Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter"

Transkript

1 1 af :56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter med anmodning om erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, såfremt erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. FSO's formål er at virke som serviceorganisation for medlemsselskaberne især med henblik på at foretage undersøgelser af ejendomme, inden de antages til forsikring, opgørelse af bygningsskader og andre skader, samt at udfærdige tilstandsrapporter. Vedtægterne har virkning som en horisontal aftale mellem medlemsselskaberne. De indeholder bestemmelser om eksklusiv skadesopgørelse gennem FSO og et opsigelsesvarsel på 12 måneder til en 31. december. Rådet behandlede 6. april 1999 Taksatorringens (TR) vedtægter, og FSO's anmeldelse minder en del derom. TR's vedtægter blev meddelt fritagelse, dog at udtrædelsesvarslet skulle nedkortes til 6 måneder og enhver udvidelse af medlemskredsen skal indberettes til Konkurrencestyrelsen. Især tre punkter adskiller FSO fra Taksatorringen. For det første er FSO's markedsandel væsentlig mindre end TR's, for det andet består FSO af færre selskaber end TR - FSO-samarbejdet påvirkes derfor stærkere fx ved udmeldelser - og endelig for det tredje arbejder FSO på baggrund af selskabernes individuelle planer for taksationer for hvert år, som svinger en del, mens TR arbejder ud fra faktisk opståede skader, der udviser et nogenlunde stabilt mønster. Styrelsen finder, at vedtægterne er omfattede af forbudet i konkurrenceloven 6, stk. 1, hvorfor der ikke kan gives FSO en ikke-indgrebserklæring i medfør af 9. Bestemmelsen om eksklusiv brug af organisationen kan medføre uniformering af konkurrencen om taksationsopgaver, som også kan mindske priskonkurrencen over for forsikringstagere i forbindelse med fx taksation af skader. Styrelsen finder, at vedtægterne for FSO kan gives en individuel fritagelse, jf. konkurrenceloven 8, stk. 1, dog skal opsigelsesvarslet i vedtægternes nedsættes til 9 måneder løbende, jf. 6, stk. 4 og 16, stk. 1, nr. 1. Da en væsentlig udvidelse af medlemskredsen af FSO vil kunne påvirke grundlaget for vurderingen heraf foreslås, at fritagelsen gøres betinget af, at FSO løbende indberetter enhver udvidelse af medlemskredsen til Konkurrencestyrelsen, jf. konkurrenceloven 8, stk Afgørelse Der kan ikke gives Forsikringsselskabernes Service Organisation en ikke-indgrebserklæring efter konkurrenceloven 9, da foreningens vedtægter er omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrenceloven 6, stk. 1. Der er herved lagt vægt på, at regler om at benytte samme taksatorer til skadesopgørelse kombineret med en bestemmelse om eksklusiv brug af organisationen kan medføre uniformering af konkurrencen om taksationsopgaverne, som også kan mindske priskonkurrencen over for forsikringstagere i forbindelse med fx taksation af skader. Vedtægterne for Forsikringsselskabernes Service Organisation kan meddeles en individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk. 1, dog med undtagelse af reglen i vedtægternes 3d om opsigelse med 1 års varsel til en 31. december. FSO skal nedsætte opsigelsesvarslet i vedtægternes 3d til højst 9 måneder løbende, jf. konkurrenceloven 6, stk. 4 og 16, stk. 1, nr. 1. Fritagelsen gives på vilkår af, at enhver udvidelse af medlemskredsen af FSO indberettes til Konkurrencestyrelsen senest 1 måned efter at det ny medlem godkendes af bestyrelsen, jf.

2 2 af :56 konkurrenceloven 8, stk. 3. Fritagelsen gives for en periode på 5 år fra 1. januar 1998, dvs. for perioden indtil den 31. december 2002, jf. konkurrenceloven 8, stk. 3 og 27, stk. 4. Påbuddet skal være efterlevet senest 3 måneder efter meddelelsen af denne afgørelse, dvs. den 26. november Sagsfremstilling 3.1. Sagens anledning Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har ved brev af 25. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter, der var gældende den 1. januar 1998, med anmodning om erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, såfremt erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. Ved brev af 24. marts 1999 har FSO på ny henvendt sig til Konkurrencestyrelsen vedrørende supplerende bemærkninger til anmeldelsen. FSO har anmodet om, at behandlingen af anmeldelsen fremmes, fordi reglerne om udmeldelse har betydning i forbindelse med en forestående edb-investering. FSO's formål er at virke som serviceorganisation for medlemsselskaberne især med henblik på at foretage undersøgelser af ejendomme, opgørelse af bygningsskader og andre skader, samt at udfærdige tilstandsrapporter. Medlemmet fremsender opgaver til FSO. FSO kontakter taksatorerne, der vurderer hver skade individuelt og indhenter håndværkertilbud individuelt samt forhandler disse tilbud. Der er ingen bestemmelser om prisnormering i aftalerne, ej heller i FSO's nye edb-system, men det forhold, at medlemmerne benytter de samme taksatorer, medfører, at de ikke forhandler tilbud enkeltvis med håndværkere. FSO har xx taksatorer ansat, der er bosiddende over hele landet. Der er tale om arkitekter, ingeniører og andre med den fornødne faglige uddannelse, især med hensyn til fast ejendom. Desuden benytter FSO sig af freelance taksatorer. Ifølge vedtægternes 3 c betaler medlemsselskaberne et grundbeløb for deres medlemskab samt et honorar pr. ekspedition. Beløbene er fastsat bl.a. på baggrund af selskabernes porteføljer og et budgetteret antal ekspeditioner. Honoraret fastsættes af bestyrelsen. Hvis organisationens likviditet gør det nødvendigt, skal medlemmerne indbetale et i forhold til grundbeløbet fastsat á conto beløb. Over- og underskud tilbagebetales/efteropkræves Sagens parter FSO er en ikke-overskudsgivende serviceorganisation, hvis medlemmer er 11 små og mellemstore skadesforsikringsselskaber. Der er tale om en forening, som er omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 546 af 20. juni af medlemsselskaberne har koncerntilknytning, bl.a. Zurich. Zurich-koncernen havde i 1997 en omsætning på knap 37 mia. CHF (ca. 171 mia. dkr.).1 Der er i tilfælde af, at der er koncerntilknytnng, tale om udenlandske moderselskaber med undtagelse af Plus Forsikring. FSO havde i 1998 et resultat på xx kr. Dækningsbidraget var xx mio. kr., og heraf blev der afholdt personaleudgifter på xx mio. kr. Årets resultat betales tilbage til medlemsselskaberne. FSO har ingen egenkapital Det relevante marked

3 3 af : Produktmarkedet Det relevante produktmarked er taksation specielt med hensyn til fast ejendom. FSO foretager byggetekniske undersøgelser af fast ejendom med henblik på selskabernes afgivelse af tilbud på almindelige bygningsforsikringer, vurderer og opgør anmeldte bygge- og tingsskader til brug for selskabernes opgørelser og udarbejder tilstandsrapporter og energimærkninger. FSO udarbejder endvidere tilstandsrapporter og energimærkninger for andre end medlemsselskaberne. Opgaverne udføres af konsulenter ansat i FSO. I 1997 blev der i alt udført xx opgaver. FSO-medlemmernes konkurrenter bl.a.tryg-baltica, Topdanmark og Codan beskæftiger i vid udstrækning selv taksatorer eller køber sig til ydelsen andetsteds Det geografiske marked Det anføres i anmeldelsen, at det geografiske marked er Danmark bortset fra Grønland og Færøerne. Taksatorerne dækker hver deres lokale område af Danmark og foretager ikke taksationer i Tyskland eller Sverige. Medlemmerne er forsikringsselskaber, der er under tilsyn i Danmark. Det geografiske marked er Danmark Parternes stilling på det relevante marked Ifølge FSO findes der ingen oplysninger om den samlede årlige omsætning af de i anmeldelsen omhandlede taksationer. Antager man, at alle forsikringsselskaber anvender taksationsydelser nogenlunde svarende til deres bruttopræmieindtægter, kan man få et skøn over markedsstillingen ud fra præmieindtægterne. Opgjort efter bruttopræmieindtægterne har FSO's medlemmer således en markedsandel på ikke over 10 %. Dette tal må imidlertid antages at undervurdere de aktuelle markedsandele på taksationsmarkedet. Hvis markedet for taksation lægges til grund for beregningerne af markedsandelene, vil FSO's konkurrenter med egne, fastansatte taksatorer ikke vil blive en del heraf, da de ikke opererer direkte på markedet. FSO's medlemmer vil ikke uden samtykke fra deres konkurrenter kunne engagere deres taksatorer og omvendt vil disse heller ikke uafhængigt af FSO kunne benytte serviceorganisationens ansatte. En beregning ud fra bruttopræmieindtægterne inkluderer imidlertid alle selskaber uanset om de har egne taksatorer. FSO's markedsandel vil blive væsentligt større, når markedet bliver mindre end beregnet ud fra bruttopræmieindtægterne. FSO's konkurrenter er ud over landsdækkende selskaber med egne taksatorer en række lokale/regionale selskaber. Disse selskaber har ingen interesse i at være med i en landsdækkende organisation, men de befinder sig konkurrencemæssigt på samme marked som FSO. Uanset at FSO's (aktuelle) markedsandel således er væsentligt højere end 10 %, skal de potentielle konkurrenter tillægges en vis betydning, da de vil kunne blive aktuelle konkurrenter ved fx at etablere samme system som FSO eller tilbyde deres ydelser eksternt. De interne taksatorers betydning skal således ikke undervurderes, da de faktisk servicerer en stor del af markedet, som FSO ikke har adgang til, men som FSO potentielt ville kunne servicere. Ved at afgrænse markedet på baggrund af den potentielle konkurrence skønnes FSO at have en markedsandel på ikke over 10 %. FSO's markedsandel skal endvidere sammenholdes med Tryg-Balticas2 godt 16 %, Topdanmarks

4 4 af :56 knap 11 %, Codans knap 11 % og Alm. Brands godt 6 % (beregnet på baggrund af bruttopræmierne på det samlede marked for skadesforsikring) Mulige konkurrencebegrænsninger i FSO's vedtægter a optagelse af nye medlemmer: Bestyrelsen skal godkende optagelse af medlemmer. Det fremgår ikke på baggrund af hvilke kriterier, dette sker. Der må være andre muligheder for udenforstående ikke-medlemmer til at få foretaget taksationer til konkurrencedygtige priser, men hvis FSO er vigtig for små selskaber, der ikke selv har råd til et taksationskorps, så kunne en nægtelse være konkurrencebegrænsende. FSO har oplyst, at alle interesserede forsikringsselskaber kan blive medlemmer. Hvis et af de store selskaber ønsker at blive medlem, kan det dog ske, at bestyrelsen ikke uden videre kan godkende medlemsskabet, da FSO er beregnet for mindre forsikringsselskaber, som ikke har mulighed for at foretage taksation ved egne taksatorer b brug af organisationen: Medlemmerne er forpligtede i følge vedtægterne til at benytte alle de i 2 nævnte ordninger (jf. afsnit ) til alle sager, der kræver taksation. Kun i særlige tilfælde kan de benytte andre. Det er op til det enkelte medlem, om det vil have en skade takseret (via FSO) eller ej. Men såfremt der ønskes taksation, da skal denne ske via FSO d udmeldelse: Udmeldelse kan ske med 1 års varsel til en 31. december. På nuværende tidspunkt kan opsigelsesfristens længde således blive op til 24 måneder. Endvidere er der i 3d en bestemmelse om, at de øvrige medlemsselskaber ved et medlems opsigelse inden en måned har ret til at træde ud af organisationen på samme tidspunkt som det opsigende selskab. FSO har meddelt styrelsen, at de er villige til at ændre opsigelsesvarslet til 9 måneder løbende. Et varsel på 9 måneder skønnes af foreningen at være nødvendigt for at kunne efterkomme bl.a. opsigelsesvarsler over for taksatorer, jf. nedenfor. FSO mener at have et behov for et længere varsel end 6 måneder Taksatorringens vedtægter Konkurrencerådet har vurderet Taksatorringens vedtægter. 4 Taksatorringen (TR) foretager skadesopgørelser for medlemsselskaberne og forhandler prisen med autoværkstederne ved forsikringsskader. TR består af 36 små og mellemstore automobilforsikringsselskaber og dækker ca. 25 % af markedet for automobilforsikring. Medlemsselskaberne er forpligtet til at lade samtlige deres skadesopgørelser foretage af TR, hvorfor Konkurrencerådet fandt, at længden af opsigelsesvarslet på op til 21 måneder indebar en begrænsning, som gik ud over, hvad der er nødvendigt for, at Taksatorringen kan fungere. Konkurrencerådet meddelte Taksatorringen en individuel fritagelse i medfør af konkurrenceloven 8, stk. 1, dog skulle medlemmerne kunne udtræde af Taksatorringen med højst 6 måneders varsel, og enhver udvidelse af medlemskredsen skal indberettes til Konkurrencestyrelsen. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at TR medfører en mere rationel ressourceanvendelse i forbindelse med skadesopgørelsen, letter de mindre forsikringsselskabers adgang til markedet, øger udbuddet af automobilforsikringer og dermed skaber en konkurrencemæssig modvægt til de store automobilforsikringsselskaber. Et opsigelsesvarsel på 6 måneder blev anset for tilstrækkeligt til, at TR kan foretage de dispositioner af personalemæssig karakter, som et eller flere selskabers udtræden måtte nødvendiggøre.

5 5 af : FSO og Taksatorringen FSO adskiller sig fra TR ved at have en medlemskreds, der er væsentligt mindre end TR's. Antallet af medlemmer spiller en rolle ved vurderingen af udtrædelsesreglerne, da de tilbageværende medlemmer alt andet lige påvirkes stærkere ved udtræden, jo færre medlemmer, der er. FSO's markedsandel på ikke over 10 % er svagere end TR's på 25 %, hvorfor de i højere grad vil påvirkes af udmeldelser. En anden forskel er, at TR's opgaver er stabile i antal. TR foretager skadeopgørelser, når forsikringsbegivenheden er indtruffet. TR foretager ikke forundersøgelser af biler, som FSO fx kan vælge at gøre for huse inden antagelse til forsikring. Politiske ændringer i TR-selskabernes strategier vil næppe kunne påvirke TR, og der vil i øvrigt næppe være tale om strategiændringer i TR, da alle skader takseres. Udsvingene i FSO's opgaver primært ligger i undersøgelserne, hvorimod skadesdelen ligger stabilt (som hos TR). Undersøgelserne udgør godt og vel halvdelen af FSO's opgaver. FSO er følsom overfor disse udsving, da de opererer på baggrund af de budgetterede antal opgaver medlemmerne sender ind. M.a.o. påvirkes FSO af selskabernes antal og strategier, mens TR påvirkes af antallet af skader. For det tredje forhandler FSO's taksatorer individuelt med håndværkere for de enkelte selskaber, mens TR optræder som ét selskab over for værkstederne. Herved opnår TR's mange små virksomheder en forhandlingsstyrke, der gør det muligt for dem at konkurrere med branchens store selskaber, men der opstår tilsvarende en mulighed for en uniformering af priserne. FSO's taksatorer arbejder (om end i FSO-regi) individuelt for de forskellige medlemmer, følger deres instrukser og vurderingspolitikker 5. Det er således ikke forhandlingsstyrken, der er nøgleordet for FSO, men derimod stordriftsfordelene ved ordningen. Således er der, uanset at de to foreninger umiddelbart ser ens ud, visse forskelle. 4. Vurdering Alle medlemmerne af FSO driver selvstændig erhvervsvirksomhed. Vedtægterne kan derfor tages til bedømmelse efter konkurrenceloven 6. Der gælder ikke nogen undtagelser eller fritagelser i henhold til EU-regler, jf. 4, og vedtægterne gælder uden for koncernforhold, jf. 5. Vedtægterne er ikke omfattet af bagatelreglerne i konkurrenceloven 7, stk. 1, allerede fordi medlemsselskabernes samlede omsætning overstiger 1 mia. kr Konkurrenceloven 6 Spørgsmålet er, om der foreligger en konkurrencebegrænsende vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder som omfattet af konkurrenceloven 6, stk. 1, jf. stk. 3, eller om der kan meddeles FSO en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrenceloven 9. Ifølge FSO's vedtægter er foreningens formål at virke som serviceorganisation for medlemsselskaberne især med henblik på at foretage undersøgelser af ejendomme, opgørelse af bygningsskader og andre skader, samt at udfærdige tilstandsrapporter. Vedtægterne har således virkning som en horisontal aftale mellem medlemsselskaberne om fælles skadesopgørelse. Endvidere har vedtægterne karakter af en eksklusiv aftale om skadesopgørelse gennem FSO, jf. 3b. Det er alene i undtagelsestilfælde muligt for selskaberne at benytte andre taksatorer. Medlemsselskaberne kan ikke samarbejde med andre taksatorer, som er mindre omkostningskrævende, eller som arbejder efter andre vurderingsmetoder.

6 6 af :56 Det forhold at selskaberne bruger samme taksatorer kombineret med eksklusiviteten i vedtægterne kan derved medføre en uniformering af et konkurrencemoment, og det kan mindske priskonkurrencen over for forsikringstagerne i forbindelse med fx taksation af skader. Der er som udgangspunkt tale om en vedtagelse som omfattet af konkurrenceloven 6, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 3 hvorfor der ikke vil kunne meddeles FSO en erklæring om ikke-indgreb efter konkurrenceloven Konkurrenceloven 8 Spørgsmålet er herefter, om vedtægtsbestemmelserne kan opnå en individuel fritagelse efter 8. For at opnå en individuel fritagelse i medfør af konkurrenceloven 8 skal alle 4 betingelser i stk. 1 være opfyldte. Ifølge nr. 1 skal aftalen bidrage til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser. Det må vurderes, at FSO's taksationskorps medfører en mere rationel ressourceanvendelse, end hvis de enkelte selskaber selv skulle oprette og bekoste et eventuelt landsdækkende taksatorkorps. Eksistensen af FSO letter de mindre forsikringsselskabers adgang til markedet og skaber på denne måde en konkurrencemæssig modvægt til de store forsikringsselskaber. Betingelsen i nr. 1 anses for opfyldt. Ifølge nr. 2 skal forbrugerne sikres en rimelig andel af fordelene ved vedtagelsen. Et landsdækkende taksatorkorps letter takseringen. FSO og FSO's medlemmer har beskedne markedsandele, og der må i øvrigt antages at være en sådan grad af konkurrence på markedet at fordelene ved FSO gives videre til forbrugerne. Betingelsen i nr. 2 anses for opfyldt. Ifølge nr. 3 må vedtægterne ikke pålægge virksomheden begrænsninger, som er unødvendige for at nå målet med dem. I vedtægterne er der flere bestemmelser, der eventuelt kan være unødvendige. Særligt er der eksklusivbestemmelsen i 3b kombineret med opsigelsesvarslet på 12 måneder til en 31. december i 3d. Medlemmerne er forpligtede til at lade FSO foretage taksation, såfremt der skal takseres. I denne forbindelse er det underordnet, at det i særlige tilfælde er muligt at benytte andre. FSO har i anmeldelsen anført, at bestemmelsen er begrundet i den omstændighed, at FSO som sin altovervejende udgift har personaleomkostninger til taksatorerne. For at foreningen skal kunne fungere hensigtsmæssigt er det nødvendigt med en fast stab af taksatorer. Taksatorerne har som hovedregel et opsigelsesvarsel på 6 måneder. Det kan derfor anføres, at det kan være nødvendigt med langtidsplanlægning i forbindelse med FSO's virke, dvs. et opsigelsesvarsel af en vis længde, så korpset konstant er tilpasset behovet. Eksklusivbestemmelsen sikrer, at taksatorkorpset udnyttes effektivt og gør det på den anden side også muligt at planlægge, således at medlemmerne kan være sikre på at have en taksator til rådighed med kort varsel. Det må på denne måde antages, at eksklusiviteten er nødvendig for foreningens virke, når eksklusiviteten ikke strækker sig længere end til, at medlemmerne kan melde sig ud af foreningen, såfremt de ønsker at få takseret på anden måde, og at det kun er de skader o.l., selskaberne ønsker at få takseret, der skal via FSO, og ikke at alle skader o.l. skal takseres, uanset om der er behov herfor.

7 7 af :56 Derved må opsigelsesvarslet på 12 måneder til et kalenderårs udgang som udgangspunkt anses for længere end nødvendigt, jf. også rådets afgørelse om Taksatorringens vedtægter. Et opsigelsesvarsel på 12 måneder til en 31. december (op mod 24 måneder i alt) binder selskaber, der ønsker at udtræde af samarbejdet, unødvendigt længe til FSO. Som allerede nævnt har FSO meddelt Konkurrencestyrelsen, at FSO er indstillet på at ændre opsigelsesvarslet til 9 måneder løbende. FSO begrunder dette med, at FSO's virksomhed og dermed antallet af taksatorer afhænger af, hvor mange opgaver de enkelte selskaber vælger at fremsende til FSO. Antallet af opgaver afhænger af de enkelte selskabers politik på området: hvad og hvornår, de vil have en bygning/en skade takseret. Selskaberne har alle forskellige politikker. Således bliver FSO's virksomhed følsom overfor udsving i selskabernes politikker og strategier. Antallet af taksatorer kan svinge en del fra år til år. For alle selskaberne under et sker der en vis udjævning, men alligevel er der to gange inden for de seneste 6 år set et aktivitetsfald på godt 20 %. Selskaberne skal årligt meddele FSO det forventede antal taksationer. FSO vil kunne planlægge herefter og tilpasse sin kapacitet. Men hvis der sker udmeldelser med meget kort opsigelsesvarsel, vil FSO kunne få vanskeligt ved at gennemføre de fornødne kapacitetstilpasninger. Det spiller i den forbindelse en rolle, at udmeldelse af ét medlem udløser en ret til for de øvrige at udtræde med samme varsel. Udtræder fx to medlemmer, kan det udløse en aktivitetsnedgang på %. I 1993 måtte FSO foretage en kollektiv afskedigelse af 14 taksatorer som følge af aktivitetsnedgang. Afskedigelsesforløbet efter reglerne i lov om varsling mv i forbindelse med afskedigelser af større omfang (beregninger, forhandlinger, medarbejdermøder m.m.) tog 9 måneder. Såfremt et eller flere selskaber melder sig ud af FSO, må et lignende forløb kunne påregnes. Som nævnt ovenfor er FSO's altovervejende udgift personaleomkostninger til taksatorene. Hovedparten af disse har et opsigelsesvarsel på 6 måneder. I praksis vil en lignende afskedigelsesprocedure næppe kunne gennemføres med et kortere varsel end 9 måneder. I sagen om Taksatorringens vedtægter fik TR en individuel fritagelse efter at opsigelsesvarslet var nedsat til 6 måneder løbende. Som anført i afsnit 3.6. er der forskel på de betingelser TR og FSO opererer under. En udmeldelse af FSO vil betydelig lettere end for TR udløse en procedure efter lov om varsling mv i forbindelse med afskedigelser af større omfang, da et eller flere selskabers udmeldelse af FSO hurtigere påvirker behovet for taksation og dermed antallet af taksatorer. FSO kunne opbygge en reserve til at imødegå (uventede) tab. Organisationen har imidlertid ikke nogen egenkapital, men vil skulle tilvejebringe den gennem bidrag fra medlemmerne. Et opsigelsesvarsel på 9 måneder kan herefter anses som nødvendigt for FSO, og vil kunne opfylde betingelsen i nr. 3. Derimod kan det gældende opsigelsesvarsel på 12 (24) måneder ikke anses for nødvendigt. Ifølge nr. 4 må vedtægterne ikke give virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende tjenesteydelser. Vedtægterne ses ikke at kunne udelukke konkurrencen, særligt henset til selskabernes markedsandel af præmieindtægterne på ikke over 10 % tilsammen. Det vil for ikke-medlemmer af foreningen være muligt at købe serviceydelsen taksation andetsteds, fx hos freelancere, ligesom FSO i enkelte tilfælde selv gør.

8 8 af :56 Væsentlige udvidelser af FSO's medlemskreds vil indebære en styrkelse af FSO's markedsposition, hvilket forstærker den potentielle risiko for en uniformering af konkurrencen på markedet for taksation specielt med hensyn til fast ejendom, og som i værste tilfælde kan give FSO mulighed for at udelukke af konkurrencen på en væsentlig del af markedet på baggrund af eksklusivbestemmelsen i 3b. En væsentlig udvidelse/styrkelse af FSO kan kræve en fornyet bedømmelse af, om betingelsen i 8, stk. 1, nr. 4, fortsat er opfyldt. Betingelsen i nr. 4 anses herefter med FSO's nuværende medlemskreds og markedsposition for opfyldt Konklusion FSO's vedtægter er omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrenceloven 6, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 3. Der kan derfor ikke meddeles FSO en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrenceloven 9. Betingelserne i konkurrenceloven 8, stk. 1, nr. 1, 2 og 4 for at meddele en individuel fritagelse må anses for opfyldte. Da medlemsselskaberne er forpligtet til at lade samtlige deres skadesopgørelser foretage af FSO, indebærer længden af opsigelsesvarslet på 12 måneder til en 31. december i FSO's vedtægter en begrænsning, der er unødvendig for, at målet med FSO's vedtægter kan nås, jf. 8, stk. 1, nr. 3. På den baggrund må det vurderes, at FSO's vedtægter i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, kan fritages fra forbudet i 6, stk. 1, dog med undtagelse af reglen i vedtægternes 3d om opsigelse med 1 års varsel til en 31. december. Opsigelsesvarslet skal nedsættes til højst 9 måneder løbende, jf. konkurrenceloven 6, stk. 4 og 16, stk. 1, nr. 1. Fritagelsen meddeles for en periode på 5 år fra 1. januar 1998, dvs. for perioden indtil den 31. december 2002, jf. konkurrenceloven 8, stk. 3. FSO's vedtægter bestod ved konkurrencelovens ikrafttræden den 1. januar 1998, og vedtægterne er anmeldt inden den 1. juli 1998 med henblik på fritagelse efter 8, stk. 1. Vedtægterne er dermed omfattet af overgangsbestemmelsen i 27, stk. 4. Påbuddet skal være efterlevet senest 3 måneder efter meddelelsen af denne afgørelse, dvs. den 26. novenber Væsentlige udvidelser af FSO's medlemskreds vil medføre en styrkelse af FSO' markedsposition, hvilket indebærer en potentiel risiko at konkurrencen på markedet for taksation specielt med hensyn til fast ejendom kan udelukkes i strid med 8, stk. 1, nr. 4, jf. også Konkurrencerådets afgørelse af 6. april 1999 vedrørende Taksatorringens vedtægter. For at Konkurrencestyrelsen kan følge udviklingen på markedet gives den individuelle fritagelse på vilkår af, at væsentlige udvidelser i FSO's medlemskreds indberettes til styrelsen, jf. konkurrenceloven 8, stk. 3. Det præciseres i den forbindelse over for FSO, at fritagelsen kan ændres eller tilbagekaldes, jf. konkurrencelovens 8, stk. 5, nr. 1, såfremt der sker væsentlige ændringer i FSO's markedsposition eller medlemskreds. 1 Kursen den 26. juli 1999, 100 CHF = 463,62 dkr. 2 Tallene er 1997-tal - der er ikke taget hensyn til fusionen mellem Tryg-Baltica og Unidanmark.

9 9 af :56 3 Kilde: Forsikringsoplysningen, Statistik 1998 (Finanstilsynet 1997). 4 Afgørelse af 6. april FSO-taksatorerne er pålagt tavshedspligt mht. alle forhold, der vedrører de enkelte medlemsselskabers forhold.

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1

Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1 1 af 10 21-06-2012 11:46 Tryg-Baltica og Købstædernes almindelige Brandforsikring 1 Journal nr.2:8032-562, ld/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Købstædernes almindelige Brandforsikring,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods

Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods 1 af 7 21-08-2013 16:06 Fusionerne mellem MD Foods /Kløver Mælk og Arla / MD Foods Konkurrencerådet godkendte fusionerne mellem MD Foods / Kløver Mælk[1] og Arla / MD Foods[2] i hhv. april 1999 og januar

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1.

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber J.nr. 2:8032-195, 290, 489 og 586/bl Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé En række energiandelsselskaber har til Konkurrencestyrelsen anmeldt vedtægter,

Læs mere

Autolakerernes kalkulationssystem

Autolakerernes kalkulationssystem Autolakerernes kalkulationssystem Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-32/jec 1. Resumé Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) har den 22. april 1998 anmeldt et kalkulationssystem for autolakeringsarbejde,

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner

Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner Oplysninger til brug for forenklet anmeldelse af fusioner 1. Beskrivelse af fusionen 1.1 Giv en kort beskrivelse af fusionen med angivelse af, hvem der fusionerer, fusionens art, jf. Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019 RAMMEAFTALE 1. januar 2015 31. december 2019 Revideret 03.11.2014 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst

Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst 1 af 8 18-06-2012 10:45 Bladudgivernes Forhandlernævn - Overenskomst Journal nr. 2:8032-132/pr Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Bladudgivernes Forhandlernævn (BFN) har den 30. juni 1998 anmeldt sin

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

Vejle Frysehus' aftale med FDB

Vejle Frysehus' aftale med FDB 1 af 7 Vejle Frysehus' aftale med FDB Rådsmødet den 27. oktober 1999 1. Resumé Vejle Frysehus A/S (VF) har anmeldt en samarbejdsaftale med FDB om fryseekspedition. Aftalen omfatter FDB's køb af en række

Læs mere

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger

Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger 1 af 9 18-06-2012 14:22 Danpos produktionsaftaler vedrørende slagtekyllinger Journal nr.2:8032-1063 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Danpo har anmeldt en standardaftale om levering af slagtekyllinger

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

VEDTÆGTER for Videncenter for Helbred & Forsikring (Helbred & Forsikring)

VEDTÆGTER for Videncenter for Helbred & Forsikring (Helbred & Forsikring) CVR.NR. 7683634 VEDTÆGTER for Videncenter for Helbred & Forsikring (Helbred & Forsikring) Vedtaget på stiftende generalforsamling den 25. september 1984 med ændringer pr. 4. december 1984, 30. september

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler

C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler 1 af 5 C.K. Chokolades samhandelsbetingelser og bonusaftaler Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé C.K. Chokolade har anmeldt sine samhandelsbetingelser og bonusordninger. Aftalerne blev anmeldt 30. juni

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform.

1. Etablering, organisering og forretningsmodel for kollektive ordninger i foreningsform. EXECUTIVE SUMMARY Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 1 INDHOLD AF EXECUTIVE SUMMARY Dette

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Anmeldelse af Dansk Reklame Film A/S standardaftaler med danske biografer

Anmeldelse af Dansk Reklame Film A/S standardaftaler med danske biografer Anmeldelse af Dansk Reklame Film A/S standardaftaler med danske biografer Rådsmødet den 22. juni 2005 Journal nr. 3/1120-0301-0342SEK/VIS/MM Resumé 1. Sagen omhandler en vurdering af Dansk Reklame Film

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S

Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Distributionsaftale mellem Canal Digital A/S og TV2 Zulu A/S Journal nr.3/1120-0301-0277/mvn/fi Rådsmødet den 28. april 2004 Resumé 1. Canal Digital A/S anmeldte den 5. maj 2003 en aftale, hvorved TV2

Læs mere

Klage over Kære Børn a.m.b.a.

Klage over Kære Børn a.m.b.a. Klage over Kære Børn a.m.b.a. Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:801-125/mda 1. Resumé Rådet skal tage stilling til en klage over indkøbsforeningen Kære Børn A.m.b.a. Indkøbsforeningen har foretaget

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskade forsikring I henhold til Lov om arbejdsskadesikring 6011-8 Februar 2011 Generelle oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

B&O's Sæsonsamhandelsaftale

B&O's Sæsonsamhandelsaftale B&O's Sæsonsamhandelsaftale Journal nr.3:1120-0301-195/fødevarer og Finans/hbs Rådsmødet den 24. april 2002 Resumé 1. Bang & Olufsen AudioVisual A/S 1 har anmeldt selskabets Sæsonsamhandelsaftale til styrelsen

Læs mere

Ved af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved  af 23. juni 2017 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Erhvervs- og Vækstministeriet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby hc@kfst.dk + kle@kfst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 10. august 2017 SAGSNR.:

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere