Trafiksikkerhed. Juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafiksikkerhed. Juni 2015"

Transkript

1 Trafiksikkerhed Juni 2015

2 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede trafiksikkerhedsrevisorer til al rådgivning indenfor ulykkesforebyggende og ulykkesbekæmpende trafiksikkerhedsarbejde. Der benyttes uddannede tilgængelighedsrevisorer ved al rådgivning indenfor tilgængelighedsrevision. Der benyttes lokale teknikere til stedfæstelse af uheld på det kommunale vejnet. Kontakt Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen Fagspecialister Norddanmark: René Juhl Hollen (trafiksikkerhed) Trine Gram Overby (tilgængelighed) Mogens Feddern (stedfæstelse af uheld) Fagspecialist Syddanmark og Fyn: Charlotte Damén Schultz-Nielsen (trafiksikkerhed og tilgængelighed) Hans-Arne Lauridsen (stedfæstelse af uheld) Fagspecialist Østdanmark: Morten Klintø Hansen (trafiksikkerhed og tilgængelighed) Natasja Linke Funch (stedfæstelse af uheld) Se også vd.dk/raadgivning

3 Indhold Indledning 4 Trafiksikkerhedsinspektion 6 Stedfæstelse af trafikuheld 10 Trafiksikkerhedsplan 12 Tilgængelighedsrevision 14

4 Indledning Rådgivning indenfor trafiksikkerhed Hvert år dør ca. 200 personer og ca personer kommer til skade i trafikken på de danske veje. Ulykkerne medfører ikke kun lidelse og afsavn for de berørte, men er også en økonomisk belastning for de kommunale og statslige budgetter. Vejdirektoratet kan rådgive om trafiksikkerhed og derefter kan indsatsen målrettes og det er muligt at nedbringe antallet af ulykker. Bedre resultater med en målrettet indsats På nationalt plan er der gennem en årrække arbejdet på at forbedre trafiksikkerheden. Færdselssikkerhedskommissionens nye handlingsplan Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar er en overordnet fælles vision for det danske trafiksikkerhedsarbejde. Planen har som mål, at der i 2020 maksimalt bør være 120 dræbte, 1000 alvorligt tilskadekomne og 1000 lettere tilskadekomne i trafikken i Danmark. Et ambitiøst mål kræver en fokuseret indsats. Færdselssikkerhedskommissionen anbefaler landets vejbestyrelser at anvende en række aktiviteter og metoder til at målrette og effektivisere den vejtekniske indsats. Vejdirektoratet tilbyder rådgivning indenfor både ulykkesforebyggende og ulykkesbekæmpende trafiksikkerhedsarbejde samt rådgivning indenfor tilgængelighed. 4

5 Indledning Ulykkesforebyggende trafiksikkerhedsarbejde Indenfor ulykkesforebyggende trafiksikkerhedsarbejde tilbyder Vejdirektoratet b.la. følgende: Trafiksikkerhedsinspektion Trafikulykker kan forebygges ved en trafiksikkerhedsgranskning af eksisterende veje. Ved at udpege de elementer, på den eksisterende vejs udformning, indretning og udstyr, der skaber farlige situationer for trafikanterne, kan der gøres en ulykkesforebyggende indsats. Se særskilt afsnit om trafiksikkerhedsinspektion for at læse uddybende om hvad Vejdirektoratet kan tilbyde indenfor trafiksikkerhedsinspektion. Trafiksikkerhedsrevision Trafikulykker kan forebygges ved trafiksikkerhedsgranskning af nye vejprojekter, mens de stadig er på tegnebrættet. Herved fanges de små fejl på skitsen, som efter udførelse af vejanlægget kan resultere i ulykker. Se særskilt afsnit om trafiksikkerhedsrevision for at læse uddybende om hvad Vejdirektoratet kan tilbyde indenfor trafiksikkerhedsrevision. Ulykkesbekæmpende trafiksikkerhedsarbejde Ved hjælp af de ulykker, som registreres og stedfæstes af politi og vejmyndighed, udfører Vejdirektoratet ulykkesbekæmpende trafiksikkerhedsarbejde. Dette sker i form af forskellige typer systematiske ulykkesanalyser. Stedfæstelse af uheld er også en rådgivningsopgave som Vejdirektoratet kan varetage for kommunerne. Ulykkesdata er essentielt i forløbet med ulykkesbekæmpelse og det er derfor vigtigt at være ajour med de løbende ulykker der forekommer. Der kan læses mere om Vejdirektoratets opgave med stedfæstelse af uheld for kommunerne i det særskilte produktblad Stedfæstelse af uheld. Vejdirektoratet tilbyder følgende indenfor ulykkesbekæmpende trafiksikkerhedsarbejde: Sortpletanalyse Vejdirektoratet udfører regelmæssigt sortpletanalyse af statsvejnettet, og har derfor den nødvendige ekspertise til at udpege og analysere sorte pletter på kommunevejnettet. Der undersøges for kryds og strækninger, hvor der er sket flere ulykker end forventet i forhold til trafikmængde og vejstandard. Der gives forslag til, hvordan de sorte pletter kan ombygges og udbedres, så fremtidige ulykker så vidt muligt undgås. Grå strækningsanalyse Grå strækninger er længere sammenhængende strækninger, hvor der ikke nødvendigvis sker markant flere ulykker end forventet, men hvor ulykkernes sammensætning og type gør det muligt at foretage rentable trafiksikkerhedstiltag. Tiltagende kan f.eks. være rumleriller, fjernelse af faste genstande i rabatten og opsætning af fartvisere. Temaanalyse Når ulykkerne i en kommune forekommer spredt, så tydelige sorte pletter ikke kan udpeges, kan man i stedet undersøge hvilke ulykkestyper, omstændigheder, trafikantgrupper osv. der er flest af. Fokus er i så fald at foreslå billige massetiltag som kan bruges bredt og som er effektive overfor de aktuelle ulykkesproblemer i kommunen. Læs mere om de forskellige former for ulykkesforebyggende trafiksikkerhedsarbejde på de efterfølgende sider. 5

6 Trafiksikkerhedsinspektion Trafiksikkerhedsinspektion Trafiksikkerhedsinspektion fra Vejdirektoratet har til formål at forebygge ulykker. Ved at udpege de elementer, på den eksisterende vejs udformning, indretning og udstyr, der skaber farlige situationer for trafikanterne, kan der lettere gøres en ulykkesforebyggende indsats. Viden i vejsektoren om sikre vejudformninger er under stadig udvikling. Dette medfører, at standarden ikke altid lever op til den nyeste viden om trafiksikkerhed selv på relativt nye veje og stier. Samtidig ændrer trafikmønstre, køretøjer og trafikantadfærd sig løbende. Der ligger derfor et stort ulykkesforebyggende potentiale i en løbende overvågning og forbedring af det eksisterende vejnet. Problemer udpeges Trafiksikkerhedsinspektion af eksisterende veje er en metode til systematisk og periodisk tilbagevendende vurdering af sikkerhedsforholdene på vejanlæg ikke nødvendigvis kun på nyere, men på alle veje. En 6

7 Trafiksikkerhedsinspektion trafiksikkerhedsinspektion er ikke identisk med en trafiksikkerhedsrevision, men kan udpeges efter de samme principper. Metoden supplerer vejbestyrelsernes traditionelle sortpletarbejde ved også at fokusere på de lokaliteter på vejnettet, hvor der ikke nødvendigvis er registreret ulykkesophobninger. Gennemgangen prioriteres efter det lokale behov En trafiksikkerhedsinspektion kan begrænses til en delmængde af alle de forhold, der har indflydelse på trafiksikkerheden. Derved er der i vejbestyrelsen mulighed for at prioritere indsatsen med et eller flere af de lokale forhold, som har størst betydning for trafiksikkerheden. Typisk er vigtige forhold f.eks. vejens sikkerhedszone, overgange mellem land og by, krydsningspunkter og oversigtsforhold. Trafiksikkerhedsinspektion af eksisterende veje, herunder også stier i eget tracé, kan med fordel indarbejdes i den lokale handlingsplan for trafiksikkerhed i form af et program for periodisk og prioriteret gennemgang af kommunevejnettet. En gennemgang af vejnettet kan også udgøre en del af grundlaget for en kommunal hastighedsplan. 7

8 Trafiksikkerhedsrevision Trafiksikkerhedsrevision Trafiksikkerhedsrevision giver mulighed for at finde ulykkerne før de sker. En trafiksikkerhedsrevision fra Vejdirektoratet hjælper kommunen med at kvalitetssikre veje, inden de anlægges og tages i brug. Uafhængig kvalitetssikring En trafiksikkerhedsrevision er en systematisk og uafhængig sikkerhedsmæssig granskning af vej- og trafikprojekter. Ved revisionen vurderes og optimeres et projekts trafiksikkerhedsmæssige kvalitet ud fra ajourført viden og erfaring med sikker vejudformning og trafikantadfærd. Forhold som fremkommelighed, økonomi, miljø mv. vurderes ikke i en trafiksikkerhedsrevision. Revisionen foretages under hensyntagen til alle trafikantgrupper. Bred anvendelse Det kan betale sig at sikre den trafiksikkerhedsmæssige kvalitet af andre typer projekter end egentlige nyanlæg 8

9 Trafiksikkerhedsrevision og ombygninger af veje. Det anbefales derfor også at trafiksikkerhedsrevidere større vedligeholdelsesopgaver, trafiksikkerhedsarbejder, kommune- og lokalplaner, planlægning af skoledistrikter og adgangsregulering mv. Det vil næsten altid være en fordel at foretage revision flere gange i et projektforløb. Samtidig er det fordelagtigt at inddrage trafiksikkerhedsrevision så tidligt som muligt. For at tage højde for disse forhold er trafiksikkerhedsrevision opdelt i 5 trin: Trin 1 Forprojekt Granskning af projekteringsgrundlaget i planlægningsfasen inden vedtagelse og offentliggørelse af planforslaget. Trin 2 Skitseprojekt Granskning af tracering, tværprofil, kryds mv. inden politisk vedtagelse af projektet. Trin 3 Detailprojekt Granskning af krydsudformning, afmærkning, vejbelysning, faste genstande mv. inden udbudsmaterialet færdiggøres. Trin 4 Ibrugtagning Granskning af det færdige anlæg for oversigtsforhold, belægning, afmærkning mv. lige før eller efter åbningen. Trin 5 Overvågning Granskning af anlæggets funktion, ulykkesdata mv. ca. et år efter ibrugtagning før 1 års gennemgang af anlægsarbejdet. En eventuel fordyrelse i projektets anlægsudgifter som følge af revisionens ændringsforslag viser sig normalt hurtigt at give en besparelse på længere sigt, når de samlede omkostninger til projektets levetid, herunder ulykker, betragtes. 9

10 Stedfæstelse af trafikuheld Stedfæstelse af trafikuheld er vigtigt for at kunne arbejde effektivt med trafiksikkerhed og sikre den rigtige prioritering. Overblikket er grundlaget for efterfølgende trafiksikkerheds analyser og planer. Vejdirektoratet kan hjælpe kommunen med dette arbejde enten som en engangsydelse for en periode eller som en løbende ordning. Stedfæstelse af uheld foregår ved at supplere politiets ulykkesoplysninger med oplysninger om placeringen på vejnettet i form af et administrativt vejnummer, en vejdel og gerne også en kilometrering eller stationering samt evt. husnummer. Vejnummer og kilometrering er nødvendig, hvis man vil have muligheden for at kunne udpege sorte pletter på vejnettet. Stedfæstelsen foregår i trafiksikkerhedsmodulet i vejman.dk, hvorved x- og y-koordinater tilknyttes uheldet, så man direkte kan se hvor uheldene sker. Man får ikke kun en samlet udskrift fordelt på vejnumre, men man får også vist de enkelte ulykker på et kort over kommunen, baseret på forskellige temaer. Hvad kan Vejdirektoratet tilbyde? Vejdirektoratet tilbyder at stedfæste uheldene på kort og med vejnummer. Der kan både være tale om en hjælp til 10

11 Stedfæstelse af trafikuheld kommunen for en kortere periode til at komme i gang, hvor puklen er blevet for stor, eller der kan være tale om et løbende engagement. Vejdirektoratet kan også tilbyde at lave oversigter over kommunens uheld, der kan bruges som baggrund for trafiksikkerhedsarbejdet. Det kan være generelle oversigter rettet mod eksempelvis trafiksikkerhedshandlingsplaner eller mere specifikke undersøgelser rettet mod særlige indsatsområder. Kortene er nyttige, når man vil have et over blik over uheldssituationen i kommunen og de kan hjælpe kommunen med at prioritere trafiksikkerhedsarbejdet. Ved at tegne et uheldsabonnement i vejman.dk er det muligt at lave egne oversigter og udtræk. Har man sine veje mv. i vejman.dk, kan oplysningerne sammenstilles med andre datagrupper. Abonnementet giver adgang til en række standard uheldsoversigter og også mulighed for specialudtræk. Dermed kan kommunen for alvor arbejde med trafiksikkerhedsproblemerne. Ved at sammenligne kort for forskellige perioder er det også muligt, at følge op på om trafiksikkerhedsindsatsen har virket. Det skulle gerne vise sig, at de steder, hvor kommunen har sat ind med foranstaltninger, ikke optræder som uheldsbelastede lokaliteter efterfølgende. Før vi går i gang For at kunne stedfæste uheldene er det en forudsætning at have adgang til det nødvendige datagrundlag. Det drejer sig om en oversigt over kommunens veje og et kort over vejene. Det optimale er, at oplysningerne findes i elektronisk form. De enkelte detaljer om dette aftales i hvert enkelt tilfælde mellem kommunen og Vejdirektoratet. Yderligere muligheder Det er gratis for kommunen selv at stedfæste uheld i trafiksikkerhedsmodulet i vejman.dk. Adgang til at måtte stedfæste uheld kræver dog forudgående deltagelse i et gratis endagskursus. Baggrunden for kurset er, at man skal have indsigt i, hvad man må og ikke må i forhold til anvendelsen af uheldsdata. Samtidig får man information om, hvordan systemerne virker og hvilken opfølgning, der bør gennemføres. Prisen for abonnementet afhænger af det gennemsnitlige antal ulykker på kommunevejene over de sidste tre år. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Vejdirektoratet, eller på vejdirektoratet.dk Vejsektor > Ydelser > Programmer > Uheldsdata Man kan også rette henvendelse til vejman.dk supporten for at få nærmere information. Det kan ske på: Telefon: eller 11

12 Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan Færdselssikkerhedskommissionens Nationale Handlingsplan fremhæver bl.a. vigtigheden af, at kommunerne udarbejder en trafiksikkerhedshandlingsplan og vedtager et årligt budget for trafiksikkerhedsarbejdet. Vejdirektoratet kan hjælpe kommunerne med at arbejde målrettet med trafiksikkerhed og sikre en systematisk og sammenhængende indsats i form af en lokal handlingsplan. En sådan indsats sparer omkostninger for borgerne, for kommunen og for samfundet som helhed. En trafiksikkerhedsplan sikrer en målrettet og sammen- hængende indsats, der sparer omkostninger for det enkelte menneske, for kommunen og samfundet som helhed. En handlingsplan sikrer sammenhæng I en trafiksikkerhedsplan opstilles forslag til indsatser på baggrund af en kortlægning og analyse af de trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger samt opstillede mål 12

13 Trafiksikkerhedsplan og strategier for sikkerhedsarbejdet. De enkelte indsatser prioriteres på baggrund af en vurdering af effekt og omkostninger. Vejdirektoratet tilbyder at hjælpe kommunen med dele af dens trafiksikkerhedsplan, f.eks: Opstilling af planens forudsætninger Kortlægning af vej-, trafik- og hastighedsdata Ulykkesstatistik og -stedfæstelse Ulykkesanalyser for temaer og udvalgte lokaliteter, herunder sorte pletter Trafiksikkerhedsinspektion af eksisterende veje Evt. borgerinddragelse, skolevejsanalyse mv. Opstilling af mål, strategier og indsatsområder Forslag til virkemidler; fysiske foranstaltninger, kampagner og information Vurdering af effekt og omkostninger Prioritering af tiltag i handlingsplan opstilling, vurdering og prioritering af tiltag samt afrapportering af planen til politikere, teknikere og borgere. Vi kan yde fortsat assistance, når handlingsplanens indsatser skal gennemføres, f.eks. med hjælp til projektering af og tilsyn med anlægsarbejder, forberedelse og gennemførelse af kampagner mv. Vejdirektoratet har i den forbindelse stor erfaring i at samarbejde med andre vejmyndigheder, interesseorganisationer, politi mv. Se evt. mere om trafiksikkerhedsplanlægning, herunder håndbøger for handlingsplaner, på se under Publikationer. En vigtig faktor for trafiksikkerheden er bilernes hastighed. Når hastigheden øges, stiger risikoen for såvel ulykker som alvorlige skader. Det er derfor vigtigt at få hastighederne på de enkelte strækninger til at stemme overens med vejens funktion og udformning. Dette kan sikres ved først af gennemføre en funktionel klassificering af vejnettet, hvorefter hastighederne på de enkelte vejstrækninger besluttes. En sådan hastighedsplanlægning kan indgå som en indsats i trafiksikkerhedsplanen eller kan udgøre en del af grundlaget for udarbejdelsen af en sådan plan. Vejdirektoratet kan hjælpe med at udarbejde handlingsplaner Vejdirektoratet råder over erfarne og lokalt tilknyttede medarbejdere med stor ekspertise inden for de forskellige trafikrelevante fagområder. Dette sikrer, at vi altid kan give kompetent rådgivning. Vi kan bl.a. være behjælpelige med indsamling og analyse af vej-, trafik- og ulykkesdata, 13

14 Tilgængelighedsr ev i s i o n Tilgængelighedsrevision Problemer med tilgængelighed er dagligdag for mange mennesker. Kommuner, der skal anlægge eller renovere veje, kan med få midler hjælpe tusinder af handicappede og ældre så de f.eks. kan klare indkøb uden hjælp. Med en tilgængelighedsrevision fra Vejdirektoratet indarbejdes tilgængelighed i et vejprojekt fra starten. Tilgængelighedsrevision er kvalitetssikring For blinde, kørestolsbrugere, gangbesværede og andre mennesker med funktionsnedsættelser kan det være et forhindringsløb at bevæge sig rundt på veje, pladser, busterminaler og andre offentlige færdselsarealer. Tilgængelighedsrevision er en metode til systematisk at gennemgå vejprojekter og kontrollere, om tilgængeligheden, tilgodeses. Revisionen gennemføres på ét eller flere trin Tilgængelighedsrevisionen gennemføres på ét eller flere trin af et vejprojekts tilblivelse, udførelse, ibrugtagning og drift efter samme fremgangsmåde som trafiksikkerhedsrevision. Når det færdige projekt er anlagt, kan revisoren foretage en gennemgang på stedet inden ibrugtagningen. Hvis der er forhold, er ikke er hensigtsmæssige for tilgængeligheden, skal revisoren udpege disse og anbefale løsninger. Revisoren er dog ikke ansvarlig for at godkende projektet eller at anbefalingerne bliver gennemført. Trin 1 Plan og idéoplæg Granskning af plangrundlag: Region-, kommune-, lokalplaner, handlingsplaner for trafik samt idéoplæg, inden de vedtages politisk. 14

15 Tilgængelighedsr ev i s i o n Trin 2 Skitseprojekt Granskning af principper for udformning: Den funktionelle sammenhæng og anvendelighed for alle grupper af færdselshandicappede sikres inden politisk vedtagelse og ekspropriation. Trin 3 Detailprojekt Granskning af udbudsmaterialet: Konstruktion og materialer inden projektet sendes i udbud. Trin 4 Ibrugtagning Granskning af det færdige anlæg: Kontrol af afværgeforanstaltninger under anlæggets udførelse samt gennemgang lige før/efter anlægget åbnes eller en evt. overdragelsesforretning for oversigtsforhold, belægning, afmærkning mv. lige før eller efter åbningen. Trin 5 Overvågning Jævnlig gennemgang af standard og funktionalitet samt afværgeforanstaltninger ved vejarbejder. Tilgængelighedsrevision drejer sig om at sikre, at nye vejog trafikprojekter er så tilgængelige som muligt inden anlæg og ibrugtagning. Hvis vejbestyrelserne og deres rådgivere arbejder bevidst med tilgængelighed fra vejprojekternes start, kan det sikres, at alle mennesker får samme muligheder for at færdes i trafikken kørestolsbrugere, blinde, svagtseende, ældre med funktionsbesvær osv. 15

16 Vejdirektoratet har lokale kontorer i: Aalborg, Fløng, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København Find mere information på vejdirektoratet.dk Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk

Trafiksikkerhed. December 2015

Trafiksikkerhed. December 2015 Trafiksikkerhed December 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordning for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordningen for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Dato: Januar 2014 Oplag: 300 Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat.

Rådet for sikker trafik undersøger årligt kommunernes kampagneaktiviteter og resultater fra dette bliver der også refereret til i dette notat. N O TAT Trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne I sommeren 2012 lavede KL med hjælp fra Københavns Kommune en spørgeskemaundersøgelse af trafiksikkerhedsarbejdet i kommunerne. Formålet var at se i hvor stort

Læs mere

Det kommunale sortpletarbejde

Det kommunale sortpletarbejde Paper til Trafikdage 2003, Aalborg Session vedr. trafiksikkerhed Det kommunale sortpletarbejde - resultater fra et forprojekt Sociolog Niels Helberg Analyse Helberg Analyse og Planlægningsrådgivning Indledning

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune

Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg Trafiksikkerhedsplan Holstebro Kommune Holstebro Kommune Trafiksikkerhedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan

Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan Svendborg Kommune Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 Oktober 2015 Indhold Hvorfor en trafiksikkerhedsplan... 3 Baggrund... 3 Visioner og mål... 4 Færdselssikkerhedskommisionens nationale handlingsplan...

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 15. august Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2013 Offentlig fremlæggelse af Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020 1. Resume Forslag til Trafiksikkerhedsstrategi 2013-2020

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

6.1 Trafikplanlægning Mål De overordnede mål på trafikområdet er: At virke for en overordnet trafikstruktur som sikrer, at Odense kan varetage sin rolle som regionalt center, og tilgodeser alle befolkningsgruppers

Læs mere

Evaluering af DUS. Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt

Evaluering af DUS. Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt Evaluering af DUS Den udvidede dødsulykkesstatistik pilotprojekt 2010-2012 Modelfoto: Christoffer Askman Den udvidede dødsulykkesstatistik (DUS) blev etableret i 2009 som et treårigt pilotprojekt. Projektets

Læs mere

Vej & Trafik AFDELINGSPROFIL MOE & BRØDSGAARD A /S. Kontakt: Sjælland

Vej & Trafik AFDELINGSPROFIL MOE & BRØDSGAARD A /S. Kontakt: Sjælland Kontakt: MOE & BRØDSGAARD A /S AFDELINGSPROFIL Sjælland Kim Schwartzlose Afdelingsleder Telefon: 44 57 67 60 Mobil: 25 40 01 11 E-mail: ksc@moe.dk Per Lautrup-Nissen Sektorleder, Anlæg & Miljø Telefon:

Læs mere

Håndbog i trafiksikkerhedsrevision

Håndbog i trafiksikkerhedsrevision Håndbog i trafiksikkerhedsrevision Indhold side Derfor... 3 Sådan bruges håndbogen... 4 Introduktion til trafiksikkerhedsrevision... 6 Sådan foregår trafiksikkerhedsrevision... 10 Sådan indføres trafiksikkerhedsrevision...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar

Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Hver ulykke er én for meget et fælles ansvar Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 2013-2020 Møde i Kommunernes Vej- og Trafiknetværk 19. juni 2013, Severin, Middelfart Anne Eriksson,

Læs mere

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL KOMMUNER Baggrund Forsøget med modulvogntog blev startet i 2008, og er blevet forlænget til udgangen af 2016. Det er kun udvalgte strækninger der er godkendt til

Læs mere

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde Velkommen Erik Basse Kristensen 1 Program Velkomst og nye mål - hvad betyder de? Erik Basse Kristensen, COWI Hvad koster ulykkerne kommunerne? Svend

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsrådet

Referat Trafiksikkerhedsrådet Referat : Mandag den 09. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 10:00 Sluttidspunkt: Kl. 13:00 Mødested: Mødelokale 1, Mørdrupvej Bemærkninger: Medlemmer: Erling Hansen (Formand) Bente Marker (Center for Dagtilbud

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Af konsulent Niels Helberg, Helberg Analyse og Planlægningsrådgivning Ingeniør Anne Mette Lundbirk, Vejsektorudvikling,Vejdirektoratet Baggrund

Læs mere

Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra. Oktober 2015

Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra. Oktober 2015 Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra Oktober 2015 Trafikregistrering og databearbejdning i Mastra Vejdirektoratet, kommunerne og private firmater foretager årligt et stort antal trafikregistreringer

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

1. AFTALE OM GRØN TRANSPORTPOLITIK 2 2. TRAFIKSIKKERHEDSPROJEKTER 4. 2.1 Udbedringer af grå strækninger 4. 2.2 Ulykkesstatistik 8

1. AFTALE OM GRØN TRANSPORTPOLITIK 2 2. TRAFIKSIKKERHEDSPROJEKTER 4. 2.1 Udbedringer af grå strækninger 4. 2.2 Ulykkesstatistik 8 INDHOLD 1. AFTALE OM GRØN TRANSPORTPOLITIK 2 2. TRAFIKSIKKERHEDSPROJEKTER 4 2.1 Udbedringer af grå strækninger 4 2.2 Ulykkesstatistik 8 2.3 Styrket indsats mod højresvingsulykker 12 2.4 Styrket indsats

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde

Referat Trafiksikkerhedsplan Følgegruppemøde Referat Følgegruppemøde Mødedato: 25. september 2007 Tidspunkt: 16:00 Mødenr.: 2 Sted: Administrationsbygningen Faaborg, Mødelokale M21 Deltagere: Jack Foged Erhvervsrådet Torben Smith Handicaprådet Peter

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata

Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted. Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Tænk hvis man kun skulle vedligeholde data ét sted Et projekt om standardisering af vej- og trafikdata Hvorfor standardisering? For vej- og trafikdata er det særligt vigtigt med fastlagte og kommunikerede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By.

Indholdsfortegnelse. Hastighedsplan for Svendborg Kommune. Svendborg Kommune. Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By. Svendborg Kommune Hastighedsplan for Svendborg Kommune Strategi for hele kommunen og realisering i Svendborg By COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION HÅNDBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING MARTS 2015 FORORD Denne håndbog i trafiksikkerhedsrevision er udarbejdet af vejregelgruppen - Trafiksikkerhed. Håndbogen Håndbogen beskriver principperne for trafiksikkerhedsrevision

Læs mere

Guide til systematisk ulykkesbekæmpelse

Guide til systematisk ulykkesbekæmpelse Guide til systematisk ulykkesbekæmpelse Rapport 308 2006 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postbox 9018 1022 København K TlF.: 3341 3333 Fax.: 3315 6335 Titel Serie Dato Projektleder Projektgruppe Konsulent

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA

TILBAGEBLIK: KARAKTERISTIKA vejman.dk: STATUS OG PLANER 7. oktober 2010 - Eric thor Straten INDLEDNING Status og planer for omlægning til vejman.dk Kommende udbygning af vejman.dk Status på konvertering af data Det daglige samarbejde

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune

HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Vinderup Sevel Thorsminde Holstebro Mejrup Vemb Nr. Felding Tvis Staby Ulfborg HASTIGHEDSPLAN Holstebro Kommune Holstebro Kommune Hastighedsplan Godkendt d. 18. august 2009 Udarbejdet af Holstebro Kommune

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune 2016-2017 Rundkørsel v/ Søllested INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 1 FORORD 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 2.1 Trafikantarter 2.2 Spiritus 2.3

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Studieophold hos TØI

Studieophold hos TØI Studieophold hos TØI Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Fagmøde i Afdeling for Sikkerhed og Miljø Transportøkonomisk institutt Tirsdag den

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse. Indledning 3. Kortlægning og baggrundsmateriale 4. Målsætning og vision 5. Temaer og indsatsområder 6 ldsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kortlægning og baggrundsmateriale 4 Målsætning og vision 5 Temaer og indsatsområder 6 Virkemidler 7 Projekter og økonomi 10 Realisering af Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan. Forslag

Trafiksikkerhedsplan. Forslag Forslag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 7 2.1 Uheldsanalyse 7 2.2 Sortpletudpegning 9 2.3 Borgernes synspunkter 9 3 TRAFIKSIKKERHED I DAGLIGDAGEN 11 3.1 Årlig sortpletudpegning 11 3.2

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014

Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Trafiksikkerhedsplan 2012-2014 Sønderborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Indledning 3 Trafiksikkerhed i dagligdagen 4 Vision 5 Målsætning

Læs mere

Vejteknisk rådgivning

Vejteknisk rådgivning Vejteknisk rådgivning Vejteknisk rådgivning Aktuel viden om vejens tilstand Med aktuel viden om vejenes tilstand, kan vejforvaltningen bedre optimere og effektivt forvalte vejbudgettet. Vejdirektoratet

Læs mere

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden?

Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Hvad kan vejbestyrelserne bruge Automatisk Trafikkontrol (ATK) til, og hvad sker der med ATK i fremtiden? Projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet, e-mail: lag@vd.dk i samarbejde med Dorte Kristensen

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Shared space erfaringer og anbefalinger

Shared space erfaringer og anbefalinger Shared space erfaringer og anbefalinger Forfatter: Sekretær for Vejregelgruppen om Byernes trafikarealer Helle Huse, Rambøll (hhu@ramboll.dk) Shared space principper er grundlaget for udformning af mange

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Frederikshavn Kommune Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Forsiden illustrerer politiregistrerede ulykker i Frederikshavn kommune i årene 2003-2007

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING OPGAVEBESKRIVELSE OKTOBER 2011 Niels

Læs mere

Udpegning af grå strækninger i det åbne land

Udpegning af grå strækninger i det åbne land Udpegning af grå strækninger i det åbne land Michael Sørensen, civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet, 25. august 2003 Baggrund

Læs mere

Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene

Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene Metodeudvikling vedrørende faste genstande langs vejene Anne Eriksson, Civ. Ing, Trafikal Drift, Vejdirektoratet, age@vd.dk Oktober 2004 Artiklen fortæller kort om en ny vejledning, hvis formål er at støtte

Læs mere

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015

Mastra og nøgletalsdatabase. Marts 2015 Mastra og nøgletalsdatabase Marts 2015 Kontakt Fagspecialist: Niels Moltved 7244 3182 nem@vd.dk Kundekonsulent: Bent Juhl Pedersen 4037 1900 bjp@vd.dk vejdirektoratet.dk/raadgivning kmastra kmastra er

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

MERE GANG I AARHUS HVORFOR EN FODGÆNGERSTRATEGI OG HVEM EJER DEN?

MERE GANG I AARHUS HVORFOR EN FODGÆNGERSTRATEGI OG HVEM EJER DEN? MERE GANG I AARHUS HVORFOR EN FODGÆNGERSTRATEGI OG HVEM EJER DEN? DISPOSITION Hvad er en fodgænger Overordnet målsætning Processen Strategiens indhold Next step HVAD ER EN FODGÆNGER? ARBEJDSGRUPPENS SAMMENSÆTNING:

Læs mere

Introduktion til Temagruppe B:

Introduktion til Temagruppe B: Introduktion til Temagruppe B: VEJ EU s uddannelse i Tilgængelighedsrevision Revision i praksis Eksempler på hvordan 1 Hvem taler? Trafikingeniør og trafiksikkerhedsrevisor Far til 4, heraf handicappet

Læs mere

Erfaringer med udpegning af målestrækninger

Erfaringer med udpegning af målestrækninger Erfaringer med udpegning af målestrækninger Civilingeniør Dorte Billskog Hansen, Vestsjællands Amt, dhanse@vestamt.dk Teknisk assistent Ruth Møgelvang og civilingeniør Dorte Kristensen, Holbæk Kommune,

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Effektkatalog. Viden til bedre trafiksikkerhed. Søren Underlien Jensen September 2008. Indsæt foto så det fylder rammen ud

Effektkatalog. Viden til bedre trafiksikkerhed. Søren Underlien Jensen September 2008. Indsæt foto så det fylder rammen ud Effektkatalog Viden til bedre trafiksikkerhed Indsæt foto så det fylder rammen ud Søren Underlien Jensen September 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Kolofon: Titel Effektkatalog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7. 2 Formål 8 Hastighedsplan Hastighedsplan 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Hastighed og ulykkesrisiko 3 1.2 Hastighed og støj 7 2 Formål 8 3 Målsætning 9 3.1 Hastigheden skal svare til hastighedsgrænsen 10

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011

Velkommen. Dybdeanalyse af. Landevejsulykker. Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Velkommen Dybdeanalyse af Landevejsulykker Lars Klit Reiff Vejforum 2011 Oversigt Datagrundlaget - kort Gennemgående ulykkestyper Særlige træk Vejen Hastighed Alkohol HVU s anbefalinger Oversigt Datagrundlaget

Læs mere

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse

Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013. Forside er under udarbejdelse Forslag til Trafiksikkerhedsplan2013 2020 Forside er under udarbejdelse Aabenraa Kommune Trafiksikkerhedsplan November 2013 Trafiksikkerhedsplanen er udarbejdet af trafiksikkerhedsudvalget. Vi vil gerne

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro

Sønderborg Kommune. Hastighedsplan. Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro Hastighedsplan Sønderborg Kommune Hastighedsplan Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro 2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1.1 Hvad er en hastighedsplan? 1.2 Målsætning 5 6 7

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år?

Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Færdselssikkerhedskommissionens næste handlingsplan Halvering af antal trafikdræbte de næste 10 år? Sven Krarup Nielsen, Vejdirektoratet Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007 Mål for 2012:

Læs mere

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje

hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje hvad sker hvornår - Når vi anl ægger større veje Udgivet af Januar 2013 ISBN 9788770603089 WEB ISBN 9788770603102 oplag 250 stk. Når du får et stort vejanlæg som nabo På de næste sider finder du en tidsplan

Læs mere

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. juni 2014 14/07479-2 KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse

Brugervejledning. Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Stedfæstelse af skader i forbindelse med ulykker via kort på sygehuse Brugervejledning Version 1 November 2008 Webadr. Pr. 18.11.08: http://vej03.vd.dk/vis/vdaccreg/html/vd_acc.html Vejdirektoratet

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5

NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 NY VERSION AF VEJMAN.DK VEJMAN.DK 1.9 SERVICEPAKKE 5 Pr. er vejman.dk 1.9 servicepakke 5 sat i drift. Herunder kan du læse mere om de nye muligheder. INDHOLD Ændringer og nyheder...2 Tilladelser - generelt...2

Læs mere

Evaluering af arbejdet med lokale hastighedsplaner for fire kommuner i Viborg amt

Evaluering af arbejdet med lokale hastighedsplaner for fire kommuner i Viborg amt Evaluering af arbejdet med lokale hastighedsplaner for fire kommuner i Viborg amt Vejdirektoratet Bjerringbro Kommune Karup Kommune Morsø Kommune Møldrup Kommune Viborg Amt Juni 2002 Indhold Indhold...

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD

Trafikhandlingsplan 2016 Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD Mariagerfjord Kommune 1 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Næste års budgetter 2 2. Gennemgang af borgerhenvendelser 3 3. Vejprojekter 4 3.1 Status 4 3.2 Fremtidige projekter 4 4. Trafiksikkerhedsprojekter 5

Læs mere

Mål og prioritering, vejsektorplan for Storstrøms Amt

Mål og prioritering, vejsektorplan for Storstrøms Amt Mål og prioritering, vejsektorplan for Storstrøms Amt v. Sektionsleder Henning Damgaard Nielsen, Storstrøms Amt, Frank Studstrup og Jesper Mertner, COWI,QGOHGQLQJ Storstrøms Amt står over for en række

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Thisted Kommune Trafiksikkerhedsplan 2013-2015 Marts 2013 Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Forsidefoto: Henrik

Læs mere

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti.

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/09288 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation

Læs mere