BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde"

Transkript

1 1 af :08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2: /industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev af 30. juni 1998 anmeldt BYG's vedtagelse af vejledende regler for regningsarbejde, der udføres som selvstændig entreprise, for medlemmer af Byggeriets arbejdsgivere. 2. BYG ansøger om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, subsidiært om en individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. 3. BYG har i ansøgningen anført, at reglerne finder anvendelse som vejledning for byggesagens parter: entreprenøren kan se, hvad han med rimelighed kan forlange i betaling for regningsarbejde, og bygherren kan se, hvad han med rimelighed skal betale og, hvad forskellige ydelser dækker over. 4. BYG er branche- og arbejdsgiverorganisation for murer- og entreprenørvirksomhed, malervirksomhed samt fremstillingsvirksomheder med tilknytning til byggeriet. BYG havde pr. 1. januar medlemmer. 5. De vejledende regler indeholder detaljerede forskrifter for beregning af prisen på regningsarbejde, idet der til dækning af bruttoavancen er anført procentvise tillæg til lønomkostninger, materialeudgifter og andre direkte omkostninger. 6. Spørgsmålet er om den vejledning, der foreligger fra BYG, i form af regler for regningsarbejde, er i strid med konkurrenceloven, eller om den ligger inden for rammerne af, hvad der er en lovlig opgave for en brancheforening. 7. Efter Konkurrencestyrelsens opfattelse er BYG's regler for regningsarbejde i strid med konkurrenceloven 6 stk. 1, jf. stk. 3, hvorfor en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, ikke kan udstedes. 8. I vurderingen er der lagt vægt på, at den i de vejledende regler for regningsarbejde indeholdte normering af avance og generelle omkostninger, begrænser konkurrencen mellem BYG's medlemmer. 9. Hvad angår spørgsmålet om en individuel fritagelse i medfør af konkurrenceloven 8, stk. 1 er Konkurrencestyrelsen af den opfattelse, at det ikke er tilstrækkeligt godtgjort, at de fire betingelser er opfyldt, hvorfor der ikke er grundlag for fritagelse fra forbudet i konkurrenceloven 6, stk. 1. Beslutning 10. Det meddeles BYG, at Konkurrencerådet finder, at vedtagelsen af regler for regningsarbejde er i strid med konkurrenceloven 6 stk. 1, jf. stk. 3, hvorfor en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, ikke kan udstedes. 11. Der er herved lagt vægt på, at det anførte bruttoavancetillæg medfører en tendens til uniformering af medlemmernes kalkulationsadfærd. Den i de vejledende regler for regningsarbejde indeholdte normering af avance og generelle omkostninger begrænser

2 2 af :08 konkurrencen mellem BYG's medlemmer. Herved hæmmes en effektivitetsbetinget strukturudvikling, hvor markedsprisen bestemmes af de mest effektive virksomheder, idet de virksomheder, der har de laveste omkostninger, har mindre incitament til at sænke deres priser (regningsbeløb) 12. Hvad angår spørgsmålet om en individuel fritagelse i medfør af konkurrenceloven 8, stk. 1, er det ikke tilstrækkeligt godtgjort, at de fire betingelser er opfyldt, hvorfor der ikke er grundlag for fritagelse fra forbudet i konkurrenceloven 6, stk Der meddeles, i medfør af konkurrenceloven 6, stk. 4., jf. 16, stk. 1, nr. 1, BYG påbud om senest den 30. juni 2000 at ophæve vedtagelsen af de vejledende regler for regningsarbejde. Sagsfremstilling Sagens anledning 14. BYG har ved brev af anmeldt vedtagelse af vejledende regler for regningsarbejde for medlemmer af Byggeriets arbejdsgivere. 15. BYG ansøger om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, subsidiært om en individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. Foreningen 16. BYG er branche- og arbejdsgiverorganisation for murer- og entreprenørvirksomheder, malervirksomheder samt fremstillingsvirksomheder med tilknytning til byggeriet. BYG blev etableret i 1991 gennem en sammenslutning af en række brancheorganisationer, og det er BYG's formål at varetage overenskomstmæssige, arbejdsmarkedspolitiske, erhvervspolitiske og servicemæssige opgaver for medlemmerne. 17. BYG driver desuden erhvervsvirksomhed i form af datterselskaberne Ejendomsaktieselskabet Kejsergade, som ejer og driver bygningen for foreningens hovedkontor og BYG Service ApS, som er et investeringsselskab. BYG Service ApS består af 3 datterselskaber; BYG forsikringsservice A/S, BYG Beregnerselskaber ApS og BYG Erhverv A/S. 18. BYG havde pr. 1. januar medlemmer og er en af de største arbejdsgiverforeninger under DA målt på antallet af medlemmer. Af oversigten ses BYG's organisatoriske tilknytning i DA 19. De 5 grupper fordeler sig på 16 arbejdsgiverorganisationer, hvori bl.a. Dansk Industri og Danske Entreprenører indgår med henholdsvis og 1000 medlemsvirksomheder. 20. BYG's medlemmers fordeling på fagsektioner fremgår af nedenstående tabel. Medlemsfordeling på fagsektioner i procent, 1998 Træsektionen 50 Murer og entreprenørsektionen 40 Maling og overfladebehandlingssektionen 4

3 3 af :08 Industrisektionen 1 6 Note 1 Dækker over varefremstillende eller industrielt orienterede virksomheder, som f.eks. vinduesproducenter. 21. Som medlem af BYG er man samtidig medlem af en lokalforening, og kan bruge BYG's regionale servicekontorer i det daglige. Disse kontorer yder en generel service i spørgsmål om overenskomstmæssige forhold, arejdsmiljømæssige forhold, faglig rådgivning m.m I en normtalsundersøgelse af BYG's medlemmer fremgår, at den gennemsnitlige nettoomsætning i 1998 var på 12 mio. kr. BYG har ikke oplyst, hvor stor en markedsandel medlemsvirksomhederne har, men udtaler, at medlemmerne tilsammen har en væsentlig andel af byggeriet i Danmark. 23. Konkurrencestyrelsen har skønnet, at den samlede brancheomsætning på de berørte fagområder er på knap mio. kr.. Udfra den generelle erhvervstatistik kan beregnes, at den gennemsnitlige omsætning pr. virksomhed udgør omkring 2 mio. kr., og at der i gennemsnit er ansat 3-4 personer pr. virksomhed. Samlet omsætning, antal virksomheder og medlemmer af BYG på de berørte områder, fremgår af nedenstående tabel. Medlemmer af BYG fordelt på de relevante fagområder i mio. kr. Fagområde Omsætning Antal virksomheder Heraf medlemmer af BYG I % af virksomheder Murer Tømrer/snedker Maler Ialt Kilde: Generel erhvervsstatistik og handel, 1998: 11, Regnskabsstatistik, tabel 4. Medlemsliste fra BYG Note 1. De resterende antal medlemmer op til de 4350 dækker over industrisektionen i BYG. 24. Medlemsvirksomhederne i BYG har således en samlet andel af virksomhederne på de berørte områder på ca. 30 procent. Det bemærkes, at det navnlig er inden for murerfaget og til dels tømrer/snedkerfaget, at en stor andel af virksomhederne er medlemmer af BYG. 25. I opgørelsen er der ikke taget højde for, om der måtte være forskelle i størrelsen af de virksomheder, der er eller ikke er medlemmer i BYG, idet der ikke foreligger oplysninger herom. Det må dog antages, at de opgjorte markedsandele undervurderer BYG's andel af de pågældende fagområder, idet det af en normtalsundersøgelse af BYG's medlemmer fremgår, at den gennemsnitlige omsætning i 1998 var på 12 mio. kr. BYG's medlemsvirksomheder er således, ifølge normtalsundersøgelsen, større end gennemsnittet af alle virksomheder på området, hvor den gennemsnitlige omsætning, som nævnt, andrager omkring 2 mio. kr. Det relevante marked

4 4 af :08 Produkt markedet 26. Ifølge BYG's vedtagelse er de anførte vejledende procentsatser til dækning af bruttoavancen umiddelbart gældende for regningsarbejde, som udføres i selvstændig entreprise. Eksistensen af reglerne har dog betydning for alt regningsarbejde indenfor bygge- og anlægsområdet, hvorfor det relevante produktmarked afgrænses til bygge- og anlægmarkedet. Det geografiske marked 27. Anmelder har anført, at reglerne omfatter selvstændig entrepriser i Danmark, udført i regning. 28. Det geografiske marked fastlægges til Danmark. Anvendelsen af regningsreglerne på det relevante marked 29. Anmelder anfører, at der ikke findes opgørelser over hvor stor en del, der er regningsarbejde efter de vejledende regler, men vurderet ud fra antal af henvendelser om vejledningen mener anmelder, at anvendelsen er begrænset. Regler for regningsarbejde 30. BYG's regler for regningsarbejde er vejledende regler for BYG's medlemmer i forbindelse med udførsel af almindelige bygge- og anlægsarbejder - husbygningsarbejde, bygningsforbedring og kloakarbejder m.m Til dækning af entreprenørens/håndværksmesterens omkostninger til indirekte omkostninger og nettoavance er der i reglerne fastsat følgende vejledende tillæg til løn, rejse- og opholdsudgifter, materialer, forbrugsgods m.m. Arbejdsløn Af første kr. For følgende kr. For følgende kr. For beløb derudover 40 % 24 % 22 % 20 % Rejse- og opholdsudgifter 10 % Underentrepriser 6-8 % Materialer, forbrugsgods osv. Af første kr. Af næste kr. For beløb derudover 20 % 15 % 10% 32. Arbejdsløn omfatter grundløn samt overenskomst- og lovbestemte tillæg. 33. Underentrepriser er den del af arbejdet, der på en naturlig måde udskilles som en særlig entrepris, der overtages af en underentreprenør. 34. Med hensyn til indholdet af materialer, forbrugsgods osv. henvises der til bilag for en nærmere

5 5 af :08 beskrivelse af disse. 35. For det tillæg håndværksmesteren/entreprenøren modtager, afholdes alle omkostninger til ledelse og administration, mindre udgifter til materiel, erhvervsansvarsforsikring m.m. samt avance. Vurdering 36. Medlemsvirksomhederne i BYG driver erhvervsvirksomhed. BYG's vedtagelse har betydning for konkurrenceforholdende mellem BYG's medlemmer, hvorved vedtagelsen er omfattet af konkurrenceloven, jf. 2. stk BYG's vedtagelse af vejledende regler for regningsarbejde er indgået før den 1. januar 1998 og anmeldt inden den 1. juli 1998, hvorfor den er omfattet af overgangsbestemmelsen i konkurrenceloven 27, stk Vedtagelsen er ikke omfattet af 7 i konkurrenceloven, da BYG's medlemsvirksomheder tilsammen har en markedsandel på over 10 procent og en omsætning på over 1 mia. kr., jf. punkt Konkurrencerådet skal tage stilling til, om BYG's vedtagelse af vejledende regler for regningsarbejde har konkurrencebegrænsende virkninger, som er omfattet af konkurrenceloven 6, stk. 1. Hvis dette måtte være tilfældet skal rådet tage stilling til, om der i givet fald kan meddeles individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk. 1. I tilfælde af at vedtagelsen ikke er omfattet af forbudet i konkurrenceloven 6, stk. 1., kan der gives en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, stk.1. Konkurrenceloven 6 Anmelders synspunkt 40. Vedtagelsen af de vejledende regler for regningsarbejde anses, ifølge anmelder, ikke at indeholde konkurrencebegrænsninger som nævnt i konkurrenceloven 6. Reglerne kan, både fra bygherren og entreprenøren/håndværksmesteren, betragtes som en form for checklister og et rimeligt udgangspunkt for fastsættelse af konkrete afregningsprincipper. Reglerne letter byrderne ved indgåelse af kontrakter om udførelse af regningsarbejde. 41. Anmelder påpeger, at ingen af bestemmelserne begrænser medlemmernes eller bygherrens frihed til at træffe selvstændige, kommercielle beslutninger. Der er alene tale om vejledende regler, som desuden rummer et betydeligt spænd i procentsatserne. Der er tale om en vejledning af begge byggesagens parter; entreprenøren kan se, hvad han med rimelighed kan forlange i betaling for regningsarbejde, og bygherren kan se, hvad han med rimelighed skal betale og, hvad forskellige ydelser dækker over. Dette skulle, efter anmelders opfattelse, skabe en rimelig åbenhed om prisberegningen, og hvilke ydelser en given pris og avance skal dække. Styrelsens vurdering 42. For at en vedtagelse kan få en ikke-indgrebserklæring efter 9, må aftalen ikke være omfattet af forbudet i konkurrenceloven 6, stk I Kommissionens beslutning i Fenex-sagen fremgår det i afsnit 60-62: 60: Det er helt normalt, at en faglig organisation yder sine medlemmer administrativ bistand, men denne må ikke hverken direkte eller indirekte påvirke den frie konkurrence, bl.a. i form af udarbejdelse af tariffer, der finder anvendelse for alle virksomheder uanset deres kostprisstruktur : En faglig organisations udsendelse af vejledende tariffer er en opfordring til

