Trafikuheld i det åbne land

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikuheld i det åbne land"

Transkript

1 Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne skal reduceres med 40 % i perioden De alvorligste uheld er således i fokus, og her gælder det generelt, at de alvorligste uheld sker i det åbne land. Hvis målsætningen skal opfyldes, er det derfor nødvendigt fremover at vende blikket mere end det hidtidigt er gjort mod det åbne land. I dette paper foretages der derfor en karakteristik af uheldene i det åbne land, hvilket kan være en hjælp til at afgøre på hvilke områder, trafiksikkerhedsarbejdet i det åbne land skal koncentreres. Baggrund I Danmark har der i de sidste over 30 år generelt har været en gunstig udvikling i antallet af uheld og tilskadekomne. Dog er det ikke lykkedes at få reduceret antallet af uheld og tilskadekomne lige effektivt alle steder. Af tabel 1 kan det således ses, at reduktionen i antallet af både uheld og tilskadekomne har været væsentlig større i byområder end i det åbne land. For uheld generelt har der i byområder været et fald fra uheld i 1985 til uheld i 2002 svarende til et fald på 35 %, mens der i landområder kun har været et fald fra til uheld, hvilket svarer til et fald på 15 %. Faldet har således været næsten 60 % mindre i det åbne land i forhold til byområderne. Samme tendens ses for personskader, hvor der for især lettere tilskadekomne har været en stor forskel. I byerne har der været et fald på 24 %, mens der på landet har været en stigning på 11 %. Dette svarer til, at der har været en forskel i udviklingen på ca. 149 %. Byområder Landområder Forskel Uheld 34,5 % 14,3 % 58,6 % Personskadeuheld 45,2 % 24,2 % 46,5 % Materielskadeuheld 39,7 % 12,6 % 68,4 % Dræbte 60,6 % 25,4 % 58,0 % Alvorligt tilskadekomne 57,6 % 44,6 % 22,4 % Lettere tilskadekomne 23,8 % -11,6 % 148,7 % Tabel 1. Fald i antal uheld og personskader i perioden fordelt på by- og landområder. angiver en stigning. Bemærk, at stigningen i trafikarbejdet i samme periode primært er sket på landet, hvilket kan forklare noget af forskellen, idet mere trafik alt andet lige giver flere uheld. For det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde er dette dog underordnet, da den opstillede målsætning er absolut og skal opfyldes trods en trafikstigning (Færdselssikkerhedskommissionen 2000, s. 13). Forskellen skyldes desuden, at trafiksikkerhedsarbejdet i mange år i form af blandt andet forskellige handlingsplaner og implementering af disse især har været koncentreret i byen. Det er også for byområder, at der findes flest kendte virkemidler som eksempelvis bump og indsnævringer til at få reduceret hastigheden. Trafikdage på Aalborg Universitet

2 Uhelds alvorlighed i land- og byområder At udviklingen har været mindre gunstig i landområder er uheldigt, da uheldene generelt er mest alvorlige på landet. Dette kan illustreres af en sammenligning af antal og alvorlighed af uheld på landet og i byen, hvilket er gjort i figur 1 for de enkelte år i perioden I denne periode skete % af uheldene og % af personskadeuheldene i landområder, og der skete således forholdsvis flere personskadeuheld i landområder end i byområder. At uheldene er mere alvorlige i det åbne land kan også illustreres af, at de % uheld på landet resulterede i % af alle de tilskadekomne og % af alle de dræbte i trafikken. Bemærk desuden, at uheldenes og personskadernes andel i det åbne land har været stigende i perioden som en naturlig følge af, at faldet i uheld og personskader har været størst i byen. 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Materielskadeuheld Uheld Personskadeuheld Lettere tilskadekomne Alvorligt tilskadekomne Dræbte Figur 1. Andelen af uheld og personskader på landet i forhold til det samlede antal angivet for årene En anden måde at illustrere, at trafikuheldene er mere alvorlige i det åbne land, er ved at sammenligne antal tilskadekomne og dræbte pr. personskadeuheld. Dette er gjort i tabel 2. Her ses det, at det for både stats-, amts- og kommuneveje gælder, at der er flere dræbte og tilskadekomne pr. personskadeuheld på landet end i byen. For amtsveje gælder det for eksempel, at der dræbes 0,12 pr. personskadeuheld i det åbne land, mens tallet for byområder er 0,04. Med hensyn til dræbte og alvorligt tilskadekomne er tallene 0,75 henholdsvis 0,58, mens tallene for alle tilskadekomne er 1,52 henholdsvis 1,22. Dræbte Dræbte og alvorligt tilskadekomne Alle tilskadekomne I alt By Land I alt By Land I alt By Land Stat 0,11 0,05 0,12 0,73 0,61 0,75 1,55 1,31 1,60 Amt 0,09 0,04 0,12 0,69 0,58 0,75 1,42 1,22 1,52 Kommune 0,04 0,03 0,09 0,58 0,55 0,69 1,19 1,15 1,35 Alle 0,07 0,03 0,11 0,63 0,56 0,73 1,30 1,17 1,49 Tabel 2. Gennemsnitligt antal dræbte og tilskadekomne pr. personskadeuheld for forskellige vejklasser i land- og byområder for uheld registreret i den femårige periode Trafikdage på Aalborg Universitet

3 En tredje måde at anskueliggøre, at uheld er mere alvorlige i landområder er ved at beregne den gennemsnitlige uheldsomkostning på baggrund af de trafikøkonomiske enhedspriser. Her er det fundet, at uheld i landområder i gennemsnit beløber sig til kr, mens den gennemsnitlige uheldsomkostning for uheld i byområder ligger på kr (Madsen 2003, s. 8). Uheld i åbnet land er således i gennemsnit 55 % mere alvorlige end uheld i byområder. Grunden til, at uheldene er mest alvorlige i landområder er primært højere hastighed på landet. Dels er den skiltede hastighed højere på landet end i byen, dels bliver de skiltede hastigheder i mindre grad overholdt på landet end i byerne (Madsen 2001, s ). Udover hastighed kan karakteren af de uheld, der generelt indtræffer i det åbne land også være en medvirkede forklaring på, at uheldene er mere alvorlige på landet (Madsen 2003, s. 9). For eksempel er der i det åbne land mange mødeuheld, som ofte ender med en alvorlig udgang. Målsætning for trafiksikkerhedsarbejdet I 2000 udgav Færdselssikkerhedskommissionen handlingsplanen Hver ulykke er én for meget, hvori målsætningen for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde er angivet som Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne skal inden udgangen af år 2012 være reduceret med mindste 40 % i forhold til 1998 (Færdselssikkerhedskommissionen 2000, s. 13). I modsætning til den tidligere handlingsplan fra 1988 er fokus for trafiksikkerhedsarbejdet blevet ændret fra at omhandle alle uheld til kun at omhandle uheld med dræbte og alvorligt tilskadekomne. Selvom der i den sidste årrække er kommet mere fokus på uheldene i det åbne land, betyder den nyeste målsætning således, at der fremover er behov for yderligere fokus på trafiksikkerheden i det åbne land, idet de fleste alvorlige uheld som beskrevet sker her. Formål og metoder For at kunne forbedre trafiksikkerheden i det åbne land er det vigtigt at have overblik over, hvilke typer uheld der indtræffer i disse områder. Således udførte Vejdirektoratet i 1998 en analyse af disse uheld på baggrund af registrerede uheld i den femårige uheldsperiode (Vejdirektoratet 1998). Formålet med dette projekt er at lave en ny analyse af uheld i det åbne land på baggrund af uheldsperioden , og sammenligne resultaterne fra denne med resultaterne fra undersøgelsen i 1998 for at undersøge, om uheldenes karakter har ændret sig. Denne viden skal benyttes i forbindelse med at kunne forbedre det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde. Analysen er en makroanalyse af alle uheld i det åbne land. Analysen foretages således på baggrund af udtræk fra VIS-uheldsdatabasen, som efterfølgende analyseres ud fra en række parametre og sammenlignes med resultaterne fra undersøgelsen i Det er valgt at benytte perioden for at få de nyeste data. Desuden har vejnettet efter omklassificering i 1998 haft en forholdsvis konstant fordeling på de tre vejmyndigheder. Analysen omfatter en analyse af uheldenes hyppighed og alvorlighed fordelt på tid, vejudformning, omstændigheder og uheldstype. Analysernes foretages generelt for åbnet land og Trafikdage på Aalborg Universitet

4 specifikt for stats-, amts- og kommuneveje samt specifikt for hvert amt. I dette paper beskrives resultaterne for amterne ikke, og ønskes der oplysninger om et enkelt amt, henvises der til baggrundsnotatet (Sørensen 2004). Det skal bemærkes, at fokus for analysen er det stedbundne trafiksikkerhedsarbejde, og transportmiddel og personkarakteristik indgår således ikke. Samlede uheldstal I tabel 3 ses det, at der i alt er blevet registreret uheld i det åbne land på den femårige periode. Disse er fordelt således, at , svarende til 39 %, er personskadeuheld, mens 35 % er materielskadeuheld og de resterende 27 % er ekstrauheld. Der er sket flest uheld på amtsvejene, hvor 47 % af uheldene og 56 % af personskadeuheldene er registreret. 27 % af uheldene er sket på statsveje, og 25 % er sket på kommuneveje. På både amts- og kommuneveje udgør personskadeuheldene 43 % af det samlede antal uheld på den givne vejklasse, mens de på statsvejene kun udgør 27 %. For materielskadeuheld gælder det, at de for alle tre vejklasser udgør ca. en tredjedel. Ved ekstrauheld findes den største forskel, idet de for statsvejene udgør 41 %, mens de kun udgør det halve på de andre veje. Personskadeuheld Materielskadeuheld Ekstrauheld I alt Absolut Andel Absolut Andel Absolut Andel Absolut Stat Amt Kommune I alt Tabel 3. Antallet af uheld i det åbne land fordelt på vejmyndighed. Andel er vandret procent. De personskadeuheld har, som det ses i tabel 4, medført personskader fordelt på 7 % dræbte, 42 % alvorlig tilskadekomne og 51 % lettere tilskadekomne. Dette betyder, at hvert personskadeuheld i gennemsnit medfører 1,49 personskader fordelt på 0,11 dræbte, 0,62 alvorligt tilskadekomne og 0,75 lettere tilskadekomne. Dræbte Alv. tilskadekomne Let tilskadekomne I alt Absolut Andel Alv. Absolut Andel Alv. Absolut Andel Alv. Absolut Alv. Stat , , , ,60 Amt , , , ,52 Kommune , , , ,35 I alt , , , ,49 Tabel 4. Antallet af personskader i det åbne land fordelt på vejmyndighed og alvorlighed. Andel er vandret procent, mens alv. er alvorlighed udtrykt ved det gennemsnitlige antal dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne pr. personskadeuheld. De alvorligste uheld bliver registreret på stats- og amtsveje, hvor der i gennemsnit er 0,75 dræbte og alvorligt tilskadekomne pr. personskadeuheld, mens der på kommuneveje kun er 0,69. I alt bliver der registreret flest tilskadekomne på statsvejene med 1,60 personskader pr. personskadeuheld, hvor tallene for amts- og kommuneveje er 1,52 henholdsvis 1,35. Variation over tid I figur 2figur ses personskadernes variation over døgnet. Her er der en top om morgenen kl med personskader og om eftermiddagen kl med ca personskader pr. time. Det er også om eftermiddagen samt kl , at der sker flest Trafikdage på Aalborg Universitet

5 personskader pr. personskadeuheld, idet der her i gennemsnit sker 1,56-1,59 personskader pr. personskadeuheld. Dette kan ses af tabel 5. De alvorligste uheld sker kl og kl , hvor der er 0,14-0,18 dræbte pr. personskadeuheld. Figur 2. Personskader i det åbne land fordelt over døgnet Dr. 0,12 0,10 0,14 0,15 0,18 0,16 0,11 0,08 0,08 0,11 0,11 0,10 0,11 0,09 0,09 0,10 0,11 0,12 0,12 0,10 0,11 0,14 0,15 0,13 Alv. 0,61 0,54 0,63 0,59 0,58 0,70 0,59 0,61 0,56 0,58 0,63 0,61 0,59 0,63 0,64 0,64 0,63 0,66 0,63 0,69 0,60 0,66 0,61 0,59 Let 0,74 0,79 0,72 0,72 0,67 0,53 0,59 0,65 0,76 0,77 0,79 0,84 0,79 0,80 0,79 0,77 0,82 0,78 0,73 0,78 0,74 0,79 0,74 0,76 I alt 1,46 1,43 1,48 1,46 1,43 1,39 1,30 1,35 1,40 1,46 1,53 1,55 1,49 1,52 1,52 1,51 1,56 1,56 1,48 1,56 1,46 1,59 1,50 1,49 Tabel 5. Gennemsnitligt antal dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne pr. personskadeuheld på veje i det åbne land fordelt efter over døgnet. Variationen over døgnet for hver vejklasse følger den generelle variation, dog er toppunkterne om morgenen og eftermiddagen forholdsvis lavere på kommuneveje og andelen af personskader er forholdsvis højere om aftenen. Figur 3. Personskader i det åbne land fordelt efter ugedag. Figur 4. Personskader i det åbne land fordelt på måneder. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Dræbte 0,10 0,11 0,10 0,12 0,11 0,12 0,12 Alv. tilskadekomne 0,62 0,61 0,61 0,57 0,64 0,66 0,63 Let tilskadekomne 0,69 0,70 0,71 0,76 0,77 0,81 0,83 I alt 1,41 1,41 1,41 1,45 1,52 1,60 1,58 Tabel 6. Gennemsnitligt antal dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne pr. personskadeuheld på veje i det åbne land fordelt efter ugedag. Trafikdage på Aalborg Universitet

6 I figur 3 og tabel 6 ses antallet henholdsvis alvorligheden af personskader fordelt på ugedag. Her kan det ses, at der sker flest personskader fredag efterfulgt af lørdag og søndag samtidig med, at de alvorligste uheld også sker disse dage. Ved fordelingen på ugedage skiller kommuneveje sig lidt ud, da der her er en forholdsvis større andel af personskader på lørdage og søndage og en mindre andel på torsdage i forhold til de andre vejklasser. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Dræbte 0,13 0,09 0,10 0,11 0,11 0,10 0,08 0,11 0,11 0,11 0,14 0,13 Alv. tilskadekomne 0,64 0,63 0,62 0,62 0,63 0,59 0,65 0,61 0,60 0,61 0,59 0,68 Let tilskadekomne 0,72 0,77 0,76 0,78 0,76 0,79 0,77 0,70 0,79 0,77 0,72 0,72 I alt 1,49 1,50 1,48 1,51 1,50 1,48 1,51 1,42 1,50 1,50 1,44 1,54 Tabel 7. Gennemsnitligt antal dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne pr. personskadeuheld på veje i det åbne land fordelt på måned. Personskadernes variation over året i antal og alvorlighed er angivet i figur 4 og tabel 7. Juli og august har flest personskader, og der er ligeledes tendens til, at der sker flest personskader i den sidste halvdel af året i forhold til den første. De alvorligste uheld sker i vintermånederne. For variationen over året på de tre vejklasser gælder det, at amtsveje bedst følger den samlede variation, mens der på kommuneveje er en større andel mellem maj og september og en mindre andel i perioden oktober-december. Statsveje har derimod en højere andel i især marts og mellem oktober og december samt en lavere andel mellem april og juni. Vejudformning Af tabel 8 ses det, at næsten to tredjedele af personskaderne sker på strækninger og en tredjedel sker i kryds af forskellig udformning. 45 % sker på lige vej, 18 % i kurver, 16 % i T-kryds og 15 % i F-kryds. De alvorligste uheld sker, som det ses af tabel 9, på jernbaneoverskæringer, hvor der er 0,44 dræbte pr. personskadeuheld. Det skal dog bemærkes, at der i den femårige uheldperiode kun er registreret 18 personskadeuheld ved jernbaneoverskæringer. Herefter følger lige vej og kurver med 0,12-0,13 dræbte pr. personskadeuheld. Strækning Kryds Andet Lige Kurve Andet F T Rundk. Flette Udkørsel Stikryds Andet Sti Jernbane På bro Dr Alv Let I alt Tabel 8. Personskader i det åbne land fordelt på vejudformning. Strækning Kryds Andet Lige Kurve Andet F T Rundk. Flette Udkørsel Stikryds Andet Sti Jernbane På bro Dr. 0,13 0,12 0,09 0,09 0,08 0,02 0,05 0,06 0,09 0,09 0,05 0,44 0,08 Alv. 0,64 0,64 0,64 0,60 0,59 0,46 0,60 0,57 0,48 0,59 0,62 0,28 0,88 Let 0,71 0,69 0,57 0,92 0,83 0,73 0,71 0,74 0,52 0,84 0,53 0,83 0,73 I alt 1,48 1,45 1,30 1,61 1,50 1,21 1,36 1,37 1,09 1,52 1,20 1,56 1,69 Tabel 9. Gennemsnitligt antal dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne pr. personskadeuheld på veje i det åbne land fordelt på vejudformning. Ses der på variationen på vejudformning for de tre vejklasser, er der betragtelige forskelle. På statsveje sker der mange uheld på lige veje, og relativt mange uheld på flettestrækninger og på Trafikdage på Aalborg Universitet

7 broer. For amtsveje sker der forholdsvis mange uheld i F-kryds, T-kryds og rundkørsler, og på kommuneveje er der relativt mange uheld ved kurver, udkørsler og jernbaneoverskæringer. Personskaderne er også fordelt på randbebyggelse og skiltet hastighed. Her er det fundet, at 96 % af personskaderne sker, hvor der ikke er randbebyggelse eller facade. Yderligere gælder det, at andelen af uheld med randbebyggelse stiger, jo mindre overordnede vejklassen er. For skiltet hastighed gælder det, at 78 % af de tilskadekomne findes på 80 km/t-strækninger, mens 10 % kommer til skade på 110 km/t-strækninger. Uheld på 110 km/t-strækninger findes primært på statsveje, og uheld på 80 km/t-strækninger er dominerende på amts- og kommuneveje. De alvorligste uheld sker på 90 og 110 km/t-strækninger. Omstændigheder 65 % af de tilskadekomne er, som det ses af tabel 10, kommet til skade i uheld, der er sket i dagslys, og 31 % er blevet kvæstet i mørke. Disse andele varierer for de forskellige skadesgrader, og andelen af dræbte er således forholdsvis høj i mørke. Dette kan også ses af alvorligheden, hvor der i mørke er 0,14 dræbte pr. personskadeuheld, mens tallet i dagslys er 0,10. Kommuneveje har den største andel af mørkeuheld på 34 %. Dagslys Tusmørke Mørke I alt Absolut Andel Alv. Absolut Andel Alv. Absolut Andel Alv. Absolut Alv. Dr ,4 0, ,1 0, ,5 0, ,11 Alv ,4 0, ,8 0, ,8 0, ,62 Let ,4 0, ,9 0, ,7 0, ,75 I alt ,9 1, ,3 1, ,8 1, ,49 Tabel 10. Personskader og alvorlighed i det åbne land fordelt på lys. Andel angiver vandret procent, mens alv. angiver alvorlighed udtrykt som det gennemsnitlige antal dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne pr. personskadeuheld. Tørt Regn Sne Tåge Blæst Regn/tåge Regn/blæst Sne/blæst Sne/tåge Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Dr , ,3 27 1,6 52 3,1 25 1,5 14 0,8 20 1,2 3 0,2 0 0,0 Alv , , , ,3 91 1,0 64 0,7 62 0,7 26 0,3 4 0,0 Let , , , ,2 91 0,8 44 0,4 68 0,6 31 0,3 4 0,0 I alt , , , , , , ,7 60 0,3 8 0,0 Tabel 11. Personskader i det åbne land fordelt på vejrforhold. Abs. angiver absolut antal, mens % angiver vandret procent. Tørt Regn Sne Tåge Blæst Regn/tåge Regn/blæst Sne/blæst Sne/tåge Dræbte 0,11 0,11 0,07 0,15 0,16 0,19 0,20 0,08 0,00 Alv. til skade 0,62 0,61 0,68 0,64 0,59 0,86 0,61 0,70 0,80 Let til skade 0,75 0,80 0,77 0,75 0,59 0,59 0,67 0,84 0,80 I alt 1,48 1,53 1,52 1,54 1,34 1,65 1,49 1,62 1,60 Tabel 12. Gennemsnitligt antal dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne pr. personskadeuheld på veje i det åbne land fordelt efter vejrforhold. I tabel 11 ses det, at næsten 80 % af personskaderne sker i tørvejr, 13 % i regnvejr, 3 % i snevejr, 2 % i tåge og resten i forskellige kombinationer af disse vejrforhold. De alvorligste uheld sker i regnvejr kombineret med tåge eller blæst, og alene giver tåge og blæst i gennemsnit Trafikdage på Aalborg Universitet

8 også mange dræbte pr. personskadeuheld. Dette ses i tabel 12. Kommuneveje har den højeste andel af uheld i tørvejr, mens statsveje har den højeste andel af uheld i regn- og snevejr. Som det fremgår af tabel 13 gælder det, at 59 % af personskaderne sker på tørt føre, 31 % på vådt føre og 9 % på glat føre. Ligeledes ses det, at de alvorligste uheld sker i vådt føre, men der er dog ikke den store forskel. På kommuneveje sker der forholdsvis flere uheld på tør vej i forhold til stats- og amtsveje, mens der på disse er en større andel af uheld på våd vej. Tørt Vådt Glat I alt Absolut Andel Alv. Absolut Andel Alv. Absolut Andel Alv. Absolut Alv. Dr ,9 0, ,3 0, ,2 0, ,11 Alv ,9 0, ,9 0, ,7 0, ,62 Let ,1 0, ,9 0, ,7 0, ,75 I alt ,4 1, ,1 1, ,1 1, ,49 Tabel 13. Personskader og alvorlighed i det åbne land fordelt efter føre. Andel angiver vandret procent, mens alv. angiver alvorlighed udtrykt som det gennemsnitlige antal dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne pr. personskadeuheld. 91 % af personskaderne sker, hvor der er sigtbart vejr, men uheld i usigtbart vejr er alvorligst. Andelen af uheld i usigtbart vejr er størst på statsveje og mindst på kommuneveje. Ca. 99 % af personskaderne sker, hvor der ikke er vejarbejde, men de uheld, der sker ved vejarbejde, er de alvorligste. Den største andel af uheld i forbindelse med vejarbejde findes på statsveje, hvor andelen er ca. 4 %. 0,5 % af personskaderne sker på skoleveje, og disse uheld medfører flest dræbte pr. personskadeheld. Andelen af skolevejsuheld er størst på kommuneveje. Uheldssituation Figur 5 viser personskadernes fordeling på de ti hovedsituationer. Her ses det, at næsten 30 % af personskaderne sker i forbindelse med hovedsituation 0, hvorefter hovedsituation 2, 1, 5 og 6 følger med 16 %, 14 %, 10 % henholdsvis 10 %. Ses der på fordelingen af de enkelte skadesgrader, kan det ses, at der for hovedsituation 2 og 8 er en meget høj andel af dræbte. At disse hovedsituation er meget alvorlige kan også ses af tabel 14. Figur 5. Personskader i det åbne land fordelt på hovedsituationerne I alt Dræbte 0,09 0,09 0,25 0,06 0,08 0,10 0,06 0,07 0,21 0,10 0,11 Alvorligt tilskadekomne 0,57 0,61 0,86 0,56 0,65 0,64 0,55 0,58 0,54 0,64 0,62 Lettere tilskadekomne 0,67 0,84 0,76 0,86 0,86 0,90 0,84 0,53 0,38 0,71 0,75 I alt 1,34 1,54 1,86 1,48 1,58 1,65 1,45 1,19 1,13 1,45 1,49 Tabel 14. Gennemsnitligt antal dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne pr. personskadeuheld på veje i det åbne land fordelt efter hovedsituationerne 0-9. Trafikdage på Aalborg Universitet

9 Der er betragtelige forskelle på fordelingen af uheld på de tre vejklasser. For statsveje er andelene af uheld hørende under hovedsituation 1 over 90 % højere end gennemsnittet for alle veje, og for amtsveje er der en forholdsvis høj uheldsandel ved hovedsituation 3, 4, 5 og 6. Kommuneveje der derimod en høj andel ved hovedsituation 0, 2, 7 og 8. Ene- og mødeuheld er således de mest hyppige og alvorligste uheld i det åbne land, så for disse hovedsituationer er der foretaget yderligere underopdeling af personskaderne på uheldssituationer. For eneuheld kan det af tabel 15 og tabel 16 ses, at de mest hyppige uheldssituationer er 011, 012 og 022, mens de alvorligste er 023 og 021. For mødeuheld er uheldsituation 242 den hyppigste og en af de alvorligste. Dette ses i tabel I alt Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. Dr Alv Let I alt Tabel 15. Personskader som følge af eneuheld i det åbne land fordelt på uheldssituation. Abs. angiver absolut antal, mens % angiver vandret procent I alt Dræbte 0,08 0,10 0,12 0,10 0,13 0,07 0,03 0,05 0,00 0,09 Alv. til skade 0,58 0,57 0,58 0,59 0,56 0,56 0,62 0,53 0,50 0,57 Let til skade 0,70 0,71 0,65 0,69 0,66 0,63 0,72 0,48 0,50 0,67 I alt 1,36 1,37 1,35 1,38 1,35 1,26 1,38 1,05 1,00 1,34 Tabel 16. Gennemsnitligt antal dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne pr. eneuheld med personskade på veje i det åbne land fordelt på uheldssituation I alt Abs. % Alv. Abs. % Alv. Abs. % Alv. Abs. % Alv. Abs. % Alv. Abs. Alv. Dr , , , , , ,25 Alv , , , , , ,86 Let , , , , , ,76 I alt , , , , , ,86 Tabel 17. Personskader og deres alvorlighed som følge af mødeuheld i det åbne land fordelt på situation. Abs. angiver absolut antal, % angiver vandret procent og alv. angiver alvorlighed udtrykt som det gennemsnitlige antal dræbte, alvorligt tilskadekomne og lettere tilskadekomne pr. personskadeuheld. Sammenligning med tidligere undersøgelse I 1998 udgav Vejdirektoratet rapporten Uheld på veje i åbent land Temaanalyse af uheldsrisiko i relation til vejtværsnit (Vejdirektoratet 1998), hvor der blev foretaget en analyse af uheld fra perioden Her var konklusionen ligesom i denne undersøgelse, at ene- og mødeuheld medfører flest dræbte. Derfor blev der fokuseret på disse uheld i Vejdirektoratets analyse. I det følgende gennemgås det, om der for ene- og mødeuheld er sket nogle ændringer i uheldsfordelingen på forskellige parameter i de to uheldsperioder. For eneuheld er uheldsbilledet over døgnet ikke ændret markant, men for ugedage er der sket et fald i antallet af uheld lørdag og fredag, så toppene er blevet mindre markante disse dage. Ligeledes er der sket et fald i antallet af uheld i maj, juni og juli, således der heller ikke her Trafikdage på Aalborg Universitet

10 længere er markante toppe i disse måneder. Andelen af eneuheld på lige vej er steget fra ca. 51 % til 55 %, mens den er faldet i kurver fra ca. 37 % til 31 %. Yderligere er andelen af eneuheld i dagslys og på glat og vådt føre steget med omkring 4 procentpoint. Ved mødeuheld er der ligesom ved eneuheld ikke sket nogle markante ændringer i uheldenes fordeling over døgnet, men for ugedage er der sket et fald i antallet af uheld fredag, således toppen er blevet mindre markant denne dag. I juni, juli og december er der sket et fald i antallet af uheld, så der ikke længere er markante toppe i disse måneder. Der er sket en stigning i andelen af mørkeuheld i kryds fra ca. 2 % til 4 %, mens den er faldet for lige vej og kurver. Andelen er dog stadig omkring 60 % henholdsvis 30 %. Andelen af mødeuheld i dagslys er steget og andelen på tør vej er ligeledes steget. Konklusion Det primære formål med undersøgelserne beskrevet i dette paper var at klarlægge, hvilke typer uheld der dominerer med hensyn til hyppighed og alvorlighed i det åbne land. For det åbne land kan det generelt konkluderes, at der har været en mindre gunstig uheldsudvikling sammenlignet med byområder. Dette er uheldigt, da uheldene er alvorligst på landet. I Danmark er der vedtaget en målsætning om, at trafiksikkerhedsarbejdet skal koncentreres om de alvorligste uheld. Der er derfor behov for at fokusere yderligere på det åbne land i det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde, hvis målsætningen skal opfyldes. Der sker flest personskader i morgen- og eftermiddagstimerne, lørdag og fredag samt i juli og august. De alvorligste uheld sker i nattetimerne, fredag, lørdag og søndag og om vinteren. Næsten halvdelen af personskaderne sker på lige vej, og herefter følger kurver, T-kryds og F- kryds. 94 % af personskaderne sker, hvor der ikke er randbebyggelse eller facade, og 65 % af personskaderne sker på 80 km/t-strækninger. De alvorligste uheld sker ved jernbaneoverskæringer og på strækninger samt på 90 og 110 km/t-strækninger. En tredjedel af personskaderne sker i mørke og to tredjedele sker i dagslys. 80 % sker i tørvejr og 13 % i regnvejr, mens 60 % sker i tørt føre, 30 % i vådt føre og 10 % i glat føre. De alvorligste uheld er mørkeuheld, uheld i regnvejr kombineret med tåge eller blæst og uheld i glat føre. De hyppigste hovedsituationer er 0, 1, 2 og 6, mens de alvorligste uheldsituationer er 2 og 8. Dette betyder, at 56 % af de dræbte bliver dræbt ved hovedsituation 0 og 2. Litteraturliste Færdselssikkerhedskommissionen 2000: Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig, Trafikministeriet, april 2000, ISBN: Madsen 2001: Hvordan påvirkes testpersoners hastighedsvalg af intelligent farttilpasning, Madsen, Jesper R., Trafikdage Suppleringsrapport, side , Aalborg Universitet, 2001, ISBN: Madsen 2003: Identifikation af uheldsbelastede lokaliteter Antal eller alvorlighedsgrad?, Madsen, Jens Christian Overgaard (Aalborg Universitet, TRG), Trafikdage på Aalborg Universitet, august Sørensen 2004: Trafikuheld i det åbne land Makroanalyse af uheld fra , Sørensen, Michael, Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Skriftserie 297, 2004, ISBN: Vejdirektoratet 1998: Uheld på veje i åbent land Temaanalyse af uheldsrisiko i relation til vejtværsnit, Vejdirektoratet, Rapport nr. 174, december 1998, ISBN: Trafikdage på Aalborg Universitet

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

Studieophold hos TØI

Studieophold hos TØI Studieophold hos TØI Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Fagmøde i Afdeling for Sikkerhed og Miljø Transportøkonomisk institutt Tirsdag den

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2016 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-04-25 Til Fra Peter Sandell Anders Kusk og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af uheldsanalyse

Læs mere

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning

NOTAT. 1. Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune Uheldsudvikling i forhold til målsætning NOTAT Projekt Opdatering af uheldsanalyse for Syddjurs Kommune 2015 Kunde Syddjurs Kommune Notat nr. 01 Dato 2015-04-23 Til Fra Peter Sandell Brian Jeppesen og Maria Krogh-Mayntzhusen 1. Opdatering af

Læs mere

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon Uheldsrapport 8 Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej 9 77 Hurup Telefon 997 77 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Sweco Danmark A/S, marts 9 Indholdsfortegnelse GRUNDLAGET FOR

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land. Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger

Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land. Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger Af Peter Sønderlund, Nordjyllands Amt, amt.pets@nja.dk & Peter Søndergaard, Via Trafik, ps@viatrafik.dk

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Uheldsstatistik

Uheldsstatistik Uheldsstatistik 12 1 Herunder ses en uddybende uheldsstatistik for de politiregistrerede uheld i Ikast-Brande Kommune i perioden fra 1-1-12 til 31-12-1. Der er medtaget uheld på alle offentlige veje, både

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH).

Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH). TRAFIKSIKKERHED I ODENSE STATUS 217 Forord Odense Kommune har uheldsdata fra to kilder. Det er politiregistrerede uheld samt uheld registreret på Odense Universitetshospital (OUH). I modsætning til de

Læs mere

Uheldsrapport Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan

Uheldsrapport Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Uheldsrapport 13-17 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej 9 776 Hurup Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Analyse og besigtigelse af grå strækninger i Viborg Amt

Analyse og besigtigelse af grå strækninger i Viborg Amt Analyse og besigtigelse af grå strækninger i Viborg Amt - Metode og resultater Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen, AAU Adjunkt Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen på AAU

Læs mere

Inddeling af vejmyndighedens vejnet Vejmyndighedens vejnet skal opdeles i passende strækninger, så det er muligt at udpege de farlige strækninger.

Inddeling af vejmyndighedens vejnet Vejmyndighedens vejnet skal opdeles i passende strækninger, så det er muligt at udpege de farlige strækninger. Metode til forbedring af trafiksikkerheden i åbent land Af Peter Sønderlund, Nordjyllands Amt, amt.pets@nja.dk og Peter Søndergaard, Via Trafik, ps@viatrafik.dk Sortpletudpegning har hidtil været et vigtigt

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO

Glostrup kommune. Uheldsanalyse NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO NOTAT 13. maj 2016 STS/PN/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Uheldsudvikling... 3 2.1 Generel udvikling... 3 2.2 Status på målsætning... 5 3 Uheldsbelastede lokaliteter... 6 3.1 Analyse... 10

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Udpegning af grå strækninger i det åbne land

Udpegning af grå strækninger i det åbne land Udpegning af grå strækninger i det åbne land Af civilingeniør Michael Sørensen Trafikdage på Aalborg Universitet 2003 1 Udpegning af grå strækninger i det åbne land Dette paper er lavet på baggrund af

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2018 Sags nr. EMN-2018-00019_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning, der er lavet i handlingsplanen

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Udpegning af grå strækninger i det åbne land

Udpegning af grå strækninger i det åbne land Udpegning af grå strækninger i det åbne land Michael Sørensen, civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet, 25. august 2003 Baggrund

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Udvikling, gennemførelse og vurdering af kategoribaseret udpegningsmetode

Udvikling, gennemførelse og vurdering af kategoribaseret udpegningsmetode Udvikling, gennemførelse og vurdering af kategoribaseret udpegningsmetode Michael Sørensen Adjunkt, civilingeniør Trafikforskningsgruppen, AAU Trafikdage på Aalborg Universitet Mandag den 28. august 2006

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Analyse og forbedring af uheldsbelastede strækninger fra teori til praksis

Analyse og forbedring af uheldsbelastede strækninger fra teori til praksis Analyse og forbedring af uheldsbelastede strækninger fra teori til praksis Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet E-mail: michael@plan.auc.dk Baggrund

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Vejforum Sikkerhedsanalyse af 2-1 veje. Der er etableret mange 2-1 -veje i de seneste år rundt om i danske kommuner

Vejforum Sikkerhedsanalyse af 2-1 veje. Der er etableret mange 2-1 -veje i de seneste år rundt om i danske kommuner Vejforum 2015 Belinda la Cour Lund bl@trafitec.dk Sikkerhedsanalyse af 2-1 veje Der er etableret mange 2-1 -veje i de seneste år rundt om i danske kommuner 2-1 veje Der eksisterer ikke noget nationalt

Læs mere

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved AAU Trafiksikkerhedsseminar Århus Kommune Århus Rådhus, værelse

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Trafiksikkerhed som grundlag for bedre. prioritering af vejvedligehold

Trafiksikkerhed som grundlag for bedre. prioritering af vejvedligehold Vägteknologi Sommarmöte 2017, Stockholm, d. 12. juni Trafiksikkerhed som grundlag for bedre Kira Hyldekær Janstrup, Postdoc kija@dtu.dk prioritering af vejvedligehold Drift- og vejvedligeholdelse 2000

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata Civilingeniør Michael Fjorback, Aalborg Kommune, michael-fjorback@stofanet.dk Lektor Harry Lahrmann, Aalborg Universitet,

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten

Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Automatisk trafikkontrol - hvordan beregnes effekten Af Informationsmedarbejder Sofie Ottesen og projektleder Lárus Ágústsson, Vejdirektoratet. Den 1. oktober 2002 udbredes den automatiske trafikkontrol

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Bornholms Regionskommune Udarbejdet af: Kontrolleret af: Magnus Duus Hedengran Elena Perez-Rebollo Godkendt af: Lene Hansen Dato: 14.8.217 Version: 2 Projekt nr.: 1633-1 MOE A/S Buddingevej

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN Til Hillerød Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING Revision 04 Dato 2013-03-08 Udarbejdet af JPL

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED BILAG 5 VEJPLAN 24 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED STATUSREDGØRELSE 24 VEJKONTORET - FEBRUAR 24 BAGGRUND I 1994 tilsluttede hus Kommune sig Færdselssikkerhedskommissionens mål om at mindske antallet

Læs mere

Glostrup Kommune. Uheldsanalyse NOTAT 30. okt Rev. 3. dec HDA/MLJ/TVO

Glostrup Kommune. Uheldsanalyse NOTAT 30. okt Rev. 3. dec HDA/MLJ/TVO NOTAT 30. okt. 2018 Rev. 3. dec. 2018 HDA/MLJ/TVO Indholdsfortegnelse: 1 Indledning... 3 2 Uheldsudvikling... 3 2.1 Generel udvikling... 3 2.2 Status på målsætning... 5 3 Uheldsbelastede lokaliteter...

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

AP-PARAMETRE TIL UHELDSMODELLER

AP-PARAMETRE TIL UHELDSMODELLER Dato 25. juni 2018 Sagsbehandler Ida Hvid Mail idh@vd.dk Telefon 72443012 Dokument Click here to enter text. Side 1/9 AP-PARAMETRE TIL UHELDSMODELLER BASERET PÅ DATA FOR 2012 2016 UDEN FIGURER Vejdirektoratet

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer

Trafikskabt miljøbelastning i danske byer Trafikskabt miljøbelastning i danske byer - hitliste og totalbillede Henrik Grell COWI Parallelvej 15, 2800 Lyngby tlf 45 97 22 11 e-mail hgr@cowi.dk Paper til konferencen "Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring

Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring Ph.d.-studerende Michael Sørensen, AAU, Trafikforskningsgruppen, michael@plan.aau.dk Adjunkt Jens Christian Overgaard Madsen, AAU, Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Allerød Kommune. Kortlægning af trafikale data

Allerød Kommune. Kortlægning af trafikale data Allerød Kommune Kortlægning af trafikale data Marts 2009 Allerød Kommune Kortlægning af trafikale data Marts 2009 Ref 8651082 Kortlægning(1) Version 4 Dato 2009-03-29 Udarbejdet af RAHH, CM Kontrolleret

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Lastbilulykker

Lastbilulykker 24. februar 2017 Lastbilulykker 2005-2015 Generel statistik om lastbilulykker udarbejdet til brug for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Side 1 af 2727 Sammenfatning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Læs mere

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE

UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE Til Skanderborg Kommune Dokumenttype Analyse Dato Oktober, 2013 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE 2005-2012 Revision 2 Dato 2013-10-24 Udarbejdet af

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse og handlingsplan

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse og handlingsplan 9. januar 2017 Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 Uheldsanalyse og handlingsplan 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 4 1.1 Uheldssituationen før kommunesammenlægningen... 4 1.2 Indhold i trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

Til Helle og min mor

Til Helle og min mor Ph.d.-afhandling af Michael Sørensen Aalborg Universitet, august 2006 Til Helle og min mor 1 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Sektion for Byplanlægning, Veje og Trafik

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

SYSTEMATISK UHELDS- BEKÆMPELSE

SYSTEMATISK UHELDS- BEKÆMPELSE Til Hvidovre Kommune Dokumenttype Rapport SYSTEMATISK UHELDS- BEKÆMPELSE -EVALUERING, ANALYSE OG KORT- LÆGNING SYSTEMATISK UHELDSBEKÆMPELSE -EVALUERING, ANALYSE OG KORTLÆGNING Revision Dato Januar 6 Udarbejdet

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Baggrundsrapport idèhøring Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Trafiksikkerhed i Thisted Kommunej 1

Trafiksikkerhed i Thisted Kommunej 1 Trafiksikkerhed i Thisted Kommunej 1 Borgermøde Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 19.00 21.00]l. 19.00 Fornyelse af Eiffeltårnets første etage Dagsorden Velkommen 2 Trafiksikkerhedsmålsætningen Hvad er

Læs mere

Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Statusrapport Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 29 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 TRAFIKMÅLINGER

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Tønning-Træden Friskole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Tønning-Træden Friskole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune for Tønning-Træden Friskole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Foreløbige ulykkestal april 2016

Foreløbige ulykkestal april 2016 Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Stig R. Hemdorff Mail srh@vd.dk Telefon 7244 3301 Dokument 16/03107-4 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal april 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 vd@vd.dk

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere