DANMARKS BRIDGEFORBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS BRIDGEFORBUND"

Transkript

1 DANMARKS BRIDGEFORBUND B R I D G E N Æ V N E T K E N D E L S E (ANONYMISERET) Afsagt den 16. marts 2006 af Bridgenævnet (Peter Lilholt, Lida Hulgaard og Karsten Pedersen) i sag nr Sorin Lupan Dalbovej 10, 3450 Allerød appellerer Kendelse afsagt den 10. oktober 2005 af Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse (Eksklusion af Sorin Lupan fra Danmarks Bridgeforbund)

2 - 2 - Denne kendelse er inddelt i følgende afsnit: Side 1. DEN APPELLEREDE KENDELSE 4 2. SORIN LUPANS APPEL PARTERNES PÅSTANDE 5 3. APPELSAGENS BEHANDLING I BRIDGENÆVNET 6 4. APPELSAGENS DOKUMENTER 4.1. Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelses kendelse af 10. oktober 2005 med tilhørende 12 bilag Ad bilag 1, 2 og 3 (udskrifter af indlæg skrevet på internetdiskussionsbaserne og i tidsrummet fra den 26. september 2005, kl , til den 30. september 2005, kl ) Ad bilag (en korrespondance fra den 3. og 4. oktober 2005, hvori Sorin Lupan afgiver udtalelser til brug ved Hovedbestyrelsens behandling af sagen på et møde den 8. oktober 2005) Danmarks Bridgeforbunds af 24. november 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans af 3. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans skriftlige indlæg af 3. december 2005 til Bridgenævnet Danmarks Bridgeforbunds af 6. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans skriftlige indlæg af 10. december 2005 til Bridgenævnet Danmarks Bridgeforbunds af 12. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans af 15. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans s af 19. januar 2006 til Bridgenævnet Sorin Lupans af 7. marts 2006 til Bridgenævnet

3 TIDLIGERE DISCIPLINÆRSAGER MOD SORIN LUPAN 5.1. Bridgenævnets kendelse af 30. november Danmarks Bridgeforbunds afgørelse af 3. juni Bridgenævnets kendelse af 13. december Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelses afgørelse af 25. oktober 2000 og Helsingør rets dom af 11. februar Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelses kendelse af 18. juni BRIDGENÆVNETS BEGRUNDELSE OG AFGØRELSE 6.1. INDLEDNING 6.2. HOVEDBESTYRELSENS PÅTALEKOMPETENCE 6.3. BRIDGENÆVNETS BEMÆRKNINGER TIL HOVEDBESTYRELSENS SAGSBEHANDLING 6.4. BRIDGENÆVNETS BEVISBEDØMMELSE Ad indlæg nr. 6 i kendelsen ( kl. 13:10:24) [Indlægget om snyd] Ad indlæg nr. 8 og 9 i kendelsen ( kl. 03:52:30 og kl. 03:58:46) [NN-indlæggene] Ad indlæg nr. 10, 11 og 12 i kendelsen (30. september 2005, kl. 17:29:52, kl. 17:32:00 og kl. 17:43:29) [Fuck Norge-indlæggene] Konklusion 6.5. BRIDGENÆVNETS RETLIGE BEDØMMELSE Udtalelserne om snyderi, om nordmænd og om Norge Udtalelserne til og om NN 6.6. BRIDGENÆVNETS SANKTIONSFASTSÆTTELSE 6.7. BRIDGENÆVNETS BEMÆRKNINGER OM SAGENS GENOPTAGELSE 6.8. BRIDGENÆVNETS SAMMENFATTENDE KONKLUSION RESUME AF BRIDGENÆVNETS KENDELSE 53

4 DEN APPELLEREDE KENDELSE Den appellerede kendelse er afsagt den 10. oktober 2005 af Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse. Ved kendelsen er Sorin Lupan med virkning fra den 13. oktober 2005 for bestandig udelukket (ekskluderet) fra at deltage i noget arrangement under Danmarks Bridgeforbund og for bestandig udelukket (ekskluderet) fra internationalt at repræsentere Danmarks Bridgeforbund. Der er i kendelsen åbnet mulighed for, at Sorin Lupan efter den 15. april 2013 kan ansøge om nedsættelse af udelukkelsesperioden. I kendelsen er det lagt til grund, at Sorin Lupan har tilsidesat 13, stk. 2, litra b og c i vedtægterne for Danmarks Bridgeforbund. Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse har i kendelsen citeret fra 12 indlæg, som Sorin Lupan i tidsrummet mellem den 26. september 2005, kl og den 30. september 2005, kl angives at have skrevet på internetdiskussionsbaserne og og har herefter anført følgende begrundelse for sin afgørelse: Ved kendelsen lægger hovedbestyrelsen til grund, at SL er fremkommet med bl.a. ovennævnte tilkendegivelser på de to bridgediskussionsbaser. Hovedbestyrelsen finder, at tilkendegivelserne fra SL har et bridgerelateret indhold, og at dette indhold er både groft ærekrænkende for en række personer og utilbørligt. Hovedbestyrelsen skal særligt bemærke følgende: 1. De af SL fremsatte beskyldninger om snyderi mod de to norske par er grundløse og groft ærekrænkende for de pågældende to par. SL har uanset den af ham efterfølgende fremsatte undskyldning med disse udtalelser tilsidesat vedtægterne for Danmarks Bridgeforbund 13.2.b) og c). 2. Hvad angår de af SL fremsatte bemærkninger mod NN, der var holdkaptajn for Danmarks Bridgeforbunds hold,om bl.a., at hun er en "luder" og en "bitch" samt "a girl used by bridgeplayers" er groft ærekrænkende for hende. SL har med disse udtalelser tilsidesat vedtægterne for Danmarks Bridgeforbund 13.2.b) og c).

5 Hovedbestyrelsen finder, at de tre indlæg med gentagelse af ordene "Fuck Norge", der er fremsat under samme streng (netbridge streng 1), i hvilken beskyldningerne mod de to norske par er fremsat, er utilbørlige. SL har med disse udtalelser tilsidesat vedtægterne for Danmarks Bridgeforbund 13.2.b) og c). For beslutningen om på dette grundlag for bestandig at udelukke (ekskludere) Sorin Lupan fra arrangementer under Danmarks Bridgeforbund har Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse anført følgende: Ved den disciplinære strafudmåling har hovedbestyrelsen taget i betragtning, at SL tidligere er idømt disciplinære straffe af Danmarks Bridgeforbund bl.a. for forseelser af tilsvarende karakter, i hvilken forbindelse bemærkes, at SL groft har tilsidesat det mellem SL og Danmarks Bridgeforbund den 4. november 2004 indgåede forlig. Det er i kendelsen bestemt, at appel af kendelsen ikke har opsættende virkning, jf. Danmarks Bridgeforbunds vedtægter 14, stk. 6, 3. punktum. Denne beslutning er ikke senere ændret, jf. vedtægternes 14, stk SORIN LUPANS APPEL PARTERNES PÅSTANDE Sorin Lupan har ved af 20. oktober 2005 til Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse indbragt kendelsen af 10. oktober 2005 for Bridgenævnet. Appellen er rettidig, jf. vedtægternes 14, stk. 8, 1. punktum. Sorin Lupan har i af 3. december 2005 meddelt, at kendelsen er appelleret med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse har nedlagt påstand om stadfæstelse.

6 APPELSAGENS BEHANDLING I BRIDGENÆVNET Som svar på en forespørgsel fra Bridgenævnet den 20. november 2005 har Danmarks Bridgeforbund den 24. november 2005 meddelt, at forbundet ikke ønsker appelsagen mundtligt forhandlet. Sorin Lupan har den 3. december 2005 meddelt, at sagen kan afgøres på skriftligt grundlag. Bridgenævnet har herefter besluttet, at sagen skal behandles på skriftligt grundlag. Efter modtagelse af skriftlige indlæg af 6. og 12. december 2005 fra Danmarks Bridgeforbund og modtagelse af skriftlige indlæg af og 10. og 15. december 2005 fra Sorin Lupan besluttede Bridgenævnet den 11. januar 2006 at indhente en udtalelse fra Sorin Lupan. Bridgenævnet og skrev i den anledning i Bridgenævnets forhandlingsprotokol følgende: Sorin Lupan skrev i sit brev af 3. oktober 2005 til Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse, at der er nogle af de fremførte bemærkninger som jeg ikke kender til og er ikke skrevet af mig. Mine indlæg er underskrevet!. Sorin Lupan har i sit brev af 10. december 2005 til Bridgenævnet skrevet blandt andet følgende: Som jeg skrev i mit svar til DBF den har jeg ikke kendskab til flere at de indlæg som DBF har lagt som bilag. Der er tidligere sket at der kom anonyme indlæg som skulle lyde som om de var mine, samt at der kom indlæg skrevet under mit navn, som ikke var mine. En Young-Shark medlem har offentligt indrømmet det. Bridgenævnet kan får hans navn hvis man ønsker det.. Bridgenævnet har i den anledning besluttet at anmode Sorin Lupan om en udtalelse. Sorin Lupan bedes oplyse, om de anførte indsigelser opretholdes. I bekræftende fald bedes Sorin Lupan angive, hvilke indlæg, der er gengivet i kendelsen af 10. oktober 2005, han nægter at have skrevet. Om de indlæg, Sorin Lupan måtte nægte at have skrevet, bedes Sorin Lupan om muligt oplyse omstændigheder, der eventuelt kan afkræfte den formodning om Sorin Lupans forfatterskab til indlæggene, som Hovedbestyrelsen har lagt til grund i sin kendelse. Den 19. januar 2006 har Sorin Lupan besvaret Bridgenævnets anmodning. Udtalelsen er refereret neden for i afsnit 4.9. Sorin Lupan har den 7. marts 2006 afgivet et supplerende indlæg, jf. neden for i afsnit Bridgenævnet har herefter besluttet at optage sagen til kendelse på det foreliggende skriftlige grundlag og har efter skriftlig votering vedtaget denne kendelse.

7 APPELSAGENS DOKUMENTER Bridgenævnets afgørelse er truffet på grundlag af følgende dokumenter: 4.1. Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelses kendelse af 10. oktober 2005 vedlagt 12 bilag, blandt andre: bilag 1, 2 og 3 (udskrifter af indlæg skrevet på internetdiskussionsbaserne og i tidsrummet fra den 26. september 2005, kl , til den 30. september 2005, kl ). bilag 12.2 (en korrespondance fra den 3. og 4. oktober 2005, hvori Sorin Lupan afgiver udtalelser til brug ved Hovedbestyrelsens behandling af sagen på et møde den 8. oktober 2005) Danmarks Bridgeforbunds af 24. november 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans af 3. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans skriftlige indlæg af 3. december 2005 til Bridgenævnet Danmarks Bridgeforbunds af 6. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans skriftlige indlæg af 10. december 2005 til Bridgenævnet Danmarks Bridgeforbunds af 12. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans af 15. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans s af 19. januar 2006 til Bridgenævnet Sorin Lupans af 7. marts 2006 til Bridgenævnet Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelses kendelse af 10. oktober 2005 med tilhørende 12 bilag. Den appellerede kendelse er refereret foran under punkt 1. Fra de dokumenter, som samlet i 12 bilag ledsager kendelsen, gengives i det følgende uddrag af bilagene 1, 2, 3 og 12.2.

8 Ad bilag 1, 2 og 3 Af bilag 1, 2 og 3 fremgår, at der på internetdiskussionsbaserne og den 26. september 2005, fra kl. 12:04:04 til kl. 13:10:24 er skrevet seks indlæg, hvori der fremsættes påstande om, at to norske navngivne par har snydt under Hecht Cup bridgeturneringen, der blev afviklet i København den 24. og 25. september Fem af indlæggene identificerer umiddelbart Sorin Lupan som forfatteren. Foranlediget af disse seks indlæg blev der herefter i perioden frem til den 30. september 2005, kl. 18:10:12, skrevet yderligere i alt 48 indlæg. Af disse 48 indlæg er 17 indlæg forsynet med overskrift og/eller underskrift, som identificerer Sorin Lupan som skribenten. Der er i den appellerede kendelse citeret fra 12 af disse i alt 54 indlæg. Samtlige disse 12 indlæg er i kendelsen angivet som skrevet af Sorin Lupan. Af disse 12 indlæg fremtræder de seks umiddelbart som skrevet af Sorin Lupan, mens de øvrige seks ikke ved navn eller på anden måde umiddelbart identificerer Sorin Lupan som forfatteren. I det følgende skema gengives i venstre kolonne i kronologisk rækkefølge og i den form, hvori de er citeret i den appellerede kendelse, de 12 indlæg, der er nævnt i kendelsen. Ved de indlæg, som umiddelbart må formodes, at være skrevet af Sorin Lupan (nr. 1 5 og 7), er der i gengivelsen neden for indsat et NB ud for den linje i de enkelte indlæg, hvoraf det fremgår, at Sorin Lupan må antages at være forfatteren. I skemaets højre kolonne er der indpasset i kronologien i forhold til venstre kolonne - gengivet nogle yderligere indlæg fra bilag 1. Bridgenævnet medtager disse indlæg for fuldstændighedens skyld, og fordi der citeres fra dem eller henvises til dem neden for i afsnit 5, der indeholder henholdsvis citater fra indlæg, der er afgivet til brug for sagens behandling i Hovedbestyrelse og Bridgenævn, og i afsnit 6, der indeholder Bridgenævnets afgørelse og begrundelsen for den. Indlæggene er grupperet således:

9 - 9 - Gruppe 1: Seks indlæg skrevet den 26. september 2005 fra kl. 12:04 til kl. 13:10, hvoraf fem umiddelbart kan tilskrives Sorin Lupan. I kendelsen af 10. oktober 2005 anses Sorin Lupan for også at have skrevet det sjette. Bridgenævnets afgørelse af dette spørgsmål findes neden for i afsnit Gruppe 2: Atten indlæg skrevet i tidsrummet mellem den 26. september 2005, kl. 15:48 og den 29. september 2005, kl. 12:43. De sytten af disse indlæg er svar på Sorin Lupans Gruppe 1-indlæg. Det attende er skrevet af Sorin Lupan i anledning af en analyse af turneringens sidste 15 spil foretaget af Thorvald Aagaard og Jens Ulrik Fougt. Gruppe 3: Elleve indlæg skrevet den 30. september 2005 i tidsrummet mellem kl. 01:00 og kl. 04:13, hvoraf otte umiddelbart kan tilskrives Sorin Lupan. I kendelsen af 10. oktober 2005 anses Sorin Lupan for at have skrevet yderligere to af disse elleve indlæg. Bridgenævnets bemærkninger hertil findes neden for i afsnit Gruppe 4: Fire indlæg skrevet den 30. september 2005 i tidsrummet mellem kl. 08:54 og kl. 11:11. Ingen af disse er skrevet af Sorin Lupan. Gruppe 5: Femten indlæg skrevet den 30. september 2005 i tidsrummet mellem kl. 15:50 og kl. 18:10, hvoraf otte umiddelbart kan tilskrives Sorin Lupan. I kendelsen af 10. oktober 2005 anses Sorin Lupan for at have skrevet yderligere tre af disse femten indlæg. Bridgenævnets bemærkninger hertil findes neden for i afsnit INDLÆG FRA DEN APPELLEREDE KENDELSE ANDRE INDLÆG FRA SAGENS BILAG 1 Gruppe 1 Seks indlæg skrevet den 26. september 2005 fra kl. 12:04 til kl. 13:10. Fem af disse kan umiddelbart tilskrives Sorin Lupan. I det følgende citeres alle seks indlæg :04:04 man skal kende sine modstandere NB sorin

10 NB Hecht cup. Før de sidste 21 spil fører vi med ca 80 point til nr. 2. Vi møder en del danske par som spiller fremragende, og vi kan ikke ikke score flere plus points. Så kommer det norske par brogeland-sælesminde et fremragende par som indtil nu lå nr Så scorer de ca. 95 % på 3 spil! + 64 på +- 26! Virkelig kanonspillere! men hvem har de mon spillet imod? det viser sig at de scorede mod det norske par åse langeland tone torkelsen, som på det tidspunkt lå nr. 45 ud af 54! men jeg alligevel mener at de har fortjent at vinde, et kanon par som spiller rigtigt godt. Når det er så mange penge i spil efter danske forhold så skal man spille koncentreret og så gjør det norske par med ca. 85% i de sidste 15 spil mod nogle af verdens bedste par! selv om 1 var norsk og var blandt de sidste Godt gjørt brogeland sælesminde! u r a greate partnershp! sorin :24 "hvordan scorer man 95%? NB Skribent: sorin (---. hinxx3.adsldhcp.tele.dk) Dato: :24 med ganske få spil tilbage 18? så ligger du nr, 6 eller 12- du er et verdenspar i hvert fald nogle mener, du lever af bridge. du spiller for at betale din husleje. du kommer til cph for at tjene til din husleje. du ligger ad helvede til. du møder nogle som ligger sidst dine landsmænd og som betragter dig som gud. selv om du er langt fra det hvad så? hvad bliver soret mod dine tilbedere? a. 30% b. 50% c. 60% d. 80% 'du har ingen chance det blev 95% for "verdensparret". næste gang tror jeg at det ikke bliver så mange norske par og at det bliver indført skærme så må vi se hvem der vinder!!! og scorer 90% på 15 spil"

11 :36:20 man skal kende sine modstandere NB sorin måske skal man spille de sidste runder med skærme. og norske/sve nske par møde hinanden tidligere i turneringen. 94% scorer ingen i denne verden med mindre de,,,,,,,,, men penge betyder meget for nogle der intet har,,,,,,,,, selv i norge good luck norge. funny,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :42:13 Lad os se deres gode spil NB sorin jeg synes vil skal se og analysere det norske "toppar" kanonspil :58:25 husleje for brogeland sælensminde NB sorin jeg forstår godt i har problemer med at betale jeres husleje :10:24 husleje for brogeland- sælensminde aber.snydere fra norge +64 ud af +-54,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I kan ikke være bekendt. jeg ved ikke hvad i gør, i bliver snart udelukket af bridge. bridge verdenen kan ikke lide..syndt for jerf u heaters apes u never come u hecht cup fucking norvegian cheaters Gruppe 2 Atten indlæg skrevet mellem den 26. september 2005, kl. 15:48 og den 29. september 2005, kl. 12:43. De sytten er svar på Sorin Lupans Gruppe 1-indlæg. Det attende (nr. otte i rækken) er skrevet af Sorin Lupan. I det følgende citeres fra fem af disse indlæg :48 og 19:39 (Gruppe 2, nr. fire og fem) På internetdiskussionsbasen analyserede Thorvald Aagaard og Jens Ulrik Fougt

12 den 26. september 2005 henholdsvis kl og kl de sidste 15 spil i Hecht Cup og konkluderede, at de ikke havde kunnet konstatere noget unaturligt eller bemærkelsesværdigt. Jens Ulrik Fougt afsluttede sit indlæg, der bærer overskriften Snup en tudekiks!, således: Og hvorfor gider jeg skrive alt dette? Jo, ser I jeg var turneringsleder i Hecht Cup. Under turneringen fremkom der intet af det Sorin fremfører i sine indlæg her på siden. (Det første indlæg i denne tråd og de 2 indlæg i en anden tråd fra i dag, hvor Sorin snakker med sig selv) Og det var sikkert fornuftigt af Sorin! Jeg havde, fuldstændig uden at betænke mig, smidt ham ud af turneringen. Det er naturligt at være skuffet, når man har ført længe og så bliver slået på målstregen, men det er ikke i orden under nogen omstændigheder at udtale sig som Sorin gør. Hvis man ikke kan kontrollere sin skuffelse, skal man nok ikke forsøge sig med en sport, hvor gentlemanship er en del af grundlaget :50 (Gruppe 2, nr. otte) I dette indlæg besvarede Sorin Lupan Jens Ulrik Fougts foranstående indlæg således: Du har fuldstændig ret JUF! Jeg var meget skuffet og det var helt forkert af mig at udtale mig på denne måde! Tastaturet var hurtigere end hjernen beklager! Turneringen havde den rette og retfærdige vinder! Undskyld indlægget! mvh sorin PS: Jeg har snuppet en tudekiks! :19:59 (Gruppe 2, nr. elleve) Boye Brogeland skrev i dette indlæg følgende: Til Sorin. Gratulerer med andreplassen! Før turne-

13 ringen sa jeg til din makker at det hadde vaert moro med en repriss af den første Hecht Cup i 2000 (Lupan-Godtfredsen vant foran Brogeland-Sælensminde). Det gikk jo nesten. Fem år senere får vi foruten flere euro dansk dynamit på kjøpet. Jeg vet like hvor stor sprengkraft det er i det du skriver, Sorin, men jeg liker action både på og under det grønne bord. Derfor hvis vi begge bliver invitert til Hecht Cup neste år håper jeg du forstår at 2005 ble enda noen hakk artigere enn Jeg gidder ikke å arrestere deg for faktafeilene i indlegget ditt. Mer moro hadde det været å gjenleve de sidste 15 spillene sammen med deg og andre lesere. Det var en fantastisk morsom avslutning på en alltid like flott turnering. Dessverre er jeg nødt til å priotere en hektisk innspurt på neste utgave av bridgemagasinet mitt, Bridge i Norge. Men ønsker du å lese mer om slike vidunderlige comebacks i EMfinalen i mix-lag var det svenskene som ble sure er du hjertelig velkommen til å abonnere. Hilsen Boye Brogeland, Som fortsatt synes det er dejlig å være norsk i Danmark! Sorin Lupan besvarede dette indlæg den 30. september 2005, kl. 01:00, jf. nedenfor under Gruppe 3 (nr. et) i denne kolonne :03 (Gruppe 2, nr. seksten) I dette indlæg skrev NN blandt andet følgende: It is very nice to see how whole Northern Europe is backing up on Boye and Erik! Every country has its lunatics, you ve just met ours. Anyway, Sorin should have chosen to accuse another pair of cheating if he wanted to be successful, Boye has the innocent look of an angel Sorin Lupan besvarede dette indlæg den 30. september 2005, kl. 03:14:09, jf. neden for under Gruppe 3 i venstre kolonne, nr. 7 i kendelsen af 10. oktober Det er i den appellerede kendelse lagt til grund, at også indlæggene nr. 8 og 9 under Gruppe 3 i venstre kolonne, der er skrevet

14 den 30. september 2005, kl. 03:52:30 og kl. 03:58:46, er skrevet af Sorin Lupan som svar på NNs indlæg. Gruppe 3 Elleve indlæg skrevet den 30. september 2005 i tidsrummet mellem kl. 01:00 og kl. 04:13. Otte indlæg kan umiddelbart tilskrives Sorin Lupan. I det følgende citeres fra syv af disse elleve indlæg :00 (Gruppe 3, nr. et) I dette indlæg besvarede Sorin Lupan Boye Brogelands foranstående indlæg af 28. september 2005 således: hej boye du må undskylde at jeg brugte jer som prøveklud! jeg forsøgte at bevise noget! Og jeg vandt mit væddemål! I har selvfølgelig fortjent at vinde turneringen ingen tvivl om det! men havde I været et polsk eller italiensk par så havde været andre boller på suppen -! så ville reaktionen havde været desværre helt anderledes tror jeg! Forsøget har endvidere endnu en gang vist hvor sjovt internettet er uanset hvor ringe og ubetydelig man er i hvertfaldt i bridgemæssigt forstand så kan man udtrykke sin mening Sorin :14:09 (Gruppe 3, nr. seks) NB man skal kende sine modstandere sorin dear NN u should learn some foreign languages before u make statements here. U r a girl used by bridgeplayers but thats doesnt give u the right i tnk to make statements of that kind a bitch doesnt get much consideration not even here in denmark we use u but we dont have much respect for u i tnk u should shut your mouth and be a bitch like u r dont comment things u dont understand. ok bitch?

15 NB sorin :28:58 (Gruppe 3, nr. syv) Sorin Lupan besvarer her et indlæg skrevet den 28. september 2005 af hollænderen Frank Burghout :49:32 (Gruppe 3, nr. otte) Dette indlæg er et ikke-navngivet indlæg, der under overskriften man skal kende sine modstandere 3 Besvar har følgende ordlyd: Du bliver nok klogere, bøsse karl :52:30 (Gruppe 3, nr. 9) man skal kende sine modstandere luder I will teach u good manners. trust me :58:46 (Gruppe 3, nr. ti) man skal kende sine modstandere f u bitch Jeg håber du er klar over hvad du skriver luder? du kommer til at betale for al det lort bitch f u :13:11 (Gruppe 3, nr. 11) Sorin Lupan besvarede her et indlæg, som GeO Tislevoll havde skrevet den 28. september 2005, således: man skal kende sine modstandere s geo- du forstår intet-det danske bridgeforhold er anderledes end i norge,,, her spiller kun middelmådige par på landsholdet her laver man ikke udtgelsesturneringer. Her er nogle som har taget patent på landsholdet som deres eget egendom det forlarer de danske resul-

16 tater,,,, bridge i dk er anderledes her har man ikke lvat udtagelsgesturnerniner i 30 år man er mange for at de rigtige vinder --- man holder fast på de samme som aldrig vinder noget. mvh Sorin Gruppe 4 Fire indlæg skrevet den 30. september 2005 i tidsrummet mellem kl. 08:54 og kl. 11:11:47. Ingen af disse er skrevet af Sorin Lupan. Neden for citeres det sidste af disse fire indlæg :11:47 (Gruppe 4, nr. fire) I dette indlæg, der er forfattet af Stjans, hedder det blandt andet: et ban af Sorin for en helt uacceptabel hård og nedværdigende tone... Men at begynde at kalde NN for luder, det er simpelthen for meget Gruppe 5 Femten indlæg skrevet den 30. september 2005 i tidsrummet mellem kl. 15:50 og kl. 18:10. Otte af disse kan umiddelbart tilskrives Sorin Lupan. I det følgende citeres fra fem af disse femten indlæg :50:28 (Gruppe 5, nr. et) Et ikke navngivet indlæg, der er skrevet til Stjans (jf. ovenfor indlægget af 30. september 2005, kl. 11:11:47), er skrevet med store bogstaver og indeholder blandt andre følgende udsagn: OM LUDERE SKAL DU IKKE UDTALE DIG HVIS JEG SKRIVER FUCK U BITCH :12:48 (Gruppe 5, nr. ti) man skal kende sine modstandere F U FRANK IF SOME DANISH BRIDGE.BITCH CON- TACTED U

17 WE HAVE MANY BRIDGE BITCHES HERE. Bitches ARE BITCHES HOLLAND FU NOT UR FRIEND SORIN Der er mellem dette indlæg og indlægget kl. 17:29:52, jf. neden for i venstre kolonne, ikke skrevet indlæg i debatten :29:52 (Gruppe 5, nr. elleve) FUCK NORGE FUCK NORGE FUCK NORGE :32:00 (Gruppe 5, nr. tretten) FUCK NORGE FUCK NORGE FUCK NORGE :43:29 (Gruppe 5, nr. fjorten) FUCK NORGE f norge fuck all norge :10:12 (Gruppe 5, nr. femten) FUCK NORGE Rói á Rógvu Joensen Gå i seng Sorin Ad bilag Af bilag 12.2 fremgår det, at Danmarks Bridgeforbund i af 3. oktober 2005, kl , gjorde Sorin Lupan bekendt med, at Danmarks Bridgeforbund på baggrund de oven for refererede tiltalepunkter rejste sag mod Sorin Lupan i henhold til forbundets vedtæg-

18 ter 13 og 14. Sorin Lupan blev gjort bekendt med, at sagens ville blive behandlet af Hovedbestyrelsen på et møde den 8. oktober 2005 i Viborg, og Sorin Lupan blev opfordret til at give møde for Hovedbestyrelsen den pågældende dag og gerne med advokat eller anden bisidder. Sorin Lupan blev endvidere gjort bekendt med, at han inden mødet kunne afgive skriftlige indlæg til Hovedbestyrelsen, og at han kunne rekvirere det skriftlige materiale, der ville foreligge for Hovedbestyrelsen på mødet. Sorin Lupan skrev i den anledning den 3. og 4. oktober 2005 blandt andre følgende syv e- mailbreve til Danmarks Bridgeforbund og dets generalsekretær Henning Jensen. 1. Sorin Lupans af 3. oktober 2005, kl , benævnt Skrivelse til DBF s Hovedbestyrelse Til Henning Jensen Udtalelserne som er citeret i Deres indlæg - var uovervejede og meningsløse. Og kom efter en trættende turnering og efterfølgende privat fest. Dagen efter kom jeg en uforbeholden undskyldning, og trak udtalelserne fuldt ud tilbage. Jeg blev fikseret - og mistede dømmekraften - der jeg efter turneringen - blev af flere tilskuere blev gjort opmærksom på den meget usandsynlige score på ca. 85% i 9 spil i slutningen af en turnering med deltagelse af topper. Jeg blev kontaktet efter turneringen af flere bridgespillere som synes at det var en helt usædvanlig score! Der snakkes meget om bridgeresultater også hvis man ikke fremfører sine synspunkter på nettet! Man kan score over 80 % i en ujævn turnering - det har jeg også gjort for 15 år siden - men der er næsten aldrig set i en topbridge turnering. Ikke desto mindre trak jeg mine udtalelser tilbage, og indrømmede at jeg reagerede forkert! Sagen var sådan set afsluttet - se også mailen fra det norske par. Bagefter blev jeg svinet til på Thorvalds side med udtalelser som "lunatic" o.l. Jeg lod mig provokere og svarede - jeg indrømmer - på en forkert måde. Tråden er efterfølgende fjernet fra hjemmesiden. Men der er nogle at de fremførte bemærkninger som jeg ikke kender til - og er ikke skrevet af mig. Mine indlæg er underskrevet! Når dette er sagt, vil jeg understrege at det drejer sig om en privat afviklet turnering, uden nogen som helst involvering eller indblanding fra Dansk Bridgeforbund. Det er en turnering afviklet udelukkende på basis af spillernes egne indskud - det koster kr./ par at deltage. Indskud =54x 2000 kr. = kr. Præmier: I alt ca kr. Den sideløbende præmiepulje er en gamblers pulje hvor indsatserne bliver efterfølgende fordelt blandt de bydende. Der skal nævnes at der var ca kr. i gamblers pulje. Turneringen efterfulgtes af nogle vilde fester med masser af druk og gambling, konflikter, alle mulige beskyldninger og efter sigende - også slagsmål. Der blev ikke uddelt DBF mesterpoints, og DBF fremkommer på ingen måde som medarrangører, sponsor eller observatør. Det eneste DBF har med turneringen at gøre at der spilles bridge - vel at mærke en meget specielt form for bridge med gamblerpenge involveret.

19 Jeg vil også nævne at mine - uheldige og uovervejede - udtalelser kom på privat hjemmeside - som igen ikke har noget men Dansk Bridgeforbund at gøre og berører ingen i Bestyrelsen eller de ansatte i DBF. For at opsummere: Det drejer sig om: - En speciel form for gamblerturnering med efterfølgende drukorgie m.m., uden nogen som helst indblanding (heldigvis) fra DBF. - Nogle personlige udtalelser som berører de deltagende gamblere, hvor ingen har nogen som helst tilknytning til DBF. Mange af dem blev rigtig uvenner i drukorgier m.m. efter turneringen. - Udtalelser fremført på private hjemmesider - der er ca. 1 mia. hjemmesider i verden - og formodentligt mange titusinder bridgehjemmesider. - De involverede personer har forsonet sig på hjemmesiden Jeg vil deltage gerne i et møde derom, men jeg rejser til udlandet i perioden Jeg synes det er besynderligt at DBF overhoved tager en sådan - efter min mening - helt privat sag op! I de tidligere sager som DBF lagde mod mig kunne man "forsvare" sig at der er "offentlige" personer tilknyttet til DBF som blev berørt. At der var en turnering arrangeret af DBF. At der var udtalelser på DBF's egen hjemmeside. Ingen af disse er tilstede. Hvad er grunden af DBF tager denne sag op? Som efter alles - med få undtagelser, helt sikkert af private årsager - er igen sag! Jeg er ikke i tvivl om hvad årsagen er... Jeg har for megen succes, er formodentligt den bedste (eller blandt de bedste) bridgespiller i Danmark og tiltrækker megen misundelse. Men jeg indrømmer jeg dummer mig meget! Og skriver dumme ting uden at tænke mig om! Der er også den tavse flertal som findes - ikke kun dem der aggressivt fremfører synspunkter - især på private hjemmesider! Og jeg har intet ønske at aktivere dem, og starte en skandale. Hvis DBF mener at jeg skal komme med en yderligere undskyldning - gør jeg det gerne. Jeg har allerede indrømmet at det var forkert det jeg skrev. Med venlig hilsen Sorin Lupan P:S. Min skrivelse bedes uddelt til Hovedbestyrelsen 2. Sorin Lupans af 3. oktober 2005, kl Jeg kan godt fortale Jer i Hovedbestyrelsen at hvis I bliver ved med at genere mig vil jeg sagsøge Jer alle sammen og kontakte alle dagblade, Så går det videre til DIF - når I prøver at forsvare pengespil,, gambling, skatteunddragelse., og måske kriminellviksomhed i Danmark. I bliver alle sammen meldt til skattevæsenet - det kan jeg godt love Jer for. jeg er een som prøver at undgå en ikke kriminell virksomhed i danmarrk. AL jeres skattefidusser - med turneringsledere uden bilag - mv vil blive almeldt. jeg hader snydere og bedragere. Stop med at genere mig.

20 den eneste årsag at I generer mig er fordi jeg kan ikke acceptere jeres skattesnyd. Og fordi jeg er den bedste spiller i landet. den her sag kommer meget langt. jeg har beskyttet jer men nu er det slut. stop nu. før der er for sent. sorin lupan 3. Sorin Lupans af 3. oktober 2005, kl hvis jeg ikke får en undskyldning med et samme - så fremlægger jeg ale disse forhold på nettet DBF må være medskyldigt i ale de ulovlige gamblerspil hos hecht cup og lignende. når dbf tager stilling til alle disse ulovligheder, som de måtte være bekendt med og acceptere dem det må DBF bestyrelse står til ansvar for. Står DBF for Hecht Cup eller ej? accepterer DBF de ulovligheder i forbindelse med turnerinegen? er skattesnyd acceptabelt for DBF's bestyrelse? s l 4. Sorin Lupans af 3. oktober 2005, kl prins Henrik får også en skrivelse om dette her... det bliver spændende at se om hab stadigvæk er "protector" for dette her... han får kopi af disse skrivelser mvh sl 5. Sorin Lupans af 3. oktober 2005, kl er det fordi "formanden" ligger som nærmest næstsisdt? og er han bange for at møde mig? hvis du er en mand knud-aage så vil du prøve at møde mig ved bordet----- men det tør du nok ikke... du ved du får tæsk... jeg gier dig 20 imps i forskud. tør du så? mvh sorin 6. Sorin Lupans af 4. oktober 2005, kl Generalsekretær Henning Jensen referer til Young Sharks hjemmeside. Jeg ved ikke præcist hvad hans opgaver er, men hvis det omfatter surfing på nettet så vedlægger jeg til information billeder som jeg har hentet her til morgen på den nævnte hjemmeside... Billederne er på Young Sharks hjemmeside under fotoalbum. der er andre billeder som er endnu være... Det viser hvor seriøst man skla tage denne hjemmeside. Jeg undlader at komme med flere eksempler - på nuværende tidspunkt - fra denne side eller fra Thorvalds side... mvh Sorin Lupan 7. Sorin Lupans af 4. oktober 2005, kl

RESUME AF BRIDGENÆVNETS KENDELSE AF 16. MARTS 2006

RESUME AF BRIDGENÆVNETS KENDELSE AF 16. MARTS 2006 RESUME AF BRIDGENÆVNETS KENDELSE AF 16. MARTS 2006 Danmarks Bridgeforbunds Bridgenævn har den 16. marts 2006 afsagt kendelse i sagen om Sorin Lupans appel af Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelses kendelse

Læs mere

14 Straf og appel 14 Straf og appel 1 1 Afgørelse om straf træffes ved kendelse, der skal begrundes og meddeles skriftligt.

14 Straf og appel 14 Straf og appel 1 1 Afgørelse om straf træffes ved kendelse, der skal begrundes og meddeles skriftligt. Forslag til nye vedtægtsbestemmelser Gældende vedtægtsbestemmelser Forslag til regler om straf og appel i DBf STRAF OG APPEL I medfør af 14.6 i Vedtægter for Danmarks Bridgeforbund (DBf) har DBf s repræsentantskab

Læs mere

19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes til

19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes til 09-02-2015 Forslagene til Hovedgeneralforsamlingen 2015 Forslag nr. 1: Oprindelig tekst: 19. Hovedgeneralforsamlingen. stk.3. Forslag der ønskes under afstemning på Hovedgeneralforsamlingen, skal indsendes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 23. september 2015 i Sag nr. 14/2015 [A] mod Dansk Dart Union Sagen er behandlet af Ulla Ingerslev, Ole Borch og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 28. august 2015 i sag nr. 12/2015 Badminton Københavns indbringelse af Badminton Danmarks Disciplinærudvalgs kendelse af 4. maj 2015 Sagen er behandlet

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF)

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF) 1 KENDELSE afsagt den 6. juni 2012 af Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg i sag nr. 7/2012: Borris GUF mod Dansk Håndbold Forbund (DHF) Lis Hævdholm, Birte Rasmussen, C.C.Hansen, Eigil Lego Andersen og

Læs mere

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -.

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -. Kendelse af 27. september 2006 (J.nr. 2005-0002979) Sletning af registreringer i styrelsens IT-system af, at vedkommende tidligere skulle have været bestyrelsesmedlem i en række selskaber nægtet. Aktieselskabslovens

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 7 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 14. juli 2014 I sag nr.

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780

FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej Viby J. Forbundets j.nr. 10/136780 FOA Århus, Fag og Arbejde, Christian X's vej 56-58 8260 Viby J Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. maj 2008 blev der i. sag nr. 75/2005-S. Advokat B. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 13. maj 2008 blev der i. sag nr. 75/2005-S. Advokat B. mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 13. maj 2008 blev der i sag nr. 75/2005-S Advokat B mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved kendelse afsagt den 30. januar 2007 af Disciplinærnævnet for Statsautoriserede

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information.

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information. Kendelse afsagt den 31. august 2017 Sag nr. 17-70-01171 Foreningen Far mod Dagbladet Information Foreningen Far har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01160, Foreningen Far mod dagbladet

Læs mere

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning

Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning Landinspektør L havde afholdt en skelforretning, som blev afsluttet med erklæring/forlig. Klager, som var en af parterne i skelforretningen,

Læs mere

Klage over 5 advokater -

Klage over 5 advokater - Klage over 5 advokater - Advokatnævnets 2013-1204 Palle Flebo-Hansen mod Christian Janus Erdmann Fürst 1 Klage over 5 advokater - Vedr. Advokatnævnets 2013-1204 Palle Flebo-Hansen mod Christian Janus Erdmann

Læs mere

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016

2016-2. Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed. 21. januar 2016 2016-2 Kommunes e-mail om de ansattes loyalitetspligt var en uberettiget begrænsning af deres ytringsfrihed En forælder oprettede en offentligt tilgængelig Facebook-gruppe, hvor aktuelle forhold på børne-

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

København, den 14. maj 2008 J.nr

København, den 14. maj 2008 J.nr København, den 14. maj 2008 J.nr. 02-0408-07-0690 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A, på vegne af klager, klaget over indklagede og indklagede modklaget over advokat A. Sagens tema:

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177, blok D-E 2400 København NV Tilsynsafdelingen. Dato: 18.januar 2009. Vedr. JOURNAL NR.

Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177, blok D-E 2400 København NV Tilsynsafdelingen. Dato: 18.januar 2009. Vedr. JOURNAL NR. Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Alle 177, blok D-E 2400 København NV Tilsynsafdelingen Dato: 18.januar 2009 Vedr. JOURNAL NR.: 2008-613/419 Yderligere bemærkninger til sagen på baggrund af modtaget

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag

Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Begrundelse af forligsmandens tilbagekaldelse af mæglingsforslag Forligsmanden besvarede skriftligt en anmodning fra A om at tilbagekalde et mæglingsforslag, som A fandt, at forligsmanden ikke havde haft

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller Bestyrelsens gennemgang af sagen vedrørende dagens forslag. Jeg vil ikke gennemgå sagen kronologisk og detaljeret, men mere koncentrere mig om indholdet. Som I ved, så handler det om, at Bestyrelsen mistede

Læs mere

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn. Odder Håndbold og Frederikshavn Fi Pr. mail. Brøndby den 3. april 2014 Journal nr.1100-17-fs Protestafgørelse kamp nr. 373067 Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Afgørelsesdato:

Afgørelsesdato: Advokatsamfundet's Videndatabase Registreret af: Pia Birkegård Afgørelsesdato: 08-10-2008 København, den 8. oktober 2008 J.nr.02-0401-07-2588 K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Skanderborg nedlagt protest mod udvist spiller der scorer. Tidspunkt 1. halvleg 20 min. Stillingen var 3-9.

Skanderborg nedlagt protest mod udvist spiller der scorer. Tidspunkt 1. halvleg 20 min. Stillingen var 3-9. Skanderborg Håndbold og Århus Håndbold Brøndby den 6. marts 2012 Journal nr. 1225-12-FS Afgørelse i protestsag indgivet af Skanderborg Håndbold under kamp nr. 254584 mod Århus Håndbold afviklet søndag

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00037 (Kristian Korfits Nielsen) 25. januar 2017

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00037 (Kristian Korfits Nielsen) 25. januar 2017 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 17/00037 (Kristian Korfits Nielsen) 25. januar 2017 K E N D E L S E Euro Group (selv) mod Roskilde Kommune (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) Klagenævnet for Udbud

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen AG København ApS Brøndby, den 22. december 2010 Journal nr. 2689-10-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen Disciplinærudvalget under

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København KENDELSE afsagt den 3. oktober 2017 af Fodboldens Appelinstans i sagen F.C. København påklager kendelse af 22. august 2017 afsagt af Fodboldens Disciplinærinstans. Appelinstansen bestod af Bloch Andersen

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Mette Klingsten, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Mette Klingsten, København K. København, den 27. februar 2017 Sagsnr. 2016-2633/TRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Mette Klingsten, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S

Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S Østre Landsrets dom afsagt den 12. december 2016 af 14. afdeling i ankesag nr. S-2085-16 Udskrift af dombogen for retten i København Dom afsagt den 7. juni 2016 Anklagemyndigheden mod T T er tiltalt for

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. april 2012 Sag 139/2011 (1. afdeling) Generalauditøren mod T (advokat Jens Christensen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10.

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nikolaj Koch-Hansen Genoptagelse

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nikolaj Koch-Hansen Genoptagelse AG København ApS Brøndby den 2. marts 2011 Journal nr. 1212-11-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nikolaj Koch-Hansen Genoptagelse Disciplinærudvalget

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2).

Grundlaget for Ordensudvalgets virke er Dansk Sejlunions vedtægter 15 (Bilag 1) samt Tillæg 1 (bilag 2). Vejledning vedr. behandling af sager i DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG Formålet med denne vejledning er at give en fremstilling af, hvorledes en konkret sag behandles i DS Ordensudvalg, således at parterne

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed

Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge 21-01-2016. Gribskov Kommunes sag 2015/38346 001 ansattes ytringsfrihed Gribskov Kommune Rådhusvej 3 3200 Helsinge Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

K E N D E L S E. [advokat A]

K E N D E L S E. [advokat A] København, den 4. april 2014* Sagsnr. 2013 2030/MLA 3. advokatkreds K E N D E L S E Advokatrådet har ved anklageskrift af 21. juni 2013 (forhold 1 og 2), modtaget i Advokatnævnet den 24. juni 2013, ved

Læs mere

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal Dirigenten Inden vi går over til at se på dirigentens virke, skal det påpeges, at det er store krav, man stiller til en dirigent. Hvis et møde skal afvikles under ordnede forhold, må der være en dirigent.

Læs mere

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed

[Til Indklagede] Klage indbragt for Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed videnskabelig uredelighed [Til Indklagede] Klage indbragt for I har på vegne af [KLAGER] ved brev af 16. april 2012 indgivet klage mod [FORSKNINGSINSTITUTION] og [INDKLAGEDE] til (UVVU). I klagen anfører

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling som krævet. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Lise Christiansen, Lene Pedersen og Steen Christiansen Hovedgaden 46 3220 Tisvildeleje Nævnet har modtaget klagen den

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Spørgsmål til Dansk Sejlunions formand om Gråstensagen

Spørgsmål til Dansk Sejlunions formand om Gråstensagen 7. april 2016 Spørgsmål til Dansk Sejlunions formand om Gråstensagen Er sagen en konflikt mellem Gråsten Sejlklub og Dansk Sejlunions bestyrelse? Nej - sagen er en lokal konflikt i Gråsten, og løsningen

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-373/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af X klaget over indklagede. Sagens tema: Advokat A, der repræsenterede

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega.

KROPPENS UDVIKLING. Hej. Jeg en dreng på 12. Har allerede fået hår under armene. Det er mega tidligt og det irriterer mig mega. Hej. u er bestemt ikke en særling! er er altid nogen, der skal være den første til noget, og du er så den første i din klasse. Jeg synes ikke, du skal bruge din energi på at tænke på det. et ændrer jo

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere indklagede. København, den 18. september 2013 Sagsnr. 2012-252/SAF/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere indklagede. Sagens tema: Klager, der var sagsøger

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. juni 2013 (J.nr. 2012-0032269). Omgørelse af

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. juni 2014 i sag nr. 8/2014 [A] mod [Sejlklubben] Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, Birte Rasmussen, Ulla Ingerslev og Claus Juel

Læs mere

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81

Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 I I / Generalforsamling den 28.1.82 side l UNGDOMSAFDELINGENS BERETNING '81 En beretning kan opbygges på mange måder. Jeg har denne gang valgt at opbygge ungdomsafdelingens beretning for året 1981 kronologisk

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere