Arbejdsmarkedsredegørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsredegørelse"

Transkript

1 Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2002 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen Marts 2002

2

3 Indhold 1. Sammenfatning Forventninger til beskæftigelsen Forventninger til ledigheden Flaskehalssituationen 4 2. Grundlaget for rådenes redegørelser Datagrundlag Udviklingen på arbejdsmarkedet Baggrund for vurderingerne af situationen 8 3. Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Den offentlige sektor Fremstillingssektoren Bygge- og anlægssektoren Servicevirksomhed Sammenfatning af rådenes beskæftigelsesprognoser Forventninger til udviklingen i ledigheden Ledigheden i 1. kvartal Ledigheden i 4. kvartal Ledigheden opdelt på a-kassegrupper Ledigheden opdelt på AF-regioner Ledigheden opdelt på køn og alder Træfsikkerhed Flaskehals- og balanceproblemer i den offentlige sektor Aktuelle flaskehalsproblemer Mulige flaskehalsproblemer på længere sigt Øvrige balanceproblemer Flaskehals- og balanceproblemer i fremstillingssektoren Aktuelle flaskehalsproblemer Mulige flaskehalsproblemer på længere sigt Øvrige balanceproblemer 27

4 7. Flaskehals- og balanceproblemer i bygge- og anlægssektoren Aktuelle flaskehalsproblemer Mulige flaskehalsproblemer på længere sigt Øvrige balanceproblemer Flaskehals- og balanceproblemer i servicesektoren Aktuelle flaskehalsproblemer Mulige flaskehalsproblemer på længere sigt Øvrige balanceproblemer Initiativer på flaskehalsområderne 37 Bilag: 1 Forklaring af de anvendte begreber til beskrivelse af mangelsituationer på arbejdsmarkedet 2 Uddybende materiale vedr. rådenes forventninger til beskæftigelsen 3 Uddybende materiale vedr. rådenes forventninger til ledigheden 4 Initiativer til forebyggelse af flaskehalsproblemer

5 1 Sammenfatning 1 Sammenfatning 1.1 Forventninger til beskæftigelsen Skema 1.1 viser, hvilke brancher der forventes at have den mest positive udvikling i beskæftigelsen i 1. kvartal 2002, henholdsvis i 4. kvartal år 2002, når der sammenlignes med de tilsvarende kvartaler et år tilbage. Det skal indledningsvis fremhæves, at rådenes prognoser for beskæftigelsen er udarbejdet før finanslovsforslaget for 2002 blev offentliggjort. Skema 1.1 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i 1. kvartal 2002 og 4. kvartal 2002 fordelt på brancher 1. kvartal kvartal 2002 STØRRE STØRRE * Sundhedsvæsen m.v. * Forretningsservice m.v. * Mineralolie-, kemisk og plastindustri mv. * Sundhedsvæsen m.v. * Sociale institutioner m.v. * Mineralolie-, kemisk og plastindustri m.v. * Engros- og agenturhandel undt. m. biler * Undervisning * Træ-, papir og grafisk industri * Engros- og agenturhandel undt. m. biler * Sociale institutioner m.v. UÆNDRET * Detailhandel og reparationsvirks. inkl. biler * Renovation, foreninger og forlystelser m.v. * Træ-, papir og grafisk industri * Post og telekommunikation * Nærings- og nydelsesmiddelindustri * Hotel- og restaurationsvirksomhed m.v. * Bygge- og anlægsvirksomhed * Energi- og vandforsyning, råstofudvinding * Jern- og metalindustri * Detailhandel og reparationsvirks. inkl. biler * Undervisning UÆNDRET * Jern- og metalindustri * Renovation, foreninger og forlystelser m.v. * Forretningsservice * Energi- og vandforsyning, råstofudvinding * Finansierings og forsikringsvirksomhed * Tekstil- og beklædningsindustri * Møbelind. og anden ind., herunder sten, MINDRE ler og glas * Landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri * Transportvirksomhed * Tekstil- og beklædningsindustri * Hotel- og restaurationsvirksomhed m.v. * Offentlig administration * Transportvirksomhed MINDRE * Møbelind. og anden ind., herunder sten, * Landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri ler og glas * Finansierings og forsikringsvirksomhed * Nærings- og nydelsesmiddelindustri * Offentlig administration * Bygge- og anlægsvirksomhed * Post og telekommunikation Anm.: Brancherne, som rådene forventer får en større beskæftigelse, er sorteret efter, hvor positive forventningerne er, således at brancherne med de mest positive forventninger er placeret øverst under kategorien større. På tilsvarende måde er brancherne, hvor der ventes en mindre beskæftigelse, sorteret, så brancherne med de mest negative beskæftigelsesforventninger er placeret øverst under kategorien mindre. Såfremt andelen af råd, der venter uændret beskæftigelse, udgør mere end 60 pct. af beskæftigelsen inden for den enkelte branche, kategoriseres dette som uændret beskæftigelse. (se også bilag 2, tabel 2a) Marts

6 1 Sammenfatning På baggrund af rådenes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen fordelt på brancher fremgår det, at det høje beskæftigelsesniveau synes at stabilisere sig i 1. kvartal Beskæftigelsen ventes således stort set at være uændret i 1. kvartal 2002 sammenlignet med samme kvartal i De mest positive forventninger til beskæftigelsen er inden for sundhedsvæsenet samt mineralolie-, kemisk og plastindustri i 1. kvartal Rådene forventer derimod faldende beskæftigelse inden for blandt andet landbrug m.v. samt tekstil- og beklædningsindustri på kort sigt. Det er hovedsagelig de sjællandske regioner, der venter stigende beskæftigelse, undtaget er dog Storkøbenhavn, som venter uændret beskæftigelse i 1. kvartal Hovedparten af de jyske regioner venter ligeledes uændret beskæftigelse på kort sigt. Derimod ventes faldende beskæftigelse i Sønderjylland, Viborg og Fyn i 1. kvartal På langt sigt er der igen forventning om stigende beskæftigelse inden for størstedelen af brancherne. De største stigninger i beskæftigelsen ventes inden for forretningsservice og sundhedsvæsenet. Derimod ventes de største fald i beskæftigelsen inden for landbrug m.v. samt finansieringsog forsikringsvirksomhed. Der er generelt mere optimistiske forventninger til den samlede udvikling i beskæftigelsen i regionerne på langt sigt end på kort sigt. Således ventes stigende beskæftigelse i stort set alle regioner. Dog ventes faldende beskæftigelse i Viborg og Bornholm i 4. kvartal Forventninger til ledigheden Tabel 1.1 viser rådenes forventninger til ledigheden i 1. kvartal 2002 og 4. kvartal 2002 sammenholdt med de samme kvartaler året før. Rådene skønner, at der i 1. kvartal 2002 i gennemsnit vil være ledige, hvilket er et fald på knap personer (4,4 pct.) sammenlignet med samme kvartal året før. For 4. kvartal år 2002 venter rådene, at i gennemsnit personer vil være ledige. Sammenlignet med 4. kvartal 2001 svarer det til et fald på knap personer (0,9 pct.). 2 Marts 2002

7 1 Sammenfatning Tabel 1.1 Antal ledige omregnet til fuldtidsledige i 1. og 4. kvartal Kvartal 4. Kvartal *) *) Ændring i procent: ,6-7, ,4-0,9 *) Arbejdsmarkedsrådenes forventninger til udviklingen i ledigheden - baseret på rådenes vurderinger, som er afgivet i januar Skema 1.2 viser rådenes forventninger til udviklingen i ledigheden i 1. kvartal 2002 og 4. kvartal 2002 sammenlignet med de tilsvarende kvartaler året før fordelt på AF-regioner og a-kassegrupper. Skema 1.2 Forventninger til udviklingen i ledigheden i 1. kvartal 2002 og 4. kvartal 2002 fordelt på a-kassegrupper og AF-regioner A-kassegrupper AF-regioner 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2002 Fald Fald Fald Fald * Metalarbejdere * Byggefag * Storkøbenhavn * Vejle * Øvrige a-kasser * Øvrige a-kasser * Vestsjælland * Frederiksborg * Fremstillingsfag * Akademikere * Ribe * Århus * Akademikere * Metalarbejdere * Nordjylland * Ringkøbing * Selvstændige * Specialarbejdere * Fyn * Storkøbenhavn * Tekniske fuktionærer m.v. * Vejle * Vestsjælland * Funktionærer og tjeneste- Uændret * Storstrøm mænd m.v. * Funktionærer og tjeneste- * Frederiksborg Uændret * Handels- og kontorfunk- mænd m.v. * Århus * Storstrøm tionærer * Handels- og kontorfunk- * Roskilde * Kvindelige arbejdere tionærer * Sønderjylland Stigning * Specialarbejdere * Tekniske funktionærer m.v. * Viborg * Sønderjylland * Byggefag * Bornholm Stigning Uændret * Fyn * Kvindelige arbejdere * Ringkøbing * Ribe * Fremstillingsfag * Roskilde * Selvstændige Stigning * Viborg * Bornholm * Nordjylland Anm.: A-kassegrupper (AF-regioner), som rådene forventer får en mindre ledighed, er sorteret efter, hvor positive forventningerne er, således at a-kassegrupperne (AF-regionerne) med de mest positive forventninger er placeret øverst under kategorien fald. På tilsvarende måde er a-kassegrupper (AF-regioner), hvor der ventes en stigning i ledigheden, sorteret, så a-kassegrupperne (AF-regionerne) med de mest negative forventninger til ledighedsudviklingen er placeret øverst under kategorien stigning. Marts

8 1 Sammenfatning I 1. kvartal 2002 ventes faldende ledighed for alle a-kassegrupper. Det største fald i ledigheden ventes for metalarbejdere og øvrige a-kasser. Storkøbenhavn og Vestsjælland venter de største fald i ledigheden. Ringkøbing venter uændret ledighed, og Bornholm venter som den eneste region stigende ledighed i 1. kvartal På langt sigt (4. kvartal 2002) er billedet knap så positivt. Således ventes kun faldende ledighed for fem a-kasser, hvorimod der for de resterende a-kasser enten forventes stigende eller uændret ledighed. De største ledighedsfald ventes for byggefag og øvrige a-kasser. Den største stigning i ledigheden forventes for kvindelige arbejdere. Fordelt på regioner er billedet ligeledes mere negativt på langt sigt. Således ventes kun faldende ledighed i seks regioner, hvorimod der ventes stigende ledighed i syv regioner. De største fald i ledigheden forventes at være i Vejle og Frederiksborg. Modsat ventes de største ledighedsstigninger i Sønderjylland og Bornholm i 4. kvartal Flaskehalssituationen Det vurderes, at flaskehalssituationen på det offentlige område stort set er uændret sammenlignet med det foregående kvartal. Mange regioner har dog fortsat flaskehalsproblemer især for faggrupperne sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt folkeskolelærere, jf. skema 1.3. Skema 1.3 Flaskehalsproblemer på det offentlige arbejdsmarked i 1. kvartal 2002 Sundhed Sociale område Undervisning mv. * Sygeplejersker * Social- og sundhedsassistenter * Folkeskolelærere * Læger * Socialrådgivere og * Undervisere i IT * Lægesekretærer socialformidlere * Skatterevisorer * Jordemødre * Social- og * Gymnasielærere * Laboranter sundhedshjælpere * IT-medarbejdere * Audiologiassistenter * Psykologer * Radiografer Anm.: Flaskehalsproblemerne er opstillet efter, hvor mange regioner, der vurderer at have flaskehalsproblemer på området. 4 Marts 2002

9 1 Sammenfatning Det private arbejdsmarked er stadig præget af flaskehalse inden for langt de fleste brancher. Samlet set er der dog konstateret færre flaskehalse i 1. kvartal 2002 sammenlignet med 4. kvartal Det er især inden for servicesektoren samt bygge- og anlægssektoren, at der er konstateret færre flaskehalse. Det er fortsat kun Bornholm og Fyn, der ingen aktuelle flaskehalsproblemer har. Inden for bygge- og anlægsområdet er elektrikere den faggruppe, der er størst mangel på. Regionerne kan endvidere fortsat konstatere flaskehalsproblemer for maskinsnedkere med CNC-kendskab, smede, tømrere, ITpersonale samt bagere, jf. skema 1.4. Skema 1.4 Flaskehalsproblemer på det private arbejdsmarked i 1. kvartal 2002 Fremstilling Bygge- og anlæg Service * Maskinsnedkere med * Elektrikere * IT-personale CNC-kendskab * Tømrere og snedkere * Bagere * Smede * Gulvbelægningsarbejdere * Slagtere * Plastmagere m.v. * VVS-montører * Kokke * Svejsere * Murere * Tjenere * Maskinarbejdere med * Tekniske isolatører * Frisører CNC-kendskab * Glarmestre * Autolakerere * Værktøjsmagere * Anlægs- og bygningsstruktører * Køkken- og * Ingeniører * Bygningsmalere kantineassistenter * Elektronik- og * Brolæggere * Revisorer/finansmedarb. automatikmekanikere * Kloakmestre/rørlæggere * Advokatsekretærer * Elektronikteknikere * Anlægsgartnere * Bogholdere, regnsksabsass. * Industrislagtere * Engroshandelsassistenter * Møbelpolstrere * Lastbilmekanikere og land- * Procesoperatører (ny) brugsmask.mekanikere * Mejerister/mejeriteknikere * Smørrebrødsjomfruer * Skibsbyggere * Hotelreceptionister * Sprøjtestøbere * Delikatesseassistenter * Rørfittere * Tårn/mobilkranførere * Maskinteknikere * Skibsmaskinister * Industrioperatører * Tandklinikassistenter (ny) * Nådlere (ny) * Industrielektrikere (ny) Anm.: Flaskehalsproblemerne er opstillet efter, hvor mange regioner der vurderer at have flaskehalsproblemer på området. Marts

10

11 2 Grundlaget for rådenes prognoser 2 Grundlaget for rådenes redegørelser 2.1 Datagrundlag Som led i AF-systemets løbende overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet har de 14 arbejdsmarkedsråd vurderet udviklingen i beskæftigelsen og ledigheden i 1. kvartal 2002 og 4. kvartal Rådene har samtidig vurderet forekomsten af flaskehals- og balanceproblemer 1 og redegjort for forebyggende initiativer i denne sammenhæng 2. Rådenes vurderinger er bl.a. baseret på den viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, som AF har opnået gennem godt virksomhedsbesøg og øvrige kontakter med både organisationer og nøglepersoner i 4. kvartal Stort set alle AF-regioner har etableret "faste paneler" bestående af nøglevirksomheder, som periodisk spørges om beskæftigelsesforventninger, uddannelsesbehov mv Udviklingen på arbejdsmarkedet Rådenes prognoser må ses i sammenhæng med den generelle økonomiske udvikling Rådenes prognoser er udarbejdet under indtryk af, at den danske økonomi fortsat er stabil, om end der er forventning om en svagere udvikling i økonomi og aktivitetsniveau end tidligere. Finansministeriet forventer ifølge den seneste Økonomisk Redegørelse fra januar 2002 samlet set en fremgang i beskæftigelsen i Danmark i Både inden for den private og den offentlige sektor forventer Regeringen stigninger i beskæftigelsen i 2001 Finansministeriet skønner i den Økonomiske Redegørelse fra januar 2002, at beskæftigelsen i den private sektor i 2002 vil falde med i forhold til I 2003 ventes beskæftigelsen at stige med personer i den private sektor. I den offentlige sektor ventes en stigning i beskæftigelsen på hhv og personer i 2002 og Finansministeriet vurderer, at arbejdsstyrken vil stige med i 2002 og i 2003 med personer. Endvidere forventer Finansministeriet et ledighedsniveau på personer i 2002 og i 1 En præcis definition af de anvendte begreber til beskrivelse af flaskehals- og balanceproblemerne på arbejdsmarkedet findes i bilag 1. 2 Se skema 4.A og B. Marts

12 2 Grundlaget for rådenes prognoser Således er der en forventning om, at ledighedsudviklingen kan have tendens til stagnation eller stigning blandt andet som konsekvens af den internationale økonomiske afmatning. Aktuelle tal fra Danmarks Statistik (opgjort på grundlag af ATPindbetalingerne) viser, at beskæftigelsesudviklingen er forholdsvis stabil fra 3. til 4. kvartal Således faldt den private beskæftigelse med personer, mens den offentlige beskæftigelse steg med personer fra 3. kvartal til 4. kvartal 2001 (sæsonkorrigerede tal). 2.3 Baggrund for vurderingerne af situationen Det væsentligste usikkerhedsmoment i beskæftigelses- og ledighedsprognosen knytter sig til udviklingen i den internationale økonomi og påvirkning heraf på det danske arbejdsmarked. Som tidligere nævnt skal det bemærkes, at Rådenes prognoser er udarbejdet før finanslovsforslaget for 2002 blev offentliggjort. Flere forhold har betydning for prognosernes sikkerhed Derudover spiller det en rolle for ledighedsprognosen, i hvilken takt det er muligt at fastholde og udbygge aktiveringsindsatsen og dermed antallet af aktiverede ledige. Udviklingen i beskæftigelsen og ledigheden påvirkes endvidere af, i hvilket omfang udbuddet af arbejdskraft har de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Er der en særlig gunstig økonomisk udvikling på bestemte områder i økonomien, kan der opstå mangel på arbejdskraft og måske egentlig flaskehalsproblemer, selv om der er ledig arbejdskraft. 8 Marts 2002

13 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Arbejdsmarkedsrådene har vurderet udviklingen i beskæftigelsen både i 1. kvartal 2002 i forhold til samme kvartal i 2001 og i 4. kvartal 2002 sammenholdt med 4. kvartal Rådenes vurderinger af beskæftigelsesudviklingen beskrives i det følgende. 3.1 Den offentlige sektor Det skal indledningsvis fremhæves, at rådenes prognoser for beskæftigelsen inden for den offentlige sektor er udarbejdet før finanslovsforslaget for 2002 blev offentliggjort. Figur 3.1 viser rådenes samlede vurdering af udviklingen i beskæftigelsen inden for udvalgte branchegrupper i den offentlige sektor i 1. kvartal 2001, 1. kvartal 2002 og 4. kvartal De enkelte regioners andel af beskæftigelsen i de enkelte brancher er brugt som vægte. Figur 3.1 Rådenes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i udvalgte branchegrupper inden for den offentlige sektor i 1. kvartal 2001, 1. kvartal 2002 samt 4. kvartal 2002 sammenholdt med samme kvartaler året før Større Uændret Mindre pct. pct. pct. Sociale institutioner 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt kvt i fht. 4. kvt Sundhedsvæsen 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt kvt i fht. 4. kvt Undervisning 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt kvt i fht. 4. kvt Anm.: Rådenes forventninger til udviklingen i 1. kvartal 2002 og 4. kvartal 2002 er afgivet i januar 2002, mens forventningerne til beskæftigelsesudviklingen for 1. kvartal 2001 er afgivet i januar Skema 2.A og skema 2.B i bilag 2 giver en detaljeret oversigt over de enkelte råds vurderinger af de forskellige brancher. Marts

14 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Det er rådenes vurdering, at der er størst optimisme til beskæftigelsesudviklingen inden for sociale institutioner og sundhedsvæsen på kort sigt. Derimod er der knap så positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen for undervisningssektoren i 1. kvartal 2002 sammenlignet med året før. På langt sigt, 4. kvartal 2002, er prognoserne generelt mere positive for hele det offentlige område. Således forventer råd, der repræsenterer ca. 50 pct. af beskæftigelsen, stigende beskæftigelse sammenlignet med samme kvartal i 2001 inden for hele det offentlige område. Især inden for undervisningssektoren er forventningerne til beskæftigelsen på langt sigt mere positive end på kort sigt. 3.2 Fremstillingssektoren Figur 3.2 angiver rådenes vurdering af udviklingen i beskæftigelsen inden for udvalgte branchegrupper i fremstillingssektoren. Inden for fremstillingssektoren findes de mest positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen på kort sigt inden for kemisk- og plastindustri. De mest negative forventninger til beskæftigelsen findes inden for tekstil- og beklædningsindustrien i 1. kvartal Således venter råd, der repræsenterer over halvdelen af beskæftigelsen inden for branchen, at beskæftigelsen vil falde på kort sigt. Forventningerne til beskæftigelsesudviklingen inden for jern- og metalindustrien er noget mindre positive i 1. kvartal 2002 sammenlignet med samme kvartal Det høje beskæftigelsesniveau synes dog at have stabiliseret sig, idet råd, der repræsenterer 76 pct. af beskæftigelsen, enten venter uændret eller stigende beskæftigelse i 1. kvartal Inden for møbelindustrien er der også sket et skift til en mere negativ tendens i forventningerne til beskæftigelsesudviklingen i 1. kvartal 2002 sammenlignet med rådenes forventning til beskæftigelsen i 1. kvartal Således venter råd, der repræsenterer knap 42 pct. af beskæftigelsen inden for branchen, faldende beskæftigelse. Samtidig venter råd, der repræsenterer knap 30 pct. af beskæftigelsen, dog stigende beskæftigelse på kort sigt. 10 Marts 2002

15 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen På langt sigt, 4. kvartal 2002, er der generelt mere positive forventninger til beskæftigelsen inden for hovedparten af brancherne i fremstillingssektoren. De mest positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen i 4. kvartal 2002 er inden for kemisk- og plastindustri, nærings- og nydelsesmiddelindustri samt jern- og metalindustri. Figur 3.2 Rådenes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i udvalgte branchegrupper inden for fremstillingssektoren i 1. kvartal 2001, 1. kvartal 2002 samt 4. kvartal 2002 sammenholdt med samme kvartaler året før Større Uændret Mindre pct. pct. pct. Næring/Nyd.midd. 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt kvt i fht. 4. kvt Jern/Metal 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt kvt i fht. 4. kvt Kemisk/Plast 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt kvt i fht. 4. kvt Møbelindustri 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt kvt i fht. 4. kvt Tekstil/beklædning 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt kvt i fht. 4. kvt Anm.: Se figur Bygge- og anlægssektoren Figur 3.3 viser rådenes vurdering af udviklingen i beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren. Bygge- og anlægssektoren har tidligere været en sektor med store Marts

16 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen udsving i beskæftigelsen. Senest er udviklingen inden for sektoren blevet påvirket af de kraftige vinterstorme i december 1999 og januar 2000, der medførte en øget beskæftigelse på området. Figur 3.3 Rådenes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i udvalgte branchegrupper inden for bygge- og anlæg i 1. kvartal 2001, 1. kvartal 2002 samt 4. kvartal 2002 sammenholdt med samme kvartaler året før Større Uændret Mindre pct. pct. pct. Bygge- og anlægsvirksomhed 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt kvt i fht. 4. kvt Anm.: Se figur 3.1. Som det ses i figuren, er beskæftigelsesniveauet inden for bygge- og anlægssektoren fortsat generelt højt, idet råd, der repræsenterer 67 pct. af beskæftigelsen, enten venter stigende eller uændret beskæftigelse i 1. kvartal Hertil skal tilføjes, at flere regioner venter faldende ledighed for branchen på kort sigt. Således venter råd, der repræsenterer en tredjedel af beskæftigelsen, faldende beskæftigelse i 1. kvartal På langt sigt er forventningerne dog mere positive end på kort sigt. Således forventer råd, der repræsenterer 88 pct. af beskæftigelsen, enten stigende eller uændret beskæftigelse i 4. kvartal Ligesom det kun er råd, der repræsenterer 12 pct. af beskæftigelsen, der venter faldende beskæftigelse på langt sigt. 3.4 Servicevirksomhed Figur 3.4 viser rådenes vurdering af udviklingen i beskæftigelsen inden for udvalgte branchegrupper i servicesektoren. Hovedparten af brancherne har positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen inden for servicesektoren i 1. kvartal De mest positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen på kort sigt ses inden for engrosvirksomhed. Modsat de sidste to år, er forretningsservice m.v. i 1. kvartal 2002 ikke længere den branche med den største stigning i beskæftigelsen. 12 Marts 2002

17 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Figur 3.4 Rådenes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i udvalgte branchegrupper inden for servicesektoren i 1. kvartal 2001, 1. kvartal 2002 samt 4. kvartal 2002 sammenholdt med samme kvartaler året før Større Uændret Mindre pct. pct. pct. Forretningsservice 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt kvt i fht. 4. kvt Finansiering/Forsikring 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt kvt i fht. 4. kvt Hotel 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt kvt i fht. 4. kvt Post/Tele 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt kvt i fht. 4. kvt Engros 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt kvt i fht. 4. kvt Detail 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt kvt i fht. 4. kvt Transport 1. kvt i fht. 1. kvt kvt i fht. 4. kvt kvt i fht. 4. kvt Anm.: Se figur 3.1. Derudover er der sket en større ændring i beskæftigelsesudviklingen inden for hotel- og restaurationsvirksomhed i 1. kvartal 2002, idet kun råd, der repræsenterer 9 pct. af beskæftigelsen, venter en beskæftigelsesfremgang. Derimod ventede råd, der repræsenterede 41 Marts

18 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen pct. af beskæftigelsen stigende beskæftigelse i samme kvartal for et år siden. Inden for brancherne Finansiering og forsikring samt transport ventes en mere negativ tendens i beskæftigelsesudviklingen i 1. kvartal 2002 end tidligere. På langt sigt er prognoserne generelt mere positive for hele servicesektoren. De mest positive forventninger til beskæftigelsen på langt sigt ventes igen at være inden for forretningsservice m.v.. De mest negative forventninger til beskæftigelsesudviklingen findes inden for finansierings- og forsikringsvirksomhed på langt sigt. Således forventer råd, der repræsenterer 76 pct. af beskæftigelsen, faldende beskæftigelse i 4. kvartal Den store andel, der venter faldende beskæftigelse, skyldes blandt andet, at København modsat tidligere nu også venter faldende beskæftigelse inden for branchen på langt sigt. Beskæftigelsesudviklingen inden for finansierings- og forsikringsvirksomhed har især det sidste år haft en negativ tendens i det meste af landet. Årsagen er fusioner, rationaliseringer og nedlæggelse af arbejdspladser, ligesom der er sket en vækst i antallet af internetbanker. Der er ligeledes negative forventninger til beskæftigelsesudviklingen inden for post- og televirksomhed på langt sigt. Således venter råd, der repræsenterer 44 pct. af beskæftigelsen, at beskæftigelsen falder i 4. kvartal 2002 sammenlignet med samme kvartal i Rådene vurderer blandt andet, at den stigende anvendelse af elektronisk kommunikation kan medføre nedgang i beskæftigelsen inden for branchen. 3.5 Sammenfatning af rådenes beskæftigelsesprognoser Det høje beskæftigelsesniveau synes at stabilisere sig i 1. kvartal 2002 Samlet set er der en tendens til, at det høje beskæftigelsesniveau har stabiliseret sig i 1. kvartal Således er den mest gennemgående udvikling en forventning om uændret beskæftigelse på kort sigt for flere brancher. Inden for den offentlige sektor er der mere positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen. Hvorimod der ventes faldende beskæftigelse inden for enkelte brancher inden for fremstillings- og servicesektoren. 14 Marts 2002

19 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Det er hovedsagelig de sjællandske regioner, der fortsat venter stigende beskæftigelse generelt, mens størstedelen af de jyske regioner enten venter uændret eller faldende beskæftigelse i 1. kvartal På langt sigt er der positive forventninger til beskæftigelsen inden for hovedparten af brancherne På langt sigt er forventningerne til beskæftigelsesudviklingen overvejende positive. Således venter rådene stigende beskæftigelse inden for langt de fleste brancher. Det gælder alle områderne inden for den offentlige sektor og for hovedparten af brancherne inden for fremstillingssektoren og flere brancher inden for servicesektoren. Rådene har samlet set overvejende positive forventninger til beskæftigelsen på langt sigt; således forventer hovedparten af regionerne enten stigende eller uændret beskæftigelse. Dog forventer Bornholm og Viborg faldende beskæftigelse i 4. kvartal Marts

20

21 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden 4.1 Ledigheden i 1. kvartal 2002 Figur 4.1 viser ledigheden i 1. kvartal for hvert af årene 1995 til Som det fremgår af figuren, har ledigheden været faldende siden Rådene skønner, at ledigheden i 1. kvartal 2001 vil være på personer. Figur 4.1 Ledigheden 1995 til 2002 for 1. kvartal Gnst. antal fuldtidsledige Tal for perioden : Danmarks Statistik. Tal for 1. kvt. 2002: Arbejdsmarkedsrådenes vurdering januar Ledigheden er således faldet fra knap personer i 1. kvartal 1995 til i 1. kvartal Sammenlignes skønnet for 1. kvartal i år med ledigheden i samme kvartal sidste år, ventes der et fald på ca personer eller et fald på 4,4 pct Ledigheden i 4. kvartal 2002 Tabel 4.1 viser en oversigt over rådenes forventninger til ledighedsudviklingen frem til 4. kvartal Marts

22 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden Forventninger om fortsat faldende ledighed i hele 2002 For 4. kvartal 2002 skønner rådene, at ca personer vil være ledige. Sammenlignet med 4. kvartal 2001 svarer det til et fald på ca personer eller 0,9 pct. Ser man på den procentvise ændring fra 2001 til 2002, fremgår det endvidere af tabel 4.1, at ledigheden vil fortsætte med at falde i 2002, dog mere moderat i slutningen af året. Tabel 4.1 Antal ledige omregnet til fuldtidsledige Ændring i pct Jan. kvt ) 0,6-4,4 April kvt ) -1,0-3,7 Juli kvt ) -6,8-1,8 Okt. kvt ) -7,9-0,9 Hele året ,6 Noter: 1) Rådenes vurdering afgivet januar ) Rådenes vurdering afgivet august ) Rådenes vurdering afgivet oktober De kursiverede tal udtrykker arbejdsmarkedsrådenes forventninger til udviklingen. Kilde: Tal for 2000 til oktober kvartal 2001 (inkl.) Arbejdsmarkedsstyrelsens CRAM-statistik. 4.3 Ledigheden opdelt på a-kassegrupper Tabel 4.2 indeholder en oversigt over den forventede ledighed i 1. kvartal 2002 og 4. kvartal 2002, fordelt på a-kassegrupper. Ændringen i forhold til de tilsvarende kvartaler året før er angivet i parentes. På kort sigt ventes faldende ledighed for alle a-kasser Generelt har rådene positive forventninger til ledighedsudviklingen for 1. kvartal 2002 fordelt på a-kasseforsikrede. Således venter rådene faldende ledighed for alle a-kasserne. De største ledighedsfald ventes for metalarbejdere, øvrige a- kasser og fremstillingsfag Samlet venter rådene et fald i ledigheden på 5 pct. i 1. kvartal 2002 i forhold til samme kvartal året før. De kraftigste fald i ledigheden ventes for metalarbejdere (9 pct.), øvrige a-kasser (8 pct.) og fremstillingsfag (7 pct.). Til udviklingen i ledigheden for metalarbejdere i 1. kvartal 2002 skal nævnes, at hovedparten af rådene venter faldende ledighed for 18 Marts 2002

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2003 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 3. kvartal 2005 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 2. kvartal 2005 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet $UEHMGVPDUNHGVUHGHJ UHOVH Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet NYDUWDO 0HGSURJQRVHIRUXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHRJ OHGLJKHGVDPWUHGHJ UHOVHIRUIODVNHKDOVVLWXDWLRQHQ Marts 2001

Læs mere

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet $UEHMGVPDUNHGVUHGHJ UHOVH Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet NYDUWDO 0HGSURJQRVHIRUXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHRJ OHGLJKHGVDPWUHGHJ UHOVHIRUIODVNHKDOVVLWXDWLRQHQ Juni 2001 ,QGKROG

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2006 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Virksomhedernes behov for kompetence

Virksomhedernes behov for kompetence FEBRUAR 2013 Virksomhedernes behov for kompetence Jobcenter Bornholm Bornholm Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 2 Virksomhedernes behov for kompetence - Jobcenter Bornholm 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Hele

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Bilagsrapport klynge 1

Bilagsrapport klynge 1 Bilagsrapport Klynge 1 Side 1 af 5 Indhold 1. Ministermål og resultatkrav fra kontrakt 2007...3 2. Oversigt over kvartalsrapportens målinger...5 3. Ministermål 1...7 3.1 Arbejdskraftreserven for dagpenge-

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Vilkår for udvikling - Strukturanalyse af erhverv og arbejdsstyrke i Odsherred

Vilkår for udvikling - Strukturanalyse af erhverv og arbejdsstyrke i Odsherred Vilkår for udvikling - Strukturanalyse af erhverv og arbejdsstyrke i Odsherred Marts 2003 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN BESKÆFTIGELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Beskæftigelse i Region Midtjylland I

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor SYD Indhold i oplægget

Læs mere

Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000

Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 PLS RAMBØLL Management Marts 2001 Undersøgelse af flaskehalse på det danske arbejdsmarked 2000 PLS RAMBØLL Management Marts 2001 Indhold Side

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Nyt om løn, november 2014

Nyt om løn, november 2014 Nyt om løn, november 214 BASERET PÅ 3. KVARTAL 214 1 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 3. KVARTAL 214 Bidrag fra fritvalgsordninger og pension trækker årsstigningstakten op. 2 DANSK LØNUDVIKLING FORTSAT UNDER UDLANDETS

Læs mere

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked

Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Rambøll Management Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Oktober 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked Forår 2005 Rambøll

Læs mere

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2

VIRKSOMHEDSPANEL BYGGE OG ANLÆG RUNDE 2 Til Beskæftigelsesregion Midtjylland Dokumenttype otat - udkast 3 Dato Juli, VIRKSOMHEDSPAEL BYGGE OG ALÆG RUDE 2 IDHOLD 1. Indledning og baggrund 1 2. Hovedresultater 2 3. Udviklingen for udvalgte stillingsgrupper

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Ledigheden i Odense Kommune november 2001

Ledigheden i Odense Kommune november 2001 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Nr. 1 januar 2002 Resume Ledigheden i Odense Kommune november I november var der registreret.802 ledige i Odense Kommune.

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

Nyt om løn, august 2014

Nyt om løn, august 2014 Nyt om løn, august 214 BASERET PÅ 2. KVARTAL 214 LIDT HØJERE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL 214 Svagt stigende lønudvikling på DA-området. Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op. DANSK

Læs mere

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12

Dato: 31. oktober 2005. Direkte udenlandske investeringer 12 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: ØEM/hdz Direkte udenlandske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse

BESKÆFTIGELSESRÅDET. Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse BESKÆFTIGELSESRÅDET 2003 Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse Beskæftigelsesrådets arbejdsmarkedspolitiske redegørelse ISBN 87-7703-754-5 Print: Holbæk Eksprestrykkeri a-s Design: INSIDE

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Nyt om løn, august 2015

Nyt om løn, august 2015 Nyt om løn, august 21 BASERET PÅ 2. KVARTAL 21 1 TILTAGENDE LØNUDVIKLING I 2. KVARTAL Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området og for første gang siden 2. kvartal 28 er arbejdernes stigninger

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer

Arbejdskraft. Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Arbejdskraft Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune

En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune En beskrivelse af arbejdsmarkedet i Silkeborg kommune Beskæftigelsesregion Midtjylland April 11 INDHOLDSFORTEGNELSE UDVIKLINGEN I UDBUDDET AF ARBEJDSKRAFT 3 Befolkningen Arbejdsstyrken Ledigheden UDVIKLINGEN

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Ledigheden på FTF-området - december 2013

Ledigheden på FTF-området - december 2013 09-1455 MELA/JEEI - 30.01.2014 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Ledigheden på FTF-området - december 2013 Den generelle ledighed er svagt faldende. En tendens, som har været gældende

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012

Beskæftigelse i de sociale klasser i 2012 Beskæftigelse i de sociale klasser i Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver arbejdsmarkedets sammensætning på brancher fordelt på de fem sociale

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011

Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Konjunkturoversigt for byggeriet, maj 2011 Efterløn Der har den sidste tid været et stort fokus på efterløn og på hvilke personer, der vælger at benytte sig af efterlønnen. På den baggrund har BAT indsamlet

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010

Branchefordelt konjunkturanalyse Januar 2010 Den 21. januar Branchefordelt konjunkturanalyse Januar Af: Økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Nedgangen i verdensøkonomien og i det indenlandske forbrug har for alvor sat sine spor blandt danske

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé

Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé 2011 Sep. - dec. Beskæftigelsen i byggeog anlægsbranchen i Midtjylland Analyse resumé Udgivet: januar 2012 BESKÆFTIGESESREGION MIDTJYLLAND BESKÆFTIGELSEN I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I MIDTJYLLAND ADRESSE

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer

En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune. Virksomhedsbarometer En temperaturmåling på arbejdsmarkedet i Aabenraa Kommune Virksomhedsbarometer for perioden 1. juli - 31. december 2014 2 Indledning Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser blandt kommunens

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Lidt færre rekrutteringsproblemer

Lidt færre rekrutteringsproblemer Lidt færre rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Der har den senere tid været fokus på tiltagende flaskehalsproblemer i dansk økonomi. Rekrutteringsundersøgelsen fra 1. halvår 2014 fra Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Prognose for ingeniørmangel

Prognose for ingeniørmangel juni 2009 Prognose for ingeniørmangel Trods en aktuel økonomisk konkjunkturnedgang og forventninger om stigende ledighed viser en ny prognose, at der fortsat er udsigt til markant mangel på ingeniører

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009

Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 2009 Servicesektoren sidst ind og først ud af krisen 31. juli 9 Sammenfatning Den økonomiske afmatning har bredt sig som løbeild på tværs af brancherne i Danmark med konkurser og fyringsrunder til følge. Selvom

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012

Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen. December 2012 Revideret vurdering af beskæftigelsesmæssige konsekvenser af Femern Bælt forbindelsen December 2012 2 / 10 Indholdsfortegnelse 1 Anlæggelse af Femern Bælt Forbindelsen 2 2 Beskæftigelseseffekter 2 3 Direkte

Læs mere

Sværest at finde praktikplads på Sjælland

Sværest at finde praktikplads på Sjælland Sværest at finde praktikplads på Sjælland I oktober manglede mere end. elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte

Læs mere

De store infrastrukturinvesteringer

De store infrastrukturinvesteringer De store infrastrukturinvesteringer Oplæg Femern Belt Development Jan Hendeliowitz Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen 17. september 2013 Større infrastrukturprojekter i Region Sjælland

Læs mere

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland

Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Pressemeddelelse fra RAR Vestjylland Ledigheden faldt med 657 fra april 2014-15. Det svarer til et fald på 8,2 %. Beskæftigelsen for lønmodtagerne i Vestjylland steg med 510 fra februar 2014-15. Den opadgående

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte

Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Yngre mænd og indvandrere er de nye ufaglærte Ufaglærte har typisk været karakteriseret ved en almindelig dansk lønmodtager med ansættelse i den offentlige sektor eller i en. Sådan er det ikke længere.

Læs mere