Indhold Lønstatistik 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Lønstatistik 2014"

Transkript

1 Lønstatistik 2014

2 Indhold Lønstatistik Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår 9 Figur 1.2 Sammenligning af gennemsnitsløn efter fødselsår 10 Takster for foredragsvirksomhed og konsulentarbejde Lønstatistik for privatansatte Forord 14 Tabel 2.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 15 Tabel 2.2 Septemberløn 2014 efter ph.d.- eksamensår 15 Tabel 2.3 Anbefalede - og konstaterede begyndelseslønninger 16 Tabel 2.4 Septemberløn 2014 efter fødselsår 17 Tabel 2.5 Septemberløn 2014 efter stilling 17 Tabel 2.6 Septemberløn 2014 efter personaleansvar 18 Tabel 2.7 Septemberløn 2014 efter ansættelsessted 18 Tabel 2.8 Septemberløn 2014 efter stilling 19 Tabel 2.9 Septemberløn 2014 efter branchetilknytning 19 Tabel 2.10 Septemberløn 2014 efter arbejdsområde 20 Tabel 2.11 Septemberløn 2014 efter stilling og kandidatår 22 Generelt om lønkvotienter 22 Tabel 2.12 Lønkvotient efter køn 23 Figur 2.1 Lønkvotient 2014 efter ansættelsessted 23 Figur 2.2 Lønkvotient 2014 efter branche 23 Figur 2.3 Lønkvotient 2014 efter arbejdsområde 24 Figur 2.4 Antal feriedage 25 Tabel 2.13a Ansættelse i nuværende stilling 25 Tabel 2.13b Ansættelse i virksomhed 26 Figur 2.5 Personalegoder 26 Figur 2.6 Konkurrenceklausul tilknyttet 27 Tabel 2.14 Årlige bonusudbetalinger 27 Tabel 2.15 Efter-/videreuddannelse Figur 2.7 Adgang til aktieaflønning 28 Figur 2.8 Udnyttet muligheden for aktieaflønning 28 Tabel 2.16a Arbejdsområde 29 Tabel 2.16b Branchetilknytning 29 Tabel 2.16c Organisatorisk indplacering 29 Tabel 2.16d Ansættelsessted 2

3 Lønstatistik for offentligt ansatte Forord 32 Tabel 3.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 33 Tabel 3.2a Septemberløn 2014 efter løntrin på nyt lønsystem 33 Tabel 3.2b Septemberløn 2014 efter løntrin for tjenestemandsansatte 34 Tabel 3.3a Septemberløn 2014 efter ansættelsessted og kandidatår 36 Tabel 3.3b Septemberløn 2014 efter ansættelsessted 36 Tabel 3.3c Septemberløn 2014 efter ansættelsessted i regionerne 37 Tabel 3.4a Septemberløn 2014 efter stilling 37 Tabel 3.4b Septemberløn 2014 for ph.d.- studerende 38 Tabel 3.5a-d Tillæg og merarbejde 39 Generelt om lønkvotienter 39 Tabel 3.6 Lønkvotient efter køn 39 Figur 3.1a Lønkvotient efter ansættelsessted 40 Figur 3.1b Lønkvotient efter ansættelsessted på sygehusapotek i regionerne 40 Figur 3.2 Er du dækket af en tillidsrepræsentant? 41 Tabel 3.7 Fordeling på løntrin ny løn 41 Tabel 3.8 Medlemmer fordelt på stillingsbetegnelser 41 Tabel 3.9 Medlemmer med personaleansvar 41 Tabel 3.10 Efter- og videreuddannelse Lønstatistik for apoteksansatte Forord 44 Tabel 4.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 45 Tabel 4.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår 46 Tabel 4.3 Septemberløn 2014 fordelt på trin med udligningstillæg 47 Tabel 4.4 Septemberløn 2014 lønsammenligning efter kandidatår 48 Tabel 4.5 Organisatorisk indplacering 48 Tabel Apoteksansatte, septemberløn 2014 efter organisatorisk indplacering ekskl. resultatløn 48 Tabel 4.6 Omfanget af ledelsesansvar 48 Tabel Apoteksansatte, septemberløn 2014 efter personaleansvar ekskl. resultatløn 49 Tabel 4.7 Antal dage deltaget i efteruddannelse inden for de seneste 12 måneder 49 Tabel 4.8 Fordeling på efteruddannelsesområder 49 Tabel 4.9 Ansat på apotek 49 Tabel 4.10 Ansat i nuværende stilling 49 Tabel 4.11 Personalegoder Forhandling 50 Forhandling 3

4

5 Lønstatistik 2014 Vi har her samlet lønstatistikker for medlemmer af Pharmadanmark ansat i private virksomheder, i det offentlige og på apoteker. Lønstatistikkerne er samlet for de tre områder for at give større gennemskuelighed i lønforholdene og dermed give bedre muligheder for at sammenligne på tværs af sektorerne. Sammenligning på tværs er særligt interessant for dem, som overvejer at skifte job fra den ene sektor til den anden. Det gennemgående lønbegreb er bruttoløn, som er løn inklusive eget og arbejdsgivers pensionsbidrag samt værdien af benefits men eksklusive overtidsbetaling, bonus, resultatløn, engangsvederlag og vagthonorar på apotek. Af tallene for i år kan man læse, at der forsat er tale om en lønudvikling, der for langt de fleste ligger over udviklingen i priserne (inflationen har gennem det seneste halvår svinget omkring 0,5 pct. på årsbasis) reallønnen stiger altså, men lønnen udvikler sig i forskellig takt afhængigt af beskæftigelsesområde, anciennitet og stilling: På det private område er lønstigningerne igen i år højest, når vi sammenligner de tre ansættelsesområder. På det offentlige område har vi set stigninger, som ligger i overkanten af de generelle stigninger på både det regionale og det statslige område, men dog fortsat er svage sammenlignet med det private område. På apoteksområdet er stigningerne relativt pæne, men her skal tages med, at den samlede overenskomstbestemte regulering af lønnen over to år, blev samlet og udløst i oktober Lønstigningen her svarer derfor tilnærmelsesvist til to års stigninger. Men uagtet dette, er lønstigningerne igen i år i den lave ende. Det viser sig også i, at der for flere grupper, når man underopdeler de, der har svaret på lønundersøgelserne, har været tale om stagnation eller ligefrem tilbagegang i gennemsnitslønningerne. Der er fortsat store forskelle i den aflønning, der tilbydes på det private område og på apotek og i den offentlige sektor. Den private sektor er fortsat lønførende. En privat ansat (uden for apotek) får i gennemsnit ca. kr mere end en offentligt ansat og kr. mere end en ansat på apotek. Uanset hvilken sektor man tilhører, skal man huske, at en høj løn ikke er det eneste, man bør fokusere på. Udover lønnen bør man også tænke på vigtige forhold som løn under barsel, en attraktiv ferieordning, pension og så videre. Det gælder specielt, når der skrives kontrakt, for det er lettere at sikre sig den rigtige aftale, hvis man fra begyndelsen får det rigtige grundlag. Megen erfaring siger, at det er vanskeligere at forhandle forbedringer ind på et senere tidspunkt. Den samlede svarprocent på lønstatistikken har også i år været på 65 procent. En så høj besvarelse underbygger troværdigheden af opgørelserne. Held og lykke med forhandlingerne! Pharmadanmark, Antje Marquardsen, formand. 5

6 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag samt værdien af benefits men ekskl. overtidsbetaling og bonus, engangsvederlag og resultatløn. Til sammenligningen er gennemsnitslønnen benyttet. Det er fortsat de privatansatte, som er lønførende. Der er i sammenligningerne ikke taget højde for betalt/ikke-betalt frokost. Tabel 1.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår Kandidatår Antal Privat Antal Offentlig Antal Apotek Uoplyst I alt

7 Tabel 1.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår Fødselsår Antal Privat Antal Offentlig Antal Apotek Uoplyst 1 Lønnen er opgjort som i tabel 1.1, men er fordelt efter fødselsår. I alt

8 De tre ansættelsesområder er repræsenteret ved hver sin farve. Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår n Privat n Offentlig n Apotek

9 Figur 1.2 Sammenligning af gennemsnitsløn efter fødselsår n Privat n Offentlig n Apotek

10 Takster for foredragsvirksomhed og konsulentarbejde Hvis du får tilbudt et job som foredragsholder eller en anden type mindre engagement, kan du på denne side se nogle retningslinjer for, hvad du bør tage i honorar for opgaven. Der findes ingen generelle aftaler om honorering af foredragsvirksomhed. Derfor anbefaler Pharmadanmark, at du sørger for på forhånd at lave en aftale om honorering. En aftale om honorering bør indeholde: Betaling af udgifter til materiale (eksempelvis dias, overheads, leje af forevisningsudstyr osv.) Betaling af udgift til befordring (hotel, kørsel og andre omkostninger) Honorar for selve foredraget. Honoraret bør efter Pharmadanmarks anbefalinger som minimum være: Pr. lektion pr. påbegyndt time: kr Honorering for deltagelse i en efterfølgende diskussion og lignende pr. påbegyndt time: kr. 799 Vejledende minimumssats for konsulentarbejde Som honorarlønnet freelancearbejder/konsulent/ selvstændig skal der i den forlangte timeløn ved midlertidige opgaver tages højde for egenbetaling af ferie, helligdage, sygdom, barns sygdom, efteruddannelse, administration samt ledige perioder mellem opgaverne. Forhandlingsudvalget i Pharmadanmark har på baggrund heraf fastsat en vejledende minimumssats for konsulentopgaver svarende til to gange den timeløn, som ydes en tilsvarende fastansat medarbejder jævnfør Pharmadanmarks private lønstatistik. Et eksempel En kandidat fra 2000 får en opgave som konsulent. Bruttoløn iflg. lønstatistik: kr. pr. måned. Timeløn: /160 timer = 406,25 kr. pr. time. Konsulenttakst: 406,25 kr. x 2 = 812,50 kr. i timehonorar. 10

11

12 Pharmadanmarks privatansatte medlemmer har det seneste år i gennemsnit haft en lønstigning på 3,2 procent

13 Lønstatistik for privatansatte 2014 I denne del af lønstatistikken finder du lønningerne for ansatte på private arbejdspladser. Statistikken er baseret på de enkelte indberetninger, de privatansatte medlemmer af Pharmadanmark har indsendt. Svarprocenten har i år været på 53 procent på det private område. Det er lavere end sidste år, hvor der i forhold til året før også var en tilbagegang i forhold til svarprocenten. For alle privatansatte medlemmer har lønudviklingen det seneste år baseret på alle kandidatårgange været 3,2 procent. Lønniveauet og lønudviklingen er derfor fortsat blandt de førende sammenlignet med andre faggrupper. De indberettede tal viser dog, at den gennemsnitlige begyndelsesløn for dimittender er faldet i forhold til sidste år, og den af samme årsag ligger under den anbefalede begyndelsesløn. Der vil altid grundet antal af besvarelser være lidt usikkerhed omkring resultatet. Faldet i dimittendlønninger i forhold til sidste år skal derfor ikke nødvendigvis ses som et udtryk for et reelt fald i dimittendernes lønninger. Det bør herunder bemærkes endnu engang, at den generelle lønstigning for alle kandidatårgange ligger på 3,2 procent. Generelt tegnes der et positivt billede af lønudviklingen, som også skal ses i sammenhæng med den stadigt faldende ledighed. Der er på nuværende tidspunkt en ledighedsprocent på samme niveau som før finanskrisen. Dimittendledigheden har igennem de seneste år været og er fortsat faldende. Forhandlingsudvalget forventer, at lønudviklingen vil fortsætte i den positive retning, og at dimittendernes lønninger ligeledes vil følge denne fremgang. Forhandlingsudvalget har på baggrund af de nye tal valgt at justere de anbefalede begyndelseslønninger. De anbefalede begyndelseslønninger er (inklusiv pension): 1. januar 2015: kr. pr. måned 1. juli 2015: kr. pr. måned Du kan bruge lønstatistikken ved de årlige lønforhandlinger eller ved forhandling af ny kontrakt. Hvis forhandlingerne ligger efter 1. januar 2015, bør du indregne en stigning på 3,2 procent. Der er også hjælp at hente ved at bruge den interaktive lønberegner på Pharmadanmarks hjemmeside: Ved brug af den interaktive lønberegner har du mulighed for at kombinere flere oplysninger for at få et mere præcist billede af, hvad dit lønudspil skal være. Held og lykke med forhandlingerne! 13

14 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag samt værdien af benefits, men ekskl. overtidsbetaling og bonus. For hver kandidatårgang er anført nedre fraktil (25% fraktil), medianlønnen samt øvre fraktil (75% fraktil). Fraktiler beskriver, hvor mange procent af observationerne, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig 50%-fraktilen. I tabellen vises endvidere stigningsprocenten i forhold til gennemsnitslønnen sidste år. Den samlede lønudvikling vægtet efter antal på hvert kandidatår fra september 2013 til september 2014 har været 3,2 procent. Tabel 2.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår ekskl. bonus Kandidatår Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Stigning% på årsbasis , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Uoplyst I alt ,2 14

15 Tabel 2.2 Septemberløn 2014 efter ph.d.-eksamensår Eksamensår (Ph.d.) Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil I alt Tabel 2.3 Anbefalede og konstaterede begyndelseslønninger Lønstatistikår Anbefalet Konstateret Kr. afvigelse Pct. afvigelse , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag samt værdien af benefits, men ekskl. overtidsbetaling og bonus. Fraktiler beskriver, hvor mange procent af observationerne, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig med 50% -fraktilen. Der foretages ikke beregning af fraktiler, når der er mindre end fem, der har svaret i en gruppe. For hvert år er anført den anbefalede begyndelsesløn pr. 1. juli, som fastsættes i september året før, og den efterfølgende konstaterede løn for nye kandidater, der opgøres september i det givne år. Der er endvidere opgjort afvigelser fra de anbefalede begyndelseslønninger. Den konstaterede begyndelsesløn for i år ligger under den anbefalede begyndelsesløn. 15

16 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag samt værdien af benefits, men ekskl. overtidsbetaling og bonus. Fraktiler beskriver, hvor mange procent af observationerne, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig med 50% -fraktilen. I tabellen vises de procentvise lønstigninger. Det er således den samlede lønudvikling vægtet efter antal på hvert fødselsår fra september 2013 til september Tabel 2.4 Septemberløn 2014 efter fødselsår ekskl. bonus Fødselsår Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Uoplyst 1 I alt

17 Tabel 2.5 Septemberløn 2014 efter stilling ekskl. bonus Stilling Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Direktør Divisions-/afdelingschef Produktchef Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst 2 I alt Lønnen er inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag samt værdien af benefits, men ekskl. overtidsbetaling og bonus. Fraktiler beskriver, hvor mange procent af observationerne, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig med 50% -fraktilen. Tabel 2.6 Septemberløn 2014 efter personaleansvar ekskl. bonus Personaleansvar Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Intet personaleansvar ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte Mere end 40 ansatte I alt

18 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag samt værdien af benefits og bonus. Det ses af tabel 2.7, at den gennemsnitlige årlige bonus ligger på kr. Det er en stigning på 6 procent i forhold til Der er ikke beregnet fraktiler, når der er mindre end fem i en gruppe. Tabel 2.7 Septemberløn 2014 efter ansættelsessted inkl. bonus Ansættelsessted Antal Gns. løn 25% Median 75% Gns. Gns. 25% Median 75% fraktil fraktil bonus løn+bonus fraktil fraktil Actavis A/S ALK Abelló A/S Amgros I/S Biogen Idec Denmark ApS Coloplast A/S Dako Denmark A/S Ferring Pharmaceuticals A/S Ferrosan A/S Fertin Pharma A/S H. Lundbeck A/S LEO Pharma A/S MSD Danmark ApS Novartis Healthcare A/S Novo Nordisk A/S Novozymes A/S Pfizer Danmark Pharmakon Roche A/S Sandoz A/S Sanofi-Aventis Denmark A/S Takeda Pharma A/S Xellia Pharmaceuticals ApS Anden virksomhed Uoplyst I alt Lønnen er inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag samt værdien af benefits og bonus. Tabel 2.8 viser, at der er sammenhæng mellem bonus og organisatorisk indplacering. Tabel 2.8 Septemberløn 2014 efter stilling inkl. bonus Stilling Antal Gns. løn 25% Median 75% Gns. Gns. 25% Median 75% fraktil fraktil bonus løn+bonus fraktil fraktil Direktør Divisions-/afdelingschef Produktchef Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst 2 I alt

19 Tabel 2.9 Septemberløn 2014 efter branchetilknytning inkl. bonus Branchetilknytning Antal Gns. løn 25% Median 75% Gns. Gns. 25% Median 75% fraktil fraktil bonus løn+bonus fraktil fraktil Bioteknologi Engroshandel eller anden handelsvirksomhed Generisk humane lægemidler Humane lægemidler Øvrig medicinalindustri Anden branche I alt Tabel 2.10 Septemberløn 2014 efter arbejdsområde inkl. bonus Arbejdsområde Antal Gns. løn 25% Median 75% Gns. Gns. 25% Median 75% fraktil fraktil bonus løn+bonus fraktil fraktil Analyse Forskning & Udvikling Klinisk afprøvning Kvalitetskontrol/QC Kvalitetssikring/QA Produktion Regulatorisk Salg/marketing/ distribution Andet Uoplyst Tabellerne viser, at bonusordninger ikke fordeler sig ligeligt efter branche og arbejdsområde. Tabel 2.9 viser, at det især er inden for bioteknologi, at bonus udmøntes. Tabellen viser dog også, at de gennemsnitlige bonusudbetalinger inden for engroshandel eller handelsvirksomheden er mere end fordoblet siden sidste år. Tabel 2.10 viser, at det især er inden for arbejdsområdet salg/marketing, at der gives bonus. Der er dog pæne stigningerne i forhold til bonusudbetalinger inden for flere arbejdsområder i forhold til sidste år. I alt

20 Lønnen er inkl. eget og arbejdsgivers pensionsbidrag, men ekskl. overtidsbetaling og bonus. Fraktiler beskriver, hvor mange procent af observationerne, der ligger under en given værdi. Medianen er den midterste observation, dvs. lig 50%-fraktilen. Der beregnes ikke fraktiler for grupper med mindre end fem besvarelser. 20 Tabel 2.11 Septemberløn 2014 efter stilling og kandidatår ekskl. bonus Kandidatår Stilling Antal Gns. løn 25% fraktil Median 75% fraktil Direktør 3 Divisions-/afdelingschef Produktchef 0 Senior specialist Sektions-/afdelingsleder 1 Projektleder 0 Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst Direktør 1 Divisions-/afdelingschef 1 Produktchef 0 Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder 4 Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst Direktør 1 Divisions-/afdelingschef Produktchef 2 Senior specialist 4 Sektions-/afdelingsleder Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst Direktør 2 Divisions-/afdelingschef Produktchef 3 Senior specialist Sektions-/afdelingsleder Projektleder Specialist Akademisk medarbejder Andet Uoplyst Direktør 4 Divisions-/afdelingschef Produktchef 1 Senior specialist Sektions-/afdelingsleder fortsætter på næste side...

Indhold Lønstatistik 2012

Indhold Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Indhold Lønstatistik 2012 5 Forord 6 Tabel 1.1 September 2012 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 September 2012 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2014 for privatansatte DM ere INDHOLD 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2013 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2012 for privatansatte DM ere Indhold 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Startløn for nyuddannede Lønudvikling fra

Læs mere

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk

Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere. dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere dm.dk Lønstatistik 2010 for privatansatte DM ere I n d h o l d 3 7 Tjek din ansættelseskontrakt 10 Hvad skal du have i løn? Hvad skal du have i løn? Startløn

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk

Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere. dm.dk Lønguide 2012 for offentligt ansatte DM ere dm.dk Lønguide 2012 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 36 Løntabeller 5 Offentligt ansatte 5 Din løn som offentligt ansat

Læs mere

joboverenskomst vilkår

joboverenskomst vilkår joboverenskomst vilkår Se lønninger pr. 1. januar 2014, samt lønninger pr. 1. april 2013 og 1. oktober 2013 2 Husk, hvad du er værd 4 Lokal løndannelse 5 Arbejdstidsbestemmelser mv. for kommunalt ansatte

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk

Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 31. marts 2014. dm.dk Lønguide 2013-2014 For offentligt ansatte DM ere gældende fra 1. oktober 2013 til 2014 dm.dk Lønguide 2013-2014 Indhold 3 Indhold 4 Stigning i offentlige lønninger, pensioner og tillæg 5 Offentligt ansatte

Læs mere

ALT OM LEDER LØN 2013 2013

ALT OM LEDER LØN 2013 2013 lederløn 2013 ALT OM LEDERLØN 2013 3 Bliv klædt på til din næste lønforhandling 4 Lønstatistik for ledere i den private sektor 10 Pension og personalegoder 16 Ferie og arbejdstid 18 Lønstatistik for ledere

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte medlemmer 2013-2014 DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2013 og 2014 har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,8% i den faste løn Lønniveauet

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område

LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område LØN- og ansættelsesvejledning regionale/kommunale område pr. 1.1.2012 gældende frem til 31.3.2013 opdaterede løntabeller udsendes pr. 1.10.2012 løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale

Læs mere

Jonas Goldin Diness, Acesion Pharma: Fra opdagelse til lægemiddel. Side 6

Jonas Goldin Diness, Acesion Pharma: Fra opdagelse til lægemiddel. Side 6 Medlemsblad for Pharmadanmark December 2013 Magasinet for akademikere på lægemiddelområdet Lønstatistik 2013: Se årets lønstigninger side 4 Reportage fra Pharma på Tværs og repræsentantskabsmødet side

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning

Løn- og ansættelsesvejledning Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 Gældende frem til 31.3.2011 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2010 i regioner og kommuner

Læs mere

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION

LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET SAMMENFATNING OG KONKLUSION Udgivet

Læs mere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere

%8% Lederløn. 50.408 kr. velkommen til. lederløn 2012 2 Find dit eget lønniveau. 15 Lønstatistik for ledere Lederløn 2011 velkommen til Lederløn Alt om udviklingen på lønområdet det seneste år. Bliv godt klædt på til din næste lønforhandling, og se, hvad andre ledere i din region og aldersgruppe tjener. 9 alt

Læs mere

Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening. November 2004. Henning Hansen og Marianne Malmgren CASA

Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening. November 2004. Henning Hansen og Marianne Malmgren CASA Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening November 2004 Henning Hansen og Marianne Malmgren CASA CASA Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening November 2004 Henning Hansen og Marianne Malmgren

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012

Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012 Årsberetning Pharmadanmark 2011-2012 2011-2012 var et år med store omvæltninger i den omverden, som Pharmadanmark agerer i. Regeringsskifte med deraf følgende nye dagsordener, fusion mellem Lægemiddelstyrelsen

Læs mere

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9

2. Vedtagelse af forretningsorden og tidsplan for repræsentantskabsmødet side 5. 3. Beretninger fra bestyrelsen og udvalg side 9 Ordinært repræsentantskabsmøde 2013 Søndag den 10. november 2013 kl. 9.00-12.30 Mødet afholdes på Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Dagsorden 1. Valg af dirigent(er) side 3 2. Vedtagelse af forretningsorden

Læs mere

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE

LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE LØN- OG ANSÆTTELSESVEJLEDNING REGIONALE/KOMMUNALE OMRÅDE PR. 1.4.2013 / PR. 1.10.2013 GÆLDENDE FREM TIL 31.12.2013 Løn- og ansættelsesvejledning for det regionale/kommunale område pr. 1.4.2013 samt 1.10.2013

Læs mere

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888

KONTAKTPERSONER I SEKRETARIATET Liselotte Wittendorff og Solveig Hansen kan kontaktes på telefon +45 3871 0888 Tillykke! Eller skulle jeg hellere sige lykke til? Hvis du læser dette her, så har du eller er tæt på at få din eksamen som dyrlæge og er nu på vej ud den virkelige verden, nærmere bestemt klinisk praksis.

Læs mere