6 6 af :08 virksomhederne til at justere deres takster derefter, uden hensyntagen til deres kostpriser. En sådan metode indebære, at de virksomheder, der har de laveste kostpriser, undlader at sænke deres priser, og det giver således en kunstig fordel for de virksomheder, der har den dårligste styring af deres produktionsomkostninger : En sådan risiko er derimod ikke nødvendigvis forbundet med udsendelse af oplysninger, der kan hjælpe virksomhederne med at beregne deres egne kostprisstrukturer, således at de selv kan fastsætte deres salgspriser. 46. Ved Konkurrencerådets behandling den af 16. december 1998 af sagen "Aftaler om anvendelse af autotaks" blev det afgjort, at aftaler og brancheforeningsvedtagelser, som indebar normering af autoværkstedernes timepriser var i strid med konkurrenceloven I BYG's vejledende regler for regningsarbejde er der detaljerede forskrifter for beregning af prisen på regningsarbejde. 48. Til dækning af avance og generelle omkostninger, såsom afskrivninger og drift af maskiner, udgifter til kontorhold og drift af værksted, er der i reglerne anført specifikke procentvise tillæg til arbejdsløn, materialeudgift og regninger for underentreprenører. 49. Ved indregning af disse tillæg kan den enkelte håndværksmester/entreprenør beregne sin samlede mestertimepris ved udførsel af regningsarbejde. 50. Den i de vejledende regler for regningsarbejde indeholdte normering af avance og generelle omkostninger begrænser konkurrencen mellem BYG's medlemmer. Herved hæmmes en effektivitetsbetinget strukturudvikling, hvor markedsprisen bestemmes af de mest effektive virksomheder, idet de virksomheder, der har de laveste omkostninger, har mindre incitament til at sænke deres priser (regningsbeløb). 51. De anførte omkostnings- og avancetillæg medfører incitament til, at medlemmerne uniformerer deres kalkulationsadfærd, idet den enkelte virksomhed - i stedet for at fastsætte regningsprisen udfra egne omkostningsstrukturer og egen vurdering af avance i forhold til konkurrencesituationen - vil være tilbøjelig til at følge den branchekutyme, som opstår af, at reglerne for regningsarbejde indebærer, at alle medlemmer med en vis grad af sikkerhed kan forudsige, hvilken prispolitik deres konkurrenter vil følge. 52. BYG's vejledende regler for regningsarbejde må på denne baggrund vurderes til at være omfattet af konkurrenceloven 6, stk.1, og kan derfor ikke meddeles en ikke-indgrebserklæring. Gruppefritagelse 53. BYG's vejledende regler for regningsarbejde er ikke omfattet af nogen gruppefritagelse. Konkurrenceloven 8, stk For at kunne opnå en individuel fritagelse fra forbudet i konkurrencelovens 6, stk.1, skal det være godtgjort, at samtlige betingelser i lovens 8, stk.1, nr. 1-4, er opfyldt. Ad. 8, stk. 1, nr Det er en betingelse for en individuel fritagelse, at reglerne for regningsarbejde bidrager til at fremme effektiviteten i produktionen og omsætningen. 56. Anmelder anfører, at de vejledende regler er overskuelige og giver parterne fuldt overblik over hvilke ydelser, der rummes indenfor de forskellige priser. Bygherren har således mulighed for at

7 7 af :08 vurdere, hvilke ydelser han modtager og få et overblik over disse, inden aftalen indgås. 57. Dette meget generelle synspunkt sandsynliggør ikke, at der er en effektivitetsgevinst, som opvejer den konkurrencebegrænsende effekt, der følger af den uniformering af bruttoavancen, som BYG's vejledende regler for regningsarbejde muliggør. 58. Betingelserne i 8, stk. 1, nr. 1 er derfor ikke opfyldt. Ad. 8, stk. 1, nr Det er en betingelse, at en rimelig del af den fordel, der er ved at tillade konkurrencebegrænsningen, tilfalder aftagerne. 60. Brug af de vejledende regler vil påvirke den frie konkurrence ved at gøre det muligt for samtlige deltagere med en vis grad af sikkerhed at forudsige, hvilken prispolitik deres konkurrenter vil følge. 61. I sådanne tilfælde vil bygherren derfor ikke få nogen gevinst, ej heller ved indhentning af flere priser. 62. Betingelsen i 8, stk. 1., nr. 2 er derfor ikke opfyldt. Ad. 8, stk. 1, nr Reglerne må ikke pålægge virksomhederne begrænsninger, som ikke er nødvendige for at nå disse mål. 64. Anmelder anfører, at der ikke pålægges virksomhederne nogle begrænsninger. Brugen af reglerne er frivillig for medlemmerne. 65. Under punkt er anført, at styrelsen må finde, at de kvantitative normeringer af bruttoavancen, som er indeholdt i de vejledende regler for regningsarbejde, indebærer en begrænsning af konkurrencen og effektiviteten. Som ovenfor nævnt finder styrelsen ikke, at det er blevet sandsynliggjort, at bygherrens kendskab til de vejledende regler for regningsarbejde indebærer en effektivitetsgevinst til fordel for bygherren, som opvejer de konkurrencebegrænsende virkninger af vedtagelsen. 66. Spørgsmålet om betingelsen i 8, stk. 1, nr. 3 er opfyldt er således ikke relevant ved de nuværende regler. 67. Spørgsmålet vil kunne opstå i en anden udformning af reglerne, hvor det kunne sandsynliggøres, at der måtte foreligge nettoeffektivitetsge-vinster. Dette kunne muligvis være tilfældet ved en vejledning af medlemmerne, som alene havde karakter af en checkliste, som kan hjælpe virksomhederne med at beregne deres egne omkostninger, således at de selv kan fastsætte deres egne regningspriser. Ad. 8, stk. 1, nr Endelig må reglerne ikke give virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af markedet. 69. Anmelder anfører, at andre afregningsformer kan anvendes. Der kan fra bygherrens side indhentes flere priser, og reglerne gør det i den forbindelse lettere at forlange specifikationer, så priser kan sammenlignes.

8 8 af : Konkurrencestyrelsen kan konstatere, at reglerne ikke normerer de direkte omkostninger, og at reglerne alene er vejledende. Uanset dette må det - på baggrund af, at BYG's medlemmer indenfor visse håndværksfag har betydelig markedsandel, og den af reglerne afledte tendens til, at medlemmerne uniformerer deres kalkulationsadfærd - antages, at reglerne giver mulighed for, at konkurrencen på en væsentlig del af de pågældende ydelser udelukkes. 71. Betingelsen i 8, stk. 1, nr. 4 er således næppe opfyldt.

BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser

BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser 1 af 8 08-08-2012 14:02 BYG's kalkulationsvejledning til brug for beregning af mesterpriser Journal nr.2:8032-838/industri, lsp Rådsmøde den 29 marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

PAR's vejledende honorarregler

PAR's vejledende honorarregler PAR's vejledende honorarregler Journal nr 3:1120-0301-85/MVJ/Service Rådsmøde d. 26. september 2001 Resumé 1. Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) har den 26. september 2000 foretaget anmeldelse af deres

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

Udregningsvederlag for licitationsbud

Udregningsvederlag for licitationsbud 1 af 8 18-06-2012 10:37 Udregningsvederlag for licitationsbud Rådsmødet den 24. marts 1999 J.nr. 2:8032-852/856/el 1. Resumé Den 30. juni 1998 har de gennem Fælleslicitationskontoret samarbejdende mesterforeninger

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1.

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2:8032-59/cga Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013

Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh. Konsortier. - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Chefkonsulent Lotte Bredahl Fogh Konsortier - hvad siger konkurrenceloven? 29. januar 2013 Agenda 1. Brug af konsortier 2. Konsortier og konkurrenceloven 3. Opsummering og anbefalinger Brug af konsortier

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

Autolakerernes kalkulationssystem

Autolakerernes kalkulationssystem Autolakerernes kalkulationssystem Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-32/jec 1. Resumé Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) har den 22. april 1998 anmeldt et kalkulationssystem for autolakeringsarbejde,

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri

Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri Vedtagelser om markedsføring og garantiaftale for medlemmer af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri J.nr. 2:8032-179/cf Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Foreningen for Danmarks Lak- og

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser ved salg af værktøj og værktøjsmaskiner

Salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser ved salg af værktøj og værktøjsmaskiner Salgs-, leverings- og reklamationsbestemmelser ved salg af værktøj og værktøjsmaskiner Jnr.: 2:8032-29/cga Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Foreningen af Grossister i Værktøj og Værktøjsmaskiner

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Bygge-/anlægserhvervenes tilbudsregler/meldeordninger

Bygge-/anlægserhvervenes tilbudsregler/meldeordninger 1 af 17 18-06-2012 10:25 Bygge-/anlægserhvervenes tilbudsregler/meldeordninger Rådsmødet den 24. februar 1999 1. Resumé 12 sammenslutninger af entreprenør- og håndværksvirksomheder har anmeldt deres meldeordning

Læs mere

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber J.nr. 2:8032-195, 290, 489 og 586/bl Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé En række energiandelsselskaber har til Konkurrencestyrelsen anmeldt vedtægter,

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD

OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG? ADFÆRD SIDE 1 OPFORDRER DIN MYNDIGHED TIL ULOVLIG ADFÆRD? Offentlige myndigheder kan bringe virksomheder og brancheforeninger på kant med loven Offentlige myndigheder

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker

Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Bestsellers forhandleraftaler for selvstændige konceptbutikker Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE Rådsmødet den 27. august 2003 Resumé 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af

Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af 1 af 5 07-08-2012 14:50 Danske Fragtmænd a.m.b.a. - ansøgning om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1 J.nr. 2:8032-33/hth Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Danske Fragtmænd a.m.b.a.

Læs mere

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen

F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen 1 af 8 F&Ps honoraraftaler mv. med Lægeforeningen, Tandlægeforeningen og Kiropraktorforeningen Journal nr. 3:1120-0388-195/fødevarer-finans/ld Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Forsikring & Pension

Læs mere

Danske Fysioterapeuters prisregulering

Danske Fysioterapeuters prisregulering 1 af 7 21-06-2012 12:33 Danske Fysioterapeuters prisregulering Journal nr.2:802-416, kb/service Rådsmødet den 27. september 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen fik i februar 2000 henledt opmærksomheden

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler

ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler 1 af 11 18-06-2012 10:40 ELFOs anmeldelse af nye tilbudsregler Jnr.: 2:8032-969/ca Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Elinstallatørernes Landsorganisation ELFO har den 15. marts 1999 anmeldt nye tilbudsregler.

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Samarbejdsaftaler i asfaltbranchen

Samarbejdsaftaler i asfaltbranchen Samarbejdsaftaler i asfaltbranchen Rådsmødet d. 27. oktober 1999 1. Resumé Den 29. og 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen 14 anmeldelser af aftaler om samarbejde inden for asfaltproduktion og asfaltarbejde.

Læs mere

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse.

Bemærk: Det er altid DIB s og de enkelte medlemmers eget ansvar at overholde konkurrencereglerne uanset indholdet i denne udtalelse. Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Att.: Hans Madsen Sørensen Dato: 17. august 2015 Sag: BET-14/04588 Sagsbehandler: /CHJ/MC Bemærk: Dette brev er kun

Læs mere

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler

Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Scandlines rabatvilkår ved udstedelse af kombinationsbilletter til lastbiler Jnr.: 2:801-9/HTh Rådsmødet den 28. januar 1998 1. Resumé I anledning af en klage fra HH-Ferries over Scandlines pris og rabatbetingelser

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde

Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Standardaftale om skorstensfejning samt vejledende gebyrer for skorstensfejerarbejde Journal nr. 2:8032-227, 2:8032-228 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Kommunernes Landsforening (KL) har den

Læs mere

Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler

Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler 1 af 10 18-06-2012 13:31 Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé Dansk Trælast A/S har ved skrivelse

Læs mere

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres.

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres. 1 af 7 SPF-kontrakten J.nr. 2:8032-35/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé SPF-selskabet har ansøgt om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, for en aftale om sundhedsdeklarering

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS

Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS Dato: 2. august 2016 Sag: FLID-16/01768 Sagsbehandler: LFI/SSJ Godkendelse af FoodService Danmark A/S overtagelse af CH Interfrugt A/S og Grøn Fokus 2011 ApS 1. Indledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi

Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Klage over afslag på clearingaftale med Dantaxi Journal nr. 2:801-319/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Det Kooperative Fællesforbund har på Dantaxi s vegne indgivet klage over,

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen danmarks retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling. Sygeforsikringen Rådsmødet den 25. november 1998 J.nr. 2:800-16/ld 1. Resumé Dansk Tandplejerforening har klaget til Konkurrencerådet over Sygeforsikringen "danmark"s retningslinjer for tilskud til tandplejebehandling.

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i Medicoindustrien Compliance Program Medicoindustriens politik på konkurrenceområdet En vigtig opgave for Medicoindustrien, er at medlemsvirksomhederne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Kædesamarbejdet i Inbogulve

Kædesamarbejdet i Inbogulve 1 af 12 08-08-2012 15:47 Kædesamarbejdet i Inbogulve Journal nr. 2:8032-693-20 og 964-967/sta/Service Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Indkøbsforeningen Inbogulve og administrationsselskabet Inbodan

Læs mere