F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen"

Transkript

1 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3: /fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har ved brev af 30. juni 1998 anmeldt tre honoraraftaler mv. indgået med Den Almindelige Danske Lægeforening, Dansk Tandlægeforening og Dansk Kiropraktorforening. Aftalerne er anmeldt med anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9, subsidiært en individuel fritagelse i medfør af lovens 8, stk. 1. Anmeldelsen er omfattet af overgangsbestemmelsen i konkurrencelovens 27, stk Aftalerne fastlægger standardattester til brug for forsikringsselskaberne ved bedømmelse af risiko ved tegning af en forsikring, indgåelse af pensionsaftaler eller ved fastsættelse af forsikrings- og pensionsydelser. Samtidig er der mellem parterne aftalt bestemmelser om faste honorarer for udfyldelse af attesterne. 3. Aftalernes bestemmelser om standardattesterne er ikke omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Derimod er aftalernes bestemmelser om faste honorarer konkurrencebegrænsende. Der er formelt tale om vertikale aftaler om priser mellem F&P og de respektive foreninger. Foreningerne har indgået aftalerne på vegne af deres medlemmer, og derved bliver der tale om horisontale prisaftaler, og disse horisontale aftalers konkurrencebegrænsende virkninger styrkes gennem de vertikale bindinger. Horisontale prisaftaler er alvorlige konkurrencebegrænsninger, som i sig selv har til formål at begrænse konkurrencen, jf. konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 1, og som kun i særlige tilfælde kan fritages individuelt. 4. Styrelsen finder imidlertid, at parterne kan meddeles en fritagelse efter konkurrencelovens 8, da bestemmelserne om faste honorarer opfylder alle betingelserne i 8, stk. 1, for at få en individuel fritagelse. Der er herved lagt vægt på, at det relevante marked bl.a. er kendetegnet ved, at der ikke er nogen reel valgfrihed med hensyn til, hvilken sundhedsperson (læge, tandlæge eller kiropraktor), der skal udfærdige en attest, da forsikringstagerens egen læge mv. er den person, der kender forsikringstageren bedst og har de bedste forudsætninger for at udfærdige attesten. Afgørelse 5. Det meddeles Forsikring & Pension, Den Almindelige Danske Lægeforening, Dansk Tandlægeforening og Dansk Kiropraktorforening, 6. at aftalernes bestemmelser om attesternes indhold ikke er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, hvorfor disse bestemmelser kan få en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens at aftalernes bestemmelser om faste honorarer, dvs. Punkt 3 i Aftale mellem Assurandør-Societetet og Lægeforeningen om attesthonorarer af 30. januar 1988 (under revision), 1 i Overenskomst vedrørende erklæring fra tandlæge af 18. og 22. september 1986, Punkt 3 i Aftale mellem Assurandør-Societetet og Dansk Kiropraktor-Forening om attesthonorarer af 1. maj 1994,

2 2 af 8 8. er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 6, stk. 2, nr. 1, hvorfor disse bestemmelse ikke kan få en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrencelovens 9, 9. at aftalernes bestemmelser om faste honorarer fritages i henhold til konkurrencelovens 8, stk. 1, idet de opfylder alle betingelserne herfor. 10. Den individuelle fritagelse gælder for perioden fra den 1. januar 1998 til og med den 31. december 2003, jf. konkurrencelovens 8, stk. 3. Sagsfremstilling 11. F&P har ved brev af 30. juni 1998 anmeldt tre aftaler om honoraraftaler mv., som F&P har indgået med hhv. Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen. Aftalerne er anmeldt samlet med anmodning om en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9, subsidiært en individuel fritagelse i medfør af lovens 8, stk. 1. Aftalerne, der hviler på samme forudsætninger og opfylder tilsvarende behov, er indgået før konkurrencelovens ikrafttræden den 1. januar 1998 og er omfattet af overgangsbestemmelsen i lovens 27, stk De tre anmeldte aftaler er: Aftale mellem Assurandør-Societetet og Lægeforeningen om attesthonorarer af 30. januar 1988 (under revision), Overenskomst vedrørende erklæring fra tandlæge af 18. og 22. september 1986 og Aftale mellem Assurandør-Societetet og Dansk Kiropraktor-Forening om attesthonorarer af 1. maj Aftalernes parter 13. Parterne er F&P på vegne af medlemmerne (tæt på alle forsikringsselskaber i Danmark) i det omfang, medlemmerne har tiltrådt aftalerne (i vidt omfang alle de selskaber, der tegner personforsikringer, dvs. bl.a. livs-, syge-, ulykkes, erhvervsudygtigheds- og ansvarsforsikring, herunder familieforsikring og automobilforsikring), Den Almindelige Danske Lægeforening, Dansk Tandlægeforening og Dansk Kiropraktorforening på vegne af disses medlemmer. 14. Medlemskab af Lægeforeningen er betinget af, at man har opnået Sundhedsstyrelsens autorisation til at udøve lægegerning. Medlemskab af Tandlægeforeningen er betinget af, at man er stud. odont eller cand. odont, og medlemskab af Kiropraktorforeningen er betinget af, at man studerer ved eller har bestået en godkendt kiropraktoruddannelse eller har modtaget autorisation som kiropraktor. Medlemskab af foreningerne er en betingelse for at få tilskud fra Sygesikringen. Speciallæger er ikke omfattet af aftalerne. 15. Lægeforeningen og Kiropraktorforeningen (men ikke Tandlægeforeningen) kan ifølge vedtægterne forbyde deres medlemmer at udfylde andre attester end de aftalte. Aftalerne 16. Aftalerne får betydning, når en person ønsker at tegne en personforsikring eller indgå en pensionsaftale, og forsikringsselskabet skal vurdere risikoen herved, samt når forsikringsselskabet skal vurdere omfanget af en sket skade. 17. Det betyder, at forsikringstageren skal afgive en række oplysninger til forsikringsselskabet om sit helbred. Forsikringsselskabet kan indhente supplerende oplysninger. Afgivelse eller indhentning af oplysninger i forbindelse med tegning af forsikring mv. skal ses i sammenhæng med lov om forsikringsvirksomhed og forsikringsaftalelovens bestemmelser om afgivelse af urigtige oplysninger. 1

3 3 af Aftalerne vedrører de attester, som en læge, tandlæge eller kiropraktor skal udfylde for et forsikringsselskab, når dette har behov for helbredsoplysninger. Samtidig indeholder aftalerne bestemmelser om faste honorarer for disse ydelser. 19. Attesternes indhold afspejler det behov for oplysninger, som selskaberne vurderer at have brug for til bedømmelse af risiko ved tegning af en forsikring, indgåelse af pensionsaftaler eller ved fastsættelse af forsikrings- og pensionsydelser. 20. Alle medlemmer af F&P har mulighed for at anvende attesterne, og selskaberne har forpligtet sig til ikke at anvende andre attester end de aftalte. Der findes dog "frie attester" 2, og for disse attester er der frit honorar, som fastsættes efter et rimeligt tidsforbrug. Efter aftalerne har selskaberne pligt til at betale lægens mv. krav herfor, medmindre Lægeforeningens Attestudvalg finder, at lægens honorarkrav er åbenlyst urimeligt. Der er ikke eksempler på, at dette nogensinde er sket. 21. Aftalerne omfatter standardiserede attestblanketter og honorar for udfyldelsen heraf efter et gennemsnitligt tidsforbrug. Indholdet af attesterne vil variere. Honorarerne stiger automatisk på baggrund af aftalte reguleringsmekanismer (statistik). 3 Honoreringen sker uden indsendelse af særskilt regning til selskaberne. Ved indsendelse af attesten, bliver lægen mv. betalt. Medlemmerne af de pågældende foreninger er bundet af den standardiserede ramme i attestblanketterne og de aftalte honorarer. Derudover indeholder aftalerne en række tekniske bestemmelser om afregning, opsigelse (3 mdr. til den 1.), kontaktudvalg mv. 22. Aftalerne medfører, at et forsikringsselskab/pensionskasse og en læge/tandlæge/kiropraktor ikke indgår i forhandling om hvilke oplysninger, der er nødvendige, samt hvad det skal koste at få oplysningerne. 23. Parterne gør gældende, at det på forhånd er udelukket at indgå reelle forhandlinger mellem forsikringsselskaber/pensionskasser og en læge/tandlæge/kiropraktor. Dette skyldes, at det er forsikringstager, der vælger den person, der skal udfærdige attesten typisk egen læge, sædvanlige/behandlende tandlæge eller sædvanlig kiropraktor. Den valgte sundhedsperson er den eneste, der kan levere den optimale ydelse via sit kendskab til forsikringstager eller pensionskassemedlem og sin adgang til vedkommendes journal. Vedkommende læge mv. indtager derved en monopolagtig stilling. Der er som udgangspunkt intet til hinder for, at det enkelte forsikringsselskab kan vælge den læge mv., der skal udfærdige attesten. Resultatet ville blive det samme både hvad pris og valg af læge mv. angår. Det skyldes, at det mest hensigtsmæssige valg er den læge mv., som kender forsikringstageren og har behandlet denne, og som i forvejen er i besiddelse af dennes journal. Eksempler på priser pr. 1. april 1998 Kr. Helbredsattest 607 kr. Helbredsattest til Gruppelivsforsikring 367 kr. Tandlægeerklæring 252 kr. Kiropraktorattest 1 Kiropraktorattest 2 Kiropraktorattest kr. 147 kr. 98 kr. 24. Aftalerne mellem F&P og foreningerne er vertikale, da de drejer sig om selskabernes køb af ydelser fra lægerne mv. Inden for foreningerne er aftalerne horisontale, da medlemmerne

4 4 af 8 indbyrdes har vedtaget (via medlemsskabet) at tilslutte sig aftalerne. Som nævnt ovenfor kan Lægeforeningen og Kiropraktorforeningen forbyde deres medlemmer at udarbejde andre attester end de aftalte attester. Markedsbeskrivelse 25. Baggrunden for aftalerne er forsikringsselskabernes salg af personforsikringer og de dertil knyttede lovgivningsmæssige krav til afgivelse af helbredsoplysninger og vurdering af risici mv. 26. Markedet er forsikringsselskabers og pensionskassers anmodning til konkrete læger, kiropraktorer og tandlæger om at få udstedt attester til brug for risikovurderingen ved tegning af forsikring/optagelse i pensionskasse samt ved bedømmelse af forsikringsbegivenheden og fastsættelse af erstatningens størrelse. 27. Forsikringsselskaberne har overladt lægevalget, valg af tandlæge eller valg af kiropraktor til forsikringstageren ud fra de gældende regler for valg af læger mv. 28. Forsikringsselskaberne efterspørger ydelserne, og lægerne mv. tilvejebringer dem. Aftalerne dækker tæt på 100 \% af både udbud og efterspørgsel. Der findes ikke deciderede opgørelser over, hvor stort det samlede marked er. Styrelsen skønner, at der årligt bliver udbetalt honorarer i henhold til aftalerne på ca mio. kr. Honorarerne udgør en lille del af forsikringsselskabernes omkostninger i konkurrencen om forsikringstagerne, ligesom honorarerne udgør en lille del af lægernes mv. omsætning. Høring 29. Parterne har afgivet et samlet, fælles høringssvar. Hovedsynspunkterne heri er: At der ikke er tale om, at forsikringsselskabet har et reelt valg mellem forskellige sundhedspersoner, og derfor er der ikke nogen forhandlingsmulighed. Forsikringstagerens egen læge mv. er den eneste med optimal viden til besvarelse af de relevante spørgsmål. Hvis der som følge af ophævelse af honoraraftalerne eller prisbestemmelserne skal forhandles individuelt med de enkelte læger m.fl., vil det uundgåeligt føre til forsinkelser, og forsinkelser er til skade for forsikringstagerne/forbrugerne. Hvis forsikringsselskaberne skal forhandle individuelt med et monopol, vil det alt andet lige betyde øgede honorarkrav til skade for forsikringstagerne. Hvis der skal ske individuelle reelle honorarforhandlinger med lægerne mv., forudsætter dette, at de pågældende sundhedspersoners monopolstatus ligeledes kan ophæves. Vurdering 30. Konkurrencerådet skal tage stilling til, om der i aftalerne er konkurrencebegrænsende forhold, der er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Hvis dette er tilfældet, skal rådet tage stilling til, om der kan meddeles parterne en individuel fritagelse efter lovens 8, stk Parterne udøver gennem aftalerne økonomisk virksomhed, jf. konkurrencelovens 2. Der gælder ingen undtagelser eller fritagelser i medfør af EU-regler, jf. lovens 4. Aftalerne er ikke indgået i koncernforhold, jf. 5. Allerede fordi parternes samlede omsætning er større end 1 mia. kr., (omsætningen omfatter alle medlemmerne i F&P, DADL, DTF og DKF), er aftalerne ikke omfattet af bagatelreglen i Aftalerne vedrører ikke lægernes mv. løn- eller arbejdsforhold, jf. 3. Aftalerne er ikke indgået som led i en kollektiv overenskomst. Ved undersøgelse af forsikringstagerne og udfyldelse af attesterne udøver lægerne mv. selvstændig virksomhed, som særskilt honoreres; der er således tale om almindeligt køb/salg af en ydelse.

5 5 af Aftalerne kan vurderes efter konkurrencelovens 6, stk. 1. Det relevante marked 34. Markedet er forsikringsselskabers og pensionskassers anmodning til konkrete læger, kiropraktorer og tandlæger om at få udstedt attester til brug for risikovurderingen ved tegning af forsikring/optagelse i pensionskasse samt ved bedømmelse af forsikringsbegivenheden og fastsættelse af erstatningens størrelse. 35. Produkterne læge-, tandlæge- og kiropraktorydelser er unikke ydelser, der ikke kan substitueres med andre ydelser eller produkter. Udøverne er særligt uddannede og har autorisation eller lignende fra Sundhedsstyrelsen. 36. Forsikringsselskaberne vælger ikke selv udbyder af de nævnte sundhedsydelser, men har valgt at fritstille forsikringstager mht. valg af læge mv., hvilket skyldes, at lægens mv. kendskab til forsikringstager er af afgørende betydning. Derved bliver forholdet en del af det almindelige marked for produktion af lægeydelser, tandlægeydelser og kiropraktorydelser. Aftalerne vedrører ikke direkte det generelle, almindelige lægevalg, som sker efter andre, særlige regler Forsikringstagers personlige præferencer og tilhørsforhold spiller den helt afgørende rolle for valget af læge, tandlæge eller kiropraktor. Forsikringsselskabernes køb af de pågældende ydelser er en forsvindende lille del af det generelle marked for sundhedsydelser. 38. Det er således forsikringstager, der vælger lægen, mens det er forsikringsselskabet, der betaler for ydelserne. Figur 1 Hvis en forsikringstager vil tegne en livsforsikring eller lignende eller er kommet ud for en skade, retter han eller hun henvendelse til et/sit forsikringsselskab. Ofte er det tilstrækkeligt med forsikringstagers egne oplysninger, og attestblanketten sendes til lægen mv. uden at forsikrede behøver at blive undersøgt, hvor udstedelsen sker på baggrund af journaloptegnelser og lægens mv. øvrige kendskab til forsikringstager. Det står frit for, hvilken læge mv. forsikringstageren vil gå til, men typisk vil det være egen læge.

6 6 af 8 Hvis forsikringstager skal undersøges, foretager lægen undersøgelsen og udfylder den relevante attest, som lægen sender ind til forsikringsselskabet og modtager det faste honorar for. 39. På markedet for forsikringsselskabers anmodninger om udstedelse af attester har aftalerne til formål at fastsætte rammerne og honorarerne for de udstedte attester. Derved afskæres forsikringsselskaberne fra at forhandle med lægerne mv. om ydelser og priser, og der er således ikke konkurrence mellem lægerne mv. ved udbudet af de pågældende ydelser. 40. Det relevante marked er således markedet for forsikringsselskabers anmodning om udstedelse af attester i Danmark, som er det marked, priserne gælder på. Konkurrencelovens 6 konkurrencebegrænsende aftaler 41. I medfør af konkurrencelovens 6, stk. 1, er det forbudt for virksomheder at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. 42. Aftalerne har til formål at fastsætte rammerne for diverse attester og priserne for udfyldelse heraf. Parterne er forpligtet til at anvende attesterne og honorarerne, jf. at bl.a. Lægeforeningen kan forbyde medlemmerne at udfylde andre attester end de aftalte. 43. Aftaler om standarder for komplekse ydelser anses som udgangspunkt ikke for at være omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, 5 hvis anvendelse af standarderne ikke lægger begrænsninger på deltagerne, da de kan medvirke til at skabe en gennemskuelig og effektiv ordning både for selskaber og læger mv. Men standarder kan også være konkurrencebegrænsende, når de medfører helt ensartede vilkår for et marked, eller hvis de begrænser adgangen til markedet. 44. Konkret anses attesterne af parterne for at være dækkende for oplysningsbehovet. Det står selskaberne frit for at bede om flere oplysninger, hvis de mener at have behov herfor. Dertil kommer, at der kan anvendes frie attester. Derfor kan attesterne ikke anses for begrænsende for konkurrencen Aftalerne om rammerne for det standardiserede indhold af attesterne er således ikke omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk En aftale om fastsættelse af købs- eller salgspriser er som udgangspunkt en alvorlig konkurrencebegrænsning, især når den forekommer mellem konkurrenter, dvs. horisontalt. Dette er forbudt efter konkurrencelovens 6, stk. 2, nr. 1, da den bl.a. indbærer en risiko for en ensretning af priserne og dermed eliminering af priskonkurrencen mellem aktørerne på markedet. Kun i særlige tilfælde kan sådanne aftaler fritages individuelt efter konkurrencelovens 8 6. De her omhandlede aftaler har til formål at fastsætte priser, hvorved aktørerne forhindres i at forhandle herom, og allerede derfor er de omfattet af konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Da aftalens formål i sig selv er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, er der ikke anledning til at undersøge de faktiske virkninger af aftalen, idet det konkurrencebegrænsende formål i sig selv er tilstrækkeligt til at aftalen er omfattet af forbudet. Dette er også i overensstemmelse med EU-praksis. I det konkrete tilfælde forstærkes de horisontale aftalers konkurrencebegrænsende formål tilmed gennem de vertikale forpligtelser. Konklusion 47. Aftalernes bestemmelser om indholdet af attesterne er ikke i strid med konkurrencelovens Aftalernes bestemmelser om faste honorarer er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, jf. stk. 3. Der er herved lagt vægt på, at de faste priser er selve formålet med denne del af aftalerne. Der kan derfor ikke meddeles en erklæring efter konkurrencelovens 9. Konkurrencelovens 8 individuel fritagelse

7 7 af For at opnå en individuel fritagelse skal alle betingelserne i 8, stk. 1, være opfyldt. Det er alene bestemmelserne om de faste honorarer, der vurderes efter konkurrencelovens 8, stk. 1. 8, stk. 1, nr. 1: aftalen skal bidrage til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser. 50. Parterne anfører, at aftalerne om de faste honorarer fremmer, at forsikringstagerne hurtigst muligt kan få forsikringsdækning eller udbetalt erstatning. Aftalerne gør administrationen smidig og mindre omkostningstung i selskaberne, da der er enighed om indholdet af attesterne, samtidig med at de aftalte attester belaster læger, tandlæger og kiropraktorer mindst muligt (ingen forhandling om indhold og priser, genkendelighed ved udfyldelse og automatisk betaling ved indsendelse af attest). 51. Det vurderes, at de faste honorarer og aftalerne omkring afregning heraf mv. medfører effektivitetsmæssige fordele både for forsikringsselskaberne og lægerne mv. De aftalte procedurer fremmer en hurtig indsamling af selskabernes oplysninger. Prisbestemmelserne er en del af denne procedure, idet man derved undgår individuelle forhandlinger om pris. Erfaringerne fra det område, hvor der er frit honorar, viser, at prisforhandlinger, når der fx skal hentes journaloplysninger fra andre læger, er langsommelige og besværlige Styrelsen vurderer derfor samlet, at betingelsen i 8, stk. 1, nr. 1, er opfyldt. 8, stk. 1, nr. 2: forbrugerne skal sikres en rimelig andel af fordelene 53. Aftalerne medvirker til en hurtig sagsbehandling til gavn for forsikringstagerne, læger, tandlæger, kiropraktorer og forsikringsselskaberne (forsikringsdækning og evt. udbetaling af erstatning). Forsikringstagerne skal anvende egen læge, som kender forsikringstageren. Ansvaret for betalingen er hos forsikringsselskaberne. 54. Styrelsen finder, at forsikringstagerne sikres en rimelig andel af fordelene ved systemet, og betingelsen i 8, stk. 1, nr. 2, er opfyldt. 8, stk. 1, nr. 3: ingen unødvendige begrænsninger på virksomhederne 55. Begrænsningerne består i, at forsikringsselskaberne og lægerne mv. forhindres i at gå i forhandling om, hvad det skal koste at få de relevante oplysninger. Forsikringsselskaberne kan ikke indgå individuelle aftaler med de enkelte læger mv. om deres honorar. 56. Styrelsen finder, at det mest hensigtsmæssige valg af den sundhedsperson, der skal udfærdige attesten, ofte vil være forsikringstagerens egen læge mv., som kender forsikringstageren og er i besiddelse af dennes journaler. Selskabernes henvendelse til andre sundhedspersoner kan indebære forsinkelser og ekstra omkostninger. Mobiliteten blandt forbrugerne på dette marked er lav. Patienten har ikke noget pris-/ydelsesmæssigt incitament til at vælge imellem forskellige sundhedspersoner. Uden en aftale om faste priser ville der ikke være noget pres på foreningerne til imødegåelse af høje honorarer og dermed højere omkostninger for forsikringsselskaberne. Der er tale om aftaler mellem foreninger, der gensidigt repræsenterer en meget stor del af aktørerne på markedet, og styrelsen skønner, at de aftalte priser under det nuværende system og forudsætninger ikke er højere end nødvendigt og er nødvendige for, at systemet fungerer for såvel forsikringstagerne, -selskaberne som for sundhedspersonerne. 57. Styrelsen vurderer derfor samlet, at betingelsen i 8, stk. 1, nr. 3, er opfyldt. 8, stk. 1, nr. 4: begrænsningerne må ikke udelukke konkurrencen 58. Anmelder gør gældende, at aftalerne ikke udelukker konkurrencen, idet attester og honorarer ikke er et konkurrenceparameter for F&P s medlemmer, ligesom de pgl. sundhedspersoner heller ikke selv bestemmer om de skal udfylde en attest og opnå et honorar i den anledning. Det bestemmes af patienten samt af om der er behov for oplysninger.

8 8 af Styrelsen er enig i, at aftalerne ud fra de gældende konkurrenceforhold ikke kan antages at give virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for de pågældende ydelser. 60. Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 4, er opfyldt. Konklusion på Aftalernes bestemmelser om faste honorarer opfylder alle betingelserne i lovens 8, stk. 1, og der kan meddeles parterne en individuel fritagelse. Konklusion 62. Aftalernes bestemmelser om attesternes indhold er ikke omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. stk. 3, og disse bestemmelser opflyder således betingelsen for at få en ikke-indgrebserklæring efter Aftalernes bestemmelser om faste honorarer er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 6, stk. 2, nr.1, og disse bestemmelser opfylder alle betingelserne i 8, stk. 1, for at kunne opnå en individuel fritagelse. 1 Forsikringsaftaleloven bestemmer bl.a. at en forsikringsaftale ikke er bindende for selskabet, såfremt forsikringstageren ved forsikringens tegning svigagtigt har givet urigtige oplysninger om eller fortiet en omstændighed, der må antages at være af betydning for selskabet. 2 "Frie attester" fremkommer bl.a. ved, at selskab/pensionskasse udarbejder en helt ny attestblanket, fordi den skal "matche" et nyt produkt/ny sygdom. En særlig variation af "frit honorar"-situationen er en særlig attestblanket til brug ved indhentning af lægelige journaler med den forsikredes fuldmagt, hvor der ikke er aftalt et fast honorar. Denne attestblanket giver anledning til et væsentligt antal forespørgsler om honorarstørrelser og til besværligere og langsommeligere administration hos såvel læger som forsikringsselskaber og pensionskasser. 3 Aftalen med Tandlægeforeningen reguleres 2 gange årligt, og aftalen med Kiropraktorforeningen reguleres honorarerne 1 gang årligt med en procentsats svarende til reguleringen af honorarerne efter overenskomsterne med Sygesikringens Forhandlingsudvalg. For tandlægerne gælder det endvidere, at besvarelse af andre forespørgsler, som stilles til den behandlende tandlæge, honoreres efter tandlægens sædvanlige honorar. Lægeforeningens honorarer reguleres med den procentsats, der svarer til det summariske lønindeks for den private sektor. Kiropraktorforeningens honorarer følger for en del Lægeforeningens. 4 Valg af læge/lægeskift kan ske en gang om måneden mod betaling af et mindre gebyr. Valg af tandlæge eller kiropraktor er frit. 5 Se hertil Konkurrencerådets afgørelse af 29. marts 2000 om Familiens Basisforsikring nr. 2 på 6 Se hertil bl.a. Kommissionens Meddelelse om retningslinjer for anvendelsen af EF-Traktatens artikel 81 på horisontale samarbejdsaftaler (EFT 2001/C 3/2), Faull & Nikpay, "The ED Law of Competition", kapitel 6, afsnit B om hard core karteller.

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter.

AFTALE. Det aftales samtidig, at de nævnte blanketter ligeledes anvendes ved indhentning af oplysninger om afdøde patienter. AFTALE Mellem Den Almindelige Danske Lægeforening og Rådet for Dansk Forsikring og Pension (nedenfor benævnt parterne) indgås herved nedenstående aftale om procedure for forsikringsselskabers og pensionskassers

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE SUNDHEDSSIKRING Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 25 02 03 Forsikringsnr. Navn CPR-nr. Adresse Telefonnr. Mobilnr. Udfyldes af forsikrede. Alle

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20

A. Besvares ved fuldstændigt erhvervsevnetab Fra hvilken dato er du fuldstændig uarbejdsdygtig? / 20 Borupvang 4 Telefon 44 74 70 35 Topdanmark Livsforsikring A/S 2750 Ballerup Fax 44 74 43 44 I: CVR-nr.: 19625087 Att. Liv Skadebehandling III: CVR-nr.: 25084098 Topdanmark Link Livsforsikring A/S CVR-nr.:

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

VEDTÆGTER for Videncenter for Helbred & Forsikring (Helbred & Forsikring)

VEDTÆGTER for Videncenter for Helbred & Forsikring (Helbred & Forsikring) CVR.NR. 7683634 VEDTÆGTER for Videncenter for Helbred & Forsikring (Helbred & Forsikring) Vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. september 1984 med ændringer pr. 4. december 1984, 30. september

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. :

Hvor blev du undersøgt første gang efter skaden? Hos: Hvornår? dag d. / 201_ kl. : OK Børneulykkesforsikring Skadeanmeldelse Forsikrings- Navn: Tager Adresse: By: CPR. nr.: Tlf.: Post nr. Oplys venligst reg.nr. og konto nr. til dit pengeinstitut, til brug for evt. skadeudbetaling. Oplysningerne

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen

Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Anmeldelse Ulykkesforsikring Tandskade på voksen Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Navn Postnr. E-mail By Skadenr. (udfyldes af Codan) Policenr. Tlf. privat Tlf. arbejde

Læs mere

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING

TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Udfyld samtlige sider og send til: Politiforbundet, H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 Kbh. K. TILMELDINGSBLANKET FORENEDE GRUPPELIV GRUPPELIVSFORSIKRING Efternavn og fornavn CPR-nummer Gade/vej Postnummer

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

SKADEANMELDELSE WebSafe

SKADEANMELDELSE WebSafe Skadeanmeldelse sendes til: anmeldelse@aig.com Eller: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 SKADEANMELDELSE WebSafe Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G

H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Gruppelivsaftale nr. 74020 H E L B R E D S E R K L Æ R I N G Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning

Læs mere

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025

TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 TILMELDING eller ÆNDRING til CS FRIVILLIGE FORSIKRING aftale 90025 Jeg er medlem af CS og ønsker tilmelding/ændring af ovennævnte forsikring pr. / 20 Forsikringen skal også dække min ægtefælle samlever

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på.

FORENEDE GRUPPELIV. Vejledning. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. FORENEDE GRUPPELIV Vejledning - ved ansøgning om præmiefritagelse * - invalidesum - invaliderente. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgningsskemaets

Læs mere

SKADEANMELDELSE Tandskade

SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeanmeldelse sendes til: AIG Europe Limited Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Tandskade Der er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen

Læs mere

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg.

Skemaet skal returneres til: Forenede Gruppeliv, Postboks 442, Krumtappen 4, 2500 Valby Telefon 39 16 78 00 Fax 39 16 78 01 E-mail fg@fg. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefritagelse. For at få behandlet ansøgningen er der nogle praktiske forhold der skal gøres opmærksom på. 1. Ansøgning om præmiefritagelse Du skal udfylde ansøgningsskemaets

Læs mere

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse

Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Navn _Spare og Låneforeningen for Lærere og Lærerinder i Odense Helbredserklæring L Adresse Policenr. 646 972 516 0 Helbredsoplysninger for: Navn Cpr.nr. - Beskæftigelse Adresse Postnr. og by Ved besvarelse

Læs mere

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver

Reg.nr: Kontonr: Pengeinstitut: Skadested: Skaden sket: dag / 20 kl. Hvordan skete skaden? Ulykken skete: Under arbejde for arbejdsgiver SKADEANMELDELSE Tandskade Skadeoplysninger Forsikringstager Firma Navn: Adresse: CVR Nr..: E-mail adresse: Police nr. Kontaktperson: Postnr. og by: Telefonnr.: Skadelidte Navn: Adresse: Cpr.nr.: Postnr.

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde

SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Skadeanmeldelse sendes til: Kalvebod Brygge 45 DK-1560 København V Tlf +45 33 73 24 00 Fax +45 33 73 24 70 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Ulykkestilfælde Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelsen så udførligt

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

Danske Fysioterapeuters prisregulering

Danske Fysioterapeuters prisregulering 1 af 7 21-06-2012 12:33 Danske Fysioterapeuters prisregulering Journal nr.2:802-416, kb/service Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen fik i februar 2000 henledt opmærksomheden

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring

SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Fører- og passagerulykkesforsikring Når De udfylder denne anmeldelse,

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning

Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning Tilmelding til kort helbredserklæring ægtefælle/samlever/børnedækning Præmieopkrævning på medarbejders privatadresse Policenr. for ægtefælle/samlever: Medarbejder Policenr. for medarbejdere: Postnr. By

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om invalidesum, invaliderente og/eller præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Du skal afkrydse om du søger om præmiefri dækning og/eller

Læs mere

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke?

HELBREDSERKLÆRING. Hvis ja: Hvad er årsagen? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor ikke? Gruppelivsaftale nr. 74020 HELBREDSERKLÆRING Du skal selv udfylde erklæringen og besvare alle spørgsmål omhyggeligt. Du må ikke fortie noget - heller ikke selv om du tror, det er uden betydning for FG.

Læs mere

Ved "selskaber" forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser.

Ved selskaber forstås livs- og pensionsforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og firmapensionskasser. Aftale af 1. januar 2013 Aftale om overførsel af pensionsmidler mellem selskaber i forbindelse med forsikredes overgang til anden ansættelse (obligatoriske og frivillige ordninger) Jobskifteaftalen 1 1

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af erhvervsevne

Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af erhvervsevne Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Tlf.: 44 74 70 35 Fax: 44 74 43 44 E-mail: sik-skadesteam@topdanmark.dk Erklæring til brug ved ansøgning om præmiefritagelse/udbetaling ved tab af

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e :

893/12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby. k e n d e l s e : 893/12 Den 29. maj 2012 blev i sag nr. 81.213: xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx mod Danica Pension Parallelvej 17 2800 Lyngby afsagt k e n d e l s e : Sikrede er i kraft af sin ansættelse omfattet

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning

Cirkulære. Moms af lægeerklæringer 1) Indledning Cirkulære Dato 29. oktober 2004 År-nr. 2004-27 Afdeling/Kontor Retsafdelingen Momskontoret Journal nr. 99/01-309-00306 Moms af lægeerklæringer 1) Indledning 1. EF-domstolen har den 20. november 2003 afsagt

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen

PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen PERSON-/ULYKKESFORSIKRING Anmeldelse af tandskade på voksen 021 Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene FORSIKRINGSTAGER NAVN: ADRESSE: POSTNR. OG BY: FORSIKRINGSTAGEREN ER DEN PERSON, I HVIS

Læs mere

ANMELDELSE AF ULYKKE

ANMELDELSE AF ULYKKE ANMELDELSE AF ULYKKE Hvis du ønsker at kommunikere med If på e-mail, så indtast venligst din adresse her: Personskade Tandskade Policenummer: Skadenummer FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Telefon nr.: Post

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1.

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere?

1 Har du indenfor de sidste 5 år været undersøgt eller Årsag: behandlet hos følgende behandlere? 5-årig helbredserklæring Navn CPR-nr. Adresse: Postnr.: E-mail: Arbejdsgiver Stilling/jobbeskrivelse Forsikringsnummer B: Du skal svare Ja eller Nej på alle spørgsmål. Ved pladsmangel brug sidste side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder)

Sundhedsforsikring vilkår (virksomheder) 1. Udbyder 1.1 Doctorservice sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har adresse på, 2730 Herlev, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig konsulentvirksomhed. 2. Grundlag

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning.

Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. Vejledning - Ved ansøgning om præmiefri dækning. For at FG kan behandle ansøgningen, har vi brug for oplysninger. Det er derfor vigtigt, at ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt, som beskrevet nedenfor.

Læs mere

Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1

Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1 1 af 10 21-06-2012 11:46 Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1 Journal nr.2:8032-562, ld/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Købstædernes almindelige Brandforsikring,

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere