Parkeringshandlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkeringshandlingsplan"

Transkript

1 Parkeringshandlingsplan 2013

2 Indhold Forord 3 Bilag: Indledning 4 1. Kort over p-anlæg 18 Målsætning for parkeringen 5 2. Parkeringsanalyser 19 Parkeringsforhold 6 3. Belægning i Aalborg Midtby - morgen 20 Parkeringsbalancen 7 4. Belægning i Aalborg Midtby - middag 21 P-takststrktr 8 5. Belægning i Aalborg Midtby - aften 22 P-licensstrktr 9 6. Flytning af parkering 23 P-information 10 Parkér og Rejs 11 Cykelparkering 12 Elbiler 13 Tristbsser 14 Økonomi 15 Indsatser 16 2

3 Forord Aalborg er nder en gennemgribende forandringsproces, hvor dele af Aalborg Midtby omdannes og tilfører Aalborg en positiv dvikling. Konkret betyder det, at der ligeledes er behov for en nytænkning af indsatsen på parkeringsområdet. Aalborg Kommnes vækstakse medfører yderligere byfortætning i Aalborg Midtby og giver mere trafik. Aalborgs stats som regionens hovedstad medfører et behov for øget mobilitet. Parkering skal i mobilitetssammenhæng ses som et redskab til at reglere trafikken. Med Teknik- og Miljødvalgets vedtagelse af Parkeringsstrategien for Aalborg Kommne i janar 2009 blev der sat foks på de fremtidige parkeringsforhold i kommnen. Parkeringshandlingsplanen beskriver indsatsområder for den fremtidige dvikling af parkering for biler og cykler i kommnen over de kommende år. Planen vil blive brgt som redskab i prioriteringen af disse indsatser. Aalborg den 21. november 2013 Mariann Nørgaard Rådmand Parkeringsstrategien danner de overordnede rammer for denne Parkeringshandlingsplan, som skal sikre en hensigtsmæssig parkeringsdvikling til gavn for byens borgere, de erhvervsdrivende, besøgende samt bymiljøet. 3

4 Indledning Parkeringshandlingsplan 2013 ligger i forlængelse af Parkeringsstrategien fra 2009 og beskriver konkrete initiativer og indsatser, der skal følge op på visionerne og målsætningerne fra Parkeringshandlingsplan 2013 rækker fire år frem til dgangen af Parkering generelt Holdningsanalyser viser, at parkeringsindsatsen er et område, der har et stort foks fra borgernes side, men der er også delte meninger herom. Borgernes opmærksomhed er bl.a. rettet mod nærhed til parkering og ønsket om at slippe for trafikkens miljømæssige konsekvenser, hvilket ofte er en vanskelig modsatrettet dfordring. Denne dfordring bliver kn større med et stigende befolkningstal og bilejerskab. Dette medfører en større belastning på de eksisterende parkeringsanlæg og mere parkeringssøgende trafik. Der er brg for et mere organiseret parkeringsdbd samtidig med, at bæredygtige transportformer skal fremstå som attraktive alternativer. Parkeringshandlingsplanen skal derfor medvirke til, at de parkerende i Aalborg får en forbedret oplevelse med enklere og gennemskelige parkeringsforhold. Parkeringshandlingsplan Parkeringshandlingsplanens indsatser er i høj grad et kompromis mellem flere hensyn, bl.a. hensynet til at skabe et attraktivt og fredeligt bymiljø, hensynet til fremme af mere bæredygtige transportformer samt hensynet til mobilitet for alle. Med Parkeringshandlingsplanen sættes der foks på Aalborg Midtby. Der skal være balance mellem Aalborg Midtbys attraktioner og parkeringsdbddet. For at redcere den parkeringssøgende trafik og trængsel lægger handlingsplanen op til at forenkle parkeringsstrktren. Der skal være nemme og simple adgangsforhold til få og større parkeringsanlæg på dvalgte steder i periferien af Aalborg Midtby. For at opnå målsætningerne for parkering i Aalborg er der brg for flere indsatser. Parkeringshandlingsplan 2013 er derfor en gennemgribende plan med indsatser lige fra fysisk placering over takststrktrer til cykelparkering. Med Parkeringshandlingsplan 2013 arbejdes der derfor for opfyldelse af de fremlagte målsætninger og strategier. Nordjyske Motorvej Østergade Vestergade C.W. Obel Strandvejen Palads Parkering Gåsepigen Bdolfi Plads Salling Føtex Friis Msikkens Hs Sømandshjemmet Nyhavnsgade Kong Chr. Alle Vesterbro Aalborg Kongres og Kltr Center Kennedy Arkaden Frederikstorv Ågade Saers Plads Jyllandsgade Karolinelndsvej P-plads P-hs/kælder 4 Aalborg Midtby

5 Målsætning for parkeringen Målet med Parkeringshandlingsplanen er at bidrage til en god trafikal adgang til byens fnktioner. De fremtidige parkeringsarealer i Aalborg Midtby ønskes anvendt til korttidsparkering, mens langtidsparkering henvises til p-anlæg langs randgaderne i Aalborg Midtby. En del af den målsætning er allerede nder realisering, bl.a. er flere parkeringsarealer langs havnefronten nedlagt i bestræbelserne på at skabe et bedre bymiljø. Og der er sket en samling af p-pladser i p-hse ved Saers Plads og Msikkens Hs. Parkeringshandlingsplanens virke Der skal skabes et overskeligt parkeringsdbd, som er let tilgængeligt via de overordnede trafikveje. P-anlæggene skal være lette at finde, både for lokale og gæster. Målsætningerne er: Parkering skal være nemt, overskeligt og gennemskeligt. Parkering skal primært ske på p-anlæg langs randgaderne i Aalborg Midtby. Nye p-anlæg skal etableres i p-hse eller p-kældre, som klimasikres, og med et minimalt forbrg af overfladeareal. Parkeringsindsatsen skal medvirke til et forbedret bymiljø og flere bæredygtige transportformer. Handlingsplanen nderstøtter ligeledes bæredygtige transportformer. Ved trafikkndepnkter som togstationer, bsterminaler eller samkørselspladser skal tilstrækkelige parkeringspladser etableres til brg for skift mellem transportformer til Aalborg Midtby. For at nå de opstillede mål arbejdes der med en række indsatsområder: P-anlæg (parkeringsforhold og parkeringsbalancen) P-takster P-licens P-information Bæredygtige transportformer (parkér og rejs, cykel, elbil og tristbs) Samlet skal disse indsatser bidrage til en god adgang og et godt bymiljø i Aalborg Midtby. 5

6 Parkeringsforhold I Aalborg Midtby er parkering karakteriseret ved dels større p-anlæg i hse og kældre og dels ved p-anlæg i terræn på pladser samt p-båse langs kantstenene. I henhold til Parkeringsstrategi 2009 for Aalborg Kommne skal parkering samles i større anlæg. Nærhed til parkering Med det aktelle parkeringsdbd er det mligt at dække Aalborg Midtby med en gangafstand på maks 250 meter til et større p-anlæg. Hovedparten af Aalborg Midtby dækkes desden af et p-anlæg inden for 150 meter. Parkeringen er generelt kendetegnet ved en høj belægningsgrad omkring Aalborg Midtby. Belægningsgraden er højest om eftermiddagen og lidt mindre om aftenen. P-anlæg i Aalborg Ved at etablere allerede planlagte og fremtidige parkeringsanlæg i større, velplacerede enheder som f.eks. p- hse eller -kældre bliver det mligt at nedlægge mindre parkeringspladser i Aalborg Midtby og omdanne arealerne til bedre byrm. Nyligt opførte p-hse/-kældre: Friis Salling (dvidelse) Saers Plads (dvidelse) C. W. Obels parkeringshs Msikkens Hs (åbner 2013) Planlagte p-hse/-kældre: Toldbodgade Østerbro Østre Havn Bdolfi (reetablering) Kantstensparkering Efterhånden som de planlagte p-anlæg i Aalborg Midtby etableres, kan nødvendig kantstensparkering regleres. Eksisterende handicappladser bevares så vidt mligt og enkelte nye pladser kan etableres alt efter behov. Omdannelse af p-pladser til friarealer Med de etablerede samt kommende p-anlæg kan dvalgte parkeringsarealer omdannes til friarealer. Eksempelvis: Havnefronten (v. Limfjordsbroen) Strandvejen Algade (v. Bdolfi Kirke) Øvrige mindre pladser Disse indsatser styrker målsætningerne om parkering i større p-anlæg og et forbedret bymiljø. Nordjyske Motorvej Østergade Vestergade Dannebrogsgade Strandvejen Nyhavnsgade Prinsensgade Kong Chr. Alle Vesterbro Jyllandsgade Kjellerpsgade Karolinelndsvej Østre Alle 6 P-plads Privat off. tilgængelig Bffer 150 meter Bffer 250 meter

7 Parkeringsbalancen Parkeringsbalancen er et dtryk for forholdet mellem parkeringsbehov og parkeringsdbd. Parkeringsbehovet og dbddet ændres løbende eksempelvis med etablering af nye byfnktioner og investeringer i kollektiv trafik. Der arbejdes målrettet for, at dette forhold balancerer. Parkeringsbehov Den nye bebyggelse på havnefronten medførte et parkeringsbehov på yderligere knap 900 p-pladser i Aalborg Midtby. Nye bebyggelser kan evt. drage nytte af disse p- pladser, så parkeringsbehovet afstemmes med parkeringsbalancen. Der er regnet med dobbeltdnyttelse af parkeringspladserne. Dobbeltdnyttet parkering betyder, at parkeringspladser kan deles mellem bilister, som har behov for parkering på forskellige tidspnkter af døgnet. Omdannelsen af Havnefront ll, etableringen af Msikkens Hs, Nordkraft samt ændringer på Nytorv har ændret parkeringsforholdende i Aalborg Midtby. Nye parkeringsbehov er opstået, og et ønske om at nedlægge de mindre parkeringsarealer gør det nødvendigt at vrdere, om parkeringskapaciteten er tilstrækkelig. Etablerede parkeringspladser En opgørelse af parkeringsregnskabet viser, at der er et nderskd på parkeringsbalancen på 136 p-pladser. C.W. Obels parkeringshs dækker en del af parkeringsbehovet i Aalborg Midtby med 376 p-pladser. Når Msikkens Hs er færdigetableret med 200 offentligt tilgængelige p-pladser, skabes et mindre overskd på parkeringsbalancen med 64 p-pladser. Fremtidige parkeringsforhold Der indgår planer om yderligere 100 offentlige tilgængelige pladser ved Toldbodgade. Et positivt parkeringsregnskab giver mlighed for at jstere i antallet af mindre parkeringsarealer i Aalborg Midtby. Eksempelvis blev parkeringspladsen ved Medborgerhset nedlagt og omdannet i Der er i Aalborg Midtby korte afstande til daglige fnktioner og gode mligheder for at anvende alternative transportformer. Bilen skal derfor ikke spille en dominerende rolle internt i Aalborg Midtby. Det vil derfor være mligt at jstere parkeringsbalancen. P-normen skal brges aktivt til dette. Havnefront ifb. Nordkraft og Nytorv C. W. Obels P-hs (privat) Friis City Center med p-kælder (privat) Honnørkajen Sthrsvej Rendsbrggade Salling ny p-hs (privat) Medborgerhset/Nørregadeforbindelsen P-anlæg på Saers Plads Msikkens Hs (privat) Toldbodgade (privat) Bdolfi Gåsepigen Den samlede parkeringskapacitets balance varierer, som p-anlæg nedlægges og oprettes. I 2009 var nderskddet på parkeringsbalancen 872 pladser. Balancen påvirkes altså positivt ved nyanlæg som C.W. Obels P-hs og negativt ved nedlagte p-pladser. 7

8 P-takststrktr P-strategiens målsætning om, at Aalborg Midtby forbeholdes korttidsparkering, nderstøttes af forskellige betalings- og parkeringsordninger. Ordningerne medvirker til at reglere den parkeringssøgende trafik og anses fortsat som et af de vigtigste redskaber til at reglere parkeringsforholdene. Betalingsparkering og p-abonnement Siden 1989 har der været betalingsparkering i Aalborg Midtby. P-afgift opkræves på større p-anlæg, mens kantstensparkering er tidsbegrænset. Aalborg Midtby er generelt karakteriseret ved, at der er restriktioner på alle p- pladserne. I 2003 blev der etableret en p-abonnementsordning, så bilister med behov for at parkere ofte og i længere tid kan købe måneds-, kvartals- eller årskort. Ordningen er gældende på dvalgte p-pladser i randgaderne med lav takst. I 2011 blev betalingsområdet dvidet med yderligere tre områder i Aalborg samt med Nørresndby Midtby. Samtidig blev der indført p-abonnement disse steder. I forbindelse med bdgetforlig 2014 blev det beslttet, at dtage Nørresndby Midtby fra betalingsområdet. Abonnementsordningen Abonnementsordningen gælder jf. figren nedenfor. Betalingszonen Der findes i dag tre takstzoner: Fremtidig takststrktr Som dgangspnkt fortsætter betalingszonen i sin nværende form, men der kan være et behov for ændring af adfærd i: Vestbyen (østlige del). Østbyen (vestlige del). Vesterbro/Kong Christians Alle (nærmest Aalborg Midtby). Følgende ændringsforslag omkring p-taksterne i Aalborg Midtby skal overvejes i den kommende periode: To takstzoner i stedet for tre bør vrderes. Abonnementsordning på alle p-pladser med lav takst bør indføres. Fritagelse for betaling på dvalgte p-pladser om lørdagen bør genovervejes. En forenkling af takststrktren kan gøre parkering mere gennemskelig jf. den overordnede målsætning. Høj takstzone i midtbyen (indre zone). Mellem takstzone nærmest midtbyen. Lav takstzone i periferien af midtbyen (ydre zone). Udvalgte p-pladser fritaget for betaling om lørdagen. Dannebrogsgade Fjordmarken Havnefronten Pol Paghs Gade Øst for Gammel Limfjordsbroen Strandvej Badehsvej Urbansgade Gåsepigen Bdolfi Plads Strandvejen Bdolfi Kirke Nyhavnsgade Brandstrpsgade 8 Kong Chr. Alle Vesterbro Prinsensgade Aalborg Kongres og Kltr Center Gammel Kærvej Rantzasgade Frederikstorv Ågade Jyllandsgade Saers Plads Karolinelndsvej Sømandshjemmet Nværende sitation Høj takstzone Mellem takstzone Lav takstzone Lav takstzone, lørdag ingen betaling P-pladser med abonnementsordning

9 P-licensstrktr Beboere og erhvervsdrivende bosat i Aalborg Midtby kan købe en p-licens, som giver adgang til begrænset parkering på dvalgte kantstensparkeringspladser, der ellers er tidsbegrænsede. P-licensen følger i vid dstrækning betalingszonen. Betalingssystemer til parkering dvikles løbende med henblik på en forbedret service for brgerne. Denne dvikling følges nøje. P-licensen Som en service til beboere og erhvervsdrivende med folkeregisteradresse i Aalborg Midtby tilbydes en p-licensordning som kompensation for betalingsparkering. Grndprincipperne er, at beboere og erhvervsdrivende inden for et afgrænset område kan ansøge om dispensation til at parkere begrænset på de tidsbegrænsede pladser. Tilpasning af p-licenszonen Betalingszonen ændres løbende, og p-licenszonen bør tilpasses denne. Det er ikke hensigten at tilbyde p-licensen ved nyopførte boliger og kontorer. Samtidig bør tidsbegrænsningen langs kantsten sættes til 30 min. inden for hele p-licenszonen. 2 timers parkering langs kantsten i Vestbyen, Prinsensgade/Jyllandsgade og Kjellerpsgade vil dermed forsvinde. P-licensordningen holdes nder observation for at vrdere behovet for at dvide ordningen med nderzoner. Inddelingen kan simpelt ske i to nderzoner: Vest (Vestbyen, vest for Vesterbro). Midt (Midtbyen, øst for Vesterbro). Jstering af p-licensordningen følger målsætningen om at gøre parkeringen nemmere for beboere i Aalborg Midtby. Fremtidige betalingssystemer Etablerede betalingsordninger evaleres løbende, og der fokseres på elektroniske løsninger og ny teknologi for at opnå et optimalt betalingssystem. Aalborg Kommne vil følge mlighederne for alternative betalingsformer, eksempelvis rejsekortet, mobiltelefon, smartphones o.lign. med henblik på at indføre disse, når tiden og økonomien er den rigtige. Nordjyske Motorvej Dannebrogsgade Strandvejen Nyhavnsgade Prinsensgade Kong Chr. Alle Kjellerpsgade Karolinelndsvej Vesterbro Jyllandsgade Eksisterende p-licenszone Fremtidig p-licenszone 9

10 P-information P-infosystemet i Aalborg oplyser via elektroniske tavler om den aktelle parkeringssitation og henviser lokale såvel som besøgende til nærtliggende ledige pladser. Systemet er et vigtigt værktøj til at reglere parkeringen hensigtsmæssigt. Elektronisk parkeringshenvisning I 1995 blev det første elektroniske p-henvisningssystem etableret i Aalborg. Et mere tidssvarende system blev etableret i 2012 og omfatter både private og offentlige p-anlæg. Det nye p-infosystem tager dgangspnkt i adgangsvejene og i de store vejkryds og omfatter knap 40 skilte med ca. 70 elektroniske henvisninger. Hermed inddrages samtlige bynære større p-anlæg i systemet. I Parkeringsstrategi 2009 peges der på 15 større p-anlæg, som er hensigtsmæssige i et fremtidigt p-infosystem. Der arbejdes for, at nye p-anlæg inden for p-infosystemets afgrænsning integreres i systemet. Etableret: C.W. Obel, Gåsepigen, Saers Plads, Aalborg Kongres og Kltr Center, Bdolfi Plads, Palads Parkering, Salling, Føtex, Friis, Kennedyarkaden, Sømandshjemmet, Msikkens Hs. Endn ikke etableret: Toldbodgade, Østre Havn, Eternitten. Strktr Det nye p-infosystems strktr og bagvedliggende teknik betyder, at systemet kan dvides efter behov og i princippet den en øvre grænse for antallet af p-anlæg og henvisningstavler. Systemet kan styre selvstændige, lokale p- henvisningssystemer andre steder i kommnen. Systemet er tilknyttet en SMS-tjeneste, hvor borgere ved at sende beskeden Park til 1231 får oplysninger om parkeringssitationen. P-infosystemet nderstøtter målsætningen om at henvise parkering til de større p-anlæg langs randgaderne. Nye mligheder Aalborg Kommne vil følge dviklingen i nye p-henvisningssystemer, eksempelvis via navigationsanlæg i biler. Dette kan indføres, hvis det findes hensigtsmæssigt. Et p-infosystem bør også indeholde faciliteter til at vise antallet af ledige p-pladser på eksterne medier bl.a. og i apps mv. Der arbejdes med dviklingen af en app, der gengiver parkeringsinformation fra trafikken.dk/nordjylland. En tilkobling af nye p-anlæg til systemet medfører mindre parkeringssøgende trafik, bedre parkeringsmligheder for beboere og en redktion af trafikkens miljømæssige gener i Aalborg. C.W. Obel Toldbodgade Strandvejen Palads Parkering Gåsepigen Bdolfi Plads Salling Føtex Friis Msikkens Hs Østre Havn Sømandshjemmet Nyhavnsgade Kong Chr. Alle Vesterbro Aalborg Kongres og Kltr Center Kennedy Arkaden Frederikstorv Ågade Saers Plads Jyllandsgade Karolinelndsvej Hobrovej Østre Alle P-info P-info stander stander P-info afgrænsning Fremtidige p-pladser 10 Eksisterende p-pladser

11 Parkér og Rejs Ved Parkér og Rejs forstås p-anlæg, hvorfra det er mligt at komme til Aalborg Midtby med et alternativt transportmiddel (cykel, tog eller bs). Samkørselspladser er et gratis p-anlæg, hvorfra to eller flere billister, der skal i samme retning, kan fortsætte en rejse sammen i én bil. Parkér og Rejs Der eksisterer i Aalborg Kommne pladser ved: Th. Saersvej - samkørselsplads ved motorvejstilsltning (statslig). Svenstrp - samkørselsplads ved motorvejstilsltning (kommnal). Lindholm Station - Parkèr og Rejs (kommnal). Uggerhalne - samkørselsplads ved motorvejstilsltning (statslig). Flere pladser og en opgradering af de eksisterende er ønskelig. Bæredygtig transport Etablering af Parkér og Rejs og/eller samkørselspladser ved indfaldsvejene til Aalborg kan øge brgen af mere bæredygtige transportformer og redcere biltrafikken i Aalborg. Antallet af kollektive rejsende vil knne øges, da p-anlæg ved det kollektive trafiknet kan dvide kndekredsen til at omfatte bilister. Dels til bilister fra områder, hvor der ikke er kollektiv trafikbetjening, dels til langtidsparkerende bilister, som ønsker et gratis alternativ til de afgiftsbelagte p-pladser i Aalborg Midtby. Opgradering af eksisterende anlæg Der er ligeledes foks på at sammentænke anlæggene med den kollektive trafik og cykelparkeringsfaciliteter. Gode cykelfaciliteter ved Parkér og Rejs/samkørselspladserne er en indsats, der nderstøtter en kobling mellem bil og cykel. Vester Halne Vadm Torpet Hvorpgård Vestbjerg Uggerhalne Uggerhalne Samkørselsplads Vodskov Samkørselspladsen Th. Saersvej er tilknyttet en ny højklasset kollektiv trafikforbindelse (bsvej). Da bsvejen ligger i eget tracé langs Universitetsbolevarden, kan bilister via den kollektive trafik springe myldretidstrafikken over. Ved samkørselspladsen er der etableret cykelparkering og cykelbokse i samarbejde med Vejdirektoratet. Pladsen dvides også med flere p-pladser og bliver dermed et trafikalt kndepnkt. Nye anlæg Der er stadig potentiale for at øge brgen af miljørigtige transportformer ved etablering af nye Parkér og Rejs anlæg. Der vil fra Aalborg Kommne være foks på at finde nye mligheder for at etablere samkørselspladser. Der søges en dialog med Vejdirektoratet - Vejcenter Nord om oprettelse af flere samkørselspladser nær motorvejen. En fremtidig samkørselsplads kan placeres ved Boet i Nørresndby. Etableres en 3. Limfjordsforbindelse som en vestlig forbindelse, vil det ligeledes være oplagt med en samkørselsplads langs denne. Således er Parkér og Rejs ligeledes relevant ved en evt. fremtidig letbane. Parkér og Rejs og samkørselspladser bidrager positivt til målsætningen om at fremme bæredygtige transportformer. Egholm By Frejlev Hasseris Svenstrp Skalborg Dall Dall Villaby Nørresndby Ferslev Hvorp Lindholm Station Parkér og Rejs Svenstrp Samkørselsplads Aalborg Polstrp Boet Samkørselsplads Gg Visse Th. Saersvej Samkørselsplads/ Parkér og Rejs Nøvling Øster Sndby Gistrp Lndby Rærp Øster Uttrp Universitetshospital Nørre Tranders Parkér og Rejs Skovstrp Torderp Eksisterende anlæg Klarp Lillevorde Forslag Oppelstrp om nyt anlæggdm 11

12 Cykelparkering Hver dag cykler tsindvis af cyklister ind i Aalborg Midtby og parkerer deres cykel. Cykelparkering er en del af det samlede parkeringsdbd i Aalborg Midtby. Arbejdet med cykelparkering sker som et led i bestræbelserne på at nderstøtte Aalborg Cykelby. Eksisterende cykelparkering I et afgrænset område af Aalborg Midtby mellem Vesterbro, Prinsensgade, Jyllandsgade og Kjellerpsgade er der omkring cykelparkeringspladser. 200 af disse pladser er som led i Aalborg Cykelby blevet etableret i perioden Parkeringsmligheder Analyser af cykelparkeringen i Aalborg fra 2010 viser, at særligt i området ved Vesterbro/Vesterå samt i den østlige del af Nytorv er belægningsgraden høj på de eksisterende cykelstativer. Samtidig er området i midtbyen kendetegnet ved, at der er trange pladsforhold og derved svært at indpasse flere cykelparkeringspladser. Gode mligheder for at parkere cyklen tæt ved destinationen kan være med til at tiltrække flere cyklister, mindske trængslen og forbedre miljøet og sndheden. Derfor skal cykelparkering indtænkes som en natrlig del af parkeringsplanlægningen i byen. Opsætning af cykelparkering I Aalborg Midtby placeres cykelparkering ved gågadesystemets indgange, hvorved gågaden i større grad holdes fri for cykler. Tilstrækkeligt mange cykelparkeringspladser skal placeres ved handelscentre, arbejdspladser og stdiesteder samt ved kollektive trafikkndepnkter. Behovet for mere cykelparkering Cykelparkering er i Cykelhandlingsplan 2013 et foks, særligt i forhold til mltimodalitet. Vestergade Østergade Følgende initiativer kan bidrage til at give cykeltrafik et imageløft: Indsamling af gamle cykler i byen (for at knne tilbyde tilstrækkeligt med ledige cykelparkeringspladser). Vejledende cykelparkeringsnorm, der skal sikre, at der indarbejdes tilstrækkelig cykelparkering i forbindelse med pladsrenoveringer, ændret anvendelse af bygninger og nybyggeri. Opstilling af ny cykelparkering bl.a. ved at nedlægge enkelte p-båse på eksisterende betalingsparkeringspladser. Denne indsats prioriteres i en cykelhandlingsplan til vedtagelse i Indsatserne gør cykelparkering nemmere og nderstøtter målsætningen om at fremme bæredygtige transportformer. Dette bidrager ligeledes til et forbedret bymiljø og et løft af Aalborg Cykelby. Dannebrogsgade Kong Chr. Alle Vesterbro Prinsensgade Strandvejen Jyllandsgade Bycykelparkering Nyhavnsgade Karolinelndsvej Cykelparkering 150 meter til bycykelparkering meter til cykelparkering

13 Elbiler Elbiler kan i større grad blive en del af det danske bilmarked. Teknologien i elbilerne fordsætter imidlertid, at opladning kan ske den for hjemmet. Ladestandere ved offentligt tilgængelige p-anlæg kan derfor nderstøtte brgen af elbiler. Ladestandere I øjeblikket er der opsat ladestandere syv forskellige steder i Aalborg. Der arbejdes på at opsætte ladestandere på yderligere fem til seks steder. I planlægningen af nye ladestandere er der behov for en kort- og en langsigtet strategi, idet potentialet inden for området stadig befinder sig på et sikkert stadie. Ladefaciliterne Der arbejdes d fra følgende mål: Indretningen af særlige genopladningsfaciliter skal have en attraktiv placering. Der skal sikres lige vilkår for borgernes adgang til ladestandere i offentligt areal. På disse pladser sikres borgerne lige mlighed for at anvende de installationer, der opsættes. Fremme af elbilerne kan medføre en positiv miljømæssig gevinst i tråd med målsætningen om et forbedret bymiljø. Når elbilen dbredes I øjeblikket kører der 1200 elbiler på de danske veje, og dbredelsen lader vente på sig. I takt med at ladestanderne opsættes, skal de kommnale og private forhold sikres: Alle interesserede infrastrktrselskaber behandles ligeværdigt, dog den at der skal opsættes parallelt dstyr fra forskellige leverandører ved de samme pladser. Synligt ladeinfrastrktr afmåles det reelle behov, så der ikke etableres overkapacitet til gene for de øvrige trafikanter. Aalborg Kommne vil søge tilskd via pljeordninger til opstilling af nye ladestandere. Opsætningen af ladestandere er mere attraktiv på nogle p-pladser end på andre. For at skabe et sammenhængende ladenet, bør mligheden for etablering af ladestandere overvejes på de attraktive spots sammen med et krav om etablering på de mindre attraktive spots. Hvorp ÆU Hirtshalsmotorvejen Stae Nørresndby ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU Nø resndbygrenen Aalborg Kridtsving e Øster Sndby Øster Uttrp Ggvej ÆU Ådalsmotorvejen ÆU Nørre Tranders Ny Nibevej U Ådalsmotorveje Nordjyske Motorvej Elbil ladestander Offentlig Privat Gg Forslag om ny U U U Klarp ÆU Offentlig ÆU Privat ÆU Forslag om ny 13

14 Tristbsser Aalborg Kommnes foks på kltrtilbd, konferencefaciliteter og trisme afleder flere besøgende til Aalborg Midtby, heraf mange i tristbsser. Da tristbsser har særlige arealbehov, stiller dette særlige krav til parkeringsforholdene. Holde- og standsningspladser Tristbsser kan i Aalborg og Nørresndby parkere ved dvalgte kltrelle mål. Parkering for tristbsser: Aalborg Zoo (4 pladser) Thomas Boss Gade (2 pladser) Gigantim (4 pladser) City Syd (6 pladser). Holdepladserne ved City Syd er ikke kommnale. Lejlighedsvis inddrages arealer ved Aalborg Væddeløbsbane og Aalborg Stadion til parkering for tristbsser. Arealerne er ikke indrettet med særskilt afmærkning og skiltning. Derdover er der standsningsarealer ved Msikkens Hs, Aalborg Lfthavn og Aalborg Kongres og Kltr Center. På de pladser er der ikke mlighed for, at tristbsserne opholder sig i længere tid. Tristbsser på længerevarende ophold må derfor henvises til de egentlige holdepladser. Utilstrækkelig parkeringskapacitet ved kltrinstittionerne kan henvise tristbsser til p-pladser flere kilometer væk, der medfører ønsket bskørsel igennem Aalborg Midtby. Dette er forbndet med miljømæssige gener og er hensigtsmæssig. Parkering for tristbsser fremover Parkeringskapaciteten følges i takt med dbygningen af en række kltrinstittioner. Parkering for tristbsser kan være nødvendigt ved hoteller, stadions og koncertsteder. Ved omdannelsesområder, hvor der indgår særlige byfnktioner, skal behovet ligeledes overvejes. Indretning af i alt parkeringspladser for tristbsser kan etableres i Kayerødsgade mellem Kjellerpsgade og Thomas Boss Gade, ved parkeringspladsen hos SKAT langs Østerbro, Bonnesensgade, på P-pladsen ved Kong Christians Alle og på Skydebanevej. h Aalborg Lfthavn Hvorp Frederikshavnmotorvejen Stae Nørresndby Nørresndbygrenen Aalborg Vædeløbsbane Aalborg Stadion h h h h h Msikkens Hs Aalborg Kongres og Kltr Center Thomas Boss h Gade Aalborg Aalborg Zoo Kridtsvinget Øster Sndby Øster Uttrp Hasseris Ådalsmotorvejen h Gigantim Nørre Tranders Ny 14 h City Syd h Nordjyske Motorvej Bsparkering Holdeplads Standsning Standsning Gg Anvendes lejlighedsvis Anvendes lejlighedsvis Klarp Skalborg s

15 Økonomi Lov om nedsættelse af statstilskddet til kommner ved forhøjelser af kommnale parkeringsindtægter betyder, at staten modregner bloktilskddet til kommnerne, såfremt indtægterne fra parkering i 2013 overstiger 70 % af indtægterne i 2007, dog korrigeret for pris- og løndviklingen. Derdover tillader loven indtægter til at dække eventelle afskrivninger og forrentning af parkeringsanlæg opført efter Bdgetterede p-indtægter Der er i 2013 bdgetteret med indtægter for 29,4 mio. kr. fra parkering. Indtægtsniveaet er sikkert fremover, men på længere sigt vil indtægten stige i takt med en tilpasning til nye betalingsparkeringspladser. Der er i de kommende år sikre elementer omkring: P-indtægterne fra de seneste oprettede betalingsparkeringspladser. P-licensens prisstigning har medført et fald i antallet af solgte p-licenser. Bdgetterede p-indtægter Indtægtskilde P-atomater/ abonnementer kr kr P-licens kr kr Total kr kr Parkeringsøkonomi Ikke balanceordning til 2014 Det er ikke hensigten, at der sker en modregning af bloktilskddet til kommnen ,9 7,7 5,4 På grnd af en række investeringer i nye p-anlæg og p- infosystem var der i 2011 og 2012 mlighed for en større indtægt fra parkering end fremover, den at der sker en modregning i bloktilskddet. Med mindre en modregning i bloktilskddet accepteres, er der meget snævre rammer for at ændre p-strktren, hvis dette medfører en merindtægt fra betalingsparkeringen ,6 28,5 31,9 29, Brttoindtægter Tilbagebetaling af moms for p-indtægter Tilladte brttoindtægter jf. ny lov 28,7 30,8 31,2 31,6 15

16 Indsatser Parkeringshandlingsplanen præsenterer en række mlige initiativer og indsatser inden for parkeringsområdet. Hernder samles kort op omkring de vigtigste indsatser fordelt på de respektive målsætninger. Nem og gennemskelig parkering P-anlæg i p-hse eller -kældre Ændring af p-licenszonen. 30 mintters kantstensparkering. Udvikling af nye betalingssystemer. Nedlæggelse af mindre p-anlæg. Nedlæggelse af nødvendig kantstensparkering. Ny parkering skal etableres i p-hse eller -kældre. Parkering langs randgaderne Bæredygtige indsatser Ændret takststrktr. Nye p-anlæg tilkobles p-infosystemet. Omdannelse af p-pladser til friarealer. Opgradering af samkørselspladser. Nye samkørselspladser. Mere cykelparkering. Ladestandere til elbiler. Parkering for tristbsser. 16

17 Bilag 1. Kort over p-anlæg 2. Parkeringsanalyser 3. Belægning i Aalborg Midtby - morgen 4. Belægning i Aalborg Midtby - middag 5. Belægning i Aalborg Midtby - aften 6. Flytning af parkering 17

18 Østre Alle Bilag 1. Kort over p-anlæg Nordjyske Motorvej Nordjyske Motorvej Kridtsvinget Offentlige P-pladser Privat off. tilgængelig Parkerings langs kantsten Nyhavnsgade Østergade Sønderbro Brotorvet Slotspladsen Limfjordsbroen Vestergade Strandvejen Vesterbro Kong Christians Alle Hobrovej Peder Skrams Gade Annebergve Hasserisvej 18

19 Bilag 2. Parkeringsanalyser For at få et overblik over parkeringssitationen er der lavet parkeringsanalyser i Aalborg Midtby, Nørresndby Midtby, Vestbyen, Østbyen, Vejgård og City Syd. Analyserne er foretaget på hverdage. Ikke overraskende er der mest pres på p-pladserne i midtbyen, men der er også et pres på de pladser i Vestbyen og Østbyen, der ligger nærmest midtbyen. I Vejgaard og Nørresndby er der tæt belægning i middagstimerne, og endelig er der rigtig god plads i City Syd hele dagen på hverdage. Aalborg Midtby Parkeringsdbddet i Aalborg Midtby dgøres af næsten p-pladser, der fordeler sig på en række offentlige og private p-pladser. Belægningsprocenten er senest registreret i Belægningsprocenten er morgen, middag og aften henholdsvis 50 %, 70 % og 50 %. Vestbyen Parkeringstællinger i Vestbyen viser en stor forskel på belægningsprocenten afhængigt af parkeringspladsernes nærhed til Aalborg Midtby. I en afgrænset del af Vestbyen mellem Vesterbro og Dannebrogsgade viser en parkeringstælling fra 2011, at der generelt er en høj belægningsgrad. Tendensen er, at belægningsgraden falder i løbet af aftenen. Belægningsprocenten er morgen, middag og aften henholdsvis 64 %, 66 % og 49 %. Østbyen I 2007 blev der foretaget en parkeringstælling i Østbyen, der også tæller Øgadekvarteret. Parkeringstællingen viste en forholdsvis jævn belægningsgrad morgen, middag og aften på henholdvis 60 %, 59 % og 57 %. Dele af Østbyen er i en akse mellem Nyhavnsgade og Sjællandsgade/Fyensgade ligeledes optalt i Her viser parkeringsbelægningen større dsving over dagen. I formiddagstimerne frem til eftermiddag er der en høj belægningsprocent. Nørresndby Midtby Parkeringsregistreringen fra 2008, fra før der blev indført betalingsparkering i Nørresndby, viser en høj belægningsgrad om middagen. Udviklingen i belægningsgrad følger dviklingen henover dagen i Aalborg Midtby. Belægningsprocenten er morgen, middag og aften henholdsvis 51 %, 64 % og 38 %. Vejgård I 2007 blev der foretaget en registrering af parkeringen i et afgrænset område af Vejgård. Parkeringstællingen i Vejgård viser, at der i middags- og eftermiddagstimerne er en høj belægningsgrad omkring Vejgård Bymidte, men at ledig p-kapacitet findes inden for kort afstand. I aftentimerne er der generelt lave belægningsprocenter. Belægningsprocenten er morgen, middag og aften henholdsvis 56 %, 53 % og 26 %. Aalborg Midtby % 60% Vestbyen 2011 øst for Dannebrogsgade 70% 60% 50% 40% Aalborg Midtby Parkeringstælling % 40% Vestbyen Parkeringstælling 2011 øst for Danmarksgade 30% % Østbyen 2011 nord for Sjællandsgade/Fyensgade 70% 60% 50% 40% 30% Østbyen Parkeringstælling 2011 nord for Sjællandsgade/Fyensgade

20 20 Bilag 3. Belægning i Aalborg Midtby - morgen

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Titel: Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Institut for Samfundsudvikling og

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

Arbejdsrapport fra arb.gr. 2

Arbejdsrapport fra arb.gr. 2 NOTAT Arbejdsrapport fra arb.gr. 2 Dato J.nr. 19. december 2012 2012-2599 - om alternativ finansiering af projekter til reduktion af trængsel Trængselskommissionen Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh

Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh Greve Kommune Indførelse af betalt parkering Finansieringsmodeller for p-anlæg Parkeringsfond Trafiknotat NOTAT 28. august 2012 PSA/uvh 1 Indledning... 2 2 Forudsætninger... 2 2.1 Nuværende parkering...

Læs mere

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler

Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler 1. oktober 2012 Delebiler og trængsel grundlæggende vilkår og virkemidler Notatet er forfattet af Bjarke Fonnesbech, Direktør, Delebilfonden. Delebilfonden driver delebilordningen LetsGo. I det følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum. Aarhus Kommune Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Opladning og parkering af elbiler i det offentlige rum COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 66 00 Telefax 56 40 66 60 wwwcowidk Strategi

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 TEMAPLAN BYMIDTEN OG HAVNEN

STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 TEMAPLAN BYMIDTEN OG HAVNEN STRUER KOMMUNE 2001 STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 TEMAPLAN BYMIDTEN OG HAVNEN INDHOLD 1 INDLEDNING 3 1.1 PLANSTRATEGI 3 2 BYMIDTEN 5 2.1 OVERORDNET MÅL 5 2.2 STATUS 5 BYMIDTEN OG HAVNEN 2.3 BYMIDTEN I FREMTIDEN

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

TEATERKVARTERET. analyse af bydelsrollen

TEATERKVARTERET. analyse af bydelsrollen TEATERKVARTERET analyse af bydelsrollen Rapporten er udarbejdet af Bascon i samarbejde med Aalborg Kommune. Tilknyttede medarbejdere Bascon: Trine Skammelsen Christine Haastrup Pedersen Line Morsing Steenberg

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet

Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 464 Offentligt Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Maj 2007 Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Indhold 3. Trafikale udfordringer i hovedstadsområdet Udgivet

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

KØRSELSAFGIFTER I KØBENHAVN

KØRSELSAFGIFTER I KØBENHAVN KØRSELSAFGIFTER I KØBENHAVN Teknisk rapport Indholdsfortegnelse Del 1: Generelle notater 1. Indledning... 1 2. Analyse af hovedformål og systemkrav... 12 3. Geografiske afgrænsninger og forhold til nabokommuner...

Læs mere

Cyklen og den kollektive trafik

Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Arbejdspapir 4 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST 2. Cyklen og den kollektive trafik Cyklen og den kollektive trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009 CYKELVIDEN Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med det danske Cykelnetværk Nr. 20 - Årgang 7 - december 2008 INDEKS Startskuddet går for Århus Cykelby Cykelplanlægning

Læs mere

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune

Bydel 1. Bykernen. Randers Kommune. mune Randers Kommune Bydel 1 Bykernen 2005 Komplan mune Kommuneplan Randers 2005-2017 Bykernen Kommuneplan 2005, Bydel 1 - Bykernen. Trykt oktober 2006. Udgivet af Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers,

Læs mere

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007

Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Bekendtgørelse af Københavns Kommuneplanstrategi 2007 Hæftet indeholder: Den formelle bekendtgørelse af d. 02.12.2008 Økonomiforvaltningens indstilling med bilag til Borgerrepræsentationen d. 28.08.2008

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere