Forbundet i front. En udredning og forslag til hvordan 3F kan medvirke til at modvirke frafald på teknisk skole blandt etniske minoritetselever

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbundet i front. En udredning og forslag til hvordan 3F kan medvirke til at modvirke frafald på teknisk skole blandt etniske minoritetselever"

Transkript

1 Forbundet i front En udredning og forslag til hvordan 3F kan medvirke til at modvirke frafald på teknisk skole blandt etniske minoritetselever Antropolog Lotte Bøggild November 2006

2 Forord Mange minoritetsunge gennemfører ikke en ungdomsuddannelse. Det er et problem med sociale-, økonomiske- og personlige dimensioner. Et samfundsproblem i dagens Danmark. Denne udredning handler om frafald og forslag til fastholdelse af unge minoritetselever. Oplysningerne er indsamlet på syv tekniske skoler på afdelingerne for Bygge og Anlæg landet over. Undervisningsledere, lærere, uddannelsesvejledere, projektmedarbejdere og de unge selv har sammen med andre aktører bidraget til at belyse temaet med så mange vinkler som muligt. Ligestillingsafdelingen i 3F har med dette initiativ medvirket til at sætte fokus på frafaldet blandt unge personer med anden etnisk baggrund end dansk. Forbundet ønsker at medvirke til at udvikle strategier på feltet for at sikre Forbundets aktive medvirken til at nedsætte frafaldet på ungdomsuddannelserne. Udredningen er det første skridt i denne retning. Det er værd at lægge mærke til at forslagene fra Tænketanken og fra et udvalg under Undervisningsministeriet ikke inddrager fagbevægelsen i forslagene til en ny strategiplan, der skal sikre uddannelse til alle unge. En del af de interviewede lærere og vejledere m.v. tilknyttet de tekniske skoler har heller ikke umiddelbart tænkt på fagbevægelsens rolle i forbindelse med bekæmpelse af frafald. Det er dog bemærkelsesværdigt, at næsten samtlige adspurgte til gengæld føler sig overbeviste om, at fagbevægelsen / Forbundet kan gøre en forskel. Ikke mindst er det værd at påpege Forbundets gunstige placering som aktør i forhold til frafald og fastholdelse: Forbundet er velegnet til at gå ind i forhold og kommunikation omkring frafald og fastholdelse af de unge, idet Forbundet ikke har nogen myndighedsrolle, hverken i forhold til uddannelsesstedet eller i forhold til eleverne. Forslagene eller anbefalingerne i denne udredning tager sigte mod minoritetselever, men mange af anbefalingerne vil ligeledes være relevante for unge af etnisk dansk herkomst med tilsvarende behov. Det er væsentligt, ikke udelukkkende at se problemer med integration af elever i nutidens uddannelsesforløb og på arbejdsmarkedet som et etnisk problem, men som et ungdomsproblem, hvor unge med anden etnisk baggrund end dansk i dag udgør den største udfordring. Lotte Bøggild November

3 Indholdsfortegnelse Forord p. 2 Afsnit 1: Indledning Hvordan opgaven er grebet an. p. 5 Empiri og andet baggrundsmateriale... p. 5 Entusiasme og positiv deltagelse. p. 7 Strukturering af udredningen.. p. 8 Afsnit 2:Forslag til indsatsområder Forslag: Tiltag med aktiv medvirken af Forbundet p. 9 Løsningsforslag kan være imod Forbundets og virksomhedernes politik på området.. p. 9 Et komplekst problem p. 10 Frafald: Et etnisk problem eller et ungdomsproblem p. 10 Udvalgte forslag og indsatsområder: Fra Folkeskole til arbejdsplads p. 10 Vedr. Folkeskolen.. p. 11 Vedr. Teknisk Skole p. 11 Vedr. praktikpladser og arbejdspladsen. p. 11 Vedr. Forældresamarbejde. p. 12 Baggrund for de ovenstående forslag om indsatsområder. p. 12 De unges forudsætninger for uddannelsen. Set med medarbejdernes.. p. 13 Karakteristik af de unge p. 13 Folkeskole og vejledning.. p. 15 Uddannelsen.Hvorfor kommer de?.. p. 16 Motivation, arbejdsidentitet og påklædning. p. 17 Frafald.. p. 18 Pædagogiske overvejelser p. 20 Socialt sammenhold. p. 22 Diskrimination. p. 23 Praktik. Skolepraktik og praktikplads.. p. 24 Forældresamarbejde.. p. 26 Hvad de unge selv mener p. 27 Hvorfor er du på Teknisk Skole?... p. 27 Praktik.. p. 29 Frafald og påvirkning fra lærere.. p. 29 Afsnit 3: Frafald: Årsager og løsningsforslag. Frafald: Et samfundsproblem og et problem for den enkelte p. 31 Frafald er ikke nødvendigvis frafald. p. 32 Fokus på frafald og forklaringer på dets årsager... p. 32 Det økonomiske opsving tilgodeser lærepladser, også for etniske... p. 34 Mange rapporter og flere løsningsforslag... p. 35 3

4 Tidligere fokus på uddannelse af etniske minoriteter... p. 36 Konkrete initiativer. p. 37 Nye mål. p. 38 Kildehenvisninger p. 40 Bilag 1. Invitation til skolerne... p. 42 Bilag 2. Spørgeguide. Lærere og vejledere p. 43 Bilag 3. Spørgeguide. De unge... p. 43 4

5 Indledning Denne udredning eller erfaringsopsamling omhandler primært frafald blandt murerelever med anden etnisk baggrund end dansk på syv tekniske skolers grundforløb. Hvordan opgaven er grebet an De indledende møder omkring projektet fandt sted mellem den eksterne konsulent og de to ligestillingskonsulenter i 3F, Gunda Sjöberg og Anthony Sylvester, der har taget initiativ til dette projekt vedrørende frafald. Et stort arbejdspres og en fordeling af opgaver i afdelingen medførte, at Gunda Sjöberg fulgte projektet til dørs. Hun valgte på et tidligt tidspunkt at inddrage forslag og kommentarer fra ungdomskonsulent Mattias Tesfaye og uddannelseskonsulent Flemming Jensen. Deres konstruktive forslag til projektet viste sig at være en meget velkommen opbakning. De indgik, sammen med de øvrige personer der er involveret i projektet, bl.a. i drøftelserne om, hvilke tekniske skoler, der kunne være repræsentative for projektet. Kriterierne var, at skolerne skulle have et betydeligt antal elever med anden etnisk baggrund end dansk eller have potentiale for at få minoritetselever. Desuden gav konsulenterne deres kommentarer til det brev, der blev stilet til de skoler, der blev foreslået til at deltage i projektet (se bilag 1). Endelig gav de deres vurdering til de foreslåede interviewguides (se bilag 2 og 3). Det blev vedtaget at projektet skulle koncentrere sig om grundforløbet på Bygge og Anlæg, murerlinien, da uddannelseskonsulent Flemming Jensen har et bredt kendskab til uddannelsesledere og vejledere på dette felt. Han bidrog ganske uvurderligt til projektet ved at tage kontakt til ressourcepersonerne på de enkelte skoler, med henblik på at sikre opbakning til projektet. Det var derfor den rene fornøjelse for konsulenten at sætte sig i forbindelse med de pågældende personer med henblik på at træffe specifikke aftaler med den enkelte skole. I Ligestillingsafdelingen varetog sekretær Lone Mølholm på bedste vis og uden at vise træthed de mange opgaver, som konsulenten bad om at få ordnet. Uden de pågældendes interesse og positive opbakning havde projektet fået en anden udformning. Jeg vil i denne sammenhæng gerne benytte lejligheden til varmt at takke samtlige medarbejdere i 3F, som på den ene eller anden måde har bidraget positivt til undersøgelsen og i forberedelsen heraf. Empiri og andet baggrundsmateriale I indsamlingen af informationer om frafald og fastholdelse er der aflagt besøg på tekniske skoler, på udvalgte ungdomsvejledninger (UU), og på et fritids- og idrætsprojekt for unge, forankret i et alment boligbyggeri. Endvidere er der talt med enkelte kommunale aktører og med et par forældre til børn under ungdomsuddannelse. Af andet baggrundsmateriale er der refereret til en række rapporter og udredninger, som er publiceret inden for de seneste år. En orientering om disse redegørelser og deres påvisning af årsager til frafald og fastholdelse, især på det pædagogiske felt, er tænkt som yderligere inspiration for Forbundet, når der skal træffes beslutninger vedrørende indsatsområder. 5

6 Det empiriske materiale til denne udredning er indsamlet i to omgange. I perioden mellem april og juni 2006 er det første besøg på de syv udvalgte tekniske skoler aflagt med henblik på at foretage interview blandt medarbejdere og elever med anden etnisk baggrund end dansk på den lokale murerafdeling om frafald og fastholdelse. I alt er 30 voksne medarbejdere /aktører og 16 unge blevet interviewet under første runde. Hvert interview eller samtale varede fra ca. 15 minutter til flere timer. Til de afholdte interview og samtalemøder er der forberedt en vejledende interviewguide eller løst strukturerede spørgeskemaer. De løst strukturerede spørgeskemaer udgjorde et holdepunkt under samtalerne. Spørgeskemaet til medarbejderne blev stort set anvendt i sin fulde udstrækning, mens det hurtigt blev klart at mange unge ikke viste sig parate til at udrede sig i detaljer om deres privatliv. Dette blev respekteret uden at det dog fik lov til at få større indflydelse på samtalen. Under det andet besøg i august og september 2006 har jeg talt med samtlige unge fra hold, som inden for de seneste uger havde påbegyndt deres uddannelse som murer, i alt 125 personer. De fleste elever i denne interviewrunde er etnisk danske elever. På nogle skoler havde flere elever med anden etnisk baggrund end dansk allerede forladt undervisningen. På en skole, der havde modtaget 72 nye elever, var antallet på få uger reduceret til 56. Hensigten med denne runde var at spørge ind til hvorfor eleverne overhovedet har valgt uddannelsen, om de har kontrakt med en virksomhed om lærerplads, og om de har familie som er murere eller andre håndværkere. I anden runde blev nogle af interviewene foretaget som individuelle samtaler, mens andre spørgsmål til eleverne blev stillet mens eleverne var samlet. Disse interview var med enkelte undtagelser meget korte. De skoler, der har deltaget i forløbet er flg.: - Københavns Tekniske Skole, Drejervej - Københavns Tekniske Skole - Glostrup - Teknisk Skole i Holbæk - CEUS. Teknisk Skole i Nykøbing Falster - Odense Tekniske Skole - Århus Tekniske Skole - Vitus Bering. Teknisk Skole i Horsens Besøg på de ovennævnte tekniske skoler er suppleret med besøg og interview andetsteds. I Ålborg er der således afholdt møder med en vejleder på Teknisk Skole, med lederen af UU og endelig med lederen af Afdelingen for tosprogede elever under Ungdomsskolen. I Holbæk er der foretaget samtaler med lederen af UU, med en medarbejder fra det lokale sprogcenter, to kommunale medarbejdere - den ene med tyrkisk baggrund, med lederen af produktionsskolen, med en ungdomsmedarbejder og en ungerådgiver. Der er i Holbæk endvidere aflagt besøg på et værested for minoritetskvinder. I Horsens deltog projektkoordinatoren af et fritids- og idrætsprojekt for unge fra et alment boligbyggeri i det første møde på Teknisk Skole. Dette projekt er senere blevet besøgt flere gange med henblik på at tale med lederen, med minoritetsunge under uddannelse på Teknisk Skole, og med personer som er forsvundet fra et forløb på Teknisk Skole. 6

7 Det viste sig generelt at være vanskeligt at skabe kontakt til unge som har forladt Teknisk Skole med undtagelse af unge i Horsens. I Odense havde vejlederen sendt breve ud til de personer, som havde forladt uddannelsen på Teknisk Skole, for at få dem til at give fremmøde men uden resultat. På nær én tidligere elev ringede de pågældende elever ikke engang tilbage for at aflyse mødet. På den anden side havde hovedparten af de unge elever, der blev interviewet på skolerne, et eller flere forladte uddannelsesforløb bag sig, hvilket kvalificerede dem som samtalepartnere omkring frafald. Entusiasme og positiv deltagelse Nogen andet var graden af entusiasme, som den enkelte lagde for dagen ved udsigten til at delagtiggøre sine tanker og erfaringer med en for dem ukendt person. Sig mig, er dette et forhør lige som på kommunen? lød det fra én elev, mens andre så samtalen som en chance for at få luft for deres meninger og ikke mindst for deres frustrationer. Der er imidlertid ingen tvivl om at mange af de unge føler, at ikke får mulighed for at tilhøre danske unge, men må tage til takke med en position i udkanten af ungegruppen i Danmark. Virkeligheden er at de unge i stedet føler sig stadig mindre værdsatte og mere ekskluderede end de øvrige personer fra samme aldersgruppe. Hårfarve og efternavn er blot to karakteristika, der bliver fremhævet som bevis på oplevet og reel diskrimination. Mange unge personer med anden etnisk baggrund end dansk er trætte af at blive sat i bås udelukkende p.g.a. deres etniske tilhørsforhold. Vil hun tale med en perker?, som det rungede i gangen til det lokale hvor interviewet fandt sted, skal ikke nødvendigvis ses som en positiv indledning til en samtale. Noget andet er at flere unge i samtalens løb selv gør opmærksom på, at de i flere situationer betragter sig som en kategori for sig selv, hvilket ikke gør forskelsproblematikken mindre flertydig. Det var ikke udelukkende ungegruppen som viste stor entusiasme under samtalerne. Også lærere og vejledere er grebne af emnet og udtalte sig med brask og bram om deres syn på de spørgsmål, der blev stillet og på spørgsmål, der ikke blev stillet. På et lærerværelse på en teknisk skole fik jeg fx råt for usødet lærernes mening om det store antal elever, der i denne omgang var blevet optaget på uddannelsen. At optage så mange elever for at sikre skolens økonomi synes de tilstedeværende er et svigt af de unge, som ikke kan modtage den individuelle opmærksomhed, som de ifølge deres uddannelsesplan har krav på. Der lød også drøje hug til skolens politik og hensigter om at nedsætte frafaldet, mens man på den anden side gjorde det umuligt for både elever og lærere at kunne opbygge et fornuftigt forhold til hinanden. Ja, du må undskylde. Det er nok, fordi jeg har en dårlig dag, lød det fra en medarbejder. Til det er der kun at sige, at det er godt, at vedkommende havde en dårlig dag. Uden at sætte ord og også hårde ord på situationen er det vanskeligt at få sagen belyst fra så mange vinkler som nødvendigt. Arbejdstider og vikarer er kritikpunkter, der blev fremført under samtalernes forløb. Det blev fremført at de frafaldstruede elever ikke kan fastholdes, med mindre man på skolen har den nødvendige tid til rådighed til den pågældende. Ligeledes blev der udøvet kritik og selvkritik over at det overhovedet er muligt at skemalægge vikarer til et grundforløb, hvor man af erfaring ved, at en del af eleverne har vanskeligheder ved at begå sig på uddannelsen. 7

8 Det er ikke blot kritik inden for egne rammer, der deles under samtalerne. Også den iflg. mange informanter elendige vejledning i Folkeskolen og ikke mindst kritik af- eller forsvar for elever med anden etnisk baggrund end dansk er tilbagevendende temaer under samtalerne. Der stilles mange spørgsmål i denne udredning og der kommer mange svar, synspunkter, kommentarer og nye spørgsmål. De mange deltagere over hele landet har, med store lokale forskelle også i synet på minoritetseleverne, bidraget til at kaste lys over forhold relateret til frafald og fastholdelse. Samtlige deltagere, medarbejdere som elever, har tilføjet denne udredning hver deres synsvinkel, hver deres opfattelse. Ingen har lagt fingrene imellem, hvilket har beriget udredningen. Derfor kan en sammenskrivning af de forskellige noter siges at tegne et repræsentativt billede af holdninger, fakta og indsigter på området. Også selv om empirien begrænser sig til et begrænset antal informater. Samtlige deltagere skal have tak, fordi de gik til opgaven med alvor og interesse. Tak, fordi de lagde egne forbehold og overvejelser frem, så Forbundet får materiale i hænde til at tage skridt i retning af at medvirke aktivt til at formindske frafaldet på de tekniske skoler. Strukturering af udredningen I første afsnit præsenteres en række forslag til løsninger og indsatsområder for at forhindre frafald. I det følgende afsnit underbygges baggrunden for disse forslag til Forbundet gennem citater og udsagn fra de personer, der har deltaget i samtaler og interview. Det fremgår ikke af de enkelte udsagn hvor de enkelte deltagere hører hjemme, med enkelte undtagelser. Alle udsagn i kursiv er direkte citater. Informationer om citaternes ejermænd er ikke medtaget for at sikre deltagerne en form for anonymitet. Ligeledes angives det ikke hvem der har sagt hvad i teksten med undtagelse af, om udsagnet kommer fra en medarbejder eller en elev. Deltagerne er blevet stillet i udsigt at deres udtalelser, refleksioner og kommentarer fremstår uden navns nævnelse. I det tredje afsnit gøres rede for en række årsager til frafald og forslag til løsninger, som disse ses i rapporter, udredninger og nedsatte udvalg. I dette afsnit suppleres de årsagsforklaringer og forslag til løsninger og indsatsområder, som er beskrevet i de øvrige afsnit. Der er ingen konklusion i udredningen. Konklusionen må være, at hele udredningen lægger op til at opfordre Forbundet til at påtage sig en aktiv rolle med bekæmpelse af frafald blandt minoritetselever på Teknisk Skole. Opgaven er designet og gennemført af konsulent, Mag.scient. Lotte Bøggild. God læselyst. 8

9 Afsnit 2: Forslag til indsatsområder Tiltag med aktiv medvirken af Forbundet Forslagene eller anbefalingerne i denne udredning tager sigte mod minoritetselever, men mange af anbefalingerne vil ligeledes være relevante for unge etnisk danske med tilsvarende behov. Løsningsforslag kan være imod Forbundets og virksomhedernes politik på området De løsningsforslag der stilles fra forskellige redegørelser vedrørende frafald og fastholdelse og også nogle af de løsningsforslag, der er indeholdt i denne udredning, er ikke nødvendigvis forslag som Forbundet umiddelbart kan bifalde. Forslaget, om at de unge bør starte på arbejdspladsen inden skoleperioden, har fx mødt modstand i Forbundet, hvor man udtrykker bekymring ved udsigten til, at de unge arbejdstagere kan blive brugt som billig arbejdskraft. Denne bekymring er givetvis reel men skal ses i relation til, at det for mange minoritetsunge er afgørende at stifte bekendtskab med en arbejdsplads og kulturen på en arbejdsplads så tidligt i deres uddannelsesforløb som muligt. Den opdragende og adfærdsregulerende effekt, som samværet med et sjak på arbejdspladsen kan have på den unge, skal ikke undervurderes. Det bør i denne sammenhæng drøftes på hvilken måde man kan tilgode ønsket eller behovet om en integration gennem en tidlig tilknytning til en arbejdsplads og samtidigt sikre, at de unge ikke bliver brugt som billig arbejdskraft. Løsningsforslagene er heller ikke nødvendigvis forslag, virksomhederne uden videre kan acceptere. For eksempel møder forslag til forringede faglige krav til uddannelserne på de tekniske skoler ikke kun modstand i Forbundet men også blandt virksomhederne. Det understreges at der mangler en klar erkendelse af, at virksomhederne i dagens Danmark stiller meget høje krav uanset job eller uddannelse. Virksomhederne har ikke brug for arbejdskraft, der ikke er uddannet til nutidens krav om kvalitet. Denne hensynstagen til virksomhedernes behov gør det mere presserende at fx Forbundet og Dansk Byggeri sammen med de tekniske skoler ser på, hvordan uddannelserne kan tilrettelægges i forhold til nutidens krav til arbejdskraften med hensyntagen til den faglige standard og de personlige omstændigheder, der karakteriserer de unge under uddannelse i dag, inklusive minoritetsunge. Det er spørgsmålet hvorvidt den kompenserende undervisning, som mange løsningsforslag lægger op til, i bund og grund ikke repræsenterer lappeløsninger. Der skal en nytænkning til, hvor også fagbevægelsen må bidrage med erfaringer fra arbejdspladserne. Et komplekst problem Der synes at være behov for en gennemgribende reform af indsatsen i forhold til mange kommende faglærte unge, hvis kravet om uddannelse til alle unge og kravet til kvalificeret arbejdskraft skal opfyldes. Der er nogle faktorer, der skal bindes sammen på en ny måde: Hjemmets opdragelse, Folkeskolens indlæringsform, undervisningsformen på Teknisk Skole og forventninger fra de virksomheder, hvor de unge skal i lære. I tider med højkonjunktur og få personer i den efterspurgte aldersgruppe, hvoraf en stadig større del kanaliseres mod gymnasiale uddannelser, synes tiden inde til en langt mere omfattende, holistisk og nyskabende indsats i forhold til potentielle elever på Teknisk Skole, til glæde for det fremtidige arbejdsmarked. 9

10 Uddannelseskonsulenten i 3F har til Fagbladet udtalt, at der ingen tvivl er om, at Virksomhederne vælger unge med de bedste kvalifikationer først. Unge i knibe har brug for andre tilbud, og det er afgørende, at der afsættes penge. Der er blandt andet brug for økonomisk støtte til de virksomheder, der påtager sig opgaven og tager en ung ind. Ellers får vi dem ikke til det, men penge til mestrene alene gør det ikke, siger han. Denne udtalelse viser hvor kompleks problemet er med de unge, som ikke nødvendigvis er motiverede og fagligt parate til uddannelsens høje niveau. Frafald: Et etnisk problem eller et ungdomsproblem Forslagene eller anbefalingerne i denne udredning tager sigte mod minoritetselever, men mange af anbefalingerne er også relevante for unge etnisk danske med tilsvarende behov. Tænketankens udredning henledte offentlighedens fokus på minoritetselevernes høje frafald på ungdomsuddannelserne. Et par år inden havde Globaliseringsrådet vist, at frafaldet blandt alle unge har været stigende i det seneste årti. Etniske minoritetselever topper denne statistik af årsager der vil fremgå af udredningen. Årsagerne drejer sig om de unge selv og deres forudsætninger, men også om Folkeskolen, om fejlslagen vejledning, et undervisningssystem, der mere eller mindre bygger på en mangeltankegang, om lærere som ikke henviser minoritetselever til murermestre for ikke at slide på det positive forhold til de lokale mestre, om diskriminering på skolen, på virksomheden og på arbejdspladsen, om et dårligt miljø på skolen og om flere andre forhold. Rapporten fra RUC (2006) viser fx at i det omfang man ser problemet som mangler hos eleverne manglende sprog, manglende skolefærdigheder, manglende personlige og sociale kompetencer osv. bliver løsningen en afhjælpende eller kompenserende pædagogik. Hvis man ser problemet som elevernes forskellige forudsætninger og ressourcer, bliver løsningen at skabe læringsrum, der kan gøre disse forudsætninger og ressourcer til udgangspunkt for elevernes læreprocesser læringsrummet skal tilpasses elevernes læringsprocesser. Endvidere kan man fremføre, hvad en områdeleder udtalte vedrørende de unges interesse for uddannelse generelt. Han sammenligner hjernen med en tennisbold og erklærer: Hvis hjernen er som en tennisbold, er uddannelsen som en knappenål. Nogle unge menneskers identitet ligger i deres uddannelse - andres gør ikke. Udvalgte forslag og indsatsområder: Fra Folkeskole til arbejdsplads De følgende forslag til Forbundet repræsenterer de forslag og anbefalinger, der kom frem i løbet af samtalerne med deltagerne i projektet. Forslagene dækker indsatsområder fra Folkeskole over diskriminering til arbejdsliv på den enkelte arbejdsplads. Samtlige forslag indeholder et element af forebyggelse af frafald og et incitament til at øge motivationen til at fastholde de unge i uddannelsen og i faget. Vedr. Folkeskolen I relation til Folkeskolen betyder dette, at medvirke til at: - ruste eleverne til at møde kravene på Teknisk Skole - hjælpe til med overgangen fra Folkeskolen 10

11 - sikre at elever i de ældste klasser sikres mulighed for regelmæssigt at aflægge besøg på Teknisk Skole - deltage aktivt i forsøgsprojekter - deltage i vejledningen, både i skolens ældste klasser og på UU - tilbyde elever i Folkeskolens sidste år et introduktionskursus (i form af nogle sammenhængende dage) i arbejdspladskultur og arbejdsmarkedsforhold. Vedr. Teknisk Skole I relation til selve uddannelsen betyder dette, at 3F kan medvirke til at: - ændre omtalen af Teknisk Skole og forlene uddannelsen med status - skabe opmærksomhed og formidle positive historier om minoritetseleverne - sikre en rimelig økonomi i forhold til elevtal og til elevernes faglige og sociale niveau - sikre at læringsrummet, som skolen udgør, er rummeligt, også hvad minoritetselever angår - sikre at pædagogikken er inkluderende, også hvad minoritetselever angår - sikre at der på grundforløbet ansættes fagligt dygtige personer som også er gode pædagoger og glade for at arbejde med unge mennesker - se nærmere på forholdet mellem teori og praktik - sikre at pædagogikken er tidssvarende - sikre rimelige holdstørrelser - sikre at uddannelsen afstemmes efter elevgruppen - sikre at uddannelse og virksomheders krav afstemmes - sikre en kontinuerlig udvikling af uddannelsen, der afspejler samfundets værdier og elevernes livsform - sikre at uddannelsen harmonerer med rekrutteringsgrundlaget - gøre selve faget motiverende - hjælpe med at afskaffe diskriminering på Teknisk Skole - styrke det sociale miljø på skolen, bl.a. ved at sikre økonomi til idræt - mere overbevisende udnytte sin rolle i de forskellige udvalg som Forbundet er medlem af. Dette gælder både faglige udvalg og uddannelsesudvalg. - bruge Fagbladet meget mere til at sætte fokus på situationen på de tekniske skoler I relation til lærerstaben betyder dette, at 3F kan medvirke til at: - hjælpe med at finde gode faglærere - sikre pædagogisk efteruddannelse til lærerne herunder om forebyggelse af frafald - sikre, at lærerne ikke diskriminerer I relation til den enkelte elev betyder dette, at 3F kan medvirke til at: - engagere eleven omkring fagbevægelsen - oprette lærlingegrupper Vedr. praktikpladser og arbejdspladsen I relation til samarbejdet omkring praktikplads, lærlingeforhold og forhold på arbejdspladsen for de unge elever foreslås det, at Forbundet kan medvirke til at: - være eleverne behjælpelige i praktiksøgningsugen 11

12 - påvirke mestre og svende til at tage flere lærlinge, herunder lærlinge med anden etnisk baggrund end dansk - sikre, at den enkelte virksomhed tager en elev i en slags forpraktik inden undervisningsstart på Teknisk Skole - iværksætte en opdateret firmabase - sikre at der ikke diskrimineres blandt virksomheder og på den enkelte arbejdsplads - vejlede de unge i forhold til adfærd på praktikpladsen - oprette mentorkurser for lærlingeansvarlige på virksomheder - modvirke tendensen til at den almindelige danskers grænser for tolerance skrider - skabe kimen til et interessant, godt arbejdsfællesskab og et tilfredsstillende arbejdsliv Vedr. Forældresamarbejde I relation til samarbejdet med forældre kan Forbundet - engagere sig i forældresamarbejdet, bl.a. med at engagere egne medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk i de unges uddannelse - afholde orienteringsmøder på virksomheder vedr. ungdomsuddannelser - deltage i forældrearrangementer på åbent hus arrangementer i Folkeskolen og på Teknisk Skole Baggrund for de ovenstående forslag om indsatsområder I det ovenstående afsnit blev der fremlagt en række forslag til indsatsområder, som Forbundet kan medvirke til. Baggrunden for disse forslag er de informationer som deltagerne i projektet, medarbejdere som elever, har bidraget til. Forslagene afspejler imidlertid ikke den stemning der hersker omkring uddannelse af murere på Teknisk Skole. Dette afsnit forsøger at rette op på dette gennem beretninger om, hvilke udsagn og kommentarer deltagerne er kommet med under samtalerne. I fokus står de unge personer med anden etnisk baggrund end dansk. Det er lærerstabens, vejlederes og andre medarbejderes indstilling til de unge, der her bliver præsenteret. Som det fremgår, er der ikke konsensus med hensyn til en beskrivelse af de unge, dog med undtagelse af et område: Motivation. For næsten samtlige udsagn gælder det at deltagerne mener, at mange af de etniske minoritetselever ikke er motiverede for uddannelsen. Om denne mangel på motivation skyldes den ballast de kommer med i form af (manglende) grundlæggende færdigheder fra Folkeskolen, sociale problemer fra hjemmefronten eller den skal ses i sammenhæng med at være uforberedt på studiets betingelser og arbejdsform bliver debatteret under samtalerne. I relation til uddannelsesstedet debatteres det om det skyldes en pædagogik, der måske ikke inddrager denne elevgruppe og et socialt miljø, der ikke nødvendigvis er inkluderende. Det debatteres også om det handler om de unge menneskers angst for ikke at kunne slå til og for ikke at få en praktikplads, om det handler om ligegyldighed eller optagethed af livet uden for uddannelsesstedet. Betingelserne for uddannelsen spiller ikke uventet, en vigtig rolle. I det følgende genfortælles, hvad medarbejdere og de unge peger på i forhold til uddannelsen, i forhold til diskrimination, i forhold til praktik og praktikpladser og i forhold til det sociale miljø på skolen. 12

13 Også forhold forud for Teknisk Skole får kommentarer med på vejen. Der er mange beske bemærkninger til Folkeskolerne, som i manges øjne ikke har gjort deres arbejde godt nok og til en skolevejledning, der ikke har forståelse for eller tilstrækkelig viden om Teknisk Skole, og derfor fejlvejleder eleverne til en håndværkeruddannelse, hvis de ikke kan blive andet. På den anden side udtrykkes der håb om UU, selv om der mange steder ikke er ansat vejledere her med kompetence inden for fagområderne på Teknisk Skole. De unge selv har oftest ingen kommentarer til hvorfor de ikke er / var motiverede, inden de forlader uddannelsen. I bakspejlets lys konstaterer de ofte bare, at det ikke var noget for dem på det tidspunkt. Timing synes at spille en afgørende rolle for hvornår og hvorfor de unge vender tilbage til uddannelsen på Teknisk Skole. Nogle elever er blevet voksne og mere modne. Andre har fået erfaringer fra arbejdslivet og ønsker at skifte livsstil. Nogle har fået overskud til at tackle diskriminering og andre har smøget kammeraternes pres om konformitet af sig og endelig er nogle minoritetselever begyndt at lytte efter deres forældres formaninger om at få en uddannelse. De unges forudsætninger for uddannelsen. Set med medarbejderenes øjne Hvordan opleves de unge minoritetselever? Hvilke forudsætninger har de for at kunne gennemføre uddannelsen? Hvilke forudsætninger har de ikke? Hvorfor har de valgt Teknisk Skole? Hvordan klarer de sig generelt, set med medarbejdernes øjne? Nogle medarbejdere forsøger at anlægge et helhedsorienteret perspektiv på de unge, mens andre forholder sig mere ensidigt i deres anstrengelser på at differentiere mellem unge med anden etnisk baggrund end dansk og unge med en etnisk dansk baggrund. Denne forskel bliver let til en klassificeret forskel med stort F, mellem etniske /danske unge. Karakteristik af de unge De nedenstående bemærkninger rummer en karakteristik af de unges opførsel og motivation, iblandet overvejelser om pædagogik og om forældrenes såkaldte manglende indsats for at få de unge i skole. Nogle kommentarer, som dette citat, indikerer tydeligt en afmagt og udbrændthed: De har ingen arbejdsmoral og ingen pligtopfyldelse. Nogle er udisciplinerede. De smider rundt med deres sokker. De er vant til, at mor tager vare på det hele. De får et kulturchok, når de kommer her. Mange ringer ikke ind, når de ikke kommer. Dem der ringer ind, har ikke fornuftige forklaringer på, hvorfor de ikke kommer den dag. De er skide ligeglade. Somalierne kan ikke gøres til murere. De har ikke forståelse for et 8 15 job. Palæstinenserne har macho. De tænker Hvor langt kan jeg strække den? Det der virker er trussel om udsmidning og klip i SU. Jeg er her for elevernes skyld. Jeg skal være leverandør af brugbar arbejdskraft. Jeg har slækket lidt på disciplinen, og det var en fejl. Det der med Du kan nok forstå er yt. Jeg er nødt til at være et dumt svin. Vi kan ikke andet end konsekvens og kommunikation. Jeg gider ikke mere tillidskommunikation. De tror det er noget, vi leger og at de kan klare det som venstrehåndsarbejde. Forældrene får dem ikke op om morgenen. De har berøringsangst over for deres egne unger. De unge skulle have et fag i Kunsten at betjene et vækkeur. 13

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Polak på det danske arbejdsmarked

Polak på det danske arbejdsmarked Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Polak på det danske arbejdsmarked Projektnummer 125605, Sags nr.: 080.06D.251 Rapport udarbejdet for BAI, Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb

En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb Set fra elev- og lærerperspektik på vvs-energispecialistuddannelsen på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SSH UDDANNELSEN

FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SSH UDDANNELSEN FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SSH UDDANNELSEN EN KVALITATIV UNDERSØGELSE AF FRAVÆRS- OG FRAFALDSPROBLEMATIKKER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER UDDANNELSEN I GULDBORGSUND KOMMUNE -MED SÆRLIGT FOKUS PÅ ELEVERNES

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb Set fra elevperspektiv på IT-support- og chaufførgrundforløb på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium November

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Veje til ungdomsuddannelse

Veje til ungdomsuddannelse Veje til ungdomsuddannelse 2 Kvalitative interview med skoleledere, lærere, elever og UU-vejledere 11:40 Laila Dreyer Espersen Misja Eiberg Dines andersen 11:40 VEJE TIL UNGDOMSUDDANNELSE 2 KVALITATIVE

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

HovedHusets Mentorprojekt

HovedHusets Mentorprojekt HovedHusets Mentorprojekt - Delprojekt i Fountain House Fonden December 2009. Borups Alle 132,1. 2000 Frederiksberg. Tlf.8827 1747 info@hovedhuset.dk www.hovedhuset.dk Begrebet mentor HovedHusets mentor

Læs mere

Danmark har ondt i modersmålet

Danmark har ondt i modersmålet Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Udarbejdet af Lene Timm Udgivet med støtte fra Egmont Fonden 1. udgave 2008 Trykt i København ISBN

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune

Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne Ipsen, Ane Kolstrup og Henning Hansen CASA Unge indvandrere uden for arbejdsstyrken i Københavns Kommune Marts 2006 Sanne

Læs mere

Afsluttende rapport Projekt 3.1 Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser

Afsluttende rapport Projekt 3.1 Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser Afsluttende rapport Projekt 3.1 Mentorskab i vejledning som metode til sikring af gennemførelse og reduktion af frafald i ungdomsuddannelser Udarbejdet af: Karen Paaske Birte Kaiser Ulla Nistrup December

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere