Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet"

Transkript

1 $UEHMGVPDUNHGVUHGHJ UHOVH Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet NYDUWDO 0HGSURJQRVHIRUXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHRJ OHGLJKHGVDPWUHGHJ UHOVHIRUIODVNHKDOVVLWXDWLRQHQ Juni 2001

2

3 ,QGKROG 6DPPHQIDWQLQJ Forventninger til beskæftigelsen Forventninger til ledigheden Flaskehalssituationen 4 *UXQGODJHWIRUUnGHQHVUHGHJ UHOVHU Datagrundlag Udviklingen på arbejdsmarkedet Usikkerhed 8 )RUYHQWQLQJHUWLOXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHQ Den offentlige sektor Fremstillingssektoren Bygge- og anlægssektoren Servicevirksomhed Sammenfatning af rådenes beskæftigelsesprognoser 13 )RUYHQWQLQJHUWLOXGYLNOLQJHQLOHGLJKHGHQ Ledigheden i 1. kvartal Ledigheden i 4. kvartal Ledigheden opdelt på a-kassegrupper Ledigheden opdelt på AF-regioner Ledigheden opdelt på køn og alder Træfsikkerhed 19 )ODVNHKDOVRJEDODQFHSUREOHPHULGHQRIIHQWOLJHVHNWRU Aktuelle flaskehalsproblemer Mulige flaskehalsproblemer på længere sigt Øvrige balanceproblemer 23 )ODVNHKDOVRJEDODQFHSUREOHPHULIUHPVWLOOLQJVVHNWRUHQ Aktuelle flaskehalsproblemer Mulige flaskehalsproblemer på længere sigt Øvrige balanceproblemer 27

4 )ODVNHKDOVRJEDODQFHSUREOHPHUL E\JJHRJDQO JVVHNWRUHQ Aktuelle flaskehalsproblemer Mulige flaskehalsproblemer på længere sigt Øvrige balanceproblemer 31 )ODVNHKDOVRJEDODQFHSUREOHPHULVHUYLFHVHNWRUHQ Aktuelle flaskehalsproblemer Mulige flaskehalsproblemer på længere sigt Øvrige balanceproblemer 35,QLWLDWLYHUSnIODVNHKDOVRPUnGHUQH 37 %LODJ Forklaring af de anvendte begreber til beskrivelse af mangelsituationer på arbejdsmarkedet Uddybende materiale vedr. rådenes forventninger til beskæftigelsen Uddybende materiale vedr. rådenes forventninger til ledigheden Initiativer til forebyggelse af flaskehalsproblemer

5 1 Sammenfatning 6DPPHQIDWQLQJ )RUYHQWQLQJHUWLOEHVN IWLJHOVHQ Rådenes forventninger til udviklingen i beskæftigelsen på kort sigt er stadig positiv, men dog mere afdæmpet for flere brancher end tidligere år. Derimod er der mere positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen på langt sigt, jf. skema NHPD )RUYHQWQLQJHUWLOXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHQLNYDU WDORJNYDUWDOIRUGHOWSnEUDQFKHU NYDUWDO 67 55( 67 55( NYDUWDO * Forretningsservice * Forretningsservice m.v. * Engros- og agenturhandel undt. m. biler * Mineralolie-, kemisk og plastindustri m.v. * Hotel- og restaurationsvirksomhed m.v. * Sociale institutioner m.v. * Mineralolie-, kemisk og plastindustri mv. * Undervisning * Sociale institutioner m.v. * Hotel- og restaurationsvirksomhed m.v. * Bygge- og anlægsvirksomhed * Nærings- og nydelsesmiddelindustri * Post og telekommunikation * Sundhedsvæsen m.v. * Sundhedsvæsen m.v. * Møbelind. og anden ind., herunder sten, * Møbelind. og anden ind., herunder sten, ler og glas ler og glas * Detailhandel og reparationsvirks. inkl. biler * Træ-, papir og grafisk industri * Post og telekommunikation * Undervisning * Jern- og metalindustri * Transportvirksomhed * Engros- og agenturhandel undt. m. biler * Transportvirksomhed 0,1'5( 0,1'5( * Finansierings og forsikringsvirksomhed * Landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri * Offentlig administration * Tekstil- og beklædningsindustri * Finansierings og forsikringsvirksomhed * Energi- og vandforsyning, råstofudvinding * Landbrug, gartneri, skovbrug, fiskeri * Jern- og metalindusti * Energi- og vandforsyning, råstofudvinding * Offentlig administration * Træ-, papir og grafisk industri * Nærings- og nydelsesmiddelindustri * Bygge- og anlægsvirksomhed * Detailhandel og reparationsvirks. inkl. biler * Tekstil- og beklædningsindustri 8 1'5(7 8 1'5(7 * Renovation, foreninger og forlystelser m.v. * Renovation, foreninger og forlystelser m.v. Anm.: Brancherne, som rådene forventer får en større beskæftigelse, er sorteret efter, hvor positive forventningerne er, således at brancherne med de mest positive forventninger er placeret øverst under kategorien større. På tilsvarende måde er brancherne, hvor der ventes en mindre beskæftigelse, sorteret, så brancherne med de mest negative beskæftigelsesforventninger er placeret øverst under kategorien mindre. -XQLW

6 1 Sammenfatning Skema 1.1 viser, hvilke brancher der forventes at have den mest positive udvikling i beskæftigelsen i 2. kvartal 2001, henholdsvis i 1. kvartal år 2002, når der sammenlignes med de tilsvarende kvartaler et år tilbage. Som det fremgår, findes de mest positive forventninger til beskæftigelsen inden for forretningsservice både i 2. kvartal 2001 og i 1. kvartal Endvidere er der for 2. kvartal 2001 positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen inden for engros- og agenturhandel, hotel- og restaurationsvirksomhed, mineralolie-, kemisk- og plastindustri, sociale institutioner samt bygge- og anlægsområdet. Rådene forventer faldende beskæftigelse inden for blandt andet finansiering- og forsikringsvirksomhed samt landbrug på kort sigt. På langt sigt venter rådene nedgang i beskæftigelsen inden for blandt andet offentlig administration og finansiering- og forsikringsvirksomhed. )RUYHQWQLQJHUWLOOHGLJKHGHQ Tabel 1.1 viser rådenes forventninger til ledigheden i 2. kvartal 2001 og 1. kvartal 2002 sammenholdt med de samme kvartaler året før. 7DEHO$QWDOOHGLJHRPUHJQHWWLOIXOGWLGVOHGLJHLRJNYDUWDO.YDUWDO.YDUWDO *) *) Ændring i procent: ,1 0, ,8 *) Arbejdsmarkedsrådenes og Arbejdsmarkedsstyrelsens forventninger til udviklingen i ledigheden - baseret på rådenes vurderinger, som er afgivet i april I 2. kvartal 2001 skønner rådene, at i gennemsnit vil være ledige, hvilket er et fald på ca personer (2,1 pct.) sammenlignet med samme kvartal året før. I 1. kvartal år 2002 venter rådene, at i gennemsnit personer vil være ledige. Sammenlignet med 1. kvartal 2001 svarer det til et fald på ca personer (4,8 pct.). -XQL

7 1 Sammenfatning Skema 1.2 viser rådenes forventninger til udviklingen i ledigheden i 2. kvartal 2001 og 1. kvartal 2002 sammenlignet med de tilsvarende kvartaler året før fordelt på AF-regioner og a-kassegrupper. På kort sigt (2. kvartal 2001) ventes der ikke stigende ledighed for nogen af a-kassegrupperne. Derimod forventes faldende ledighed for stort set alle a-kassegrupper. Det største fald i ledigheden ventes at ske for metalarbejdere og akademikere. På langt sigt (1. kvartal 2002) ventes faldende ledighed for samtlige a-kassegrupper. Ledigheden forventes at falde kraftigst for akademikere og byggefag. 6NHPD )RUYHQWQLQJHU WLO XGYLNOLQJHQ L OHGLJKHGHQ L NYDUWDO RJNYDUWDOIRUGHOWSnDNDVVHJUXSSHURJ$)UHJLRQHU $NDVVHJUXSSHU $)UHJLRQHU 2. kvartal kvartal kvartal kvartal 2002 )DOG )DOG )DOG )DOG * Metalarbejdere * Akademikere * Sønderjylland * Storstrøm * Akademikere * Byggefag * Storkøbenhavn * Bornholm * Tekniske fuktionærer m.v. * Specialarbejdere * Roskilde * Århus * Selvstændige * Øvrige a-kasser * Ringkøbing * Storkøbenhavn * Øvrige a-kasser * Selvstændige * Viborg * Vejle * Handels- og kontorfunk- * Handels- og kontorfunk- * Ribe * Sønderjylland tionærer tionærer * Århus * Ribe * Specialarbejdere * Funktionærer og tjeneste- * Vestsjælland * Frederiksborg * Kvindelige arbejdere mænd m.v. * Vestsjælland * Fremstillingsfag * Tekniske funktionærer m.v. 8 QGUHW * Fyn * Metalarbejdere * Frederiksborg * Ringkøbing 8 QGUHW * Kvindelige arbejdere * Storstrøm * Roskilde * Funktionærer og tjeneste- * Fremstillingsfag * Fyn * Viborg mænd m.v. * * Byggefag 6WLJQLQJ 8 QGUHW * Bornholm * Nordjylland * Nordjylland Vejle * Anm.: A-kassegrupper (AF-regioner), som rådene forventer får en mindre ledighed, er sorteret efter, hvor positive forventningerne er, således at a-kassegrupperne (AF-regionerne) med de mest positive forventninger er placeret øverst under kategorien fald. På tilsvarende måde er a-kassegrupper (AF-regioner), hvor der ventes en stigning i ledigheden, sorteret, så a-kassegrupperne (AF-regionerne) med de mest negative forventninger til ledighedsudviklingen er placeret øverst under kategorien stigning. I 2. kvartal 2001 forventer Sønderjylland det største fald i ledigheden, hvorimod tre regioner forventer stigning i ledigheden på kort sigt. På et års sigt er der generelt positive forventninger til udviklingen i ledigheden. Således forventer alle regioner med undtagelse af Nordjylland faldende ledighed. Storstrøm venter det største fald i ledigheden i 1. kvartal XQLW

8 1 Sammenfatning )ODVNHKDOVVLWXDWLRQHQ Det vurderes, at flaskehalssituationen på GHW RIIHQWOLJH RPUnGH stort set er uændret sammenlignet med det foregående kvartal. Den faldende tilgang til orlovsordningerne og flere dimittender som følge af de seneste års øgede optag på især de mellemlange uddannelser har afdæmpet flaskehalsproblemerne på det offentlige arbejdsmarked. Mange regioner har dog fortsat flaskehalsproblemer inden for socialog sundhedssektoren især for sygeplejersker og læger, jf. skema NHPD )ODVNHKDOVSUREOHPHU Sn GHW RIIHQWOLJH DUEHMGVPDUNHG L NYDUWDO 6XQGKHG 6RFLDOHRPUnGH 8QGHUYLVQLQJPY * Sygeplejersker * Social- og sundhedsassistenter * Folkeskolelærere * Læger * Socialrådgivere og * Undervisere i IT * Lægesekretærer socialformidlere * Gymnasielærere * Jordemødre * Social- og * Skatterevisorer * Laboranter sundhedshjælpere * Audiologiassistenter * Psykologer * Radiografer Anm.: Flaskehalsproblemerne er opstillet efter, hvor mange regioner der vurderer at have flaskehalsproblemer på området. 'HWSULYDWHDUEHMGVPDUNHG er stadig præget af flaskehalse inden for langt de fleste brancher, men situationen er stort set uændret sammenlignet med 1. kvartal Der er registreret flaskehalsproblemer i de fleste regioner, idet kun Bornholm og Fyn ikke har konstateret aktuelle flaskehalsproblemer i 2. kvartal Inden for bil- og reparationsbranchen er der sket en stor reduktion i omfanget af aktuelle flaskehalse. Således er der ikke længere registreret flaskehalsproblemer for mekanikere, pladesmede og reservedelsekspedienter. Rådene forklarer udviklingen med afmatning inden for branchen grundet stigende benzinpriser og ændrede skrotningsregler. For de øvrige brancher er der ikke sket de store udsving. Dermed er de mest udbredte problemer fortsat inden for bygge- og anlægsområdet, hvor elektrikere er den faggruppe, der er størst mangel på. Regionerne kan endvidere fortsat konstatere flaskehalsproblemer for maskinsnedkere og maskinarbejdere begge med CNC-kendskab, bagere, kokke og ITpersonale, jf. skema XQL

9 1 Sammenfatning 6NHPD )ODVNHKDOVSUREOHPHUSnGHWSULYDWHDUEHMGVPDUNHGL NYDUWDO )UHPVWLOOLQJ %\JJHRJDQO J 6HUYLFH * Maskinsnedkere med * Elektrikere * IT-personale CNC-kendskab * Tømrere og snedkere * Bagere * Plastmagere m.v. * Murere * Tjenere * Maskinarbejdere med * Bygningsmalere * Autolakerere CNC-kendskab * Tekniske isolatører * Kokke * Ingeniører * Glarmestre * Frisører * Møbelpolstrere * Anlægs- og bygningsstruktører * Revisorer/finansmedarb. * Smede * VVS-montører * Slagtere * Svejsere * Brolæggere * Engroshandelsassistenter * Værktøjsmagere * Tagdækkere * Bogholdere * Industrislagtere * Gulvbelægningsarbejdere * Smørrebrødsjomfruer * Elektronik- og * Entreprenørmaskinførere * Advokatsekretærer automatikmekanikere * Stilladsarbejdere * Hotelreceptionister * Elektronikteknikere * Kloakmestre/rørlæggere (ny) * Skibsmaskinister * Procesoperatører (ny) * Delikatesseassistenter (ny) * Væksthusgartnere * Blomsterdekoratører (ny) * Sprøjtestøbere * Tårn/mobilkranførere (ny) * Industrilakerere * Mejerister/mejeriteknikere (ny) * Maskinteknikere (ny) Anm.: Flaskehalsproblemerne er opstillet efter, hvor mange regioner der vurderer at have flaskehals- problemer på området. -XQLW

10

11 2 Grundlaget for rådenes prognoser *UXQGODJHWIRUUnGHQHVUHGHJ UHO VHU 'DWDJUXQGODJ Som led i AF-systemets løbende overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet har de 14 arbejdsmarkedsråd vurderet udviklingen i beskæftigelsen og ledigheden i NYDUWDORJNYDUWDO. Rådene har samtidig vurderet forekomsten af flaskehals- og balanceproblemer 1) og redegjort for forebyggende initiativer i denne sammenhæng. Rådenes vurderinger er bl.a. baseret på den viden om udviklingen på arbejdsmarkedet, som AF har opnået gennem godt virksomhedsbesøg og øvrige kontakter med både organisationer og nøglepersoner i 1. kvartal Stort set alle AF-regioner har etableret "faste paneler" bestående af nøglevirksomheder, som periodisk spørges om beskæftigelsesforventninger, uddannelsesbehov mv.. 8GYLNOLQJHQSnDUEHMGVPDUNHGHW 5nGHQHVSURJQRVHUPn VHVLVDPPHQK QJ PHGGHQJHQHUHOOH NRQRPLVNHXGYLNOLQJ Rådenes prognoser er udarbejdet under indtryk af, at den danske økonomi fortsat er stabil, om end der er forventning om en svagere udvikling i økonomi og aktivitetsniveau end tidligere. Økonomiministeriet forventer dog ifølge den seneste Økonomisk Oversigt fra maj 2001 samlet set en moderat stigning i beskæftigelsen i Danmark. %nghlqghqirughq SULYDWHRJGHQRIIHQW OLJHVHNWRUIRUYHQWHU 5HJHULQJHQVWLJQLQJHU LEHVN IWLJHOVHQL Økonomiministeriet skønner således i maj 2001, at beskæftigelsen i den private sektor i 2001 vil ligge på samme niveau som i Derimod ventes beskæftigelsen at stige med knap personer i den private sektor i I den offentlige sektor ventes en stigning i beskæftigelsen på personer i både 2001 og Beskæftigelsen har ifølge Danmarks Statistiks opgørelser på grundlag af ATP-indbetalingerne været jævnt stigende med mindre variationer i stort set alle kvartaler fra 1. kvartal 1994 til og med 3. kvartal 1) En præcis definition af de anvendte begreber til beskrivelse af flaskehals- og balanceproblemerne på arbejdsmarkedet findes i bilag 1. -XQL

12 2 Grundlaget for rådenes prognoser Efter et mindre fald i beskæftigelsen fra 3. kvartal 1999 til 4. kvartal 1999 steg beskæftigelsen igen fra 4. kvartal 1999 til 2. kvartal Derimod skete der et mindre fald i beskæftigelsen fra 2. kvartal til 3. kvartal Beskæftigelsen steg imidlertid igen med små personer fra 3. til 4. kvartal 2000, når der korrigeres for sæsonbetingede bevægelser. Foreløbige tal fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsesudviklingen fra 4. kvartal 2000 til 1. kvartal 2001 igen er positiv. Således steg den private beskæftigelse med personer, ligesom den offentlige beskæftigelse steg med personer i perioden (sæsonkorrigerede tal). Økonomiministeriet vurderer, at arbejdsstyrken i 2000 vil stige med: personer, i 2001 med ca , og i 2002 vil den stige med ca personer. Samlet vurderer Økonomiministeriet, at arbejdsudbuddet vil stige fra 1999 til 2002 med ca personer. Endvidere forventer Økonomiministeriet et ledighedsniveau på ca personer i 2000, personer i 2001 og personer i VLNNHUKHG )OHUHIRUKROGKDU EHW\GQLQJIRUSURJQR VHUQHVVLNNHUKHG Det væsentligste usikkerhedsmoment i beskæftigelsesprognosen knytter sig til udviklingen i den økonomiske aktivitet. I denne sammenhæng spiller det en afgørende rolle, hvordan eksporterhvervenes ordresituation udvikler sig, og i hvilket omfang Pinsepakken påvirker boligmarkedet og aktiviteten inden for bygge- og anlægssektoren. Usikkerhedsmomenterne i ledighedsprognosen knytter sig naturligvis i meget høj grad til de samme forhold, som har betydning for beskæftigelsesudviklingen. Derudover spiller det en rolle, i hvilken takt det er muligt at fastholde og udbygge aktiveringsindsatsen, og dermed antallet af aktiverede ledige. Udviklingen i beskæftigelsen og ledigheden påvirkes endvidere af, i hvilket omfang udbuddet af arbejdskraft har de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Er der en særlig gunstig økonomisk udvikling på bestemte områder i økonomien, kan der opstå mangel på arbejdskraft og måske egentlige flaskehalsproblemer. -XQL

13 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen )RUYHQWQLQJHUWLOXGYLNOLQJHQL EHVN IWLJHOVHQ Arbejdsmarkedsrådene har vurderet udviklingen i beskæftigelsen både i 2. kvartal 2001 i forhold til samme kvartal i 2000 og i 1. kvartal 2002 sammenholdt med 1. kvartal Rådenes vurderinger af beskæftigelsesudviklingen beskrives i det følgende. 'HQRIIHQWOLJHVHNWRU Figur 3.1 viser rådenes samlede vurdering af udviklingen i beskæftigelsen inden for udvalgte branchegrupper i GHQ RIIHQWOLJH VHNWRU i 2. kvartal 2000, 2. kvartal 2001 og 1. kvartal De enkelte regioners andel af beskæftigelsen i de respektive brancher er brugt som vægte. )LJXU 5nGHQHVIRUYHQWQLQJHUWLOXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHQLXGYDOJWHEUDQFKHJUXSSHU LQGHQIRUGHQRIIHQWOLJHVHNWRULNYDUWDONYDUWDOVDPWNYDUWDO VDPPHQKROGWPHGVDPPHNYDUWDOHUnUHWI U Større Uændret Mindre pct. pct. pct. Sociale institutioner 2. kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 1. kvt Sundhedsvæsen 2. kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 1. kvt Undervisning 2. kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 1. kvt Anm.: Rådenes forventninger til udviklingen i 2. kvartal 2001 og 1. kvartal 2002 er afgivet i april 2001, mens forventningerne til beskæftigelsesudviklingen for 2. kvartal 2000 er afgivet i april Skema 1.A og skema 1.B i bilag 1 giver en detaljeret oversigt over de enkelte råds vurderinger af de forskellige brancher. Det er rådenes vurdering, at beskæftigelsesudviklingen inden for VR FLDOHLQVWLWXWLRQHURJVXQGKHGVY VHQ er relativt stabil på kort sigt, hvorimod der forventes en mindre beskæftigelsesnedgang inden for XQGHUYLVQLQJi. 2. kvartal XQL

14 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen Derimod har rådene positive forventninger til udviklingen i beskæftigelsen for alle tre områder på lang sigt. Størst fremgang ventes inden for VRFLDOHLQVWLWXWLRQHURJXQGHUYLVQLQJ. Således har råd, der repræsenterer omkring halvdelen af beskæftigelsen inden for både VRFLDOHLQVWLWXWLRQHURJ XQGHUYLVQLQJ, forventninger om en stigende beskæftigelse i 1. kvartal )UHPVWLOOLQJVVHNWRUHQ Figur 3.2 viser rådenes vurdering af udviklingen i beskæftigelsen inden for udvalgte branchegrupper i IUHPVWLOOLQJVVHNWRUHQ. Inden for fremstillingssektoren findes de mest positive forventninger til udviklingen i beskæftigelsen i 2. kvartal 2001 inden for NHPLVN RJ SODVWLQGXVWULsamtMHUQRJPHWDOLQGXVWUL. Modsat er det P EHOLQGXVWULsamtWHNVWLORJEHNO GQLQJVLQGX VWUL, der tegner sig for de mest afdæmpede forventninger til beskæftigelsen i 2. kvartal Dette ses af, at rådene forventer faldende beskæftigelse inden for begge brancher i 2. kvartal 2001 sammenlignet med samme kvartal året før. På længere sigt (1. kvartal 2002) er forventningerne generelt mere optimistiske. De mest positive forventninger til beskæftigelsen findes inden fornhplvnrjsodvwlqgxvwulhq, idet råd, der repræsenterer 69 pct. af beskæftigelsen inden for dette område, har positive forventninger til beskæftigelsen. Inden for MHUQ RJ PHWDORPUnGHW er der derimod en forventning om en vis afmatning i beskæftigelsesudviklingen på længere sigt, idet kun råd, der repræsenterer 17 pct. af beskæftigelsen inden for dette område, forventer øget beskæftigelse i 1. kvartal XQL

15 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen )LJXU 5nGHQHVIRUYHQWQLQJHUWLOXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHQLXGYDOJWHEUDQFKHJUXSSHU LQGHQIRUIUHPVWLOOLQJVVHNWRUHQLNYDUWDONYDUWDOVDPWNYDUWDO VDPPHQKROGWPHGVDPPHNYDUWDOHUnUHWI U Større Uændret Mindre pct. pct. pct. Næring/Nyd.midd. 2. kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 1. kvt Jern/Metal 2. kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 1. kvt Kemisk/Plast 2. kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 1. kvt Møbelindustri 2. kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 1. kvt Tekstil/beklædning 2. kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 1. kvt Anm.: Se figur 3.1. %\JJHRJDQO JVVHNWRUHQ Figur 3.3 viser rådenes vurdering af udviklingen i beskæftigelsen i E\JJHRJDQO JVVHNWRUHQ. %\JJHRJDQO JVVHNWRUHQ har tidligere været en sektor med store udsving i beskæftigelsen. Senest er udviklingen inden for sektoren blevet påvirket af flere kraftige vinterstorme i december 1999 og januar 2000, der betød en øget beskæftigelse på området på grund af den store efterspørgsel efter arbejdskraft til udbedring af skader m.v. Reperationsarbejdet efter stormene og de opgaver, som har måttet udsættes på grund af stormskaderne, er imidlertid færdiggjort. -XQL

16 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen )LJXU 5nGHQHVIRUYHQWQLQJHUWLOXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHQLXGYDOJWHEUDQFKHJUXSSHU LQGHQIRUE\JJHRJDQO JLNYDUWDONYDUWDOVDPWNYDUWDO VDPPHQKROGWPHGVDPPHNYDUWDOHUnUHWI U Større Uændret Mindre pct. pct. pct. Bygge- og anlægsvirksomhed 2. kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 1. kvt Anm.: Se figur 3.1. Som det ses i figuren, er der fortsat positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen inden for E\JJHRJDQO JVVHNWRUHQ i 2. kvartal 2001 sammenlignet med samme kvartal året før, om end de er noget mere afdæmpet sammenlignet med året før. Således forventer råd, der repræsenterer 29 pct. af beskæftigelsen, fald i beskæftigelsen på kort sigt. På langt sigt ventes beskæftigelsesniveauet derimod at stabilisere sig, idet råd, der repræsenterer 73 pct. af beskæftigelsen, forventer uændret beskæftigelse i 1. kvartal HUYLFHYLUNVRPKHG Figur 3.4 viser rådenes vurdering af udviklingen i beskæftigelsen inden for udvalgte branchegrupper i VHUYLFHYLUNVRPKHG. Generelt er der positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen inden for VHUYLFHYLUNVRPKHG på både kort og langt sigt. Undtaget er dog finansiering og forsikringsvirksomhed, idet råd, der repræsenterer godt 40 pct. af beskæftigelsen, venter nedgang i beskæftigelsen på kort og langt sigt. De mest positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen på både kort og langt sigt ses inden for IRUUHWQLQJVVHUYLFHPY. Derudover vurderes det, at KRWHO RJ UHVWDXUDWLRQVYLUNVRPKHG, SRVW RJ WHOHNRPPXQLNDWLRQ, HQJURV RJ DJHQWXUKDQGHO samt GHWDLO RJUHSDUDWLRQVYLUNVRPKHG vil opleve beskæftigelsesfremgang på kort og langt sigt. -XQL

17 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen )LJXU 5nGHQHVIRUYHQWQLQJHUWLOXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHQLXGYDOJWHEUDQFKHJUXSSHU LQGHQIRUVHUYLFHVHNWRUHQLNYDUWDONYDUWDOVDPWNYDUWDO VDPPHQKROGWPHGVDPPHNYDUWDOHUnUHWI U Større Uændret Mindre pct. pct. pct. Forretningsservice 2. kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 1. kvt Finansiering/Forsikring 2. kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 1. kvt Hotel 2. kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 1. kvt Post/Tele 2. kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 1. kvt Engros 2. kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 1. kvt Detail 2. kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 1. kvt Transport 2. kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 2. kvt kvt i fht. 1. kvt Anm.: Se figur XQL

18 3 Forventninger til udviklingen i beskæftigelsen 6DPPHQIDWQLQJDIUnGHQHVEHVN IWLJHOVHVSURJQRVHU )RUYHQWQLQJHUQHWLO EHVN IWLJHOVHVXGYLN OLQJHQHUJHQHUHOW PHUHSRVLWLYHL NYDUWDOHQGGHW YDUWLOI OGHWIRUHWnU VLGHQ Generelt har rådene mere positive forventninger til udviklingen i beskæftigelsen, end det var tilfældet på samme tid sidste år. Det gælder for hovedparten af brancherne inden for fremstillingssektoren, enkelte brancher inden for servicesektoren samt inden for sundhedsvæsnet. Inden for bygge- og anlægssektoren samt finansiering og forsikring har rådene derimod langt mere negative forventninger til beskæftigelsesudviklingen i 2. kvartal 2001, end det var tilfældet på samme tid sidste år. 3nO QJHUHVLJWIRUWVDW SRVLWLYHIRUYHQWQLQJHU WLOEHVN IWLJHOVHQ På det længere sigt er forventningerne til beskæftigelsesudviklingen fortsat positive sammenholdt med samme kvartal det foregående år. Således har de fleste brancher en mere positiv eller uændret beskæftigelsesforventning for 1. kvartal 2002 sammenholdt med samme kvartal i år. Det er tilfældet for hele den offentlige sektor samt hovedparten af brancherne inde for både fremstillings- og servicesektoren. De mere afdæmpede forventninger til beskæftigelsesudviklingen findes blandt andet inden for bygge og anlægsvirksomhed samt engros- og agenturhandel. 'HPHVWSRVLWLYHIRU YHQWQLQJHULQGHQIRU IRUUHWQLQJVVHUYLFH Både på kort og langt sigt findes de mest positive forventninger til beskæftigelsesudviklingen inden for forretningsservice. -XQL

19 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden )RUYHQWQLQJHUWLOXGYLNOLQJHQL OHGLJKHGHQ /HGLJKHGHQLNYDUWDO Figur 4.1 viser ledigheden i 2. kvartal for hvert af årene 1994 til Som det fremgår af figuren, har ledigheden været faldende siden Ledigheden er således faldet fra knap personer i 1994 til ca i 2. kvartal Figur 4.1 L edigheden 1994 til 2001 for 2. Kvartal Gnst. antal fuldtidsledige Tal for perioden : Danmarks Statistik. Tal for 2. kvt. 2001: Arbejdsmarkedsrådenes vurdering april )RUYHQWHWIDOGLOH GLJKHGHQLNYDUWDO SnSFW De regionale råd forventer et svagt fald i ledigheden i 2. kvartal Rådene skønner, at ledigheden i 2. kvartal 2001 vil være på ca personer. Det svarer til et fald i ledigheden på ca personer eller 2,1 pct. i forhold til 2. kvartal /HGLJKHGHQLNYDUWDO Tabel 4.1 viser en oversigt over rådenes forventninger til ledighedsudviklingen frem til 1. kvartal XQL

20 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden )RUYHQWQLQJHURP IRUWVDWIDOGLOHGLJKH GHQL For 1. kvartal 2002 skønner rådene, at ca personer vil være ledige. Sammenlignet med 1. kvartal 2001 svarer det til et fald på ca personer eller 4,8 pct. Ser man på den procentvise ændring fra 2001 til 2002, fremgår det endvidere af tabel 4.1, at ledigheden fortsat vil falde frem til DEHO$QWDOOHGLJHRPUHJQHWWLOIXOGWLGVOHGLJH Jan. kvt April kvt Juli kvt Okt. kvt Hele året Ændring i pct ,6 Noter: 1) Rådenes vurdering afgivet april ) Rådenes vurdering afgivet oktober ) Rådenes vurdering afgivet januar De kursiverede tal udtrykker arbejdsmarkedsrådenes og Arbejdsmarkedsstyrelsens forventninger til udviklingen. Kilde: Tal for 2000 til januar kvartal 2001 (inkl.) Arbejdsmarkedsstyrelsens CRAM-statistik. /HGLJKHGHQRSGHOWSnDNDVVHJUXSSHU Tabel 4.2 indeholder en oversigt over den forventede ledighed i 2. kvartal 2001 og 1. kvartal 2002, fordelt på a-kassegrupper. Ændringen i forhold til de tilsvarende kvartaler året før er angivet i parentes. 3nNRUWVLJWYHQWHV X QGUHWHOOHUIDOGHQ GHOHGLJKHGIRUVDPW OLJHDNDVVHJUXSSHU 6W UVWOHGLJKHGVIDOG YHQWHVIRUPHWDODU EHMGHUHDNDGHPLNHUH RJWHNQLVNHIXQNWLR Q UHU Generelt har rådene positive forventninger til ledighedsudviklingen for 2. kvartal 2001 fordelt på DNDVVHIRUVLNUHGH. Således venter rådene enten uændret eller faldende ledighed for alle a-kassegrupper. Samlet venter rådene et fald i ledigheden på 2 pct. i 2. kvartal 2001 i forhold til samme kvartal året før. De kraftigste ledighedsfald ventes inden for metalarbejdere (6 pct.), akademikere (5 pct.) og tekniske funktionærer (4 pct.). Derimod forventer rådene uændret ledighed for funktionærer og tjenestemænd og byggefag på kort sigt. Udviklingen i ledigheden for PHWDODUEHMGHUH skal ses i sammenhæng med, at alle regionerne med undtagelse af Fyn enten forventer -XQL

21 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden faldende eller uændret ledighed. Det er hovedsagelig rådene i Jylland, der har positive forventninger til ledighedsudviklingen, hvorimod man i de fleste sjællandske regioner venter uændret ledighed for metalarbejdere. På Fyn venter rådet derimod en stigende ledighed på 8 pct. i 2. kvartal 2001 sammenlignet med samme kvartal sidste år. Hertil skal nævnes, at eksporten inden for jern- og metalindustrien på Fyn fortsat er positiv, og at der derfor ikke er tale om en egentlig afmatning, men snarere en stagnation inden for området. 7DEHO 5nGHQHVIRUYHQWQLQJHUWLOOHGLJKHGHQLNYDUWDORJ NYDUWDO IRUGHOW HIWHU DNDVVHJUXSSHU VDPW UHODWLY QGULQJLIRUKROGWLOVDPPHNYDUWDOHUnUHWI U 2. kvartal kvartal 2002 Selvstændige Akademikere Funkt. og tj.mænd m.v. Handels- og kt.funkt. Tekniske funkt. m.v. Byggefag Metalarbejdere Specialarbejdere Kvindelige arbejdere Fremstillingsfag Øvrige a-kasser (-3 pct.) (-5 pct.) (0 pct.) (-1 pct.) (-4 pct.) (0 pct.) (-6 pct.) (-1 pct.) (-1 pct.) (-1 pct.) (-2 pct.) (-5 pct.) (-7 pct.) (-4 pct.) (-5 pct.) (-4 pct.) (-7 pct.) (-4 pct.) (-6 pct.) (-4 pct.) (-3 pct.) (-6 pct.) I alt (-2 pct.) (-5 pct.) Som nævnt forventer de regionale råd uændret ledighed inden for E\JJHIDJHQHi 2. kvartal Dette skal ses på baggrund af, at to regioner (Fyn og Nordjylland) forventer stigende ledighed, hvorimod de resterende regioner enten venter uændret eller et mindre fald i ledigheden på kort sigt. Samtidig venter råd, der repræsenterer 71 pct. af beskæftigelsen, uændret eller stigende beskæftigelse i 2. kvartal 2001 sammenlignet med samme kvartal sidste år. Rådene forventer således, at situationen med et højt beskæftigelsesniveau og lavt ledighedsniveau vil fortsætte i 2. kvartal nHWnUVVLJWYHQWHV IDOGHQGHOHGLJKHGIRU DOOHDNDVVHJUXSSHU På længere sigt det vil sige for 1. kvartal 2002 er der mere positive forventninger (et fald på 5 pct.) til ledighedsudviklingen for alle a- kasser under ét. De kraftigste fald ventes for a-kassegrupperne: akademikere, byggefag, specialarbejdere og øvrige a-kasser. For de resterende a-kassegrupper ventes fald på mellem 4 og 3 pct.. -XQL

22 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden /HGLJKHGHQRSGHOWSn$)UHJLRQHU 3nNRUWVLJWYHQWHV IDOGHQGHOHGLJKHGSn ODQGVSODQ Samlet set venter $)UHJLRQHUQH et ledighedsfald i 2. kvartal 2001 på 2 pct. sammenlignet med det tilsvarende kvartal i Det største fald i ledigheden ventes i Sønderjylland (6 pct.) og Storkøbenhavn (5 pct.). Hovedparten af regionerne (ni regioner) forventer enten uændret eller mindre ledighedsfald på kort sigt. 6W UVWOHGLJKHGVVWLJ QLQJLNYDUWDO Sn%RUQKROP Derimod har 3 regioner (Bornholm, Vejle og Nordjylland) negative forventninger til ledighedsudviklingen i 2. kvartal Den største ledighedsstigning ventes på Bornholm (8 pct.), hvorimod de to andre regioner venter et moderat fald i ledigheden på kort sigt. 3nHWnUVVLJWYHQWHV GHVW UVWHOHGLJKHGV IDOGL6WRUVWU P %RUQKROPRJcUKXV På længere sigt i 1. kvartal 2002 har stort set alle regioner positive forventninger til ledighedsudviklingen. Således er der samlet set en forventning om et ledighedsfald på 5 pct. på langt sigt. De største ledighedsfald i 1. kvartal 2002 sammenlignet med samme kvartal i år forventes i Storstrøm (13 pct.), Bornholm (9 pct.) og Århus (8 pct.). Nordjylland venter som den eneste region uændret ledighed, hvorimod de resterende regioner venter ledighedsfald mellem 6 og 1 pct. på længere sigt. /HGLJKHGHQRSGHOWSnN QRJDOGHU /LJHVWRUWOHGLJKHGV IDOGIRUP QGRJ NYLQGHUSnEnGHNRUW RJODQJWVLJW Rådene venter, at ledigheden vil falde med 2 pct. for både mænd og kvinder i 2. kvartal 2001 sammenholdt med samme kvartal i På længere sigt - 1. kvartal forventer rådene et ledighedsfald for mænd og kvinder på 5 pct.. 3nNRUWVLJWYHQWHV IDOGLOHGLJKHGHQIRU VWRUWVHWDOOHDOGHUV JUXSSHU I 2. kvartal 2001 ventes moderat ledighedsfald for alle aldersgrupperne (3 til 4 pct.). Undtaget er dog de årige, idet rådene venter stigende ledighed for denne gruppe på 1 pct. 3nODQJWVLJWIRUYHQ WHVVW UVWOHGLJKHGV IDOGIRUGHWR OGVWH DOGHUVJUXSSHU På langt sigt forventer rådene derimod størst ledighedsfald for de årige (11 pct.) og gruppen over 60 år (6 pct.). Faldet for ledige over 50 år skal ses i lyset af, at mange regioner har udpeget seniorerne som en særlig målgruppe som tilbydes en særlig aktiveringsindsats. Der forventes et mere moderat fald i ledigheden for gruppen mellem 25 og 29 år samt dem mellem 30 og 49 år. -XQL

23 4 Forventninger til udviklingen i ledigheden For de yngste ventes derimod uændret ledighed i 1. kvartal 2002 sammenlignet med 1. kvartal i år. 7U IVLNNHUKHG + MWU IVLNNHUKHGSn RYHUSFW Rådene skønnede, at der i 1. kvartal 2001 ville være fuldtidsledige. Det faktiske antal fuldtidsledige blev , hvilket er 413 flere personer end det ventede antal. Træfsikkerheden blev hermed på over 99,9 pct.. -XQL

24

25 5 Flaskehals- og balanceproblemer i den offentlige sektor )ODVNHKDOVRJEDODQFHSUREOHPHU LGHQRIIHQWOLJHVHNWRU Figur 5.1 på næste side indeholder en oversigt over flaskehalsproblemer og balanceproblemer på det offentlige område. Der skelnes mellem DNWXHOOHIODVNHKDOVSUREOHPHU, YULJHEDODQFHSUREOHPHU og PXOLJHIODVNHKDOVSUREOHPHUpå længere sigt, jf. bilag 1. $NWXHOOHIODVNHKDOVSUREOHPHU )ODVNHKDOVVLWXDWLRQHQ HUVWRUWVHWX QGUHW VLGHQIRUHJnHQGH NYDUWDO 'HUHULNNHO QJHUH UHJLVWUHUHWDNWXHOOH IODVNHKDOVHIRUS GD JRJHUQH De regionale arbejdsmarkedsråd konstaterer, at der stadig er DNWXHOOH IODVNHKDOVSUREOHPHU for en række faggrupper på det offentlige arbejdsmarked. Flaskehalssituationen er stort set uændreti 2. kvartal 2001 sammenlignet med 1. kvartal Dog er der mindre ændringer for enkelte fag. Således er der i sundhedssektoren registreret lidt flere flaskehalse for læger og sygeplejesker, idet der nu er 10 regioner, der har registreret aktuelle flaskehalse for de to faggrupper. Modsat synes flaskehalsproblemerne for pædagogerne tildels at være løst, idet der ikke længere er registreret aktuelle flaskehalse i nogen af regionerne. )OHUHUHJLRQHUKDU IODVNHKDOVSUREOHPHU IRUVRFLDORJVXQG KHGVDVVLVWHQWHURJ O JHVHNUHW UHU På trods af den positive udvikling i flaskehalssituationen generelt findes der stadig flaskehalse specielt inden for VRFLDORJVXQGKHGV RPUnGHW, hvor regionerne især har registreret flaskehalsproblemer for som nævnt læger og sygeplejersker. Ligeledes er der registreret aktuelle flaskehalsproblemer for social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, socialrådgivere, social- og sundhedshjælpere, jordemødre, laboranter m.fl. /LJHOHGHVHUGHUDN WXHOOHIODVNHKDOVSUR EOHPHUIRUIRONHVNR OHO UHUHLIOHUHUHJLR QHU Derudover peger flere regioner på, at der er problemer med at rekruttere arbejdskraft til XQGHUYLVQLQJVVHNWRUHQ. Efterspørgslen er primært rettet mod folkeskolelærere. Stort set alle regioner (med undtagelse af Fyn og Viborg) har iværksat initiativer på det offentlige område. Det drejer sig f.eks. om rotationsprojekter på børne- og ældreområdet, bl.a. for social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer og laboranter. Flere regioner benytter sig af opkvalificering af ledige samt fremme af geografisk mobilitet inden for stort set alle fagområder i den offentlige sektor. -XQL

26 5 Flaskehals- og balanceproblemer i den offentlige sektor )LJXU 2YHUVLJWRYHUIODVNHKDOVSUREOHPHURJEDODQFHSUREOHPHUSnGHWRIIHQWOLJHRPUnGH NYDUWDO 6XQGKHGVVHNWRUHQ Sygeplejersker Storkø- Frede- Roskil- Vest- Stor- Born- Fyn Søn- Ribe Vejle Ring- Århus Viborg Nordben- riks- de sjæl- strøm holm derjyl- kø- jylhavn borg land land bing land Jordemødre Ergo- og fysioterapeuter Læger Lægesekretærer Audiologiassistenter Laboranter bioanalytikere Radiografer Køkken- og kantineassistenter 'HQVRFLDOHVHNWRU Pædagoger Socialrådgivere, socialformidlere Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedshjælpere Psykologer 8QGHUYLVQLQJ Folkeskolelærere Undervisere i IT Gymnasielærere 2IIHQWOLJDGPLQL VWUDWLRQ Skatterevisorer )RUNODULQJ 5nGHQHVYXUGHULQJHUIRUNYDUWDOVRPHUDIJLYHWLMDQXDU = Aktuelle flaskehalsproblemer = Øvrige balanceproblemer = Mulige flaskehalsproblemer i 1. kvartal 2001 i 1. kvartal 2001 på længere sigt 5nGHQHVYXUGHULQJHUIRUNYDUWDOVRPHUDIJLYHWLDSULO = Aktuelle flaskehalsproblemer = Øvrige balanceproblemer = Mulige flaskehalsproblemer i 2. kvartal 2001 i 2. kvartal 2001 på længere sigt -XQL

27 5 Flaskehals- og balanceproblemer i den offentlige sektor 0XOLJHIODVNHKDOVSUREOHPHUSnO QJHUHVLJW UHJLRQHUIRUYHQWHU IRUWVDWIODVNHKDOVSUR EOHPHUIRUGHWRIIHQW OLJHRPUnGHSnO Q JHUHVLJW UHJLRQHUYHQWHU PXOLJHIODVNHKDOVSUR EOHPHUIRUIRONHVNR OHO UHUH Alle regionerne med undtagelse af en (Vestsjælland) peger på, at der på længere sigt fortsat er risiko for flaskehalsproblemer inden for det offentlige område for flere faggrupper. Flere regioner angiver, at der særligt inden for den offentlige sektor bliver en stigende andel af arbejdsstyrken, der forlader arbejdsmarkedet på grund af alder. Samtidig bliver der flere ældre, og børnetallet stiger. Det betyder fortsat stigende efterspørgsel efter personale inden for undervisning, børnepasning og ældrepleje. Mere præcist ventes en stigende naturlig afgang for blandt andet sygeplejersker og folkeskolelærere i de kommende år. Den fremtidige mangel på især folkeskolelærer ses af regionernes forventning til flaskehalssituationen på længere sigt. Således vurderer tre regioner mere end foregående kvartal (12 regioner i alt ), at der er risiko for mulige flaskehalsproblemer for folkeskolelærere. Disse forskelligartede tendenser for udviklingen på det offentlige arbejdsmarked kombineret med generelt lave ledighedsprocenter for flere fagområder kræver, at rådene fortsat retter en særlig opmærksomhed mod flaskehalssituationen på det offentlige område. YULJHEDODQFHSUREOHPHU YULJHEDODQFHSUR EOHPHUIRULV US GDJRJHU For pædagogerne er der registreret øvrige balanceproblemer i tre sjællandske regioner, hvilket er to mere end i forrige kvartal. Samtidig er der som nævnt modsat tidligere år ikke registreret aktuelle flaskehalsproblemer for faggruppen. Der synes derfor at være stigende problemer med at rekruttere pædagoger af andre årsager end manglende kvalifikationer hos de arbejdssøgende. Regionerne vurdere blandt andet at disse årsager er nedslidning og manglende motivation. Derudover er der registreret øvrige balanceproblemer i enkelte regioner for køkken- og kantineassistenter samt social- og sundhedshjælpere. Deltid og skæve/skiftende arbejdstider vurderes at være blandt de væsentligste årsager til rekrutteringsproblemerne på disse fagområder. -XQL

28

29 6 Flaskehals- og balanceproblemer i fremstillingssektoren )ODVNHKDOVRJEDODQFHSUREOHPHU LIUHPVWLOOLQJVVHNWRUHQ Figur 6.1 indeholder en oversigt over flaskehalsproblemer og balanceproblemer inden for IUHPVWLOOLQJVVHNWRUHQ. $NWXHOOHIODVNHKDOVSUREOHPHU Sammenlignet med det foregående kvartal er der generelt sket en mindre stigning i registreringen af aktuelle flaskehalsproblemerne inden for IUHPVWLOOLQJVVHNWRUHQ i 2. kvartal QGUHGHIODVNHKDO VSUREOHPHULQGHQIRU MHUQRJPHWDOLQGXVWUL HQ Inden for MHUQ RJ PHWDOLQGXVWULHQ er flaskehalssituationen stort set uændret i 2. kvartal Således har ni regioner registreret aktuelle flaskehalsproblemer, hvilket er det samme antal som i forrige kvartal. Ligeledes har fortsat fire regioner i Jylland registreret aktuelle flaskehalsproblemer for maskinarbejdere med kendskab til CNC i indeværende kvartal. Ud over dette fagområde er der aktuelle flaskehalsproblemer for smede, svejsere, elektronik- og automatikmekanikere, elektronikteknikere samt værktøjsmagere. 0DQJHOSnPDVNLQ VQHGNHUHPHG&1& NHQGVNDELWU RJ P EHOLQGXVWULHQ Inden for WU RJP EHOLQGXVWULHQ melder syv regioner om aktuelle flaskehalsproblemer, hvilket er en enkelt region mere end forrige kvartal. Der er i regionerne overvejende tale om mangel på maskinsnedkere med CNC-kendskab samt møbelpostrere. )RUWVDWIODVNHKDOVSUR EOHPHULSODVWRJ JODVILEHULQGXVWULHQ 0DQJHOSnVYDJVWU P VLQJHQL UHURJHOHN WURQLNWHNQLNHUHL HOHNWURQLNLQGXVWULHQ I SODVWRJJODVILEHULQGXVWULHQer der fortsat flaskehalsproblemer for plastmagere, plastoperatører og sprøjtestøbere. Endvidere er der aktuelle flaskehalsproblemer inden for HOHNWUR QLNLQGXVWULHQi fire regioner, hvor virksomhederne har svært ved at rekruttere svagstrømsingeniører og elektronikteknikere. )ODVNHKDOVSUREOHPHUL Q ULQJVRJQ\GHOVHV PLGGHOLQGXVWULHQ Tre regioner har flaskehalsproblemer inden for Q ULQJV RJ Q\ GHOVHVPLGGHOLQGXVWULHQ. Virksomhederne mangler blandt andet industrislagtere, tarmrensere og mejerister. -XQL

30 6 Flaskehals- og balanceproblemer i fremstillingssektoren )LJXU 2YHUVLJWRYHUIODVNHKDOVSUREOHPHURJEDODQFHSUREOHPHULIUHPVWLOOLQJVVHNWRUHQ NYDUWDO Væksthusgartnere, planteskolegartnere Mejerister, mejeriteknikere Industrislagtere, tarmrensere Skibsbyggere Storkø- Frede- Roskil- Vest- Stor- Born- Fyn Søn- Ribe Vejle Ring- Århus Viborg Nordben- riks- de sjæl- strøm holm derjyl- kø- jylhavn borg land land bing land Maskinsnedkere med CNC-kendskab Møbelpolstrere Procesoperatører/ industrioperatører Plastmagere, plastoperatører mv. Glasfiberarbejdere Sprøjtestøbere Industrilakerere Smede Svejsere Maskinarbejdere med CNC-kendskab Elektronik- og automatikmekanikere Metalslibere Grafikere, trykkere, bogbindere mv. Værktøjsmagere Kølemontører Maskinteknikere Elektronikteknikere Ingeniører )RUNODULQJ 5nGHQHVYXUGHULQJHUIRUNYDUWDOVRPHUDIJLYHWLMDQXDU = Aktuelle flaskehalsproblemer = Øvrige balanceproblemer = Mulige flaskehalsproblemer i 1. kvartal 2001 i 1. kvartal 2001 på længere sigt 5nGHQHVYXUGHULQJHUIRUNYDUWDOVRPHUDIJLYHWLDSULO = Aktuelle flaskehalsproblemer = Øvrige balanceproblemer = Mulige flaskehalsproblemer i 2. kvartal 2001 i 2. kvartal 2001 på længere sigt -XQL

31 6 Flaskehals- og balanceproblemer i fremstillingssektoren 0XOLJHIODVNHKDOVSUREOHPHUSnO QJHUHVLJW )RUWVDWULVLNRIRU IODVNHKDOVSUREOHPHU LQGHQIRUMHUQRJ PHWDOLQGXVWULHQ««PHQODJWPHUH SRVLWLYHIRUYHQWQLQJHU WLOIODVNHKDOVVLWXDWLR QHQIRUIOHUHIDJ JUXSSHUVDPPHQOLJ QHWPHGIRUULJHNYDU WDO 5LVLNRIRUIRUWVDWWH IODVNHKDOVSUREOHPHUL WU RJP EHOLQGX VWULHQ Forventningerne til beskæftigelsesudviklingen i MHUQ RJ PHWDOLQ GXVWULHQ er forbedrede på lidt længere sigt, hvis der sammenlignes med forventningerne til sektoren i forrige kvartal. På trods af, at otte regioner vurderer, at der fortsat er risiko for flaskehalse på området generelt, er der sammenlignet med forrige kvartal mere positive forventninger til flaskehalssituationen på længere sigt for flere faggrupper. Således melder langt færre regioner om mulige flaskehalsproblemer for maskinarbejdere med CNC-kendskab, smede og svejsere sammenlignet med 1. kvartal En række regioner skønner fortsat, at der på lidt længere sigt er risiko for flaskehalsproblemer inden for WU RJ P EHOLQGXVWULHQ. På dette område er der risiko for mangel på møbel-, industri- og maskinsnedkere samt møbelpolstrere. 2JVnULVLNRIRUIOD VNHKDOVSUREOHPHULHQ U NNHDQGUHEUDQ FKHU Derudover er der risiko for flaskehalsproblemer inden for HOHNWUR QLNLQGXVWULHQ, hvor der ventes mangel på ingeniører og elektronikteknikere. I SODVWLQGXVWULHQ kan der på længere sigt blive flaskehalsproblemer for bl.a. plastoperatører, og plastmagere. Inden for Q ULQJV RJ Q\GHOVHVPLGGHOLQGXVWULHQ kan der blive mangel på industrislagtere og mejerister. Endelig er der risiko for en mangel på ingeniører i Storkøbenhavn, Storstrøm, Ringkøbing og Nordjylland. %HKRYIRUIOHUHO UH RJSUDNWLNSODGVHU Flere regioner påpeger, at antallet af lærepladser til fag indenfor industriområdet ikke er tilstrækkelig, og arbejdsmarkedsrådene opfordrer virksomhederne til at ansætte flere lærlinge/elever. YULJHEDODQFHSUREOHPHU Ingen af regionerne har registreret øvrige balanceproblemer for fremstillingssektoren. -XQL

32

33 7 Flaskehals- og balanceproblemer i bygge- og anlægssektoren )ODVNHKDOVRJEDODQFHSUREOHPHU LE\JJHRJDQO JVVHNWRUHQ Figur 7.1 indeholder en oversigt over flaskehalsproblemer og balanceproblemer inden for E\JJHRJDQO JVVHNWRUHQ. )LJXU 2YHUVLJWRYHUIODVNHKDOVSUREOHPHURJEDODQFHSUREOHPHULE\JJHRJDQO JVVHNWRUHQ NYDUWDO Tømrere/snedkere Storkø- Frede- Roskil- Vest- Stor- Born- Fyn Søn- Ribe Vejle Ring- Århus Viborg Nordben- riks- de sjæl- strøm holm derjyl- kø- jylhavn borg land land bing land Elektrikere Anlægs- og bygningsstruktører Bygningsmalere Skiltemalere Kloakmestre, rørlæggere Blikkenslagere, VVS-montører Brolæggere Anlægsgartnere Tagdækkere, tækkemænd Gulvbelægningsarbejdere Murere Tekniske isolatører fugemontører Entreprenørmaskinførere Glarmestre Stilladsarbejdere )RUNODULQJ 5nGHQHVYXUGHULQJHUIRUNYDUWDOVRPHUDIJLYHWLMDQXDU = Aktuelle flaskehalsproblemer = Øvrige balanceproblemer = Mulige flaskehalsproblemer i 1. kvartal 2001 i 1. kvartal 2001 på længere sigt 5nGHQHVYXUGHULQJHUIRUNYDUWDOVRPHUDIJLYHWLDSULO = Aktuelle flaskehalsproblemer = Øvrige balanceproblemer = Mulige flaskehalsproblemer i 2. kvartal 2001 i 2. kvartal 2001 på længere sigt -XQL

34 7 Flaskehals- og balanceproblemer i bygge- og anlægssektoren $NWXHOOHIODVNHKDOVSUREOHPHU Arbejdsmarkedsrådene vurderer generelt, at aktiviteten vil falde en anelse inden for E\JJHRJDQO JVVHNWRUHQ i 2. kvartal Der vil derfor ske en afmatning i beskæftigelsen i 2. kvartal 2000, idet reperationsarbejdet og de udskudte opgaver på grund af vinterstormene er overstået. Således venter råd, der repræsenterer knap en tredjedel af beskæftigelsen, faldende beskæftigelse. UHJLRQHUKDUDNWX HOOHIODVNHKDOVSUR EOHPHULE\JJHRJ DQO JVVHNWRUHQ Ti regioner har registreret aktuelle flaskehalsproblemer i bygge- og anlægssektoren i 2. kvartal 2001, hvilket er én region mindre end forrige kvartal. Samlet set er flaskehalssituationen dog stort set uændret sammenlignet med 1. kvartal Vejle venter modsat forrige kvartal ikke aktuelle flaskehalsproblemer inden for bygge- og anlægssektoren overhovedet. Hvorimod Sønderjylland venter flere flaskehalsproblemer (for tømrere, murere og elektrikere) i 2. kvartal De største flaskehalsproblemer findes fortsat inden for elektrikerfaget. Således er der ni regioner, der vurderer, at de har aktuelle flaskehalsproblemer, hvilket er to mere end forrige kvartal. Også inden for tømrer/snedkerfaget er der en række regioner (syv regioner), der har registreret aktuelle flaskehalsproblemer. Derudover er der begrænsede flaskehalsproblemer for murere, bygnings- og skiltemalere, tekniske isolatører og glarmestre. De fleste regioner har etableret et særligt skærpet flaskehalsberedskab, som overvåger bygge- og anlægsområdet nøje samt iværksætter relevante initiativer. I f.eks. Roskilde har der i en årrække været nedsat en bygge- og anlægsgruppe bestående af repræsentanter fra LO, DA, a- kasser, uddannelsesinstitutionerne og AF, som overvåger og efter behov iværksætter aktiviteter til forebyggelse eller afhjælpning af eventuelle flaskehalse på bygge- og anlægsområdet. Ligeledes har Storkøbenhavn etableret samarbejde mellem arbejdsgiverorganisationer og faglige organisationer om indsatsen på området. 0XOLJHIODVNHKDOVSUREOHPHUSnO QJHUHVLJW De fleste arbejdsmarkedsråd venter mere moderat aktivitetsniveau inden for bygge- og anlægssektoren i Dog vurderer de fleste regioner, at der kan opstå mulige flaskehalse på længere sigt for flere fag- -XQL

35 7 Flaskehals- og balanceproblemer i bygge- og anlægssektoren grupper. Undtaget er dog Bornholm og enkelte jyske regioner. Pinsepakken ventes at have en afdæmpende virkning på privat nybyggeri og renovering, og samtidig vil flere større motorvejsbyggerier snart være afsluttet. Samtidig har kommunerne dog som en del af økonomiaftalen med regeringen fået 3,5 mia. kroner årligt de kommende to år til bygning og renovering af skoler. )RUWVDWULVLNRIRU IODVNHKDOVSUREOHPHUL E\JJHRJDQO JVEUDQ FKHQ Hovedparten af regioner vurderer som sagt, at der vil opstå flaskehalsproblemer på længere sigt inden for bygge- og anlægsbranchen. Regionerne peger på, at der især er risiko for flaskehalsproblemer for blikkenslagere/vvs-montører samt for bygningsmalere, tagdækkere, glarmestere, murere, snedkere/tømrere, elektrikere, og gulvbelægningsarbejdere. 5HJLRQHUQHRSIRUGUHU YLUNVRPKHGHUQHWLODW HWDEOHUHYRNVHQO UOLQ JHIRUO ELQGHQIRU E\JJHRJDQO JVVHN WRUHQ De fleste regioner gør opmærksom på de særlige problemer, der er forbundet med et utilstrækkeligt antal lærepladser inden for bygge- og anlægssektoren trods stigning i antallet af indgåede aftaler. Ligeledes angiver regionerne, at der er en tendens til stigende rekrutteringsproblemer på alle områder inden for bygge- og anlægsbranchen. Årsagen er kombinationen mellem den lave ledighed inden for området og en høj gennemsnitsalder. Med henblik på at imødekomme det stigende medarbejderbehov inden for branchen også på længere sigt søger flere regioner derfor at fremme etablering af voksenlærlingeforløb på området. 5HJLRQHUQHKDULY UN VDWXGGDQQHOVHVLQLWLD WLYHULQGHQIRURPUn GHW Generelt har alle regioner taget en række initiativer af forskellig karakter specielt rettet mod de særlige flaskehalssituationer, som må forudses i de enkelte regioner. Der er bl.a. iværksat uddannelsesaktiviteter for relevante ledighedsgrupper inden for bygge- og anlægsområdet samt knyttet tættere kontakter til uddannelsesinstitutionerne specielt m.h.p. at forebygge flaskehalse på området. YULJHEDODQFHSUREOHPHU Ingen regioner har registreret øvrige balanceproblemer på bygge- og anlægsområdet. -XQL

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet $UEHMGVPDUNHGVUHGHJ UHOVH Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet NYDUWDO 0HGSURJQRVHIRUXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHRJ OHGLJKHGVDPWUHGHJ UHOVHIRUIODVNHKDOVVLWXDWLRQHQ September 2001

Læs mere

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet $UEHMGVPDUNHGVUHGHJ UHOVH Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet NYDUWDO 0HGSURJQRVHIRUXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHRJ OHGLJKHGVDPWUHGHJ UHOVHIRUIODVNHKDOVVLWXDWLRQHQ Marts 2001

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 4. kvartal 2003 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2002 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 2. kvartal 2003 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 4. kvartal 2004 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet $UEHMGVPDUNHGVUHGHJ UHOVH Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet NYDUWDO 0HGSURJQRVHIRUXGYLNOLQJHQLEHVN IWLJHOVHRJ OHGLJKHGVDPWUHGHJ UHOVHIRUIODVNHKDOVVLWXDWLRQHQ Juni 2000 ,QGKROG

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2003 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 3. kvartal 2005 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 2. kvartal 2005 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2006 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2004 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 1. kvartal 2005 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 4. kvartal 2005 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 1. januar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE LIDT OM ARBEJDSMARKEDSBALANCEN 1 MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE

Læs mere

Arbejdsmarkedsredegørelse

Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsredegørelse Arbejdsmarkedsrådenes vurdering af udviklingen på arbejdsmarkedet 2. kvartal 2006 Med prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed samt redegørelse for flaskehalssituationen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Syddanmark 2. halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Kerteminde Juni 2006

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft

Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft Pressemeddelelse: Odense, d. 8. januar 29 Ledighedsniveauet er svagt stigende, men stadig historisk lav udfordringen er stadig mangel på kvalificeret arbejdskraft De netop offentliggjorte ledighedstal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked

Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Arbejdsmarkedskontor Øst Marts 2015 Udviklingstendenser på det sjællandske arbejdsmarked Der er delvist positive udviklingstendenser på arbejdsmarkedet i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjællands

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION 3 Samme antal ubesatte stillinger som for et år siden 3 BESKÆFTIGELSEN OPHØRER MED AT FALDE I

Læs mere

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd

Udviklingen på det fynske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedskontor Syd Udviklingen på det fynske arbejdsmarked Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen er i

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET REKRUTTERINGSSITUATION BESKÆFTIGELSEN VURDERES AT STIGE I 2011 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark Udviklingen

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE UDBUD OG EFTERSPØRGSEL EFTER ARBEJDSKRAFT 2 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Faaborg- Midtfyn

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 1. halvår 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM TIL 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen i sektorer 3 FALDENDE

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007

BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 7. juni 2007 af Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 BESKÆFTIGELSEN BRYDER LYDMUREN I 1. KVARTAL 2007 ATP-beskæftigelsen peger på fortsat kraftig beskæftigelsesfremgang i 1. kvartal 2007. På trods

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Ledige lærere og sygeplejersker

Ledige lærere og sygeplejersker Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag Offentligt Ledige lærere og sygeplejersker 1. Indledning og sammenfatning Arbejdsmarkedsstyrelsen, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Danmarks

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Assens Juni 2006 Dokument

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg Juni 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Svendborg Juni 2006 Dokument

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Nordjylland 2 halvår 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance FORTSAT FLERE

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2007 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 2. halvår 2007 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 2. halvår af 2007. Undersøgelsens

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND OVER TID OG DET KØNSOPDELTE ARBEJDSMARKED v/ MONA LARSEN, SFI Seminar Hvorfor stadig lønforskel forklaringer på uligeløn, SFI, d. 4. juni 2010 LØNFORSKELLE MELLEM MÆND

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28.

Beskæftigelse (1.000 pers.) 2.743,0 2.739,3 2.720,0-23,0-19,3 Ledighed 150,5 145,0 144,7-5,8 0,3. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. Sagsnr. Ref. MHI Den 28. februar 2003 $UEHMGVQRWDW,)RNXVSnEHVN IWLJHOVHOHGLJKHGRJDUEHMGVVW\UNH 1RWDWHWEHO\VHUGHQJHQQHPVQLWOLJHnUVXGYLNOLQJLQ JOHWDOOHQHIRUDUEHMGVPDUNHGHW Siden 1994 og frem til 2001 er

Læs mere

Arbejdsmarkedet i GLOSTRUP KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i GLOSTRUP KOMMUNE Arbejdsmarkedet i GLOSTRUP KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye kommuner

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland November 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst 19-01-2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 19-01-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

StrukturStatistik 2003

StrukturStatistik 2003 17. maj 2004 StrukturStatistik 2003 Detaljeret lønstatistik for året 2003 Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 569.000 lønmodtagere på DAområdet. Af de 569.000 lønmodtagere udgør

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Virksomhedernes rekruttering 2008 Figur 1 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. halvår 2008 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 1. halvår af 2008. Forgæves rekrutteringer

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK. Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Midtjylland 1. halvår INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR MANGE BRANCHER 1 Den aktuelle arbejdsmarkedsbalance

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Nordjylland - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden

AMK-Øst 19. januar 2016. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 19. januar 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) 1.kv.2008 til 3. kvartal

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde August 2006 Indhold Særtræk, styrker og svagheder Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Særlige kendetegn

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET NORDJYLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Overblik over arbejdsmarkedet i Nordjylland 1. halvår 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT INDEN FOR FLERE BRANCHER 2 Den aktuelle

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

LØN- OG PRISSTATISTIK

LØN- OG PRISSTATISTIK LØN OG PRISFORHOLD Side 128 Statistisk Årbog 2000 LØN OG PRISSTATISTIK Tabel 1. Årlige prisstigninger i procent, fordelt på arter 9091 9192 9293 9394 9495 9596 9697 9798 9899 9900 0001 1.0 Lønninger (ekskl.

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd

Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen. Arbejdsmarkedskontor Syd Beredskab til overvågning af rekrutteringssituationen Økonomisk Redegørelse, maj 2016, Finansministeriet 25. maj 2016 Opsvinget i dansk økonomi fortsætter. Målt ved BNP er tempoet ikke højt, men beskæftigelsen

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995

Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995 Nr. 6.03 September 1995 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 2. kvartal 1995 Ledigheden i Århus Kommune er fortsat med at falde i 2. kvartal 1995. Ledigheden er stadig større i Århus-området end i landet som

Læs mere

Copyright Sund & Bælt

Copyright Sund & Bælt Copyright Sund & Bælt Indholdsfortegnelse Undersøgelsens formål Rapportens hovedkonklusioner Mange vil benytte broen over Femer Bælt Markederne udvides og omsætningen øges Optimal placering for virksomhederne

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort

Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Baggrundstal vedrørende Arbejdsmarkedet i Aalborg Kommune - et indledende visitkort Fane 1: Befolkningsudviklingen Fane 2: Beskæftigedes og lediges uddannelsesniveau Fane 3: Indvandrere/efterkommeres andel

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK. 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2014 BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE STIGENDE BESKÆFTIGELSE FREM MOD UDGANGEN AF 2015 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn November 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte af

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Teknologisk Institut, Arbejdsliv Postboks 141

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Ledighed i Østdanmark december BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND

Ledighed i Østdanmark december BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND Ledighed i Østdanmark december 2008. BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING 1 BAGGRUND 2 LEDIGHEDEN I ØSTDANMARK 2 AKADEMIKERE, BYGGEFAGENE OG IKKE-FAGLÆRTE

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Dokument

Læs mere