Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol"

Transkript

1 Mdul 3 Udvikling g frandring i aktivitetsudøvelse fr børn, vksne g ældre Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl Figur: Studieaktivitetsmdel, mdul 11, Ergterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmdellen herver er det illustreret, hvilken tid du kan frvente at bruge på de enkelte elementer i mdulet.

2 Indhld Mdulbeskrivelse... 3 Mdulets indhld... 3 Fagligt fkus... 3 Temaer... 3 Fagmråder... 4 Tema 1: Livsfaser g aktivitetsudøvelse... 5 Mål fr læringsudbytte... 5 Sådan arbejder vi : Undersøgelse... 6 Mål fr læringsudbytte... 7 Sådan arbejder vi... 7 Tema 3: Klinisk undervisning: Udvikling g frandring i aktivitetsudøvelse i menneskets livsaldre... 7 Mål fr læringsudbytte... 8 Sådan arbejder vi... 8 Tema 4: Analyse, vurdering g fastsættelse af behv fr ergterapeutisk interventin... 9 Mål fr læringsudbytte... 9 Sådan arbejder vi... 9 Prtfli Feedback Mdulbedømmelse Eksaminatinsgrundlag Prøvefrm Feedback Studiemæssige knsekvenser ved ikke bestået prøve Tillæg til Natinal studierdning fr uddannelsen til prfessinsbachelr i ergterapi Mdul 3, Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl 2

3 Mdulbeskrivelse Mdulets indhld Denne mdulbeskrivelse er udarbejdet med udgangspunkt i Prfessinshøjsklen Metrpls lkale udmøntning af den natinale studierdning fr ergterapeutuddannelser i Danmark, sm findes på Metrpls hjemmeside under uddannelsens pbygning. Se: Fagligt fkus I dette mdul vil vi undersøge begrebet funktinsevne i udviklings- g sundhedsaspekter. Vi vil se på betydningen af nedsat funktinsevne g udvikling i aktivitetsudøvelse i frhld til livsfaser, sundhed g sygdm. Vi fkuserer på almindelig daglig levevis (ADL, frstået sm egenmsrg, arbejde g fritid), dminerende aktiviteter (leg, læring g arbejde) g dagliglivets sammensætning af aktiviteter (aktivitetsfrmer, aktivitetsmønster g aktivitetsbalance). Du vil arbejde med den menneskelige udviklings betydning fr frandringer i aktivitetsudøvelse med særlig vægt på barnets udvikling g aldringsprcessers betydning. Derudver vil vi undersøge, hvrdan frbedret funktinsevne g ændringer i mgivelser livet igennem kan skabe bedre vilkår fr aktivitetsudøvelse. Den kliniske undervisning vil her fkusere på prfessinelle relatiner g partnerskaber g den ergterapeutiske arbejdsprces g undersøgelsesmetde. Du vil afprøve ergterapeutiske interventinsmetder under vejledning. I løbet af mdulet er det hensigten, at du skal reflektere ver den terapeutiske rlle, herunder etablering af terapeutisk kntakt g anvendelse af klientcentrerede principper. Temaer Mdulet er inddelt i fire temaer: 1. Livsfaser g aktivitetsudøvelse 2. Undersøgelse 3. Klinisk undervisning: Udvikling g frandring i aktivitetsudøvelse i menneskets livsaldre 4. Analyse, vurdering g fastsættelse af behv fr ergterapeutisk interventin Tillæg til Natinal studierdning fr uddannelsen til prfessinsbachelr i ergterapi Mdul 3, Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl 3

4 Fagmråder Ergterapi Udgør 5,5 ECTS-pint på dette mdul. Handler m: Ergterapeutisk undersøgelse Ergterapeutisk prcesmdel (OTIPM) Klientcentrering Etik Anatmi Udgør 1,5 ECTS-pint på dette mdul. Handler m: Intrduktin til neuranatmi: Opbygning af centralnervesystemet (CNS) Det centrale g det perifere nervesystem Sens-mtriske centre i hjernen Sens-mtriske nervefrløb (fr-, side- g bagstrenge) Sanserganers anatmi Armens nerver, plexus brachialis Bimekanik Psyklgi Udgør 2 ECTS-pint på dette mdul. Handler m: Udviklingspsyklgi Aldringens psyklgi Kgnitin g læring Neuraffektiv udviklingspsyklgi Læring/udvikling i livsfrløb Fysilgi Udgør 2 ECTS-pint på dette mdul. Handler m; Neurfysilgi: Intrduktin Tillæg til Natinal studierdning fr uddannelsen til prfessinsbachelr i ergterapi Mdul 3, Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl 4

5 Neurnets pbygning Opbygningen af det centrale g det perifere nervesystem (CNS, PNS) Sygdmslære Udgør 1 ECTS-pint på dette mdul. Handler m: Bimekaniske faktrer i brud på bevægeapparatet g helingsprcesser efter brud Klinisk undervisning Udgør 3 ECTS-pint på dette mdul. Handler m: Undersøgelse, analyse g vurdering af klient Arbejdsprcesmdel Organisatin g samarbejde Reflektere ver egen læring Tema 1: Livsfaser g aktivitetsudøvelse I dette tema vil du blive intrduceret til menneskets almene udvikling g aktivitetsudøvelse. Vi tager udgangspunkt i følgende livsfaser: barndm, ungdm, vksenalder g alderdm. Der fkuseres fr hver livsfase på: Menneskets psyklgiske, anatmiske, bimekaniske, sansemæssige g sensmtriske udvikling. Aktivitetsudøvelse: ADL, aktivitetsfrmer, -mønstre g -balancer, dminerende aktiviteter samt egenmsrg, arbejde/læring g fritid/leg Desuden vil du blive præsenteret fr udvalgte undersøgelsesmetder med relevans fr funktinsevne g aktivitetsudøvelse. Derudver vil du blive undervist i rtpædkirurgisk sygdmslære. Undervisningen afsluttes med en frudsætningstest. Mål fr læringsudbytte Analysere menneskets funktinsevne, aktivitetsudøvelse g udviklingsptentiale i livsfaser g en meningsfuld g sundhedsfremmende hverdag med fkus på ADL, dminerende aktiviteter g aktivitetsmønstre Tillæg til Natinal studierdning fr uddannelsen til prfessinsbachelr i ergterapi Mdul 3, Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl 5

6 Redegøre fr grundlæggende viden indenfr anatmi, fysilgi g rtpædkirurgisk sygdmslære i frhld til menneskets funktinsevne Redegøre fr psyklgiske aspekter i udviklingen af menneskets aktivitetsudøvelse i frhld til livsfaser g funktinsevne Redegøre fr udvalgte sygdmme i bevægeapparatet (rtpædkirurgi) Reflektere ver egen faglige frmåen g begrænsninger fr faglig udvikling g livslang læring Sådan arbejder vi Frelæsninger: Ergterapi: aktivitetsudøvelse g livsfaser Anatmi g fysilgi: menneskets anatmiske, sansemtriske g bimekaniske udvikling Psyklgi: menneskets psyklgiske udvikling igennem livets faser Sygdmslære: rtpædkirugi Færdighedsøvelse i grupper: Udarbejdelse af situatinsbeskrivelse PBL-arbejde i grupper med løbende vejledning, sm er rettet md en pgave, der indehlder: Præsentatin af persnen ved hjælp af demgrafiske data: alder, køn, civil status, uddannelse, bligfrhld samt tilknytning til arbejdsmarkedet. Persnens helbredsfrhld En analyse af persnens aktivitetsudøvelse, med anvendelse af enten Mdel f Human Occupatin (MOHO) eller Canadian Mdel f Occupatinal Perfrmance and Engagement (CMOP-E), herunder persnens aktivitetsfrmer, -mønstre g balancer dminerende/mest betydningsfulde aktiviteter Bimekaniske funktinsevne 2: Undersøgelse I dette tema fkuserer vi på undersøgelse af menneskets funktinsevne set i relatin til: Livsfaser Bimekanik/krpsfunktin g anatmi Aktivitetsudførelse Deltagelse i samfundslivet Den ergterapeutiske arbejdsprces Tillæg til Natinal studierdning fr uddannelsen til prfessinsbachelr i ergterapi Mdul 3, Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl 6

