2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 NOVEMBER INDHOLD Månedens synspunkt. Vejforum lim Larsen, TL Engineering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 NOVEMBER INDHOLD 11 2007. Månedens synspunkt. Vejforum lim Larsen, TL Engineering"

Transkript

1 *1hZ r., ø ZC,, 0 cl) - L11 4 2

2 Er årgang INDHOLD Hvor der er vilje, er der vej Månedens synspunkt Vejforum lim Larsen, TL Engineering 8 Grå strækninger det vejen frem? 16 Praktisk anvendelse af stojreducerende slidlag 20 Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune 54 Eftergiveligtvejudstyr, dimensionering og montering Status for vejreglerne Kenneth Kjemtrup. Vejdirektoratet 4 Vejregel for trafiksikkerhedsrevision 32 Vejreglerforåbentland nu ihering 35 Håndbog i teknisk projektering af variable vejtavler 41 Nye vejregler vedrerende vejvisning 62 Planlægning afveje og stier i åbent land KOLOFON ISSN Nemmer Udgivet af Dansk Vejtidsakrift ApS, reg. nr Medlemsblad for Daeok Amtavejiegeniorforening. Meddelelneeblad for Amtakommvnernea veivæsener, Veidirekteratet, Trafikminioteriet, Dansk Veihioterink Selskab. Produktion, regnskab, administration og annoncesalg: Grafisk Deaign Norregade 8,9648 Farve. Telf Fas E-rnail: Regnskab/abonnement: lege Raamaasen Annoncer: lege Raomessen Abonnementspris: Kr. 460,- + moms pr. år for 11 numre. Kr. 600,- edland, + moms og porto Lessalg: Kr 80,- + moms og porto Uddannelsasinatitationer kr. 37,50 + moms og porto Medlem af: 64 Kulflyveaske og forbrændingsslagge er nu specialjordarter 76 Nye edbudsforskrifterforjordarbejder Nors Omfartsvej (åbner 17. november) Jane Birch Andersen, Vejdirektoratet 28 Åbning af Nors Dmfartsvej 48 Nors Omfartsvej Diverse geotekniske forhold 14 Miljovenlig glatforebekæmpelse betaler sig 39 Tomiddel kan binde stevl 58 FRA DEN STDRE VERDEN Trafikuheld blandt bilist 60 Vejsalt der ikke rusterl 66 Dansk Vejtidsskrift efter kommunalreformen er med alkoholproblemer 68 NarnogeterIveen 71 FRA DEN STDRE VERDEN Mere miljovenlige arbejdsrejser Virker advarselst avler 72 Eftergivelige master efter OS/EN 12767:2ggO 78 Kalenderen 79 Leverandorregister Oplag: eksemplarer if. Fagpreoaens Medie Kontrol for perioden 1. oktober nktober Indlæg i bladet dækker ikke nodvendigvie redaktinnene npfattelae. Redaktion: Civ. ing. Svend Tafting (anov. redaktor) Bygaden 48, 9000 Aalborg Telf og (aften) Fyn Iaften) Mobil: Civ. ing. Tim Larsen )redaktnr( Parkvej 5,2830 Virem Telf Fae Mobil: Redaktionelle medarbejdere: Akademiingeninr, Carl Johan Hansen Direktor Henning Elkjær Kaas, Colan Danmark NS Kommunikationnkonsvlent Mikkel Bruun, Vejdirekeoratet Afdelingsleder Hans Faarap, Arhvv amt Professor Bent Thagesen Civilingenior, Dr Tech. Jeno Rarbech Direktar Lene Herratedt, Trafitec ApS Lokalredaktorer i amterne: Bornholm Jette Bork Dlesen Frederiksborg Jacob Wrinberg Fyn Tanya Mikkelsen Kabenhavn Henriette Kjær Nordjylland Vagn Bech Ribe Mogens Fischer Ringknbing Vibeke Kanatrvp Roskilde Birgit Knudaholt Storntrom Hans Chr. Pleidrap Sandariylland Bent Johnann Veetsiælland Frank Hagerop Viborg Ann Robertsen Arhas Gert DIsen Oansk Vejtidsskriff er på internellet: Kopiering at tekst og billeder til erhvervsmæssig benjttelse må kun ske med Dansk Vejtidsskrifts tilladelse. 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 NOVEMBER

3 TV Skilte A/S er en del af Euroskilt-Gruppen, som er Skandinaviens største virksomhed inden for vejmarkering, skiltning og trafiksikkerhed. Vi skiiter i hele Danmark V SKILTE SJÆLLAND: SALG ADMINISTRATION PRODUKTION. LAGER Tigervej DK-4600 Køge Tlf Fax JYLLAND: SALG Sdr. Tingvej 10 DK-6630 Rødding. Tlf Fax wwwtvskilte.dk

4 - Overvej - sikre veje sparer liv! Sindbi.! 4.6 D..,.6.I Ib - så kontakt os! Er du i tvivl, eller ønsker du en dialogpartner? Skal beslag, galge eller rørstander monteres fra Skal tavlen antigraffitibehandles? leverandøren, eller gør vejmanden det? Hvor skal tavlen placeres? Hvem skal give tilladelse? Hastighedsafhængig størrelse eller læsbarhed? Hvilke regler er gældende og skal overholdes? Valg at reflekstype? du bestiller tavler? næste gang følgende Færdselstavler

5 ølby HandeLsskoLe Sti-, rute- og gadenavneskilte.1 nikvej 24 3LJ Kommuner lægges sammen - gadenavne ændres og nye kommer til! Til inspiration viser vi et lille udpluk at de mange varianter, der torekommer hos kommunerne i dag. Skal skiltene se ud, som de gør nu, eller skal der tages stilling til, om skiltene skal ændres for at få et ensartet udseende? Vi producerer dagligt mange forskellige gadenavneskilte. Valg at tarver, typograti, lak eller retleksovertlader, aluminium eller støbte skilte er i dag vigtige faktorer og ikke mindst tilbehør i form at standere og galger. Flere og tiere af vore kunder vælger at tå lakeret skilt og galge i samme flotte tarve, ligesom skiltene bliver antigrattitibehandlet. Vi hjælper og rådgiver dig i forbindelse med udførelse af skilte af enhver art. FSØrO 4kket vfl B1in

6 og vejsøm - Lad os være med i dit næste projekt. svagtseende. feks. hovedindgang, eller som ledelinie for blinde og Vi har flere muligheder i faste-, oplukkelige- og til traditionel afmærkning af parkeringsbåse, henvisning til Vejsøm er en forholdsvis nyere løsning som alternativ Hvad og hvor meget skal disse kunne holde til og hvor er og reetablering. vore egne montører kan sørge for nedgravning, nedstøbning den optimale placering? Vi hjælper dig fra start til slut og selvoplukkelige bomme samt stispærrer. hængelås, dorn, gaffel- eller trekantnøgle. og er der krav, om der skal kunne åbnes ved hjælp af Skal der vælges en lakeret eller reflekterende overflade snerydning, ved flytning osv.? Er der krav om åbning for brandbiler, ambulancer, på stier og samtidig nedsætter hastigheden for knallerter Hvordan forhindrer man bedst muligt bilister i at køre ind og cyklister? punerter, rækværker Stibomme, AutoGate,

7 SPIKMA sømmede kantsten - flot afslutning langs vejene Stort sortiment r- Hurtig klargøring af underlaget Hurtigere sætning Lettere håndtering med rationelle hjælpemidler Lavere vægt end traditionelle kantsten Plastbøsninger omkring spigrene giver elastisk befæstelse I Affasede kanter i enderne så mindre ujævnheder i underlaget elimineres Dobbelte endeprofiler torøger sidetryks modstanden P Stor støtteflade øger stabiliteten SPIKMA kan monteres både før og efter udlægning at asfalt - sikre veje sparer liv!

8 information sænk i AFSPÆRRI NGSMATERI EL Vi er på forkant med udviklingen for vejarbejdere og trafikanter: i produkter til sikkerhed Information til LED tavlevogne til feks. dynamisk visning at vognbaneindsnævring - om vejarbejde - om ulykke forude - farten etc. LED tavler til visning af hastighedsbegrænsning (nem at ændre til højere hastighed efter arbejdstids ophør) LED tavlerne opfylder EU kravene iht. EN trafikanter information Sikkerhed for Afspærringsmateriel (kantatmærkning med blinklygter), som ikke bliver slynget ind i arbejdsområdet ved en påkørsel Lysballon til oplysning at arbejdspladsen Spærrebomme, som tydeligt adskiller den gående og kørende trafik med arbejdsområdet. Mobile vejbump (Safetybump) til sænkning at hastigheden. Sikkerhed vejarbejdere for Spærrebomme som forhindrer fodgængere og cyklister i at falde ned i åbne udgravninger Gule blinkende lygter som opfylder EU kravene iht. EN Vejarbejdskiltning Synlig atspærring trafikanter sikre veje sparer liv

9 B Iw (0 I. o -Ii mmm m 1

10 Eurostar Danmark A/S er en del af Euroskilt-Gruppen, som er Skandinaviens storste virksomhed inden for vejmarkering, skiltning og trafiksikkerhed Vi striber i hele Danmark UROSTÅR Vejmarkering Afdeling øst Tigervej 12-14, 4600 Koge Telefon Telefax Afdeling Syd Nyvej 23B, 5762 vester skerninge Telefon Telefax Afdeling Nord Indkildevej 12G, 9210 Aalborg 50 Telefon Telefax

11 --

12

13 nisation. ninger. Rudersdal Kommune Områdechef for Teknik & Miljø i Veje!ief Frederiksborg Amt, nu Af Al/an Carstensen, tidligere MÅNEDENS SYNSPUNKT nu bøtten alligevel skal vendes helt. formens nye vejfordeling til at fungere med vejlovene og myndighedsopgaver i forbin gøre kommunerne bedre i stand til at tolke planlægger bla. med et rejsehold, der skal ræl&e vejledninger og beskrivelser afadmi på, at der er god vilje til at fa kommunalre ordsprog. Og der er rigtig meget, som tyder den offentlige administration med en lang værktøjer og standarder, der godt nok koster penge, men samtidig giver et solidt kvali Hvor der er vilje, er der vej siger et gammelt nytænkning i stedet for plejer at gøre, når Staten har forberedt lovgrundlaget for nistration af lovgrundlaget. Vejdirektoratet delse hermed. administrationsgrundlag, løsningsmetoder giver gode muligheder for de nye myndig og overtagne udfordringer på nye forvalt arbejdsmetoder mv., som overdrages kom heder til at vurdere og beslutte fremtidigt beskrivelser af nuværende opgaver, paradig for sagsbehandling og beskrivelse af Amterne har mange steder udarbejdet munerne ved afleveringsforretninger. Det ningsområder. NOVEMBER 2006 DANSK VEJTIDSSKRIFT 3 kumentation. Desuden indføres nye fælles ajourføring, organisering, beskrivelse og do Data får generelt et intenst eftersyn med Meget kan gå galt undervejs, og noget vil undtagelse) en stærk og udbredt vilje til, at data, og et kraftigt kvalitetsiøft i anvendelse alle offentlige ansatte (så godt som uden nye ledelsesformer, forbedrede og ajourførte Det være sig i form afstyrkede kompetencer, tigt kvalitetsiøft i den kommunale sektor. selvfølgelig også gå fejl, men der er blandt ver i kombination med nytilførte opgaver strukturer for tværgående samarbejder og tive kulturer, projektbaseret opgaveløsning, skal virke fra start. Alle de gjorte forberedel ser skal bruges, og at vi skal tage de bedste vil benytte lejligheden til at tænke i innova samarbejdsformer. Jeg tror, at rigtig mange menlægning af kommuner og overførsel af medarbejdere fra amterne til de nye myn sammenlægninger og sammenbragte opga erfaringer fra alle områder med i den nye Derfor vil fremtiden også byde på et kraf herunder ikke mindst vejområdet. petencer, nye ideer og nye muligheder for at gøre tingene på en anderledes måde. Sam meget mere for at skabe en dynamisk orga Nye medarbejdere betyder også nye kom tetsiøft for mange forvaitninger, der hidtil har klaret sig med egne papirarkiver. digheder giver mulighed for nye ledelses- og organisation. på mange områder, men det er meget nød fornyelse i den kommunale sektor. afsættes ressourcer til udvikling og løbende har mange af især mindre kommuner haft dette. Det er dog et must, at der fremover Staten vil som sektoransvarlig gå foran Fremtidsperspektiverne for den offentlige pligtende til at løfte den offentlige sektor og og forstår at bruge hinanden fagligt og for kommunale grænser, myndighedsområder aktivt i økonomisk forpligtende udviklings fællesskaber med samarbejder på tværs af sektor tegner alt i alt rigtig godt. Blot vi for står at udnytte mulighederne lige foran os, udviklingsfora har haft et rimeligt omfang, vendigt, at vi i kommunerne også deltager mer. Hvor råderummet i staten og amterne til udvikling, fornyelse og deltagelse i fælles Akilleshælen for fremtidens innovation i den offentlige sektor er de økonomiske ram svært ved at skaffe plads og økonomi til og sektorer. afit med brug af fælles landsdækkende løs er der vej Hvor der er ville,

14 Vejregel for trafiksikkerhedsrevision En fly vejregel for trafiksikkerhedsrevision er nu klar statte Håndbog metode til i til behandling i Vejregelrådet. Vejreg/en trafiksikkerhedsrevision fra Vejregel for trafiksikkerhedsrevision beskriver en tra fiksikkerhedsmæssig kva/ite tssikring a f vej- og tra fikprojekter. vil er Tra fiksikkerh edsre vision er et tilbud, som vejbestyrelserne kan benytte sig helt eller delvist af. Det anbefales, at vejbestyrel serne opbygger egne lokale revisionssystemer ud fra vejreglens principper. Trafiksikkerhedsrevision kan enten indgå som en konkret indsats munens overordnede strategi for at fremme trafiksikkerhed. i den lokale trafiksikkerhedsplan eller som en del af kom Al Adriaan Scheiing, Vejdirektoratet ahs vd.dk Morten Klintø Hansen, COWI A/S mkh cowidk z1 Afinærk feks. skarpe kurver tilstrækkeligt. En ny vej regel for trafiksikkerhedorevision er nu klar til behandling i Vejregelrådet. Vejreglen vil erstatte Håndbog i trafiksildcer hedsrevision fra Vej regel for trafiksik kerhedsrevision beskriver en metode til fiksikkerhedsmæssig kvalitetssikring af vejog trafikprojekter. Trafiksikkerhedsrevision er et tilbud, som vejbestyrelserne kan nytte sig helt eller delvist af. Det anbefales, at vejbesryrelserne opbygger egne lokale visionssystemer ud fra vejreglens principper. Trafiksikkerhedsrevision kan enten indgå som en konkret indsats i den lokale fiksikkerhedsplan eller som en del af kommunens overordnede strategi for at fremme trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsrevision Trafiksikkerhedsrevision er en systematisk og uafhængig trafiksikkerhedsgranskning af vej- og trafikprojekter. Definitionen af pro jekter inkluderer i denne forbindelse også planer, forskrifter, retningslinier for formning mv. med indflydelse på trafiksilc kerheden. Formålet med trafiksikkerhedsrevision er at gøre nye og ombyggede veje så sikre som muligt inden de anlægges og tages i brug. Efterhånden som traf iksikkerhedsre vision far større og større udbredelse i sektoren, forventes den at bidrage væsent ligt til at forebygge uheld og personskader i trafikken. vejud vej En revision bør gennemføres af nede trafiksikkerhedsrevisorer. En trafiksik kerhedsrevisor må ikke deltage i projekterin gen, planlægningen mv. af det pågældende projekt. Trafikanter er ikke fejifri. Undersøgelser uddan fra bl.a. Havarikommissionen viser, at kantadfærd optræder som en medvirkende årsag i næsten alle uheld. I trafiksikkerheds revisionen vurderes et projekt derfor ud fra en hensyntagen til alle trafikantgruppers evner, viden, og behov. Revisoren afdækker eventuelle uhensigtsmæssige løsninger og formulerer alternative løsningsforslag. Trafiksikkerhedsrevision bør inddrages trafi så tidligt som muligt i planlægningen og projekteringen af et projekt. Det vil dig næsten altid være en fordel at foretage trafiksikkerhedsrevision flere gange i jektforløbet. For at tage højde for dette er samti pro 4 DANSK VEJTIDSSKRIFI 2006 NOVEMBER tra be tra En trafiksikkerhedsrevision er alene en sikkerheds mæssig vurdering. Det kan forekomme, at en revisor må påpege trafiksikkerhedsproblemer ved Iøsninger der er i overensstemmelse med vejreglerne. Det skyldes for det første, at vejreglerne er udtryk for en samfundsøkonomisk afvejning mellem tra fiksikkerhed, fremkommelighed, tilgængelighed, miljø, anlægs- og driftsøkonomi mv. For det andet udtrykker enhver vejregel niveauet for viden på det tidspunkt, hvor den er udarbejdet. En trafiksikkerhedsrevisor vil kunne pege på de senest dokumenterede sikkerhedsmæssige erfa ringer. 14?jled trafkanterne i komplekse situationer.

15 Finansering GPS. Vinterman tilbyder Epoke 1, u4iægning fôr skyld Epoke A/S har det totale grus-jisait. SIRIUS & SIRIUS Combi & væskesprederprogram. ware. Ny spredeskive med blandekammer giver SIRIUS befugtningsspredere og SIRIUS Combi kombinationsspredere er moderne optimal befugtning af saltet (option). ladspredere, som kombinerer gennemprøvet mekanik med den nyeste elektronik og soft saitforbruget. Ring til en af vore sælgere, som gerne hjæper med at beregne Indsats med SIRIUS giver ofte besparelser i besparelsespotentialet i dit område. GPS-styret spredning - for fuldautomatisk styring af spredning via EpoSat fra Epoke AIS er et system bedre arbejdsmiljø for chauffører og altid reduceret saltforbrug og miljøbelastning. optimal glatførebekæmpelse. Sidegevinster er Fordele ved EpoSat er bedre trafiksikkerhed, Nyhed: Rutenavigationl Ring for en demonstration af EpoSat. for finansieringstilbud, f.eks. leasing. Epoke AIS er også behjælpelig med forskellige former Kontakt en af vore sælgere for nærmere information. Epoke A/S Vejenvej 50, Askov DK-6600 Vejen Tel Fax Tlf.: Tlf.: Tlf.: Salgschef. Sjælland og øerne: Jylland og Fyn. John 0. Jensen Christian Bjørn Kurt Antonsen din lokale sælger: Læs mere på eller kontakt EpoSat Forebyggende vedligeholdelse øger driftssik kerheden, forlænger udstyrets levetid og sikrer sprederne altid er indsatsklare, Serviceafta ler fastlagt i en årrække frem. og arbejdsløn. Fordelen er, at samt at serviceomkostningen er optimal drift. Med servicekonceptet EpoCare for serviceaftaler, der efter ønske kan indeholde sæsoneftersyn, reservedele Dataopsamling - Vinterman Light er et brugervenhigt soft wareprogram, der giver et komplet overblik det stadig vigtigere at kunne dokumentere I en moderne vinterdriftsorganisation bliver over og dokumentation af den udførte indsatsen til både internt og eksternt brug. saltspredning og snerydning. Husk, med en Epoke-spreder får du altid: Komplet igangsætning og instruktion ved levering Døgnvagt i hele sæsonen Sikkerhed for hurtig levering at reservedele Tilbud om kurser i betjening og servicering at - den sikre vej! epoke produkterne. Se kursusoversigten på 5- AIS forskellige former Light NOVEMBER 2006 DANSK VFJTIDSSKRIFT 5

16 - Høj - Blandet - Uforudsigelige givning til anlægsarbejder. med vejprojekter og trafiksikkerhed, som de beslurningstagere, der bestiller projekterne. såvel de teknikere, der til daglig arbejder Vejreglen kan benyttes som et værktøj for fem traditionelle hovedfaser for teknisk råd Adskil ;nodsatrettet hurtigkorende biltrafik. I parentes er til sammenligning angivet de godkendende myndigheders vilkår tor gennemfø relse at et projekt. (Projekteringsfasen) Trin I Forprojekt (Programfasen) Trin 2 Skitseprojekt (Fotslagsfasen) Trin 3 Detailprojekt Trin 4 Ibrugtagning (Udforelsesfasen) Trin 5 Overvågning (Drifrsfasen) Private bygherrer kan således ikke tilsidesætte de vej net. at private udbygningsprojekter til det offentlige nemgå trafiksikkerhedsrevision, f.eks. ved tilslutning krav om, at privattinansierede projekter skal gen kerhedsrevision ud over egne projekter også stille 6 DANSK VEJTIDSSKIIIFT 200B NDVEMBER at anvende trafiksikkerhedsrevision kan den for alle i vejsektoren at anvende den. Ved kanter færdes. kendskabet til metoden og gøre det muligt projekter og tagere og teknikere i vejbestyrelserne samt på lige fod med fremkom Vejreglen henvender sig til beslurnings ver veje, hvor færdselsloven gælder, og trafi Vejreglen anviser bla., hvordan trafik sion af vej- og rrafikprojekter gennemføres. Formålet med vejreglen er at udbrede har udarbejdet forslaget til vejreglen. Alle anvisninger i vej teglen har karakter af vejledninger. andre, der administrerer, planlægger og dri enkelte vejbestyrelse sikre, at sikkerheds Arbejdsgruppe7.O -Traflksikkerhedsrevision hensyn indarbejdes så tidligt som muligt i melighed, rilgængelighed, miljø mv. sikkerhedsrevision kan indføres lokalt i vej sektoren, og hvordan trafiksikkerhedsrevi Vejreglen kvrselsdæmpere. Afikærm alternativt med autoværn eller på Frihold sikkerhedszonen for faste genstande. revisionstrin: trafiksikkerhedsrevision opdelt i en række fikantadfærd og sikre vej udformninger. og opdarerer jf. udviklingen i viden om tra principper og checklisterne er restruktureret i vejreglen, at kapitlet om trafiksikkerheds gennemgang afeksisterende veje og dets for hold til revision introducerer. Trafrksikker hedsgennemgang adskiller sig fra trafiksik driften eller indgå i en prioritering af frem Derudover er de væsentligste ændringer være afgrænset til en nærmere aftalt delmængde af alle potentielle risikoparametre tidige anlægsarbejder. des afhjælpes med det samme, løbende over over tid; konstaterede problemer kan såle af en gennemgang kan desuden prioriteres for trafikanterne. Løsningsforslag som følge Samtidig er en metode til trafiksikkerheds kerhedsrevision ved, at gennemgangen kan sorarklæringen ar dokumentation for, at projektet ar at revisionen afsluttes mad revisors erklæring. Ravi blevet traflksikkerhedsmæssigt kvalitatssikrat. Endelig ar det dan projakterandes ansvar at sikre, af revisorans anbefalinger og/eller bygherrens atgø udtores at en revisor, at tage stilling til revisinnskom ansvaret tor, at tratiksikkerhedsravision bestilles og anvisninger I den forbindalse har den projekterende mentarerna og at eventuelle uenighedar mellem den projekterende udarbejder projektet atter bygharrens projekterende og revisoren forelægges bygherren til afgørelse. Projekterende gennemfører på baggrund relse herefter de nedvendiga projektændringer. Bygherren bestiller, betaler og ejer projektet. Den hedsrevision strammet op. ceduren for gennemførelse af trafiksikker I forhold til håndbogen er især pro Håndbog i trafiksikkerhedsrevision fra Vej reglen erstatter Vejdirektorarets Ændringer i forhold til håndbogen visningsøjemed, herunder af nye revisorer. Ydermere kan vejreglen anvendes i under Vejbestyrelsen kan i det lokala system for tratiksik trafik- vg hastighedsforhold. Der bor være overensstemmelse mellem vej-, handles på lignende måde. Vej- og trafikforhold, der ligner hinanden, skal be logiske og sammenhængende valg af vajudformning røtning og hastigheds-bagrænsning. og trafikragulering, herunder af tværprofil, krydsind ikke give tratikanterne unadige overraskelser Trati ter bør derfor være genkendelige og ensartede og Vejnettet bar være selvforklarende. Vejens elemen kantaccept og ønsket adfærd opnås bedst gennem situationer hurtigt og langsomt kørende / let trafik - Hastighedstorskelle - Ratningsforskalle absolut hastighed veje i størst muligt omfang at undgå: Det er først og tremmast vigtigt ved udformning at hedarna. serne. Trafikanter begår fejl. Minimer derfor fejimulig Hvis tejlan alligevel skar. Minimar konsekven Et grundprincip i trafiksikkarhedsarbajdat er at Benyt»2kv rselsveoligt vejudstyr ifeks. kryds.

17 god en vember l4elg en for alle sikker krydsudformning. Det bemærkes, at listen over trafiksikker hedsprincipper i vejreglen ikke er udtøm Sorgfor tilstrækkelig oversigt i kiyds og udkorsler Tag hensyn til alle relevante trafikantgruppei: statte en trafiksikkerhedsrevision. ste over væsentlige problemstillinger. En Checklisterne bor bruges som en huskeli sikkerheden indgår i granskningen. afkrydsning af checldisterne kan aldrig er checklisterne ikke fuldstændig dækkende. at sikre, at alle relevante forhold for trafik mende eller uforanderlig. Tilsvarende er Det er altid den enkelte revisors ansvar og din økonomi cirkel for miljøet Rëfliix - Remix udføres i én arbejdsgang uden bortskaffelse og med meget begrænset tilførsel af nyt materiale. Læs mere på Remix-metoden giver minimale ulemper for trafikafviklingen. Vejreglen er primo oktober afleveret til Status for vejreglen Vejregelsekretariatet. Det forventes, at vejreglen behandles i Vejregelrådet den 15. no Derefter udestår endnu at indarbejde: En række illustrationer med eksempler Litteraturhenvisninger I -liste på revisionsprocessen, sikre løsninger mv. En endelig ordforklaring. være offentliggjort på un lende materiale kan indarbejdes, inden hø Det forventes, at hovedparten af det mang der Vejregler 7. Auditering. ringsperioden for vej reglen starter. Vejregelforslaget vil i høringsperioden NOVEMBER 2006 DANSK VEJTIDSSKRIFT 7 ø Inreco

18 Grå strækninger 0 - Er det vejen frem? Flere og flere vejbestyrelser er / de seneste år begyndt at supplere sortpletarbejdet med udpegning, analyse og udbedring af grå strækninger, og det grå strækningsarbejde er også angivet som et af virkemid/erne i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Hver ulykke er én for meget. / denne artikel drøftes det, hvorvidt dette er en hensigtsmæssig udvikling. At adjunkt Michael Sørensen, Aalborg Universitet, Tratikforskningsgruppen michael plan.aau.dk Spørgsmålet I løbet af de sidste omkring 10 år er det grå strækningsarbejde kommet til at indgå som en større og større del afdet stedbundne tra fiksikkerhedsarbejde i det åbne land i flere og flere vejbestyrelser for især det overord nede vejnet. Denne udvikling ses ikke kun i Danmark, men også i flere af de andre mest trafiksikre lande som blandt andet Norge og Tyskland. Dette er primært sket som en reaktion på, at sortpletarbejdet ikke længere er så effektivt, som det tidligere har været, idet mangeårigt sortpletarbejde har betydet, at de værste sorte pletter er blevet udpeget og udbedret. Samtidig gælder det, at der på stræk ninger i det åbne land sker mange alvor lige uheld. I 2005 udgjorde eksempelvis de trafikdræbte på disse strækninger 58% af samtlige dræbte. Her er der således et stort potentiale for at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne. Imidlertid er spørgsmålet, om hvorvidt der i det hele taget findes sande grå stræk ninger på vejnettet, og hvordan det grå strækningsarbejde i givet fald skal gribes an, ikke blevet undersøgt systematisk eller be svaret i tilfredsstillende grad hverken her i landet eller på internationalt niveau. Dette spørgsmål søges derfor besvaret i nærvæ rende artikel på baggrund af resultater fra et udført Ph.d.-projekt, jævnfor faktaboks. Undersogelsesmetode På trods af, at det grå strækningsarbejde indgår som en væsentlig del af det stedbundne trafiksikkerhedsarbejde, findes der i Danmark ikke en fælles, entydig og brugbar definition af begrebet, og der er ikke ble vet formuleret en overordnet filosofi for ar bejdet. Endeligt er der ikke blevet udviklet konkrete metoder til udpegning, analyse og udbedring af grå strækninger. For at undersøge om det overhovedet gi ver mening at arbejde med grå strækninger, er det derfor nødvendigt først at definere, hvad en grå strækning er, og hvordan den skal identificeres. For at klarlægge dette er der indled ningsvis i projektet foretaget litteraturstu dier af gældende danske nationale og amtslige trafiksikkerhedsplaner og -projekter, eksisterende strækningsbaserede metoder i EU-landene, Norge og USA samt historiske og videnskabelige artikler, rapporter og læ rebøger fra Dette er suppleret med interview med trafiksikkerhedsmedar bejdere fra Vejdirektoratet og samtlige dan ske amter. Formålet med dette har været at få ideer til, hvordan en dansk metode til udpegning af grå strækninger bør være for både at være teoretisk velfunderet og anvendelig i prak sis. På denne baggrund er der formuleret en række generelle metodeanbefalinger. Med udgangspunkt i disse er der foretaget en konkret metodeudvilding af en kategori- og alvorlighedsbaseret udpegningsmetode hen holdsvis afprøvning og vurdering af meto den i konkrete cases, hvor der er foretaget udpegning, analyse og udbedring af grå strækninger i Ringkøbing og Viborg amter. Filosofien for det grå strækningsarbejde Inden det kan anbefales, hvordan grå stræk ninger skal defineres og udpeges, er det nødvendigt først at få klarlagt, hvad filoso flen for det grå strækningsarbejde bør være, idet dette har afgørende betydning for ud pegningsfasen. Her formuleres den grundlæggende filosofi for arbejdet for det første som en kombination af det overordnede princip for sottpletarbejdet henholdsvis tilgangen i mass action. Det skal forstås på den måde, at arbej det både skal have en heibredende og tilba geskuende karakter og en forebyggende og fremadskuende karakter. Her gælder det, at selve udpegningsfasen skal baseres på regi strerede uheld, og derved far en tilbagesku ende karakter lignende sortpletmetoden. Derimod får analyse- og løsningsfasen en både tilbage- og fremadskuende karak ter, idet det her anbefales, at der ikke kun tages udgangspunkt i uheldene, men også i generelle problemer og løsning af disse i form af standardfo rbedri nger. Dette tænkes blandt andet gjort ved, at helbredende for anstaltninger på uheldslokaliteter bredes ud på hele strækningen. For det andet er filosofien, at der skal fokuseres på de alvorligste uheld, og at disse skal undgås ved at reducere uheldsrisikoen for alvorlige uheld eller ved at reducere ska desrisikoen. Filosofien er endelig, at uhelds og skaderisikoen skal reduceres ved brug af vejtekniske virkemidler rettet mod både stedbundne og ikke deciderede stedbundne problemer ved at gøre vejen tilgivende og selvforklarende. Kategori og alvorlighedsbaseret udpegning Det anbefales, at der foretages en kategoriog alvorlighedsbaseret udpegning således, at 8 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 NOVEMBER

19 Tlf Tlf Odense Skibhusvej 52A Carl Bro - virkelighed Glostrup Granskoven 8. Tlf Tlf Tlf Aalborg SV 8240 Risskov 6000 Kolding Sofiendaisvej 94 Nordlandsvej 60 Kokbjerg 5 Når strukturreformen træder i kraft, skal de kommunale veje og vejforvaltning erne samles og fungere som sammenbragte børn en ny familie. effektivt at få overblik over den nye Der er derfor behov for hurtigt og vi får dem til at fungere som en helhed få en snak om bla. Mød os på vores stand på Vejforum og Offentligt privat sammenspil Asset Management Organisering af drift Trafikstrategi og trafikplanlægning Trafiksikkerhed Kollektiv trafik Vejforvaltning NOVEMBER 2006 DANSK VEJTIDSSKRIFT 9 Intelligent Solutions Carl Bro

20 0 Vægt for uheld med dræbte og alvorligt tilskadekomne for kategori k 17, (36,3) V(k) Registreret eller gennemsnitlig uheldstæthed for materielskadeuheld UHT. Registreret eller gennemsnitlig uheidstæthed for uheld med lettere tilskadekomne kategorier i hver af de 50 definerede vej- og kostninger, der er forbundet med disse per ninger tages der udgangspunkt i de trafi nødvendig, da den af Transport- og : Registreret eller gennemsnitlig uheldstæthed for uheld med dræbte og alvorligt tilskadekomne Denne kombination er fundet for motorkoretøjsskader. det gennemsnitlige antal tilskadekomne af trafikkategorier, og de gennemsnitlige om lerelaterede forsikringsskadesudbetalinger køkonomiske enhedspriser, mens der ved trafikøkonomiske enhedspriser og materia de materialerelaterede uheldsomkostninger tages udgangspunkt en i kombination af Ved de personrelaterede uheldsomkost som, jævnfør tabel I, vægtes på baggrund af forskellig alvorlighed i de tre alvorligheds sonskader. RPI = RVUHT GVUHT VUHT: Uheldsomkostningsvægtet uheldstæthed, enten registreret eller gennemsnitlig (4,29) RPI: Reduktionspotentialejndeks = ,70 (0) GVUHT: Gennemsnitlig uheldsomkostningsvægtet uheldstæthed for den givne kategori k = 0,96-11,85 VUHT (V(k)hcId alv UHTuheld atv +(Vlk>hld et V uo uo uo, V - UOuheId = + Xiv) + (POiet + MOUhCId v (POd,bt (POi X) UOoheId = (PO e UO,,hed,nter,eI = MOuheld UHT held let (V>k)uheid materiel UHThId materiel> RVUI-lT: Registreret ut-ieldsomkostningsvægtet uheldstæthed for den givne strækning = 0-20,75 (3,50) Forklaringer: 1, x) + MOUh,d Uheldsomkostninger: uo._ uo.,_ - uo,=., Vægte: Uheldsomkostningsvægtet uhelcfstæthed: Reduktionspotontialeindeks: 10 DANSK VEJTIOSSKRIFT 2006 NOVEMBER nemsnitlige uheldsomkostninger for de tre uheldskategorier for de givne vej- og trafikkategorier. Disse tætheder vægtes i henhold til de gen tere tilskadekomne og materielskadeuheld. sn itlig uheldsomkostningsvægtet uheldstæt matiske inddragelse af alvorlighed være en angivne formler. ningsudpegninger. Ligeledes vil den syste strækningernes reduktionspotentialeindeks, solut forskel mellem den registrerede og den dræbte eller alvorligt tilskadekomne, lettere i metodemæssig forbedring forhold til de danske vejbestyrelsers nuværende grå stræk Beregningen af registreret og gennem Beregningen omfatter tætheden af al vil udvildingen af en kategoribaseret ud metoder rent teoretisk er at foretrække, pegningsmetode bidrage med en væsentlig forbedring i forhold til nuværende metoder Udpegningen foretages på baggrund af gennemsnitlige uheldsomkostni ngsvægtede uheidstæthed. personskadeuheld, der er uheld med let gen af udpegningsmetoden er at få inddra Selvom modelbaserede udpegnings RPI, der, jævnfør tabel I, estimeres som ab vorlige personskadeuheld, der er uheld med Et af de væsentligste formål ved udviklin lighed inddrages. hed foretages på baggrund af de i tabel i i eksempelvis forskellige amter samrnenlig fire. Det anbefales at have et fælles udpeg Selve udpegningskriteriet er, at redukti else for begrebet, giver størst gennemslag effektive trafiksikkerhedsarbejde. nelige. og trafik som hensynet til uheldenes alvor og praksiser. rer størst uheldsbesparelse. Derudover med for den kategori, som strækningen tilhører. baserede risikomomenter samtidig med, at et uheldsniveau svarende til gennemsnittet fører kriteriet fokus på lokale og stræknings get uheldenes alvorlighed systematisk og i pågældende strækning efter udbedring får kraft overfor politikere og gør udpegninger større omfang, end det hidtil er gjort. dene i alvorlige personskadeuheld, lettere uheldsreduktion, der kan opnås, hvis den udpegningskriterium anbefales potentiel uheldsreduktion, idet det umiddelbart sik onspotentialeindekset skal være større end ningskritcrium, da det giver en fælles forstå potentiel uheldsreduktion, hvilket er den Alvorlighed Her anbefales det at inddrage alvorligheden ved, som beskrevet, at opdele uhel personskadeuheld og materielskadeuheld, såvel betydningen af generel vejudformning Strækningerne udpeges på baggrund af Blandt de forskellige principper for det formentlig giver det mest omkostnings PO: Personrelaterede omkostninger Pr. rapporterede lettere tilskadekommen = kr grund afresultaterfra de konkrete cases. landet, hvor parentes angiver middelværdi. Værdierne for RPJ og R VUHT er angivet på bag uheldsornkostningsvægtet uheldstæthed. Derudover angivelse afestimerede værdierfor hele Tabel J. Formler til beregning afreduktionspotentialeindeks samt registreret og gennemsnitlig xi: Antal lettere tilskadekomne Pr. uheld at den givne alvorlighedskategori Antal dræbte pr. uheld at den givne pr. alvorlighedskategori Antal alvorligt tilskadekomne uheld at den givne alvorlighedskategori UO,heId,,,ter,eI: Uheldsomkostning for materielskadeuheld = kr MO,,,,Id: Materialerelaterede omkostning pr. uheld = kr PO: Personrelaterede omkostninger pr. rapporterede alvorligt tilskadekommen kr POd,bt: Personrelaterede omkostninger pr. rapporterede dræbt = kr UO,,Jd et: Uheldsomkostning for uheld med lettere tilskadekomne = kr UOv,ev, Uheldsomkostning for uheld med dræbte og alvorligt tilskadekomne kr V(k)vev Vægt for materielskadeuheld for kategori k = V(k)h et: Vægt for uheld med lettere tilskadekomne for kategori k = 4,2-6,2 (5,1) foretages en kategorianalyse, hvor det givne ningsudpegning er det nødvendigt, at der kategori- og alvorlighedsbaserede stræk vejnet opdeles i en række kategorier, for For at kunne gennemføre den anbefalede Kategorianalyse flest alvorlige uheld er størst. pelvis være: der primært er beregnet til brug blandt med en fagteknisk definitionsformulering, Af hensyn til at få en fyldestgørende og fire. fagfolk. En mere populær udgave af defini Strækninger hvor potentialet for at spare den givne vej- og trafikkategori, er større end mellem byer og større kryds, hvor reduktions skel mellem den registrerede og gennemsnitlige uheldsomkostningsvægtede uheldstæthed for ordnede vejnet i det åbne land er følgende: operationel definition er det nødvendigt tionen, som kan benyttes i forbindelse med kommunilcation til ikke-fagfolk kan eksem metode anbefales det, at den fagtekniske definition på grå strækninger på det over 2-JO km lange, homogene strækninger På baggrund af den udviklede udpegnings potentialeindekset, beregnet som absolut for Definition gerne har en længde på 2-10 km. lingspunkter. Det anbefales, at stræknin i kategori efterfølgende benyttes som opde ling. For at sikre homogenitet skal ændring delingspunkter for at få en forståelig opde Byer og større kryds benyttes som op hensyn til årsdøgntrafik, netart, antal ko strækningerne skal være homogene med melsesvis ensartet kategori. Det vil sige, at respor, randbebyggelse, hastighedsgrænse ne. Vejnettet opdeles i strækninger med tilnær samt tilstedeværelse af cykelsti og kantba Strækningsopdeling og -længde brug som vægtningsgrundlag. regning af de materialerelaterede trafikøko nomiske enhedspriser gør disse uegnede til Energiministeriet benyttede metode til be

Trafiksikkerhed. Juni 2015

Trafiksikkerhed. Juni 2015 Trafiksikkerhed Juni 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Hvordan forbedrer vi signalstyringer?

Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Hvordan forbedrer vi signalstyringer? Civilingeniør Peter Christensen, Swarco Trafik A/S peter.christensen@swarco.com Signalanlæg indgår som en væsentlig del i trafikafviklingen særligt i byer. Det burde

Læs mere

Hvorfor teste saltspredere?

Hvorfor teste saltspredere? Vejdirektoratet, kommuner og Sund&Bælt har i samarbejde med Aarhus Universitet arbejdet med udvikling af en metode, til test af saltspredere. Hvorfor teste saltspredere? For at sikre fremkommelighed og

Læs mere

KURSUSKATALOG. - den sikre vej

KURSUSKATALOG. - den sikre vej KURSUSKATALOG 2014 - den sikre vej Kære kursist! Du sidder med et komplet kursusudbud for sæson 2014 fra Epoke A/S. Udstyr, som anvendes til vejvedligehold, er i dag på et teknisk højt og avanceret niveau.

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus

Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Test af uopmærksomhedsalarm i Abbott og Byggeriets arbejdsmiljøbus Rådet for Sikker Trafik har i samarbejde med medicinalfirmaet Abbott og Byggeriets Arbejdsmiljøbus gennemført en undersøgelse af effekten

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING

DANMARKS VEJNET EN INVESTERING DANMARKS VEJNET EN INVESTERING December 2013 2 indhold 2 Indhold og baggrund 3 Det er dyrt at spare 4 To cases 5 Den dyre forskel 6 De kommunale budgetter 7 Et nyt mindset 1521 december 2013. Fotos: COWI/Niels

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 / 2014. den sikre vej!

KURSUSKATALOG 2013 / 2014. den sikre vej! KURSUSKATALOG 2013 / 2014 den sikre vej! Kære kursist! Du sidder med et komplet kursusudbud 2013/2014 fra Epoke A/S. Udstyr som anvendes til vejvedligehold er i dag på et teknisk højt og avanceret niveau.

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt

Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Indførelse af Asset Management i Sæby kommune et pilotprojekt Af Karsten Thorn, Kommuneingeniør, Sæby Kommune, Email kat@saeby.dk og Jørn R. Kristiansen, Markedschef, Carl Bro as, Email: jnk@carlbro.com

Læs mere

HÅNDBOG I TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION HÅNDBOG I TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION MAJ 2014

HÅNDBOG I TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION HÅNDBOG I TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION MAJ 2014 HÅNDBOG I TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION HVAD ER TRAFIKSIKKERHEDSINSPEKTION (TSI)? Systematisk gennemgang af eksisterende veje. Afdække forhold, som er til fare for trafikanterne Forslag til hvordan trafiksikkerheden

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 Pr. er vejman.dk 1.9 servicepakke 5 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. INDHOLD Ændringer og nyheder...2 Tilladelser - generelt...2

Læs mere

Middelfart Kommune. Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014

Middelfart Kommune. Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014 Middelfart Kommune Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014 Indholdsfortegnelse Baggrund 4 Formål med cykelinspektionen 5 Metodebeskrivelse 6 Definitioner 7 Afgrænsning 8 Registreringer 9 Generelle anbefalinger

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

trafik sikkerhedsplan

trafik sikkerhedsplan København 2013-2020 trafik sikkerhedsplan kort version 2 Københavns vision for trafiksikkerhed Vi skal hjælpe trafikanterne til at træffe de mest trafiksikre valg, så de sjældent kommer i trafikuheld og

Læs mere

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen

NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009. Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM NORGE 2009 Generel orientering fra Danmark Driftsdirektør Niels Chr. Skov Nielsen NORDISK CHEFFORUM Ny organisation i Vejdirektoratet pr. 01. oktober 2009 Driftsstrategianalyse Ekstraordinær

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Generel information om anlægsarbejde i Hvidovre Strandvej og Søstjernevej

Generel information om anlægsarbejde i Hvidovre Strandvej og Søstjernevej Generel information om anlægsarbejde i Hvidovre Strandvej og Søstjernevej 22. April 2013 Side 1 Indhold Baggrund Omfang Området Tidsplan Anlægsarbejdet Arbejdstider Trafikforhold Støv, støj etc. Naturen

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Udpegning af sorte pletter på basis af Data fra Kørende Biler

Udpegning af sorte pletter på basis af Data fra Kørende Biler Udpegning af sorte pletter på basis af Data fra Kørende Biler Niels Agerholm Adjunkt, Projektleder agerholm@plan.aau.dk Niels Agerholm, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Nr. 1 of 44 Agenda Kort

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Efterfølgende er der foretaget en evaluering af pilotprojekterne med fokus på følgende forhold:

Efterfølgende er der foretaget en evaluering af pilotprojekterne med fokus på følgende forhold: Tilgængelighedsrevision et nyttigt værktøj for vejsektoren VIA TRAFIK Forfatter: Medforfatter: Mogens Møller, Via Trafik Janne Tinghuus, Via Trafik 1 Baggrund og formål I forbindelse med det europæiske

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere