Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere"

Transkript

1 Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært niveau. Udarbejdet af Fiskerisklen EUC Nrdvest g Navigatrs på vegne af TUR - Transprterhvervets Uddannelser Nvember 2014

2 1. Indledning Denne rapprt er udarbejdet på pdrag af TUR Transprterhvervets Uddannelser i frbindelse med et ønske m at udvikle uddannelsesstrukturen inden fr erhvervsfiskere. Rapprten baserer sig på resultater fra en kvantitativ analyse gennemført sm en spørgeskemaundersøgelse blandt aktører i erhvervsfiskeriet, relevante rganisatiner g relaterede erhverv. Rapprten er udarbejdet i tæt samarbejde mellem TUR, Fiskerisklen EUC Nrdvest g Navigatrs, sm har været prjektansvarlig under frløbet. Baggrund Danmark har ver km kystlinje g ca. 2,5 gange så strt hav- sm landareal samt en lang traditin fr fangst g pdræt af fisk. Fiskerierhvervet dækker både industrifiskeri, knsumfiskeri, rekreativt fiskeri g akvakultur. I dag er den kmmercielle fiskeri- g akvakultursektr af relativt beskedent mfang: Erhvervet beskæftigede i 2013 samlet set inkl. følgeerhverv persner på fartøjer g 222 akvakulturanlæg g havde en bruttmsætning på 4 mia. krner (Kilde: NaturErhverv). Erhvervsfiskeriet gennemgår i disse år en rivende teknlgisk udvikling g mstilling. Fra at skulle betjene frhldsvist enkelt, lavteknlgisk udstyr skal erhvervsfiskeren i dag frhlde sig til helt andre kmplicerede styringsteknikker g anlæg. Fiskeskibene g de dertilhørende kvter er blevet millinfrretninger, der drives prfessinelt i lighed med mderne virksmheder i øvrigt. Uddannelsesniveau, mkstningsreducering g værdifrøgelse på alle mråder af driften er blevet langt mere afgørende fr vækst, udvikling g succes i erhvervet. Erhvervsfiskeriet er derfr meget afhængigt af dygtige g faglærte medarbejdere, hvis kvalifikatiner g viden direkte påvirker kvaliteten af prdukter g tjenester. Erhvervsfiskerne g skipperne/rederne skal msætte de stadigt stigende teretiske udfrdringer til praktisk handling. Flåden kræver minimalt tab af havdage ved at vedligehldelse g mindre reparatiner af teknisk udstyr g fiskeredskaber skal kunne fretages til søs. Dette stiller krav m nye g betydeligt højere tekniske kmpetencer i fiskeriuddannelserne. Frmål Frmålet med at gennemføre analysen g udarbejde nærværende rapprt er at identificere erhvervsfiskeres nuværende g eventuelt kmmende behv med henblik på at understøtte kmpetenceudvikling g frbedre kvaliteten af uddannelsessystemerne inden fr erhvervsfiskere fr på den måde at medvirke til at løfte ufaglærte til faglært niveau. Frmålet er ligeledes at understøtte frbindelsen mellem Fiskerisklen g relevante aktører i erhvervet med henblik på at inddrage aktørerne i krtlægningen af nuværende g fremtidige behv fr færdigheder. S i d e 1

3 Rapprtens struktur Rapprtens indledning præsenterer baggrund, frmål samt den anvendte metde. Herefter præsenteres hvedresultaterne fra analysen samt en vurdering af besvarelserne. Rapprtens sidste del er et idékatalg med frslag til arbejdsbeskrivelser, sm eventuelt fremver kan indgå i de Fælles KmpetenceBeskrivelser (FKB) fr erhvervsfiskere. Vedlagt sm bilag bagerst i rapprten er alle de kmmentarer, der er angivet i besvarelserne (bilag 1) samt selve spørgerammen anvendt til spørgeskemaundersøgelsen (bilag 2). Den anvendte metde Analysen g dermed indhldet af nærværende rapprt er blevet til på baggrund af følgende delundersøgelser: 1) Desk research Der er blevet gennemført desk research med det frmål at skabe et verblik ver den nuværende uddannelsesstruktur fr erhvervsfiskere samt regler fr g muligheder i AMU systemet. Den indledede afdækning af den nuværende situatin samt udvælgelse af fkusmråder g udpegning af respndenter til spørgeskemaundersøgelsen har fungeret sm en invlveringsprces, hvr frstanderen g en faglærergruppe fra Fiskerisklen, TUR g Navigatrs har deltaget. 2) Spørgeskemaundersøgelse På baggrund af verblikket ver uddannelsesstrukturen g de knkrete ønsker fra TUR udarbejdede Navigatrs i samarbejde med Fiskerisklen spørgerammen fr analysen (jf. bilag 2). Fiskerisklen udsendte spørgeskemaet elektrnisk via til 267 mdtagere g til 27 mdtagere via SMS. Derudver udsendte Fiskeriets Servicefag spørgeskemaet til deres medlemmer. Danmarks Fiskerifreninger samt fiskerifreninger i udvalgte havnemråder blev kntaktet g bedt m ligeledes at udsende til deres medlemmer. 3) Analyse g vurdering Efter en første databehandling af de indkmne svar blev resultaterne præsenteret g bearbejdet på en wrkshp med deltagelse af frstanderen g faglærergruppen fra Fiskerisklen samt Navigatrs. Herefter blev data yderligere behandlet, g første udkast til rapprten g herunder idékatalget blev udarbejdet. Den endelig kvalitetssikring af indhld g vurdering af sammenfald mellem frslagene i idékatalget g FKB en er sket i tæt samarbejde mellem Fiskerisklen g Navigatrs. S i d e 2

4 2. Resultater af analysen I det følgende afsnit bliver hvedresultaterne fra analysen præsenteret. Afsnittet afsluttes med en vurdering af respndenternes besvarelser af spørgeskemaet. Omfang g prfil Fra Fiskerisklen er spørgeskemaet udsendt til 294 mdtagere. Hvr mange, der har mdtaget skemaet fra henhldsvis Fiskeriets Servicefag g frskellige fiskerifreninger, er ikke plyst. Der er i alt indkmmet 76 besvarelser på spørgeskemaet, hvilket baseret på de 294 kendte mdtagere giver en svarprcent på 26 %. Mange af de 76 respndenterne har i høj grad tilføjet uddybende g fyldestgørende kmmentarer, sm kan læses i bilag 1. Hvrdan frdelingen af respndenter ser ud kan læses af figur 1. Figur 1: Frdeling af respndenter Frdeling af respndenter Skippere Lærlinge Erhvervsfiskere Fiskerifrening 2 Frarbejdningsvirksmhed Havn Auktin Fiskehandlere Fagfrening Erhvervsskle 6 9 Andet De 16 respndenter under andet er henhldsvis en knsulent, prpeller g gearleverandør, rådgiver liberalt erhverv, kursushlder, fiskeriudvikler, imprtør/eksprtør, skibsmægler, engrs, rederi, trading virksmhed, pdrætter, arbejdsmiljøknsulenter, vdbinder, advkat, finansiering g skibsværft. Fr at nuancere undersøgelsen er besvarelserne pdelt i t grupper, alt efter m der er tale m henhldsvis skippere / erhvervsfiskere / lærlinge eller respndenter fra relaterede erhverv. S i d e 3

5 Kvalifikatiner g kmpetencer Generelt viser undersøgelsen en tendens til, at man mangler eller kmmer til at mangle kmpetencer fr at løse arbejdspgaver tilfredsstillende inden fr de fleste nævnte mråder, jf. figur 2. Hs skippere / erhvervsfiskere / lærlinge udpeges især elektrnik g el, mtr g hydraulik samt IT sm mråder, hvr man mangler eller kmmer til at mangle færdigheder. Har du arbejdspgaver i dag eller frventer du at få det i fremtiden, hvr du mangler enkelte eller flere kvalifikatiner/færdigheder fr at kunne løse pgaven tilfredsstillende? Figur 2. Den prcentvise andel sm finder de nævnte mråder aktuelle Figur 2 viser eksempelvis, at 48 % af skipperne / lærlingene / erhvervsfiskerne mener, at elektrnik g el er et mråde, hvr de mangler kmpetencer. S i d e 4

6 Undersøgelsen viser en efterspørgsel på især grundlæggende viden g kendskab til el på fiskeskibe, vedrørende både anlæg g instrumenter. Inden fr mtr g hydraulik efterspørges mere kendskab til fejlfinding, samt pasning af mtr g mindre reparatiner til havs. Inden fr IT-mrådet gælder et generelt kmpetenceløft, da IT bliver en stadig større del af erhvervsfiskerens hverdag mbrd. Se alle kmmentarer til spørgsmålene g de besvarelser, der findes under andet i bilag 1. Til sammenligning viser undersøgelsen, at generelt udvælger de relaterede erhverv i højere grad flere mråder hs erhvervsfiskerne, hvr der mangler kmpetencer eller kvalifikatiner fr at løse arbejdspgaverne tilfredsstillende. Det ses på den generelt højere prcentsats. Jf. figur 3 til sammenligning med figur 2. Hs de relaterede erhverv udpeges især kvalitet / håndtering af prdukt sm et mråde, hvr der mangler kmpetencer inden fr erhvervsfiskeriet. IT samt arbejdsmiljø g sikkerhed er ligeledes mråder, der i høj grad vælges sm mråder, hvr der er behv fr et løft i kvalifikatiner / kmpetencer. Udfører erhvervsfiskerne arbejdspgaver i dag, eller frventer du at de kmmer til det i fremtiden, hvr der er behv fr enkelte eller flere kvalifikatiner/færdigheder, fr at kunne løse pgaven tilfredsstillende? Figur 3. Den prcentvise andel sm finder de nævnte mråder aktuelle S i d e 5

7 Figur 3 viser eksempelvis, at 64 % af de relaterede erhverv, sm er repræsenteret i undersøgelsen, mener, at kvalitet / håndtering af prdukt er et mråde, hvr erhvervsfiskerne mangler kmpetencer. I relatin til kvalitet / håndtering af prdukt efterlyses pkvalificeringer inden fr både rensning, temperaturer g pakning, således at kvaliteten g dermed værdien af prduktet øges. Inden fr IT efterlyses øgede kmpetencer inden fr både anvendelse af fiskeriredskaber, indberetninger, regnskab g øknmi samt andre registreringer. På arbejdsmiljø- g sikkerhedsmrådet fremhæves behvet fr generelt øget fkus samt løbende pkvalificeringer på mrådet. Det gælder både fysisk g psykisk arbejdsmiljø samt sikkerhed på en farlig arbejdsplads. Ud ver de pstillede muligheder nævner flere respndenter, at der mangler kmpetencer inden fr fiskeribilgi g fiskerifrvaltning. Herudver mangler øgede kmpetencer inden fr driftsøknmi g ledelse. Se yderligere kmmentarer i bilag 1. Pririteringer i efteruddannelse Generelt er der enighed blandt både skippere / erhvervsfiskere / lærlinge g de relaterede erhverv m, hvilke mråder der er vigtige i frhld til efteruddannelse. Hvad er vigtigt fr dig i frhld til efteruddannelse? (Skippere / erhvervsfiskere / lærlinge) Figur 4. Hvrdan vægtes de frskellige faktrer af skippere / erhvervsfiskere / lærlinge Figur 4 viser eksempelvis, at 28 % af skipperne / erhvervsfiskerne / lærlingene mener, at uddannelse ikke kster nget er meget vigtigt. S i d e 6

8 I figur 4 ses det, at skipperne / erhvervsfiskerne / lærlingene især vægter højt, at der gives et certifikat. Her svarer hele 79 %, at det er meget vigtigt eller vigtigt. 73 % vægter gså højt (meget vigtigt eller vigtigt), at uddannelsen kan bruges i en anden sammenhæng. At uddannelsen kan tages tæt på hjemmet, at uddannelsen er gratis samt den internatinale anerkendelse vægtes af gdt halvdelen sm meget vigtigt eller vigtigt. Om efteruddannelsen er lvpligtig, mener 73 % er mindre vigtigt, uden betydning eller har ingen hldning til. Der tegner sig et enslydende billede, hvis man ser på de relaterede erhvervs besvarelser, jf. figur 5. Af besvarelserne fra de relaterede erhverv ses, at 80 % vurderer, at erhvervsfiskerne må finde mulighed fr brug af uddannelsen i andre sammenhænge sm meget vigtigt eller vigtigt. 76 % mener, at det, at der udstedes certifikat, må være meget vigtigt eller vigtigt. Sm fr skipperne / erhvervsfiskerne / lærlingene gælder det, at mtrent halvdelen vurderer, at det må være meget vigtigt eller vigtigt, at uddannelsen kan tages tæt på hjemmet, at uddannelsen er gratis samt den internatinale anerkendelse. I denne gruppe mener 42 %, at lvpligtigheden må være meget vigtig eller vigtig, mens 49 % mener, at det må være mindre vigtigt eller uden betydning. Hvad trr du er vigtigst fr erhvervsfiskeren i frhld til efteruddannelse? (Relaterede erhverv) Figur 5. Hvrdan vægtes de frskellige faktrer af relaterede erhverv Figur 5 viser eksempelvis, at 26 % af de relaterede erhverv mener, at det at uddannelsen ikke kster nget er meget vigtigt. S i d e 7

9 En kmmentar fra de relaterede erhverv lyder, at det vigtigste fr erhvervsfiskeren må være, at uddannelsen er rettet md knkrete udfrdringer inden fr erhvervet, eksempelvis øknmi, planlægning, regulering sv. Varighed af efteruddannelsen Med hensyn til varigheden af efteruddannelsen er der vervejende enighed m, at 4-7 dage er et passende frløb fr et efteruddannelsesfrløb. Det ses dg gså, at 31 % af skippere / erhvervsfiskere / lærlinge mener, at 2 eller 3 dage er passende, mens 36 % af de relaterede erhverv giver udtryk fr det samme. Det understreges i kmmentarfeltet, at det vigtigste er, at indhldet i uddannelsen er relevant, g at varigheden er tilpasset hertil. Se figur 6 g 7, der begge viser den prcentvise frdeling af, hvr langt tid et uddannelsesfrløb bør være ifølge henhldsvis skippere / erhvervsfiskere / lærlinge g ifølge det relaterede erhverv. Hvr lang tid mener du er passende at bruge på et enkelt efteruddannelsesfrløb? Figur 6: Den prcentvise frdeling ifølge skipperne / erhvervsfiskerne / lærlingene Figur 7: Den prcentvise frdeling ifølge det relaterede erhverv S i d e 8

10 Vurdering Det er værd at bemærke, at der på ngle mråder er en væsentlig frskel på, hvr mange der mener, at mrådet kræver yderligere kvalifikatiner / kmpetencer. Eksempelvis mener kun 10 % af skipperne / erhvervsfiskerne / lærlingene, at arbejdsmiljø er et mråde, sm kræver yderligere løft, mens 43 % af de relaterede erhverv har udpeget dette mråde. Der fremgår ikke en ensrettet tendens i undersøgelsen, sm kan frklare denne frskel, men der efterspørges både mere undervisning g et større fkus g struktur på mrådet i hverdagen. På mrådet kvalitet g håndtering af prdukt ses gså en væsentlig frskel med 24 % hs skippere / erhvervsfiskere / lærlinge md 64 % hs de relaterede erhverv, hvr flere er aftagere af de prdukter, erhvervsfiskerne leverer. Denne frskel kunne i sig selv være et billede på det, sm de relaterede erhverv tilsyneladende efterspørger hs erhvervsfiskerne: Større frståelse fr værdikæden g den indvirkning, kvaliteten af prdukterne har på værdien g indtjeningsmulighederne. Resultatet, der viser, at både skippere / erhvervsfiskere / lærlinge g de relaterede erhverv i høj grad vurderer det meget vigtigt eller vigtigt, at uddannelsen kan bruges i andre sammenhænge, kan ses sm et udtryk fr den til stadighed hurtigere frandring g krav til udvikling, sm gså dette erhverv plever. Ligeledes pleves udfrdringer med at rekruttere nk kvalificeret arbejdskraft til erhvervsfiskeriet. Fr at kunne tilpasse sig arbejdsmarkedet må man derfr gså kunne bruge sine kmpetencer i andre brancher / erhverv samt kunne verføre kvalifikatiner fra andre erhverv g uddannelser ind i erhvervsfiskeriet. Mere samspil mellem alle de maritime brancher gså på uddannelsessiden. Det skal være nemmere at kmme fra fiskeriet ver i søfart g mvendt. Ngle af kmmentarerne i undersøgelsen giver udtryk fr en kultur blandt erhvervsfiskerne, hvr plæring traditinelt set baseres mere på mesterlære end på (erhvervs)uddannelse. Det kan ligge til grund fr den mdsatrettede tendens, der ses i undersøgelsen ved, at skipperne / erhvervsfiskerne / lærlingene selv ligger relativt lavt i besvarelserne på, hvilke g hvr mange mråder der kræver flere kvalifikatiner fremver (jf. figur 2), mdsat de relaterede erhverv g aktører sm i højere grad ytrer ønsker m pkvalificering (jf. figur 3). Jeg mener ikke, der er behv fr flere efteruddannelser [ ]. Jeg føler mig sm skipper gdt rustet til selv at uddanne de flk jeg har ansat (hvis de er interesserede). S i d e 9

11 Ligeledes gøres der pmærksm på, at en gruppe af dem, der vælger at beskæftige sig sm erhvervsfiskere, sm udgangspunkt ikke søger en bglig uddannelse, g flere peger på, at frmen af uddannelsen skal være praksisnær. Det vigtigste må være, at der er relevant indhld, g at den enkelte undervisningsdag tager udgangspunkt i, at der er tale m [flk] der ikke er vant til at sidde ved et sklebrd. Undersøgelsen indikerer gså, at størstedelen af begge deltagergrupper i spørgeskemaundersøgelsen ikke ville finde det frdelagtigt at gøre (alle) uddannelserne lvpligtige, jf. figur 4 g 5. På baggrund af det g de frrige citater virker det rimeligt at antage, at det kræver en meget tæt dialg med erhvervsfiskerne m g fr at gøre uddannelserne attraktive, samt indhldet af uddannelsen praksisnært g direkte anvendeligt. Nærværende undersøgelse kan betragtes sm et indledende frsøg på at starte en sådan dialg. [ ] uddannelsen skal enten give mening eller være lvbestemt, ellers er der meget langt til sklebænken fr de fleste. S i d e 10

12 3. Idékatalg Ud fra spørgeskemaundersøgelsen g analysen vil der i dette afsnit blive præsenteret frslag til arbejdsbeskrivelser, sm kan indgå i de Fælles KmpetenceBeskrivelser (FKB) fr erhvervsfiskere, g dermed danne grundlag fr eventuelle ændringer i uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere. Arbejdsmiljø g sikkerhed 1. Da erhvervsfiskeren arbejder med fødevarer, sm er frdærvelige g kan udvikle sundheds- g livsfarlige gasser, skal erhvervsfiskeren have kendskab til bakteriernes udvikling g fiskens behandling. Erhvervsfiskeren skal gså kunne anvende det teknlgiske udstyr, sm kan teste fr farlige gasser. [Her tænkes især på udvikling af farlige gasser i skidtfisk, sm fr nyligt kstede t fiskere livet.] 2. Erhvervsfiskeren skal have kendskab til sikker brug af rengøringsmidler fr last samt kgeudstyr fr at sikre kvaliteten af prduktet. 3. De redskaber g teknlgien, sm erhvervsfiskerne anvender, udvikles løbende. De fartøjer, sm er erhvervsfiskernes arbejdsplads, kan være en farlig arbejdsplads. Frslag m certifikatkrav til efteruddannelse i sø- g arbejdssikkerhed hvert 5. år. 4. Erhvervsfiskeren skal have kendskab til hensigtsmæssig affaldshåndtering g srtering. 5. Erhvervsfiskeren skal have kendskab til håndtering af det psykiske arbejdsmiljø. Herudver skal erhvervsfiskeren have kendskab til kblingen mellem arbejdsmiljø g en systematiseret tilgang til egenkntrl. Findes i FKB? (ja / nej) 1. Til dels i Anvendelse af fangstredskaber Nævnes verrdnet under Anvendelse af fangstredskaber Til dels i Specielle sikkerhedsmæssige aspekter mbrd. Frslaget med certifikatkrav g efteruddannelse hvert 5. år er nyt. 4. Nyt, nævnes ikke i FKB 5. Nyt, nævnes ikke i FKB 6. Erhvervsfiskeren skal have viden m sikkerhed ved lsning af fisk. 6. Er del af FKB en under Anvendelse af fangstredskaber... S i d e 11

13 Teknlgi 7. Fr at kunne ptimere udnyttelsen af teknlgi mbrd skal erhvervsfiskeren have kendskab til, hvr pdateret viden m relevant teknlgi kan frefindes. Elektrnik g el 8. Erhvervsfiskeren skal have viden m den elektrnik g de elinstallatiner, der findes mbrd. Erhvervsfiskeren skal kunne udføre fejlfinding g skal have viden m, hvilke reparatiner g vedligehldelsespgaver, erhvervsfiskeren på frsvarlig vis kan g må udføre g skal kunne udføre disse. 7. Nyt, nævnes ikke i FKB 8. Til dels under Drift af mtrer g hydrauliske systemer. 9. Erhvervsfiskeren skal have kendskab til elektrniske instrumenter g kmpnenter mbrd, deres virkemåder g fejlfinding samt mindre reparatiner g udskiftning af kmpnenter. 10. Da ngle fartøjer har et strt energifrbrug, skal erhvervsfiskeren have kendskab til energiptimering både ved kaj g på søen. Reparatiner g vedligehld 11. Fartøjet kan befinde sig langt fra land, g da det kan give øknmiske tab at måtte gå i land i utide ved behv fr reparatiner g vedligehld samt af sikkerhedsmæssige årsager, skal erhvervsfiskeren have kendskab til fejlfinding samt reparatiner g systematisk, rettidig vedligehld af fiskegrej, hydrauliske systemer, pumper g sugeanlæg samt anden maskinel g mtr mbrd. Mindst én mbrd skal have svejsecertifikat. 12. Erhvervsfiskeren skal gså have IT-kundskab til at kunne finde supprt eller løsninger via htlines, manualer på internettet eller gdkendte hjemmesider, når man er langt fra nærmeste reparatør. Kvalitet / håndtering af prdukt 13. Erhvervsfiskere aflønnes i de fleste tilfælde sm partsfiskere, hvilket betyder, at de i alt væsentligt mdtager en prcentdel af fangstens udbytte. [Fra Arbejdsmarkedsfrhld g driftsøknmi i erhvervsfiskeriet ] Derfr er det vigtigt, at erhvervsfiskeren har kendskab til prduktkvalitet sm et knkurrenceparameter g viden m, hvad der påvirker kvaliteten g dermed værdifrøgelsen af prdukterne fra afsejling fra havn til landing. 9. Til dels under Navigatin g Instrumentbetjening. Nyt med fejlfinding. 10. Nyt, nævnes ikke i FKB 11. Det står til dels under Drift af mtrer g hydrauliske systemer + i Anvendelse af fangstredskaber. Det med fejlfinding eller systematisk vedligehld står der ikke. Decideret svejsecertifikat står der ikke. 12. Kendskab til hvr man kan finde supprt + ITkundskaber er nyt. 13. Det står til dels under Arbejdsmarkedsfrhld g driftsøknmi + Anvendelse af fangstredskaber. Det med værdifrøgelsen står der ikke. Ej heller kendskab til værdikæden fr prduktet. S i d e 12

14 Det indebærer blandt andet kendskab til bakterilgi, hygiejne, srtering, behandling g håndtering af fisk, gså i lasten herunder krrekt rensning, skylning, pakning g temperaturer. Erhvervsfiskeren skal gså have kendskab til brug af kemiske prdukter. Redskaber / selektering 14. Rammerne fr erhvervsfiskernes erhverv sættes i høj grad af plitiske bestemmelser m blandt andet discardfrbud g landingspåbud. Denne lvgivning skal erhvervsfiskeren have kendskab til g hlde sig løbende pdateret på, så hensigtsmæssig justering g selektin af redskaber kan fretages, gså med hensyn til kmmende discardfrbud. 14. Er i FKB en under "Anvendelse af fangstredskaber sm kendskab til lvgivning. 15. Lvgivningen g påbud, samt udviklingen af fangstredskaber sætter ligeledes krav til, at erhvervsfiskeren har kendskab til redskabernes pbygning g funktin, sammenhænge mellem redskaber, materialer, maskestørrelser fr at selektere i fangster g fiskestørrelser. 15. Er i FKB en under "Anvendelse af fangstredskaber 16. Erhvervsfiskeren skal have kendskab til, hvilket redskab der fisker mest krrekt i frhld til både redskabets pførsel under vand samt fiskenes reaktin i frbindelse med fangst. 16. Er i FKB en under "Anvendelse af fangstredskaber 17. Erhvervsfiskeren skal kunne udføre bødning af net, garn g trawl til søs. Mtr g hydraulik 18. Mderne fartøjer inden fr erhvervsfiskeriet har en større mtrkraft på ver 1000 HK. Dette stiller krav til, at minimum en persn mbrd har gyldigt duelighedsbevis til mtrpasning. 19. Erhvervsfiskeren skal kunne udføre generel pasning af mtr, fejlfinding, ad hc prblemløsning g mindre reparatiner til havs. Dette indehlder gså verhldelse af serviceintervaller. Læse / skrive / regne 20. Da erhvervsfiskeriet sidestilles med drift af andre mderne virksmheder, er det nødvendigt, at erhvervsfiskeren har et niveau i læse-, skrive-, g regnefærdigheder, sm svarer til minimum bestået 10. klasse. Dette er gså basalt fr kendskab til andre sprg ved besætning fra andre lande samt grundlæggende IT-færdigheder. 17. Er i FKB en under "Anvendelse af fangstredskaber 18. Drift af mtrer g hydrauliske systemer. 19. Drift af mtrer g hydrauliske systemer. 20. Står delvist under Arbejdsmarkedsfrhld S i d e 13

15 IT 21. Herudver skal erhvervsfiskeren have kendskab til g frståelse fr kutterregnskabet g fartøjets basale driftsøknmi. Herudver er det gså en frdel med kendskab til investering, frrentning, afskrivning, salg, værditilvækst g andre mråder fr at kunne fastlægge en realistisk frretningsplan i frbindelse med ejerskab, partnerskab g anden selvstændig udøvelse af erhvervet. Evner til at handle g leje fiskekvter g kendskab til samt evner til at kmmunikere hensigtsmæssigt med relevante myndigheder er ligeledes en frdel. 22. Da IT anvendes til en stadigt større del af dkumentatinen, afrapprtering, registreringer, indberetninger, øknmistyring, prgramstyring, fejlfinding g frbindelse med mverdenen, når erhvervsfiskeren er til søs, skal erhvervsfiskeren på brugerniveau kunne frstå g anvende pdaterede IT-systemer, der anvendes på fartøjet. 21. Er i FKB en under Arbejdsmarkedsfrhld 22. Der står lidt under Arbejdsmarkedsfrhld Andet 23. Erhvervsfiskeren skal have kendskab til fiskeribilgi således, at man er i stand til at langtidsplanlægge sit fiskeri samt ptimere fiskerifrvaltningen. 23. Anvendelse af fangstredskaber 24. Erhvervsfiskeren skal gså have kendskab til erhvervsaktører g strukturer g kunne kmmunikere med eksempelvis kmmune eller andre aktører. 24. Nyt, nævnes ikke i FKB en 25. Basal sømandskab nævnes sm et mråde, der mangler fkus. Med udgangspunkt i Den Stre Danskes beskrivelse af begrebet, kunne man skrive følgende ind i FKB: Krrekt håndtering af et skib, dets udrustning g udstyr samt dets ladning. Sømandskab mfatter dermed manøvrering med skibet under hensyntagen til bl.a. vind g vejr, anden trafik samt eget g andre skibes sikkerhed; endvidere lastning g lsning samt ladningens frsvarlige placering m brd, hvr der skal tages hensyn til ladningens art g til en hensigtsmæssig vægtfrdeling, så skibet ligger på et frnuftigt trim med passende stabilitet, g samtidig sådan, at der er let adgang til de enkelte ladningspartier, hvis der lastes g lsses i flere havne. Endelig mfatter sømandskab betjening g vedligehldelse af skibet g dets udstyr, herunder ikke mindst dets sikkerhedsudrustning. 25. Til dels i afsnittet Navigatin g instrumentbetjening + g i Specielle sikkerhedsmæssige aspekter mbrd. Nyt med ladningens frsvarlige placering + let adgang til de enkelte ladningspartier. S i d e 14

16 26. Skipperen skal have kendskab g kmpetence til på én gang at udfylde frskellige rller sm blandt andre direktør, HR-chef g øknmichef. 26. Nyt, nævnes ikke i FKB en S i d e 15

17 Efterrefleksin Sm det fremgår af klnnerne til højre i idékatalget, så indgår de fleste mråder, der udpeges i spørgeskemaundersøgelsen allerede i FKB en. Den kendsgerning, at mråderne stadig bliver udpeget til trds fr, at de fremgår af FKB en, at erhvervsfiskerne allerede skal kunne beherske mråderne, bør give anledning til at stille en række spørgsmål. Besvarelserne af spørgeskemaundersøgelsen giver indtryk af, at der er et behv fr et løft i kvalifikatiner g kmpetencer, gså i frhld til flere af de mråder, der allerede i dag indgår i FKB en, g det vil være interessant at dykke i, m det skyldes mangel på tilstrækkelige g tilpassede uddannelsestilbud på mråderne, m der ikke stilles nk krav til certifikater eller nget helt tredje. S i d e 16

18 Bilag 1 I dette bilag findes en samlet versigt ver kmmentarerne til de enkelte undersøgelsesspørgsmål fra begge deltagergrupper. Har du/erhvervsfiskerne arbejdspgaver i dag eller frventer du at få/at de får det i fremtiden, hvr du/de mangler enkelte eller flere kvalifikatiner/færdigheder fr at kunne løse pgaven tilfredsstillende? Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø er en bred ting. Men det skal bankes ind i hvedet. Der kan pstå farlige gasser især i skidt fisk. Og når der er udstyr til at teste det syntes jeg man skal lære g brug det. Det gør ndt i sjælen at en nyuddannet mkm sammen med sin far fr nget tid siden. Der kmmer mere g mere fkus på arbejdsmiljø - gså det psykiske. Jeg ved ikke m erhvervsfiskerne mangler færdigheder indenfr arbejdsmiljø, vi er nået langt g vi vil frtsætte af samme vej, det er et mråde vi sikkert aldrig bliver færdig med, efterhånden sm teknlgien udvikler sig, vil der være behv fr øget færdigheder inden fr arbejdsmiljøet. Der bør undervises i de almene frhld der gælder arbejdsmiljø samt de specielle frhld der gælder på havet. At det er et hårdt jb g det er ikke altid at lv g ret virker krrekt på søen. Alt arbejdsmiljø afhænger af egenkntrl Hldning g viden Der var 2 sm døde i Strandby, det var måske frdi de ikke have samme tilgang sm eks. lastptagere til arbejdet med at lsse industri fisk. Affaldshåndtering. Srtering mv. Brug af rengøringsmidler fr last samt kgeudstyr. Det kunne være dejligt med nget genpfriskning, når en ung mand på 16 år får sin uddannelse, hører han ikke mere til arbejdsmiljø. Kunne arbejde systematiseret med arbejdsmiljø g sikkerhedskultur Igen så må jeg sige at det skal pinteres at mr ikke er med på arbejdspladsen, der er kun en selv til at ryd p g gøre rent, der dukke stadig væk en elev p sm ikke har frstået det.(men det er svært, vi har alle frskellige grænser, g det kmmer gså rigtig meget an på Skipperens standart. Dem der ikke har har været igennem sikkerhedskurser trænger til at kmme igennem det. Det er den ældre generatin der er svær at flytte. Overhlde reglerne Evnen til at frstå vigtigheden af et gdt arbejdsmiljø. / Frståelse fr hvrdan man i fællesskab hlder et gdt arbejdsmiljø Sikkerhed Sikkerhedskursus fr fiskere hvr der undervises på engelsk. Overrdnet sikkerhed, genpfriskning til erfarne fiskere. S i d e 17

19 At besætningen indser hvr farlig en arbejdsplads de arbejder på g at en simpel ting sm en hjelm kan være det altafgørende mellem liv g død hvis uheldet er ude men det bliver svært at få dem til at bruge det når det ikke er en krav. Der er g kmmer generelt mere g mere fkus på sikkerhed. Jeg trr det er på samme vis sm ved arbejdsmiljøet, der er løbende en udvikling i sikkerhed, det betyder, at fiskerne ligeledes skal pdaterer deres sikkerhedsviden g det er en plagt pgave til fiskerisklen g det er nødvendigt, vi skulle gerne arbejde i retningen af, at få sikkerhedsuddannelserne bligatriske fr alle fiskere, det er gså en pgave fr arbejdsmarkedes parter. Når en fisker påbegynder en ny arbejdspgave, handler det j m alle dele af pgaven, herunder sikkerhed sm en selvfølge, det må være målet. Alm. kurser i sikkerhed samt de specielle frhld der er gældende på en af de farligste arbejdpladser. Hldning g bevidsthed Det er generelt altid gdt at udbygge sikkerheden, da der er mange løft i strpper g lign. Generel pmærksmhed g fkus. Ikke nget specifikt! Sikker brug af rengøringsmidler. Træning hvert 5 år i søsikkerhed 1 dag svarende til STCW kurset i søsikkerhed g 1 dag med brandrulle g evakuering af eget skib. Fiskeren skal være mere pmærksm at det meste mkring ham-s har langt større belastning end før.blkke wier styrerør taljegrej er tit ude fr meget høje belastninger pga bådene har større slæbe kraft''en evne båden har pnået ved større gearring samt skruedysse Større frtrlighed med brugen af udstyr g ideer til afhldelse af øvelser m brd på eget fartøj Viden sikkerhed ved lsning af industrifisk, må jeg desværre bemærke. Vi har gså haft en enkelt sm ikke har været nærværende g frstående fr at man skal læse faren før den kmmer, men der ligger nk gså en del erfaring i det! Påse at sikkerhedsreglerne bliver verhldt g undgå sløseri Evnen til at frstå vigtigheden af høj sikkerhed / Frståelse fr hvrdan man i fællesskab hlder en høj sikkerhed Teknlgi Når man er lærling er man bare en arbejdshest. Og får ikke lv g være så meget med i styrehus, hvr der evt. skal indstilles snar g ekkld Også generelt - teknlgi g it er kmmet fr at blive - der bliver hele tiden udviklet på mrådet. Her er der ligeledes en str udvikling g jeg trr fiskerne kntakte fiskerisklen, jeg trr gså, at fiskerisklen skal kntakte fiskeriet. Jeg kan ikke påpege knkret pgaver. Muligheder fr at vende tilgængelig teknlgi, der gør hverdags rutiner nemmere Generel bedre frståelse fr teknlgi med de muligheder/krav der ligger i det Ecdis g Arpha kurser. Større mulighed fr at tilegne sig viden, der gør udnyttelsen af teknlgien m brd bedre Fiskeri kræver meget mere teknlgi I dag end tidligere g udviklingen går hurtigt. Derfr er det vigtigt at fiskeren hlder sig ajur fr at kunne ptimere indsatsen. Regneark til kvter g kvte udnyttelse priser Gennemgå kursus generelt indenfr aktuel g fremtids teknlgi Mateialekendskab - tvværk g net. Løbende at hlde sig ajur med den teknlgiske udvikling S i d e 18

20 Uddannelse indenfr it- g sprgkundskaber. Elektrnik / el Alm. Rep af el g elektrnik + Lidt af hvert + generel frståelse + mere viden Generel viden samt tydning af diagram Grundlæggende kendskab til el på fiskeskibe. Trubleshting, prblemløsning til besætning g skipper. Lære de grundlæggende ting i evt i El skab, eksempvis. Ik fr mig fr jeg er faglært landmand g 24 år gammel. Men giver du en årig en sikring i hånden ved de Ik hvr den tilhøre Navigatinsmidler. srtering g søpakning g vejesystemer med printning Mere indsigt i el mbrd da der bliver mere g mere mbrd g en bagatel kan være årsag til at gå i havn. Vi har selv El-spil g 2 stk el lssespil. I lasten har vi 2 stk travers anlæg med el-taljer til at stable kasser.ku faktisk være en gd ting med kursus m el mbrd i skibene.vil selv tilmelde mig sammen med 3-4 andre mbrd hvis det kmmer. Syntes man mangler at lærer lidt m de elektrniske instrumenter mbrd på fiskeskibe. Såsm pltter, marlec sv Kendskab til elektrnisk udstyr, g hvad det kan gøre fr at ptimere til mere effektivt fiskeri. / - Fejlfinding i el generelt samt vedligehld af elinstallatiner. Der er virkelig ngle ting her, sm fiskerne ikke skal rde alt fr meget ved uden at have den nødvendige uddannelse, strømfrsyningen mbrd på større fartøjer er virkelig nget med amp, men herfr måske, skal fiskerne j gså vide hvrnår/hvr de kan/må udfører en reparatin. Elektrnik er et strt mråde, lige fra elektrnisk værktøj, svejse/skærer værktøj, her vil naturligvis gså være en rivende udvikling, herfr uddannelse, det er stre mråder. Det ville være fint hvis fiskerne kunne lære lidt m hvrdan man f.eks. måler strøm g hvad man skal passe på. Fartøjerne er afhængig af elektrnik, så grundlæggende fejlfinding. Med det stre energi frbrug, der er fr ngle fartøjer (5-600 kwh) vil kendskab til energi ptimering være en frdel - både ved kaj g i søen Et grundlæggende kursus mkring EL. Der anvendes i stigende grad elektrisk udstyr g kmpnenter m brd. Der mangler uddannelsesmuligheder inden fr dette mråde, her tænker jeg på kendskab til systemernes virkemåder g fejlfinding samt mindre reparatiner eller udskiftning af kmpnenter Man skal være frtrlig med den teknik der frefindes. Uddannelse Reparatiner g vedligehld Mere almen vedligehld af fartøjet i drift. Dæksudstyr Specielt vedligehld smøring Svejsning.Rep g vedligehld af spule-lænse g brandpumper bla udskiftning af pakdåser g pretning af pumper g el mtrer. Et gdt kendskab både fr at kunne gøre en rejse færdig. g kan spare penge i den alm vedklighldelse. Reparatin af fiskegrej er ligeledes en nødvendighed g i almindelighed kræve uddannelse, der er mange andre mråder der kræves reparatin under fiskeri, kæder - hydrauliske systemer - pumper/sugeanlæg g vedligehldelse af disse vil kræve uddannelse. S i d e 19

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalfrsamling den 23. april 2014 Referat 1. Indledning med andagt v/ Martin Lykkegaard 2. Valg af dirigent - Kristian Søndergaard blev valgt 3. Bestyrelsens beretning g visiner - Året der gik i Elim.

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER

Teatret Fair Play: MIRAS VERDENER Teatret Fair Play: S VERDENER Frfatter: Martina Mntelius Oversættelse fra svensk: Michael Ramløse Undervisningsmateriale til frdybelse I ngle af de emner, sm frestillingen tager p. Klassetrin: 4. 5. klasse

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life

Modul 8 Få det ekstra forspring. Modul 8. Få det ekstra forspring. Side 1. Lederkursus Modul 8 2008 Menu of Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8 Få det ekstra frspring Side 1 Lederkursus Mdul 8 2008 Menu f Life Mdul 8 Få det ekstra frspring Mdul 8: Få det ekstra frspring I de tidligere mduler har du lært det

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsphld Udveksling til: Kenya Udvekslingsperide: 3. februar 13. april 2013 Navn: Email: Anne Therese Sørensen annetherese86@gmail.cm Tlf. nr. 22914550 Evt. rejsekammerat: Simne, Christina

Læs mere

1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende

1. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmulighederne inden for uddannelsens område og tilgrænsende Malerfagets Faglige Fællesudvalg Islands Brygge 26 2300 København S T: 33 15 61 01 M: pst@mffu.dk Den 12. september 2014 Udviklingsredegørelse fr 2015 fr erhvervsuddannelsen til Autlakerer 1 Nøgletal 2011

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0.

Referat. Fra møde i LEU. Mandag den 23. januar 2012 fra klokken 8.30 til 10.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa, Lokale 0. Bjergparken Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 00 ssu@ssu-syd.dk www.ssu-syd.dk Referat Kntakt: Kntakt Dat: Dat CPR-nr.: Cpr Fra møde i LEU Side 1 af 5 Mandag den 23. januar 2012 fra klkken 8.30

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013

Referat af møde i det lokale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 Referat af møde i det lkale uddannelsesudvalg mandag den 11. marts 2013 30. maj 2013 /cbc Tilstede: Afbud: Anders Halling, Rita Kristensen, Annie Schacht, Tine Thrdén, Ole Svejstrup, Jan Sindberg, Mette

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007

Af Astrid Juul Poulsen, udsendt lektor i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædagogiske universitet, 2006-2007 SIG DET PÅ DANSK! Om at give eleverne kmmunikatinsstrategier til at turde mere Af Astrid Juul Pulsen, udsendt lektr i dansk ved Kennaraháskóli Íslands/Islands pædaggiske universitet, 2006-2007 I det følgende

Læs mere

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué

Krisekommunikation - Har din virksomhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Communiqué Krisekmmunikatin - Har din virksmhed en plan? Michael Buksti & Christian Bentsen Cmmuniqué 25. februar 2015 Michael Buksti Adm. direktør, Cmmuniqué Baggrund Mere end 15 års erfaring sm kmmunikatinsrådgiver

Læs mere

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores

DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i forhold til at lave et HTML site som vores DELAFLEVERING - GRUPPE 8: 1. del Indledning (spørgsmål til vejleder): Opfylder vi kursuskrav - i frhld til at lave et HTML site sm vres styresystem? Hvr skal vi begrænse s? Har vi tilstrækkelig supplerende

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave.

Stokkebjergvej 1 - Hølkerup 4500 Nykøbing Sjælland telefon 59 32 87 60 mobil 24 24 57 67 mereteduejohnsen@gmail.com www.odsherredterapihave. Det lysner - TAK Siden efteråret har vi mdtaget vervældende mange psitive tilbagemeldinger m virkningen af phldet hs s. Ngle gæster har været hs s fr nylig, mens andre har været på phld tidligere i vres

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012

Idekatalog til styregruppen. Udarbejdet af medarbejdere og ledere i Afdeling for Neurorehabilitering juni 2012 Bilag 2 - Idekatalg Juni 2011 Idekatalg til styregruppen Udarbejdet af medarbejdere g ledere i Afdeling fr Neurrehabilitering juni 2012 UDARBEJDET AF PERSONALET I AFDELINGEN I SAMARBEJDE MED LOCUSINSPIRE

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ

Referat af FU-møde den 23. september 2010 kl. 10.00 15.00 på Syddansk Erhvervsskoles Kursuscenter, Munkerisvej 161, 5220 Odense SØ Deltagere: ESB-netværkets FU Mgens Schlüter, SOSU Esbjerg Anne Birthe Mrtensen, Tradium Kent W. Kristensen, VUC Skive-Vibrg ESB-sekretariatet Afbud: Anette Halvgaard Lajla Pedersen Anders la Cur, København

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk

1 ESB-SEKRETARIAT * v /Lajla Pedersen * ProjektCare * Tlf. 2515 7909 * lajla@projektcare.dk * www.esb-netvaerk.dk Deltagere: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Randers Tekniske Skle (AMB) Mia Rasmussen, Århus tekniske Skle (MR) Yvnne Andersen, Syddansk Erhvervsskle (YA) Kirsten Habekst, VUC Vestegnen

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet

Sådan undgår du, at dit barn bliver mobbet Sådan undgår du, at dit barn bliver mbbet Bliver dit barn mbbet, bør du gribe ind, fr mbning kan give alvrlige ar på sjælden. I denne guide kan du læse en masse gde råd m, hvrdan du sm frælder håndterer

Læs mere

Studiekredsarbejdet 2011

Studiekredsarbejdet 2011 Studiekredsarbejdet 2011 Sammenskrivning Af Maria Vibe Lynge Callesen Plitifrbundet August 2011 Fagfreningen frem md 2020 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 De vigtigste pinter... 3 Fagfreningens prfil...

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00

Torsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Den Danske Skiskle Bestyrelsesmøde 26. februar 2015 Dagsrden Dat Mødested Mødetid Deltagere Trsdag d. 26. januar 2015 Idrættens Hus, Brøndby Stadin 20, 2605 Brøndby Kl. 16.00 19.00 Rasmus Lundby (RL) Tue

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012

Referat af Lean Construction-DK: Generalforsamling 2012 Referat af Lean Cnstructin-DK: Generalfrsamling 2012 Afhldt den 22. marts kl. 16.00-17.30, Teknlgisk Institut, Taastrup. Til generalfrsamlingen var der fremmødt bestyrelsen samt ca. 10 medlemmer af freningen.

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0

Systembeskrivelse KMD Digital Valgliste Version 2.1.0 KMD Digital Valgliste Versin 2.1.0 Indhldsfrtegnelse Indhldsfrtegnelse Frrd... 2 1 Applikatinen... 3 1.1 Applikatinens rbusthed... 3 1.2 Ansvar fr afvikling... 3 1.3 Evnen til at håndtere fejl... 4 2 Systemversigt...

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere