Parkeringshandlingsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkeringshandlingsplan"

Transkript

1 Parkeringshandlingsplan 2013

2 Indhold Forord 3 Bilag: Indledning 4 1. Kort over p-anlæg 18 Målsætning for parkeringen 5 2. Parkeringsanalyser 19 Parkeringsforhold 6 3. Belægning i Aalborg Midtby - morgen 20 Parkeringsbalancen 7 4. Belægning i Aalborg Midtby - middag 21 P-takststrktr 8 5. Belægning i Aalborg Midtby - aften 22 P-licensstrktr 9 6. Flytning af parkering 23 P-information 10 Parkér og Rejs 11 Cykelparkering 12 Elbiler 13 Tristbsser 14 Økonomi 15 Indsatser 16 2

3 Forord Aalborg er nder en gennemgribende forandringsproces, hvor dele af Aalborg Midtby omdannes og tilfører Aalborg en positiv dvikling. Konkret betyder det, at der ligeledes er behov for en nytænkning af indsatsen på parkeringsområdet. Aalborg Kommnes vækstakse medfører yderligere byfortætning i Aalborg Midtby og giver mere trafik. Aalborgs stats som regionens hovedstad medfører et behov for øget mobilitet. Parkering skal i mobilitetssammenhæng ses som et redskab til at reglere trafikken. Med Teknik- og Miljødvalgets vedtagelse af Parkeringsstrategien for Aalborg Kommne i janar 2009 blev der sat foks på de fremtidige parkeringsforhold i kommnen. Parkeringshandlingsplanen beskriver indsatsområder for den fremtidige dvikling af parkering for biler og cykler i kommnen over de kommende år. Planen vil blive brgt som redskab i prioriteringen af disse indsatser. Aalborg den 21. november 2013 Mariann Nørgaard Rådmand Parkeringsstrategien danner de overordnede rammer for denne Parkeringshandlingsplan, som skal sikre en hensigtsmæssig parkeringsdvikling til gavn for byens borgere, de erhvervsdrivende, besøgende samt bymiljøet. 3

4 Indledning Parkeringshandlingsplan 2013 ligger i forlængelse af Parkeringsstrategien fra 2009 og beskriver konkrete initiativer og indsatser, der skal følge op på visionerne og målsætningerne fra Parkeringshandlingsplan 2013 rækker fire år frem til dgangen af Parkering generelt Holdningsanalyser viser, at parkeringsindsatsen er et område, der har et stort foks fra borgernes side, men der er også delte meninger herom. Borgernes opmærksomhed er bl.a. rettet mod nærhed til parkering og ønsket om at slippe for trafikkens miljømæssige konsekvenser, hvilket ofte er en vanskelig modsatrettet dfordring. Denne dfordring bliver kn større med et stigende befolkningstal og bilejerskab. Dette medfører en større belastning på de eksisterende parkeringsanlæg og mere parkeringssøgende trafik. Der er brg for et mere organiseret parkeringsdbd samtidig med, at bæredygtige transportformer skal fremstå som attraktive alternativer. Parkeringshandlingsplanen skal derfor medvirke til, at de parkerende i Aalborg får en forbedret oplevelse med enklere og gennemskelige parkeringsforhold. Parkeringshandlingsplan Parkeringshandlingsplanens indsatser er i høj grad et kompromis mellem flere hensyn, bl.a. hensynet til at skabe et attraktivt og fredeligt bymiljø, hensynet til fremme af mere bæredygtige transportformer samt hensynet til mobilitet for alle. Med Parkeringshandlingsplanen sættes der foks på Aalborg Midtby. Der skal være balance mellem Aalborg Midtbys attraktioner og parkeringsdbddet. For at redcere den parkeringssøgende trafik og trængsel lægger handlingsplanen op til at forenkle parkeringsstrktren. Der skal være nemme og simple adgangsforhold til få og større parkeringsanlæg på dvalgte steder i periferien af Aalborg Midtby. For at opnå målsætningerne for parkering i Aalborg er der brg for flere indsatser. Parkeringshandlingsplan 2013 er derfor en gennemgribende plan med indsatser lige fra fysisk placering over takststrktrer til cykelparkering. Med Parkeringshandlingsplan 2013 arbejdes der derfor for opfyldelse af de fremlagte målsætninger og strategier. Nordjyske Motorvej Østergade Vestergade C.W. Obel Strandvejen Palads Parkering Gåsepigen Bdolfi Plads Salling Føtex Friis Msikkens Hs Sømandshjemmet Nyhavnsgade Kong Chr. Alle Vesterbro Aalborg Kongres og Kltr Center Kennedy Arkaden Frederikstorv Ågade Saers Plads Jyllandsgade Karolinelndsvej P-plads P-hs/kælder 4 Aalborg Midtby

5 Målsætning for parkeringen Målet med Parkeringshandlingsplanen er at bidrage til en god trafikal adgang til byens fnktioner. De fremtidige parkeringsarealer i Aalborg Midtby ønskes anvendt til korttidsparkering, mens langtidsparkering henvises til p-anlæg langs randgaderne i Aalborg Midtby. En del af den målsætning er allerede nder realisering, bl.a. er flere parkeringsarealer langs havnefronten nedlagt i bestræbelserne på at skabe et bedre bymiljø. Og der er sket en samling af p-pladser i p-hse ved Saers Plads og Msikkens Hs. Parkeringshandlingsplanens virke Der skal skabes et overskeligt parkeringsdbd, som er let tilgængeligt via de overordnede trafikveje. P-anlæggene skal være lette at finde, både for lokale og gæster. Målsætningerne er: Parkering skal være nemt, overskeligt og gennemskeligt. Parkering skal primært ske på p-anlæg langs randgaderne i Aalborg Midtby. Nye p-anlæg skal etableres i p-hse eller p-kældre, som klimasikres, og med et minimalt forbrg af overfladeareal. Parkeringsindsatsen skal medvirke til et forbedret bymiljø og flere bæredygtige transportformer. Handlingsplanen nderstøtter ligeledes bæredygtige transportformer. Ved trafikkndepnkter som togstationer, bsterminaler eller samkørselspladser skal tilstrækkelige parkeringspladser etableres til brg for skift mellem transportformer til Aalborg Midtby. For at nå de opstillede mål arbejdes der med en række indsatsområder: P-anlæg (parkeringsforhold og parkeringsbalancen) P-takster P-licens P-information Bæredygtige transportformer (parkér og rejs, cykel, elbil og tristbs) Samlet skal disse indsatser bidrage til en god adgang og et godt bymiljø i Aalborg Midtby. 5

6 Parkeringsforhold I Aalborg Midtby er parkering karakteriseret ved dels større p-anlæg i hse og kældre og dels ved p-anlæg i terræn på pladser samt p-båse langs kantstenene. I henhold til Parkeringsstrategi 2009 for Aalborg Kommne skal parkering samles i større anlæg. Nærhed til parkering Med det aktelle parkeringsdbd er det mligt at dække Aalborg Midtby med en gangafstand på maks 250 meter til et større p-anlæg. Hovedparten af Aalborg Midtby dækkes desden af et p-anlæg inden for 150 meter. Parkeringen er generelt kendetegnet ved en høj belægningsgrad omkring Aalborg Midtby. Belægningsgraden er højest om eftermiddagen og lidt mindre om aftenen. P-anlæg i Aalborg Ved at etablere allerede planlagte og fremtidige parkeringsanlæg i større, velplacerede enheder som f.eks. p- hse eller -kældre bliver det mligt at nedlægge mindre parkeringspladser i Aalborg Midtby og omdanne arealerne til bedre byrm. Nyligt opførte p-hse/-kældre: Friis Salling (dvidelse) Saers Plads (dvidelse) C. W. Obels parkeringshs Msikkens Hs (åbner 2013) Planlagte p-hse/-kældre: Toldbodgade Østerbro Østre Havn Bdolfi (reetablering) Kantstensparkering Efterhånden som de planlagte p-anlæg i Aalborg Midtby etableres, kan nødvendig kantstensparkering regleres. Eksisterende handicappladser bevares så vidt mligt og enkelte nye pladser kan etableres alt efter behov. Omdannelse af p-pladser til friarealer Med de etablerede samt kommende p-anlæg kan dvalgte parkeringsarealer omdannes til friarealer. Eksempelvis: Havnefronten (v. Limfjordsbroen) Strandvejen Algade (v. Bdolfi Kirke) Øvrige mindre pladser Disse indsatser styrker målsætningerne om parkering i større p-anlæg og et forbedret bymiljø. Nordjyske Motorvej Østergade Vestergade Dannebrogsgade Strandvejen Nyhavnsgade Prinsensgade Kong Chr. Alle Vesterbro Jyllandsgade Kjellerpsgade Karolinelndsvej Østre Alle 6 P-plads Privat off. tilgængelig Bffer 150 meter Bffer 250 meter

7 Parkeringsbalancen Parkeringsbalancen er et dtryk for forholdet mellem parkeringsbehov og parkeringsdbd. Parkeringsbehovet og dbddet ændres løbende eksempelvis med etablering af nye byfnktioner og investeringer i kollektiv trafik. Der arbejdes målrettet for, at dette forhold balancerer. Parkeringsbehov Den nye bebyggelse på havnefronten medførte et parkeringsbehov på yderligere knap 900 p-pladser i Aalborg Midtby. Nye bebyggelser kan evt. drage nytte af disse p- pladser, så parkeringsbehovet afstemmes med parkeringsbalancen. Der er regnet med dobbeltdnyttelse af parkeringspladserne. Dobbeltdnyttet parkering betyder, at parkeringspladser kan deles mellem bilister, som har behov for parkering på forskellige tidspnkter af døgnet. Omdannelsen af Havnefront ll, etableringen af Msikkens Hs, Nordkraft samt ændringer på Nytorv har ændret parkeringsforholdende i Aalborg Midtby. Nye parkeringsbehov er opstået, og et ønske om at nedlægge de mindre parkeringsarealer gør det nødvendigt at vrdere, om parkeringskapaciteten er tilstrækkelig. Etablerede parkeringspladser En opgørelse af parkeringsregnskabet viser, at der er et nderskd på parkeringsbalancen på 136 p-pladser. C.W. Obels parkeringshs dækker en del af parkeringsbehovet i Aalborg Midtby med 376 p-pladser. Når Msikkens Hs er færdigetableret med 200 offentligt tilgængelige p-pladser, skabes et mindre overskd på parkeringsbalancen med 64 p-pladser. Fremtidige parkeringsforhold Der indgår planer om yderligere 100 offentlige tilgængelige pladser ved Toldbodgade. Et positivt parkeringsregnskab giver mlighed for at jstere i antallet af mindre parkeringsarealer i Aalborg Midtby. Eksempelvis blev parkeringspladsen ved Medborgerhset nedlagt og omdannet i Der er i Aalborg Midtby korte afstande til daglige fnktioner og gode mligheder for at anvende alternative transportformer. Bilen skal derfor ikke spille en dominerende rolle internt i Aalborg Midtby. Det vil derfor være mligt at jstere parkeringsbalancen. P-normen skal brges aktivt til dette. Havnefront ifb. Nordkraft og Nytorv C. W. Obels P-hs (privat) Friis City Center med p-kælder (privat) Honnørkajen Sthrsvej Rendsbrggade Salling ny p-hs (privat) Medborgerhset/Nørregadeforbindelsen P-anlæg på Saers Plads Msikkens Hs (privat) Toldbodgade (privat) Bdolfi Gåsepigen Den samlede parkeringskapacitets balance varierer, som p-anlæg nedlægges og oprettes. I 2009 var nderskddet på parkeringsbalancen 872 pladser. Balancen påvirkes altså positivt ved nyanlæg som C.W. Obels P-hs og negativt ved nedlagte p-pladser. 7

8 P-takststrktr P-strategiens målsætning om, at Aalborg Midtby forbeholdes korttidsparkering, nderstøttes af forskellige betalings- og parkeringsordninger. Ordningerne medvirker til at reglere den parkeringssøgende trafik og anses fortsat som et af de vigtigste redskaber til at reglere parkeringsforholdene. Betalingsparkering og p-abonnement Siden 1989 har der været betalingsparkering i Aalborg Midtby. P-afgift opkræves på større p-anlæg, mens kantstensparkering er tidsbegrænset. Aalborg Midtby er generelt karakteriseret ved, at der er restriktioner på alle p- pladserne. I 2003 blev der etableret en p-abonnementsordning, så bilister med behov for at parkere ofte og i længere tid kan købe måneds-, kvartals- eller årskort. Ordningen er gældende på dvalgte p-pladser i randgaderne med lav takst. I 2011 blev betalingsområdet dvidet med yderligere tre områder i Aalborg samt med Nørresndby Midtby. Samtidig blev der indført p-abonnement disse steder. I forbindelse med bdgetforlig 2014 blev det beslttet, at dtage Nørresndby Midtby fra betalingsområdet. Abonnementsordningen Abonnementsordningen gælder jf. figren nedenfor. Betalingszonen Der findes i dag tre takstzoner: Fremtidig takststrktr Som dgangspnkt fortsætter betalingszonen i sin nværende form, men der kan være et behov for ændring af adfærd i: Vestbyen (østlige del). Østbyen (vestlige del). Vesterbro/Kong Christians Alle (nærmest Aalborg Midtby). Følgende ændringsforslag omkring p-taksterne i Aalborg Midtby skal overvejes i den kommende periode: To takstzoner i stedet for tre bør vrderes. Abonnementsordning på alle p-pladser med lav takst bør indføres. Fritagelse for betaling på dvalgte p-pladser om lørdagen bør genovervejes. En forenkling af takststrktren kan gøre parkering mere gennemskelig jf. den overordnede målsætning. Høj takstzone i midtbyen (indre zone). Mellem takstzone nærmest midtbyen. Lav takstzone i periferien af midtbyen (ydre zone). Udvalgte p-pladser fritaget for betaling om lørdagen. Dannebrogsgade Fjordmarken Havnefronten Pol Paghs Gade Øst for Gammel Limfjordsbroen Strandvej Badehsvej Urbansgade Gåsepigen Bdolfi Plads Strandvejen Bdolfi Kirke Nyhavnsgade Brandstrpsgade 8 Kong Chr. Alle Vesterbro Prinsensgade Aalborg Kongres og Kltr Center Gammel Kærvej Rantzasgade Frederikstorv Ågade Jyllandsgade Saers Plads Karolinelndsvej Sømandshjemmet Nværende sitation Høj takstzone Mellem takstzone Lav takstzone Lav takstzone, lørdag ingen betaling P-pladser med abonnementsordning

9 P-licensstrktr Beboere og erhvervsdrivende bosat i Aalborg Midtby kan købe en p-licens, som giver adgang til begrænset parkering på dvalgte kantstensparkeringspladser, der ellers er tidsbegrænsede. P-licensen følger i vid dstrækning betalingszonen. Betalingssystemer til parkering dvikles løbende med henblik på en forbedret service for brgerne. Denne dvikling følges nøje. P-licensen Som en service til beboere og erhvervsdrivende med folkeregisteradresse i Aalborg Midtby tilbydes en p-licensordning som kompensation for betalingsparkering. Grndprincipperne er, at beboere og erhvervsdrivende inden for et afgrænset område kan ansøge om dispensation til at parkere begrænset på de tidsbegrænsede pladser. Tilpasning af p-licenszonen Betalingszonen ændres løbende, og p-licenszonen bør tilpasses denne. Det er ikke hensigten at tilbyde p-licensen ved nyopførte boliger og kontorer. Samtidig bør tidsbegrænsningen langs kantsten sættes til 30 min. inden for hele p-licenszonen. 2 timers parkering langs kantsten i Vestbyen, Prinsensgade/Jyllandsgade og Kjellerpsgade vil dermed forsvinde. P-licensordningen holdes nder observation for at vrdere behovet for at dvide ordningen med nderzoner. Inddelingen kan simpelt ske i to nderzoner: Vest (Vestbyen, vest for Vesterbro). Midt (Midtbyen, øst for Vesterbro). Jstering af p-licensordningen følger målsætningen om at gøre parkeringen nemmere for beboere i Aalborg Midtby. Fremtidige betalingssystemer Etablerede betalingsordninger evaleres løbende, og der fokseres på elektroniske løsninger og ny teknologi for at opnå et optimalt betalingssystem. Aalborg Kommne vil følge mlighederne for alternative betalingsformer, eksempelvis rejsekortet, mobiltelefon, smartphones o.lign. med henblik på at indføre disse, når tiden og økonomien er den rigtige. Nordjyske Motorvej Dannebrogsgade Strandvejen Nyhavnsgade Prinsensgade Kong Chr. Alle Kjellerpsgade Karolinelndsvej Vesterbro Jyllandsgade Eksisterende p-licenszone Fremtidig p-licenszone 9

10 P-information P-infosystemet i Aalborg oplyser via elektroniske tavler om den aktelle parkeringssitation og henviser lokale såvel som besøgende til nærtliggende ledige pladser. Systemet er et vigtigt værktøj til at reglere parkeringen hensigtsmæssigt. Elektronisk parkeringshenvisning I 1995 blev det første elektroniske p-henvisningssystem etableret i Aalborg. Et mere tidssvarende system blev etableret i 2012 og omfatter både private og offentlige p-anlæg. Det nye p-infosystem tager dgangspnkt i adgangsvejene og i de store vejkryds og omfatter knap 40 skilte med ca. 70 elektroniske henvisninger. Hermed inddrages samtlige bynære større p-anlæg i systemet. I Parkeringsstrategi 2009 peges der på 15 større p-anlæg, som er hensigtsmæssige i et fremtidigt p-infosystem. Der arbejdes for, at nye p-anlæg inden for p-infosystemets afgrænsning integreres i systemet. Etableret: C.W. Obel, Gåsepigen, Saers Plads, Aalborg Kongres og Kltr Center, Bdolfi Plads, Palads Parkering, Salling, Føtex, Friis, Kennedyarkaden, Sømandshjemmet, Msikkens Hs. Endn ikke etableret: Toldbodgade, Østre Havn, Eternitten. Strktr Det nye p-infosystems strktr og bagvedliggende teknik betyder, at systemet kan dvides efter behov og i princippet den en øvre grænse for antallet af p-anlæg og henvisningstavler. Systemet kan styre selvstændige, lokale p- henvisningssystemer andre steder i kommnen. Systemet er tilknyttet en SMS-tjeneste, hvor borgere ved at sende beskeden Park til 1231 får oplysninger om parkeringssitationen. P-infosystemet nderstøtter målsætningen om at henvise parkering til de større p-anlæg langs randgaderne. Nye mligheder Aalborg Kommne vil følge dviklingen i nye p-henvisningssystemer, eksempelvis via navigationsanlæg i biler. Dette kan indføres, hvis det findes hensigtsmæssigt. Et p-infosystem bør også indeholde faciliteter til at vise antallet af ledige p-pladser på eksterne medier bl.a. og i apps mv. Der arbejdes med dviklingen af en app, der gengiver parkeringsinformation fra trafikken.dk/nordjylland. En tilkobling af nye p-anlæg til systemet medfører mindre parkeringssøgende trafik, bedre parkeringsmligheder for beboere og en redktion af trafikkens miljømæssige gener i Aalborg. C.W. Obel Toldbodgade Strandvejen Palads Parkering Gåsepigen Bdolfi Plads Salling Føtex Friis Msikkens Hs Østre Havn Sømandshjemmet Nyhavnsgade Kong Chr. Alle Vesterbro Aalborg Kongres og Kltr Center Kennedy Arkaden Frederikstorv Ågade Saers Plads Jyllandsgade Karolinelndsvej Hobrovej Østre Alle P-info P-info stander stander P-info afgrænsning Fremtidige p-pladser 10 Eksisterende p-pladser

11 Parkér og Rejs Ved Parkér og Rejs forstås p-anlæg, hvorfra det er mligt at komme til Aalborg Midtby med et alternativt transportmiddel (cykel, tog eller bs). Samkørselspladser er et gratis p-anlæg, hvorfra to eller flere billister, der skal i samme retning, kan fortsætte en rejse sammen i én bil. Parkér og Rejs Der eksisterer i Aalborg Kommne pladser ved: Th. Saersvej - samkørselsplads ved motorvejstilsltning (statslig). Svenstrp - samkørselsplads ved motorvejstilsltning (kommnal). Lindholm Station - Parkèr og Rejs (kommnal). Uggerhalne - samkørselsplads ved motorvejstilsltning (statslig). Flere pladser og en opgradering af de eksisterende er ønskelig. Bæredygtig transport Etablering af Parkér og Rejs og/eller samkørselspladser ved indfaldsvejene til Aalborg kan øge brgen af mere bæredygtige transportformer og redcere biltrafikken i Aalborg. Antallet af kollektive rejsende vil knne øges, da p-anlæg ved det kollektive trafiknet kan dvide kndekredsen til at omfatte bilister. Dels til bilister fra områder, hvor der ikke er kollektiv trafikbetjening, dels til langtidsparkerende bilister, som ønsker et gratis alternativ til de afgiftsbelagte p-pladser i Aalborg Midtby. Opgradering af eksisterende anlæg Der er ligeledes foks på at sammentænke anlæggene med den kollektive trafik og cykelparkeringsfaciliteter. Gode cykelfaciliteter ved Parkér og Rejs/samkørselspladserne er en indsats, der nderstøtter en kobling mellem bil og cykel. Vester Halne Vadm Torpet Hvorpgård Vestbjerg Uggerhalne Uggerhalne Samkørselsplads Vodskov Samkørselspladsen Th. Saersvej er tilknyttet en ny højklasset kollektiv trafikforbindelse (bsvej). Da bsvejen ligger i eget tracé langs Universitetsbolevarden, kan bilister via den kollektive trafik springe myldretidstrafikken over. Ved samkørselspladsen er der etableret cykelparkering og cykelbokse i samarbejde med Vejdirektoratet. Pladsen dvides også med flere p-pladser og bliver dermed et trafikalt kndepnkt. Nye anlæg Der er stadig potentiale for at øge brgen af miljørigtige transportformer ved etablering af nye Parkér og Rejs anlæg. Der vil fra Aalborg Kommne være foks på at finde nye mligheder for at etablere samkørselspladser. Der søges en dialog med Vejdirektoratet - Vejcenter Nord om oprettelse af flere samkørselspladser nær motorvejen. En fremtidig samkørselsplads kan placeres ved Boet i Nørresndby. Etableres en 3. Limfjordsforbindelse som en vestlig forbindelse, vil det ligeledes være oplagt med en samkørselsplads langs denne. Således er Parkér og Rejs ligeledes relevant ved en evt. fremtidig letbane. Parkér og Rejs og samkørselspladser bidrager positivt til målsætningen om at fremme bæredygtige transportformer. Egholm By Frejlev Hasseris Svenstrp Skalborg Dall Dall Villaby Nørresndby Ferslev Hvorp Lindholm Station Parkér og Rejs Svenstrp Samkørselsplads Aalborg Polstrp Boet Samkørselsplads Gg Visse Th. Saersvej Samkørselsplads/ Parkér og Rejs Nøvling Øster Sndby Gistrp Lndby Rærp Øster Uttrp Universitetshospital Nørre Tranders Parkér og Rejs Skovstrp Torderp Eksisterende anlæg Klarp Lillevorde Forslag Oppelstrp om nyt anlæggdm 11

12 Cykelparkering Hver dag cykler tsindvis af cyklister ind i Aalborg Midtby og parkerer deres cykel. Cykelparkering er en del af det samlede parkeringsdbd i Aalborg Midtby. Arbejdet med cykelparkering sker som et led i bestræbelserne på at nderstøtte Aalborg Cykelby. Eksisterende cykelparkering I et afgrænset område af Aalborg Midtby mellem Vesterbro, Prinsensgade, Jyllandsgade og Kjellerpsgade er der omkring cykelparkeringspladser. 200 af disse pladser er som led i Aalborg Cykelby blevet etableret i perioden Parkeringsmligheder Analyser af cykelparkeringen i Aalborg fra 2010 viser, at særligt i området ved Vesterbro/Vesterå samt i den østlige del af Nytorv er belægningsgraden høj på de eksisterende cykelstativer. Samtidig er området i midtbyen kendetegnet ved, at der er trange pladsforhold og derved svært at indpasse flere cykelparkeringspladser. Gode mligheder for at parkere cyklen tæt ved destinationen kan være med til at tiltrække flere cyklister, mindske trængslen og forbedre miljøet og sndheden. Derfor skal cykelparkering indtænkes som en natrlig del af parkeringsplanlægningen i byen. Opsætning af cykelparkering I Aalborg Midtby placeres cykelparkering ved gågadesystemets indgange, hvorved gågaden i større grad holdes fri for cykler. Tilstrækkeligt mange cykelparkeringspladser skal placeres ved handelscentre, arbejdspladser og stdiesteder samt ved kollektive trafikkndepnkter. Behovet for mere cykelparkering Cykelparkering er i Cykelhandlingsplan 2013 et foks, særligt i forhold til mltimodalitet. Vestergade Østergade Følgende initiativer kan bidrage til at give cykeltrafik et imageløft: Indsamling af gamle cykler i byen (for at knne tilbyde tilstrækkeligt med ledige cykelparkeringspladser). Vejledende cykelparkeringsnorm, der skal sikre, at der indarbejdes tilstrækkelig cykelparkering i forbindelse med pladsrenoveringer, ændret anvendelse af bygninger og nybyggeri. Opstilling af ny cykelparkering bl.a. ved at nedlægge enkelte p-båse på eksisterende betalingsparkeringspladser. Denne indsats prioriteres i en cykelhandlingsplan til vedtagelse i Indsatserne gør cykelparkering nemmere og nderstøtter målsætningen om at fremme bæredygtige transportformer. Dette bidrager ligeledes til et forbedret bymiljø og et løft af Aalborg Cykelby. Dannebrogsgade Kong Chr. Alle Vesterbro Prinsensgade Strandvejen Jyllandsgade Bycykelparkering Nyhavnsgade Karolinelndsvej Cykelparkering 150 meter til bycykelparkering meter til cykelparkering

13 Elbiler Elbiler kan i større grad blive en del af det danske bilmarked. Teknologien i elbilerne fordsætter imidlertid, at opladning kan ske den for hjemmet. Ladestandere ved offentligt tilgængelige p-anlæg kan derfor nderstøtte brgen af elbiler. Ladestandere I øjeblikket er der opsat ladestandere syv forskellige steder i Aalborg. Der arbejdes på at opsætte ladestandere på yderligere fem til seks steder. I planlægningen af nye ladestandere er der behov for en kort- og en langsigtet strategi, idet potentialet inden for området stadig befinder sig på et sikkert stadie. Ladefaciliterne Der arbejdes d fra følgende mål: Indretningen af særlige genopladningsfaciliter skal have en attraktiv placering. Der skal sikres lige vilkår for borgernes adgang til ladestandere i offentligt areal. På disse pladser sikres borgerne lige mlighed for at anvende de installationer, der opsættes. Fremme af elbilerne kan medføre en positiv miljømæssig gevinst i tråd med målsætningen om et forbedret bymiljø. Når elbilen dbredes I øjeblikket kører der 1200 elbiler på de danske veje, og dbredelsen lader vente på sig. I takt med at ladestanderne opsættes, skal de kommnale og private forhold sikres: Alle interesserede infrastrktrselskaber behandles ligeværdigt, dog den at der skal opsættes parallelt dstyr fra forskellige leverandører ved de samme pladser. Synligt ladeinfrastrktr afmåles det reelle behov, så der ikke etableres overkapacitet til gene for de øvrige trafikanter. Aalborg Kommne vil søge tilskd via pljeordninger til opstilling af nye ladestandere. Opsætningen af ladestandere er mere attraktiv på nogle p-pladser end på andre. For at skabe et sammenhængende ladenet, bør mligheden for etablering af ladestandere overvejes på de attraktive spots sammen med et krav om etablering på de mindre attraktive spots. Hvorp ÆU Hirtshalsmotorvejen Stae Nørresndby ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU Nø resndbygrenen Aalborg Kridtsving e Øster Sndby Øster Uttrp Ggvej ÆU Ådalsmotorvejen ÆU Nørre Tranders Ny Nibevej U Ådalsmotorveje Nordjyske Motorvej Elbil ladestander Offentlig Privat Gg Forslag om ny U U U Klarp ÆU Offentlig ÆU Privat ÆU Forslag om ny 13

14 Tristbsser Aalborg Kommnes foks på kltrtilbd, konferencefaciliteter og trisme afleder flere besøgende til Aalborg Midtby, heraf mange i tristbsser. Da tristbsser har særlige arealbehov, stiller dette særlige krav til parkeringsforholdene. Holde- og standsningspladser Tristbsser kan i Aalborg og Nørresndby parkere ved dvalgte kltrelle mål. Parkering for tristbsser: Aalborg Zoo (4 pladser) Thomas Boss Gade (2 pladser) Gigantim (4 pladser) City Syd (6 pladser). Holdepladserne ved City Syd er ikke kommnale. Lejlighedsvis inddrages arealer ved Aalborg Væddeløbsbane og Aalborg Stadion til parkering for tristbsser. Arealerne er ikke indrettet med særskilt afmærkning og skiltning. Derdover er der standsningsarealer ved Msikkens Hs, Aalborg Lfthavn og Aalborg Kongres og Kltr Center. På de pladser er der ikke mlighed for, at tristbsserne opholder sig i længere tid. Tristbsser på længerevarende ophold må derfor henvises til de egentlige holdepladser. Utilstrækkelig parkeringskapacitet ved kltrinstittionerne kan henvise tristbsser til p-pladser flere kilometer væk, der medfører ønsket bskørsel igennem Aalborg Midtby. Dette er forbndet med miljømæssige gener og er hensigtsmæssig. Parkering for tristbsser fremover Parkeringskapaciteten følges i takt med dbygningen af en række kltrinstittioner. Parkering for tristbsser kan være nødvendigt ved hoteller, stadions og koncertsteder. Ved omdannelsesområder, hvor der indgår særlige byfnktioner, skal behovet ligeledes overvejes. Indretning af i alt parkeringspladser for tristbsser kan etableres i Kayerødsgade mellem Kjellerpsgade og Thomas Boss Gade, ved parkeringspladsen hos SKAT langs Østerbro, Bonnesensgade, på P-pladsen ved Kong Christians Alle og på Skydebanevej. h Aalborg Lfthavn Hvorp Frederikshavnmotorvejen Stae Nørresndby Nørresndbygrenen Aalborg Vædeløbsbane Aalborg Stadion h h h h h Msikkens Hs Aalborg Kongres og Kltr Center Thomas Boss h Gade Aalborg Aalborg Zoo Kridtsvinget Øster Sndby Øster Uttrp Hasseris Ådalsmotorvejen h Gigantim Nørre Tranders Ny 14 h City Syd h Nordjyske Motorvej Bsparkering Holdeplads Standsning Standsning Gg Anvendes lejlighedsvis Anvendes lejlighedsvis Klarp Skalborg s

15 Økonomi Lov om nedsættelse af statstilskddet til kommner ved forhøjelser af kommnale parkeringsindtægter betyder, at staten modregner bloktilskddet til kommnerne, såfremt indtægterne fra parkering i 2013 overstiger 70 % af indtægterne i 2007, dog korrigeret for pris- og løndviklingen. Derdover tillader loven indtægter til at dække eventelle afskrivninger og forrentning af parkeringsanlæg opført efter Bdgetterede p-indtægter Der er i 2013 bdgetteret med indtægter for 29,4 mio. kr. fra parkering. Indtægtsniveaet er sikkert fremover, men på længere sigt vil indtægten stige i takt med en tilpasning til nye betalingsparkeringspladser. Der er i de kommende år sikre elementer omkring: P-indtægterne fra de seneste oprettede betalingsparkeringspladser. P-licensens prisstigning har medført et fald i antallet af solgte p-licenser. Bdgetterede p-indtægter Indtægtskilde P-atomater/ abonnementer kr kr P-licens kr kr Total kr kr Parkeringsøkonomi Ikke balanceordning til 2014 Det er ikke hensigten, at der sker en modregning af bloktilskddet til kommnen ,9 7,7 5,4 På grnd af en række investeringer i nye p-anlæg og p- infosystem var der i 2011 og 2012 mlighed for en større indtægt fra parkering end fremover, den at der sker en modregning i bloktilskddet. Med mindre en modregning i bloktilskddet accepteres, er der meget snævre rammer for at ændre p-strktren, hvis dette medfører en merindtægt fra betalingsparkeringen ,6 28,5 31,9 29, Brttoindtægter Tilbagebetaling af moms for p-indtægter Tilladte brttoindtægter jf. ny lov 28,7 30,8 31,2 31,6 15

16 Indsatser Parkeringshandlingsplanen præsenterer en række mlige initiativer og indsatser inden for parkeringsområdet. Hernder samles kort op omkring de vigtigste indsatser fordelt på de respektive målsætninger. Nem og gennemskelig parkering P-anlæg i p-hse eller -kældre Ændring af p-licenszonen. 30 mintters kantstensparkering. Udvikling af nye betalingssystemer. Nedlæggelse af mindre p-anlæg. Nedlæggelse af nødvendig kantstensparkering. Ny parkering skal etableres i p-hse eller -kældre. Parkering langs randgaderne Bæredygtige indsatser Ændret takststrktr. Nye p-anlæg tilkobles p-infosystemet. Omdannelse af p-pladser til friarealer. Opgradering af samkørselspladser. Nye samkørselspladser. Mere cykelparkering. Ladestandere til elbiler. Parkering for tristbsser. 16

17 Bilag 1. Kort over p-anlæg 2. Parkeringsanalyser 3. Belægning i Aalborg Midtby - morgen 4. Belægning i Aalborg Midtby - middag 5. Belægning i Aalborg Midtby - aften 6. Flytning af parkering 17

18 Østre Alle Bilag 1. Kort over p-anlæg Nordjyske Motorvej Nordjyske Motorvej Kridtsvinget Offentlige P-pladser Privat off. tilgængelig Parkerings langs kantsten Nyhavnsgade Østergade Sønderbro Brotorvet Slotspladsen Limfjordsbroen Vestergade Strandvejen Vesterbro Kong Christians Alle Hobrovej Peder Skrams Gade Annebergve Hasserisvej 18

19 Bilag 2. Parkeringsanalyser For at få et overblik over parkeringssitationen er der lavet parkeringsanalyser i Aalborg Midtby, Nørresndby Midtby, Vestbyen, Østbyen, Vejgård og City Syd. Analyserne er foretaget på hverdage. Ikke overraskende er der mest pres på p-pladserne i midtbyen, men der er også et pres på de pladser i Vestbyen og Østbyen, der ligger nærmest midtbyen. I Vejgaard og Nørresndby er der tæt belægning i middagstimerne, og endelig er der rigtig god plads i City Syd hele dagen på hverdage. Aalborg Midtby Parkeringsdbddet i Aalborg Midtby dgøres af næsten p-pladser, der fordeler sig på en række offentlige og private p-pladser. Belægningsprocenten er senest registreret i Belægningsprocenten er morgen, middag og aften henholdsvis 50 %, 70 % og 50 %. Vestbyen Parkeringstællinger i Vestbyen viser en stor forskel på belægningsprocenten afhængigt af parkeringspladsernes nærhed til Aalborg Midtby. I en afgrænset del af Vestbyen mellem Vesterbro og Dannebrogsgade viser en parkeringstælling fra 2011, at der generelt er en høj belægningsgrad. Tendensen er, at belægningsgraden falder i løbet af aftenen. Belægningsprocenten er morgen, middag og aften henholdsvis 64 %, 66 % og 49 %. Østbyen I 2007 blev der foretaget en parkeringstælling i Østbyen, der også tæller Øgadekvarteret. Parkeringstællingen viste en forholdsvis jævn belægningsgrad morgen, middag og aften på henholdvis 60 %, 59 % og 57 %. Dele af Østbyen er i en akse mellem Nyhavnsgade og Sjællandsgade/Fyensgade ligeledes optalt i Her viser parkeringsbelægningen større dsving over dagen. I formiddagstimerne frem til eftermiddag er der en høj belægningsprocent. Nørresndby Midtby Parkeringsregistreringen fra 2008, fra før der blev indført betalingsparkering i Nørresndby, viser en høj belægningsgrad om middagen. Udviklingen i belægningsgrad følger dviklingen henover dagen i Aalborg Midtby. Belægningsprocenten er morgen, middag og aften henholdsvis 51 %, 64 % og 38 %. Vejgård I 2007 blev der foretaget en registrering af parkeringen i et afgrænset område af Vejgård. Parkeringstællingen i Vejgård viser, at der i middags- og eftermiddagstimerne er en høj belægningsgrad omkring Vejgård Bymidte, men at ledig p-kapacitet findes inden for kort afstand. I aftentimerne er der generelt lave belægningsprocenter. Belægningsprocenten er morgen, middag og aften henholdsvis 56 %, 53 % og 26 %. Aalborg Midtby % 60% Vestbyen 2011 øst for Dannebrogsgade 70% 60% 50% 40% Aalborg Midtby Parkeringstælling % 40% Vestbyen Parkeringstælling 2011 øst for Danmarksgade 30% % Østbyen 2011 nord for Sjællandsgade/Fyensgade 70% 60% 50% 40% 30% Østbyen Parkeringstælling 2011 nord for Sjællandsgade/Fyensgade

20 20 Bilag 3. Belægning i Aalborg Midtby - morgen

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009. www.viva-bolig.dk

Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009. www.viva-bolig.dk Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009 www.viva-bolig.dk + = Boligselskabet Østparken og Boligselskabet Limfjorden er gået sammen om en fællesadministration. På grund af fysisk sammenflytning

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

Parkeringsstrategi April 2007

Parkeringsstrategi April 2007 Parkeringsstrategi April 2007 PARKERINGSSTRATEGI HORSENS 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG RESUMÉ...3 PARKERINGSFORHOLD I MIDTBYEN...5 1.1 34.000 PARKERINGER PR. DAG I MIDTBYEN...5 1.2 MIDTBYENS 7.700

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012.

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012. NOTAT Dato: 3. september 2012 Projektnavn: Forespørgsler, ad-hoc opgaver IGM/Projekt nr.: 12-01-70/4123710 Udarbejdet af: Flemming Lapertis Kvalitetssikring: Modtager: Side: 1 af 15 Morten Steen Sørensen

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel,

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Til Borgermøde om Sankt Annæ Projektet 18. januar 2013 Fra Kvæsthusselskabet ddd Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Kvæsthusselskabet havde inviteret naboer og interessenter til borgermøde

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

TØF konference den 16. juni 2009

TØF konference den 16. juni 2009 TØF konference den 16. juni 2009 En Grøn Transportpolitik og... 1. milliard kroner til parkering! ved Niels A. Dam, DSB Ejendomme Overkapacitet /umoderne kapacitet eksempel stationsbygning... Historisk

Læs mere

www.aalborgcity.dk 1 TO Nytårsdag 1 1 SØ 1 SØ 2 FR 2 MA Gademøde 6 2 MA 10 3 LØ Fødevaremarked 3 TI Gademøde 3 TI Service Crew 4 ON Gademøde 4 ON 4 SØ 5 TO Gademøde 5 TO 5 MA 2 6 FR Gademøde 6 FR 6

Læs mere

Opdateret vejdatabase Project No./Task: 50373 / Forbedring og udvidelse af web med vejarbejder - Aktivitet ATI3

Opdateret vejdatabase Project No./Task: 50373 / Forbedring og udvidelse af web med vejarbejder - Aktivitet ATI3 Page 1 of 12 478 254 E45 Nordjyske Motorvej Støvring S (Frakørsel 31) Støvring N (Frakørsel 30) Nord VD 478 339 E45 Nordjyske Motorvej Støvring N (Frakørsel 30) Støvring S (Frakørsel 31) Syd VD 478 001

Læs mere

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012

Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 Massiv investering i kollektiv trafik -Letbanelangs Ring 3 - Udbygge metro-systemet i København Fremkommelighed og mobilitet Byrådet sætter fokus på fremkommelighed og

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering. Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger

Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering. Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Parkering Københavnske parkanter viden, adfærd og holdninger April 2013 Indhold 1 Resumé og konklusioner... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Overordnet

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014

Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014 Ringsted Kommune Att.: Alex Dyberg Albrektsen, Veje og Parker anlæg Rønnedevej 9 4100 Ringsted 18.09.2014 Ansøgning omkring opstilling af ladestandere til elbiler på kommunale arealer i Ringsted Kommune

Læs mere

Store oplevelser i Aalborg - til små penge

Store oplevelser i Aalborg - til små penge AKKC.DK Store oplevelser i Aalborg - til små penge Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch Saxogade Godt at vide og rejseinformation Kong Hans Gade Gode forbindelser med fly, tog, bus og bil gør det

Læs mere

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning

Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Pendlerplan for Teknisk Forvaltning Hvorfor lave en pendlerplan? Transport med privatbil til og fra arbejde foregår som regel på tidspunkter, hvor alle andre også skal enten til eller fra arbejde. Trafi

Læs mere

AKKC.DK. Store. oplevelser i. Aalborg. - til små penge. Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch

AKKC.DK. Store. oplevelser i. Aalborg. - til små penge. Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch AKKC.DK Store oplevelser i Aalborg - til små penge Forestilling Middag Overnatning Morgenbrunch First Hotel Europa Restaurant Papegøjehaven First Hotel Europa er et firestjernet designhotel med 168 supermoderne

Læs mere

Bilag 2. Status på antal elbilpladser og belægningsprocent

Bilag 2. Status på antal elbilpladser og belægningsprocent KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT Bilag 2. Status på antal elbilplad og belægningsprocent I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgsmødet d. 22. september

Læs mere

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Sagsnr.: 200900570-17 Notat Internt arbejdspapir Ladestandere, opstilling i Middelfart Kommune

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Få en oplevelse i Aalborg

Få en oplevelse i Aalborg Få en oplevelse i Aalborg First Hotel Europa First Hotel Europa er et firestjernet designhotel med 168 supermoderne værelser og fire suiter. Alle værelser er indrettet med alt moderne komfort bl.a. gratis

Læs mere

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI

Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Den mobile by Mødeleder - Niels Melchior Jensen, Aalborg Universitet og COWI Fokus på byliv Carsten Henriksen, programchef i Odense Kommune Mobilitet og transportmiddelvalg Søren Junker, trafikplanlægger

Læs mere

Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg.

Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg. Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Susanne Jervelund Anders Johan Møller-Lund Mellemgade 15 5600 Faaborg 12/8 2015 Ansøgning omkring opstilling af ladestander til elbiler på kommunale arealer i Faaborg. Clever

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

`Sf[a`S^ efdsfwy[ f[^ TW] _bw^ew SX ha^v [ ` dw dw^sf[a`wd

`Sf[a`S^ efdsfwy[ f[^ TW] _bw^ew SX ha^v [ ` dw dw^sf[a`wd `Sf[a`S^ efdsfwy[ f[^ TW] _bw^ew SX ha^v [ ` dw dw^sf[a`wd H;=;H?D=;D @kd_ (&'& National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer Udgivelsesdato: 23. jni 2010 Udgave, oplag: 1. dgave, 500 stk.

Læs mere

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008

København. Cyklernes By. - Cykelregnskabet 2008 København Cyklernes By - Cykelregnskabet 2008 2 København bliver ofte nævnt som en unik cykelby i internationale sammenhænge. Det skyldes, at det er lige så naturligt for københavnerne at tage cyklen,

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1.

Fraværende: Ulrik Sand Larsen og Christian Kaastrup. Morten Petersen gik kl. 15.45 og deltog kun i behandlingen af pkt. 1. Referat Fællesmøde mellem Udvalget for Miljø og Teknik og Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 05-05-2008 Kl. 14:00 Mødelokale 1, Svendborgvej 135, V. Skerninge Deltagere: Flemming Madsen,

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Idékatalog for cykeltrafik 2011

Idékatalog for cykeltrafik 2011 Idékatalog for cykeltrafik 2011 Af mobilitetschef Marianne Weinreich, VEKSØ A/S (maw@vekso.com) & projektleder Malene Kofod Nielsen, COWI A/S (mkni@cowi.dk) De seneste 10 år er der gennemført adskillige

Læs mere

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på

Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på Forslag om lade-standere til el-biler Forslag om bedre parkeringsforhold for ladcykler Forslag om kameraovervågning Forslag om mere belysning på udendørs fællesområder Forslag om: Lade-standere til el-biler

Læs mere

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006

Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby. Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Gruppe 2 Vej og Trafikteknik 8. semester Aalborg Universitet Torsdag d. 8/6-2006 Titel: Parkeringsplanlægning i Aalborg Midtby Institut for Samfundsudvikling og

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

Sygefravær en fælles udfordring

Sygefravær en fælles udfordring Sygefravær en fælles dfordring Regeringens handlingsplan for at nedbringe sygefraværet Jni 2008 Regeringen Indhold Forord 3 Kapitel 1 Sygefravær er et samfndsmæssigt problem 5 Kapitel 2 Sygefravær skal

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

KOLOFON. Yderligere eksemplarer: Søren Holm, Århus Kommunes Biblioteker, Møllegade 1, 8000 Århus C. Tlf. 8730 4593 e-mail srh@bib.aarhus.

KOLOFON. Yderligere eksemplarer: Søren Holm, Århus Kommunes Biblioteker, Møllegade 1, 8000 Århus C. Tlf. 8730 4593 e-mail srh@bib.aarhus. KOLOFON @ Århs Kommnes Biblioteker, marts 2001 ISBN 87-89860-26-8 Undersøgelsen er finansieret af: Biblioteksstyrelsen, Indenrigsministeriet, Århs Kommnes Biblioteker og Statsbiblioteket Yderligere eksemplarer:

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark

Odense og Fredericia. 2 sykkelsuksesser i Danmark Odense og Fredericia 2 sykkelsuksesser i Danmark Andelen af cykelture i danske kommuner er 10 30 % Fredericia Cykelby 2010-2013 Cykelstier At skabe sammenhæng og sikkerhed i cykelstinettet. 7 km cykelsti

Læs mere

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010

Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Stikordsreferat fra Trafikdage i Aalborg, 23. august 2010 Workshop: Hvad kræver realisering af trafikforligets målsætning om passagervækst? Dagsorden 1. Indledning ved Johan Nielsen og Uffe Nielsen, Danske

Læs mere

Hvordan fremmes delebilisme

Hvordan fremmes delebilisme 7. januar 2008 Til politikere og beslutningstagere med indflydelse på trafikplanlægning Hvordan fremmes delebilisme Bilismen stiger markant i disse år, og koster samfundet mange penge. Bilisme betragtes

Læs mere

Butik i Kennedy Arkaden + 3 mio. besøgende pr. år 36 m 2

Butik i Kennedy Arkaden + 3 mio. besøgende pr. år 36 m 2 Butik i Kennedy Arkaden + 3 mio. besøgende pr. år 36 m 2 Central beliggenhed i Aalborg Lige ved Aalborg banegård og rutebilstation 350 p-pladser i parkeringshus Blandt lejerne er Jyllands største biograf,

Læs mere

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Projektchef Kristian Bransager 6 MAY 2015 COWI POWERPOINT PRESENTATION Projektchef Kristian Bransager 1 De danske byer må bindes tættere sammen ". the analysis confirms that city productivity tends to increase with city size; doubling city size is found to be associated with

Læs mere

Læssezoner ved Vesterbrogade

Læssezoner ved Vesterbrogade Københavns Kommune Læssezoner ved Vesterbrogade - Benyttelse samt handlendes vurdering Juni 2006 Københavns Kommune Læssezoner ved Vesterbrogade - Benyttelse samt handlendes vurdering Juni 2006 Dokument

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Grøn Køreplan. Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Grøn Køreplan Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Forord Aalborg Kommune har i Bæredygtighedsstrategi 2008-11 en erklæret strategi om, at gennemføre adfærdsregulerende tiltag, der kan flytte

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat.

Initiativet er kun kort beskrevet i handlingsplanen og derfor uddybes muligheder for og potentialer ved at udbrede delebiler i dette notat. NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget 01-10-2012 Sagsnr. Delebiler: Muligheder og potentialer I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Handlingsplan for Grøn Mobilitet d. 10. september 2012

Læs mere

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aftenens program 19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester 19.20 Aalborg Letbane - et nødvendigt løft til den kollektive trafik v. Mads Duedahl, rådmand

Læs mere

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport

Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport Ny rapport Perspektiver ved indførelse af gratis offentlig transport - Vidensoverblik,, vurderinger og væsentlige anbefalinger fra en arbejdsgruppe nedsat af Teknologirådet Arbejdsgruppens opgave At kortlægge

Læs mere

schmidt hammer lassen architects Aarhus/Copenhagen/London/Oslo/Shanghai/ ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/

schmidt hammer lassen architects Aarhus/Copenhagen/London/Oslo/Shanghai/ ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/ 1 ØSTRE HAVN/ 11. november 2011/ Østre Havn 11. november 2011/ 2 3 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ 10/ 11/ 12/ 13/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 36/ 37/ 38/ Indhold Referencefotos

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig

MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig MOBILITY MANAGEMENT SOM DEL AF CSR HOS TOPDANMARK MM konference Malmø 27. marts 2014 Pernille Fogh Christensen, CSR-ansvarlig 1 1 FAKTA Skadeforsikring i over 100 år Pension og livsforsikring siden 1972

Læs mere

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER

MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 23.08.10 MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER MOBILITETSPLANER FOR VIRKSOMHEDER 2 EKSEMPLER 2 VIRKSOMHEDER Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF): 2000 medarbejdere i 12 centre fordelt på 68 adresser i København Rambøll: 1600 medarbejdere

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

OLAFUR ELIASSON. Aktivitetskalender BØLGEN ERHVERVENES HUS. Vejle vil vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle

OLAFUR ELIASSON. Aktivitetskalender BØLGEN ERHVERVENES HUS. Vejle vil vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle OLAFUR ELIASSON BØLGEN Aktivitetskalender ERHVERVENES HUS Vejle vil vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle Planlagte møder og andre aktiviteter 11. marts Workshop i Erhvervenes Hs. 21. marts Kick-off konference

Læs mere

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske

De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske De 10 myter om Egholm-motorvejen og hvorfor de er falske 1. "Det haster med anlæg af en ny forbindelse" 2. "En Egholmforbindelse vil aflaste centrum" 3. "En Egholmforbindelse er bedst for udviklingen i

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev

Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejeopstilling for lejemålet Arkaden 12B, 9700 Brønderslev Lejemålet Arkaden 12B 9700 Brønderslev Sagsnr. 103-120-108 Attraktiv beliggenhed med god facadeeksponering ud mod stort åbent areal Gode parkeringsforhold

Læs mere