Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen"

Transkript

1 H.D. STUDIET I FINANSIERING HOVEDOPGAVE FORÅR 2010 OPGAVELØSER: MADS A. RASMUSSEN VEJLEDER: CLAUS BAJLUM Opgave nr. 84 Værdiansættelse af LEGO koncernen 2010 H A N D E L S H Ø J S K O L E N I KØBENHAVN

2 Indholdsfortegnelse Indledning...6 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Kildekritik...7 Metodevalg...7 Strategisk analyse...8 Virksomhedsbeskrivelse...10 Forretningsområder...11 Duplo klodsen...12 Bricks and more...12 Legetemaer...12 Licensprodukter...12 Mindstorms NXT...13 LEGO Education...13 Design byme...13 Nye produkter...13 Konklusion på forretningsområder...13 Omverdensanalyse...14 Makromiljøet...15 Politik og lovgivning...16 Økonomi og demografi...17 Økonomiske forhold...18 Rente- og kreditpolitik...20 Demografi...22 Geografi...24 Sociale og kulturelle forhold...25 Teknologi og miljø

3 Teknologi...27 Miljø...29 Konklusion på PEST-analysen...32 Mikroanalyse...33 Rivalisering blandt de eksisterende firmaer...34 Købernes forhandlingsstyrke...36 Konkurrence fra substituerende produkter...37 Truslen fra nye konkurrenter...37 Leverandørernes forhandlingsstyrke...38 Konklusion på mikroanalyse...40 Intern strategisk analyse...41 Materielle anlægsressourcer...41 Immaterielle ressourcer...42 De menneskelige ressourcer...43 Værdikædeanalyse...43 Konkurrencefordele...45 Produktsammensætning...46 Boston-modellen...46 Stars...47 Cash cows...47 Question marks...47 Dogs...47 Konklusion på produktsammensætningen...47 Konkurrencestrategier...48 Vækststrategier...49 SWOT-analyse...51 Konklusion på SWOT-analyse...52 Sammenhæng med finansielle værdidrivere...52 Konkurrencefordelsperiode...52 Salgets vækstrate...52 Overskudsgrad...52 Aktivernes omsætningshastighed...53 Kapitalomkostninger

4 Regnskabsanalyse...54 Revisionspåtegning...54 Anvendt regnskabspraksis...54 Reformulering af regnskab...55 Rentabilitet...56 Egenkapitalens forrentning (ROE)...57 Driftsaktivitetens påvirkning på ROE...58 Overskudsgrad...59 Aktivernes omsætningshastighed...61 Den finansielle aktivitets påvirkning af ROE...65 Konklusion på rentabilitetsanalysen...66 Budgettering og værdiansættelse...66 Budgettering...66 Salgets vækstrate...67 Overskudsgrad fra salg før skat...68 Den effektive skattesats...70 Omsætningshastigheden for kerne netto driftsaktiver...70 Finansiel gearing og fastsættelse af kapitalomkostninger...71 Fastlæggelse af egenkapitalomkostninger...72 Risikofri rente...73 Markedets risikotillæg...73 Systematisk risiko, Beta...74 Afkastkrav på egenkapitalen...78 Fastlæggelse af kapitalomkostninger...78 Estimering af finansielle forpligtelsers afkastkrav...78 Det selskabsspecifikke risikotillæg...79 Værdiansættelse...85 Cash flow modellen...86 Residualindkomstmodellen...87 Konklusion på værdiansættelsen...88 Peer Group valuation...89 Følsomhedsanalyse...92 EBITA margin

5 Beta...92 Konklusion på følsomhedsanalysen...92 Konklusion...93 Litteraturliste...95 Bilag 1 Reformulering af egenkapitalopgørelsen...97 Bilag 2 Reformuleret balance...98 Bilag 3 Reformuleret resultatopgørelse Bilag 4 Rentabilitetsanalyse Bilag 5 Værdiansættelse

6 Indledning Den globale finanskrise som ramte i slutningen af år 2007 har medført at mange store hæderskronede virksomheder er gået konkurs, mens endnu flere har oplevet et kraftigt fald i salget og overskuddet. Flere børsnoterede virksomheder har siden år 2007 fået mere end halveret deres markedsværdi af egenkapitalen, og specielt virksomheder med en høj andel fremmedkapital, er kommet ud for, at cash flowet ikke kunne dække omkostningerne til fremmedkapitalen, og er kommet under administration af långiverne. Finanskrisen er gået hårdest ud over virksomheder indenfor konjunkturafhængige brancher, og her har detailhandlen også været hårdt ramt. Men hvordan har LEGO, den gamle legetøjskoncern fra Billund, formået at styre uden om finanskrisen, og levere imponerede regnskaber med vækst i salg og overskud, under den nok værste økonomiske krise siden 30 erne, samtidigt med, at det generelle marked for legetøj har været faldene i flere år. Kan det skyldes at LEGO gennemlevede en økonomisk krise i starten af det 21. århundrede, eller måske fordi koncernen ikke er børsnoteret, og dermed kan tillade sig at være mere langsigtet i deres vækststrategi? Formålet med opgaven er ikke at besvare ovennævnte spørgsmål, men spørgsmålene har givet inspiration til virksomhedsvalget. Problemformulering Formålet med hovedopgaven er en værdiansættelse af virksomhedsværdien for LEGO koncernen, og en fastsættelse af den optimale kapitalstruktur i virksomheden. Opgaven skal forsøge at give svar på, hvad den rette markedspris for LEGO koncernen vil være, ved en børsnotering eller et salg til en kapitalfond. Problemstillingerne ved værdiansættelse af en unoteret virksomhed vil blive inddraget i opgaven. Afgrænsning Da LEGO er en privatejet virksomhed, har der på visse områder været en begrænset adgang til dybdegående information. Det har ikke været muligt at få LEGO til at bidrage til analysen, da de af hensyn til konkurrenter, ikke ønsker at bidrage med flere informationer, end hvad der allerede fremgår på hjemmesiden og i årsrapporterne. Der er derfor tale om en udelukkende ekstern analyse, hvor det i visse 6

7 tilfælde har været nødvendigt at opstille forudsætninger og antagelser. Det har ligeledes ikke været muligt, at skaffe informationer om de enkelte produktkategoriers værdibidrag til den samlede indtjening, hvorfor der ikke udarbejdes en direkte analyse af forretningsområdernes værdibidrag. Kildekritik I forbindelse med informationsindsamlingen omkring virksomheden, kommer langt hovedparten af informationerne fra virksomheden selv. Informationerne omkring virksomheden kan derfor være subjektive, da det har været meget svært at finde eksterne analyser af virksomheden, ud over korte presseomtaler. De netto finansielle forpligtelser som er benyttet for Mattel og Hasbro, er hentet fra Det har ikke været muligt at finde oplysninger om, hvordan opgør de netto finansielle forpligtelser, hvorfor der kan være mindre forskelle i, hvordan de netto finansielle forpligtelser for Mattel og Hasbro er opgjort i forhold til LEGO. Det vurderes dog kun i svag grad at øve indflydelse på beregningen af den ugearede beta. Metodevalg I opgaven fastsættes hele virksomhedsværdien (fremmedkapital + egenkapital) vha. cash flow-modellen (DCF) og Residualindkomstmodellen (RIDO). Fordringshaverne til virksomhedsværdien er dermed såvel ejere som långivere. Den valgte metode for værdiansættelsen følger primært Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang af Ole Sørensen, men andre kilder inddrages også i opgaven, og kilderne vil blive angivet med noter nederst på hver side. 7

8 Den overordnede værdiansættelsesproces, som opgaven vil følge, er herunder opsat i diagramform: Figur 1 - Opgavens metodik Kilde: Egen tilvirkning Strategisk analyse Den strategiske analyse opbygges som et udefra- og ind perspektiv. Det vil sige at analysen først behandler de eksterne forhold, som kan forventes at påvirke legetøjsbranchen i fremtiden og dermed LEGO. De eksterne forhold kobles herefter sammen med den interne analyse af LEGO s ressourcer og kerne kompetencer. Den strategiske analyse har til formål at indkredse og forstå den forretningsmodel, som virksomheden har valgt. Herefter vurderes om forretningsmodellen repræsenterer en bæredygtig strategi til skabelse af værdi, og hvad der forventes at gøre virksomheden mere succesfuld end dens konkurrenter. Som det kan ses af ovenstående diagram, er det egentlige formål med den strategiske analyse at finde frem til de ikke finansielle valuedrivers der anvendes til at budgettere de værdidrivere i virksomheden, som ligger til grund for selve værdiansættelsen. I en statisk verden vil analyserne af den historiske regnskabsudvikling uden 8

9 videre kunne ekstrapoleres til kommende perioder. Under disse forhold, som forekommer sjældent, er det tilstrækkeligt at gennemføre en historisk regnskabsanalyse som grundlag for prognose. I en foranderlig verden kræves tillige analyser af de baggrundsfaktorer, som har størst indflydelse på de finansielle værdidrivere for at kunne danne realistiske forventninger til fremtiden. De ikke finansielle værdidrivere, kan grupperes i omverdensfaktorer, på samfundsniveau og brancheniveau samt interne faktorer, der er knyttet til ressourcer og kompetencer tillige med konkurrence og vækststrategier. For at den strategiske analyse skal kunne anvendes til den fremadrettede budgettering, er det vigtigt at få koblet de ikke-finansielle værdidrivere sammen med de finansielle værdidrivere. For at kunne forstå virksomheden er det nødvendigt at foretage en større informationsindsamling. En stor del af informationen omkring virksomheden er hentet i virksomhedens årsrapporter. Ud over årsrapporterne har LEGO i år 2009 offentliggjort to supplerende rapporter; The Brick og The Progress Report. The Brick beskriver hvordan LEGO møder sine interessenter, mens The Progress Report giver informationer om udviklingen i LEGO koncernens arbejde, inden for miljø, sociale forhold og god selskabsledelse. Ud over årsrapporten er der benyttet talrige andre informationskilder i forbindelse med informationsindsamlingen, lige fra presseomtale af virksomheden til makroøkonomisk data. Når informationsindsamlingen er afsluttet, består den næste opgave i at analysere de indsamlede informationer. Den første opgave består i at forstå virksomheden. Denne analyse er hovedsagelig kvalitativ, og tager sigte på at udvikle en detaljeret forståelse for de forretningsområder, som virksomheden udøver sine aktiviteter inden for. Hvad producerer virksomheden, hvordan gør den det, og hvem er dens kunder? Hvem er de primære konkurrenter, og hvad er særegent ved branchen, og hvordan passer branchen ind i den generelle økonomi? 9

10 Virksomhedsbeskrivelse LEGO Koncernen blev grundlagt i år 1932 af Ole Kirk Kristiansen. Siden da er virksomheden gået i arv fra far til søn og ejes nu primært af Kjeld Kirk Kristiansen, grundlæggerens barnebarn. Ejerskabet er dog efterhånden spredt over flere familiemedlemmer, og ejerskabet ser i dag således ud: Figur 2 LEGO koncernens ejerstruktur Kilde: Egen tilvirkning Kirkbi A/S som ejer 75% af LEGO A/S, ejes i dag af Kjeld Kirk Kristiansen og hans tre børn Thomas, Sofie og Agnete. De ejer alle over 5% af aktierne, men den konkrete fordeling er ikke oplyst 1. I flere artikler er det dog oplyst, at Kjeld Kirk Kristiansen fortsat besidder aktiemajoriteten i selskabet og omkring 98% af stemmerne jf. bogen LEGO-arven af Søren Jakobsen. LEGO Fonden er en selvejende enhed, men kontrolleres af Kjeld Kirk Kristiansen og søsteren Gunhild Kirk Johansen. Det er altså Kjeld Kirk Kristiansen der har på den bestemmende indflydelse i LEGO A/S. Navnet LEGO er en sammentrækning af ordene leg godt. Disse to ord har fortsat en central placering i virksomhedens værdigrundlag sammen med grundlæggeren Ole Kirk Kristiansens motto Det bedste er ikke for godt 2. Ofte tilføjes der til dette motto for børnene 3, så sætningen lyder, det bedste er ikke for godt for børnene. Virksomheden forsøger hele tiden at holde dette motto i fokus, når der udvikles nye LEGO The Brick 2009 side 2 ( 3 The Brick 2009 side 2 ( (forfatteren til citatet kendes ikke). 10

11 produkter, der skal give børnene de bedste og sjoveste oplevelser, når de leger. Oplevelser som samtidig udvikler færdigheder som kreativ problemløsning, samarbejde, motorik og kreativitet. Virksomheden har gennemgået en stor udvikling de seneste næsten 80 år fra et lille tømrerværksted til en moderne, global virksomhed, der nu er den sjettestørste producent på legetøjsmarkedet, målt på omsætning. LEGO oplevede i årene omkring årtusindskiftet deres største økonomiske krise i dens daværende levetid på ca. 70 år. LEGO var frem til dette tidspunkt, ledet som en international virksomhed som var meget forankret i lokalsamfundet omkring Billund. Det var indtil da næsten utænkeligt, at LEGO skulle flytte en del af produktionen til udlandet. I år 1998, som betegnes som krisens begyndelse, blev Poul Plougmann, som på daværende tidspunkt var kendt for sit turn around af virksomheden B&O, ansat som administrerende direktør for LEGO. Under overskriften LEGO Fitness tunede Plougmann organisationen efter bedste evne. Men selv om han i en periode slankede forretningen så effektivt, at han efter sigende fik tilnavnet Doktor Død, lykkedes det ham ikke at skabe et LEGO, der ville kunne tredoble omsætningen mellem år 1998 og år 2006, som ellers var målet med LEGO Fitness 4. Efter et dramatisk dårligt 2003 resultat, blev Poul Plougmann afskediget som administrerende direktør og tilbage ved rorpinden var stifterens barnebarn Kjeld Kirk Kristiansen. Nu skulle virksomheden tilbage til kerneforretningen, men Kjeld Kirk Kristiansen skulle alene fungere som en overgangsfigur indtil den rette person til posten var fundet. I oktober 2004, ansættes den nuværende administrerende direktør Jørgen Vig Knudstorp i den familieejede virksomhed. LEGO har i dag ca ansatte og virksomheden forsyner i dag børn i mere end 130 lande med legetøj, oplevelser og undervisningsmateriale. Forretningsområder LEGO er som tidligere nævnt verdens sjette største legetøjsproducent. LEGO produkterne er udviklet, så der er noget, der passer til alle aldre og udviklingstrin. Lige fra børnehavebørn, skolebørn og teenagere til legeglade voksne. Der er noget for enhver smag uanset om man foretrækker at bygge frit efter fantasien eller hellere vil bygge færdige modeller. Man kan også bruge LEGO klodser i undervisningen i skolen. LEGO har i alt 30 produktlinjer og de kan alle placeres under nedenstående 7 kategorier. Alle informationer omkring nedenstående produkter er hentet fra LEGO s hjemmeside 4 Artikel: LEGO: Fra byggeklodser til bytes til byggeklodser 11

12 Duplo klodsen LEGO kategoriserer Duplo-klodsen som et førskoleprodukt der er for børn, der endnu ikke er begyndt i skole. Produkterne er udviklet til det lille barns kunnen, så det gennem kreativ leg kan bruge hænderne og udvikle sine motoriske evner. LEGO DUPLO blev i 70 erne lanceret som den store klods til den lille hånd. Serien består i dag af både løse klodser, hvor man kan bygge frit efter fantasien, og legetemaer for eksempel lufthavn, tog og ridderborg. Sværhedsgraden passer til børn fra 2-6 år. Sikkerhed og kvalitet er centralt for førskoleprodukterne. Elementerne har en størrelse, så små børn kan lege med dem uden fare for at sluge delene, og elementerne er støbt på en måde, så ingen smådele kan falde af. Bricks and more Bricks & More er æsker eller spande med masser af de traditionelle LEGO klodser og specialelementer, som vinduer, hjul, tagsten og meget mere. Her behøver man ingen byggevejledning kun en god portion fantasi. Med Bricks & More kan man nemlig bygge lige det, man vil. Hvis ideerne slipper op, kan man finde inspiration i hæfter, der følger med klodserne. Mulighederne er nærmest uendelige, når byggeriet går i gang. Bricks & More findes både som DUPLO og almindelige LEGO klodser og er for de byggelystne, som kan lide at bruge fantasien og tænke kreativt. Legetemaer Legetemaer er alle de produkter, der er bygget op omkring en historie. Det kan for eksempel være temaer som brandstation, politi, lufthavn, ridderborg, racers og meget mere. Ud over byggeoplevelsen kan man bruge mange timer på at lege med de færdigbyggede modeller. Et andet eksempel er BIONICLE universet, som har sin helt egen historie. Licensprodukter Licensprodukterne er legetemaer, der er baseret på film eller bøger, som LEGO Koncernen køber rettighederne til. LEGO designere omskaber universet og personerne til LEGO klodser, så legen kan fortsætte hjemme på stuegulvet. Legen med licensprodukter er kendetegnet ved rolleleg, hvor man lever 12

13 sig ind i den verden, der allerede er kendt fra filmen. LEGO Koncernen har blandt andet lavet en Star Wars og en Harry Potter linje i LEGO klodser. Mindstorms NXT Med LEGO MINDSTORMS NXT kan man selv designe rigtige robotter. Ved hjælp af den software, der følger med, kan robotterne programmeres til et væld af forskellige funktioner. Man bygger selv robotten med for eksempel motor-, lys-, lyd- og følesensorer, så den kan reagere på forskellige input. For eksempel kan den reagere på din stemme, eller du kan styre den med din mobiltelefon. Også her er det kun fantasien, der sætter grænser. LEGO Education LEGO Education produkterne er udviklet specielt til undervisningsbrug og indeholder materiale både til lærere og elever. Eleverne får mulighed for selv at udforske, hvordan tingene hænger sammen. Når man lærer ved selv at bruge hænderne, husker man meget bedre, end hvis man får noget fortalt. Det er denne filosofi LEGO Education s undervisningskoncepter bygger på. Design byme Design byme giver via LEGO s hjemmeside mulighed for selv at sammensætte sin LEGO æske. Her sætter kun fantasien grænser for hvad der kan bygges. Design byme kan også blot benyttes, hvis der skulle mangle et element til en eksisterende LEGO æske. Nye produkter I 2009 bevægede LEGO Koncernen sig for første gang ind i produktkategorien brætspil. Det skete med lanceringen af produktlinjen LEGO Games. I år 2009 blev spillene udelukkende lanceret i Storbritannien og i de tysktalende lande. Ifølge årsrapporten for 2009 har modtagelsen af LEGO Games været overordentligt positivt, og salget har overgået forventningerne betragteligt. LEGO Games lanceres derfor i Nordamerika og resten af Europa i løbet af Konklusion på forretningsområder I år 2009 er størstedelen af omsætningen kommet fra LEGO City og LEGO Star Wars. 5 Årsrapporten

14 LEGO City hører under kategorien legetemaer, hvor du har mulighed for at bygge din egen lufthavn, brandstation, landbrugsmaskiner osv. Temaerne under LEGO City omhandler altså ting/situationer fra den virkelige verden. LEGO Star Wars er en linje under kategorien licensprodukter og er baseret på Star Wars filmene, hvor du kan bygge og derefter lege med fly, våben og figurer m.m. fra filmene. Andre produkter med en høj andel af salget vurderes at være Duplo, Teknik og Harry Potter. For sidstnævnte er salget selvfølgelig afhængig af nyudgivelser af bøger/film. Alle forretningsområder er altså inden for legetøj til børn i alle aldre, og fælles for alle produktkategorier er at LEGO-klodsen er i fokus. Omverdensanalyse En virksomheds omverden kan overordnet opdeles i to dele, mikro- og makrofigur jf. nedenstående figur: Figur 3 - Virksomhedens omverden opdelt i mikro- og makromiljø Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af - International markedsføring s. 108, 2. udgave af Finn R. Andersen m.fl. 14

15 Figur 3 illustrerer sammenhængen mellem LEGO koncernen og dens nære og fjerne omverden. Mikromiljøet kaldes også for nærmiljøet, mens makromiljøet tilsvarende kaldes for virksomhedens fjernmiljø. Mikromiljøet vil blive behandlet indgående i det efterfølgende afsnit bl.a. gennem Porters Five Forces. Makromiljøet I dette afsnit vil LEGO koncernens makromiljø blive behandlet. Som hovedregel må man sige, at makromiljøet er givet udefra, og at LEGO ikke selv har ret store muligheder for at påvirke det. Det er dog essentielt for LEGO at vide, hvilke faktorer fra omverdenen der vil influere på virksomhedens performance og hvordan de bør agere i forhold hertil. Det fremgår af figur 4, at der er en række forhold i omverdenen, der påvirker LEGO direkte og indirekte. I makromiljøet kan f.eks. demografiske og økonomiske forhold være afgørende for LEGO s muligheder for at sælge til et bestemt marked. I andre tilfælde kan det være lovgivningsmæssige og teknologiske forhold, der er af størst betydning 6. Til at analysere de faktorer fra omverdenen (makromiljøet), der kan tænkes at øve indflydelse på virksomhedens værdiskabelse, benyttes den såkaldte PEST-model, som ses nedenfor: Figur 4 - PEST-modellen Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af - International markedsføring s. 110, 2. udgave af Finn R. Andersen m.fl. 6 International markedsføring s. 109, 2. udgave af Finn Rolighed Andersen m.fl. 15

16 De 4 bogstaver i PEST-analysen står for Political, Economical, Sociocultural og Technological. Egentlig er det blot virksomhedens fjernmiljø fra figur 3, som nu er opstillet i en ny model. PEST-analysen vil på en relativ enkel måde danne et overblik over virksomhedens eksterne situation. Politik og lovgivning Det politiske system, først og fremmest repræsenteret ved dansk lovgivning, har stor indflydelse på indtjeningsmulighederne i forskellige brancher. EU og WTO er andre politiske organer som kan tænkes at påvirke virksomhedens økonomi. For LEGO kan lovgivning omkring hvilke ingredienser der må anvendes i plastproduktion til legetøj have stor betydning. Dette kan medføre øgede omkostninger til materialer, nyt produktionsapparat, udskiftning af leverandører, dårligere produkt m.m. Det kan dog tænkes at højere krav til produktet vil gavne LEGO koncernens markedssituation, da LEGO altid har været kendt for at levere produkter der er blandt de bedste på markedet, jf. mottoet fra stifteren Ole Kirk Kristiansen Det bedste er ikke for godt 7. LEGO var da også den første virksomhed i legetøjsindustrien der underskrev FN s Global Compact, som har til hensigt at inddrage private virksomheder i løsningen af nogle af de store sociale og miljømæssige udfordringer, som følger med globaliseringen. FN Global Compact omfatter bl.a. principper indenfor områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø, korruption m.fl. 8 Øgede krav til menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder kan også påvirke LEGO negativt, da det vil betyde flere omkostninger til administration og kontrol. LEGO har gennem de seneste år været igennem en insourcing af produktionsaktiviteterne som afsluttes i år Størstedelen af egenproduktionen befinder sig nu i Danmark, Tjekkiet, Ungarn og Mexico. Denne insourcing og udflytning af lager- og pakkefunktionerne kan selvfølgelig have medført, at kontrol med menneske- og arbejdstagerrettigheder kan være gået tabt i processen. Insourcingen har sammen med et øget aktivitetsniveau medført, at antallet af fuldtidsansatte er steget med i år Det stiller også store krav til virksomhedens egenkontrol med at de forskellige lovgivningsmæssige krav overholdes. Samtidig formodes det, at lokale krav til menneske- og arbejdstagerrettigheder i Tjekkiet, Ungarn og Mexico vil stige, i takt med at velstanden i landene øges. Andre politiske og lovgivningsmæssige ændringer der kan påvirke LEGO, kan være ændringer i rente- og kreditpolitik samt skatte- og afgiftspolitik. Efter den nuværende finanskrise, vil der givetvis blive foretaget ændringer i rente- og kreditpolitikken ikke kun i EU, men i hele den vestlige verden. Fokus vil blive lagt på øgede krav til dækning af eventuelle fremtidige tab samt et større fokus på kontrol og løbende opfølgning. Det vil medføre øgede omkostninger til de finansielle institutioner, som vil søge omkostningerne dækket 7 The Brick 2009 side 2 (

17 ved at kræve højere marginaler på udlån. Der har f.eks. i EU været fremsat forslag om, at der fremover skal afsættes et større beløb til kapitaldækning af de danske rentetilpasningslån. Det må derfor formodes, at de rentemarginaler som virksomhederne skal betale for at låne, i fremtiden vil ligge på et lidt højere niveau end hidtil. Større virksomheder har derfor også det seneste års tid gået direkte ud på kapitalmarkederne og hentet fremmedkapital i form af obligationsudstedelse. På denne måde slipper de uden om, at skulle betale de højere marginaler til bankerne. Med hensyn til ændringer i skatte- og afgiftspolitik, formodes der ikke at ske store ændringer, der vil have betydning for salget af LEGO legetøj. Det vurderes at LEGO i fremtiden vil blive mødt med højere krav til hvilke ingredienser der må være i plastiklegetøj. Det vil betyde, at nogle produkter i en periode kan blive taget ud af produktionen, indtil produkterne igen kan produceres med andre ingredienser. Det vil i perioder kunne medføre tab i salget samt øgede omkostninger til udvikling. Folketinget har f.eks. for nyligt vedtaget et stop for brugen af plastingrediensen Bisphenol, som tidligere har været brugt i bl.a. sutteflasker. Bisphenol er under mistanke for at kunne vandre fra plasten og f.eks. over i et barns krop, hvor den er beskyldt for at kunne påvirke barnets hormoner. Denne beslutning rammer også LEGO, som bruger Bisphenol som en ingrediens i dele af den plast, der bruges i bl.a. Duplo 9. Omkostninger til kontrol og bedre forhold for arbejdstager, forventes ikke de kommende 5-10 år at ville få betydning for LEGO, da forholdene allerede formodes at være på et højt niveau. Rente- og kreditpolitikken er efter finanskrisen allerede i gang med en reformering, som uden tvivl vil øge virksomhedernes omkostninger til fremmedkapitalen, hvis virksomheden ikke selv er i stand til at udstede erhvervsobligationer. Det er dog min vurdering, at LEGO vil være i stand til at kunne hente fremmedkapital ved udstedelse af erhvervsobligationer. Økonomi og demografi De økonomiske forhold er ofte afledt af de politiske og lovgivningsmæssige forhold. Regeringen og i stigende grad EU, tager stilling til finans- og pengepolitiske indgreb, som påvirker den økonomiske udvikling. Derudover har også psykologiske faktorer stor betydning for økonomien i samfundet. De demografiske forhold vil også blive behandlet i denne sammenhæng. Demografien er kortlægning af befolkningen ud fra køn, alder, erhverv, familiestørrelse etc. Udviklingen i disse forhold påvirker i høj grad virksomhedens situation og mulighed for at udvikle sig International markedsføring s. 112, 2. udgave af Finn Rolighed Andersen m.fl. 17

18 Økonomiske forhold Verdensøkonomien har siden slutningen af år 2007 været påvirket af den globale finanskrise. Flere banker er på global plan gået konkurs, og i år 2008 krakkede det respekterede amerikanske finanshus Lehmann Brothers. Kapitalmarkederne har gennem længere tid været fastfrosset, og det har været meget svært for virksomhederne at skaffe ny kapital. Det har medført recession eller depression i flere landes økonomi målt på BNP. Herudover er arbejdsløsheden steget og privatforbruget er faldet. En økonomisk faktor der må forventes at have stor betydning for salget af LEGO legetøj vurderes at være udviklingen i reallønindkomsten. Reallønindkomsten styres af især tre variable: Udviklingen i den nominelle indkomst, forbrugerpriser og skattetryk. Når den nominelle løn korrigeres for prisstigninger (inflation) og skattetryk, fås et udtryk for en persons disponible realindkomst. En stigende disponibel realindkomst vil medføre et øget forbrug og dermed øgede salgsmuligheder for virksomheden. I figur 5 er reallønindkomsten beregnet ved at fratrække stigningen i forbrugerpriserne med stigningen i timefortjenesten. Som det fremgår af grafen har der kun været en svag stigning i reallønindkomsten (ca. 8,5%) fra år 2003 til år 2009, sammenholdt med en kraftig omsætningsvækst i salget af LEGO legetøj. Beregningerne er foretaget på baggrund af udviklingen i Danmark, på trods af, at LEGO sælges i stort set hele verden. Udviklingen i reallønindkomsten kunne derfor have været markant anderledes, hvis tallene blev vægtet efter salgets geografiske fordeling. Det vurderes at reallønindkomsten på nye markeder (Asien og Sydamerika) har været langt højere i perioden end de ca. 8,5% jf. nedenstående graf. Udviklingen i realindkomsten vurderes at have stor betydning for salget af LEGO, da den øgede disponible indkomst typisk vil blive benyttet til køb af forbrugsgoder. 18

19 Figur 5 - Udviklingen i realindkomsten Kilde: Egen tilvirkning baseret på informationer fra LEGO s årsrapporter og Ud over den faktiske udvikling i økonomien kan forbrugernes forventninger til økonomien også have stor betydning for forbrugslysten samtidig med lånemuligheder er forringet og opsparingskvoten er steget. På grund af den økonomiske krise har mange virksomheder oplevet, at forbrugerne har holdt igen med forbruget, samtidig med at lånemulighederne har været begrænset for især mindre virksomheder. Det generelle billede er dog, at den økonomiske krise er ved at være overstået, men at der de kommende år vil være lav vækst og en høj opsparingskvote blandt forbrugerne. Opsparingskvoten er den andel af indkomsten, som en person i gennemsnit vælger at spare op. Typisk stiger opsparingskvoten i en lavkonjunktur og fra år 2008 til år 2009 steg opsparingskvoten da også fra ca. 6,25% til 12,5% jf. regeringens økonomiske redegørelse. Opsparingskvoten er nu på samme niveau som under de to seneste lavkonjunkturer i år 1993 og år Stigningen i opsparingskvoten og dermed faldet i privatforbruget går hårdt ud over visse brancher. Således oplevede bilbranchen et fald i salget på hele 24% fra 3. kvartal 2008 til 4. kvartal Også detailsalget og tjenesteydelser der udgør ca. 2/3 af privatforbruget oplevede fald i salget i slutningen af år Faldet i den samlede detailomsætning er blandt andet et resultat af store fald i købet af særlige varige forbrugsgoder, herunder i radio- og TV-forretninger 11. Det kan derfor undre, at salget af LEGO legetøj er steget med 22,4% fra år 2008 til år Men måske er legetøj ikke at sammenligne med en ny fladskærm eller en ny vaskemaskine. Ofte kan man vælge at vente et par år med at skifte det gamle fjernsyn eller vaskemaskinen. Man vælger måske blot at få det repareret, så dets levetid forlænges og forbruget udskydes. Det vil være en umulig opgave at forklare børn, at de godt kan lege med det gamle legetøj indtil det er slidt. Hvis man selv har børn eller kender personer med børn, vil man sikkert 11 Økonomisk redegørelse, maj Finansministeriet 19

20 kunne nikke genkendende til, at forbruget til legetøj er meget svært at skære ned på. Børnene er jo det vigtigste i ens liv, og selv når privatøkonomien er en smule presset, ønsker man ikke at det skal påvirke børnene. Inden der konkluderes for meget på sammenligningen mellem salget af LEGO legetøj og den økonomiske udvikling, er det værd at nævne, at det samlede marked for salg af legetøj faldt med ca. 8,2% fra år 2008 til år Denne beregning er foretaget ved at dividere LEGO s omsætning med den oplyste markedsandel i årsrapporterne. Tabel 1 Udviklingen for det samlede legetøjsmarked og LEGO s markedsandel Mio. DKK LEGO's markedsandel 2,60% 2,90% 3,60% 4,80% Samlet legetøjsmarked Udvikling i det samlede legetøjsmarked -7,71% -4,40% -8,19% Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af oplysninger fra LEGO s årsrapporter Ifølge en rapport udarbejdet af The NPD Group, udgjorde det globale legetøjsmarked i 2007 mio. USD svarende til mio. DKK ved en USD kurs på 5,5. Der er altså en væsentlig forskel i den opgørelse af det samlede legetøjsmarked som er lavet af LEGO og den som er lavet af The NPD Group. Ifølge rapporten fra The NPD Group faldt det samlede legetøjsmarked fra år 2007 til år 2008 med 0,8%, mens det forventes at falde ca. 4,0% fra år 2008 til år Rapporten er udarbejdet i juni Det er min vurdering, at faldet i det samlede legetøjsmarked kun delvist skyldes den økonomiske krise. Dette forklares nærmere under de kommende to elementer i PEST-modellen. Den økonomiske udvikling vurderes derfor i en svag grad at påvirke salget af LEGO, om end en stigning i den disponible reallønindkomst vurderes at kunne øge salget af LEGO betragteligt. Rente- og kreditpolitik På grund af den globale finansielle krise, er renten i øjeblikket på et meget lavt niveau. Renten forventes dog også de kommende år at ligge på et lavt niveau, hvilket også er illustreret i figur 6, som viser en kurve over swaprenterne fra 1 år til 30 år. SWAP-renterne er pr. 22. april rapport om legetøjsmarkedet fra juni 2009 udarbejdet af The NDP Group 20

Detailbarometer November 2010

Detailbarometer November 2010 Detailbarometer November 2010 Indhold Detailhandlens omsætning og forbrugertillid... 3 Detailhandlens omsætningsbarometer Dansk Erhvervs indikator... 5 Branchespecifikke omsætningstal... 6 Fødevarer og

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv. Niels Lunde, Erhvervskonference Klar til fremtiden Næstved 7. marts 2017

Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv. Niels Lunde, Erhvervskonference Klar til fremtiden Næstved 7. marts 2017 Miraklet i Lego - en historie om at forstå sig selv Niels Lunde, Erhvervskonference Klar til fremtiden Næstved 7. marts 2017 De næste 60 minutter Indledning: Forhistorien Forvirringen Sammenbruddet To

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen. Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen. Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af LEGO Koncernen Forfatter: Manja Lykke Jensen & Kasper Kertesz Copenhagen Business School HD(R) 2013 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indledning og valg af

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi

På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi Exact Invest Research & Analyse Artikel 02. marts 2011 På vej på arbejdsmarkedet Brasiliansk demografi KONTAKT: Exact Invest A/S info@exactinvest.dk +45 70 22 87 77 Research & Analyse Søren Møller- Larsson

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital

Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital VÆKSTFONDEN INDSIGT Biotekselskabers pipeline og adgang til kapital Resumé: Beyond Borders, Biotechnology Industry Report 2013 (EY) Dette er et resumé af en analyse, som du kan finde i Vækstfondens analysearkiv

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO koncernen

Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO koncernen HD studiet i Regnskab og økonomistyring Hovedopgave Copenhagen Business School Strategisk analyse og værdiansættelse af LEGO koncernen Forfatter: Thomas Henriksen Afleveringsdato: 13-05-2013 Vejleder:

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv.

N O T A T. Bankernes udlån er ikke udpræget koncentreret på enkelte erhverv. N O T A T Kapital Nyt Baggrund Virksomhedernes optagelse af banklån sker, når opsvinget er vedvarende men er forskelligt fra branche til branche Konklusioner 2. februar 21 Bankernes udlån er ikke udpræget

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST

VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST Af cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 26. september 2014 VÆKSTUDSIGTERNE FOR DE 34 OECD- LANDE FREM MOD 2030 DANMARK STÅR TIL RELATIV LAV VÆKST OECD har fremlagt en prognose for

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2011

Status på udvalgte nøgletal april 2011 Status på udvalgte nøgletal april 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Faldende ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed faldt i februar med 2.9 fuldtidspersoner i forhold

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Det bedste er ikke for godt

Det bedste er ikke for godt HD(R) HOVEDOPGAVE NR. 120, FORÅRET 2012 Det bedste er ikke for godt Citat: Ole Kirk Christiansen stifter af LEGO VÉrdiansÉttelse af LEGO koncernen Af Jakob Hallas-MÄller og Mikkel Huss JÄnsson Den 9. maj

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst

Investeringerne har længe været for få Erhvervslivets materielinvesteringer, 2005-priser løbende værdier, årsvækst SIDE 23 Af økonomisk konsulent maria hove pedersen, mhd@di.dk Virksomhederne har gennem en årrække nedbragt værdien af kapitalen per produktionskrone ved kun at investere ganske lidt i nye maskiner og

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse

Status på udvalgte nøgletal Oktober 2013 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på udvalgte nøgletal Oktober 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på den økonomiske udvikling Den danske økonomi er langsomt på vej tilbage på sporet. De økonomiske vismænd forventede

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave 6.1 Redegør for de forhold, der påvirker konkurrenceforholdene for virksomhederne i et land. 6.2 Beskriv, hvilke hovedformer for økonomisk politik, der normalt anvendes i forbindelse med politiske bestræbelser

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012

Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Svensk 2012 Bilag A Gennemgang af resultaterne i de tre rapporter Vi vil her præsentere resultater fra de tre undersøgelser af reformer i udlandet. Vi vil afgrænse os til de resultater som er relevante for vores videre

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Dødens gab mellem USA og Danmark

Dødens gab mellem USA og Danmark Den 7. oktober 9 Fokus på ud af krisen: Med en serie på arbejdspapirer sætter DI fokus på s muligheder ud af krisen sammenlignet med vores fire vigtigste samhandelslande: Tyskland, Sverige, og Storbritannien.

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere