Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april Kl Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15.00 Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1"

Transkript

1 Dagsorden for: Næstved Provstiudvalg PU møde 7. april Kl Mødested: Stationsvej 4 kld., Glumsø Version: 1 Fra Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet. 2 Ansøgning til provstiudvalget Sag: Karrebæk Kirke - indv. istandsættelse m.v. (65) - Karrebæk PU har bevilget lån kr ,50 med tilbagebetaling senest d Lånet er ansøgt til delvis betaling af orgel faktura. Ved evt. ekstrabevilling modregnes lånet. Godkendt. PU tilskriver arkitekten med anmodning om endeligt regnskab vedr. renoveringen af Karrebæk Kirke indenfor 2 måneder. Ansøgning til provstiudvalget Karrebæk, svar ekstra bevilling til renovering af kirken Midlertidigt lån af provstiets 5% midler Karrebæk: Saldobalance Herlufsholm Kirke - tagomlægning på tårnet Sag: Herlufsholm: tag på kirketårnet (192) - Herlufsholm Roskilde Stiftsøvrighed rykker for svar om yderligere oplysninger for at kunne tage stilling til ansøgningen. PU har godkendt at projektet fremsendes med anbefaling Roskilde Stift. PU har på mødet d. 3. marts besluttet at behandle sagen d. 7. april idet der er planlagt provstesyn sammen med bygningssagkyndig Flemming Mejnecke d. 25. marts Herlufsholm Kirke - tagomlægning på tårnet Herlufsholm Kirke - udskiftning af taget på kirketårnet Dagsorden, Side: 1

2 Mødepunkt 4 Gunderslev, istandsættelse i korafsnit og historisk inventar Sag: Gunderslev, istandsættelse i korafsnit og historisk inventar (687) - Gunderslev Provstiudvalget inviteres til møde sammen med menighedsråd og arkitekt Erik Sørensen, hvor PU ved selvsyn kan danne sig et overblik over projektet. Menighedsrådet foreslår møde i maj/juni måned. Desuden håber menighedsrådet at få lagt en køreplan for den videre istandsættelse. Indstilling PU modtager invitationen fra Skelby-Gunderslev Menighedsråd. PU foreslår at mødet afholdes ifm. næste PU møde d. 5. maj kl. 14 og tilskriver menighedsrådet herom. Det efterfølgende PU møde holdes på Stationsvej 4, Glumsø. Finansieringbehov vedlagt. Gunderslev, istandsættelse i korafsnit og historisk inventar 5 Betalingsprocedure Sag: Salg af Næsby Præstegård (555) - Næsby Betalingsprocedure 6 Nyt orgel til Skt. Peders Kirke i Næstved Sag: Næstved Skt. Peders Kirke - orgler m.v.kalkning (332) - Sankt Peders Svar fra konsulenter om orgel. PU godkender at provenu fra salg af Næsby Præstegård samt fra salg af englod indsættes på prohiberet konto. Dette i henhold til BEK nr. 12 af 4/ Bekendtgørelse om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler 6. Provstiet undersøger om der ved evt. indsættelse i Stiftet kan ske løbende udbetalinger. PU afventer udtalelse fra Sct. Peders Menighedsråd/orgeludvalg som svar på bemærkninger fra Domorganist Kristian Olesen. Nyt orgel til Skt. Peders Kirke i Næstved 7 Momspligt Sag: Herlufsholm: Momspligt (710) - Herlufsholm Forespørgsel fra menighedsråd om PU har indvendinger til at de arbejder mod at slippe for momspligt. Planer anbefales af PU for så vidt at momsregler og lovgivning følges. Momspligt 8 Takst urnegravsted Sag: Kirkegårdstakster (712) - Fuglebjerg Forespørgsel fra kirkeværge om takst for urnegravsted 1,25 x 2,5 m skal regnes som enkelt gravsted? PU anbefaler at det beregnes som et urnegravsted. En evt. anden takst sendes til PU til godkendelse. Takst urnegravsted Dagsorden, Side: 2

3 Mødepunkt 9 Anmodning om ophævelse af boligpligten - sognepræst Helle Reinhold Hammer Præstegård Sag: Hammer: fraflytning af præstegården (598) - Hammer Roskilde Stift bekræfter modtagelse af rapport fra Teknologisk Institut og har videresendt sagen til udtalelse hos bygningskonsulent, arkitekt m.a.a. Michael Madsen. Indstilling Vagn Birk Jensen orienterede om sagen. PU afventer rapport fra stiftets konsulent Michael Madsen. Herefter arrangeres møde med menighedsrådet om fremtidsplanerne. epræst Helle Rejnhold vil sikre sig at opsigelse af boligpligt er videresendt til stiftet. Anbefaling fra provst Vagn Birk Jensen om at der ikke kræves husleje før præsteboligen igen kan tages i brug. Anmodning om ophævelse af boligpligten - sognepræst Helle Reinhold Hammer Præstegård Boligpligt. Hammer Præstegård, rapport Hammer Præstegård - skimmelsvamp 10 V. Egesborg: Frigivelse af midler kr til Bårse Tømrer vedr. arv Sag: Vester-Egesborg: Modtaget arverklæring (193) - Vester Egesborg Stiftsøvrigheden ophæver forbudspåtegningen på konto for så vidt angår et beløb på kr PU anbefaler frigivelse af kr samt kr til Stiftet. Menighedsrådet ansøger om frigivelse af kr til dækning af faktura 1168 fra Bårse Tømrer & Snedkerværksted. Menighedsrådet ansøger om frigivelse af kr til dækning af faktura fra malermester Birthe Olsen. V. Egesborg: Frigivelse af midler kr til Bårse Tømrer vedr. arv Notits af brev til Diba Bank Vester Egesborg, anvendelse af arv kr malerarb. Dagsorden, Side: 3

4 Mødepunkt 11 Næstelsø, restaurering af altertavle Sag: Næstelsø, restaurering af altertavle (679) - Næstelsø Spørgsmål til PU om finansiering, udover den opsparing menighedsrådet vil påbegynde i Indstilling PU anbefaler menighedsrådet at tage ønsket med til næste budgetsamrådsmøde samt at man går i gang med at søge fonde om støtte til restaureringen af altertavlen. Næstelsø, restaurering af altertavle Næstelsø, billeder af altertavle 12 Snesere: Restaurering af kirken indv. - projekt Sag: Snesere Kirke: Restaurering (311) - Snesere Projekt fra arkitekt Bering til behandling. Punktet behandles på næste PU møde d. 5. maj Snesere: Restaurering af kirken indv. - projekt Snesere, beskrivelse udsmykning af gulv 13 Anbringelse af kassebeholdning og opsparing Sag: Bank: Anbringelse af kassebeholdning og opsparing (691) Uddrag af: Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision af Anbringelse af kassebeholdning og opsparing Provstiudvalget indhenter tilbud fra mindst tre pengeinstitutter vedrørende forrentning, såfremt alle provstiets kasser samles i ét eller ganske få pengeinstitutter. Menighedsrådene er forpligtede til at anvende disse pengeinstitutter eller, hvis de vælger at blive i deres eksisterende, at de betinger sig samme renter, som i den fælles aftale. Endvidere at provstiudvalget er forpligtet på at vedligeholde aftalerne og kræve en genforhandling ved mindst hver 4. år med henblik på at vurdere, om de indgåede aftaler fortsat er den for de lokale kasser mest fordelagtige. PU nedsatte udvalg bestående af: Vagn Birk Jensen og Jørn Dysted, der afbejder videre med sagen. Anita Bahn Ring indsamler oplysninger om bankbeholdninger fra regnskaber Anbringelse af kassebeholdning og opsparing Dagsorden, Side: 4

5 Mødepunkt 14 Fokus på kirkegårdsdrift Sag: Fokus på kirkegårdsdrift (686) Kirkeministeriet foreslår at provsti arrangerer møde med repræsentanter fra menighedsråd og ansatte om driftsstyring på kirkegårdene i provstiet. Indstilling Emnet tages op til næste Temadag til efteråret evt. efterfulgt af en kursusdag for gravere. Fokus på kirkegårdsdrift 15 Forslag til driftsrammer 2011 Sag: BUDGET 2011 (703) Forslag til driftsrammer 2011 Udmelding af driftsrammer - brev Der udmeldes foreløbige driftsrammer til menighedsrådene svarende til sidste års udmeldinger, dog med regulering for evt. ændringer i driften. Sammen med udmeldingen sendes informationsbrev til menighedsrådene. 16 Dato for samrådsmøde 9. juni 2010 kl i Holsted. 17 Håndtering af nye overenskomster Sag: Håndtering af nye overenskomster (709) Leif von Gersdorff påpejer problemer med at indføre det samarbejde, der ligges op til i forbindelse med de nye overenskomster. Emnet tages op på Temadag i efteråret. Der er aftalt møde med repræsentant for graverforeningen Tom Jørgensen d Håndtering af nye overenskomster Punktet er indsendt af Leif von Gersdorff Dagsorden, Side: 5

6 18 Brev om økonomi Sag: Økonomi Karrebæk Kirkekasse (706) - Karrebæk PU har sendt brev til Karrebæk om at få godkendt disposioner vedr. præstegårdskassen. Samt at få godkendt benyttelse af kassebeholdning. Brevet er sendt i kopi til revisor, der ligeledes er bedt om at rette opmærksomhed på forholdende omtalt i brevet. Brev om økonomi Beierholm - vedr. Karrebæk Kirkekasse 19 Tillidsmand for kirketjenerne / Pia Dyhrberg Hansen Sag: Kirketjener Pia Dyhrberg Hansen (684) - Sankt Mortens Kirketjener Pia Dyhrberg Hansen er valgt til tillidsmand for kirketjenerne i Lolland-Falster og Roskilde Stifter for perioden Da der ikke er budgetteret for udgifter i 2010 i den forbindelse, gørse opmærksom på en evt. ansøgning af 5% midler fra Sct. Mortens Menighedsråd. Tillidsmand for kirketjenerne / Pia Dyhrberg Hansen 20 Aversi Kirke - etablering af p-plads m.v. Sag: Aversi, etabl. af parkeringsplads og ny låge i kirkemuren (581) - Aversi Sagen er sendt til udtalelse hos kirkegårdskonsulent, landskabsarkitekt og kgl. bygningsinspektør. Stiftsøvrigheden vender tilbage til sagen når udtalelser foreligger. Aversi Kirke - etablering af p-plads m.v. Dagsorden, Side: 6

7 21 Etablering af p-plads ved Sandby Kirke Sag: Etablering af p-plads ved Sandby Kirke (685) - Sandby Brev til Næstved Kommune om drøftelse af videre forløb. Ansøgning om fritagelse for gaveafgift til Skattecenter Bornholm. Etablering af p-plads ved Sandby Kirke P-plads ved Sandby kirke Sandby Menighedsråd - Ansøgning om fritagelse for gaveafgift 22 Vejlø Kirke - etablering af automatisk ringeanlæg Sag: Vejlø: Automatisk ringning (606) - Vejlø Menighedsrådet træffer selv afgørelse om installering af aut. ringeanlæg. Menighedsrådets opmærksomhed henledes på bemærkninger fra klokkekonsulent Per Rasmus Møller vedr. unikke klokker, som den gamle fra Vejlø Kirke - etablering af automatisk ringeanlæg 23 Tinglysning af skøde i forbindelse med salg af Aversi Præstegård Sag: Aversi Præstegård - salg (39) - Aversi Erklæring fra Stiftet til advokat om ejerforhold. Tinglysning af skøde i forbindelse med salg af Aversi Præstegård J.nr salg af Aversi Præstegård 24 Udlånsrente og a conto indlånsrente 2011 Sag: STIFTSLÅN (688) Stiftets rentesatser for 2011: Udlånsrente 4% Indlånsrente 3,5% Udlånsrente og a conto indlånsrente 2011 Dagsorden, Side: 7

8 25 Bygningsfredningsloven 5 - Fælles forståelse Sag: Bygningsfredningsloven 5 - Fælles forståelse (693) Fælles forståelse mellem Kirkeministeriet og Kulturministeriet om anvendelse af undtagelsesbestemmelsen i bygningsfredningslovens 5. Bygningsfredningsloven 5 - Fælles forståelse 26 Bevaringsplan for kalkmalerier i danske kirker Sag: Kalkmalerier (694) Bevaringsplan for kalkmaleri 2. del - projekt finansieret af Augustinus Fonden - udføres af Nationalmuseet. Bevaringsplan for kalkmalerier i danske kirker 27 vedr. kalkmalerier Sag: Vallensved: kalkmalerier (708) - Vallensved Connie aftaler møde med menighedsrådet om evt. ansøgning til Augustinus fonden. vedr. kalkmalerier 28 VS: REFERAT FRA MØDE DEN 24. MARTS 2010 Sag: Næstved Kirkegårde: Krematoriesamarbejde (440) Vagn Birk Jensen og Jørn Dysted orienterede. VS: REFERAT FRA MØDE DEN 24. MARTS Lokalplanforslag 011 "Fodsporet" /Bemærkninger til Næstved Kommune Sag: Fodsporet Slagelse-Næstved / lokalplan (670) Stiftet har sendt bemærkning til Næstved Kommune om at den påtænkte opholdsplads i nærheden af Herlufsholm Kirkegård (delområde 2 - område 3), bør udgå af lokalplanen. I øvrigt i henhold til PU anbefaling. Lokalplanforslag 011 "Fodsporet" /Bemærkninger til Næstved Kommune Dagsorden, Side: 8

9 30 Ministerbrev - Folkekirkens budgetter 2011 Sag: Ministerbrev - Folkekirkens budgetter 2011 (705) Ministerbrev - Folkekirkens budgetter Nye kirkegårdstakster i Næstved Provsti 1. april 2010 Sag: Kirkegårdstakster 1. april 2010 (711) Nye kirkegårdstakster i Næstved Provsti 1. april 2010 Takstregulering pr. 1. april 2010 Takstblad for gravstedsaftaler pr. 1. april Energimærkning Holsted Sag: Energimærkning (690) - Holsted Energimærkning Holsted 33 Vejlø: Energimærkning Sag: Vejlø: Energimærkning (700) - Vejlø Vejlø: Energimærkning 34 Tyvelse: energimærkning Sag: Tyvelse: energimærkning (701) - Tyvelse Tyvelse: energimærkning 35 Omklass. af stillingen som DOKS-organist ved Herlufsholm Kirke Sag: Organist Karsten Gyldendorff (27) - Herlufsholm Omklass. af stillingen som DOKS-organist ved Herlufsholm Kirke Dagsorden, Side: 9

10 36 Nyt brev - Omklass. af stilling som POorganist ved Hårslev, Ting Jellinge og Krummerup kirker Sag: Jan Winkler, PO-organist ved Hårslev, Ting Jellinge og Krummerup kirker (696) - Hårslev Nyt brev - Omklass. af stilling som PO-organist ved Hårslev, Ting Jellinge og Krummerup kirker 37 Omklass. af stillingen som PO-organist ved Hammer og Vester Egesborg kirker Sag: Jutta Bernack, PO-organist ved Hammer og Vester Egesborg kirker (697) - Hammer Omklass. af stillingen som PO-organist ved Hammer og Vester Egesborg kirker 38 Omklass. af stillingen som PO-organist ved Næstelsø og Mogenstrup kirker Sag: Svend-Erik Pedersen, PO-organist ved Næstelsø og Mogenstrup kirker (698) - Næstelsø Omklass. af stillingen som PO-organist ved Næstelsø og Mogenstrup kirker 39 Omklassificering af stillingen som kordegn ved Sankt Peders Kirke Sag: Kordegn Laurie Lizzi Honore (549) - Sankt Peders Omklassificering af stillingen som kordegn ved Sankt Peders Kirke 40 Omklassificering af stillingen som kordegn ved Sankt Jørgens Kirke Sag: Kordegn Anni Beyer Thyssen (23) - Sankt Jørgens Omklassificering af stillingen som kordegn ved Sankt Jørgens Kirke Dagsorden, Side: 10

11 41 Diverse Orientering fra Vagn Birk Jensen om henvendelse fra Stiftsrådmedlem om størrelsen af stiftsbidrag. Dagsorden, Side: 11

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 13. oktober 2010. Kl. 15 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Fraværende med anmeldt forfald: Ingen. Tillægsdagsorden er indarbejdet i referatet. Mødepunkt 1 Endelig

Læs mere

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø

Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Referat for: Næstved Provstiudvalg PU møde 25. august 2009. Kl. 10.00-17.00 Mødested: Stationsvej 4, Glumsø Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt med ændring af ordlyd

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg. PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 29. april 2014. Kl. 15.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Referat Sag: 2014.03.25 (781) Til godkendelse og underskrift. Referatet godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby

Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 15. august 2012. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, Nørre Aaby Afbud fra Bente Nørgård-Sørensen. Poul Christensen mødt kl. 17.35. Grethe Krogh Jakobsen

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. november 2009. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Afbud med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter.

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Provsterne kan disponere op til kr. 10.000,-. Der foretages opdateringer på diverse punkter. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 28. februar 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal (herfra følges vi til Statsfængslet Kragskovhede,

Læs mere

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013)

Byggevejledning. udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter. (printvenlig version okt. 2013) Byggevejledning udarbejdet i samarbejde mellem alle stifter (printvenlig version okt. 2013) Indhold Bygge- og anlægsopgaver... 3 Kirke... 4 Kirkebygning - udvidelse, ombygning og ændring... 5 Kirkebygning

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1.

Fraværende: Lisbeth Waaentz Mødet startet kl. 13:00 og afsluttet kl. 17:05 Ole Dybro og Line Skovsgaard Pedersen deltager ikke under punkt 1. Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Mødested: Materialgården, Tårs Kirkegård, herefter Nørregade 52, Sindal Fraværende: Lisbeth

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 23. januar 2015. Kl. 8.00-12.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Forpagtningskontrakter (944) - Ho Sogn Tillæg til forpagtningskontrakt af 06.11.2014

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen

Referat for: Assens Provstiudvalg. PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret. Afbud fra Vibeke Busse Andersen Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 18. maj 2015. Kl. 17.00 Mødested: Provstikontoret Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Nyt fra provsten Se bilag vedr. skole-kirke

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. marts 2010. Kl. Kl. 16.15 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt 1 Fraværende: Afbud fra Hanne Hovmøller. 2 Salg af kirkejord Sag: Salg af kirkejord

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 25. marts 2014. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Fravær: Helga Wolf Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2 Underskrift af referat Referat

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Tilstede: Dorte R. Sørensen Erling Mikkelsen Inga Salten Steenkjær Jens Peter Petersen Afbud fra: Mette R.

Læs mere

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision

Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Kirkeministeriet Journalnummer: Kirkemin., j.nr. 123584/14 Senere ændringer til forskriften Ingen Vejledning om kirke- og provstiudvalgskassernes

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere