Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 2001-2009"

Transkript

1 Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2011

2 Kolofon Titel: Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri Undertitel: Resume: Rapporten viser forskellige indikatorer for udviklingen i antallet af svigt i byggeriet. De forskellige indikatorer kan pege i forskellig retning, men den samlede vurdering er, at der har været en tendens til fald i hyppigheden af svigt i byggeriet set over hele perioden Der er tegn på, at denne tendens er genoptaget i 2009 efter at have været afbrudt i nogle år. Udgiver: Erhvervs- og Byggestyrelsen Ansvarlig institution: Erhvervs- og Byggestyrelsen Forfatter: Erhvervs- og Byggestyrelsen Sprog: Dansk Digital ISBN nr: Version: 1.0 Versionsdato: Publiceringsstandard nr.: Dataformater: html, pdf Udgiverkategori: Statslig Emneord: Svigt, fejl, mangler, byggeri Copyright: Erhvervs- og Byggestyrelsen 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Resumé Udviklingen i omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i byggeriet i Danmark Byggeskadefonden (BSF) Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelse (BvB) Byggeriets Evaluerings Center (BEC) Byggeriets Ankenævn (BA) Foreningen for Rådgivende Ingeniører (FRI) Ankenævnet for Tekniske Installationer Tilstandsrapporter Konklusion

4 1. Indledning Svigt, fejl, mangler og skader i byggeriet koster hvert år det danske samfund mange penge og er til stor gene for forbrugerne. Erhvervs- og Byggestyrelsen belyser på forskellig måde omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i byggeriet, og bestræber sig på at støtte branchen med at mindske problemets omfang. I resten af rapporten vil begrebet svigt ofte dække over både svigt, fejl, mangler og skader. I denne rapport er udviklingen i svigt i perioden beskrevet. Rapporten er en opdatering af Omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i dansk byggeri 1 fra 2010, der beskrev udviklingen i perioden For yderligere forklaringer og redegørelse for opgørelsesmetoder henvises til rapporten fra Resumé Rapportens overordnede konklusion er, at det samlede omfang af svigt er faldet i den analyserede periode , men fra 2005 til 2008 er den positive udvikling ifølge indikatoren for svigt gået i stå. I 2009 er der nogle tegn på, at der igen sker færre svigt i byggeriet. Det dækker dog over en uensartet udvikling i de bagvedliggende delindikatorer. Hvor nogle viser et fald, andre er uændrede, og endnu andre viser en stigning, jf. tabel 1. 1 Se de tidligere rapporter på 4

5 Tabel 1. indikatorer for ændringen i omfanget af svigt, fejl, mangler og skader Byggeskadefonden (BSF) (Støttet nybyggeri) Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelse (BvB) (Byfornyelse støttet renovering) Byggeriets Evaluerings Center (BEC) (Statslige, almene og private byggerier) Der foreligger kun data fra Byggeriets Ankenævn (BA) (Renovering) Der er lagt vægt på data fra 2005 til 2009 Foreningen for Rådgivende Ingeniører (FRI) (Professionelle byggerier) Tekniq ( ) (Vvs arbejde) Der foreligger kun data fra Huseftersyn ( ) (Boliger) Der foreligger kun data fra Samlet indikator De væsentligste fald i perioden er sket inden for støttet nybyggeri af boliger (Byggeskadefonden, BSF) og støttet renovering af boliger (Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse, BvB). I den samlede vurdering for perioden har styrelsen lagt vægt på, at både BSF og BvB har haft et markant fald, mens udviklingen i de øvrige indikatorer er mere uensartet. For perioden blev tendensen til fald i svigthyppigheden bremset, jf. sidste års rapport. En oplagt hypotese er, at det skyldtes travlhed i højkonjunkturen, og derfor er det interessant at følge udviklingen i 2009, hvor der var langt mindre travlt i byggeriet. Fra 2008 til 2009 faldt indekset for 5 af de 7 delindikatorer, og det kan være et tegn på, at der begås færre fejl, når der er mindre travlt i byggeriet. Dog er de resterede to indikatorer steget temmelig meget. 5