7 Vi vil analysere g afprøve specifikke undersøgelsesmetder sm eksemplariske undersøgelsestyper fr udvalgte arbejdsprcesmdeller. Derudver vil vi diskutere etiske prblemstillinger g klientcentreret praksis med udgangspunkt i undersøgelse. Du vil arbejde i PBLgrupper, hvr vi øver undersøgelsesmetder g brug af prtfli. Mål fr læringsudbytte Redegøre fr et ergterapeutisk interventinsfrløb ved anvendelsen af en ergterapeutisk arbejdsprcesmdel Undersøge, analysere g vurdere brgerens funktinsevne Redegøre fr undersøgelsesresultater g begrunde behv fr ergterapeutisk interventin Redegøre fr g reflektere ver principperne fr klientcentreret praksis i alle faser af den ergterapeutiske arbejdsprces Redegøre fr eventuelle etiske dilemmaer i den ergterapeutiske arbejdsprces Redegøre fr grundlæggende viden indenfr psyklgi, anatmi, fysilgi g sygdmslære i frhld til menneskets funktinsevne Reflektere ver egen faglige frmåen g begrænsninger i frhld til faglig udvikling g livslang læring Sådan arbejder vi Frelæsninger: Ergterapi Færdighedsøvelser: Bimekanik g anatmi Ergterapi Tema 3: Klinisk undervisning: Udvikling g frandring i aktivitetsudøvelse i menneskets livsaldre I den kliniske undervisning vil du arbejde med undersøgelse g analyse af terapeutisk kntakt g aktivitetsanalyse sm en del af den ergterapeutiske arbejdsprces. Vi arbejder med prfessinelle relatiner g partnerskab med brgere/brugere/patienter. I frløbet indsamler du infrmatiner m én klient, sm du har arbejdet med i periden. Infrmatinerne skal afspejle følgende elementer i klientens hverdagsliv: Helbredsfrhld (sundhed/sygdm) Funktinsevne Persnlige frhld Tillæg til Natinal studierdning fr uddannelsen til prfessinsbachelr i ergterapi Mdul 3, Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl 7

8 Omgivelsesfaktrer Aktivitetsudøvelse Den aktuelle ergterapeutiske interventin Mål fr læringsudbytte Beskrive egen rlle, arbejdspgaver g kmpetencer sm ergterapeut i samspillet med tværfaglige samarbejdspartnere Identificere hldninger, nrmer g værdier i rganisatinen samt verhlde g respektere aftaler g regler Indgå aktivt g ansvarligt i samarbejdet med mn- g tværfaglige samarbejdspartnere Følge rganisatinens praksis fr dkumentatin af ergterapeutiske ydelser Etablere, vedligehlde g afslutte terapeutisk kntakt: herunder, med situatinsfrnemmelse at kunne lytte til, respektere g handle ud fra klientens udsagn g adfærd Tage udgangspunkt i klientens frståelse af sin situatin, g arbejde ud fra principper fr klientcentreret praksis Reflektere ver samspillet med klienten, herunder egen rlle g kntakt Vælge g begrunde undersøgelsesmetde g eventuelt undersøgelses-redskab ud fra klientens prblematik Planlægge g udføre undersøgelse, herunder indhente relevante data fra samarbejdspartnere Opsummere plysninger fra egne g andres undersøgelser Beskrive klientens ressurcer g aktivitetsprblematikker Identificere egne læringsbehv samt reflektere ver dem Identificere persnlige g faglige ressurcer g beskrive egne læringsmål Strukturere egen læringsprces Frhlde sig åbent g aktivt til undervisning, vejledning g udviklingssamtaler Sådan arbejder vi Intrduktin g frberedelse til klinisk undervisning 2 ugers klinisk undervisning Prtfli: Opsamling på det kliniske undervisningsfrløb Tillæg til Natinal studierdning fr uddannelsen til prfessinsbachelr i ergterapi Mdul 3, Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl 8

9 Tema 4: Analyse, vurdering g fastsættelse af behv fr ergterapeutisk interventin Her vil du arbejde med de infrmatiner m klienten, sm du har indsamlet i den kliniske undervisning. Du skal analysere g vurdere klientens samlede situatin inden fr rammerne af MHO eller CMOP-E. Analysen g vurderingen skal desuden knyttes til etik, klientcentrering samt ergterapeutens arbejdspgaver set i frhld til aktuel arbejdsprcesmdel. Mål fr læringsudbytte Redegøre fr et ergterapeutisk interventinsfrløb til g med analysearbejdet ved anvendelsen af en ergterapeutisk arbejdsprcesmdel Analysere g vurdere klientens funktinsevne, udviklingsptentiale g aktivitetsudøvelse i en meningsfuld g sundhedsfremmende hverdag med fkus på ADL, dminerende aktiviteter g aktivitetsmønstre Udføre g redegøre fr en persnbaseret aktivitetsanalyse Analysere g vurdere klientens funktinsevne ud fra grundlæggende viden m psyklgi, bimekanik, fysilgi g sygdmslære Redegøre fr behv fr ergterapeutisk interventin på baggrund af analyse g vurdering af klientens funktinsevne samt anden infrmatin m klienten Redegøre fr g reflektere ver principperne fr klientcentreret praksis i de indledende faser af den ergterapeutiske arbejdsprces Redegøre fr eventuelle etiske dilemmaer i den ergterapeutiske arbejdsprces Reflektere ver egen faglige frmåen g begrænsninger fr faglig udvikling g livslang læring Sådan arbejder vi Frelæsninger: Sygdmslære/patlgi Bimekanik g anatmi PBL-arbejde med vejledning i: Klientens færdigheder g aktivitetsudøvelse Persnlige frhld g mgivelser Helbred g funktinsevne Behv fr ergterapi Til sidst tilbydes ressurcevejledning i: Anatmi (bimekanik, neuranatmi) Ergterapi Tillæg til Natinal studierdning fr uddannelsen til prfessinsbachelr i ergterapi Mdul 3, Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl 9

10 Grundlæggende patlgi (sygdmslære) Prtfli Der indgår ptfliarbejde i tema 2, 3 g 4. Du skal lave minimum t bidrag, der laves sm e- prtfli. Feedback Følgende frmer fr feedback benyttes: Tema 1: Der gives feedback i frbindelse med frudsætningstesten i rtpædkirurgi. Tema 2: Du får vejledning g feedback sammen med din gruppe på udøvelse af undersøgelsen Tema 3: Den kliniske underviser giver feedback. Tema 4: Du får individuel feedback på dine t prtflibidrag af t medstuderende g en underviser/vejleder. Mdulbedømmelse Mdulbedømmelsen består af en individuel mundtlig prøve, sm bedømmes internt efter 7-trinsskalaen. Eksaminatinsgrundlag På baggrund af mdulets læringsudbytte er følgende punkter udvalgt sm centrale fr prøven: Redegøre fr et ergterapeutisk interventinsfrløb til g med redegørelse fr behv fr interventin ved anvendelsen af en ergterapeutisk arbejdsprcesmdel Analysere g vurdere klientens funktinsevne, udviklingsptentiale g aktivitetsudøvelse i en meningsfuld g sundhedsfremmende hverdag med fkus på ADL, dminerende aktiviteter g aktivitetsmønstre Analysere g vurdere klientens funktinsevne ud fra grundlæggende viden m psyklgi, anatmi, bimekanik, fysilgi g sygdmslære Redegøre fr behv fr ergterapeutisk interventin på baggrund af analyse g vurdering af undersøgelse af klientens funktinsevne samt anden infrmatin m klienten Redegøre fr g reflektere ver principperne fr klientcentreret praksis i alle faser af den ergterapeutiske arbejdsprces Tillæg til Natinal studierdning fr uddannelsen til prfessinsbachelr i ergterapi Mdul 3, Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl 10

11 Redegøre fr eventuelle etiske dilemmaer i den ergterapeutiske arbejdsprces Prøvefrm I prøven bedømmes din viden, færdigheder g kmpetencer i frhld til de udvalgte elementer af mdulets læringsudbytte, sm er beskrevet venfr. Prøven er en individuel mundtlig prøve, sm tager udgangspunkt i et skriftlige plæg, sm du har udarbejdet m klientens situatin. Prøven er pdelt i t trin: 1. Frberedelse til mdulprøven Du har sm led i den kliniske undervisning i tema 3 haft kntakt med klienten i dennes ergterapeutiske interventinsfrløb. I mdulets tema 4 har du arbejdet ud fra disse infrmatiner. Til prøven udarbejder du et skriftligt plæg på maximalt 1 A4 side sm dispsitin fr prøven. Dispsitinen fremsendes til eksaminatr senest kl dagen før eksaminatinen. Oplægget skal indehlde følgende punkter: i. Krt redegørelse fr anvendt(e): 1. Arbejdsprcesmdel 2. Ergterapeutisk begrebsmdel 3. Undersøgelsesmetder ii. Om klienten: Beskrivelse af: 1. Klientens færdigheder g aktivitetsudøvelse 2. Klientens persnlige frhld g mgivelser 3. Klientens helbred g funktinsevne med fkus på bimekanik 4. Klientens behv fr ergterapi 2. Prøven: Du skal uddybe et eller flere punkter i eksaminatinsgrundlaget, sm du kan se venfr (5 min) Derefter stiller eksaminatr spørgsmål til dig med henblik på at få uddybet det skriftlige g det mundtlige plæg (15 min) Bedømmelse Prøven bedømmes af en eksaminatr g en intern censr. Der gives en individuel vurdering efter 7- trinsskalaen. Ved bedømmelsen 00 g derunder er prøven ikke bestået. Der er afsat 5 min. til vtering. Tillæg til Natinal studierdning fr uddannelsen til prfessinsbachelr i ergterapi Mdul 3, Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl 11

12 Feedback I frlængelse af den mundtlige eksamen vil du - udver karaktergivningen - få feedback på den mundtlige præstatin. Feedbacken gives ud fra mdulets læringsudbytte g frhlder sig til din frståelse af stffet g argumentatin, struktur g sammenhæng i eksaminatinen. Tidspunkt Den interne mdulprøve afslutter mdul 3. Det præcise tidspunkt vil blive plyst på Intrapl. Studiemæssige knsekvenser ved ikke bestået prøve Hvis den rdinære prøve er bedømt ikke-bestået er du autmatisk tilmeldt 1. reprøve i studieadministratinen, sm fremgår af "Oversigt ver eksaminer g mdulprøver". Ved ikkebestået prøve har du mulighed fr at kntakte en studievejleder vedrørende det videre frløb. 1. reprøve Afhldes snarest muligt g så vidt muligt senest, når den pågældende prøve igen afhldes ved institutinen, g efter samme retningslinjer sm venfr beskrevet. Der kan dg blive tale m at anvende weekenddage sm studiedage. 2. reprøve Hvis 1. reprøve ikke bestås, beslutter uddannelsesleder i samråd med mdulansvarlig, hvrdan 2. reprøve skal fregå g du skal kntakte studievejleder vedrørende det videre frløb. Du kan i henhld til Eksamensbekendtgørelsen 6.4 deltage tre gange i samme prøve. Uddannelsesinstitutinen kan tillade yderligere prøvegange, hvis det er begrundet i usædvanlige frhld. Sygdm Ved sygdm henvises til den til enhver tid gældende Bekendtgørelse m prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser pt. BEK nr 1519 af 16/12/2013 ( Eksamensbekendtgørelsen ): 7. En eksaminand, der har været frhindret i at gennemføre en prøve på grund af dkumenteret sygdm eller anden ufrudseelig grund, skal have mulighed fr at aflægge prøven snarest muligt. Desuden gælder det ifølge Regler fr planlægning g gennemførelse af bedømmelser g prøver ved Ergterapeutuddannelsen, Prfessinshøjsklen Metrpl, at: Tillæg til Natinal studierdning fr uddannelsen til prfessinsbachelr i ergterapi Mdul 3, Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl 12

13 Fr alle bedømmelser g prøver gælder, at sygdm skal meddeles studieadministratinen mgående g senest ved prøvens begyndelsestidspunkt. Dkumentatin af sygdm eller anden ufrudseelig grund skal freligge senest 24 timer fra prøvetidspunktet. Freligger der ikke dkumentatin m sygdm eller anden ufrudseelig grund, betragtes det sm et prøvefrsøg g den studerende skal indstille sig til reprøve. Den studerende er frpligtet til at raskmelde sig til studieadministratinen umiddelbart efter endt sygdm, så der kan træffes aftale m sygeeksamen. Disse retningslinjer er udarbejdet i frhld til Studierdning fr uddannelsen til prfessinsbachelr i ergterapi (natinal), august 2008 Mdul 3 Tillæg til natinal studierdning fr uddannelsen til prfessinsbachelr i ergterapi Ergterapeutuddannelsen Prfessinshøjsklen Metrpl Den til enhver tid gældende Bekendtgørelse m prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser pt. BEK nr 1519 af 16/12/2013 ( Eksamensbekendtgørelsen ) (Se Intrapl/Ergterapeutuddannelsen/Fildeling/Studieinfrmatin/Bekendtgørelser, lve) Tillæg til Natinal studierdning fr uddannelsen til prfessinsbachelr i ergterapi Mdul 3, Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl 13

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 4 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Mdul 4 Rehabilitering g habilitering sm muliggør aktivitet g deltagelse Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl Figur: Studieaktivitetsmdel, mdul 4, Ergterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmdellen herver er

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I

Modulbeskrivelse. Modul 1. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 1 Ergterapi g ergterapeutisk praksis. Klinisk undervisning I Februar 2016 SUHP g JEBA / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 1 består

Læs mere

Modul 7 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse II Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 7 Rehabilitering og habilitering som muliggør aktivitet og deltagelse II Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Mdul 7 Rehabilitering g habilitering sm muliggør aktivitet g deltagelse II Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl Figur: Studieaktivitetsmdel, mdul 7, Ergterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmdellen herver

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelse bolig og lokalmiljø Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Sundhedsfremme og forebyggelse bolig og lokalmiljø Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Mdul 10 Sundhedsfremme g frebyggelse blig g lkalmiljø Ergterapeutuddannelsen, PH Metrpl Figur: Studieaktivitetsmdel, mdul 10, Ergterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmdellen herver er det illustreret,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Via University College Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus

Via University College Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Via University College Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Studieplan Klinisk undervisning Opdateret November 2013 PEH/TRHJ INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Anvendelse af studieplan for klinisk undervisning... 2 2.

Læs mere

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II.

Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II. Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II December 2008 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 - Undersøgelse, diagnstik

Læs mere

Klinisk studieplan for 6. semester

Klinisk studieplan for 6. semester Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit H1, H3, H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter www.neurcenter.dk Hej Velkmmen til afsnit H1,H3,H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 6

Modulbeskrivelse - Modul 6 Fysiterapeutuddannelsen i Aalbrg Mdul 6 Undersøgelse, diagnstik g differentialdiagnstik Fysiterapeutuddannelsen UCN Mdulbeskrivelse - Mdul 6 Undersøgelse diagnstik g differentialdiagnstik 1 Fysiterapeutuddannelsen

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Opdateringsuddannelse Livreddende førstehjælp. Varighed 180 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Uddannelsesplan Opdateringsuddannelse Varighed 180 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktins uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsrganisatiner: Samarbejdsrganisatiner: Uddannelsesplan

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen. Gældende for forårs -/ efterårs semestret 2018 Eksamenskatalg fr Handelsøknmuddannelsen Gældende fr frårs -/ efterårs semestret 2018 udarbejdet 15. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg

Sundhedsuddannelserne UCN Aalborg Prfessinshøjsklen UCN sundhed mdul 5 1 Sundhedsuddannelserne UCN Aalbrg Mdulbeskrivelse Mdul 5 Tværprfessinel virksmhed februar 2013 Ergterapeutuddannelsen Hld E12V Fysiterapeutuddannelsen Hld F12V Jrdemderuddannelsen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Elevtid, undervisningstid, forberedelsestid, rettetid - nye tider? Erfaringer fra Rødkilde og Tårnby Gymnasium

Elevtid, undervisningstid, forberedelsestid, rettetid - nye tider? Erfaringer fra Rødkilde og Tårnby Gymnasium Elevtid, undervisningstid, frberedelsestid, rettetid - nye tider? Erfaringer fra Rødkilde g Tårnby Gymnasium Dispsitin Fkus: undervisningen g de institutinelle rammer 1. Det virtuelle klasserum på Tårnby

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Gældende for efterårs-/forårssemestret Eksamenskatalg fr Prfessinsbachelr i innvatin g entrepreneurship Gældende fr efterårs-/frårssemestret 2017-2019 udarbejdet 02.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik ver eksaminer frdelt på semestre...

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 3. Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre. Undersøgelse af funktionsevne. Klinisk undervisning II August 2015 BOMA

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 12 SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 12 Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse 07/2016 Intern klinisk prøve modul 12 Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje,

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Pædagogisk udviklingsarbejde

Pædagogisk udviklingsarbejde PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Pædagogisk udviklingsarbejde Et fælles valgfrit PD-modul Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet fra de

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på. Hjertemedicinsk afdeling har specialfunktin i kardilgi

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Sorg og kriseberedskab

Sorg og kriseberedskab Srg g kriseberedskab Naur-Sir Børnehus g Naur Sir Skle Du kan ikke hindre srgens fugle i at flyve ver dit hved, men du kan frhindre dem i at bygge rede i dit hår Kinesisk rdsprg Frrd Vi kan ikke beskytte

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid.

Portfolio 1. Sygeplejerskeuddannelsen Region Hovedstaden. Tilfredshed og stolthed. Målopfyldelse. Succes. Større selvtillid. Prtfli 1 Sygeplejerskeuddannelsen Regin Hvedstaden Målpfyldelse Tilfredshed g stlthed Succes Målsætning Større selvtillid 1 Kilde: Ellmin, Rger: Prtflimdellen, side 94 Gdkendt i Reginalt Klinisk Udvalg

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 2 Ydelseskatalg fr individuel scialpædaggisk støtte efter servicelvens 85 Indhld Frrd... 4 1. Overrdnet ydelsesbeskrivelse fr individuel

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for social- og sundhedshjælpere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for social- og sundhedshjælpere Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for social- og sundhedshjælpere Overgangsordning for elever, der færdiggør 3. skoleperiode via tidligere uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN AGRARØKONOM

BEDØMMELSESPLAN AGRARØKONOM BEDØMMELSESPLAN AGRARØKONOM NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 1 BEDØMMELSESPLAN OG EKSAMENSREGLEMENT AGRARØKONOM 2011 Uddannelsens mål I uddannelsen til Agrarøkonom har eleven i alt fire afsluttende eksamener

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus)

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelor i musik (BMus) / Bachelor of Music (BMus) STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN SOM ALMEN MUSIKLÆRER (AM) Bachelr i musik (BMus) / Bachelr f Music (BMus) STUDIEORDNING (BD 1) August 2011, rev. 2013 DKDM. Studierdning: Bachelruddannelsen sm Musikpædagg

Læs mere

Pædagogisk psykologisk intervention

Pædagogisk psykologisk intervention Vejledning for modulet Pædagogisk psykologisk intervention Et modul fra PD i Psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Pædagogisk psykologisk intervention på PD i Psykologi, bygger

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Eksamensreglement HG 2013-2014. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2013-2014. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2013-2014 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 5. semester

Interne retningslinjer for prøve på Pædagoguddannelsen Gældende for 5. semester Afdeling/enhed Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg Senest redigeret 14-02-2013 Udarbejdet af LAUD Dokumentnavn Interne retningslinjer vedr. prøver på grunduddannelsen 5. semester Interne retningslinjer

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Bekendtgørelse om adgangskursus og adgangseksamen til ingeniøruddannelserne BEK nr 364 af 17/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juli 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Modul 8. Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser. Gældende pr. august 2015

Modul 8. Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser. Gældende pr. august 2015 Mdul 8 Undersøgelse g behandling af belastningsskader g degenerative lidelser i Næstved g Rskilde University Cllege Sjælland 1 Mdulets tema Mdulet retter sig md akutte skader i bevægeapparatet pstået ved

Læs mere

Kollegial vejledning og supervision

Kollegial vejledning og supervision Vejledning for modulet Et modul fra PD i Vejledning og supervision August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Vejledning og supervision, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet

Læs mere

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Erhvervsskolen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Red 2011-02-06 EF Erhvervssklen Søbæk SØBÆK SKOLE DAGBEHANDLINGSTILBUDDET STU Særligt tilrettelagt ungdmsuddannelse SKOLE ÅRET 2011-2012 ADMINISTRATION TLF. 59 24 83 00 51 21 30 50 SØBÆKSPARKEN 10, 4450

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Side 1 af 5 Besvarelse af spørgsmål fra byrådsbehandlingen, sag 14: Ekstrardinær kvalitetsrapprt fr flkeskler 2014/15 Spørgsmål fra Lars Bje Mathiesen (LA): I frhld til tankerne m 'super-mver' frløb vil

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

IT Politik Ældre & Sundhed

IT Politik Ældre & Sundhed Standardbetegnelse DDKM: - Anvendelsesmråde g målgruppe: Ledere g medarbejdere i Ældre & Sundhed Dkumenttype: Plitik Gdkendt af: Team Ledelse Gdkendelsesdat: 19. ktber 2015 Dkumentstyring: FICS sagsnr.:

Læs mere

Vejledning med medier og it

Vejledning med medier og it Vejledning for modulet Et modul fra PD i Medier og kommunikation August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Medier og kommunikation, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning m puljemidler fra Det Lkale Beskæftigelsesråd fr Svendbrg, Langeland g Ærø Overrdnede infrmatiner Prjektets titel: Prjektperide: 11/1 31/12 2010 Afklarings-, udrednings- g fasthldelsesfrløb fr

Læs mere

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser

Modul 8 Undersøgelse og behandling af belastningsskader og degenerative lidelser Mdul 8 Undersøgelse g behandling af belastningsskader g degenerative lidelser April 2012 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved Mdulbeskrivelse 8 Fysiterapeutuddannelsen i Næstved April 2012 1 Mdulets tema

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Indledning Reglerne om klager og anke over eksamen står i kapitel 10 og 11 i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse.

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

(inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) juni 2016/mrl Lokal studieordning for adgangskursus og suppleringskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Gældende fra august

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol

Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i kompleks praksis Ergoterapeutuddannelsen, PH Metropol Figur: Studieaktivitetsmodel, modul 9, Ergoterapeutuddannelsen I studieaktivitetsmodellen herover er

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Eksamensreglement for

Eksamensreglement for Eksamensreglement for HG 2016 Indholdsfortegnelse 1. Mundtlig eksamen 3 2. Caseeksamen 3 2.1 Casearbejdsdag 3 2.2 Caseeksamination 3 2.3 Censors ansvar og opgaver under eksaminationen 4 2.4 Eksaminators

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Tosprogethed og andetsprogstilegnelse

Tosprogethed og andetsprogstilegnelse PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Tosprogethed og andetsprogstilegnelse Et modul fra PD i Dansk som andetsprog Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning

Læs mere

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi)

Bachelor (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknologi) Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studierdningen fr uddannelsen Bachelr (BSc) i teknisk videnskab (velfærdsteknlgi) Bachelr f Science (BSc) in Engineering (Welfare Technlgy) Studiestart september

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

HØRING Udkast 10. oktober 2014 Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse

HØRING Udkast 10. oktober 2014 Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse UVM/UVA/EUL HØRING Udkast 10. ktber 2014 Bekendtgørelse m kmbineret ungdmsuddannelse I medfør af 3, stk. 3, 4, stk. 2, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 3, 10, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 3, 14, stk. 4, 16,

Læs mere

Uddannelse til klinisk vejleder i melemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelse til klinisk vejleder i melemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning/M odulbeskrivelse Klinisk Vejlederuddannelse Uddannelse til klinisk vejleder i melemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen har et samlet omfang på 9 ECTS point (1/6 årsværk).

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Klubregister...1 Indhold...1. Begrebsforklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2. Den indledende proces...

Klubregister...1 Indhold...1. Begrebsforklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2. Den indledende proces... Klubregister Indhld Klubregister...1 Indhld...1 Begrebsfrklaring...2 Gruppe...2 Standartfelter...2 Ekstrafelter...2 Gruppeejer...2 Den indledende prces...3 Opret grupper...3 Opret ekstrafelter...4 Indlæsning

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere