DANMARKS BRIDGEFORBUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANMARKS BRIDGEFORBUND"

Transkript

1 DANMARKS BRIDGEFORBUND B R I D G E N Æ V N E T K E N D E L S E (ANONYMISERET) Afsagt den 16. marts 2006 af Bridgenævnet (Peter Lilholt, Lida Hulgaard og Karsten Pedersen) i sag nr Sorin Lupan Dalbovej 10, 3450 Allerød appellerer Kendelse afsagt den 10. oktober 2005 af Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse (Eksklusion af Sorin Lupan fra Danmarks Bridgeforbund)

2 - 2 - Denne kendelse er inddelt i følgende afsnit: Side 1. DEN APPELLEREDE KENDELSE 4 2. SORIN LUPANS APPEL PARTERNES PÅSTANDE 5 3. APPELSAGENS BEHANDLING I BRIDGENÆVNET 6 4. APPELSAGENS DOKUMENTER 4.1. Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelses kendelse af 10. oktober 2005 med tilhørende 12 bilag Ad bilag 1, 2 og 3 (udskrifter af indlæg skrevet på internetdiskussionsbaserne og i tidsrummet fra den 26. september 2005, kl , til den 30. september 2005, kl ) Ad bilag (en korrespondance fra den 3. og 4. oktober 2005, hvori Sorin Lupan afgiver udtalelser til brug ved Hovedbestyrelsens behandling af sagen på et møde den 8. oktober 2005) Danmarks Bridgeforbunds af 24. november 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans af 3. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans skriftlige indlæg af 3. december 2005 til Bridgenævnet Danmarks Bridgeforbunds af 6. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans skriftlige indlæg af 10. december 2005 til Bridgenævnet Danmarks Bridgeforbunds af 12. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans af 15. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans s af 19. januar 2006 til Bridgenævnet Sorin Lupans af 7. marts 2006 til Bridgenævnet

3 TIDLIGERE DISCIPLINÆRSAGER MOD SORIN LUPAN 5.1. Bridgenævnets kendelse af 30. november Danmarks Bridgeforbunds afgørelse af 3. juni Bridgenævnets kendelse af 13. december Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelses afgørelse af 25. oktober 2000 og Helsingør rets dom af 11. februar Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelses kendelse af 18. juni BRIDGENÆVNETS BEGRUNDELSE OG AFGØRELSE 6.1. INDLEDNING 6.2. HOVEDBESTYRELSENS PÅTALEKOMPETENCE 6.3. BRIDGENÆVNETS BEMÆRKNINGER TIL HOVEDBESTYRELSENS SAGSBEHANDLING 6.4. BRIDGENÆVNETS BEVISBEDØMMELSE Ad indlæg nr. 6 i kendelsen ( kl. 13:10:24) [Indlægget om snyd] Ad indlæg nr. 8 og 9 i kendelsen ( kl. 03:52:30 og kl. 03:58:46) [NN-indlæggene] Ad indlæg nr. 10, 11 og 12 i kendelsen (30. september 2005, kl. 17:29:52, kl. 17:32:00 og kl. 17:43:29) [Fuck Norge-indlæggene] Konklusion 6.5. BRIDGENÆVNETS RETLIGE BEDØMMELSE Udtalelserne om snyderi, om nordmænd og om Norge Udtalelserne til og om NN 6.6. BRIDGENÆVNETS SANKTIONSFASTSÆTTELSE 6.7. BRIDGENÆVNETS BEMÆRKNINGER OM SAGENS GENOPTAGELSE 6.8. BRIDGENÆVNETS SAMMENFATTENDE KONKLUSION RESUME AF BRIDGENÆVNETS KENDELSE 53

4 DEN APPELLEREDE KENDELSE Den appellerede kendelse er afsagt den 10. oktober 2005 af Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse. Ved kendelsen er Sorin Lupan med virkning fra den 13. oktober 2005 for bestandig udelukket (ekskluderet) fra at deltage i noget arrangement under Danmarks Bridgeforbund og for bestandig udelukket (ekskluderet) fra internationalt at repræsentere Danmarks Bridgeforbund. Der er i kendelsen åbnet mulighed for, at Sorin Lupan efter den 15. april 2013 kan ansøge om nedsættelse af udelukkelsesperioden. I kendelsen er det lagt til grund, at Sorin Lupan har tilsidesat 13, stk. 2, litra b og c i vedtægterne for Danmarks Bridgeforbund. Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse har i kendelsen citeret fra 12 indlæg, som Sorin Lupan i tidsrummet mellem den 26. september 2005, kl og den 30. september 2005, kl angives at have skrevet på internetdiskussionsbaserne og og har herefter anført følgende begrundelse for sin afgørelse: Ved kendelsen lægger hovedbestyrelsen til grund, at SL er fremkommet med bl.a. ovennævnte tilkendegivelser på de to bridgediskussionsbaser. Hovedbestyrelsen finder, at tilkendegivelserne fra SL har et bridgerelateret indhold, og at dette indhold er både groft ærekrænkende for en række personer og utilbørligt. Hovedbestyrelsen skal særligt bemærke følgende: 1. De af SL fremsatte beskyldninger om snyderi mod de to norske par er grundløse og groft ærekrænkende for de pågældende to par. SL har uanset den af ham efterfølgende fremsatte undskyldning med disse udtalelser tilsidesat vedtægterne for Danmarks Bridgeforbund 13.2.b) og c). 2. Hvad angår de af SL fremsatte bemærkninger mod NN, der var holdkaptajn for Danmarks Bridgeforbunds hold,om bl.a., at hun er en "luder" og en "bitch" samt "a girl used by bridgeplayers" er groft ærekrænkende for hende. SL har med disse udtalelser tilsidesat vedtægterne for Danmarks Bridgeforbund 13.2.b) og c).

5 Hovedbestyrelsen finder, at de tre indlæg med gentagelse af ordene "Fuck Norge", der er fremsat under samme streng (netbridge streng 1), i hvilken beskyldningerne mod de to norske par er fremsat, er utilbørlige. SL har med disse udtalelser tilsidesat vedtægterne for Danmarks Bridgeforbund 13.2.b) og c). For beslutningen om på dette grundlag for bestandig at udelukke (ekskludere) Sorin Lupan fra arrangementer under Danmarks Bridgeforbund har Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse anført følgende: Ved den disciplinære strafudmåling har hovedbestyrelsen taget i betragtning, at SL tidligere er idømt disciplinære straffe af Danmarks Bridgeforbund bl.a. for forseelser af tilsvarende karakter, i hvilken forbindelse bemærkes, at SL groft har tilsidesat det mellem SL og Danmarks Bridgeforbund den 4. november 2004 indgåede forlig. Det er i kendelsen bestemt, at appel af kendelsen ikke har opsættende virkning, jf. Danmarks Bridgeforbunds vedtægter 14, stk. 6, 3. punktum. Denne beslutning er ikke senere ændret, jf. vedtægternes 14, stk SORIN LUPANS APPEL PARTERNES PÅSTANDE Sorin Lupan har ved af 20. oktober 2005 til Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse indbragt kendelsen af 10. oktober 2005 for Bridgenævnet. Appellen er rettidig, jf. vedtægternes 14, stk. 8, 1. punktum. Sorin Lupan har i af 3. december 2005 meddelt, at kendelsen er appelleret med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse har nedlagt påstand om stadfæstelse.

6 APPELSAGENS BEHANDLING I BRIDGENÆVNET Som svar på en forespørgsel fra Bridgenævnet den 20. november 2005 har Danmarks Bridgeforbund den 24. november 2005 meddelt, at forbundet ikke ønsker appelsagen mundtligt forhandlet. Sorin Lupan har den 3. december 2005 meddelt, at sagen kan afgøres på skriftligt grundlag. Bridgenævnet har herefter besluttet, at sagen skal behandles på skriftligt grundlag. Efter modtagelse af skriftlige indlæg af 6. og 12. december 2005 fra Danmarks Bridgeforbund og modtagelse af skriftlige indlæg af og 10. og 15. december 2005 fra Sorin Lupan besluttede Bridgenævnet den 11. januar 2006 at indhente en udtalelse fra Sorin Lupan. Bridgenævnet og skrev i den anledning i Bridgenævnets forhandlingsprotokol følgende: Sorin Lupan skrev i sit brev af 3. oktober 2005 til Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelse, at der er nogle af de fremførte bemærkninger som jeg ikke kender til og er ikke skrevet af mig. Mine indlæg er underskrevet!. Sorin Lupan har i sit brev af 10. december 2005 til Bridgenævnet skrevet blandt andet følgende: Som jeg skrev i mit svar til DBF den har jeg ikke kendskab til flere at de indlæg som DBF har lagt som bilag. Der er tidligere sket at der kom anonyme indlæg som skulle lyde som om de var mine, samt at der kom indlæg skrevet under mit navn, som ikke var mine. En Young-Shark medlem har offentligt indrømmet det. Bridgenævnet kan får hans navn hvis man ønsker det.. Bridgenævnet har i den anledning besluttet at anmode Sorin Lupan om en udtalelse. Sorin Lupan bedes oplyse, om de anførte indsigelser opretholdes. I bekræftende fald bedes Sorin Lupan angive, hvilke indlæg, der er gengivet i kendelsen af 10. oktober 2005, han nægter at have skrevet. Om de indlæg, Sorin Lupan måtte nægte at have skrevet, bedes Sorin Lupan om muligt oplyse omstændigheder, der eventuelt kan afkræfte den formodning om Sorin Lupans forfatterskab til indlæggene, som Hovedbestyrelsen har lagt til grund i sin kendelse. Den 19. januar 2006 har Sorin Lupan besvaret Bridgenævnets anmodning. Udtalelsen er refereret neden for i afsnit 4.9. Sorin Lupan har den 7. marts 2006 afgivet et supplerende indlæg, jf. neden for i afsnit Bridgenævnet har herefter besluttet at optage sagen til kendelse på det foreliggende skriftlige grundlag og har efter skriftlig votering vedtaget denne kendelse.

7 APPELSAGENS DOKUMENTER Bridgenævnets afgørelse er truffet på grundlag af følgende dokumenter: 4.1. Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelses kendelse af 10. oktober 2005 vedlagt 12 bilag, blandt andre: bilag 1, 2 og 3 (udskrifter af indlæg skrevet på internetdiskussionsbaserne og i tidsrummet fra den 26. september 2005, kl , til den 30. september 2005, kl ). bilag 12.2 (en korrespondance fra den 3. og 4. oktober 2005, hvori Sorin Lupan afgiver udtalelser til brug ved Hovedbestyrelsens behandling af sagen på et møde den 8. oktober 2005) Danmarks Bridgeforbunds af 24. november 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans af 3. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans skriftlige indlæg af 3. december 2005 til Bridgenævnet Danmarks Bridgeforbunds af 6. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans skriftlige indlæg af 10. december 2005 til Bridgenævnet Danmarks Bridgeforbunds af 12. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans af 15. december 2005 til Bridgenævnet Sorin Lupans s af 19. januar 2006 til Bridgenævnet Sorin Lupans af 7. marts 2006 til Bridgenævnet Danmarks Bridgeforbunds Hovedbestyrelses kendelse af 10. oktober 2005 med tilhørende 12 bilag. Den appellerede kendelse er refereret foran under punkt 1. Fra de dokumenter, som samlet i 12 bilag ledsager kendelsen, gengives i det følgende uddrag af bilagene 1, 2, 3 og 12.2.

8 Ad bilag 1, 2 og 3 Af bilag 1, 2 og 3 fremgår, at der på internetdiskussionsbaserne og den 26. september 2005, fra kl. 12:04:04 til kl. 13:10:24 er skrevet seks indlæg, hvori der fremsættes påstande om, at to norske navngivne par har snydt under Hecht Cup bridgeturneringen, der blev afviklet i København den 24. og 25. september Fem af indlæggene identificerer umiddelbart Sorin Lupan som forfatteren. Foranlediget af disse seks indlæg blev der herefter i perioden frem til den 30. september 2005, kl. 18:10:12, skrevet yderligere i alt 48 indlæg. Af disse 48 indlæg er 17 indlæg forsynet med overskrift og/eller underskrift, som identificerer Sorin Lupan som skribenten. Der er i den appellerede kendelse citeret fra 12 af disse i alt 54 indlæg. Samtlige disse 12 indlæg er i kendelsen angivet som skrevet af Sorin Lupan. Af disse 12 indlæg fremtræder de seks umiddelbart som skrevet af Sorin Lupan, mens de øvrige seks ikke ved navn eller på anden måde umiddelbart identificerer Sorin Lupan som forfatteren. I det følgende skema gengives i venstre kolonne i kronologisk rækkefølge og i den form, hvori de er citeret i den appellerede kendelse, de 12 indlæg, der er nævnt i kendelsen. Ved de indlæg, som umiddelbart må formodes, at være skrevet af Sorin Lupan (nr. 1 5 og 7), er der i gengivelsen neden for indsat et NB ud for den linje i de enkelte indlæg, hvoraf det fremgår, at Sorin Lupan må antages at være forfatteren. I skemaets højre kolonne er der indpasset i kronologien i forhold til venstre kolonne - gengivet nogle yderligere indlæg fra bilag 1. Bridgenævnet medtager disse indlæg for fuldstændighedens skyld, og fordi der citeres fra dem eller henvises til dem neden for i afsnit 5, der indeholder henholdsvis citater fra indlæg, der er afgivet til brug for sagens behandling i Hovedbestyrelse og Bridgenævn, og i afsnit 6, der indeholder Bridgenævnets afgørelse og begrundelsen for den. Indlæggene er grupperet således:

9 - 9 - Gruppe 1: Seks indlæg skrevet den 26. september 2005 fra kl. 12:04 til kl. 13:10, hvoraf fem umiddelbart kan tilskrives Sorin Lupan. I kendelsen af 10. oktober 2005 anses Sorin Lupan for også at have skrevet det sjette. Bridgenævnets afgørelse af dette spørgsmål findes neden for i afsnit Gruppe 2: Atten indlæg skrevet i tidsrummet mellem den 26. september 2005, kl. 15:48 og den 29. september 2005, kl. 12:43. De sytten af disse indlæg er svar på Sorin Lupans Gruppe 1-indlæg. Det attende er skrevet af Sorin Lupan i anledning af en analyse af turneringens sidste 15 spil foretaget af Thorvald Aagaard og Jens Ulrik Fougt. Gruppe 3: Elleve indlæg skrevet den 30. september 2005 i tidsrummet mellem kl. 01:00 og kl. 04:13, hvoraf otte umiddelbart kan tilskrives Sorin Lupan. I kendelsen af 10. oktober 2005 anses Sorin Lupan for at have skrevet yderligere to af disse elleve indlæg. Bridgenævnets bemærkninger hertil findes neden for i afsnit Gruppe 4: Fire indlæg skrevet den 30. september 2005 i tidsrummet mellem kl. 08:54 og kl. 11:11. Ingen af disse er skrevet af Sorin Lupan. Gruppe 5: Femten indlæg skrevet den 30. september 2005 i tidsrummet mellem kl. 15:50 og kl. 18:10, hvoraf otte umiddelbart kan tilskrives Sorin Lupan. I kendelsen af 10. oktober 2005 anses Sorin Lupan for at have skrevet yderligere tre af disse femten indlæg. Bridgenævnets bemærkninger hertil findes neden for i afsnit INDLÆG FRA DEN APPELLEREDE KENDELSE ANDRE INDLÆG FRA SAGENS BILAG 1 Gruppe 1 Seks indlæg skrevet den 26. september 2005 fra kl. 12:04 til kl. 13:10. Fem af disse kan umiddelbart tilskrives Sorin Lupan. I det følgende citeres alle seks indlæg :04:04 man skal kende sine modstandere NB sorin

10 NB Hecht cup. Før de sidste 21 spil fører vi med ca 80 point til nr. 2. Vi møder en del danske par som spiller fremragende, og vi kan ikke ikke score flere plus points. Så kommer det norske par brogeland-sælesminde et fremragende par som indtil nu lå nr Så scorer de ca. 95 % på 3 spil! + 64 på +- 26! Virkelig kanonspillere! men hvem har de mon spillet imod? det viser sig at de scorede mod det norske par åse langeland tone torkelsen, som på det tidspunkt lå nr. 45 ud af 54! men jeg alligevel mener at de har fortjent at vinde, et kanon par som spiller rigtigt godt. Når det er så mange penge i spil efter danske forhold så skal man spille koncentreret og så gjør det norske par med ca. 85% i de sidste 15 spil mod nogle af verdens bedste par! selv om 1 var norsk og var blandt de sidste Godt gjørt brogeland sælesminde! u r a greate partnershp! sorin :24 "hvordan scorer man 95%? NB Skribent: sorin (---. hinxx3.adsldhcp.tele.dk) Dato: :24 med ganske få spil tilbage 18? så ligger du nr, 6 eller 12- du er et verdenspar i hvert fald nogle mener, du lever af bridge. du spiller for at betale din husleje. du kommer til cph for at tjene til din husleje. du ligger ad helvede til. du møder nogle som ligger sidst dine landsmænd og som betragter dig som gud. selv om du er langt fra det hvad så? hvad bliver soret mod dine tilbedere? a. 30% b. 50% c. 60% d. 80% 'du har ingen chance det blev 95% for "verdensparret". næste gang tror jeg at det ikke bliver så mange norske par og at det bliver indført skærme så må vi se hvem der vinder!!! og scorer 90% på 15 spil"

11 :36:20 man skal kende sine modstandere NB sorin måske skal man spille de sidste runder med skærme. og norske/sve nske par møde hinanden tidligere i turneringen. 94% scorer ingen i denne verden med mindre de,,,,,,,,, men penge betyder meget for nogle der intet har,,,,,,,,, selv i norge good luck norge. funny,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :42:13 Lad os se deres gode spil NB sorin jeg synes vil skal se og analysere det norske "toppar" kanonspil :58:25 husleje for brogeland sælensminde NB sorin jeg forstår godt i har problemer med at betale jeres husleje :10:24 husleje for brogeland- sælensminde aber.snydere fra norge +64 ud af +-54,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I kan ikke være bekendt. jeg ved ikke hvad i gør, i bliver snart udelukket af bridge. bridge verdenen kan ikke lide..syndt for jerf u heaters apes u never come u hecht cup fucking norvegian cheaters Gruppe 2 Atten indlæg skrevet mellem den 26. september 2005, kl. 15:48 og den 29. september 2005, kl. 12:43. De sytten er svar på Sorin Lupans Gruppe 1-indlæg. Det attende (nr. otte i rækken) er skrevet af Sorin Lupan. I det følgende citeres fra fem af disse indlæg :48 og 19:39 (Gruppe 2, nr. fire og fem) På internetdiskussionsbasen analyserede Thorvald Aagaard og Jens Ulrik Fougt

12 den 26. september 2005 henholdsvis kl og kl de sidste 15 spil i Hecht Cup og konkluderede, at de ikke havde kunnet konstatere noget unaturligt eller bemærkelsesværdigt. Jens Ulrik Fougt afsluttede sit indlæg, der bærer overskriften Snup en tudekiks!, således: Og hvorfor gider jeg skrive alt dette? Jo, ser I jeg var turneringsleder i Hecht Cup. Under turneringen fremkom der intet af det Sorin fremfører i sine indlæg her på siden. (Det første indlæg i denne tråd og de 2 indlæg i en anden tråd fra i dag, hvor Sorin snakker med sig selv) Og det var sikkert fornuftigt af Sorin! Jeg havde, fuldstændig uden at betænke mig, smidt ham ud af turneringen. Det er naturligt at være skuffet, når man har ført længe og så bliver slået på målstregen, men det er ikke i orden under nogen omstændigheder at udtale sig som Sorin gør. Hvis man ikke kan kontrollere sin skuffelse, skal man nok ikke forsøge sig med en sport, hvor gentlemanship er en del af grundlaget :50 (Gruppe 2, nr. otte) I dette indlæg besvarede Sorin Lupan Jens Ulrik Fougts foranstående indlæg således: Du har fuldstændig ret JUF! Jeg var meget skuffet og det var helt forkert af mig at udtale mig på denne måde! Tastaturet var hurtigere end hjernen beklager! Turneringen havde den rette og retfærdige vinder! Undskyld indlægget! mvh sorin PS: Jeg har snuppet en tudekiks! :19:59 (Gruppe 2, nr. elleve) Boye Brogeland skrev i dette indlæg følgende: Til Sorin. Gratulerer med andreplassen! Før turne-

13 ringen sa jeg til din makker at det hadde vaert moro med en repriss af den første Hecht Cup i 2000 (Lupan-Godtfredsen vant foran Brogeland-Sælensminde). Det gikk jo nesten. Fem år senere får vi foruten flere euro dansk dynamit på kjøpet. Jeg vet like hvor stor sprengkraft det er i det du skriver, Sorin, men jeg liker action både på og under det grønne bord. Derfor hvis vi begge bliver invitert til Hecht Cup neste år håper jeg du forstår at 2005 ble enda noen hakk artigere enn Jeg gidder ikke å arrestere deg for faktafeilene i indlegget ditt. Mer moro hadde det været å gjenleve de sidste 15 spillene sammen med deg og andre lesere. Det var en fantastisk morsom avslutning på en alltid like flott turnering. Dessverre er jeg nødt til å priotere en hektisk innspurt på neste utgave av bridgemagasinet mitt, Bridge i Norge. Men ønsker du å lese mer om slike vidunderlige comebacks i EMfinalen i mix-lag var det svenskene som ble sure er du hjertelig velkommen til å abonnere. Hilsen Boye Brogeland, Som fortsatt synes det er dejlig å være norsk i Danmark! Sorin Lupan besvarede dette indlæg den 30. september 2005, kl. 01:00, jf. nedenfor under Gruppe 3 (nr. et) i denne kolonne :03 (Gruppe 2, nr. seksten) I dette indlæg skrev NN blandt andet følgende: It is very nice to see how whole Northern Europe is backing up on Boye and Erik! Every country has its lunatics, you ve just met ours. Anyway, Sorin should have chosen to accuse another pair of cheating if he wanted to be successful, Boye has the innocent look of an angel Sorin Lupan besvarede dette indlæg den 30. september 2005, kl. 03:14:09, jf. neden for under Gruppe 3 i venstre kolonne, nr. 7 i kendelsen af 10. oktober Det er i den appellerede kendelse lagt til grund, at også indlæggene nr. 8 og 9 under Gruppe 3 i venstre kolonne, der er skrevet

14 den 30. september 2005, kl. 03:52:30 og kl. 03:58:46, er skrevet af Sorin Lupan som svar på NNs indlæg. Gruppe 3 Elleve indlæg skrevet den 30. september 2005 i tidsrummet mellem kl. 01:00 og kl. 04:13. Otte indlæg kan umiddelbart tilskrives Sorin Lupan. I det følgende citeres fra syv af disse elleve indlæg :00 (Gruppe 3, nr. et) I dette indlæg besvarede Sorin Lupan Boye Brogelands foranstående indlæg af 28. september 2005 således: hej boye du må undskylde at jeg brugte jer som prøveklud! jeg forsøgte at bevise noget! Og jeg vandt mit væddemål! I har selvfølgelig fortjent at vinde turneringen ingen tvivl om det! men havde I været et polsk eller italiensk par så havde været andre boller på suppen -! så ville reaktionen havde været desværre helt anderledes tror jeg! Forsøget har endvidere endnu en gang vist hvor sjovt internettet er uanset hvor ringe og ubetydelig man er i hvertfaldt i bridgemæssigt forstand så kan man udtrykke sin mening Sorin :14:09 (Gruppe 3, nr. seks) NB man skal kende sine modstandere sorin dear NN u should learn some foreign languages before u make statements here. U r a girl used by bridgeplayers but thats doesnt give u the right i tnk to make statements of that kind a bitch doesnt get much consideration not even here in denmark we use u but we dont have much respect for u i tnk u should shut your mouth and be a bitch like u r dont comment things u dont understand. ok bitch?

15 NB sorin :28:58 (Gruppe 3, nr. syv) Sorin Lupan besvarer her et indlæg skrevet den 28. september 2005 af hollænderen Frank Burghout :49:32 (Gruppe 3, nr. otte) Dette indlæg er et ikke-navngivet indlæg, der under overskriften man skal kende sine modstandere 3 Besvar har følgende ordlyd: Du bliver nok klogere, bøsse karl :52:30 (Gruppe 3, nr. 9) man skal kende sine modstandere luder I will teach u good manners. trust me :58:46 (Gruppe 3, nr. ti) man skal kende sine modstandere f u bitch Jeg håber du er klar over hvad du skriver luder? du kommer til at betale for al det lort bitch f u :13:11 (Gruppe 3, nr. 11) Sorin Lupan besvarede her et indlæg, som GeO Tislevoll havde skrevet den 28. september 2005, således: man skal kende sine modstandere s geo- du forstår intet-det danske bridgeforhold er anderledes end i norge,,, her spiller kun middelmådige par på landsholdet her laver man ikke udtgelsesturneringer. Her er nogle som har taget patent på landsholdet som deres eget egendom det forlarer de danske resul-

16 tater,,,, bridge i dk er anderledes her har man ikke lvat udtagelsgesturnerniner i 30 år man er mange for at de rigtige vinder --- man holder fast på de samme som aldrig vinder noget. mvh Sorin Gruppe 4 Fire indlæg skrevet den 30. september 2005 i tidsrummet mellem kl. 08:54 og kl. 11:11:47. Ingen af disse er skrevet af Sorin Lupan. Neden for citeres det sidste af disse fire indlæg :11:47 (Gruppe 4, nr. fire) I dette indlæg, der er forfattet af Stjans, hedder det blandt andet: et ban af Sorin for en helt uacceptabel hård og nedværdigende tone... Men at begynde at kalde NN for luder, det er simpelthen for meget Gruppe 5 Femten indlæg skrevet den 30. september 2005 i tidsrummet mellem kl. 15:50 og kl. 18:10. Otte af disse kan umiddelbart tilskrives Sorin Lupan. I det følgende citeres fra fem af disse femten indlæg :50:28 (Gruppe 5, nr. et) Et ikke navngivet indlæg, der er skrevet til Stjans (jf. ovenfor indlægget af 30. september 2005, kl. 11:11:47), er skrevet med store bogstaver og indeholder blandt andre følgende udsagn: OM LUDERE SKAL DU IKKE UDTALE DIG HVIS JEG SKRIVER FUCK U BITCH :12:48 (Gruppe 5, nr. ti) man skal kende sine modstandere F U FRANK IF SOME DANISH BRIDGE.BITCH CON- TACTED U

17 WE HAVE MANY BRIDGE BITCHES HERE. Bitches ARE BITCHES HOLLAND FU NOT UR FRIEND SORIN Der er mellem dette indlæg og indlægget kl. 17:29:52, jf. neden for i venstre kolonne, ikke skrevet indlæg i debatten :29:52 (Gruppe 5, nr. elleve) FUCK NORGE FUCK NORGE FUCK NORGE :32:00 (Gruppe 5, nr. tretten) FUCK NORGE FUCK NORGE FUCK NORGE :43:29 (Gruppe 5, nr. fjorten) FUCK NORGE f norge fuck all norge :10:12 (Gruppe 5, nr. femten) FUCK NORGE Rói á Rógvu Joensen Gå i seng Sorin Ad bilag Af bilag 12.2 fremgår det, at Danmarks Bridgeforbund i af 3. oktober 2005, kl , gjorde Sorin Lupan bekendt med, at Danmarks Bridgeforbund på baggrund de oven for refererede tiltalepunkter rejste sag mod Sorin Lupan i henhold til forbundets vedtæg-

18 ter 13 og 14. Sorin Lupan blev gjort bekendt med, at sagens ville blive behandlet af Hovedbestyrelsen på et møde den 8. oktober 2005 i Viborg, og Sorin Lupan blev opfordret til at give møde for Hovedbestyrelsen den pågældende dag og gerne med advokat eller anden bisidder. Sorin Lupan blev endvidere gjort bekendt med, at han inden mødet kunne afgive skriftlige indlæg til Hovedbestyrelsen, og at han kunne rekvirere det skriftlige materiale, der ville foreligge for Hovedbestyrelsen på mødet. Sorin Lupan skrev i den anledning den 3. og 4. oktober 2005 blandt andre følgende syv e- mailbreve til Danmarks Bridgeforbund og dets generalsekretær Henning Jensen. 1. Sorin Lupans af 3. oktober 2005, kl , benævnt Skrivelse til DBF s Hovedbestyrelse Til Henning Jensen Udtalelserne som er citeret i Deres indlæg - var uovervejede og meningsløse. Og kom efter en trættende turnering og efterfølgende privat fest. Dagen efter kom jeg en uforbeholden undskyldning, og trak udtalelserne fuldt ud tilbage. Jeg blev fikseret - og mistede dømmekraften - der jeg efter turneringen - blev af flere tilskuere blev gjort opmærksom på den meget usandsynlige score på ca. 85% i 9 spil i slutningen af en turnering med deltagelse af topper. Jeg blev kontaktet efter turneringen af flere bridgespillere som synes at det var en helt usædvanlig score! Der snakkes meget om bridgeresultater også hvis man ikke fremfører sine synspunkter på nettet! Man kan score over 80 % i en ujævn turnering - det har jeg også gjort for 15 år siden - men der er næsten aldrig set i en topbridge turnering. Ikke desto mindre trak jeg mine udtalelser tilbage, og indrømmede at jeg reagerede forkert! Sagen var sådan set afsluttet - se også mailen fra det norske par. Bagefter blev jeg svinet til på Thorvalds side med udtalelser som "lunatic" o.l. Jeg lod mig provokere og svarede - jeg indrømmer - på en forkert måde. Tråden er efterfølgende fjernet fra hjemmesiden. Men der er nogle at de fremførte bemærkninger som jeg ikke kender til - og er ikke skrevet af mig. Mine indlæg er underskrevet! Når dette er sagt, vil jeg understrege at det drejer sig om en privat afviklet turnering, uden nogen som helst involvering eller indblanding fra Dansk Bridgeforbund. Det er en turnering afviklet udelukkende på basis af spillernes egne indskud - det koster kr./ par at deltage. Indskud =54x 2000 kr. = kr. Præmier: I alt ca kr. Den sideløbende præmiepulje er en gamblers pulje hvor indsatserne bliver efterfølgende fordelt blandt de bydende. Der skal nævnes at der var ca kr. i gamblers pulje. Turneringen efterfulgtes af nogle vilde fester med masser af druk og gambling, konflikter, alle mulige beskyldninger og efter sigende - også slagsmål. Der blev ikke uddelt DBF mesterpoints, og DBF fremkommer på ingen måde som medarrangører, sponsor eller observatør. Det eneste DBF har med turneringen at gøre at der spilles bridge - vel at mærke en meget specielt form for bridge med gamblerpenge involveret.

19 Jeg vil også nævne at mine - uheldige og uovervejede - udtalelser kom på privat hjemmeside - som igen ikke har noget men Dansk Bridgeforbund at gøre og berører ingen i Bestyrelsen eller de ansatte i DBF. For at opsummere: Det drejer sig om: - En speciel form for gamblerturnering med efterfølgende drukorgie m.m., uden nogen som helst indblanding (heldigvis) fra DBF. - Nogle personlige udtalelser som berører de deltagende gamblere, hvor ingen har nogen som helst tilknytning til DBF. Mange af dem blev rigtig uvenner i drukorgier m.m. efter turneringen. - Udtalelser fremført på private hjemmesider - der er ca. 1 mia. hjemmesider i verden - og formodentligt mange titusinder bridgehjemmesider. - De involverede personer har forsonet sig på hjemmesiden Jeg vil deltage gerne i et møde derom, men jeg rejser til udlandet i perioden Jeg synes det er besynderligt at DBF overhoved tager en sådan - efter min mening - helt privat sag op! I de tidligere sager som DBF lagde mod mig kunne man "forsvare" sig at der er "offentlige" personer tilknyttet til DBF som blev berørt. At der var en turnering arrangeret af DBF. At der var udtalelser på DBF's egen hjemmeside. Ingen af disse er tilstede. Hvad er grunden af DBF tager denne sag op? Som efter alles - med få undtagelser, helt sikkert af private årsager - er igen sag! Jeg er ikke i tvivl om hvad årsagen er... Jeg har for megen succes, er formodentligt den bedste (eller blandt de bedste) bridgespiller i Danmark og tiltrækker megen misundelse. Men jeg indrømmer jeg dummer mig meget! Og skriver dumme ting uden at tænke mig om! Der er også den tavse flertal som findes - ikke kun dem der aggressivt fremfører synspunkter - især på private hjemmesider! Og jeg har intet ønske at aktivere dem, og starte en skandale. Hvis DBF mener at jeg skal komme med en yderligere undskyldning - gør jeg det gerne. Jeg har allerede indrømmet at det var forkert det jeg skrev. Med venlig hilsen Sorin Lupan P:S. Min skrivelse bedes uddelt til Hovedbestyrelsen 2. Sorin Lupans af 3. oktober 2005, kl Jeg kan godt fortale Jer i Hovedbestyrelsen at hvis I bliver ved med at genere mig vil jeg sagsøge Jer alle sammen og kontakte alle dagblade, Så går det videre til DIF - når I prøver at forsvare pengespil,, gambling, skatteunddragelse., og måske kriminellviksomhed i Danmark. I bliver alle sammen meldt til skattevæsenet - det kan jeg godt love Jer for. jeg er een som prøver at undgå en ikke kriminell virksomhed i danmarrk. AL jeres skattefidusser - med turneringsledere uden bilag - mv vil blive almeldt. jeg hader snydere og bedragere. Stop med at genere mig.

20 den eneste årsag at I generer mig er fordi jeg kan ikke acceptere jeres skattesnyd. Og fordi jeg er den bedste spiller i landet. den her sag kommer meget langt. jeg har beskyttet jer men nu er det slut. stop nu. før der er for sent. sorin lupan 3. Sorin Lupans af 3. oktober 2005, kl hvis jeg ikke får en undskyldning med et samme - så fremlægger jeg ale disse forhold på nettet DBF må være medskyldigt i ale de ulovlige gamblerspil hos hecht cup og lignende. når dbf tager stilling til alle disse ulovligheder, som de måtte være bekendt med og acceptere dem det må DBF bestyrelse står til ansvar for. Står DBF for Hecht Cup eller ej? accepterer DBF de ulovligheder i forbindelse med turnerinegen? er skattesnyd acceptabelt for DBF's bestyrelse? s l 4. Sorin Lupans af 3. oktober 2005, kl prins Henrik får også en skrivelse om dette her... det bliver spændende at se om hab stadigvæk er "protector" for dette her... han får kopi af disse skrivelser mvh sl 5. Sorin Lupans af 3. oktober 2005, kl er det fordi "formanden" ligger som nærmest næstsisdt? og er han bange for at møde mig? hvis du er en mand knud-aage så vil du prøve at møde mig ved bordet----- men det tør du nok ikke... du ved du får tæsk... jeg gier dig 20 imps i forskud. tør du så? mvh sorin 6. Sorin Lupans af 4. oktober 2005, kl Generalsekretær Henning Jensen referer til Young Sharks hjemmeside. Jeg ved ikke præcist hvad hans opgaver er, men hvis det omfatter surfing på nettet så vedlægger jeg til information billeder som jeg har hentet her til morgen på den nævnte hjemmeside... Billederne er på Young Sharks hjemmeside under fotoalbum. der er andre billeder som er endnu være... Det viser hvor seriøst man skla tage denne hjemmeside. Jeg undlader at komme med flere eksempler - på nuværende tidspunkt - fra denne side eller fra Thorvalds side... mvh Sorin Lupan 7. Sorin Lupans af 4. oktober 2005, kl

Besøgsforbud til gæst på plejecenter

Besøgsforbud til gæst på plejecenter Besøgsforbud til gæst på plejecenter En kvindes mor havde i nogle år inden sin død været beboer på et plejehjem. I forbindelse med at kvinden besøgte sin mor, opstod der konflikter mellem kvinden og personalet

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Anke af DANAs afgørelse

Anke af DANAs afgørelse Klager: Peter 6330 Padborg E mail: Mobil: Anke af DANAs afgørelse Jeg anker hermed DANAs afgørelse og afslag på min ret til dagpenge. Endeligt afslag og DANAs fastholdelse af deres vurdering er modtaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00.

83. møde. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1. Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00. Fredag den 2. maj 2014 (D) 1 83. møde Fredag den 2. maj 2014 kl. 10.00 Af justitsministeren (Karen Hækkerup). (Fremsættelse 29.01.2014). Kl. 10:00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 178: Forslag

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som statsautoriseret revisor fra den 28. februar 1986. Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 37/2009 Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 13. juli 2009 har Statsadvokaten

Læs mere

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009

KENDELSE. afsagt torsdag den 5. februar 2009 1 KENDELSE afsagt torsdag den 5. februar 2009 i faglig voldgiftssag nr. 2008.155 Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for A (advokat Poul Heidmann) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter:

Sagsforløbet fremgår i store træk af det vedhæftede materiale i filen. Jeg vil dog særligt fremhæve følgende punkter: Fastnet - Udebleven tekniker (behandlet den 3.11. & 1.12.04) Opkrævning af startgebyr for tekniker på kr. 375,00 i forbindelse med fejlretning, samt dårlig kundeservice. Vedr. nedenstående Sagsforløbet

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. november 2011

Arbejdsrettens dom af 24. november 2011 Arbejdsrettens dom af 24. november 2011 i sag nr. A2010.0535: KL for Københavns Kommune og for en række selvejende institutioner (advokat Jørgen Vinding) mod Landsorganisationen i Danmark for FOA Fag og

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Dansk Avis Omdelings klage til pressenævnet

Dansk Avis Omdelings klage til pressenævnet Dansk Avis Omdelings klage til pressenævnet Bilagsoversigt 1. DAOs klage til DR af 11. marts 2008 2. DRs besvarelse (afvisning) af klagen 16. marts 2008, med rødt tilføjet DAOs kommentarer til hvert enkelt

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad

GOD ADVOKATSKIK. 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser. Jakob S. Arrevad GOD ADVOKATSKIK 2010/2011 tillæg til DOMSSAMLING med visse kommentarer og med advokatnævnskendelser 2011 Jakob S. Arrevad 1 1. Advokatsamfundets disciplinærsystem - reaktions- og sanktionsmuligheder...

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 November 2004 52. år gang Brancheafdelingens generalforsamling Side 4 side 4 Indhold Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 26 HJERNEVRIDEREN

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Ret til kærlighed uden grænser

Ret til kærlighed uden grænser Nyhedsbrev nr. 47 oktober 2008 Ret til kærlighed uden grænser Støtte-arrangement på Rådhuspladsen i København Lørdag d. 18.oktober mellem 16.00 og 21.00 Jesper Klein åbner ballet, efterfulgt af RePeatles,

Læs mere

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer?

Er manden virkelig skør, eller kan han rent faktisk have ret i sine pointer? Klage over afgørelse Der er flere ukorrekte fakta i jeres afgørelse, samt et tidligere sagsforløb med AJKS, som jeg ikke havde troet skulle få betydning for sagen. Ikke desto mindre har DANA fra første

Læs mere

12. møde. Torsdag den 5. november 2009 (D) 1

12. møde. Torsdag den 5. november 2009 (D) 1 Torsdag den 5. november 2009 (D) 1 12. møde Torsdag den 5. november 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 13: Forespørgsel til undervisningsministeren om helhedsskoler.

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1

avisen LANDSFORENINGEN & af Patientrådgivere e Bistandsværger i Danmark oktober 2012 Nr. 89 ISSN 1396-2620 LPD avisen 1 oktober 2012 Nr. 89 avisen ISSN 1396-2620 FAGLIGT TALT... Vejledning om vederlag og godtgørelse til bistandsværger Kørselsgodtgørelse Formandens kommentar til afgørelsen fra Rigspolitiet Anstalten ved

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere