Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og ældreudvalget: Ældreområdet"

Transkript

1 Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter Ældreboliger Pleje og omsorg af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler mv Rådgivning Hjælpemiddeldepot I alt Budget- og styringsprincipper Budgettet for 2008 er overordnet en fremskrivning af budget 2007, som var de 4 gamle kommuners budgetrammer i alt (Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby). I 2007 er der ved tillægsbevilling tilført området 18 mio. kr. Disse indgår i det fremskrevne budget for Nedbrydning af budgettet på de enkelte steder pågår fortsat i Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering Der foretages demografiregulering inden for serviceydelser knyttet til ældreområdet. Disse serviceydelser er angivet i tabel 1. Enhedsudgifter, der er anvendt i demografimodellen, samt målgruppen for serviceydelserne fremgår ligeledes af tabel 1. Tabel 1: Demografiregulering af serviceydelser inden for ældreområdet Serviceydelse Enhedsudgift (kr.) Målgruppe Hjemmepleje årige Køkkener årige Hjælpemidler årige Specialtilbud til voksne årige Note: Bemærk at enhedsudgiften for køkkenydelser er beregnet pr. +65 årige borger. Enhedsudgiften for hjemmepleje er beregnet pr. time. Enhedsudgiften for hjælpemidler er beregnet pr. +0 årige borger. Enhedsudgiften for specialtilbud er beregnet pr. modtager af specialtilbud. Demografipuljerne er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune, og forudsætningen om et uændret service-/udgiftsniveau pr. enhed leveret ydelse. Prognose for befolkningsudviklingen inden for målgrupperne og de beregnede afledte ændringer i antal modtagere af ydelser / timer for hjemmeplejen fremgår af tabel 2.

2 Tabel 2: Prognose for ændring i antallet af ydelser Aldersgruppe årige antal hjemmeplejetimer årige antal modtagere af køkkenydelser årige antal modtagere af hjælpemidler årige antal modtagere af specialtilbud Note: Af beregningstekniske årsager er det for køkkenydelser ikke meningsfuldt at berengne ændringen i antal modtagere. Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal ydelsesmodtagere/hjemmeplejetimer samt enhedsudgift pr. modtager/hjemmeplejetime er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. tabel 3. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2008, men med 100% fra Tabel 3: Årlige demografieffekter og demografipuljer for (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografipulje Demografipuljen for vil blive reguleret primo 2008 når den faktiske udvikling i målgruppen for hver enkelt serviceydelse i 2007 er konstateret. Demografipuljerne kan udmøntes ved at antallet af brugere/hjemmeplejetimer øges og at det kan konstateres at det kan tilskrives befolkningsudviklingen. Demografipuljerne vil blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Forudsætninger for budgetlægningen Omsorgscentre I budgettet er det forudsat, at Frederikssund Kommune pr. 1. januar 2008 råder over 277 plejeboliger, hvoraf de 25 pladser anvendes til midlertidige ophold. Fordelingen af boliger og pladser på de 5 omsorgscentre fremgår af tabel 4. Tabel 4: Antallet af plejeboliger og midlertidige pladser pr. 1. januar 2008 De Tre Ege Nordhøj Lundevej Tolleruphøj Østergården Solgården I alt Ældreboliger Boliger til midlertidige ophold Den gennemsnitlige nettonormering er sat til 0,8 fuldtidsstilling pr. bolig og vikardækningen er sat til 17 pct. af den samlede lønsum. Der er budgetlagt med borgere i andre kommuners plejeboliger, og borgere med betalingstilsagn fra andre kommuner i Frederikssund kommunes plejeboliger.

3 Mellemkommunal refusion Der opkræves takst for salg af pladser i plejeboliger, på baggrund af beregning af gennemsnitlige omkostning pr. plads. Taksten opkræves a conto og reguleres på baggrund af det endelige forbrug Hjemmeplejen Det forudsættes at de private leverandører vil udføre ca. 46 pct. af den leverede tid til praktisk hjælp i Nedenfor fremgår aktivitetstal fra hjemmeplejen. Tabel 5: Leverede timer i uge 46 fordelt på personlig og praktisk hjælp - kommunal Service De Tre Ege Nordhøj Tolleruphøj Østergården Solgården I alt alle distrikter Personlig hjemmehjælp dag: Personlig hjemmehjælp øvrig: Praktisk hjælp: i alt: Kilde: Tidsregistrering - uge 46 opgørelse - Kommunal leverandør. Tabel 6: Leverede timer i uge 46 fordelt på personlig og praktisk hjælp private leverandører Service fordelt på ydelsestype og takstgruppe Timer Personlig hjemmehjælp dag: 52 Personlig hjemmehjælp øvrig: 26 Praktisk hjælp: 467 i alt: 545 Kilde: Oplyst af privat leverandører for uge 46. Hjemmesygepleje Hjemmesygeplejens normering for 2007 fremgår af nedenstående tabel 7. Tabel 7: Normering hjemmesygeplejen. Øst (Frederikssund, Slangerup) Vest (Jægerspris, Skibby) Normering 22,6 19,0 Madservice Køkkenproduktionens forudsætninger og leverancer fremgår af nedenstående tabel. En døgnkostdag er antallet af måltider på et døgn. Tabel 8: Produktionskøkkenernes levering af døgnkost i plejeboligerne, madudbringning og cafésalg fordelt på antal personer og døgnkostdage, De Tre Ege Nordhøj Tolleruphøj Østergården Solgården Levering til antal personer: Døgnkost Madudbringning Tilkøbsydelser i Madudbringning Personalekaffe, gennemsnit pr. dag Døgnkostdage:

4 Døgnkost Madudbringning Tilkøbsydelser i Madudbringning Cafésalg (1): (2 cafeer) Personalekaffe Note (1): Salg er divideret med døgntakst på 96,00 Kr. Tabel 9: Produktionskøkkenernes levering af mad til vuggestuer fordelt på antal personer og døgnkostdage, Vuggestuer: Jægerspris Slangerup Levering til antal personer: 15 børn, leveres 2 steder 110 børn, leveres 7 steder Døgnkostdage: Tabel 10: Produktionskøkkenernes levering af mad til administrationscentre fordelt på døgnkostdage, Administrationscentre: Jægerspris Slangerup Døgnkostdage (1): Nordhøj Døgnkostdage (2): Note (1): Omsætning er divideret med døgntaksten på 96,00 kr. Note (2): Mødeforplejning, kaffe/brød til Skibby adm. center, er udregnet efter opgørelse/regning. Tabel 11: Produktionskøkkenernes levering af mad til skoler fordelt på antal personer og døgnkostdage, Skoler: Tolleruphøj Østergården Levering til antal personer: ca. 80 ca. 70 Døgnkostdage: Tabel 12: Produktionskøkkenernes levering af mad til modtagerkøkken fordelt på antal personer og døgnkostdage i Salg fra café er indregnet under Tolleruphøj. Lundebjerggård (modtagerkøkken fra ): Tolleruphøj: Levering antal personer: 50 Døgnkostdage: Lundebjerggårds egen produktion (døgnkostdage): Lundevej (ældreboliger, modtager mad fra Tolleruphøj): Levering antal personer: 8 Døgnkostdage: Det forberedende arbejde omkring udbud af madservice på ældreområdet igangsættes i Der skal samtidig udarbejdes en analyse af muligheden for en optimering af driften af de eksisterende 5 køkkener f.eks. ved sammen lægning eller nedlæggelse af køkkener Forebyggende indsats for ældre og handicappede Visiteret dagaktivitet Der er i budgettet forudsat kommunale tilbud om visiteret dagaktivitet på alle 5 centre. Den gennemsnitlige nettonormering i 2008 er sat til 1,5 fuldtidsstilling pr årige.

5 Øvrige budgetbemærkninger Andre sundhedsudgifter På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter relateret til ældreområdets budget. 001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold, jf. sundhedslovens 238, stk. 2 jf. 75, stk. 4 og 79, stk Plejetakst for færdigbehandlede patienter jf. sundhedslovens Ældreboliger På denne funktion budgetteres med udgifter til pedel, vand, el varme, renovation, forsikringer samt huslejeindbetalinger til såvel kommunalt som privat ejede ældreboliger. Privat ejede bygninger kan f.eks. være opført af et almennyttigt boligselskab, pensionskasse eller selvejende institution. Renteudgifter og afdrag på lån optaget i forbindelse med opførelsen registreres på hovedkonto 7 og 8. Idet den samlede økonomi for såvel de private, som kommunalt ejede ældreboliger skal hvile i sig selv, er der budgetteret med et overskud på funktion 5.30, som benyttes til at finansiere udgifterne på hovedkonto 7 og 8. Drift af de kommunale servicearealer, samt personlig pleje til beboerne er placeret under funktion Kommunens Almene ældreboliger findes primært på Kommunens omsorgscentre (De 3 Ege, Nordhøj, Tolleruphøj, Østergården og Solgården) Derudover findes der almene ældreboliger uden tilknyttede servicearealer på Nordhøj i Skibby og Solhøjvej i Slangerup Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Udgifterne til pleje og omsorg omfatter drift af plejeboliger, hjemmehjælp, madservice, hjemmesygepleje, dagaktiviteter og uddannelse. Pleje og omsorg er koncentreret om kommunens fem omsorgscentre, hvorfra alle ydelser leveres. I forhold til plejeboliger er der planer om opførelse af et nyt omsorgscenter med 60 pladser. Der er fra 2010 budgetteret med øgede driftsudgifter på kr. 20 mio. om året til denne opgave. På anlægssiden er der afsat 11,2 mio. kr. i 2009 til grundkapitalindskud og servicearealer. Sagen er sat i bero indtil forhandlinger mellem KL og Regeringen om øget økonomisk ramme på anlægssiden er afklaret. Baggrunden for etablering af nye boliger skal søges i både den demografiske udvikling såvel som i den nye lovgivning, der træder i kraft fra 2009, om pladsgaranti i plejeboliger indenfor to måneder. 1.april 2008 afsluttes et stort IT-projekt på ældreområdet, der har fokus på øget digitalisering af driften i hjemmeplejen, plejeboligerne og myndigheden. Der blev i 2006 fra Indenrigs- og sundhedsministeriet bevilliget 3.0 mio. kr. til gennemførsel af projektet. Der er gennemført en implementering af et fælles vagtplan- og omsorgssystem i Frederikssund Kommune. Hjemmeplejen har fået indfør et håndholdt system til direkte servicering og kvittering af kørelister og borgeroplysninger. Det vurderes at leveret tid kan dokumenteres med PDA er (elektronisk håndholdt kalender) i løbet af 1. halvår 2008.

6 Der er budgettet med 56 social- og sundhedshjælperelever og 24 social- og sundhedsassistentelever om året samt et antal sygeplejestuderende som i øjeblikket udgør 16 studerende på SU om året. Kommunerne har fra medio 2007 overtaget ansættelsesforholdet for Social- og sundhedsassistenterne fra Regionen. I 2008 er det i budgettet forudsat, at halvdelen af sosu-uddannelseselever over 25 år får voksenelevløn. 1,5 mio. kr. er afsat. Sosu-uddannelser er fra medio 2007 integreret i Erhvervsuddannelserne (EUD) med den konsekvens, at de elever der er ansat inden har ret til 6 ugers betalt ferie. Det betyder at der kommer en yderligere lønudgift på Social- og sundhedseleverne og Social- og sundhedsassistenter på måske op til 6 uger x 80 personer pr. år. Til varetagelse af uddannelses- og udviklingsopgaverne er forudsat en uændret normering på 4 uddannelseskonsulenter. Det administrative personale udgør 9,7 årsværk. Derudover er der 1 fleksjob De tekniske servicemedarbejdere består af 8 fuldtidsansatte medarbejdere svarende til 8 årsværk. Desuden køber ældreområdet ugentligt 89 timer (svarende til 2 x 37 timer + 15 timers fleksjob) fra servicekorpset i Jærgerspris til varetagelse af pedelopgaver samt til madudbringning Forebyggende indsats for ældre og handicappede Ældreområdets andel af budgettet i 2008 på ca. 1,62 mio. kr. anvendes som tilskud til aktiviteter for pensionister. Aktiviteterne er organiseret som brugerstyrede aktiviteter og selvejende institutioner. Tilskuddet til de selvejende institutioner er reduceret i 2008 og udgør mio. kr. Der henstår en uudmøntet besparelse på kr. Brugerstyrede aktiviteter: Jægerspris, Skibby, Lundebjerggård, Tolleruphøj, Østergården Selvejende institutioner: Aktivitetscentret Heimdalsvej og aktivitetshuset Kongshøj De brugerstyrede centre fortsætter med samme tilskud som hidtil Plejehjem På konto 5.34 budgetteres der med en udgift til drift af 40 boliger jfr. 140 plejehjemmet Østergården, herunder indbetalinger fra beboerne til husleje, varme og el Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemiddelområdet dækker over udgifter til genbrugshjælpemidler, personlige hjælpemidler, boligændringer, støtte til køb af bil m.m. Der er her tale om lovbundne ydelser. Organisering af genbrugshjælpemidler. I Frederikssund og Slangerup drives hjælpemiddeldepotet i kommunalt regi, mens det er Zealand Care der står for administrationen af hjælpemidler i Jægerspris og Skibby. Genbrugshjælpemiddelområdet analyseres primo 2008 med henblik på anbefalinger til den fremtidige organisering af genbrugshjælpemidler. I Sundhedsaftalerne er der indgået aftale om, at Regionen, så længe aftalen løber til den har forsynings og finansieringsansvaret for udlån af midlertidige hjælpemidler.

7 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget Hjem På denne funktion registreres indtægter og udgifter til plejevederlag og sygeplejeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens 118, 119 og Plejevederlag til pårørende ved pasning af døende, jf. servicelovens 118 og Sygeplejeartikler til pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Et delelement af denne gruppering indgår i ældreområdet og det øvrige område vedrører socialområdet. 001 Her registreres udgifter og indtægter vedrørende indkøb af hjælpemidler til depot.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er et stort driftsområde, der består af 6 plejecentre, et køkken, elevuddannelser og et frit valgs område med 7 grupper. I forbindelse med kommunalreformen er ældreområdet i højere

Læs mere

Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion).

Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion). 10.1 Ældreområdet Generelle budgetforudsætninger: Budget 2015 er primært en fremskrivning af budget 2014. Herudover er budgettet korrigeret i forhold til administrative ændringer, lovændringer og øvrige

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Udvalget for. social og ældre

Udvalget for. social og ældre Udvalget for social og ældre i hele 1.000 kr. Social & Ældre BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 00.25 Faste ejendomme -182-182 -182-182 11 Beboelse -182-182 -182-182 04.62 Sundhedsudgifter mv. 448 448 448

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgettets sammensætning I budgetforslaget for 2016 udgør de samlede budgetterede nettodriftsudgifter i alt 3.076,253 mio. kr. og fordeler sig som følger på de 10 administrative

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er en ny afdeling, der er oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Afdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14

Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service. Indledning og baggrund RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 RAPPORT 00.01.10-P05-3-14 Analyse af behov for døgntilbud på tværs af Ældre og Sundhed og Social Service Indledning og baggrund På Sundhedsudvalgets møde den 6. maj 2014 blev sagen Lunden og Gnisten i

Læs mere

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017

Budget 2014. Samt overslagsår 2015-2017 Budget 2014 Samt overslagsår 2015-2017 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2014-2017 i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side 16 4. Budgetbemærkninger Fællesudgifter

Læs mere

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget

Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere