Leder, brug din magt!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leder, brug din magt!"

Transkript

1 Leder, brug din magt! Magt i ledelse er et sprængfarligt tema, men også et sløret og vanskeligt fænomen at få greb om. Læs her om, hvordan du skelner mellem magtens former og anvender dem konstruktivt. Lad os indledningsvist give et aktuelt eksempel på, hvordan de tre magtformer virker i praksis. Når Odenses borgmester Anker Boye på en ferie i Tyrkiet (bevidst eller ubevidst) svarer ja til at hæve loftet for data- roaming fra til kr., så bruger han sin strukturelle magt, som er knyttet til den formelle rolle som borgmester. Men han er samtidig i risiko for at underminere sin personlige magt, der bygger på personlige egenskaber og ressourcer. For at forstå dette skal vi have fat i den tredje magtform, nemlig den diskursive magt, som virker gennem sproget via den mening, der skabes til handlingen i offentlige fortællinger. Vi lever alle under den diskursive magt, som tilskriver betydning til vores handlinger, hvorved de giver mening ind i den sociale sfære. Når Boye henviser til uforsætlighed, så forsøger han at skabe en bestemt mening omkring sin adfærd ved at forklare den med en mindre forkastelig personlig egenskab, end hvis han havde henvist til bevidst ødsel med offentlige midler. Han forsøger således gennem sin personlige magt at påvirke den diskursive magt. Men vi kan kun påvirke den diskursive magt indirekte, hvorfor den også ligger uden for Boyes direkte indflydelsessfære. Derfor er der en risiko for, at offentligheden, til trods for Boyes bestræbelser, alligevel overve- jende fortolker hans adfærd ind i en fortælling (diskurs) om politikeres grådighed og mangel på samfundssind. Sker dette, opstår det underliggende problem for Boye, som er den største trussel mod hans personlige magtbase, nemlig at han forbryder sig mod den tætte kobling mellem magt og etik. Dette handler om, som Løgstrup fortæller os, at det etiske ikke består i at fjerne magten (eksempelvis at give Løkke tøjbudget eller Boye et roaming- loft), men i at bruge magten etisk. Netop af magten udspringer den etiske fordring, og de, der er givet særlig magt, er således også pålagt en særlig etisk fordring. Brinkmann (2014) siger det på denne måde: Kommer vi magten til livs, kommer vi også etikken til livs. Den, der ikke har magt over den andens liv, kan jo ikke handle på den andens liv. I organisationslitteraturen definerer man ofte ledelse som dét at påvirke og løse opgaver gennem andre (Elmholdt, Keller & Tanggaard, 2013). Denne forståelse af ledelse understreger det tætte og uadskillelige bånd mellem ledelse og magt. Uanset om du som leder bruger en eksplicit, hård mag- tudøvelse eller den usynlige, bløde magt, er magt et grundvilkår i enhver ledelsespraktik. Der er hverken mere eller mindre magt i dag. Men magten har iklædt sig andre former og er derfor blevet vanskeligere at få øje på. Ledelse i dag foregår i en kontekst præget af krydsfelter og modsætninger, og paradokser udgør et grundvilkår. Som leder må du derfor forholde dig til det komplekse spændingsfelt, du befinder dig i, 1

2 så du kan agere i det på en hensigtsmæssig måde for dig selv, for medarbejderne og for organisa- tionen. Det kræver en behændig balancering, hvor du kontinuerligt forholder dig til integrationen af den strukturelle, personlige og diskursive magt, som bliver beskrevet i det følgende. Magtens trekant et magtanalytisk redskab Historisk kan der spores to overordnede linjer i magtlitteraturen: henholdsvis magt- over- og magt- til- perspektiverne (Clegg et al. 2006). I magt- over- perspektivet er det grundlæggende spørgsmål, hvem der har magt over hvem. Fokus er centreret omkring magtens struktur altså hvem der for- melt besidder magten. Magt- til- perspektivet interesserer sig derimod for, hvad magten gør. Hvor- dan udøves magten, og hvilke effekter har magten på kulturen og individets bevidsthed. Magtfeltet har været præget af vedvarende positioneringskampe mellem disse dimensioner og til- gange. I modsætning hertil opfatter vi det som en styrke at anvende et multipelt magtbegreb, der henviser til et bredt spektrum af magt- og indflydelsesdimensioner. Formålet hermed er at sikre en analytisk og praktisk tilgang til magt, som rummer tilstrækkelig åbenhed over for, hvad der sker i ledelsesarbejdet. Vi ønsker hermed at fremhæve, hvorfor magt ikke kun er et destruktivt fænomen, men også en konstruktiv forudsætning for et organisatorisk fællesskab. Magt er nemlig ikke nødvendigvis noget, der nedbryder og fastlåser. Et eksplicit fokus på magt kan være produktivt for både organisation og medarbejdere. Men hvilken magtform er på spil hvornår? Og hvordan skal lederen agere i magtens komplekse strukturer, således at organisationen kan opnå de ønskede re- sultater? For at forstå sin ledelsespraksis og for at kunne handle i disse spørgsmål er det nødvendigt med en praktisk forståelsesramme, som man kan analysere, diskutere og anvende magten ud fra. 2

3 Det er med dette ærinde i sigte, at vi har udviklet magtens trekant (se figur ovenfor), der integrerer følgende tre hoveddimensioner: 1. Den strukturelle tilgang fokuserer på formelle strukturer, der sikrer bestemte positioner magt over andre. 2. Den personlige tilgang har fokus på personlige egenskaber og ressourcer. 3. Den diskursive tilgang har fokus på sproglige og skjulte magtkampe. Strukturel magt I den strukturelle magtform giver det mening at afklare og definere sit eget formelle ledelsesrum, da det kan gøre aktuelle handlemuligheder inden for de givne organisatoriske rammer tydeligere. Ledelsesmagten handler her om det formelle ledelsesmæssige mandat, altså hvilke beslutninger du har mandat til at træffe, hvilke styringsinstrumenter du er pålagt at bruge, hvilke mødefora du har pligt til at deltage i, hvilke retningslinjer og instrukser du skal følge osv. Du kan her spørge dig selv: Hvordan ser organisationsdiagrammet ud? Hvordan er de formelle hierarkier? Er magtstrukturerne hensigtsmæssige for opgaveløsningen? Er ledelsesopgaven tilstrækkeligt defineret på de forskellige ledelsesniveauer? Personlig magt Ledelsesmagten handler i lige så høj grad om lederens egen personlige magt. Din personlige måde at forvalte din magt på, og hvilken betydning det har for hele organisationen. Ledelsesmagten er langt hen ad vejen givet udefra (strukturel magt) og bestemt af konteksten (diskursiv magt), men du har med dine personlige kompetencer, erfaring, særlige egenskaber og stil også selv mulighed for at påvirke den og dermed dit eget ledelsesrum. Når du skal forholde dig hertil, kan du undersøge egne og andres magtressourcer ved for eksempel at spørge: Anvender jeg mine kompetencer tilstrækkeligt? Hvad er min foretrukne ledelsesstil? Hvad er mine styrker og svagheder som leder? Bliver andres magtressourcer anvendt optimalt til det fælles bedste i organisationen? 3

4 Diskursiv magt Endeligt virker magten også igennem de mangeartede og modsatrettede diskurser. Den viser sig gennem lederens og medarbejderes sprogliggørelser og virkelighedsopfattelser, der skabes i fæl- lesskab. Magten er hermed også et relationelt anliggende. At afklare sit ledelsesrum handler således i høj grad om at reflektere over de sociale relationer, uformelle strukturer og foretrukne måder at tale på ved blandt andet at spørge: Hvad taler vi i vores organisation om og hvordan? Hvad er de foretrukne meninger og fortællinger? Og måske mere sigende: Hvad taler vi ikke om? Magten og de fremtidige ledelsesroller Idealet om lederen som styrmanden, der heltemodigt fører skibet sikkert i havn over et oprørt hav, er på kraftigt tilbagetog. Havet er ganske simpelt blevet for oprørt og havnens sigte for uklar til, at dette ideal giver mening i nutidens komplekse organisationer. I fortidens hierarkisk opbyggede bu- reaukratiske organiseringer var magtens fordeling, vilkår og konsekvenser relativt tydelig. Det er den ikke på samme måde I nutidens dialogisk orienterede flade organisationer. Der er sket en atomisering af magten, så magt ikke længere har et entydigt centrum eller en tydelig struktur. Mag- ten er blevet diffus og fleksibel nøjagtig som de netværks- og teamorganiserede virksomheder, der vinder frem (Fogsgaard & Elmholdt, 2014). Parallelt med denne organisatoriske udvikling har vi på mange måder fået et forkvaklet forhold til magten i nutidens samfund. Man kan sige, at magten er blevet fremmed for os, hvilket man kan se, når ledere billedligt talt abdicerer fra lederrollen for at blive ven eller kollega med de ansatte. I et analytisk perspektiv kan man tale om, at lederen har svært ved at forvalte den magt, som er knyttet til rollen, i forhold til de krav og forventninger om autonomi og selvbestemmelse, som er fremherskende i samfundet i dag. Fordi det i stigende grad hører til sjældenhederne, at lederen tyr til den formelle og hårde magt, kan man forledes til at antage, at succesfuld moderne ledelse ikke inkluderer magtudøvelse. Det er af stor vigtighed at aflive denne antagelse. Der er hverken mindre magt eller magtudøvelse i det moderne organisationsliv. Men magten har iklædt sig andre former og er derfor blevet vanskeligere at få øje på. I moderne ledelsespraktikker som coaching og anerkendende ledelse tilsløres nemlig den formelle asymmetri, hvorved magten bliver skjult. Men magten har stadig en funktion: Den skjulte magt har til formål at skabe medarbejderne på måder, der gavner organisationens mål ved for eksempel at øge deres kompetencer og mestringsevner. 4

5 Ledelsespendulet er altså i dag svunget i retning af en involverende, anerkendende og coachende leder. Men samtidig ved enhver leder, at ikke alle udfordringer egner sig til at blive løst med in- volverende og dialogiske ledelsesredskaber. Aktuelle ledelsesopgaver kan af og til kræve, at man på mere dirigerende vis sætter retning. I bestemte situationer, som når der skal fyres eller hyres, bliver det således tydeligt, at ledelse er en magtbaseret relation. Denne type magt er synlig for alle, og den understreger, at der hersker en strukturel asymmetri mellem leder og ansatte. Skal vi forstå og handle i kompleksiteten i fænomenet ledelse, må vi derfor inkludere de tre, til tider modsatrettede, magtdimensioner. Det vil være en uhensigtsmæssig reduktion at favorisere den ene dimension på de andres bekostning, og det ville afskære os fra at forstå væsentlige forhold af betydning. Som oftest fordrer succesfuld ledelse nemlig, at lederen formår at anvende både rå strukturel magt, den personlige magtbase og den diskursive magt. For at navigere i dette modsatrettede kaos er det afgørende, at både leder og medarbejdere er bevidste om magtspillet, magtrelationerne og magtens funktion i organisationen. Først da kan man som leder vurdere, hvornår hvilke magtformer er mest hensigtsmæssige: Hvornår skal jeg sætte retning, og hvornår skal jeg uddelegere? Forskellige lederroller har hver deres funktion og beretti- gelse, og i praksis er rollerne sjældent krystalklare. Øvelsen ligger i at forholde sig til, hvad man som leder gør, hvorfor man gør det, og hvad der bliver effekten af det, man gør. Der findes ingen simpel manual for god ledelse. Det er en praksis, som man bedst lærer gennem erfaring og refleksion. 5

6 Referencer Brinkmann, S. (2014). Magt og etik i arbejdslivet: To sider af samme mønt. I: Fogsgaard, M. & Elmholdt, C. (2014). Magt i organisationer. Århus, Klim Brinkman, S. (2011). Følelser på godt og ondt. I: Elmholdt, C. & Tanggaard, L. (2011). Følelser i ledelse. Århus, Klim Clegg, S.R. (2002): Frameworks of Power. London, Sage Publications Clegg, S.R., D. Courpasson & N. Phillips (2006): Power and Organizations. Thousand Oaks, CA, Sage Publications Elmholdt, C., Keller, H.D. & Tanggaard, L. (2013). Ledelsespsykologi. Samfundslitteratur. Frederiks- berg Fogsgaard, M. & Elmholdt, C. (2014). Magt i organisationer. Århus, Klim Foucault, M. (1982): The Subject and Power. I: H.L. Dreyfus & P. Rabinow (eds.): Michel Foucault Beyond Structuralism and Hermeneutics. Chicago, The University of Chicago Press Foucault, M. (2002): Overvågning og straf fængslets fødsel. Frederiksberg, Det lille Forlag Visholm, S. (2004): Autoritetsrelationen. I: T. Heinskou & S. Visholm: Psykodynamisk organisa- tionspsykologi på arbejde under overfladen. København, Hans Reitzels Forlag Yulk, G. (2013): Leadership in Organizations. Albany, Prentice Hall 6

Ledelse i det postmoderne hvordan gør man det? Af Lotte Lüscher, Clavis Erhvervpsykologi og Anne Stærk, Dispuk, Marts 2009

Ledelse i det postmoderne hvordan gør man det? Af Lotte Lüscher, Clavis Erhvervpsykologi og Anne Stærk, Dispuk, Marts 2009 Ledelse i det postmoderne hvordan gør man det? Af Lotte Lüscher, Clavis Erhvervpsykologi og Anne Stærk, Dispuk, Marts 2009 We used to think that we knew how to run organizations. Now we know better. More

Læs mere

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier,

Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, forskellige vinkler på magt og etik Michala Schnoor Gitte Haslebo Coaching er ikke bare coaching. Afhængig af hvilke teorier og erkendelsesteorier, der organiserer coachingen, vil formålet og de anvendte

Læs mere

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle?

FTF dokumentation nr. 2 2014. Hvad er den nye lederrolle? FTF dokumentation nr. 2 2014 Hvad er den nye lederrolle? Side 2 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef Foto: Jesper Ludvigsen, Mette Løvgren, FTF Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag:

Læs mere

På sporet af pædagogisk ledelse

På sporet af pædagogisk ledelse På sporet af pædagogisk ledelse Af Inge Schoug Larsen Der er opbrud og forandringer i gang på hele det pædagogiske område, og der stilles nye og stadig mere komplekse krav til lederne af pædagogiske institutioner.

Læs mere

Når den tillærte ledelsesstil ikke slår til..

Når den tillærte ledelsesstil ikke slår til.. WORKING PAPER Når den tillærte ledelsesstil ikke slår til.. Af ph.d. stipendiat Mogens Sparre, november 2014 Nøgleord Ledelse i frygtdiskurs, ledelsesskift, tillært/naturlig adfærd, Ledelse i frygt og

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Hvordan synes jeg selv, det går?

Hvordan synes jeg selv, det går? Hvordan synes jeg selv, det går? Magtteknologier i medarbejderudviklingssamtalen Thorkild Holmboe Hay Medarbejderudviklingssamtalen er en årligt tilbagevendende begivenhed for mange medarbejdere på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer

Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Konflikter skal ses i deres kontekst - et bud på en organisationspsykologisk tilgang til konflikthåndtering i organisationer Klaus Stagis og Annemette Hasselager Vi har i længere tid set en stigende efterspørgsel

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

Rektor som forandringsagent

Rektor som forandringsagent Marianne Abrahamsen Rektor som forandringsagent Temaet i denne artikel er ledelse i gymnasiet i forbindelse med forandringsprocesser. Der sættes fokus på forholdet rektor/inspektorer topleder/ mellemledere

Læs mere

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge?

DPL kursusdag 3. Det personlige lederskab er jeg værd at følge? DPL kursusdag 3 Det personlige lederskab er jeg værd at følge? Ledelsesrummet magt, autoritet og kraft Ledelsesrummet Ledelsesmagt det formelle ledelsesmæssige mandat Ledelseskraft den faktiske ledelsesudøvelse

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG.

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. ORGANISATIONER I TEORIHISTORISK PERSPEKTIV 3 POULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDGAVE 4 KAPITEL 1 Poula Helth

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Studium: Uddannelsesinstitution: Titel på projekt: Studerendes navn: Studerendes stilling: Vejleders navn:, afgangsprojekt UCN Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

DEN LEDELSES- ETISKE BESLUT NINGS- MODEL

DEN LEDELSES- ETISKE BESLUT NINGS- MODEL DEN LEDELSES- ETISKE BESLUT NINGS- MODEL THOMAS SPECHT ABSTRACT AN ETHICAL DECISION MODEL FOR LEADERS This article suggests how leaders may use ethics as a practical tool in everyday decision-making practice.

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge

Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Den professionelle relation og pædagogiske dilemmaer i arbejdet med udviklingshæmmede børn og unge Bachelor VIA Universety Collage Horsens pædagoguddannelse Henriette Hansen Studienr 142095 Eksaminator:

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Den menneskelige leder

Den menneskelige leder Den menneskelige leder - et filosofisk bidrag til en moderne ledelsesprofil Jes Jessen Udviklingskonsulent, cand.rer.soc. og MEVO Co-pilot 1 Indholdsfortegnelse Indledning...... 3 Nye forudsætninger for

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

Hvad skal barnet hedde?

Hvad skal barnet hedde? Hvad skal barnet hedde? Rapport om ledelse af inklusion Af Lektor Camilla Sløk, forskningsassistent Karen Balle, forskningsassistent Mathilde Hjerrild Carlsen og chefkonsulent Niels Erik Hulgård Larsen

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Toplederens egen kompetenceudvikling

Toplederens egen kompetenceudvikling Toplederens egen kompetenceudvikling En guide til aktionslæring 1 Toplederens egen kompetenceudvikling en guide til aktionslæring Udgiver Væksthus for Ledelse Projektledelse Søren Bjerregaard Kjær, Djøf

Læs mere