Studenterrådgivningens årsrapport 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studenterrådgivningens årsrapport 2011"

Transkript

1 Studenterrådgivningens årsrapport 2011

2 Indhold 1. Beretning Præsentation af virksomheden Studenterrådgivningens mission og hovedformål Mål og visioner Årets faglige resultater Rådgivningsfunktioner Informationsfunktioner Samarbejdsfunktioner Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Forventninger til det kommende år Målrapportering Årets resultatopfyldelse - skematisk oversigt Uddybende analyser og vurderinger Kvalitet i rådgivnings- og behandlingsarbejdet Høj grad af tilgængelighed og synlighed Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Bilag til årsrapporten Noter til balance Hensættelser Eventualforpligtelser Indtægtsdækket virksomhed Redegørelse for anvendt regnskabspraksis... 19

3 1. Beretning 1.1 Præsentation af virksomheden Studenterrådgivningens Årsrapport tager udgangspunkt i de faglige og finansielle mål, som fremgår af Finansloven og Studenterrådgivningens Resultatkontrakt med Styrelsen for Universiteter og Internationalisering for Årsrapporten aflægges for Finanslovens hovedkonto Studenterrådgivningen (Driftsbevilling). Studenterrådgivningen er en statsinstitution under Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse. Studenterrådgivningens daglige, administrative og faglige ledelse varetages af en direktør samt 4 afdelingsledere. Studenterrådgivningen har en rådgivende bestyrelse, der består af 6 medlemmer, hvoraf 2 er udpeget af Danske Universiteter, 1 af Professionshøjskolernes Rektorkollegium, 2 af Danske Studerendes Fællesråd og 1 af bestyrelsen Studenterrådgivningens mission og hovedformål Studenterrådgivningens mission og hovedformål kan opdeles i tre funktioner: Rådgivning Information Samarbejde Mål og visioner Rådgivningsfunktioner Studenterrådgivningens hovedopgave er at yde social, psykologisk og psykiatrisk rådgivning og vejledning til uddannelsessøgende ved de lange og mellemlange videregående uddannelser i forbindelse med deres uddannelsesmæssige situation. Målet er at hjælpe de studerende, der falder inden for målgruppen, til at blive velfungerende studerende, der kommer gennem studierne uden unødig forlængelse og frafald. Informationsfunktioner Studenterrådgivningen skal medvirke til, at de studerende gennem målrettet informationsvirksomhed er bekendt med rådgivningstilbuddene samt har adgang til relevant materiale f.eks. via pjecer og hjemmeside. Samarbejdsfunktioner Målet er at styrke videnudveksling og videndeling mellem Studenterrådgivningen og uddannelsesinstitutionerne samt at medvirke til, at der gives mulighed for mere effektiv udnyttelse af de samlede ressourcer. Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Side 1

4 1.2 Årets faglige resultater 2011 har været præget af et direktørskift i Studenterrådgivningen. Den nye direktør, Sten Kruse-Blinkenberg har i efteråret 2011 påbegyndt en udvikling af rådgivningen med tilhørende procedurer. Studenterrådgivningen har stort set opfyldt de resultatkrav, der er aftalt i resultatkontrakten for 2011, og årets faglige resultater er samlet set fuldt tilfredsstillende Rådgivningsfunktioner Studenterrådgivningen arbejder løbende på at udvikle og forbedre serviceniveauet. Det er vigtigt, at de studerende kan få hurtig og let tilgængelig hjælp, så de fastholdes i studiet og ikke forlænger deres studier unødigt, selvom de får problemer og møder vanskeligheder undervejs. Studenterrådgivningen har derfor etableret en landsdækkende vagtordning i 2011 med en fast daglig åbningstid, således at der er mulighed for daglig telefonisk kontakt med en psykolog eller socialrådgiver. Vagtordningen har fungeret tilfredsstillende. De studerende kan med de indførte ændringer få tilbudt rådgivende, visiterende telefonisk samtale inden for en uge og få den første ledige tid til samtale i en afdeling efter eget valg. Studenterrådgivningen skal hjælpe de studerende, der falder inden for målgruppen, til at blive velfungerende studerende, der kommer gennem studierne uden unødig forlængelse og uden unødigt frafald. På den måde bidrager Studenterrådgivningen aktivt til regeringens målsætning for 2020 om, at 60 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse, og at 25 pct. af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse. Studenterrådgivningens indsats i forbindelse hermed sker på flere måder, såvel i form af et tæt gensidigt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne som gennem ydelsen af en rådgivningsindsats af høj kvalitet. For at styrke rådgivningsindsatsen har Studenterrådgivningen besluttet, at der også i 2012 skal udarbejdes en brugerundersøgelse. På baggrund af tilbagemeldingerne fra de studerende i brugerundersøgelserne får Studenterrådgivningen viden om rådgivningens kvalitet og effekt samt om behovet for udvikling og tilpasning af rådgivningsindsatsen. Studenterrådgivningen har derfor i 2011 videreudviklet det hidtil anvendte brugerundersøgelseskoncept til anvendelse i For at styrke rådgivningsfunktionen i Studenterrådgivningen har alle rådgivere i 2011 fået undervisning i assessment (systematisk videnindhentning). Formålet med undervisningen er at opkvalificere og vedligeholde kvalifikationer med henblik på, at rådgiverne så præcist og effektivt som muligt kan vurdere karakteren af de studerendes problemer og dermed tilbyde en relevant ydelse til de studerende enten af Studenterrådgivningen eller ved at henvise til anden hjælp. Studenterrådgivningen vurderer, at de faglige resultater i 2011 for opgaven rådgivningsfunktioner er fuldt tilfredsstillende. Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Side 2

5 1.2.2 Informationsfunktioner Studenterrådgivningens hjemmeside udgør en væsentlig del af vores kommunikationsplatform med minimum besøgende om året siden Studenterrådgivningen har også i 2011 arbejdet på at forbedre informationsniveauet og brugervenligheden på hjemmesiden. Søgemulighederne er i løbet af 2011 blevet forbedrede, så søgningen har været ca hits. Antallet af downloads har i samme periode været Derudover er webansvarlige på uddannelsesinstitutionerne på Fyn og i Jylland kontaktet pr. mail med opfordring til at linke til Studenterrådgivningen fra deres hjemmesider. I 2011 blev Studenterrådgivningens brochure om stress genoptrykt, og vi har arbejdet med at revidere tre af de øvrige brochurer. Der har gennem sidste kvartal af 2010 og hele 2011 været vanskeligheder med Studenterrådgivningens journalsystem pga. overgangen til et nyt system. Derfor er det usikkert, hvor mange studerende, der har fået hjælp i Studenterrådgivningen i Der fremlægges derfor ikke statistiske opgørelser i årsrapporten for Det er Studenterrådgivningens vurdering, at informationsfunktionen har været tilfredsstillende og på samme niveau som i Samarbejdsfunktioner Studenterrådgivningen har i 2011 fortsat arbejdet målrettet på at etablere og vedligeholde gode samarbejdsrelationer med uddannelsesinstitutionerne. Hver uddannelsesinstitution har modtaget en årlig orientering om Studenterrådgivningen samt tilbud om afholdelse af møder efter behov. Studenterrådgivningen har udsendt materiale til uddannelsesstederne med information om aktiviteter og rådgivning samt taget initiativer til samarbejde. Alle Studenterrådgivningens afdelinger har i gennemsnit haft 9 møder med samarbejdspartnere på uddannelsesstederne. Mødernes form og indhold defineres af rådgivningsafdelingerne ud fra lokale behov, og har derfor varieret. Nogle er afholdt med henblik på at høre om deres behov for Studenterrådgivningens tilbud. Andre har været møder om særlige problemstillinger, som Studenterrådgivningen møder hos de studerende, og som ønskes drøftet med uddannelsesstedet. Derudover har der været tale om samarbejdsaktiviteter som fx workshops eller undervisning for studerende eller studievejledere. For at sikre, at uddannelsesstederne er tilfredse med samarbejdet og videndelingen med Studenterrådgivningen, har vi i 2011 gennemført en stikprøveundersøgelse, som viser, at uddannelsesstederne hovedsageligt er meget eller helt tilfredse med de årlige orienterings- samarbejdsmøder (50 af 55 svar). De adspurgte uddannelsesinstitutioner udtrykker tilfredshed med at få udvekslet erfaringer med hinanden og at få oplæg til drøftelse af udvalgte temaer. Studenterrådgivningen har endvidere deltaget i en række andre samarbejdsrelationer med Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) på Aarhus Universitet, Danske Studerendes Fællesråd og en kvalitetssikringsgruppe på Danmarks Radios nye webbaserede rådgivningsportal. At Studenterrådgivningen bliver inviteret til disse samarbejds- Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Side 3

6 relationer tyder på, at Studenterrådgivningen har en høj faglig anseelse og medvirker til at synliggøre Studenterrådgivningen som en rådgivningsinstitution med et højt fagligt niveau og aktuel viden om unge og studerende. Studenterrådgivningen vurderer, at de faglige resultater for 2011 for opgaven samarbejdsfunktioner er fuldt tilfredsstillende. 1.3 Årets økonomiske resultat Bemærk: De anførte enkeltbeløb i tabellerne i årsrapporten er afrundet, hvorfor summen ikke nødvendigvis svarer til den anførte sum. Tabel 1: Studenterrådgivningens økonomiske hoved og nøgletal (mio. kr.) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -23,4-24,0-24,0 Heraf indtægtsført bevilling -22,5-22,9-23,0 Heraf eksterne indtægter -0,9-1,1-1,0 Ordinære driftsomkostninger 23,2 24,1 23,8 Heraf løn 16,8 17,7 18,0 Heraf afskrivninger 0,3 0,3 0,4 Heraf øvrige omkostninger 6,1 6,1 5,5 Resultat af ordinær drift -0,2 0,1-0,1 Resultat før finansielle poster -0,2 0,1-0,1 Årets resultat -0,2 0,1-0,1 Balance Anlægsaktiver 0,9 1,3 1,0 Omsætningsaktiver 5,4 5,6 6,5 Egenkapital 2,3 2,2 2,4 Langfristet gæld 0,5 0,9 0,6 Kortfristet gæld 3,0 3,4 4,1 Låneramme 1,0 1,0 1,0 Træk på låneramme 0,5 0,9 0,6 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af låneramme 51% 93% 60% Negativ udsvingsrate 5,4 5,1 5,5 Overskudsgrad 1% 0% 1% Bevillingsandel 96% 96% 96% Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Side 4

7 Personaleoplysninger Antal årsværk Årsværkspris (t.kr.) Lønomkostningsandel (procent) 72% 74% 75% Lønsumsloft (mio.kr.) 16,9 18,0 18,0 Lønforbrug (mio.kr.) 16,8 17,7 18,0 Note: Interne statslige overførselsindtægter er bogført som en negativ omkostning. Studenterrådgivningen havde i 2011 nettoomkostninger på kr. 23,8 mio. og indtægter på kr. 24,0 mio., hvilket giver et overskud på kr. 0,1 mio. Resultatet er tilfredsstillende. Studenterrådgivningen havde budgetteret med et underskud i 2011, således at der skulle bruges af overskuddet fra tidligere år. Når der blev realiseret et lille overskud i stedet for et underskud, skyldes det først og fremmest, at lønforbruget i 2011 blev lavere end forventet på grund af stillingsledighed i forbindelse med fratrædelser og overvejelser om ændret organisering. Personalemæssigt har 2011 været et gennemsnitligt år, idet 7 medarbejdere er fratrådt, og 6 medarbejdere er tiltrådt. Studenterrådgivningen har i 2011 arbejdet videre med at implementere en række investeringer i ny teknik. Arbejdets formål er at give de studerende bedre adgang til Studenterrådgivningen. Dette sikres bl.a. ved hjælp at et nyt telefonsystem, der giver mulighed for mere daglig telefontid. Det nye telefonsystem er blevet fuldt implementeret i Implementeringen af journal-/statistik systemet har krævet mange medarbejderressourcer. Der arbejdes fortsat på udvikling af sikre aktivitetsopgørelser. Der er redegjort nærmere for dette i årsrapportens afsnit Den gennemsnitlige årsværkspris steg lidt i 2011 som følge af ændret personalesammensætning. Driftsindtægterne ved indtægtsdækket virksomhed er kr. 1,0 mio. Det er et lille fald i forholdt til Faldet skyldes ophør af aftale med Professionshøjskolen i Slagelse og lidt færre foredrag. Ultimo 2011 udgør det overførte overskud 2,0 mio. kr. Overskuddet skal anvendes til faglige udviklingsprojekter, investeringer i rationaliserende teknologi samt nødvendige tilpasninger i bl.a. lejemål. Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Side 5

8 1.4 Opgaver og ressourcer Tabel 2: Sammenfatning af økonomi for Studenterrådgivningens opgaver Opgave (mio. kr.) Indtægtsført bevilling Øvrige indtægter Omkostninger Andel af årets overskud Generel ledelse 2,9 0,1 2,8 0,2 og admini- stration Rådgivning og 14,1 0,6 14,8-0,1 behandling Formidling og 2,0 0,1 2,1 0,0 information Samarbejde 4,0 0,2 4,2 0,0 med uddannelsesinstitutionerne I alt 23,0 1,0 23,8 0,1 Note: Studenterrådgivningen foretager ikke fordeling af den indtægtsførte bevilling på opgaver. Ovenstående opdeling er derfor baseret på den vægt, der tillægges de enkelte opgaver ud fra resultatkravene. Ressourceforbruget til generel ledelse og administration er opgjort til 2,8 mio. kr. Ressourceforbruget til rådgivning, vejledning og behandling er skønsmæssigt anslået til 70 % af de samlede omkostninger, eksklusive generel ledelse. Forbruget svarer til det forventede. Ressourceforbruget til formidling og information er skønsmæssigt anslået til 10% af de samlede omkostninger eksklusive generel ledelse, hvilket svarer til det planlagte forbrug. Ressourceforbruget til videndeling og service overfor uddannelsesinstitutionerne er skønsmæssigt sat til 20 % af de samlede omkostninger, eksklusiv generel ledelse, hvilket er i overensstemmelse med det planlagte forbrug. Samlet set er ressourceforbruget inden for rammen, hvilket er tilfredsstillende. 1.5 Forventninger til det kommende år Ved den seneste ressortomlægning er de korte videregående uddannelser flyttet fra Undervisningsministeriet til Uddannelsesministeriet. Studenterrådgivningen forventer derfor, at der indenfor de nærmeste år kommer en afklaring af, hvorvidt de korte videregående uddannelser skal inddrages i den målgruppe af studerende, der kan få hjælp i Studenterrådgivningen. De fleste af disse uddannelser findes på erhvervsakademierne og en del i professionshøjskolernes regi. Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Side 6

9 Studenterrådgivningen har i 2011 fra professionshøjskolerne oplevet et ønske om øget service. En aktivitetsudvidelse vil ikke kunne ske inden for Studenterrådgivningens nuværende økonomiske ramme. Studenterpopulationen i Danmark vil i de kommende år blive større og mere differentieret. Det vil påvirke behovet for Studenterrådgivningens ydelser og viden på området. Et øget behov for Studenterrådgivningens ydelser vil ikke kunne rummes med de nuværende ressourcer, uden at ventetiderne vil stige. Studenterrådgivningen planlægger at intensivere og udvide samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne i de kommende år for at sikre, at en konkret og strategisk udnyttelse af Studenterrådgivningens ydelser og viden er tilpasset de studerende såvel som det uddannelsesmæssige landskab. Studenterrådgivningens store viden og årelange erfaringer med de vanskeligheder, som har indvirkning på de studerendes studieadfærd er et væsentligt grundlag for den personlige rådgivning og behandling som de studerende kan få. Derudover er Studenterrådgivningen i dialog med studievejledere og studiechefer omkring de studerendes problemer, og vi kan på den måde være medvirkende til at styrke den samlede vejledningsindsats og sætte fokus på studiemæssige udfordringer og mulige problemløsninger. Dialogen med uddannelsesinstitutionerne giver samtidig Studenterrådgivningen indsigt i de vilkår, der er for de studerende på de enkelte studier. Samarbejdet mellem Studenterrådgivningen og uddannelsesinstitutionerne medvirker således til at kvalificere begges indsats og tilbud. Studenterrådgivningens medarbejdere forventes derfor i fremtiden at bruge mere tid på samarbejdsrelationer med uddannelsesinstitutionerne, end det er tilfældet i dag. Selvom Studenterrådgivningen forventer en yderligere effektivisering af rådgivningsarbejdet, vil det ikke kunne løse ressourceudfordringen i forhold til at hindre, at der ofte er op til flere ugers ventetid på at få et samtaleforløb eller et gruppetilbud. En eventuel ufinansieret fremtidig udvidelse af målgruppen vil derfor med de nuværende ressourcer øge ventetidsproblemet. 2. Målrapportering 2.1. Skematisk oversigt Studenterrådgivningen opfylder sin mission gennem de 3 opgaver og 7 resultatkrav, som fremgår af Studenterrådgivningens resultatkontrakt for 2011, som blev indgået med Universitets- og Bygningsstyrelsen nu Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Analyse af opfyldelse af udvalgte resultatkrav fra resultatkontrakten samt opfyldelse af udvalgte faglige resultater er beskrevet i afsnit 2.2. Uddybende analyser. Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Side 7

10 Tabel 5: Årets resultatopfyldelse Kvalitet i rådgivnings og behandlingsarbejdet Resultatkrav Opnåede resultater Grad af målopfyldelse Mål/Resultat krav 1 Mål/Resultat krav 2 Der udarbejdes et simpelt brugerundersøgelseskoncept inden for de ovennævnte områder vedr. kvalitet i Studenterrådgivningens arbejde. Konceptet udvikles inden udgangen af Konkret plan foreligger som dokumentation ved udgangen af Der er iværksat undervisning for rådgivere. Datoer, indhold mv. er fastlagt inden udgangen af 2011, og undervisningen er påbegyndt. Rådgiverne trænes i assessment ved intern undervisning og/eller supervision. Studenterrådgivningen har prioriteret at udvikle et brugerundersøgelseskoncept for brugerundersøgelse Konceptet er med få justeringer lig konceptet for brugerundersøgelse 2004, 2006 og 2008/2009, således at resultaterne for 2012 kan sammenlignes med de foregående undersøgelser. Undervisningsplan er udarbejdet og undervisning er påbegyndt i Rådgiverne er blevet trænet i assessment. Helt opfyldt Helt opfyldt Høj grad af tilgængelighed og synlighed Mål/Resultat krav 3 Der etableres i 2011 en landsdækkende vagtordning med en fast daglig åbningstid, således at der er mulighed telefonisk kontakt med en psykolog eller socialrådgiver. Vagtordningen er i drift i 2. kvartal Studerende, der henvender, sig vil som minimum kunne tilbydes en rådgivende/visiterende telefonisk samtale indenfor en uge og få den første ledige tid til personlig samtale efter eget valg af afdeling. Den landsdækkende vagtordning er etableret og i drift. Vagtordningen har i store træk fungeret planmæssigt. Der arbejdes på at etablere en udvidet model, hvor alle studerende, som ønsker en telefonrådgivning og som ringer fra 9-12, får en opringning samme dag. Hensigten er, at færre studerende ringer forgæves en eller flere dage, fordi rådgiverne er optaget. De studerende kan få tilbudt rådgivende visiterende telefonisk samtale inden for 1 uge og få den første ledige tid til samtale i en afdeling efter eget valg. Helt opfyldt Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Side 8

11 Mål/Resultat krav 4 Mål/Resultat krav 5 Godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Mål/Resultat krav 6 Mål/Resultat krav 7 Studenterrådgivningen fastholder som minimum antallet at studerende, der tilbydes hjælp. I perioden 1. november 2009 til 1. november 2010 blev 5380 studerende tilbudt rådgivning og behandling i Studenterrådgivningen. I 2011 fastholdes dette niveau. Studenterrådgivningen havde i 2010 et besøgstal på 7731 unikke brugere og hits. Studenterrådgivningen vil i 2011 opnå unikke brugere og hits. Download af pjecer og foldere mv. var i 2010 på downloads. Studenterrådgivningen vil i 2011 som minimum have downloads. Én gang årligt sendes en skriftlig orientering til hver enkelt institution med aktuel information og videregivelse af relevante statistiske oplysninger. Hver institution tilbydes i den forbindelse at deltage i et årligt møde i den lokale rådgivning. Studenterrådgivningen gennemfører en stikprøveundersøgelse vedrørende uddannelsesinstitutionernes tilfredshed med videndelingen, som afrapporteres i Studenterrådgivningen på Frederiksberg indkalder i 2. semester 2011 til et møde med henholdsvis CBS og RUC vedrørende udvikling af konkrete tilbud til de studerende. Fokus er at uddybe og udnytte fælles viden og kompetencer eks. vedr. problemer omkring gruppearbejde. I tilknytning til mødet evalueres samarbejdsformen ved et spørgeskema. Der har gennem hele 2011været vanskeligheder med Studenterrådgivningens nye statistiksystem, hvilket betyder, at der ikke kan trækkes korrekt statistik for 2010 og Derfor vides det p.t. ikke med sikkerhed, hvor mange studerende, der har fået tilbudt hjælp i Studenterrådgivningen i Der arbejdes målrettet på at få løst problemerne, således at der igen kan trækkes korrekte statistikker. Antallet af hits på hjemmesiden har i 2011 været Der har været unikke besøgende i samme periode. Antallet af downloads har i samme periode været Der er udsendt informationsbrev til samarbejdspartnere på uddannelsesinstitutionerne. Statistik er ikke medsendt jf. opnåede resultater for resultatkrav 4. Der er udarbejdet spørgeskema, som uddeles til samarbejdspartnere som led i en stikprøveundersøgelse af uddannelsesinstitutionernes tilfredshed med videndelingen. Undersøgelsen er gennemført og afrapporteret som planlagt. Der er afholdt møder med henholdsvis CBS, ITU, KU LIFE og IHK samt RUC i 1. semester. Der blev ikke som planlagt udarbejdet et spørgeskema i tilknytning til møderne, idet der i stedet blev gennemført en stikprøveundersøgelse jf. resultatkrav 6. Muligvis opfyldt. Men grundlaget for at opgøre dette resultatkrav mangler pga. problemer med vores interne journalsystem. Helt opfyldt Helt opfyldt Helt opfyldt Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Side 9

12 2.2 Uddybende analyser og vurderinger Kvalitet i rådgivnings- og behandlingsarbejdet Studenterrådgivningen har ikke udarbejdet en brugerundersøgelse i Men vi har i 2011 prioriteret arbejdet med konceptet til brugerundersøgelse for 2012, således at brugerundersøgelsen bliver af høj kvalitet. Datamaterialet fra de foregående brugerundersøgelser har været brugt til benchmarking, interne drøftelser og udvikling af Studenterrådgivningens arbejdsmetoder Høj grad af tilgængelighed og synlighed Studenterrådgivningen arbejder målrettet på, at de studerende kan få kontakt med os inden for rimelig tid. De studerende skal derfor have mulighed for: at kunne kontakte Studenterrådgivningen telefonisk at kunne tale med en psykolog eller socialrådgiver dagligt at få hurtig adgang til en visiterende samtale I de tilfælde hvor Studenterrådgivningen skønner, at en lang ventetid er uforenelig med den studerendes aktuelle situation, henvises der til behandlingstilbud fx i psykiatrien, egen læge eller andet. Det er imidlertid Studenterrådgivningens erfaring, at alternativerne til Studenterrådgivningen er meget få, at der er stor forskel i antal tilbud på landsplan og at tilbuddene er meget dyre, medmindre der er tale om alvorlige psykiatriske problemer hos den studerende. Studenterrådgivningen har ingen brugbare statistiske opgørelser over viderehenvisninger til behandlingstilbud eller konsekvensen af periodiske ugelange ventetider på forløb til samtale. Men risikoen for studieforlængelse anses for nærliggende, og i værste fald kan den studerende droppe ud af studiet. Studenterrådgivningens erfaring er, at forlængelse af studierne kan føre til, at man mister tilknytningen til medstuderende og/eller betyde, at problemer, de studerende allerede har, bliver forstærket eller at der opstår nye problematikker som fx SU- og andre økonomiske vanskeligheder. Den landsdækkende vagtordning er fortsat i 2011 og har fungeret godt. Forventningen har været, at den nye organisering af arbejdet vil betyde, at de studerende i særligt spidsbelastede situationer kommer til at vente kortere tid på at få en samtale med en rådgiver end tidligere, idet det ikke længere er studiestedets geografi, der afgør, hvilken rådgivning de studerende får hjælp fra. Selvom Studenterrådgivningen kan sikre telefonisk rådgivning fra dag til dag, er presset på at indgå i egentlige samtaleforløb, grupper og lignende fortsat stort. Muligheden for at tilbyde personlige samtaleforløb er uændret. Udover arbejdet med at forbedre telefonrådgivningen arbejder Studenterrådgivningen med at udvikle andre rådgivningstiltag for de studerende, der vil kunne forbedre tilgængeligheden til Studenterrådgivningen og skabe en større bredde i tilbuddene til de studerende. Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Side 10

13 Det er Studenterrådgivningens vurdering, at de nuværende ressourcer er i underkanten med for lange ventelister til følge, og at det fremtidige behov for vores ydelser forventes at vokse. Studenterrådgivningen arbejder målrettet på flere forskellige initiativer til at imødegå udfordringerne. Én af de muligheder, der foreligger, er at udvikle web-baserede løsninger som fx online behandling. Denne mulighed vil vi se nærmere på i Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Samarbejdspartnerne på uddannelsesinstitutionerne har også i 2011 reageret positivt på Studenterrådgivningens henvendelser og materiale, ligesom der er stor opbakning og deltagelse på samarbejdsmøderne, hvor man drøfter de studerendes særlige problemer og den fælles indsats. Udover samarbejdsmøderne får Studenterrådgivningen en del henvendelser fra uddannelsesinstitutionerne om enkeltstående undervisnings- og kursustilbud, som for eksempel undervisning af studievejledere, workshops om eksamen eller stress. Tilfredsheden med Studenterrådgivningens ydelser i forbindelse hermed har været høj. Studenterrådgivningen vurderer, at der skal afsættes flere ressourcer til videndeling og information, hvis et godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne skal intensiveres. Til dette har Studenterrådgivningen, udover resultaterne fra brugerundersøgelserne, kunne servicere studiestederne fx med information om studerendes henvendelsesgrunde via udtræk fra journalsystemet, og deraf kunnet pege på forhold, hvor der kan sættes ind for at forbedre studiemiljøerne. 3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Studenterrådgivningen anvender Navision Stat som regnskabssystem, og der sker månedsvis afstemning med registreringerne i SKS. Der henvises til bilag punkt 5.4 Anvendt regnskabspraksis. 3.2 Resultatopgørelse Studenterrådgivningens resultat for 2011 udviser et nettoforbrug på kr. 23,8 mio. Bevillingen var kr. 24,0 mio., hvilket giver et overskud på kr. 0,1 mio. Det samlede overskud overføres til egenkapitalen. For en vurdering af årets resultat henvises der til afsnit 1.3. Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Side 11

14 Tabel 6: Resultatopgørelse for Studenterrådgivningen 2011 ( ) Mio. kr Budget 2012 Note Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -22,9-23,0-22,9 Indtægtsført bevilling i alt Salg af varer og tjenesteydelser -1,1-1,0-0,9 Ordinære driftsindtægter i alt -24,0-24,0-23,8 Ordinære driftsomkostninger Forbrugsomkostninger Husleje 1,8 1,9 1,9 Forbrugsomkostninger i alt 1,8 1,9 1,9 Personaleomkostninger Lønninger 16,4 16,4 16,2 Pension 2,6 2,6 2,6 Lønrefusion -1,3-1,0-0,7 Personaleomkostninger i alt 17,7 18,0 18,1 Af- og nedskrivninger 0,3 0,4 0,4 Andre ordinære driftsomkostninger 4,3 3,7 4,3 Ordinære driftsomkostninger i alt 24,1 23,8 24,1 Resultat af ordinær drift 0,1-0,1 0,3 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -0,3 Andre driftsomkostninger 0,1 Resultat før finansielle poster -0,1 Finansielle poster Finansielle indtægter 0,0 0,0 0,0 Finansielle omkostninger 0,0 0,0 0,0 Resultat før ekstraordinære poster 0,1-0,1 0,3 Årets resultat 0,1-0,1 0,3 Tabel 7: Resultatdisponering (mio.kr.) Disponeret til overført overskud -0,1 Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Side 12

15 3.3 Balancen Tabel 8: Balancen (mio.kr.) (mio.kr.) Note AKTIVER DKK DKK PASSIVER DKK DKK ANLÆGSAKTIVER EGENKAPITAL Immaterielle anlægsaktiver 1 Startkapital 0,4 0,4 Erhv. koncessioner, patenter, licenser mv. 0,2 0,1 Overført overskud 1,9 2,0 Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,2 0,1 Egenkapital i alt 2,2 2,4 Materielle anlægsaktiver Hensatte forpligtigelser 0,4 0,4 Inventar og IT udstyr 0,7 0,5 Langfristede gældsposter 2 Materielle anlægsaktiver i alt 0,7 0,5 FF4 Langfristet gæld 0,9 0,6 Finansielle anlægsaktiver Anden langfristet gæld Statsforskrivning 0,4 0,4 Langfristet gæld i alt 0,9 0,6 Finansielle anlægsaktiver i alt 0,4 0,4 Kortfristede gældsposter Anlægsaktiver i alt 1,3 1,0 Leverandører af varer, tjenesteydelser 0,4 0,9 OMSÆTNINGSAKTIVER Anden kortfristet gæld 0,4 0,3 Tilgodehavender Skyldige feriepenge 2,6 2,7 Tilgodehavender 1,0 1,3 Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser 0,0 0,1 Likvide beholdninger -0,2 0,0 Kortfristet gæld i alt 3,4 4,1 FF5 Uforrentet konto 2,4 2,9 Gæld i alt 4,3 4,7 FF7 Finansieringskonto 2,4 2,3 Likvide beholdninger i alt 4,6 5,2 Omsætningsaktiver i alt 5,6 6,5 Aktiver i alt 6,9 7,5 Passiver i alt 6,9 7,5 Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Side 13

16 3.4 Egenkapitalforklaring Tabel 9. Egenkapitalforklaring (mio.kr.) Egenkapital primo 2011 Startkapital primo 0,4 Overført overskud primo 1,9 Overført fra årets resultat 0,1 Overført overskud ultimo ,0 Egenkapital ultimo R-året 2,4 3.5 Opfølgning på likviditetsordningen Tabel 10: Udnyttelse af lånerammen (mio. kr.) 2011 Sum af saldo på FF4 31/ ,6 Låneramme 1,0 Udnyttelsesgrad i pct. 60 Lånerammen er udnyttet med 60 % ved udgangen af Den forholdsvis høje udnyttelse er en konsekvens af investeringerne i nye IT-systemer i Der planlægges ikke større investeringer i 2012, og det må forventes, at lånerammen ved udgangen af 2012 er udnyttet med ca. 25 %. I 2011 er der kvartalsvis foretaget omposteringer mellem FF4 langfristet gæld og FF7 finansieringskonto. Ultimo 2011 er kontiene afstemt, og likvider flyttet i Der har ikke været behov for at trække på kassekreditten. 3.6 Opfølgning på lønsumsloft Studenterrådgivningen har ikke udnyttet sit lønsumsloft i 2011, bl.a. på grund af, at økonomifunktionen er delvis bemandet med en ekstern konsulent, da det ikke har været muligt at ansætte en fuldtids regnskabsmedarbejder, der spænder så vidt, som det er påkrævet i en lille organisation. Studenterrådgivningens samlede opsparing udgøres af lønsum. Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Side 14

17 Tabel 11: Opfølgning på lønsumsloft (mio. kr.) Lønsumsloft FL 18,0 Lønsumsloft inkl. TB 18,0 Lønforbrug under lønsumsloft 17,2 Difference 0,8 Akkumuleret opsparing ult ,9 Akkumuleret opsparing ult ,0 3.7 Bevillingsregnskabet Tabel 12: Bevillingsregnskab ( ) Mio. Kr. Regnskab 2010 Finanslov 2011 Regnskab 2011 Difference Budget 2012 Nettoudgiftsbevilling 22,9 23,0 23,0 0 22,9 Indtægter 1,1 0,9 1,0 0,1 0,9 Udgifter 24,1 23,9 23,8-0,1 23,8 Årets resultat -0,1 0 0,1 0,1 0 Studenterrådgivningens bevilling og eksterne indtægter blev i 2011 samlet som forventet. Vedrørende indtægtsdækket virksomhed henvises til afsnit 5, bilag til regnskabet. Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Side 15

18

19 5. Bilag til årsrapporten 5.1 Noter til balance Note 1: Immaterielle anlægsaktiver (mio. kr.) Færdiggjorte udviklingsprojekter Kostpris 1,0 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0,0 Tilgang 0,0 Afgang 0,0 Kostpris pr. 31. december ,0 Akkumulerede afskrivninger 0,8 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 Af- og nedskrivninger 31. december ,8 Regnskabsmæssig værdi 31. december ,2 Årets afskrivninger 0,1 Årets nedskrivninger 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,1 Udviklingsprojekter afskrives over 5 eller 8 år, afhængig af en levetidsvurdering på erhvervelsestidspunktet. Moderniseringsstyrelsens retningslinjer følges. Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Side 17

20 Note 2: Materielle anlægsaktiver Mio. kr. Inventar og IT udstyr Kostpris 1,8 Tilgang 0,2 Afgang Kostpris pr. 31. december ,0 Akkumulerede afskrivninger 1,5 Akkumulerede nedskrivninger 0,0 Af- og nedskrivninger 31. december ,5 Regnskabsmæssig værdi 31. december ,5 0,0 Årets afskrivninger 0,4 Årets nedskrivninger 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,4 IT-udstyr afskrives over 3 år og inventar over 5 år. Moderniseringsstyrelsens vejledninger følges. 5.2 Hensættelser Der er hensat 0,4 mio. kr. til reetablering af lejemål ved fraflytning. 5.3 Eventualforpligtelser Studenterrådgivningen har kontraktlige forpligtigelser ifølge huslejeaftaler for 8 lejemål. Den samlede forpligtelse er 0,9 mio. kr. 5.3 Indtægtsdækket virksomhed Oversigt over akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (mio. kr.) Hovedkonto Ultimo Ultimo Ultimo Årets Ultimo Resultat 2011 Konsulentydelser 0,6 0,6 0,5-0,1 0,5 Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Side 18

21 Omsætning Indtægtsdækket virksomhed (mio. kr.) Budget Omsætning 1,0 0,9 1,1 1,0 0,9 5.4 Redegørelse for anvendt regnskabspraksis Årsrapporten aflægges i henhold til Bekendtgørelse nr. 70 om statens regnskabsvæsen af 7. marts 2011 og de retningslinjer der er fastsat i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Ved udarbejdelsen af regnskabet er indtægter og udgifter henført til det tidspunkt, ydelsen har fundet sted. Aktiver og passiver er afstemt til eksternt materiale. Skyldige feriepenge er opgjort efter Økonomistyrelsens vejledning. Skyldigt overarbejde er opgjort efter faktisk timeantal ifølge flekstidsskemaer. Studenterrådgivningens årsrapport 2011 Side 19

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Indhold. Bemærk: De anførte enkeltbeløb i tabellerne er afrundet, hvorfor summen ikke nødvendigvis svarer til den anførte sum.

Indhold. Bemærk: De anførte enkeltbeløb i tabellerne er afrundet, hvorfor summen ikke nødvendigvis svarer til den anførte sum. Studenterrådgivningens årsrapport 2010 Indhold 1. Beretning... 2 1.1 Præsentation af virksomheden... 2 1.1.1 Mission og hovedformål... 2 1.1.2 Mål og visioner... 2 1.1.3 Beskrivelse af hovedopgaver...

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Studenterrådgivningens årsrapport 2008

Studenterrådgivningens årsrapport 2008 Studenterrådgivningens årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beretning... 2 2.1 Præsentation af departementet... 2 2.2 Årets økonomiske resultat... 3 2.3 Opgaver

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r. G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r G l a s o g K e r a m i k s k o l e n p å B o r n h o l m -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag...3 1. Beretning...4 1.1. Præsentation af virksomheden...4 1.2. Årets

Læs mere

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015

iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts december 2015 iwaiterapp ApS Strandvejen 292 A, 2930 Klampenborg Årsrapport for 31. marts - 31. december 2015 CVR-nr. 36 70 46 08 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

BORUP STILLADSER ApS. Aldersrogade 8, København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 BORUP STILLADSER ApS Aldersrogade 8, 2 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/06/2016 Carsten

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer.

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer. Bilag 4 14. september 2007 ØKO Vejledning i bogføring af tilpassede balancer Dette notat beskriver, hvordan virksomhederne skal bogføre de endelige tilpassede balancer primo 2007 som led i overgangen til

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300.

Årsrapport 2008. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300. Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 April 2009 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-35-5

Læs mere

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab

R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab R. Bach Poulsen Advokatanpartselskab Langelinie Allé 35, 2100 København Ø CVR-nr. 14 41 95 86 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. maj 2013 Som dirigent:... Randi

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2015 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2015 Marts 2016 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Årsrapport 2013 for Aalborg Stifts stiftsmidler Maj 2014 dok. nr. 58905/14 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere