Silkeborgaftalen Silkeborg Lærerforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborgaftalen Silkeborg Lærerforening"

Transkript

1 Silkebrgaftalen Silkebrg Lærerfrening 7. marts Rammeaftale Ledelsesrllen Lærerrllen Skleårets planlægning Arbejdstid Eksempler på arbejdspgaver i tilstedeværelsestiden Opgaveversigt g mødeplan Ændringer af pgaver i løbet af skleåret Tillidsrepræsentanter g arbejdsmiljørepræsentanter Lejrskle/ture med vernatning Prøveafvikling Håndtering af uenigheder Evaluering Ikrafttræden g psigelse Rammeaftale Frmålet med Silkebrgaftalen er, på en række punkter g med afsæt i en lkal kntekst, at ptimere tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid, sm den er fastlagt i Lv 409, således vi bedst muligt tilgdeser g realiserer intentinerne i den plitiske aftale Aftale m et fagligt løft af flkesklen : Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Flkesklen skal mindske betydningen af scial baggrund i frhld til faglige resultater. Tilliden til g trivsel i flkesklen skal styrkes blandt andet gennem respekt fr prfessinel viden g praksis samt i Silkebrg Kmmunes Lærings- g Trivselsplitik. Aftalen bygger på visinen fr g erfaringerne med Prfessinsudviklingsprjektet Lærerg Ledelsesarbejde i frandring. Med aftalen er der fkus på at skabe gde rammer fr flkesklens udvikling g at understøtte flkesklen sm en attraktiv arbejdsplads med udvikling g tillid, samtidig med at sklelederens fleksibilitet i planlægningen af sklens samlede pgaver fasthldes. De bedste frudsætninger fr børn g unges læring g udvikling skabes på en skle med et gdt g tillidsfuldt samarbejde mellem medarbejdere g mellem medarbejdere g ledelse, præget af fair prcesser g høj scial kapital. Dét gør aftalen bl.a. ved at give det pædaggiske persnale ansvaret fr selvstændigt g prfessinelt at løse den samlede pgave i frhld til børns g unges læring g trivsel, g ved at give skleledelsen ansvaret Skleafdelingen EAN nr.: Søvej Silkebrg Tlf.:

2 Silkebrgaftalen Silkebrg Lærerfrening fr at udvise klar g tydelig ledelse blandt andet ved at sætte mål g give retning fr medarbejdernes arbejde. Aftalens intentin er desuden at understøtte sklerne i at kunne planlægge fleksibelt g ubureaukratisk, så arbejdspgaverne kan tilpasses de aktuelle behv på sklen. Med henblik på at pnå dette g sikre lærerne fælles rammer fr arbejdet har parterne valgt at indgå en lkalaftale baseret på rammeaftalen mellem KL g KTO m decentrale arbejdstidsaftaler af 24. juni Områder, der ikke er beskrevet i denne aftale, følger bestemmelserne i Lv Ledelsesrllen Sklens leder varetager den verrdnede pædaggiske, administrative g persnalemæssige ledelse af sklen g er ansvarlig fr sklens virksmhed g udvikling ver fr sklebestyrelsen g Byrådet. Sklelederen sætter klare knkrete mål g visiner g følger p på sklens mål g målpfyldelse fr såvel de generelle mål fr det fælles sklevæsen sm fr de lkale mål på sklen. Sklelederen vælger på den baggrund, gennem dialg med det pædaggiske persnale, elever, ledelsesteam g sklebestyrelse, sklens indsatsmråder, så de passer til sklens behv. Det er således ledelsens pgave at skabe mening lkalt g en åben g kmmunikerende skle. Skleledelsen skal være tæt på undervisningen g de pædaggiske prcesser. Skleledelsen er nærværende fr sklens medarbejdere g giver retning ved at frmulere mål g følge p på disse. Ledelsen skal understøtte medarbejdernes prfessinelle rller, herunder muligheder fr at såvel den enkelte medarbejder sm team af medarbejdere håndterer knflikter g skaber psitive sciale rammer fr eleverne. Ledelsen skal sammen med medarbejderne løbende vurdere indsatser i frhld til elever g klasser, g dermed følge p på g priritere den samlede arbejdspgave. Ledelsen inddrager g samarbejder med det pædaggiske persnale m sklens udvikling. Det betyder, at ledelsen gennem sin prfessinelle relatin til medarbejderne skaber tillid til at handle. Ledelsen skal understøtte en løbende kmpetenceudvikling, der sikrer, at den enkelte medarbejder kvalificeret kan varetage sin undervisningsmæssige pgave. Ledelsen fretager skleårets planlægning i en løbende dialg med medarbejderne g via MED-systemet. Sm en frudsætning fr sklens virke skal ledelsen rganisere plads til refleksin g knstruktiv feedback. Ledelsen må derfr være rammeskabende fr en skle, hvr der er rum fr refleksin, g hvr relevante sparrings- g feedbackprcesser er i højsædet, herunder feedback mellem ledelse g medarbejdere. Side 2 af 8

3 Silkebrgaftalen Silkebrg Lærerfrening 3. Lærerrllen Aftalen skal sikre alle lærere indflydelse på eget arbejde g insistere på, at alle har ansvar fr g plads til at bidrage til at udvikle den gde skle. Læreren har ansvaret fr at tilrettelægge, planlægge, udføre g evaluere undervisningen samt de øvrige af ledelsen pålagte arbejdspgaver. Det betyder, at medarbejderne skal have tillid til at handle i frhld til børn g unges læring g trivsel, idet medarbejderen påtager sig den vigtige pgave, det er at skabe det gde læringsmiljø i et samarbejde med frældre, børn g unge. Det frventes, at den prfessinelle lærer, bl.a. ud fra pædaggiske, didaktiske g metdiske vervejelser, kan begrunde sine valg af metde g sin priritering i frhld til sklens samlede pgaveløsning g er interesseret i at kmmunikere sine begrundelser både i faglig dialg med klleger g ledelse g i samarbejdet med elever g frældre. Elevinddragelse bl.a. i relatin til pstilling g løbende evaluering af læringsmål betragtes både sm et dannelsesideal g et middel til at kvalificere elevernes udbytte af undervisningen. Den enkelte medarbejder bidrager aktivt til en dynamisk evalueringskultur på sklen inden fr de plitisk fastsatte mål g rammer herunder de centralt fastlagte lærings- g udviklingsmål hvr sklen selv identificerer relevante indsatsmråder. Det frventes, at læreren frhlder sig åbent g knstruktivt til det at give g mdtage feedback g at indgå i refleksin indbyrdes samt med ledelsen. 4. Skleårets planlægning Pædaggisk råd er jf. flkesklelven frivilligt fr sklerne. Sklen kan vælge at rganisere sine drøftelser af den pædaggiske udvikling med sklens medarbejdere på andre måder. Med udgangspunkt heri drøfter tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter g ledelse de verrdnede retningslinjer fr samarbejdet, arbejdstilrettelæggelsen g arbejdsmiljøet. Ledelsen fremlægger ressurcerammen fr pgaveløsningen på sklen i frhld til sklens undervisningsmæssige frpligtelser. Drøftelserne m den pædaggiske udvikling g retningslinjerne fr samarbejde, arbejdstilrettelæggelse g arbejdsmiljø er afsættet fr samarbejdet mellem sklens ledelse, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant g pædaggisk persnale m følgende: Samarbejdsstrukturen, herunder teamstrukturen på sklen. Rammerne fr teamsamarbejdet, herunder rammerne fr det råderum, teamene har fr at tilrettelægge g planlægge deres arbejdspgaver. Omfanget af hlddeling samt fastlæggelse af de verrdnede principper fr anvendelsen af den afsatte ressurce til hlddeling. Sammenhæng i pgaverne. Med udgangspunkt i sklens pædaggiske intentiner tilrettelægges pgaverne, så der i videst muligt mfang er sammenhæng i pgaverne. Omfanget af pgaver, der placeres udenfr tidsrummet kl Herunder drøftes beslutningsprces g knsekvenser. Placering af tid til skleudvikling. Sm afslutning på venstående prces udarbejder ledelsen en aktivitetskalender ver sklens samlede aktiviteter f.eks. fælles møder fr det pædaggiske persnale, sklefest Side 3 af 8

4 Silkebrgaftalen Silkebrg Lærerfrening mv.. Ligeledes udarbejder skleledelsen pgaveversigter samt skema / mødeplan fr de enkelte medarbejdere. 5. Arbejdstid Sklen skal gennem undervisningen sikre børn g unges læring, udvikling g trivsel. Et samarbejde med gde relatiner g hyppig g prblemløsende kmmunikatin m denne kernepgave har gde frudsætninger, når de prfessinelle medarbejdere er til stede sammen på sklen i fysiske rammer, der understøtter persnalets arbejdsmæssige frhld. Intentinen er på en gang at styrke det gde arbejdsmiljø fr medarbejdere g kvaliteten i pgaveløsningen. Med fkus på at understøtte sammenhænge i sklens pgaveløsning g styrke rammerne fr samarbejde m pgaverne både mellem medarbejdere, mellem ledelse g medarbejdere g med sklens andre samarbejdspartnere er parterne enige m, at relevante dele af arbejdet i udgangspunktet fregår på sklen. Arbejdet tilrettelægges nrmalt i dagtimerne på hverdage, mandag til fredag i tidsrummet kl Undervisningspgaven skal så vidt muligt tilrettelægges sammenhængende, således medarbejderne kan anvende den resterende del af arbejdstiden hensigtsmæssigt. Arbejdstiden beregnes fr en peride på 1 år (nrmperiden). Der er aftalt en nettarbejdstid på timer. Et skleår regnes fra den 1. august til den 31. juli det efterfølgende år. Arbejdstiden pgøres fr fultidsbeskæftigede med timers tilstedeværelse frdelt sm 35 timer gennemsnitligt pr. uge i 40 uger, til undervisning, frberedelse (frstået sm individuel g fælles planlægning), teamsamarbejde (frstået sm pædaggisk refleksin), øvrige pædaggiske g strategiske møder, samarbejde med andre, efter- g videreuddannelse, andre pgaver mm. Aftaleparterne er enige m, at der i et lærerarbejde ver tid indgår arbejdspgaver f.eks. individuel frberedelse, studiefrberedelse g faglig frdybelse der mest meningsfuldt løses på en anden matrikel end sklen. Aftalen giver mulighed fr, at løsning af arbejdspgaver, der hensigtsmæssigt kan ske andre steder end på sklen, aftales løbende mellem den enkelte medarbejder g skleledelsen. Der afsættes i gennemsnit 7 timer ugentligt til teamsamarbejde, fælles frberedelse g individuel frberedelse til hver lærer. Tiden til teamsamarbejde, individuel g fælles frberedelse skal placeres i mødeplanen. Der planlægges med større g sammenhængende blkke. Planlægningen skal sikre, at der er fastlagt sammenhængende g effektiv tid til individuel frberedelse, g til at medarbejdere kan mødes mkring fælles tilrettelæggelse g efterbearbejdning af undervisningen. Timer fra 7 timers-puljen kan efter aftale mellem ledelse g tillidsrepræsentant mlægges til første g sidste uge i elevernes smmerferie. Tiden er sm alle andre dele af aftalen underlagt ledelse. Side 4 af 8

5 Silkebrgaftalen Silkebrg Lærerfrening Herudver planlægges 40 timer til skleudvikling (f.eks. Pædaggiske dage) Timernes placeres i frbindelse med skleårets planlægning, g det tilstræbes, at hver af dagene mindst skal udgøre 4 timers arbejde. Sm udgangspunkt placeres timerne indenfr nrmal arbejdstid, men i særlige tilfælde kan timerne placeres efter kl. 17. Der afsættes 240 timer til varetagelse af dele af skle-hjem samarbejdet g lærerens individuelle frberedelse til undervisningen. Denne pgave løses, hvr det er mest hensigtsmæssigt. Tiden skal skabe fleksibilitet i lærerens frberedelsespgave g skal desuden bruges til det løbende frældresamarbejde, sm f.eks. at læse g svare på mails fra frældre g andre, der har betydning fr lærerens gennemførelse af undervisningen, samt besvare telefniske henvendelser fra frældre. Der skal være en balance mellem mfanget af pgaver g de afsatte 240 timer. Der skal mellem medarbejder g leder løbende være dialg m denne balance. Fr lærere på nedsat tid/aldersreduktin vil der ske en frhldsmæssig nedsættelse af tilstedeværelsestiden g de 240 timer. 7-timers puljen reduceres tilsvarende fr de timer, sm ved skleårets start er afsat til individuel frberedelse. Der reduceres ikke i tiden til fælles frberedelse g teamsamarbejde. 6. Eksempler på arbejdspgaver i tilstedeværelsestiden Undervisning Fagpdelt undervisning Understøttende undervisning Lejrskler Ekskursiner 7-timers pulje Teamsamarbejde Fælles frberedelse Individuel frberedelse Andre pgaver Fkus på elevens trivsel samt persnlig g scial udvikling Løbende evaluering Kntaktpersn/klasselærer Frældresamarbejde (samtaler, henvendelser g møder) Internt samarbejde (vejledning, evaluering, kmpetenceudvikling, fælles møder, udvalg) Eksternt samarbejde (PPR, Ungdmmens Uddannelsesvejledning, erhvervsliv, ungdmsuddannelserne, freninger g frivillige mv.) Elevernes pauser (sikring af tilsyn) Afgangsprøver/censur Side 5 af 8

6 Silkebrgaftalen Silkebrg Lærerfrening Tilsyn med faglkaler g samlinger Ressurcepersner (teaterkntakt, læsevejledere, it-vejledere, pædaggisk læringscenter mv.) Frestå kulturbærende g kulturskabende aktiviteter. Sundhedsfremmende aktiviteter Samarbejdet med dagtilbud g fritids- g ungdmsskletilbud m barnets vergange til/fra dagtilbud/skle/sfo/klub. Tillidshverv Praktik Spisepause Listen af arbejdspgaver er tænkt sm eksempler g er ikke udtømmende. Frmel kmpetencegivende efter- g videreuddannelse Efter-/videreuddannelse på diplmniveau hnreres tidsmæssigt g skal fremgå af den pågældende lærers pgaveversigt. Lærere, der deltager i frmel kmpetencegivende efter- g videreuddannelse, skal have reduceret deres undervisningsfrpligtelse med 15 timer pr. ECTS-pint. I frbindelse med kmpetenceløftet i undervisningsfag afvikles undervisningen på samme ugedag gennem hele skleåret, g fr at frihlde planlagte undervisningstimer fr aflysning eller vikarpåsætning, pålægges deltagere i kmpetenceløft ikke undervisningstimer denne ugedag. Andre pgaver g pgaver inden fr 7 timerspuljen kan gdt placeres på denne ugedag på tidspunkter, hvr der ikke er kmpetenceløft. 7. Opgaveversigt g mødeplan Skleledelsen fremmer et samarbejde, der bygger på tillid, g bidrager i sin planlægning af sklens pgaver til, at medarbejderne plever retfærdige, gennemskuelige g invlverende prcesser. Skleledelsen fastlægger i samarbejde med medarbejderne, via MED, retningslinjer g rammer fr placeringen af arbejdspgaverne. Retningslinjerne skal bl.a. sikre, at planlægningen tager højde fr aftalens intentiner m fælles tilstedeværelse, samarbejde g planlægning af pgaver g undervisning. Skleledelsen har ansvaret fr, at der, sm et led i skleårets planlægning g på baggrund af dialg mellem lærer g leder udarbejdes en pgaveversigt fr nrmperiden. I drøftelserne af pgaveversigten indgår en drøftelse af frventet tidsfrbrug til henhldsvis frberedelse g de øvrige pgaver. Opgaveversigterne skal være udtryk fr retfærdighed g udarbejdet ud fra frståelige, gennemskuelige g saglige kriterier. Opgaveversigten udleveres til medarbejderen før skleårets start, senest den 1. august (se vejledning, bilag). Det planlagte årlige undervisningstimetal indgår i medarbejderens pgaveversigt. Opgaveversigten skal verrdnet angive de arbejdspgaver, sm medarbejderen påtænkes at løse i løbet af året samt indehlde mødeplan fr den tidsmæssige placering af pgaverne i tidsrummet mellem kl g 17. Mødeplanen kan være gældende fr et helt skleår eller dele af et skleår. Opgaveversigtens frm g detaljeringsgrad fastlægges lkalt i samarbejde mellem sklens ledelse g tillidsrepræsentanten. Side 6 af 8

7 Silkebrgaftalen Silkebrg Lærerfrening Fr at sikre mest mulig stabilitet g sammenhæng i undervisningen fr såvel elever sm medarbejdere er det et mål, at placeringen af lærernes arbejdstid ligger fast fra årets start. Derfr tilstræbes det, at alle større pgaver sm eksempelvis tid til lejrskle g efter-/videreuddannelse indregnes fra skleårets start g på frhånd fratrækkes årsnrmen g dermed den gennemsnitlige ugentlige tilstedeværelsestid. Skleledelsen er løbende pmærksm på medarbejdernes pgaver g drøfter eventuelle justeringer af pgaver/pririteringer med den enkelte medarbejder efter behv. Sm supplement til pgaveversigten udarbejdes en pgavebeskrivelse af Andre pgaver. Frmålet med denne beskrivelse er, at det er tydeligt fr såvel medarbejder sm leder, hvilken pgave der frventes løst. 8. Ændringer af pgaver i løbet af skleåret Hvis der i løbet af skleåret pstår behv fr at ændre på indhld eller mfang af de arbejdspgaver, der fremgår af medarbejderens pgaveversigt g mødeplan, drøftes dette snarest muligt mellem sklens ledelse g den enkelte medarbejder. Sklens ledelse kan herefter fretage ændring af arbejdspgavernes indhld, sammensætning g mfang. Ved større ændringer i medarbejdernes pgaveversigt g mødeplan udarbejder skleledelsen en ny pgaveversigt g en ny mødeplan, sm angiver ændringernes indhld g mfang. Medfører ændringen, at medarbejderen pålægges mer-/ verarbejde, aftaler skleledelsen g medarbejder m mer-/verarbejdet skal udbetales løbende eller afspadseres i en efterfølgende nrmperide. Begrebet mlagt tjeneste/ mlagt tilstedeværelse bruges, når en lærer har ekstra mødetid en dag, g så har krtere mødetid end tjenesteplanen en anden dag i samme nrmperide. Omlægningen aftales mellem leder g medarbejder efter lkalt aftalt prcedure (se vejledning, bilag). 9. Tillidsrepræsentanter g arbejdsmiljørepræsentanter Parterne er enige m, at et udbytterigt samarbejde m kernepgaven mellem medarbejdere g mellem medarbejdere g ledere er præget af gde relatiner g hyppig, prblemløsende kmmunikatin. Derfr sikrer den enkelte skle den frnødne tid til, at tillidsvalgte i dagligdagen kan varetage deres hverv, herunder deltage i faste møder i de respektive faglige rganisatiner. Fr at lette deltagelsen i de faste møder g fr at tilstræbe, at de tillidsvalgte i så str udstrækning sm verhvedet muligt kan passe deres undervisning, anbefales det, at der fastlægges tidspunkter, hvr de kan mødes indbyrdes, med ledelsen eller andre. Arbejdet skal tilrettelægges, så den tillidsvalgte både kan udføre tillidshvervet g sit arbejde indenfr den nrmale arbejdstid. Parterne er enige m, at det er aftalerne, nævnt i frhåndsaftalen, der ligger til grund fr de medarbejdervalgte repræsentanters arbejds- g lønvilkår. Side 7 af 8

8 Silkebrgaftalen Silkebrg Lærerfrening Det aftalemæssige udgangspunkt fr tillidsrepræsentantens pgaver bygger på kapitel 3 med bilag i MED-håndbgen, Rammeaftale m medindflydelse g medbestemmelse, med KL s g KTO s fælles vejledning. 10. Lejrskle/ture med vernatning Afregnes med 14 timer pr. døgn. Dette gælder gså fr ud- g hjemrejsedagen. 11. Prøveafvikling Lærere med afgangsprøver g censur fasthlder mødeplanen i prøveperiden. Såfremt den enkelte lærers brtfaldne timetal i prøveperiden ikke er tilstrækkeligt til at gennemføre prøverne tidsmæssigt i verensstemmelse med aftale m prøveafvikling, udbetales eller afspadseres timerne. Læreren står til rådighed i prøveperiden i evt. verskydende timer. Tilstedeværelsestiden fastlægges i frbindelse med prøveplanlægningen (se prøveaftale, bilag). 12. Håndtering af uenigheder Så vidt muligt afklares uenigheder vedr. arbejdstid ved drøftelse mellem tillidsrepræsentant g skleleder. Såfremt en uenighed ikke kan afklares på skleniveau gennem dialg mellem tillidsrepræsentant g skleleder, skal uenigheden fremsendes til afgørelse mellem Silkebrg Lærerfrening g Silkebrg Kmmune. 13. Evaluering Aftalen evalueres i en løbende dialg mellem Silkebrg Lærerfrening g Silkebrg Kmmune. Evalueringsparametrene bygger på aftalens målsætning. 14. Ikrafttræden g psigelse Aftalen har virkning fra den 1. august 2016 Aftalen kan ændres ved enighed. Aftalen kan psiges af parterne med 6 måneders varsel til udgangen af et skleår. Ved psigelse af aftalen g i det tilfælde, hvr der ikke laves en ny decentral aftale, gælder de centrale arbejdstidsregler jf. Lv 409. Side 8 af 8

Silkeborgaftalen Uddannelsesforbundet

Silkeborgaftalen Uddannelsesforbundet 7. marts 2016 1. Rammeaftale... 1 2. Ledelsesrllen... 2 3. Lærerrllen... 3 4. Skleårets planlægning... 3 5. Arbejdstid... 4 6. Eksempler på arbejdspgaver i tilstedeværelsestiden... 5 7. Opgaveversigt g

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Rammer for arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kommune

Rammer for arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kommune Rammer fr arbejdstidsanvendelse i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 28. maj 2015 Kære alle lærere, børnehaveklasseledere g ledere Dette brev udsendes til alle lærere g børnehaveklasseledere ansat

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda fr it i flkesklen April 2010

Læs mere

Udviklingskontrakt 2018 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2018 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskntrakt 2018 fr Dagtilbud Højvangen I udviklingskntrakten fremgår det, hvilke udviklingsmål vi skal arbejde med i årets løb. Udviklingsmålene viser både, hvrdan vi bidrager til realiseringen

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling

Vejledning om retningslinje for personalepolitiske vilkår ved omstilling Inspiratinsntat nr. 7b til arbejdet i MED-Hvedudvalg 2.11.2009 Vejledning m retningslinje fr persnaleplitiske vilkår ved mstilling Anbefalinger Kravet m en prcedureretningslinje fr mstilling, herunder

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne)

Partnerskab for dansk økonomi, velfærd og udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s projekter for trepartsforhandlingerne) 11-0923 - Sekretariatet 26.03.2012 Kntakt: Jens Kragh/Andy Andresen Partnerskab fr dansk øknmi, velfærd g udvikling af arbejdsmarkedet (FTF s prjekter fr trepartsfrhandlingerne) FTF s frretningsudvalg

Læs mere

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole

Kommunikationspolitik. Rungsted Skole Kmmunikatinsplitik Rungsted Skle 1 Frmål g visin Kmmunikatinsplitikken fr Rungsted Skle fastsætter en frmaliseret ramme, der sikrer fundamentet fr et gensidigt respektfuldt samarbejde både internt mellem

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium Bjerringbr Gymnasium august 2016. MUS kncept. MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Formålet med partnerskabet er at kvalificere og styrke: Rammerne for samarbejdet har udgangspunkt i følgende dokumenter:

Formålet med partnerskabet er at kvalificere og styrke: Rammerne for samarbejdet har udgangspunkt i følgende dokumenter: Partnerskabsaftale mellem kmmuner g Læreruddannelsen Aarhus Frmålet med partnerskabet er at kvalificere g styrke: At begge parter tager aktivt del i visinen m at udvikle dygtige, engagerede lærere i flkesklen

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016

Vidensrejse. Ontario, Canada. 28. maj 1. juni 2016 Vidensrejse Ontari, Canada 28. maj 1. juni 2016 Indhld Indledning... 3 Prgram... 4 Inspiratin g refleksin ver besøget... 5 Side 2 af 6 Indledning Børn & Familieudvalget, direktøren fr Børn & Kultur, chef

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1 Sammenhængende børneplitik Skive Kmmune. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 1 Indhldsfrtegnelse : Frrd. 3 Trin 1 : 4 årig plitisk g værdimæssig ramme fr den samlede indsats på børne-, unge- g familiemrådet

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprjekter m en længere g mere varieret skledag Kmmune:Vesthimmerland Invlverede skler i prjektet: Overlade Skle Evalueringsrapprten er udarbejdet af: Lene Juel Petersen Kntaktplysninger:

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Om Sorgs plan Outrup Skole

Om Sorgs plan Outrup Skole Om Srgs plan Outrup Skle Denne plan skal pfattes sm en "beredskabsplan", der kan bruges, når " det, der ikke må ske", sker. 1. Skilsmisse, alvrlig sygdm, kassituatiner.l. 2. Når et barn ved dødsfald mister

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe:

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe: 1 Budgetnter 2016-19 Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen.

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Samarbejdsaftale 2017

Samarbejdsaftale 2017 Ballerup Kmmune Måløvhøj Distrikt Samarbejdsaftale 2017 Dagtilbud g skle Samarbejdsaftale Måløvhøj distrikt 2017 Vi har inddelt vres samarbejdsaftale i følgende tre hvedverskrifter, sm vi mener, danner

Læs mere

Skolebestyrelsen Sammensætning og valg

Skolebestyrelsen Sammensætning og valg STYRELSESVEDTÆGT FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES SKOLEVÆSEN Gdkendt af kmmunalbestyrelsen den 28. april 2014 Sklebestyrelsen Frældrevalgte rådgivende rganer ved den enkelte skle Lkale udvalg fr skleudvikling

Læs mere

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE

YDELSESKATALOG 2015. Det socialpædagogiske tilbud Hybelinstitutionen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE YDELSESKATALOG 2015 Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen BBU CENTER FOR AKUTINSTITUTIONER SOCIALFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE Det scialpædaggiske tilbud Hybelinstitutinen Rådmandsgade 43, 2.

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE / PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden

Læs mere

Udbudspolitik 2016. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2016. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Udbudsplitik 2016 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere