (+45) 33 92 67 00 e-mail:

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Et tilbageblik. 1960 erne.

Et tilbageblik. 1960 erne. Et tilbageblik. 1960 erne. Helsinge Borgerforening tog i 1961 initiativ til at afholde et orienterende møde om et eventuelt fjernvarmeanlæg i Helsinge. På et offentlig møde 9. maj på Helsinge Hotel mødte

Læs mere

Fremtidig varmeforsyning

Fremtidig varmeforsyning Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Slutrapport - Forundersøgelser Marts 2007 Grundejerforeningen Fasanvænget Fremtidig varmeforsyning Forundersøgelser Marts 2007 Dokument nr. Revision

Læs mere