6 De i alt 7 delindikatorer beskriver hver især udviklingen i forskellige dele af byggeriet. Blandt andet dækker delindikatorerne over støttet nybyggeri og renovering (bygningsfornyelse), privat renovering og rådgivningsvirksomhed. Den overordnede vurdering af udviklingen i omfanget af svigt sker således på baggrund af en konkret vurdering af alle delindikatorerne. Svigt i byggeriet kan som nævnt skyldes travlhed, men svigt søges også imødegået af tiltag fra myndigheder og branchen. I 2008 trådte den obligatoriske byggeskadeforsikring i kraft. Forsikringsordningen dækker alvorlige byggeskader, som er opstået under byggeprocessen. Som en del af ordningen skal forsikringsselskabet derudover stå for gennemførelsen af to eftersyn af de forsikrede boliger. Hvis der er skader i boligen, overtager forsikringsselskabet sagen, og er dermed ansvarlige for at få entreprenørerne til at udbedre skaderne. Ordningen bidrager til at nedbringe byggesjusk, dels fordi byggevirksomhederne får større tilskyndelse til at undgå fejl, dels fordi eftersynene kan bidrage til at udbrede kendskabet til hvilke fejl, der hyppigst sker. Når der foreligger data fra forsikringsordningen til belysningen af udviklingen i skader over tid, vil oplysningerne blive brugt i opdateringen af denne rapport. Fugt i byggeri er årsag til bl.a. skimmelsvamp. I bygningsreglementet er det indført, at bygherren skal redegøre for, hvordan fugt i nybyggeri begrænses. Erhvervs- og Byggestyrelsen har desuden udbudt et projekt om fugt i konstruktioner. 3. Udviklingen i omfanget af svigt, fejl, mangler og skader i byggeriet i Danmark I det følgende beskrives hver af delindikatorerne og den samlede indikator. For hver delindikator vurderes udviklingen i omfanget af svigt i perioden som helhed, og udviklingen det seneste år kommenteres også. For tre af delindikatorerne er der kun data tilgængeligt for en del af perioden, hvorfor de enten helt eller delvist er udeladt i forbindelse med den samlede vurdering Byggeskadefonden (BSF) Samlet vurdering af BSFs tal BSF er en form for forsikringsordning for byggeskader i nyopførte, støttede boligbyggerier. Tallene fra BSF beskriver således alene udviklingen i svigt inden for støttet, nyopført boligbyggeri. Byggeriet efterses efter et og fem år, og det er registreringerne fra et-årseftersynet, der danner baggrund for indeksberegningerne. Indekset er samlet set faldet fra Hvis man kun kigger på udviklingen fra 2008 til 2009 er der sket et lille fald i denne periode. jf. tabel 2. 6

7 Tabel 2. Byggeskadefonden - andel af bygningsdele med svigt, Byggeriernes Registrerede bygningsdele Andel af bygningsdele Indeks, 2005=1 afleveringsår i alt med svigt ,5 1, ,8 1, ,1 0, ,9 0, ,6 1, ,7 1, ,6 1, ,7 1, ,6 1,00 Anm.: Tallene er baseret på 1-årseftersyn. Kilde: BSF, egne beregninger. For at belyse udviklingen yderligere og for at få et økonomisk estimat af omfanget af svigt har Erhvervs- og Byggestyrelsen inddraget yderligere to indeks baseret på data fra BSF. Begge disse indeks har været faldende perioden, dog ikke i Begge fald er væsentlige, og BSF vurderer, at de kan tilskrives fondens målrettede indsats for at nedbringe disse alvorlige svigt, jf. tabel 3 og 4. Det skal imidlertid bemærkes, at data i tabel 3 og 4 er forbundet med visse usikkerheder. Den samlede vurdering støtter sig således primært til tabel 2. Tabel 3. Byggeskadefonden byggerier med svigt i gruppe 4/5, Byggeriernes afleveringsår Antal byggerier med gruppe 4/5 svigt Antal byggerier i alt Andel byggerier med svigt i gruppe 4/5 i pct. Indeks, 2005= ,14 1, ,85 0, ,68 1, ,53 1, ,22 1, ,73 0, ,43 0, ,31 0, ,23 1,00 Anm.: Data stammer fra 1-årseftersyn. Svigtkategori 4 og 5 er de mest alvorlige. Kilde: BSF, egne beregninger. 7

8 Tabel 4. Byggeskadefonden omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4/5, Byggeriernes afleveringsår Samlede håndværkerudgifter m.v. i alt ca. mio. kr. Kalkulerede omk. til udbedring af større gr. 4/5 svigt mio. kr. Kalkulerede omk. til udbedring i promille af samlede håndværkerudgifter m.v. Indeks, 2005= ,7 1,98 1, ,5 1,09 0, ,8 0,86 0, ,4 1,19 1, ,9 1,17 1, ,9 0,63 0, ,1 0,44 0, ,9 0,39 0, ,0 0,47 0,40 Anm.: Data stammer fra 1-årseftersyn. De kalkulerede omkostninger er de skønnede omkostninger til udbedring af svigt i gruppe 4/5, da disse normalt vil være dækningsberettigede. Omkostningerne til udbedring af gruppe 1-3 kalkuleres ikke, da de normalt ikke vil være dækningsberettigede. Kilde: BSF, egne beregninger. BSF har oplyst enkelte forhold, som man navnlig skal være opmærksom på, når man fortolker BSFs tal, jf. boks 2. Boks 2. Usikkerheder ved BSFs tal Svigt, som registreres ved BSFs 1-års- og 5-års-eftersyn, drejer sig især om svigt, der vedrører klimaskærmen, hvoraf de væsentligste typisk skyldes projekteringsfejl. Svigt registreres af BSFs bygningssagkyndige, men er normalt ikke synlige for lægmænd. Bygherren, beboere og andre kan derfor generelt have en anden opfattelse af omfanget af svigt end det omfang af svigt, som BSFs tal viser. BSF oplyser supplerende, at eftersynene ikke omfatter indvendige bygningsdele uden væsentlig betydning for byggeriets levetid. Det betyder, at der ikke registreres svigt vedrørende indvendige arbejder såsom køkkener og fx finish af gulve, vægge, lofter, som kan have et betydeligt omfang, og som er synlige og kan være generende for beboerne. BSF oplyser, at omfanget af svigt afhænger af sammensætningen af typer af byggerier, da der erfaringsmæssigt kan være forskelligt omfang af svigt i de forskellige typer af byggerier. Samlet vurdering Erhvervs- og Byggestyrelsen vurderer, at omfanget af svigt samlet set er faldet en del inden for støttet nybyggeri i perioden I slutningen af denne periode skal det dog bemærkes, at omfanget af svigt stort set er uændret. Det kan muligvis skyldes, at niveauet for mangler er blevet så lavt, at det er vanskeligt at reducere det yderligere. På grund af usikkerheder er hovedvægten af den samlede vurdering lagt på det første indeks. 8

9 3.2. Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse (BvB) Samlet vurdering af BvBs tal BvB er en selvejende institution, der blev oprettet som led i indførelsen af kvalitetssikringen i bygningsfornyelsen. Registreringer hos BvB vedrører kun segmentet renovering af boliger, der er offentligt støttet (bygningsfornyelse). De renoverede bygninger efterses inden et år efter projektets aflevering. Indekset har været faldende fra , og der er også sket et væsentligt fald fra 2008 til 2009, jf. tabel 5. Tabel 5. Byggeriernes afleveringsår Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse bygningsdele med svigt, Registrerede bygningsdele i alt Registrerede bygningsdele med svigt i alt Registrerede bygningsdele med svigt, andel i pct. Indeks, 2005= ,8 1, ,4 1, ,6 1, ,6 1, ,2 1, ,5 0, ,6 0, ,9 0, ,9 0,85 Anm.: Tallene er baseret på 1-årseftersyn. BvB har i 2007 ændret udtrækskriteriet således, at oplysningerne for hvert enkelt år nu tager udgangspunkt i byggeriets afleveringsår. Dette ændrer udviklingen i data marginalt i forhold til tidligere. Kilde: BvB, egne beregninger. BvB har blandt andet oplyst, at der er flere faktorer, der påvirker faldet i tallene. BvB oplyser, at en øget indsats for bedre undertag (se øget fokus på oplysning og undervisning herom, samt et ekstra eftersyn (1-årseftersynet) har påvirket udviklingen positivt (et fald), jf. boks 3. Endelig er niveauet for svigt faldet så meget, er det bliver stadig vanskeligere at reducere niveauet yderligere. 9

10 Boks 3. Usikkerheder ved BvBs tal Der er i perioden sket et fald i antallet af bygningsdele, der indgår i statistikken for BvB. Der er i perioden givet støtte til færre byfornyelsesprojekter. Dette giver et mindre datagrundlag og dermed en større usikkerhed på tallene. Det skal endvidere bemærkes, at der er sket en ændring i reglerne i forhold til de bygningsdele, der kan søges renoveringstilskud til. Dermed ændres referencegrundlaget for BvBs vedkommende sig også. BvB oplyser, at det imidlertid er vanskeligt at sige, om dette forhold påvirker udviklingen i svigt i positiv (fald) eller negativ (stigning) retning. BvB har i 2009 etableret et indrapporteringssystem, hvor eftersynsfirmaerne indberetter registreringer fra eftersynene digitalt til BvB. På den måde er det muligt mere præcist at opsamle erfaringer om, hvor svigt og skader forekommer. Samlet vurdering Erhvervs- og Byggestyrelsen vurderer således, at omfanget af svigt inden for støttet renovering af boligbyggerier er faldet i den overordnede periode fra Det ses, at der fra 2008 til 2009 var et betydeligt fald på omkring 15 procent i indeksværdien (hvilket svarer til 3 procentpoint i andele af registrerede bygningsdele med svigt) Byggeriets Evaluerings Center (BEC) Samlet vurdering af BECs tal BEC er en erhvervsdrivende fond stiftet af en bred kreds af byggeriets aktører for at fremme byggeriets kvalitet og effektivitet. BEC indsamler data fra såvel statslige og almene som private byggerier. I perioden 2004 til 2009 er indekset faldet for alle kategorier af mangler, dog meget ujævnt med særligt mange mangler midt i perioden og i særdeleshed i Efter 2007 er der sket et dramatisk fald i 2008, og igen i

11 Tabel 6. Byggeriets Evaluerings Center mangler i forhold til entreprisesum i mio. kr. for tre kategorier af mangler, År 1. Kosmetiske mangler (A0) Antal Indeks, mangler pr. 2005=1 mio. kr. 2. Mindre alvorlige mangler (A1) Antal Indeks, mangler pr. 2005=1 mio. kr. 3. Alvorlige og kritiske mangler (A2+A3) Antal mangler pr. mio. kr. Indeks, 2005= ,51 1,04 0,69 0,73 0,21 2, ,31 1,00 0,95 1,00 0,09 1, ,02 1,63 1,53 1,61 0,25 2, ,64 2,24 2,63 2,76 0,55 5, ,98 1,15 0,61 0,64 0,08 0, ,56 0,59 0,41 0,43 0,04 0,44 Note 1: Hvis man for 2007 korrigerer for nogle få markante sager med mange mangler i forhold til entreprisesummen, er indekset for 2007 henholdsvis 1,55 for A0, 2,18 for A1, 2,05 for A2, og 2,11 for A3. Det er især for A0 og A2, hvor korrektionen ændrer indekset mest. Kilde: BEC og egne beregninger. Boks 4. Usikkerheder ved BECs tal Det er en hypotese, at det er mere vanskeligt at styre omfanget af mangler i store byggesager. Disse sager kan påvirke resultatet i de enkelte år. Antallet af mangler i et givet år og dermed delindikatoren vil være påvirket af, at sager først medtages i opgørelsen, når der er opnået enighed om omfanget af mangler. Dette kan påvirke delindikatoren, idet der på et givent opgørelsestidspunkt foreligger sager, hvor der endnu ikke er opnået enighed. Samlet vurdering Der foreligger ikke data for perioden I årene 2006 og 2007 var antallet af mangler meget højt, mens det faldt kraftigt i 2008 og igen i Erhvervs- og Byggestyrelsens samlede vurdering er, at omfanget af mangler i 2009 er faldet i forhold til i 2004 efter at have ligget på et højt niveau i de mellemliggende år Byggeriets Ankenævn (BA) Samlet vurdering af BA s tal BA er et privat ankenævn, der behandler klager over nybyggerier med en samlet entreprisesum under 1 mio. kr. inkl. moms samt reparations- og renoveringsarbejde (fx tilbygninger og ombygninger) uden en maksimal grænse for entreprisesummen. 11

12 Data fra BA viser et indeks, der er faldet i perioden Udvikling påvirkes imidlertid af væsentlige usikkerheder, jf. boks 8. Det er således vanskeligt at vurdere, om omfanget er uændret, eller om der har været tale om et mindre fald i omfanget af klager, jf. tabel 7. Tabel 7. Byggeriets Ankenævn antal sager på privatkundemarkedet for byggeri År Sager - medhold, delvis medhold og forlig Privatkundemarkedet Sager pr. mia. kr. Indeks, 2005=1 i mia. kr ,69 15,71 2, ,86 13,64 2, ,75 10,08 1, ,95 7,39 1, ,31 5,53 1, ,39 7,40 1, ,40 5,44 0, ,40 6,88 1, ,4 7,03 1,27 Note 1: Omsætningen på privatkundemarkedet. Omsætningen er i kædede 2011-priser. Der er anvendt tal fra Dansk Byggeris Konjunkturanalyse, november 2005, juli 2006, januar 2008, februar 2010 og februar Anm.: Privatkundemarkedet er defineret som summen af posterne i Hovedreparation af boliger og Reparation og vedligeholdelse af boliger i Dansk Byggeris Konjunkturanalyse. Kilde: BA, Dansk Byggeris løbende Konjunkturanalyser, egne beregninger. Boks 5. Usikkerheder ved BAs tal BA oplyser, at det pr. 15. september 2003 ikke længere var muligt at indbringe klager over nybyggerier med en samlet entreprisesum på over 1 mio. kr. inkl. moms. Dette forhold er sandsynligvis en væsentlig forklaring på faldet i antallet af sager fra 2003 og frem. Endvidere oplyser ankenævnet, at det høje antal klagesager i kan skyldes et væsentligt højere antal konkurser i byggevirksomheder (typehusvirksomheder) i slutningen af 1990 erne og begyndelsen af 2000, hvilket i højere omfang har fået forbrugerne til at indgive flere klager hos BA. BA var ikke godkendt i perioden januar 2003 til september 2005, hvilket har betydning for antallet af indkomne sager. Forsikringsselskaberne kunne i denne periode ikke betinge retshjælpsdækning af, at sagen havde været prøvet ved BA. Flere tvister kan som følge heraf være blevet løst ved domstolene uden først at være prøvet ved BA. Da ankenævnet blev godkendt i 2005, betød det i praksis blandt andet, at en given sag herefter skal være prøvet ved ankenævnet, før et forsikringsselskab vil vurdere, om betingelserne for at yde retshjælp er til stede. Godkendelsen af BA kan derfor have betydet en stigning i antallet af sager, der prøves ved ankenævnet. En sådan stigning kan dog ikke tages som udtryk for en reel stigning i antallet af svigt. 12

13 Samlet vurdering Datagrundlaget i begyndelsen af perioden kan ikke sammenlignes med datagrundlaget i slutningen af perioden. Der tages derfor kun data fra 2005 til 2009 med i betragtningen, og den samlede vurdering må derfor være, at der har været en stigning i omfanget af klager, jf. boks Foreningen for Rådgivende Ingeniører (FRI) Samlet vurdering af FRIs tal FRI er brancheforening for danske virksomheder, der yder rådgivning, planlægning og projektledelse. Medlemsvirksomhederne er ansvarsforsikrede, og det er antallet af sager i denne forsikring, der er belyst nedenfor. I perioden er indekset samlet set steget, det bemærkes, at der er sket en betydelig stigning fra 2008 til 2009 på ca. 30 procent, jf. tabel 8. Tabel 8. Foreningen for Rådgivende Ingeniører antal skader i forhold til professionelle byggeaktivitet År Antal skader Byggeaktivitet i mia. kr. 1 Skader pr. mia. kr. Indeks, 2005= ,4 0,39 0, ,7 0,41 0, ,2 0,43 0, ,2 0,54 1, ,1 0,49 1, ,4 0,48 0, ,9 0,45 0, ,0 0,53 1, ,9 0,68 1,41 Note 1: Samlet omsætning inden for professionel byggeaktivitet. Omsætningen er i kædede priser. Kilde: FRI, Dansk Byggeris løbende konjunkturanalyser, Danmarks Statistik, egne beregninger. FRI påpeger, at omsætningen for de rådgivende ingeniørvirksomheder er øget væsentligt mere end værdien af den samlede byggevirksomhed i Danmark i perioden Det skal også bemærkes, at antal skader også dækker skader i forbindelse med miljøopgaver, anlægsopgaver m.v., samt at antallet ikke siger noget om værdien/- væsentligheden af skaderne. Forsikringsbestemmelserne, selvrisiko mv. har været nogenlunde ens i hele perioden. Samlet vurdering Samlet set vurderer Erhvervs- og Byggestyrelsen, at omfanget af skader pr. mia. kr., er steget i perioden Der er også sket en væsentlig stigning fra 2008 til

14 3.6. Ankenævnet for Tekniske Installationer Samlet vurdering af TEKNIQs tal Ankenævnet for Tekniske Installationer er etableret af Forbrugerrådet, Parcelhusejernes Landsforening og TEKNIQ Installatørernes Organisation og blev godkendt i juli Af samme årsag er de tidligste tilgængelige data for svigt inden for dette område fra Ankenævnet for Tekniske Installationer behandler klager fra private forbrugere over arbejder udført af EL- og VVS installatører. Klagerne ligger beløbsmæssigt mellem kr. og kr. inkl. moms. Ud over klager over selve arbejdet behandles også klager, der vedrører fx pris og rådgivning. Ankenævnet behandler ikke klager over arbejder, der er udført til erhvervsmæssige formål. Som indikator for udviklingen i svigt anvendes antallet af klager, der er endt med en kendelse i forhold til den samlede omsætning i El-, VVS- og blikvirksomheder. Der skal tages højde for, at antallet af klager, der er endt med en kendelse, også omfatter sager, hvor det er installatøren, der har fået medhold. Det er derfor ikke alle sager, der beskriver et svigt. Tallene viser, at der har været 13 procent flere kendelser i 2008 end i I 2009 er antallet af kendelser faldet igen, så niveauet er omtrent som i Tabel 9. Ankenævnet for Tekniske Installationer antal klager med kendelse pr. mia. kr. År Antal klager endt med Omsætning i EL, VVS Klager med kendelse Indeks, 2007=1 kendelse og blik, mia. kr. per mia. kr ,31 3,9 1, ,91 4,4 1, ,67 4,0 1,03 Anm. 1: Omsætningen er deflateret med byggeomkostningsindekset, der har basis i 1. kvartal af Anm. 2: Antal klager endt med kendelse indeholder også sager, hvor installatøren har fået medhold, hvorfor tallet ikke i alle tilfælde dækker over et svigt. Sagerne kan også vedrøre uenighed om priser. Kilde: Ankenævnet for Tekniske Installationer, Danmarks Statistik, egne beregninger Samlet vurdering Der har været en lille stigning i antallet af kendelser fra 2007 til 2009, men da stigningen er så lille, må den samlede vurdering være, at antallet af kendelser overordnet har været uændret i perioden. 14

15 3.7. Tilstandsrapporter Samlet vurdering af tal fra tilstandsrapporter En tilstandsrapport er en samlet skriftlig vurdering af en boligs synlige skader og tegn på skader. Vurderingerne foretages ved sammenligning med en bolig af samme type, alder og stand. I nedenstående opgørelse er der kun inddraget rapporter for huse, der er opført i samme år, som rapporten er udarbejdet, hvorfor rapporterne udtrykker omfanget af synlige skader i nybyggeri. Som indikator for omfanget af synlige skader på baggrund af tilstandsrapporterne bruges det gennemsnitlige antal skader pr. hus. I tilstandsrapporten kategoriseres de enkelte skader efter fem typer, som er K0 til K3 samt UN, hvor K0 er den mildeste form for skade og K3 er den groveste. UN angiver, at typen af skade bør undersøges nærmere, da skaden ikke kunne klassificeres ved den visuelle gennemgang. Alle typer af skader tillægges den samme vægt, da man ikke umiddelbart kan sige noget om omkostningen til udbedring ud fra typen af skade. Data er tilgængelige Fra 2006 til Frem til 2008 skete en mindre stigning i det gennemsnitlige antal skader pr. hus, og i 2009 skete en voldsom stigning, dog mest udpræget for mindre alvorlige skader, jf. tabel 11. Det er uklart, hvorfor der er sket så stor stigning i Tabel 10. Tilstandsrapporter gennemsnitligt antal skader pr. hus. År Antal huse Type af skade - gennemsnit pr. hus K0 K1 K2 K3 UN Gennemsnitligt antal skader pr. hus Indeks, 2006= ,57 2,89 0,79 0,58 0,10 4,93 1, ,78 3,23 0,83 0,55 0,09 5,48 1, ,62 3,32 0,83 0,60 0,06 5,43 1, ,40 5,22 0,85 0,90 0,05 9,42 1,91 Anm. 1: KO-K3 samt UN beskriver forskellige typer af skader, hvor K0 er den mildeste, og K3 er den groveste. UN betyder, at skaden ikke er klassificeret. Anm. 2: Ved udregning af det samlede indeks er alle typer af skader tillagt samme vægt, da der ikke nødvendigvis er nogen sammenhæng mellem typen af skade og omkostningen til udbedring af skaden. Kilde: FEM-sekretariatet, egne beregninger. Samlet vurdering Det vurderes, at antallet af skader målt gennem tilstandsrapporterne er steget. Den meget kraftige stigning 2009 tillægges dog ikke fuld vægt, fordi det er vanskeligt at forstå stigningen for særligt K0-skader. 15

16 4. Konklusion Rapporten præsenterer en række indikatorer for udviklingen i svigt, fejl mangler og skader i byggeriet i perioden Indikatorerne dækker forskellige dele af byggeriet og måler forskellige typer svigt mv., og alle indikatorer er præget af en vis usikkerhed. Det samlede indtryk er dog, at der har været en faldende tendens i svigt i perioden som helhed. Fra 2008 til 2009 var svigthyppigheden formentlig også faldende, idet 5 ud af 7 indeks faldt. 16

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008

Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Omfanget af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2010 Kolofon Titel: Omfanger af svigt, fejl og mangler i dansk byggeri 2001-2008 Undertitel: Resume: Rapporten

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning

Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011. Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning Erhvervs- og Byggestyrelsen Januar 2011 Evaluering af den obligatoriske byggeskadeforsikringsordning 2/14 1. Baggrunden for evalueringen Den obligatoriske byggeskadeforsikring blev indført ved lov nr.

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Kan byggevirksomhederne tjene penge?

Kan byggevirksomhederne tjene penge? Kan byggevirksomhederne tjene penge? Erhvervs- og Byggestyrelsen 2010 Kolofon Titel: Kan byggevirksomhederne tjene penge? Undertitel: Resume: Papiret sammenligner overskud pr. beskæftiget og sandsynligheden

Læs mere

Bedre og billigere byggeri

Bedre og billigere byggeri Bedre og billigere byggeri Maj 2007 Bedre og billigere byggeri Økonomi og Erhvervsministeriet, maj 2007 Bedre og billigere byggeri Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang 4 2620

Læs mere

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri

Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Erhvervs- og Byggestyrelsen 2009 Kolofon Titel: Produktivitetsniveauet i dansk og europæisk byggeri Undertitel: Resume: Rapporten sammenligner produktiviteten

Læs mere

Vejledning om byggeskadeforsikring

Vejledning om byggeskadeforsikring Vejledning om byggeskadeforsikring 1. Indledning 2 2. Kort om byggeskadeforsikring 2 2.1. Baggrund og formål 2 2.2 Hvilke fordele giver byggeskadeforsikringen? 3 2.3 Hvem skal tegne forsikringen, og hvem

Læs mere

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006

Aalborg Universitet. Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen. Publication date: 2006 Aalborg Universitet Veien til riktig utførte bygg Hansen, Ernst Jan de Place; Haugbølle, Kim; Nielsen, Jørgen Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link

Læs mere

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012

Borgernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2012 Borgernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2012 Rapporten er udarbejdet af: Indsats Indsatsplanlægning og -analyse Indsatsanalyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22 18 18 www.skat.dk

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening

Almindelige Garantifondsbestemmelser Danske Tagdækkermestres Brancheforening Obligatorisk byggeskadeforsikring: eftersyn Tagdækkermestres og offentliggørelse. Brancheforenings Hvilke Tagdækker byggerier mestres er omfattet Brancheforening af forsikringspligten? i stand til boliger

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING

EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING EVALUERING AF VINTERBEKENDTGØRELSENS FORSØGSORDNING AFRAPPORTERING 5. JANUAR 2011 Kontakt Spørgsmål til denne evaluering kan rettes til: Senior manager, Johan Toft Sørensen, tlf. 29696914 (johan.toft.sorensen@quartzco.com)

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8

Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter. Udkast Version 8 Analyse af praktiske erfaringer med energirenovering af bygninger i fire bygningssegmenter Udkast Version 8 Bygningsstyrelsen Oktober 2013 1 Forord Denne rapport er udført for Bygningsstyrelsen og er målrettet

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Forbedret statistikgrundlag for nationalregnskabets opgørelser for bygge og anlæg

Forbedret statistikgrundlag for nationalregnskabets opgørelser for bygge og anlæg Forbedret statistikgrundlag for nationalregnskabets opgørelser for bygge og anlæg Produktivitetskommissionen konkluderede i deres indledende analyser af nationalregnskabet, at tidsserierne for bygge og

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie?

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Bachelorprojekt 17. december 2012 Allan Hansen Finansbacheloruddannelsen Speciale i ejendomshandel

Læs mere

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid

Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid Analyse af nøgletallet - Faktisk udførelsestid indtil overstået mangelafhjælpningsperiode i forhold til forventet udførelsestid perioden 2004-2008 Analysen viser, at den procentvise overskridelse af tidsfristen

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Formandens beretning 3

Formandens beretning 3 Indholdsfortegnelse Side Formandens beretning 3 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 5 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets medlemmer 1.3. Sekretariatets ansatte 1.4. Sekretariatets

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere