DANMARKS BRIDGEFORBUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS BRIDGEFORBUND"

Transkript

1 DANMARKS BRIDGEFORBUND B R I D G E N Æ V N E T K E N D E L S E (ANONYMISERET) Afsagt den 16. marts 2006 af Bridgenævnet (Peter Lilholt, Lida Hulgaard og Karsten Pedersen) i sag nr Sorin Lupan Dalbovej 10, 3450 Allerød appellerer Kendelse afsagt den 10. oktober 2005 af Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse (Eksklusion af Sorin Lupan fra Danmarks Bridgeforbund)

2 - 2 - Denne kendelse er inddelt i følgende afsnit: Side 1. DEN APPELLEREDE KENDELSE 4 2. SORIN LUPANS APPEL PARTERNES PÅSTANDE 5 3. APPELSAGENS BEHANDLING I BRIDGENÆVNET 6 4. APPELSAGENS DOKUMENTER 4.1. Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelses kendelse af 10. oktober 2005 med tilhørende 12 bilag Ad bilag 1, 2 og 3 (udskrifter af indlæg skrevet på internetdiskussionsbaserne og i tidsrummet fra den 26. september 2005, kl , til den 30. september 2005, kl ) Ad bilag (en korrespondance fra den 3. og 4. oktober 2005, hvori Sorin Lupan afgiver udtalelser til brug ved Hovedbestyrelsens behandling af sagen på et møde den 8. oktober 2005) Danmarks Bridgeforbunds af 24. november 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans af 3. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans skriftlige indlæg af 3. december 2005 til Bridgenævnet Danmarks Bridgeforbunds af 6. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans skriftlige indlæg af 10. december 2005 til Bridgenævnet Danmarks Bridgeforbunds af 12. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans af 15. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans s af 19. januar 2006 til Bridgenævnet Sorin Lupans af 7. marts 2006 til Bridgenævnet

3 TIDLIGERE DISCIPLINÆRSAGER MOD SORIN LUPAN 5.1. Bridgenævnets kendelse af 30. november Danmarks Bridgeforbunds afgørelse af 3. juni Bridgenævnets kendelse af 13. december Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelses afgørelse af 25. oktober 2000 og Helsingør rets dom af 11. februar Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelses kendelse af 18. juni BRIDGENÆVNETS BEGRUNDELSE OG AFGØRELSE 6.1. INDLEDNING 6.2. HOVEDBESTYRELSENS PÅTALEKOMPETENCE 6.3. BRIDGENÆVNETS BEMÆRKNINGER TIL HOVEDBESTYRELSENS SAGSBEHANDLING 6.4. BRIDGENÆVNETS BEVISBEDØMMELSE Ad indlæg nr. 6 i kendelsen ( kl. 13:10:24) [Indlægget om snyd] Ad indlæg nr. 8 og 9 i kendelsen ( kl. 03:52:30 og kl. 03:58:46) [NN-indlæggene] Ad indlæg nr. 10, 11 og 12 i kendelsen (30. september 2005, kl. 17:29:52, kl. 17:32:00 og kl. 17:43:29) [Fuck Norge-indlæggene] Konklusion 6.5. BRIDGENÆVNETS RETLIGE BEDØMMELSE Udtalelserne om snyderi, om nordmænd og om Norge Udtalelserne til og om NN 6.6. BRIDGENÆVNETS SANKTIONSFASTSÆTTELSE 6.7. BRIDGENÆVNETS BEMÆRKNINGER OM SAGENS GENOPTAGELSE 6.8. BRIDGENÆVNETS SAMMENFATTENDE KONKLUSION RESUME AF BRIDGENÆVNETS KENDELSE 53

4 DEN APPELLEREDE KENDELSE Den appellerede kendelse er afsagt den 10. oktober 2005 af Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse. Ved kendelsen er Sorin Lupan med virkning fra den 13. oktober 2005 for bestandig udelukket (ekskluderet) fra at deltage i noget arrangement under Danmarks Bridgeforbund og for bestandig udelukket (ekskluderet) fra internationalt at repræsentere Danmarks Bridgeforbund. Der er i kendelsen åbnet mulighed for, at Sorin Lupan efter den 15. april 2013 kan ansøge om nedsættelse af udelukkelsesperioden. I kendelsen er det lagt til grund, at Sorin Lupan har tilsidesat 13, stk. 2, litra b og c i vedtægterne for Danmarks Bridgeforbund. Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse har i kendelsen citeret fra 12 indlæg, som Sorin Lupan i tidsrummet mellem den 26. september 2005, kl og den 30. september 2005, kl angives at have skrevet på internetdiskussionsbaserne og og har herefter anført følgende begrundelse for sin afgørelse: Ved kendelsen lægger hovedbestyrelsen til grund, at SL er fremkommet med bl.a. ovennævnte tilkendegivelser på de to bridgediskussionsbaser. Hovedbestyrelsen finder, at tilkendegivelserne fra SL har et bridgerelateret indhold, og at dette indhold er både groft ærekrænkende for en række personer og utilbørligt. Hovedbestyrelsen skal særligt bemærke følgende: 1. De af SL fremsatte beskyldninger om snyderi mod de to norske par er grundløse og groft ærekrænkende for de pågældende to par. SL har uanset den af ham efterfølgende fremsatte undskyldning med disse udtalelser tilsidesat vedtægterne for Danmarks Bridgeforbund 13.2.b) og c). 2. Hvad angår de af SL fremsatte bemærkninger mod NN, der var holdkaptajn for Danmarks Bridgeforbunds hold,om bl.a., at hun er en "luder" og en "bitch" samt "a girl used by bridgeplayers" er groft ærekrænkende for hende. SL har med disse udtalelser tilsidesat vedtægterne for Danmarks Bridgeforbund 13.2.b) og c).

5 Hovedbestyrelsen finder, at de tre indlæg med gentagelse af ordene "Fuck Norge", der er fremsat under samme streng (netbridge streng 1), i hvilken beskyldningerne mod de to norske par er fremsat, er utilbørlige. SL har med disse udtalelser tilsidesat vedtægterne for Danmarks Bridgeforbund 13.2.b) og c). For beslutningen om på dette grundlag for bestandig at udelukke (ekskludere) Sorin Lupan fra arrangementer under Danmarks Bridgeforbund har Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse anført følgende: Ved den disciplinære strafudmåling har hovedbestyrelsen taget i betragtning, at SL tidligere er idømt disciplinære straffe af Danmarks Bridgeforbund bl.a. for forseelser af tilsvarende karakter, i hvilken forbindelse bemærkes, at SL groft har tilsidesat det mellem SL og Danmarks Bridgeforbund den 4. november 2004 indgåede forlig. Det er i kendelsen bestemt, at appel af kendelsen ikke har opsættende virkning, jf. Danmarks Bridgeforbunds vedtægter 14, stk. 6, 3. punktum. Denne beslutning er ikke senere ændret, jf. vedtægternes 14, stk SORIN LUPANS APPEL PARTERNES PÅSTANDE Sorin Lupan har ved af 20. oktober 2005 til Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse indbragt kendelsen af 10. oktober 2005 for Bridgenævnet. Appellen er rettidig, jf. vedtægternes 14, stk. 8, 1. punktum. Sorin Lupan har i af 3. december 2005 meddelt, at kendelsen er appelleret med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse har nedlagt påstand om stadfæstelse.

6 APPELSAGENS BEHANDLING I BRIDGENÆVNET Som svar på en forespørgsel fra Bridgenævnet den 20. november 2005 har Danmarks Bridgeforbund den 24. november 2005 meddelt, at forbundet ikke ønsker appelsagen mundtligt forhandlet. Sorin Lupan har den 3. december 2005 meddelt, at sagen kan afgøres på skriftligt grundlag. Bridgenævnet har herefter besluttet, at sagen skal behandles på skriftligt grundlag. Efter modtagelse af skriftlige indlæg af 6. og 12. december 2005 fra Danmarks Bridgeforbund og modtagelse af skriftlige indlæg af og 10. og 15. december 2005 fra Sorin Lupan besluttede Bridgenævnet den 11. januar 2006 at indhente en udtalelse fra Sorin Lupan. Bridgenævnet og skrev i den anledning i Bridgenævnets forhandlingsprotokol følgende: Sorin Lupan skrev i sit brev af 3. oktober 2005 til Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse, at der er nogle af de fremførte bemærkninger som jeg ikke kender til og er ikke skrevet af mig. Mine indlæg er underskrevet!. Sorin Lupan har i sit brev af 10. december 2005 til Bridgenævnet skrevet blandt andet følgende: Som jeg skrev i mit svar til DBF den har jeg ikke kendskab til flere at de indlæg som DBF har lagt som bilag. Der er tidligere sket at der kom anonyme indlæg som skulle lyde som om de var mine, samt at der kom indlæg skrevet under mit navn, som ikke var mine. En Young-Shark medlem har offentligt indrømmet det. Bridgenævnet kan får hans navn hvis man ønsker det.. Bridgenævnet har i den anledning besluttet at anmode Sorin Lupan om en udtalelse. Sorin Lupan bedes oplyse, om de anførte indsigelser opretholdes. I bekræftende fald bedes Sorin Lupan angive, hvilke indlæg, der er gengivet i kendelsen af 10. oktober 2005, han nægter at have skrevet. Om de indlæg, Sorin Lupan måtte nægte at have skrevet, bedes Sorin Lupan om muligt oplyse omstændigheder, der eventuelt kan afkræfte den formodning om Sorin Lupans forfatterskab til indlæggene, som Hovedbestyrelsen har lagt til grund i sin kendelse. Den 19. januar 2006 har Sorin Lupan besvaret Bridgenævnets anmodning. Udtalelsen er refereret neden for i afsnit 4.9. Sorin Lupan har den 7. marts 2006 afgivet et supplerende indlæg, jf. neden for i afsnit Bridgenævnet har herefter besluttet at optage sagen til kendelse på det foreliggende skriftlige grundlag og har efter skriftlig votering vedtaget denne kendelse.

7 APPELSAGENS DOKUMENTER Bridgenævnets afgørelse er truffet på grundlag af følgende dokumenter: 4.1. Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelses kendelse af 10. oktober 2005 vedlagt 12 bilag, blandt andre: bilag 1, 2 og 3 (udskrifter af indlæg skrevet på internetdiskussionsbaserne og i tidsrummet fra den 26. september 2005, kl , til den 30. september 2005, kl ). bilag 12.2 (en korrespondance fra den 3. og 4. oktober 2005, hvori Sorin Lupan afgiver udtalelser til brug ved Hovedbestyrelsens behandling af sagen på et møde den 8. oktober 2005) Danmarks Bridgeforbunds af 24. november 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans af 3. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans skriftlige indlæg af 3. december 2005 til Bridgenævnet Danmarks Bridgeforbunds af 6. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans skriftlige indlæg af 10. december 2005 til Bridgenævnet Danmarks Bridgeforbunds af 12. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans af 15. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans s af 19. januar 2006 til Bridgenævnet Sorin Lupans af 7. marts 2006 til Bridgenævnet Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelses kendelse af 10. oktober 2005 med tilhørende 12 bilag. Den appellerede kendelse er refereret foran under punkt 1. Fra de dokumenter, som samlet i 12 bilag ledsager kendelsen, gengives i det følgende uddrag af bilagene 1, 2, 3 og 12.2.

8 Ad bilag 1, 2 og 3 Af bilag 1, 2 og 3 fremgår, at der på internetdiskussionsbaserne og den 26. september 2005, fra kl. 12:04:04 til kl. 13:10:24 er skrevet seks indlæg, hvori der fremsættes påstande om, at to norske navngivne par har snydt under Hecht Cup bridgeturneringen, der blev afviklet i København den 24. og 25. september Fem af indlæggene identificerer umiddelbart Sorin Lupan som forfatteren. Foranlediget af disse seks indlæg blev der herefter i perioden frem til den 30. september 2005, kl. 18:10:12, skrevet yderligere i alt 48 indlæg. Af disse 48 indlæg er 17 indlæg forsynet med overskrift og/eller underskrift, som identificerer Sorin Lupan som skribenten. Der er i den appellerede kendelse citeret fra 12 af disse i alt 54 indlæg. Samtlige disse 12 indlæg er i kendelsen angivet som skrevet af Sorin Lupan. Af disse 12 indlæg fremtræder de seks umiddelbart som skrevet af Sorin Lupan, mens de øvrige seks ikke ved navn eller på anden måde umiddelbart identificerer Sorin Lupan som forfatteren. I det følgende skema gengives i venstre kolonne i kronologisk rækkefølge og i den form, hvori de er citeret i den appellerede kendelse, de 12 indlæg, der er nævnt i kendelsen. Ved de indlæg, som umiddelbart må formodes, at være skrevet af Sorin Lupan (nr. 1 5 og 7), er der i gengivelsen neden for indsat et NB ud for den linje i de enkelte indlæg, hvoraf det fremgår, at Sorin Lupan må antages at være forfatteren. I skemaets højre kolonne er der indpasset i kronologien i forhold til venstre kolonne - gengivet nogle yderligere indlæg fra bilag 1. Bridgenævnet medtager disse indlæg for fuldstændighedens skyld, og fordi der citeres fra dem eller henvises til dem neden for i afsnit 5, der indeholder henholdsvis citater fra indlæg, der er afgivet til brug for sagens behandling i Hovedbestyrelse og Bridgenævn, og i afsnit 6, der indeholder Bridgenævnets afgørelse og begrundelsen for den. Indlæggene er grupperet således:

9 - 9 - Gruppe 1: Seks indlæg skrevet den 26. september 2005 fra kl. 12:04 til kl. 13:10, hvoraf fem umiddelbart kan tilskrives Sorin Lupan. I kendelsen af 10. oktober 2005 anses Sorin Lupan for også at have skrevet det sjette. Bridgenævnets afgørelse af dette spørgsmål findes neden for i afsnit Gruppe 2: Atten indlæg skrevet i tidsrummet mellem den 26. september 2005, kl. 15:48 og den 29. september 2005, kl. 12:43. De sytten af disse indlæg er svar på Sorin Lupans Gruppe 1-indlæg. Det attende er skrevet af Sorin Lupan i anledning af en analyse af turneringens sidste 15 spil foretaget af Thorvald Aagaard og Jens Ulrik Fougt. Gruppe 3: Elleve indlæg skrevet den 30. september 2005 i tidsrummet mellem kl. 01:00 og kl. 04:13, hvoraf otte umiddelbart kan tilskrives Sorin Lupan. I kendelsen af 10. oktober 2005 anses Sorin Lupan for at have skrevet yderligere to af disse elleve indlæg. Bridgenævnets bemærkninger hertil findes neden for i afsnit Gruppe 4: Fire indlæg skrevet den 30. september 2005 i tidsrummet mellem kl. 08:54 og kl. 11:11. Ingen af disse er skrevet af Sorin Lupan. Gruppe 5: Femten indlæg skrevet den 30. september 2005 i tidsrummet mellem kl. 15:50 og kl. 18:10, hvoraf otte umiddelbart kan tilskrives Sorin Lupan. I kendelsen af 10. oktober 2005 anses Sorin Lupan for at have skrevet yderligere tre af disse femten indlæg. Bridgenævnets bemærkninger hertil findes neden for i afsnit INDLÆG FRA DEN APPELLEREDE KENDELSE ANDRE INDLÆG FRA SAGENS BILAG 1 Gruppe 1 Seks indlæg skrevet den 26. september 2005 fra kl. 12:04 til kl. 13:10. Fem af disse kan umiddelbart tilskrives Sorin Lupan. I det følgende citeres alle seks indlæg :04:04 man skal kende sine modstandere NB sorin

10 NB Hecht cup. Før de sidste 21 spil fører vi med ca 80 point til nr. 2. Vi møder en del danske par som spiller fremragende, og vi kan ikke ikke score flere plus points. Så kommer det norske par brogeland-sælesminde et fremragende par som indtil nu lå nr Så scorer de ca. 95 % på 3 spil! + 64 på +- 26! Virkelig kanonspillere! men hvem har de mon spillet imod? det viser sig at de scorede mod det norske par åse langeland tone torkelsen, som på det tidspunkt lå nr. 45 ud af 54! men jeg alligevel mener at de har fortjent at vinde, et kanon par som spiller rigtigt godt. Når det er så mange penge i spil efter danske forhold så skal man spille koncentreret og så gjør det norske par med ca. 85% i de sidste 15 spil mod nogle af verdens bedste par! selv om 1 var norsk og var blandt de sidste Godt gjørt brogeland sælesminde! u r a greate partnershp! sorin :24 "hvordan scorer man 95%? NB Skribent: sorin (---. hinxx3.adsldhcp.tele.dk) Dato: :24 med ganske få spil tilbage 18? så ligger du nr, 6 eller 12- du er et verdenspar i hvert fald nogle mener, du lever af bridge. du spiller for at betale din husleje. du kommer til cph for at tjene til din husleje. du ligger ad helvede til. du møder nogle som ligger sidst dine landsmænd og som betragter dig som gud. selv om du er langt fra det hvad så? hvad bliver soret mod dine tilbedere? a. 30% b. 50% c. 60% d. 80% 'du har ingen chance det blev 95% for "verdensparret". næste gang tror jeg at det ikke bliver så mange norske par og at det bliver indført skærme så må vi se hvem der vinder!!! og scorer 90% på 15 spil"

11 :36:20 man skal kende sine modstandere NB sorin måske skal man spille de sidste runder med skærme. og norske/sve nske par møde hinanden tidligere i turneringen. 94% scorer ingen i denne verden med mindre de,,,,,,,,, men penge betyder meget for nogle der intet har,,,,,,,,, selv i norge good luck norge. funny,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :42:13 Lad os se deres gode spil NB sorin jeg synes vil skal se og analysere det norske "toppar" kanonspil :58:25 husleje for brogeland sælensminde NB sorin jeg forstår godt i har problemer med at betale jeres husleje :10:24 husleje for brogeland- sælensminde aber.snydere fra norge +64 ud af +-54,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I kan ikke være bekendt. jeg ved ikke hvad i gør, i bliver snart udelukket af bridge. bridge verdenen kan ikke lide..syndt for jerf u heaters apes u never come u hecht cup fucking norvegian cheaters Gruppe 2 Atten indlæg skrevet mellem den 26. september 2005, kl. 15:48 og den 29. september 2005, kl. 12:43. De sytten er svar på Sorin Lupans Gruppe 1-indlæg. Det attende (nr. otte i rækken) er skrevet af Sorin Lupan. I det følgende citeres fra fem af disse indlæg :48 og 19:39 (Gruppe 2, nr. fire og fem) På internetdiskussionsbasen analyserede Thorvald Aagaard og Jens Ulrik Fougt

12 den 26. september 2005 henholdsvis kl og kl de sidste 15 spil i Hecht Cup og konkluderede, at de ikke havde kunnet konstatere noget unaturligt eller bemærkelsesværdigt. Jens Ulrik Fougt afsluttede sit indlæg, der bærer overskriften Snup en tudekiks!, således: Og hvorfor gider jeg skrive alt dette? Jo, ser I jeg var turneringsleder i Hecht Cup. Under turneringen fremkom der intet af det Sorin fremfører i sine indlæg her på siden. (Det første indlæg i denne tråd og de 2 indlæg i en anden tråd fra i dag, hvor Sorin snakker med sig selv) Og det var sikkert fornuftigt af Sorin! Jeg havde, fuldstændig uden at betænke mig, smidt ham ud af turneringen. Det er naturligt at være skuffet, når man har ført længe og så bliver slået på målstregen, men det er ikke i orden under nogen omstændigheder at udtale sig som Sorin gør. Hvis man ikke kan kontrollere sin skuffelse, skal man nok ikke forsøge sig med en sport, hvor gentlemanship er en del af grundlaget :50 (Gruppe 2, nr. otte) I dette indlæg besvarede Sorin Lupan Jens Ulrik Fougts foranstående indlæg således: Du har fuldstændig ret JUF! Jeg var meget skuffet og det var helt forkert af mig at udtale mig på denne måde! Tastaturet var hurtigere end hjernen beklager! Turneringen havde den rette og retfærdige vinder! Undskyld indlægget! mvh sorin PS: Jeg har snuppet en tudekiks! :19:59 (Gruppe 2, nr. elleve) Boye Brogeland skrev i dette indlæg følgende: Til Sorin. Gratulerer med andreplassen! Før turne-

13 ringen sa jeg til din makker at det hadde vaert moro med en repriss af den første Hecht Cup i 2000 (Lupan-Godtfredsen vant foran Brogeland-Sælensminde). Det gikk jo nesten. Fem år senere får vi foruten flere euro dansk dynamit på kjøpet. Jeg vet like hvor stor sprengkraft det er i det du skriver, Sorin, men jeg liker action både på og under det grønne bord. Derfor hvis vi begge bliver invitert til Hecht Cup neste år håper jeg du forstår at 2005 ble enda noen hakk artigere enn Jeg gidder ikke å arrestere deg for faktafeilene i indlegget ditt. Mer moro hadde det været å gjenleve de sidste 15 spillene sammen med deg og andre lesere. Det var en fantastisk morsom avslutning på en alltid like flott turnering. Dessverre er jeg nødt til å priotere en hektisk innspurt på neste utgave av bridgemagasinet mitt, Bridge i Norge. Men ønsker du å lese mer om slike vidunderlige comebacks i EMfinalen i mix-lag var det svenskene som ble sure er du hjertelig velkommen til å abonnere. Hilsen Boye Brogeland, Som fortsatt synes det er dejlig å være norsk i Danmark! Sorin Lupan besvarede dette indlæg den 30. september 2005, kl. 01:00, jf. nedenfor under Gruppe 3 (nr. et) i denne kolonne :03 (Gruppe 2, nr. seksten) I dette indlæg skrev NN blandt andet følgende: It is very nice to see how whole Northern Europe is backing up on Boye and Erik! Every country has its lunatics, you ve just met ours. Anyway, Sorin should have chosen to accuse another pair of cheating if he wanted to be successful, Boye has the innocent look of an angel Sorin Lupan besvarede dette indlæg den 30. september 2005, kl. 03:14:09, jf. neden for under Gruppe 3 i venstre kolonne, nr. 7 i kendelsen af 10. oktober Det er i den appellerede kendelse lagt til grund, at også indlæggene nr. 8 og 9 under Gruppe 3 i venstre kolonne, der er skrevet

14 den 30. september 2005, kl. 03:52:30 og kl. 03:58:46, er skrevet af Sorin Lupan som svar på NNs indlæg. Gruppe 3 Elleve indlæg skrevet den 30. september 2005 i tidsrummet mellem kl. 01:00 og kl. 04:13. Otte indlæg kan umiddelbart tilskrives Sorin Lupan. I det følgende citeres fra syv af disse elleve indlæg :00 (Gruppe 3, nr. et) I dette indlæg besvarede Sorin Lupan Boye Brogelands foranstående indlæg af 28. september 2005 således: hej boye du må undskylde at jeg brugte jer som prøveklud! jeg forsøgte at bevise noget! Og jeg vandt mit væddemål! I har selvfølgelig fortjent at vinde turneringen ingen tvivl om det! men havde I været et polsk eller italiensk par så havde været andre boller på suppen -! så ville reaktionen havde været desværre helt anderledes tror jeg! Forsøget har endvidere endnu en gang vist hvor sjovt internettet er uanset hvor ringe og ubetydelig man er i hvertfaldt i bridgemæssigt forstand så kan man udtrykke sin mening Sorin :14:09 (Gruppe 3, nr. seks) NB man skal kende sine modstandere sorin dear NN u should learn some foreign languages before u make statements here. U r a girl used by bridgeplayers but thats doesnt give u the right i tnk to make statements of that kind a bitch doesnt get much consideration not even here in denmark we use u but we dont have much respect for u i tnk u should shut your mouth and be a bitch like u r dont comment things u dont understand. ok bitch?

15 NB sorin :28:58 (Gruppe 3, nr. syv) Sorin Lupan besvarer her et indlæg skrevet den 28. september 2005 af hollænderen Frank Burghout :49:32 (Gruppe 3, nr. otte) Dette indlæg er et ikke-navngivet indlæg, der under overskriften man skal kende sine modstandere 3 Besvar har følgende ordlyd: Du bliver nok klogere, bøsse karl :52:30 (Gruppe 3, nr. 9) man skal kende sine modstandere luder I will teach u good manners. trust me :58:46 (Gruppe 3, nr. ti) man skal kende sine modstandere f u bitch Jeg håber du er klar over hvad du skriver luder? du kommer til at betale for al det lort bitch f u :13:11 (Gruppe 3, nr. 11) Sorin Lupan besvarede her et indlæg, som GeO Tislevoll havde skrevet den 28. september 2005, således: man skal kende sine modstandere s geo- du forstår intet-det danske bridgeforhold er anderledes end i norge,,, her spiller kun middelmådige par på landsholdet her laver man ikke udtgelsesturneringer. Her er nogle som har taget patent på landsholdet som deres eget egendom det forlarer de danske resul-

16 tater,,,, bridge i dk er anderledes her har man ikke lvat udtagelsgesturnerniner i 30 år man er mange for at de rigtige vinder --- man holder fast på de samme som aldrig vinder noget. mvh Sorin Gruppe 4 Fire indlæg skrevet den 30. september 2005 i tidsrummet mellem kl. 08:54 og kl. 11:11:47. Ingen af disse er skrevet af Sorin Lupan. Neden for citeres det sidste af disse fire indlæg :11:47 (Gruppe 4, nr. fire) I dette indlæg, der er forfattet af Stjans, hedder det blandt andet: et ban af Sorin for en helt uacceptabel hård og nedværdigende tone... Men at begynde at kalde NN for luder, det er simpelthen for meget Gruppe 5 Femten indlæg skrevet den 30. september 2005 i tidsrummet mellem kl. 15:50 og kl. 18:10. Otte af disse kan umiddelbart tilskrives Sorin Lupan. I det følgende citeres fra fem af disse femten indlæg :50:28 (Gruppe 5, nr. et) Et ikke navngivet indlæg, der er skrevet til Stjans (jf. ovenfor indlægget af 30. september 2005, kl. 11:11:47), er skrevet med store bogstaver og indeholder blandt andre følgende udsagn: OM LUDERE SKAL DU IKKE UDTALE DIG HVIS JEG SKRIVER FUCK U BITCH :12:48 (Gruppe 5, nr. ti) man skal kende sine modstandere F U FRANK IF SOME DANISH BRIDGE.BITCH CON- TACTED U

17 WE HAVE MANY BRIDGE BITCHES HERE. Bitches ARE BITCHES HOLLAND FU NOT UR FRIEND SORIN Der er mellem dette indlæg og indlægget kl. 17:29:52, jf. neden for i venstre kolonne, ikke skrevet indlæg i debatten :29:52 (Gruppe 5, nr. elleve) FUCK NORGE FUCK NORGE FUCK NORGE :32:00 (Gruppe 5, nr. tretten) FUCK NORGE FUCK NORGE FUCK NORGE :43:29 (Gruppe 5, nr. fjorten) FUCK NORGE f norge fuck all norge :10:12 (Gruppe 5, nr. femten) FUCK NORGE Rói á Rógvu Joensen Gå i seng Sorin Ad bilag Af bilag 12.2 fremgår det, at Danmarks Bridgeforbund i af 3. oktober 2005, kl , gjorde Sorin Lupan bekendt med, at Danmarks Bridgeforbund på baggrund de oven for refererede tiltalepunkter rejste sag mod Sorin Lupan i henhold til forbundets vedtæg-

18 ter 13 og 14. Sorin Lupan blev gjort bekendt med, at sagens ville blive behandlet af Hovedbestyrelsen på et møde den 8. oktober 2005 i Viborg, og Sorin Lupan blev opfordret til at give møde for Hovedbestyrelsen den pågældende dag og gerne med advokat eller anden bisidder. Sorin Lupan blev endvidere gjort bekendt med, at han inden mødet kunne afgive skriftlige indlæg til Hovedbestyrelsen, og at han kunne rekvirere det skriftlige materiale, der ville foreligge for Hovedbestyrelsen på mødet. Sorin Lupan skrev i den anledning den 3. og 4. oktober 2005 blandt andre følgende syv e- mailbreve til Danmarks Bridgeforbund og dets generalsekretær Henning Jensen. 1. Sorin Lupans af 3. oktober 2005, kl , benævnt Skrivelse til DBF s Hovedbestyrelse Til Henning Jensen Udtalelserne som er citeret i Deres indlæg - var uovervejede og meningsløse. Og kom efter en trættende turnering og efterfølgende privat fest. Dagen efter kom jeg en uforbeholden undskyldning, og trak udtalelserne fuldt ud tilbage. Jeg blev fikseret - og mistede dømmekraften - der jeg efter turneringen - blev af flere tilskuere blev gjort opmærksom på den meget usandsynlige score på ca. 85% i 9 spil i slutningen af en turnering med deltagelse af topper. Jeg blev kontaktet efter turneringen af flere bridgespillere som synes at det var en helt usædvanlig score! Der snakkes meget om bridgeresultater også hvis man ikke fremfører sine synspunkter på nettet! Man kan score over 80 % i en ujævn turnering - det har jeg også gjort for 15 år siden - men der er næsten aldrig set i en topbridge turnering. Ikke desto mindre trak jeg mine udtalelser tilbage, og indrømmede at jeg reagerede forkert! Sagen var sådan set afsluttet - se også mailen fra det norske par. Bagefter blev jeg svinet til på Thorvalds side med udtalelser som "lunatic" o.l. Jeg lod mig provokere og svarede - jeg indrømmer - på en forkert måde. Tråden er efterfølgende fjernet fra hjemmesiden. Men der er nogle at de fremførte bemærkninger som jeg ikke kender til - og er ikke skrevet af mig. Mine indlæg er underskrevet! Når dette er sagt, vil jeg understrege at det drejer sig om en privat afviklet turnering, uden nogen som helst involvering eller indblanding fra Dansk Bridgeforbund. Det er en turnering afviklet udelukkende på basis af spillernes egne indskud - det koster kr./ par at deltage. Indskud =54x 2000 kr. = kr. Præmier: I alt ca kr. Den sideløbende præmiepulje er en gamblers pulje hvor indsatserne bliver efterfølgende fordelt blandt de bydende. Der skal nævnes at der var ca kr. i gamblers pulje. Turneringen efterfulgtes af nogle vilde fester med masser af druk og gambling, konflikter, alle mulige beskyldninger og efter sigende - også slagsmål. Der blev ikke uddelt DBF mesterpoints, og DBF fremkommer på ingen måde som medarrangører, sponsor eller observatør. Det eneste DBF har med turneringen at gøre at der spilles bridge - vel at mærke en meget specielt form for bridge med gamblerpenge involveret.

19 Jeg vil også nævne at mine - uheldige og uovervejede - udtalelser kom på privat hjemmeside - som igen ikke har noget men Dansk Bridgeforbund at gøre og berører ingen i Bestyrelsen eller de ansatte i DBF. For at opsummere: Det drejer sig om: - En speciel form for gamblerturnering med efterfølgende drukorgie m.m., uden nogen som helst indblanding (heldigvis) fra DBF. - Nogle personlige udtalelser som berører de deltagende gamblere, hvor ingen har nogen som helst tilknytning til DBF. Mange af dem blev rigtig uvenner i drukorgier m.m. efter turneringen. - Udtalelser fremført på private hjemmesider - der er ca. 1 mia. hjemmesider i verden - og formodentligt mange titusinder bridgehjemmesider. - De involverede personer har forsonet sig på hjemmesiden Jeg vil deltage gerne i et møde derom, men jeg rejser til udlandet i perioden Jeg synes det er besynderligt at DBF overhoved tager en sådan - efter min mening - helt privat sag op! I de tidligere sager som DBF lagde mod mig kunne man "forsvare" sig at der er "offentlige" personer tilknyttet til DBF som blev berørt. At der var en turnering arrangeret af DBF. At der var udtalelser på DBF's egen hjemmeside. Ingen af disse er tilstede. Hvad er grunden af DBF tager denne sag op? Som efter alles - med få undtagelser, helt sikkert af private årsager - er igen sag! Jeg er ikke i tvivl om hvad årsagen er... Jeg har for megen succes, er formodentligt den bedste (eller blandt de bedste) bridgespiller i Danmark og tiltrækker megen misundelse. Men jeg indrømmer jeg dummer mig meget! Og skriver dumme ting uden at tænke mig om! Der er også den tavse flertal som findes - ikke kun dem der aggressivt fremfører synspunkter - især på private hjemmesider! Og jeg har intet ønske at aktivere dem, og starte en skandale. Hvis DBF mener at jeg skal komme med en yderligere undskyldning - gør jeg det gerne. Jeg har allerede indrømmet at det var forkert det jeg skrev. Med venlig hilsen Sorin Lupan P:S. Min skrivelse bedes uddelt til Hovedbestyrelsen 2. Sorin Lupans af 3. oktober 2005, kl Jeg kan godt fortale Jer i Hovedbestyrelsen at hvis I bliver ved med at genere mig vil jeg sagsøge Jer alle sammen og kontakte alle dagblade, Så går det videre til DIF - når I prøver at forsvare pengespil,, gambling, skatteunddragelse., og måske kriminellviksomhed i Danmark. I bliver alle sammen meldt til skattevæsenet - det kan jeg godt love Jer for. jeg er een som prøver at undgå en ikke kriminell virksomhed i danmarrk. AL jeres skattefidusser - med turneringsledere uden bilag - mv vil blive almeldt. jeg hader snydere og bedragere. Stop med at genere mig.

20 den eneste årsag at I generer mig er fordi jeg kan ikke acceptere jeres skattesnyd. Og fordi jeg er den bedste spiller i landet. den her sag kommer meget langt. jeg har beskyttet jer men nu er det slut. stop nu. før der er for sent. sorin lupan 3. Sorin Lupans af 3. oktober 2005, kl hvis jeg ikke får en undskyldning med et samme - så fremlægger jeg ale disse forhold på nettet DBF må være medskyldigt i ale de ulovlige gamblerspil hos hecht cup og lignende. når dbf tager stilling til alle disse ulovligheder, som de måtte være bekendt med og acceptere dem det må DBF bestyrelse står til ansvar for. Står DBF for Hecht Cup eller ej? accepterer DBF de ulovligheder i forbindelse med turnerinegen? er skattesnyd acceptabelt for DBF's bestyrelse? s l 4. Sorin Lupans af 3. oktober 2005, kl prins Henrik får også en skrivelse om dette her... det bliver spændende at se om hab stadigvæk er "protector" for dette her... han får kopi af disse skrivelser mvh sl 5. Sorin Lupans af 3. oktober 2005, kl er det fordi "formanden" ligger som nærmest næstsisdt? og er han bange for at møde mig? hvis du er en mand knud-aage så vil du prøve at møde mig ved bordet----- men det tør du nok ikke... du ved du får tæsk... jeg gier dig 20 imps i forskud. tør du så? mvh sorin 6. Sorin Lupans af 4. oktober 2005, kl Generalsekretær Henning Jensen referer til Young Sharks hjemmeside. Jeg ved ikke præcist hvad hans opgaver er, men hvis det omfatter surfing på nettet så vedlægger jeg til information billeder som jeg har hentet her til morgen på den nævnte hjemmeside... Billederne er på Young Sharks hjemmeside under fotoalbum. der er andre billeder som er endnu være... Det viser hvor seriøst man skla tage denne hjemmeside. Jeg undlader at komme med flere eksempler - på nuværende tidspunkt - fra denne side eller fra Thorvalds side... mvh Sorin Lupan 7. Sorin Lupans af 4. oktober 2005, kl

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget

Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr. Åbenhedstinget Jens Otto Kjær Hansen 9:07 AM (17/3-2015) to, Thomas Kære Jeg overlader det 100 % hvad du mener der skal skrives og indestår på ingen måde for hvad du skriver,

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 18. juni 2014 i sag nr. 8/2014 [A] mod [Sejlklubben] Sagen er behandlet af Lis Hævdholm, Ole Borch, Birte Rasmussen, Ulla Ingerslev og Claus Juel

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller Bestyrelsens gennemgang af sagen vedrørende dagens forslag. Jeg vil ikke gennemgå sagen kronologisk og detaljeret, men mere koncentrere mig om indholdet. Som I ved, så handler det om, at Bestyrelsen mistede

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15

DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15 DISTRIKT STORSTRØM BERETNING FOR 2014/15 På bestyrelsens vegne skal jeg herved aflægge beretning for 2014/15 Vi har holdt 3 bestyrelsesmøder. På mødet den 23.5 konstituerede bestyrelsen sig med mig som

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann.

BECH-BRUUN. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk. E-mail: kwe@elmann. Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K E-mail: klagesagsafdelingenc@advokatsamfundet.dk CC.: Elmann Advokatpartnerselskab Advokat Kasper Westberg Stockholmsgade 41 2100 København Ø København

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56.

Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Tonny Korndrup har løjet over for medlemmerne i det han på generalforsamlingen 2009 sagde at han aldrig har set en byggetilladelse i have 56. Indholdsfortegnelse Kredsformanden blev informeret 1 Vedr.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Opfør dig ordentligt J

Opfør dig ordentligt J Opfør dig ordentligt J Gode råd om vores opførsel ved bridgebordet H.K. Sørensen. Klubkonsulent og divisionsspiller. Etik Som bridgespiller skal vi selvfølgelig behandle hinanden venligt og høfligt. Man

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 226 2013 KK v/ejendomsmægler VV mod Ejendomsmægler NN afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. juni 2013 har VV på vegne af KK indbragt ejendomsmægler NN for Disciplinærnævnet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET. Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande:

DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET. Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande: DANSK SKAK UNION SKAKNÆVNET Den 23. april 2010 SAG NR. 186 KENDELSE: Parterne og påstande: Klagen er indgivet af Aalborg Skakforening den 6. marts 2010. Klagen vedrører turneringslederens og Turneringskomiteens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere