Parkeringshandlingsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Parkeringshandlingsplan"

Transkript

1 Parkeringshandlingsplan 2013

2 Indhold Forord 3 Bilag: Indledning 4 1. Kort over p-anlæg 18 Målsætning for parkeringen 5 2. Parkeringsanalyser 19 Parkeringsforhold 6 3. Belægning i Aalborg Midtby - morgen 20 Parkeringsbalancen 7 4. Belægning i Aalborg Midtby - middag 21 P-takststrktr 8 5. Belægning i Aalborg Midtby - aften 22 P-licensstrktr 9 6. Flytning af parkering 23 P-information 10 Parkér og Rejs 11 Cykelparkering 12 Elbiler 13 Tristbsser 14 Økonomi 15 Indsatser 16 2

3 Forord Aalborg er nder en gennemgribende forandringsproces, hvor dele af Aalborg Midtby omdannes og tilfører Aalborg en positiv dvikling. Konkret betyder det, at der ligeledes er behov for en nytænkning af indsatsen på parkeringsområdet. Aalborg Kommnes vækstakse medfører yderligere byfortætning i Aalborg Midtby og giver mere trafik. Aalborgs stats som regionens hovedstad medfører et behov for øget mobilitet. Parkering skal i mobilitetssammenhæng ses som et redskab til at reglere trafikken. Med Teknik- og Miljødvalgets vedtagelse af Parkeringsstrategien for Aalborg Kommne i janar 2009 blev der sat foks på de fremtidige parkeringsforhold i kommnen. Parkeringshandlingsplanen beskriver indsatsområder for den fremtidige dvikling af parkering for biler og cykler i kommnen over de kommende år. Planen vil blive brgt som redskab i prioriteringen af disse indsatser. Aalborg den 21. november 2013 Mariann Nørgaard Rådmand Parkeringsstrategien danner de overordnede rammer for denne Parkeringshandlingsplan, som skal sikre en hensigtsmæssig parkeringsdvikling til gavn for byens borgere, de erhvervsdrivende, besøgende samt bymiljøet. 3

4 Indledning Parkeringshandlingsplan 2013 ligger i forlængelse af Parkeringsstrategien fra 2009 og beskriver konkrete initiativer og indsatser, der skal følge op på visionerne og målsætningerne fra Parkeringshandlingsplan 2013 rækker fire år frem til dgangen af Parkering generelt Holdningsanalyser viser, at parkeringsindsatsen er et område, der har et stort foks fra borgernes side, men der er også delte meninger herom. Borgernes opmærksomhed er bl.a. rettet mod nærhed til parkering og ønsket om at slippe for trafikkens miljømæssige konsekvenser, hvilket ofte er en vanskelig modsatrettet dfordring. Denne dfordring bliver kn større med et stigende befolkningstal og bilejerskab. Dette medfører en større belastning på de eksisterende parkeringsanlæg og mere parkeringssøgende trafik. Der er brg for et mere organiseret parkeringsdbd samtidig med, at bæredygtige transportformer skal fremstå som attraktive alternativer. Parkeringshandlingsplanen skal derfor medvirke til, at de parkerende i Aalborg får en forbedret oplevelse med enklere og gennemskelige parkeringsforhold. Parkeringshandlingsplan Parkeringshandlingsplanens indsatser er i høj grad et kompromis mellem flere hensyn, bl.a. hensynet til at skabe et attraktivt og fredeligt bymiljø, hensynet til fremme af mere bæredygtige transportformer samt hensynet til mobilitet for alle. Med Parkeringshandlingsplanen sættes der foks på Aalborg Midtby. Der skal være balance mellem Aalborg Midtbys attraktioner og parkeringsdbddet. For at redcere den parkeringssøgende trafik og trængsel lægger handlingsplanen op til at forenkle parkeringsstrktren. Der skal være nemme og simple adgangsforhold til få og større parkeringsanlæg på dvalgte steder i periferien af Aalborg Midtby. For at opnå målsætningerne for parkering i Aalborg er der brg for flere indsatser. Parkeringshandlingsplan 2013 er derfor en gennemgribende plan med indsatser lige fra fysisk placering over takststrktrer til cykelparkering. Med Parkeringshandlingsplan 2013 arbejdes der derfor for opfyldelse af de fremlagte målsætninger og strategier. Nordjyske Motorvej Østergade Vestergade C.W. Obel Strandvejen Palads Parkering Gåsepigen Bdolfi Plads Salling Føtex Friis Msikkens Hs Sømandshjemmet Nyhavnsgade Kong Chr. Alle Vesterbro Aalborg Kongres og Kltr Center Kennedy Arkaden Frederikstorv Ågade Saers Plads Jyllandsgade Karolinelndsvej P-plads P-hs/kælder 4 Aalborg Midtby

5 Målsætning for parkeringen Målet med Parkeringshandlingsplanen er at bidrage til en god trafikal adgang til byens fnktioner. De fremtidige parkeringsarealer i Aalborg Midtby ønskes anvendt til korttidsparkering, mens langtidsparkering henvises til p-anlæg langs randgaderne i Aalborg Midtby. En del af den målsætning er allerede nder realisering, bl.a. er flere parkeringsarealer langs havnefronten nedlagt i bestræbelserne på at skabe et bedre bymiljø. Og der er sket en samling af p-pladser i p-hse ved Saers Plads og Msikkens Hs. Parkeringshandlingsplanens virke Der skal skabes et overskeligt parkeringsdbd, som er let tilgængeligt via de overordnede trafikveje. P-anlæggene skal være lette at finde, både for lokale og gæster. Målsætningerne er: Parkering skal være nemt, overskeligt og gennemskeligt. Parkering skal primært ske på p-anlæg langs randgaderne i Aalborg Midtby. Nye p-anlæg skal etableres i p-hse eller p-kældre, som klimasikres, og med et minimalt forbrg af overfladeareal. Parkeringsindsatsen skal medvirke til et forbedret bymiljø og flere bæredygtige transportformer. Handlingsplanen nderstøtter ligeledes bæredygtige transportformer. Ved trafikkndepnkter som togstationer, bsterminaler eller samkørselspladser skal tilstrækkelige parkeringspladser etableres til brg for skift mellem transportformer til Aalborg Midtby. For at nå de opstillede mål arbejdes der med en række indsatsområder: P-anlæg (parkeringsforhold og parkeringsbalancen) P-takster P-licens P-information Bæredygtige transportformer (parkér og rejs, cykel, elbil og tristbs) Samlet skal disse indsatser bidrage til en god adgang og et godt bymiljø i Aalborg Midtby. 5

6 Parkeringsforhold I Aalborg Midtby er parkering karakteriseret ved dels større p-anlæg i hse og kældre og dels ved p-anlæg i terræn på pladser samt p-båse langs kantstenene. I henhold til Parkeringsstrategi 2009 for Aalborg Kommne skal parkering samles i større anlæg. Nærhed til parkering Med det aktelle parkeringsdbd er det mligt at dække Aalborg Midtby med en gangafstand på maks 250 meter til et større p-anlæg. Hovedparten af Aalborg Midtby dækkes desden af et p-anlæg inden for 150 meter. Parkeringen er generelt kendetegnet ved en høj belægningsgrad omkring Aalborg Midtby. Belægningsgraden er højest om eftermiddagen og lidt mindre om aftenen. P-anlæg i Aalborg Ved at etablere allerede planlagte og fremtidige parkeringsanlæg i større, velplacerede enheder som f.eks. p- hse eller -kældre bliver det mligt at nedlægge mindre parkeringspladser i Aalborg Midtby og omdanne arealerne til bedre byrm. Nyligt opførte p-hse/-kældre: Friis Salling (dvidelse) Saers Plads (dvidelse) C. W. Obels parkeringshs Msikkens Hs (åbner 2013) Planlagte p-hse/-kældre: Toldbodgade Østerbro Østre Havn Bdolfi (reetablering) Kantstensparkering Efterhånden som de planlagte p-anlæg i Aalborg Midtby etableres, kan nødvendig kantstensparkering regleres. Eksisterende handicappladser bevares så vidt mligt og enkelte nye pladser kan etableres alt efter behov. Omdannelse af p-pladser til friarealer Med de etablerede samt kommende p-anlæg kan dvalgte parkeringsarealer omdannes til friarealer. Eksempelvis: Havnefronten (v. Limfjordsbroen) Strandvejen Algade (v. Bdolfi Kirke) Øvrige mindre pladser Disse indsatser styrker målsætningerne om parkering i større p-anlæg og et forbedret bymiljø. Nordjyske Motorvej Østergade Vestergade Dannebrogsgade Strandvejen Nyhavnsgade Prinsensgade Kong Chr. Alle Vesterbro Jyllandsgade Kjellerpsgade Karolinelndsvej Østre Alle 6 P-plads Privat off. tilgængelig Bffer 150 meter Bffer 250 meter

7 Parkeringsbalancen Parkeringsbalancen er et dtryk for forholdet mellem parkeringsbehov og parkeringsdbd. Parkeringsbehovet og dbddet ændres løbende eksempelvis med etablering af nye byfnktioner og investeringer i kollektiv trafik. Der arbejdes målrettet for, at dette forhold balancerer. Parkeringsbehov Den nye bebyggelse på havnefronten medførte et parkeringsbehov på yderligere knap 900 p-pladser i Aalborg Midtby. Nye bebyggelser kan evt. drage nytte af disse p- pladser, så parkeringsbehovet afstemmes med parkeringsbalancen. Der er regnet med dobbeltdnyttelse af parkeringspladserne. Dobbeltdnyttet parkering betyder, at parkeringspladser kan deles mellem bilister, som har behov for parkering på forskellige tidspnkter af døgnet. Omdannelsen af Havnefront ll, etableringen af Msikkens Hs, Nordkraft samt ændringer på Nytorv har ændret parkeringsforholdende i Aalborg Midtby. Nye parkeringsbehov er opstået, og et ønske om at nedlægge de mindre parkeringsarealer gør det nødvendigt at vrdere, om parkeringskapaciteten er tilstrækkelig. Etablerede parkeringspladser En opgørelse af parkeringsregnskabet viser, at der er et nderskd på parkeringsbalancen på 136 p-pladser. C.W. Obels parkeringshs dækker en del af parkeringsbehovet i Aalborg Midtby med 376 p-pladser. Når Msikkens Hs er færdigetableret med 200 offentligt tilgængelige p-pladser, skabes et mindre overskd på parkeringsbalancen med 64 p-pladser. Fremtidige parkeringsforhold Der indgår planer om yderligere 100 offentlige tilgængelige pladser ved Toldbodgade. Et positivt parkeringsregnskab giver mlighed for at jstere i antallet af mindre parkeringsarealer i Aalborg Midtby. Eksempelvis blev parkeringspladsen ved Medborgerhset nedlagt og omdannet i Der er i Aalborg Midtby korte afstande til daglige fnktioner og gode mligheder for at anvende alternative transportformer. Bilen skal derfor ikke spille en dominerende rolle internt i Aalborg Midtby. Det vil derfor være mligt at jstere parkeringsbalancen. P-normen skal brges aktivt til dette. Havnefront ifb. Nordkraft og Nytorv C. W. Obels P-hs (privat) Friis City Center med p-kælder (privat) Honnørkajen Sthrsvej Rendsbrggade Salling ny p-hs (privat) Medborgerhset/Nørregadeforbindelsen P-anlæg på Saers Plads Msikkens Hs (privat) Toldbodgade (privat) Bdolfi Gåsepigen Den samlede parkeringskapacitets balance varierer, som p-anlæg nedlægges og oprettes. I 2009 var nderskddet på parkeringsbalancen 872 pladser. Balancen påvirkes altså positivt ved nyanlæg som C.W. Obels P-hs og negativt ved nedlagte p-pladser. 7

8 P-takststrktr P-strategiens målsætning om, at Aalborg Midtby forbeholdes korttidsparkering, nderstøttes af forskellige betalings- og parkeringsordninger. Ordningerne medvirker til at reglere den parkeringssøgende trafik og anses fortsat som et af de vigtigste redskaber til at reglere parkeringsforholdene. Betalingsparkering og p-abonnement Siden 1989 har der været betalingsparkering i Aalborg Midtby. P-afgift opkræves på større p-anlæg, mens kantstensparkering er tidsbegrænset. Aalborg Midtby er generelt karakteriseret ved, at der er restriktioner på alle p- pladserne. I 2003 blev der etableret en p-abonnementsordning, så bilister med behov for at parkere ofte og i længere tid kan købe måneds-, kvartals- eller årskort. Ordningen er gældende på dvalgte p-pladser i randgaderne med lav takst. I 2011 blev betalingsområdet dvidet med yderligere tre områder i Aalborg samt med Nørresndby Midtby. Samtidig blev der indført p-abonnement disse steder. I forbindelse med bdgetforlig 2014 blev det beslttet, at dtage Nørresndby Midtby fra betalingsområdet. Abonnementsordningen Abonnementsordningen gælder jf. figren nedenfor. Betalingszonen Der findes i dag tre takstzoner: Fremtidig takststrktr Som dgangspnkt fortsætter betalingszonen i sin nværende form, men der kan være et behov for ændring af adfærd i: Vestbyen (østlige del). Østbyen (vestlige del). Vesterbro/Kong Christians Alle (nærmest Aalborg Midtby). Følgende ændringsforslag omkring p-taksterne i Aalborg Midtby skal overvejes i den kommende periode: To takstzoner i stedet for tre bør vrderes. Abonnementsordning på alle p-pladser med lav takst bør indføres. Fritagelse for betaling på dvalgte p-pladser om lørdagen bør genovervejes. En forenkling af takststrktren kan gøre parkering mere gennemskelig jf. den overordnede målsætning. Høj takstzone i midtbyen (indre zone). Mellem takstzone nærmest midtbyen. Lav takstzone i periferien af midtbyen (ydre zone). Udvalgte p-pladser fritaget for betaling om lørdagen. Dannebrogsgade Fjordmarken Havnefronten Pol Paghs Gade Øst for Gammel Limfjordsbroen Strandvej Badehsvej Urbansgade Gåsepigen Bdolfi Plads Strandvejen Bdolfi Kirke Nyhavnsgade Brandstrpsgade 8 Kong Chr. Alle Vesterbro Prinsensgade Aalborg Kongres og Kltr Center Gammel Kærvej Rantzasgade Frederikstorv Ågade Jyllandsgade Saers Plads Karolinelndsvej Sømandshjemmet Nværende sitation Høj takstzone Mellem takstzone Lav takstzone Lav takstzone, lørdag ingen betaling P-pladser med abonnementsordning

9 P-licensstrktr Beboere og erhvervsdrivende bosat i Aalborg Midtby kan købe en p-licens, som giver adgang til begrænset parkering på dvalgte kantstensparkeringspladser, der ellers er tidsbegrænsede. P-licensen følger i vid dstrækning betalingszonen. Betalingssystemer til parkering dvikles løbende med henblik på en forbedret service for brgerne. Denne dvikling følges nøje. P-licensen Som en service til beboere og erhvervsdrivende med folkeregisteradresse i Aalborg Midtby tilbydes en p-licensordning som kompensation for betalingsparkering. Grndprincipperne er, at beboere og erhvervsdrivende inden for et afgrænset område kan ansøge om dispensation til at parkere begrænset på de tidsbegrænsede pladser. Tilpasning af p-licenszonen Betalingszonen ændres løbende, og p-licenszonen bør tilpasses denne. Det er ikke hensigten at tilbyde p-licensen ved nyopførte boliger og kontorer. Samtidig bør tidsbegrænsningen langs kantsten sættes til 30 min. inden for hele p-licenszonen. 2 timers parkering langs kantsten i Vestbyen, Prinsensgade/Jyllandsgade og Kjellerpsgade vil dermed forsvinde. P-licensordningen holdes nder observation for at vrdere behovet for at dvide ordningen med nderzoner. Inddelingen kan simpelt ske i to nderzoner: Vest (Vestbyen, vest for Vesterbro). Midt (Midtbyen, øst for Vesterbro). Jstering af p-licensordningen følger målsætningen om at gøre parkeringen nemmere for beboere i Aalborg Midtby. Fremtidige betalingssystemer Etablerede betalingsordninger evaleres løbende, og der fokseres på elektroniske løsninger og ny teknologi for at opnå et optimalt betalingssystem. Aalborg Kommne vil følge mlighederne for alternative betalingsformer, eksempelvis rejsekortet, mobiltelefon, smartphones o.lign. med henblik på at indføre disse, når tiden og økonomien er den rigtige. Nordjyske Motorvej Dannebrogsgade Strandvejen Nyhavnsgade Prinsensgade Kong Chr. Alle Kjellerpsgade Karolinelndsvej Vesterbro Jyllandsgade Eksisterende p-licenszone Fremtidig p-licenszone 9

10 P-information P-infosystemet i Aalborg oplyser via elektroniske tavler om den aktelle parkeringssitation og henviser lokale såvel som besøgende til nærtliggende ledige pladser. Systemet er et vigtigt værktøj til at reglere parkeringen hensigtsmæssigt. Elektronisk parkeringshenvisning I 1995 blev det første elektroniske p-henvisningssystem etableret i Aalborg. Et mere tidssvarende system blev etableret i 2012 og omfatter både private og offentlige p-anlæg. Det nye p-infosystem tager dgangspnkt i adgangsvejene og i de store vejkryds og omfatter knap 40 skilte med ca. 70 elektroniske henvisninger. Hermed inddrages samtlige bynære større p-anlæg i systemet. I Parkeringsstrategi 2009 peges der på 15 større p-anlæg, som er hensigtsmæssige i et fremtidigt p-infosystem. Der arbejdes for, at nye p-anlæg inden for p-infosystemets afgrænsning integreres i systemet. Etableret: C.W. Obel, Gåsepigen, Saers Plads, Aalborg Kongres og Kltr Center, Bdolfi Plads, Palads Parkering, Salling, Føtex, Friis, Kennedyarkaden, Sømandshjemmet, Msikkens Hs. Endn ikke etableret: Toldbodgade, Østre Havn, Eternitten. Strktr Det nye p-infosystems strktr og bagvedliggende teknik betyder, at systemet kan dvides efter behov og i princippet den en øvre grænse for antallet af p-anlæg og henvisningstavler. Systemet kan styre selvstændige, lokale p- henvisningssystemer andre steder i kommnen. Systemet er tilknyttet en SMS-tjeneste, hvor borgere ved at sende beskeden Park til 1231 får oplysninger om parkeringssitationen. P-infosystemet nderstøtter målsætningen om at henvise parkering til de større p-anlæg langs randgaderne. Nye mligheder Aalborg Kommne vil følge dviklingen i nye p-henvisningssystemer, eksempelvis via navigationsanlæg i biler. Dette kan indføres, hvis det findes hensigtsmæssigt. Et p-infosystem bør også indeholde faciliteter til at vise antallet af ledige p-pladser på eksterne medier bl.a. og i apps mv. Der arbejdes med dviklingen af en app, der gengiver parkeringsinformation fra trafikken.dk/nordjylland. En tilkobling af nye p-anlæg til systemet medfører mindre parkeringssøgende trafik, bedre parkeringsmligheder for beboere og en redktion af trafikkens miljømæssige gener i Aalborg. C.W. Obel Toldbodgade Strandvejen Palads Parkering Gåsepigen Bdolfi Plads Salling Føtex Friis Msikkens Hs Østre Havn Sømandshjemmet Nyhavnsgade Kong Chr. Alle Vesterbro Aalborg Kongres og Kltr Center Kennedy Arkaden Frederikstorv Ågade Saers Plads Jyllandsgade Karolinelndsvej Hobrovej Østre Alle P-info P-info stander stander P-info afgrænsning Fremtidige p-pladser 10 Eksisterende p-pladser

11 Parkér og Rejs Ved Parkér og Rejs forstås p-anlæg, hvorfra det er mligt at komme til Aalborg Midtby med et alternativt transportmiddel (cykel, tog eller bs). Samkørselspladser er et gratis p-anlæg, hvorfra to eller flere billister, der skal i samme retning, kan fortsætte en rejse sammen i én bil. Parkér og Rejs Der eksisterer i Aalborg Kommne pladser ved: Th. Saersvej - samkørselsplads ved motorvejstilsltning (statslig). Svenstrp - samkørselsplads ved motorvejstilsltning (kommnal). Lindholm Station - Parkèr og Rejs (kommnal). Uggerhalne - samkørselsplads ved motorvejstilsltning (statslig). Flere pladser og en opgradering af de eksisterende er ønskelig. Bæredygtig transport Etablering af Parkér og Rejs og/eller samkørselspladser ved indfaldsvejene til Aalborg kan øge brgen af mere bæredygtige transportformer og redcere biltrafikken i Aalborg. Antallet af kollektive rejsende vil knne øges, da p-anlæg ved det kollektive trafiknet kan dvide kndekredsen til at omfatte bilister. Dels til bilister fra områder, hvor der ikke er kollektiv trafikbetjening, dels til langtidsparkerende bilister, som ønsker et gratis alternativ til de afgiftsbelagte p-pladser i Aalborg Midtby. Opgradering af eksisterende anlæg Der er ligeledes foks på at sammentænke anlæggene med den kollektive trafik og cykelparkeringsfaciliteter. Gode cykelfaciliteter ved Parkér og Rejs/samkørselspladserne er en indsats, der nderstøtter en kobling mellem bil og cykel. Vester Halne Vadm Torpet Hvorpgård Vestbjerg Uggerhalne Uggerhalne Samkørselsplads Vodskov Samkørselspladsen Th. Saersvej er tilknyttet en ny højklasset kollektiv trafikforbindelse (bsvej). Da bsvejen ligger i eget tracé langs Universitetsbolevarden, kan bilister via den kollektive trafik springe myldretidstrafikken over. Ved samkørselspladsen er der etableret cykelparkering og cykelbokse i samarbejde med Vejdirektoratet. Pladsen dvides også med flere p-pladser og bliver dermed et trafikalt kndepnkt. Nye anlæg Der er stadig potentiale for at øge brgen af miljørigtige transportformer ved etablering af nye Parkér og Rejs anlæg. Der vil fra Aalborg Kommne være foks på at finde nye mligheder for at etablere samkørselspladser. Der søges en dialog med Vejdirektoratet - Vejcenter Nord om oprettelse af flere samkørselspladser nær motorvejen. En fremtidig samkørselsplads kan placeres ved Boet i Nørresndby. Etableres en 3. Limfjordsforbindelse som en vestlig forbindelse, vil det ligeledes være oplagt med en samkørselsplads langs denne. Således er Parkér og Rejs ligeledes relevant ved en evt. fremtidig letbane. Parkér og Rejs og samkørselspladser bidrager positivt til målsætningen om at fremme bæredygtige transportformer. Egholm By Frejlev Hasseris Svenstrp Skalborg Dall Dall Villaby Nørresndby Ferslev Hvorp Lindholm Station Parkér og Rejs Svenstrp Samkørselsplads Aalborg Polstrp Boet Samkørselsplads Gg Visse Th. Saersvej Samkørselsplads/ Parkér og Rejs Nøvling Øster Sndby Gistrp Lndby Rærp Øster Uttrp Universitetshospital Nørre Tranders Parkér og Rejs Skovstrp Torderp Eksisterende anlæg Klarp Lillevorde Forslag Oppelstrp om nyt anlæggdm 11

12 Cykelparkering Hver dag cykler tsindvis af cyklister ind i Aalborg Midtby og parkerer deres cykel. Cykelparkering er en del af det samlede parkeringsdbd i Aalborg Midtby. Arbejdet med cykelparkering sker som et led i bestræbelserne på at nderstøtte Aalborg Cykelby. Eksisterende cykelparkering I et afgrænset område af Aalborg Midtby mellem Vesterbro, Prinsensgade, Jyllandsgade og Kjellerpsgade er der omkring cykelparkeringspladser. 200 af disse pladser er som led i Aalborg Cykelby blevet etableret i perioden Parkeringsmligheder Analyser af cykelparkeringen i Aalborg fra 2010 viser, at særligt i området ved Vesterbro/Vesterå samt i den østlige del af Nytorv er belægningsgraden høj på de eksisterende cykelstativer. Samtidig er området i midtbyen kendetegnet ved, at der er trange pladsforhold og derved svært at indpasse flere cykelparkeringspladser. Gode mligheder for at parkere cyklen tæt ved destinationen kan være med til at tiltrække flere cyklister, mindske trængslen og forbedre miljøet og sndheden. Derfor skal cykelparkering indtænkes som en natrlig del af parkeringsplanlægningen i byen. Opsætning af cykelparkering I Aalborg Midtby placeres cykelparkering ved gågadesystemets indgange, hvorved gågaden i større grad holdes fri for cykler. Tilstrækkeligt mange cykelparkeringspladser skal placeres ved handelscentre, arbejdspladser og stdiesteder samt ved kollektive trafikkndepnkter. Behovet for mere cykelparkering Cykelparkering er i Cykelhandlingsplan 2013 et foks, særligt i forhold til mltimodalitet. Vestergade Østergade Følgende initiativer kan bidrage til at give cykeltrafik et imageløft: Indsamling af gamle cykler i byen (for at knne tilbyde tilstrækkeligt med ledige cykelparkeringspladser). Vejledende cykelparkeringsnorm, der skal sikre, at der indarbejdes tilstrækkelig cykelparkering i forbindelse med pladsrenoveringer, ændret anvendelse af bygninger og nybyggeri. Opstilling af ny cykelparkering bl.a. ved at nedlægge enkelte p-båse på eksisterende betalingsparkeringspladser. Denne indsats prioriteres i en cykelhandlingsplan til vedtagelse i Indsatserne gør cykelparkering nemmere og nderstøtter målsætningen om at fremme bæredygtige transportformer. Dette bidrager ligeledes til et forbedret bymiljø og et løft af Aalborg Cykelby. Dannebrogsgade Kong Chr. Alle Vesterbro Prinsensgade Strandvejen Jyllandsgade Bycykelparkering Nyhavnsgade Karolinelndsvej Cykelparkering 150 meter til bycykelparkering meter til cykelparkering

13 Elbiler Elbiler kan i større grad blive en del af det danske bilmarked. Teknologien i elbilerne fordsætter imidlertid, at opladning kan ske den for hjemmet. Ladestandere ved offentligt tilgængelige p-anlæg kan derfor nderstøtte brgen af elbiler. Ladestandere I øjeblikket er der opsat ladestandere syv forskellige steder i Aalborg. Der arbejdes på at opsætte ladestandere på yderligere fem til seks steder. I planlægningen af nye ladestandere er der behov for en kort- og en langsigtet strategi, idet potentialet inden for området stadig befinder sig på et sikkert stadie. Ladefaciliterne Der arbejdes d fra følgende mål: Indretningen af særlige genopladningsfaciliter skal have en attraktiv placering. Der skal sikres lige vilkår for borgernes adgang til ladestandere i offentligt areal. På disse pladser sikres borgerne lige mlighed for at anvende de installationer, der opsættes. Fremme af elbilerne kan medføre en positiv miljømæssig gevinst i tråd med målsætningen om et forbedret bymiljø. Når elbilen dbredes I øjeblikket kører der 1200 elbiler på de danske veje, og dbredelsen lader vente på sig. I takt med at ladestanderne opsættes, skal de kommnale og private forhold sikres: Alle interesserede infrastrktrselskaber behandles ligeværdigt, dog den at der skal opsættes parallelt dstyr fra forskellige leverandører ved de samme pladser. Synligt ladeinfrastrktr afmåles det reelle behov, så der ikke etableres overkapacitet til gene for de øvrige trafikanter. Aalborg Kommne vil søge tilskd via pljeordninger til opstilling af nye ladestandere. Opsætningen af ladestandere er mere attraktiv på nogle p-pladser end på andre. For at skabe et sammenhængende ladenet, bør mligheden for etablering af ladestandere overvejes på de attraktive spots sammen med et krav om etablering på de mindre attraktive spots. Hvorp ÆU Hirtshalsmotorvejen Stae Nørresndby ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU ÆU Nø resndbygrenen Aalborg Kridtsving e Øster Sndby Øster Uttrp Ggvej ÆU Ådalsmotorvejen ÆU Nørre Tranders Ny Nibevej U Ådalsmotorveje Nordjyske Motorvej Elbil ladestander Offentlig Privat Gg Forslag om ny U U U Klarp ÆU Offentlig ÆU Privat ÆU Forslag om ny 13

14 Tristbsser Aalborg Kommnes foks på kltrtilbd, konferencefaciliteter og trisme afleder flere besøgende til Aalborg Midtby, heraf mange i tristbsser. Da tristbsser har særlige arealbehov, stiller dette særlige krav til parkeringsforholdene. Holde- og standsningspladser Tristbsser kan i Aalborg og Nørresndby parkere ved dvalgte kltrelle mål. Parkering for tristbsser: Aalborg Zoo (4 pladser) Thomas Boss Gade (2 pladser) Gigantim (4 pladser) City Syd (6 pladser). Holdepladserne ved City Syd er ikke kommnale. Lejlighedsvis inddrages arealer ved Aalborg Væddeløbsbane og Aalborg Stadion til parkering for tristbsser. Arealerne er ikke indrettet med særskilt afmærkning og skiltning. Derdover er der standsningsarealer ved Msikkens Hs, Aalborg Lfthavn og Aalborg Kongres og Kltr Center. På de pladser er der ikke mlighed for, at tristbsserne opholder sig i længere tid. Tristbsser på længerevarende ophold må derfor henvises til de egentlige holdepladser. Utilstrækkelig parkeringskapacitet ved kltrinstittionerne kan henvise tristbsser til p-pladser flere kilometer væk, der medfører ønsket bskørsel igennem Aalborg Midtby. Dette er forbndet med miljømæssige gener og er hensigtsmæssig. Parkering for tristbsser fremover Parkeringskapaciteten følges i takt med dbygningen af en række kltrinstittioner. Parkering for tristbsser kan være nødvendigt ved hoteller, stadions og koncertsteder. Ved omdannelsesområder, hvor der indgår særlige byfnktioner, skal behovet ligeledes overvejes. Indretning af i alt parkeringspladser for tristbsser kan etableres i Kayerødsgade mellem Kjellerpsgade og Thomas Boss Gade, ved parkeringspladsen hos SKAT langs Østerbro, Bonnesensgade, på P-pladsen ved Kong Christians Alle og på Skydebanevej. h Aalborg Lfthavn Hvorp Frederikshavnmotorvejen Stae Nørresndby Nørresndbygrenen Aalborg Vædeløbsbane Aalborg Stadion h h h h h Msikkens Hs Aalborg Kongres og Kltr Center Thomas Boss h Gade Aalborg Aalborg Zoo Kridtsvinget Øster Sndby Øster Uttrp Hasseris Ådalsmotorvejen h Gigantim Nørre Tranders Ny 14 h City Syd h Nordjyske Motorvej Bsparkering Holdeplads Standsning Standsning Gg Anvendes lejlighedsvis Anvendes lejlighedsvis Klarp Skalborg s

15 Økonomi Lov om nedsættelse af statstilskddet til kommner ved forhøjelser af kommnale parkeringsindtægter betyder, at staten modregner bloktilskddet til kommnerne, såfremt indtægterne fra parkering i 2013 overstiger 70 % af indtægterne i 2007, dog korrigeret for pris- og løndviklingen. Derdover tillader loven indtægter til at dække eventelle afskrivninger og forrentning af parkeringsanlæg opført efter Bdgetterede p-indtægter Der er i 2013 bdgetteret med indtægter for 29,4 mio. kr. fra parkering. Indtægtsniveaet er sikkert fremover, men på længere sigt vil indtægten stige i takt med en tilpasning til nye betalingsparkeringspladser. Der er i de kommende år sikre elementer omkring: P-indtægterne fra de seneste oprettede betalingsparkeringspladser. P-licensens prisstigning har medført et fald i antallet af solgte p-licenser. Bdgetterede p-indtægter Indtægtskilde P-atomater/ abonnementer kr kr P-licens kr kr Total kr kr Parkeringsøkonomi Ikke balanceordning til 2014 Det er ikke hensigten, at der sker en modregning af bloktilskddet til kommnen ,9 7,7 5,4 På grnd af en række investeringer i nye p-anlæg og p- infosystem var der i 2011 og 2012 mlighed for en større indtægt fra parkering end fremover, den at der sker en modregning i bloktilskddet. Med mindre en modregning i bloktilskddet accepteres, er der meget snævre rammer for at ændre p-strktren, hvis dette medfører en merindtægt fra betalingsparkeringen ,6 28,5 31,9 29, Brttoindtægter Tilbagebetaling af moms for p-indtægter Tilladte brttoindtægter jf. ny lov 28,7 30,8 31,2 31,6 15

16 Indsatser Parkeringshandlingsplanen præsenterer en række mlige initiativer og indsatser inden for parkeringsområdet. Hernder samles kort op omkring de vigtigste indsatser fordelt på de respektive målsætninger. Nem og gennemskelig parkering P-anlæg i p-hse eller -kældre Ændring af p-licenszonen. 30 mintters kantstensparkering. Udvikling af nye betalingssystemer. Nedlæggelse af mindre p-anlæg. Nedlæggelse af nødvendig kantstensparkering. Ny parkering skal etableres i p-hse eller -kældre. Parkering langs randgaderne Bæredygtige indsatser Ændret takststrktr. Nye p-anlæg tilkobles p-infosystemet. Omdannelse af p-pladser til friarealer. Opgradering af samkørselspladser. Nye samkørselspladser. Mere cykelparkering. Ladestandere til elbiler. Parkering for tristbsser. 16

17 Bilag 1. Kort over p-anlæg 2. Parkeringsanalyser 3. Belægning i Aalborg Midtby - morgen 4. Belægning i Aalborg Midtby - middag 5. Belægning i Aalborg Midtby - aften 6. Flytning af parkering 17

18 Østre Alle Bilag 1. Kort over p-anlæg Nordjyske Motorvej Nordjyske Motorvej Kridtsvinget Offentlige P-pladser Privat off. tilgængelig Parkerings langs kantsten Nyhavnsgade Østergade Sønderbro Brotorvet Slotspladsen Limfjordsbroen Vestergade Strandvejen Vesterbro Kong Christians Alle Hobrovej Peder Skrams Gade Annebergve Hasserisvej 18

19 Bilag 2. Parkeringsanalyser For at få et overblik over parkeringssitationen er der lavet parkeringsanalyser i Aalborg Midtby, Nørresndby Midtby, Vestbyen, Østbyen, Vejgård og City Syd. Analyserne er foretaget på hverdage. Ikke overraskende er der mest pres på p-pladserne i midtbyen, men der er også et pres på de pladser i Vestbyen og Østbyen, der ligger nærmest midtbyen. I Vejgaard og Nørresndby er der tæt belægning i middagstimerne, og endelig er der rigtig god plads i City Syd hele dagen på hverdage. Aalborg Midtby Parkeringsdbddet i Aalborg Midtby dgøres af næsten p-pladser, der fordeler sig på en række offentlige og private p-pladser. Belægningsprocenten er senest registreret i Belægningsprocenten er morgen, middag og aften henholdsvis 50 %, 70 % og 50 %. Vestbyen Parkeringstællinger i Vestbyen viser en stor forskel på belægningsprocenten afhængigt af parkeringspladsernes nærhed til Aalborg Midtby. I en afgrænset del af Vestbyen mellem Vesterbro og Dannebrogsgade viser en parkeringstælling fra 2011, at der generelt er en høj belægningsgrad. Tendensen er, at belægningsgraden falder i løbet af aftenen. Belægningsprocenten er morgen, middag og aften henholdsvis 64 %, 66 % og 49 %. Østbyen I 2007 blev der foretaget en parkeringstælling i Østbyen, der også tæller Øgadekvarteret. Parkeringstællingen viste en forholdsvis jævn belægningsgrad morgen, middag og aften på henholdvis 60 %, 59 % og 57 %. Dele af Østbyen er i en akse mellem Nyhavnsgade og Sjællandsgade/Fyensgade ligeledes optalt i Her viser parkeringsbelægningen større dsving over dagen. I formiddagstimerne frem til eftermiddag er der en høj belægningsprocent. Nørresndby Midtby Parkeringsregistreringen fra 2008, fra før der blev indført betalingsparkering i Nørresndby, viser en høj belægningsgrad om middagen. Udviklingen i belægningsgrad følger dviklingen henover dagen i Aalborg Midtby. Belægningsprocenten er morgen, middag og aften henholdsvis 51 %, 64 % og 38 %. Vejgård I 2007 blev der foretaget en registrering af parkeringen i et afgrænset område af Vejgård. Parkeringstællingen i Vejgård viser, at der i middags- og eftermiddagstimerne er en høj belægningsgrad omkring Vejgård Bymidte, men at ledig p-kapacitet findes inden for kort afstand. I aftentimerne er der generelt lave belægningsprocenter. Belægningsprocenten er morgen, middag og aften henholdsvis 56 %, 53 % og 26 %. Aalborg Midtby % 60% Vestbyen 2011 øst for Dannebrogsgade 70% 60% 50% 40% Aalborg Midtby Parkeringstælling % 40% Vestbyen Parkeringstælling 2011 øst for Danmarksgade 30% % Østbyen 2011 nord for Sjællandsgade/Fyensgade 70% 60% 50% 40% 30% Østbyen Parkeringstælling 2011 nord for Sjællandsgade/Fyensgade

20 20 Bilag 3. Belægning i Aalborg Midtby - morgen

Parkeringsstrategi P

Parkeringsstrategi P Parkeringsstrategi P Indholdsfortegnelse Forord 4 Resume - Parkeringsstrategiens hovedpunkter 5 Indledning 6 Parkeringsstrategier i andre storbyer 7 Formål 8 Målsætninger 9 Status på parkeringsområdet

Læs mere

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby

Parkeringspolitik for Esbjerg Midtby Oplæg til 2. temadrøftelse i udvalgene om parkering Der skal jævnfør 1. temadrøftelse om parkering i Esbjerg Midtby udarbejdes oplæg til parkeringsstrategi for Esbjerg Midtby, som forelægges Teknik & Byggeudvalget

Læs mere

Fremtidig planlægning

Fremtidig planlægning Parkeringsforhold, Silkeborg midtby 10. september 2012 Med kommuneplan 2009 vedtog Byrådet, at der skal skabes mere liv i Silkeborg Bymidte. Derfor er der skabt et planlægningsgrundlag, som gør det muligt

Læs mere

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010

Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 04-08-2010 Parkeringsstrategi 2010 - Paper til trafikdage 2010 Poul Sulkjær Chefplanlægger Teknik- & Miljø Københavns Kommune Københavns P-strategi 2010 beskriver den samlede parkeringsstrategi for Indre

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse

Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 2 Bilag 2: Beslutningsoplæg om justering af parkeringstakster, pris på beboerlicenser samt rød betalingszones grænse Dette notat

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

Parkeringsstrategi for Køge bymidte

Parkeringsstrategi for Køge bymidte Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Parkeringsstrategi for Køge bymidte 2012 Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Tlf. 56 67 67 67 tmf@koege.dk 2 Behovet for en parkeringsstrategi

Læs mere

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering.

Følgende notat gør nærmere rede for finansieringsmulighederne gennem betalingsparkering. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. maj 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Finansiering af P-hus ved

Læs mere

Parkeringshandlingsplan

Parkeringshandlingsplan Parkeringshandlingsplan 2013 Indhold Forord 3 Bilag: Indledning 4 1. Kort over p-anlæg 18 Målsætning for parkeringen 5 2. Parkeringsanalyser 19 Parkeringsforhold 6 3. Belægning i Aalborg Midtby - morgen

Læs mere

FORNYET PARKERINGSSTRATEGI

FORNYET PARKERINGSSTRATEGI FORNYET PARKERINGSSTRATEGI vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 17. september 2009 Skitse af det kommende byrum over det underjordiske, fuldautomatiske p-anlæg i Leifsgade. STATUS PÅ P-STRATEGI

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Parkeringsstrategi for Roskilde Bymidte Vedtaget af Roskilde Byråd den 19. marts 2013 Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 2. maj 2013 Parkeringsstrategien er led i et samlet udviklingsprogram for Roskilde

Læs mere

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte

Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte Parkeringsanalyse for Ballerup Bymidte August 2005 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning 1 Indledning Rambøll Nyvig har i 1990 foretaget en parkeringsanalyse i Ballerup Bymidte.

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet

Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen / Økonomiforvaltningen NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2018 konsekvenser på parkeringsområdet Den 1. juni 2017 blev aftale om kommunernes økonomi

Læs mere

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby

SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING. Plan for Aalborg Midtby SAMMENBINDING BUSLINIER PARKERING Plan for Aalborg Midtby Indledning Baggrund for planen Området ved Østerågade og Nytorv har i flere sammenhænge været genstand for henvendelser og debat blandt byens borgere.

Læs mere

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205101 Brevid. 1561659 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Godkendelse af parkeringsstrategi og frigivelse af rådighedsbeløb

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE

PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE PARKERINGSSTRATEGI FOR ODENSE VEJFORUM 2016 TROELS ANDERSEN TA@ODENSE.DK 1 FRA EN STOR BY TIL EN STORBY Ny parkeringsstrategi. Kommunen har halvdelen af de 17.000 p-pladser i bymidten. Understøtte kommuneplanens

Læs mere

Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008

Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008 Poul Sulkjær Chefplanlægger Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center for Trafik Københavns parkeringsstrategi 2008 Paper til trafikdage på AUC 2008 P-strategi 2005 Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg

Notat. Teknisk Udvalgs møde den 4. februar sag nr. 2 Parkeringspolitik Til Teknisk Udvalg Notat Til Teknisk Udvalg Punkt 2 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 4. februar 2013 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 28. december 2012 Teknisk Udvalgs møde den 4. februar 2013 - sag nr.

Læs mere

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser

For alle tallene gælder det, at de ikke er endeligt verificerede, og der er behov for yderligere undersøgelser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Notat om muligheder for flere nye pladser hurtigere Notatet beskriver mulighederne for en accelereret oprettelse af nye parkeringspladser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE

PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE APRIL 2007 skive kommune Side 1 Parkeringspolitik for Skive er udarbejdet af Skive Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med COWI A/S. Side 2 PARKERINGSPOLITIK FOR SKIVE

Læs mere

Artikel. P-henvisning

Artikel. P-henvisning Artikel P-henvisning Rambøll Nyvig Notat nr. 1 Til Vejforum Fra RA Rambøll Danmark as Bredevej 2 DK-2830 Virum Danmark T: +45 4575 3600 D: +45 4574 3620 M: +45 2013 6182 F: +45 4576 7640 ra@nyvig.dk www.nyvig.dk

Læs mere

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB

Dragør Kommune. 0 Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Trafikal vurdering Parkeringsanalyse. NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB Trafikal vurdering Parkeringsanalyse NOTAT 12. januar 2015 ADP/SB 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 0 Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 3 Kortlægning... 3 3.1 Restriktioner...

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 Cykelparkering i Hvidovre Kommune - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning 01-02-2013 Sag: 11/12070 Disse anbefalinger er vedtaget af

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

Indledning. Analysen viser dog også, at parkeringspladserne i selve centrum (Trangstræde og Laksetorvet) er udnyttet fuldt ud i belastede tidsrum.

Indledning. Analysen viser dog også, at parkeringspladserne i selve centrum (Trangstræde og Laksetorvet) er udnyttet fuldt ud i belastede tidsrum. Vedrørende: Parkering i Randers, notat Sagsnavn: Parkering, diverse planlægning Sagsnummer: 05.09.00-P00-1-13 Skrevet af: Rune Asmussen E-mail: ra@randers.dk Forvaltning: Veje og Bygninger Dato: 06-03-2014

Læs mere

Cykelstikort. Aalborg Kommune

Cykelstikort. Aalborg Kommune Cykelstikort Aalborg Kommune Aalborg Kommune forbedrer løbende forholdene for cyklister. Derfor udkommer dette cykelstikort nu med de nyeste ændringer. Tag kortet med på råd, når du overvejer at bruge

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen

Teknik- og Miljøforvaltningen Indre By Lokaludvalg Rådhuspladsen 77, 4. 1550 København V indrebylokaludvalg@okf.kk.dk Tlf. 33 66 54 41 EAN nr. 5798009800077 Teknik- og Miljøforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen

Læs mere

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering

Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering Parkering ved Superlynstationer - Analyse og vurdering november 2017 Via Trafik Søvej 13B DK-3460 Birkerød via@viatrafik.dk www.viatrafik.dk 2 Indledning BAGGRUND I den politiske aftale om en moderne jernbane

Læs mere

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS

P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS P-HUS PÅ SORTEBRØDRE PLADS Parkeringsstrategien for Roskilde bymidte blev drøftet på byrådsmødet den 19. marts 2013. Baggrunden for strategien er byrådets ønske om at styrke bymidten som hele kommunens

Læs mere

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P

Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: P Bilag: Supplerende spørgsmål vedrørende parkering i Horsens midtby SBSYS sagnr.: 05.00.00-P19-1-15 Dette notat omhandler konsekvenserne ved indførelse af følgende ændringer på de offentlige parkeringspladser

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Parkeringsnorm for Sorø Kommune

Parkeringsnorm for Sorø Kommune Parkeringsnorm for Sorø Kommune Forord P-normen indeholder retningslinjer for administration af bestemmelserne vedrørende parkeringsarealer. P-normen for Sorø Kommune er et vigtigt element til at sikre,

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Parkeringspolitik 2012

Parkeringspolitik 2012 September 2012 Bilag 2. Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune (tekst til særskilt dokument/pjece) Parkeringspolitik 2012 Indledning Parkeringspolitik som et aktivt middel i trafikplanlægningen Det er

Læs mere

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT 2 PROJEKTPLANER OG KORT INDLEDNING Denne bilagsrapport

Læs mere

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps

Ishøj Kommune. 1 Indledning. Ishøj Bycenter Parkeringsanalyse. NOTAT 20. april 2007 RAR/ps Ishøj Kommune Ishøj Bycenter NOTAT 20. april 2007 RAR/ps 1 Indledning Parkeringssituationen i og omkring Ishøj Bycenter er vurderet ved at gennemføre en kortlægning af antallet af parkeringspladser og

Læs mere

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune

1 Velkomst ved Hans Kjær, Esbjerg Kommune MØDEREFERAT TITEL Workshop om Esbjerg Trafik- og Mobilitetsplan DATO 20. juni 2012 STED Esbjerg Vandrerhjem, Gl. Vardevej 80, 6700 Esbjerg REFERENT Nikolaj Berg Petersen, COWI (nbpt@cowi.dk) 29. juni 2012

Læs mere

Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009. www.viva-bolig.dk

Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009. www.viva-bolig.dk Åbn op for din nye boligadministration... 4. maj 2009 www.viva-bolig.dk + = Boligselskabet Østparken og Boligselskabet Limfjorden er gået sammen om en fællesadministration. På grund af fysisk sammenflytning

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune.

Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Arbejde-Bolig-Cykel-Projektet i Aalborg Kommune Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune. Aalborg Kommune har i en årrække fokuseret på at fremme den bæredygtige transport - herunder forholdene for

Læs mere

TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D SEPTEMBER 2013

TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D SEPTEMBER 2013 TÓRSHAVN KOMMUNE WORKSHOP OM MIDTBYEN D. 11-12 SEPTEMBER 2013 RAMBØLLS OPGAVER FOR TÓRSHAVN KOMMUNE 2002-2008: Helhedsplaner for kommunen (2022) 2006: Trafikplan for Midtbyen 2010: Forslag til parkeringspolitik

Læs mere

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem,

Frederiksbergs borgere har nem adgang til en parkeringsplads nær deres egen bolig, og at dette gode er uden væsentlige udgifter for dem, AFTALE OM NY PARKERINGSORDNING PÅ FREDERIKSBERG 1. Indledning Borgerne på Frederiksberg har gennem de senere år oplevet et øget pres på byens parkeringspladser. Det er blevet stadig vanskeligere for borgerne

Læs mere

Beregning af licens for elbybiler

Beregning af licens for elbybiler Beregning af licens for elbybiler Rapport Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Resultater 3 3 Metode 3 3.1 Datagrundlag 4 3.2 Generelle antagelser 4 3.3

Læs mere

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62 og indførelse af betalingsparkering

Opførelse af P-hus med 400 pladser i Danmarksgade 62 og indførelse af betalingsparkering Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 17. august 2015 Journal nr. 14/27530 Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Opførelse af P-hus med

Læs mere

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand

Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand Letbaner.DK Østergade 16 8660 Skanderborg Tlf.: 30 34 20 36 e-mail: hb@letbaner.dk Input til Aarhus letbane, etape Aarhus Ø Brabrand 1. høringsrunde Marts 2016 Figur 1: Oversigt over høringsbidragets hovedindhold

Læs mere

Parkering 2015 - Bruttoliste

Parkering 2015 - Bruttoliste Parkering 2015 - Bruttoliste Teknik- og Miljøforvaltningen er i gang med at udarbejde Parkering 2015, jf. aftale i Budget 2015 om, at der fremover udarbejdes en årlig parkeringsredegørelse forud for budgetforhandlingerne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status

Indholdsfortegnelse. Trafikplan for Viborg midtby - Parkering. 1. Baggrund. 2. Status Parkering 2012 Forord - Parkering Byrådet i Viborg Kommune vedtog 29. februar 2012 Trafikplan for Viborg midtby. Dette notat danner baggrund for trafikplanens afsnit vedrørende parkering. Det indeholder

Læs mere

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse

Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse Indstilling Til Byrådet via Magistraten Fra Afdelingen for Teknik og Miljø Dato 25. april 2017 Mobilitetsplan for Aarhus Midtby - offentlig fremlæggelse En ny Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte

Læs mere

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9

Høje Taastrup C. Bilag 1 Parkering Emne: Parkering Sideantal: 9 Høje Taastrup C Bilag 1 Parkering 2016.08.14 Emne: Parkering Sideantal: 9 600M -250-150 -72-77 - 742-385 - 119 Stationsnærhed Nyt byggeri P-hus Mulig placering af p-hus Nedlagt parkering 2 1:4000 0m 50m

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Mobilitetsstrategi 2013-2025. mod en bæredygtig kommune UDKAST

Mobilitetsstrategi 2013-2025. mod en bæredygtig kommune UDKAST Mobilitetsstrategi 2013-2025 mod en bæredygtig kommune UDKAST Mobilitet handler om mennesker med mere... Forord Aalborg kommunes Trafik- og Miljøhandlingsplaner har i en årrække været med til at sætte

Læs mere

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE

EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE H. C. Lum EFFEKT AF BETALINGSPARKERING PÅ BELÆGNING I NY GUL ZONE byes ad Manøg e Effekter og reaktioner på udvidelsen af betalingsområdet, der trådte i kraft 1. marts 2017 Resumé: I de områder hvor der

Læs mere

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby

Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 16. juni 2015 Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby En ny Trafik- og Mobilitetsplan for Aarhus Midtby skal understøtte byens

Læs mere

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum. På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen. Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 26. januar 2015 Notat - Strategi for ladestandere i det offentlige rum Side 1 af 6 På Byrådets møde den 7. januar 2015 blev sagen behandlet som punkt nr. 5 på dagsordnen.

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi for sygehuse i Region Sjælland 2 2.1 Fordele og ulemper 8 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Virkemidler i en parkeringsstrategi

Læs mere

C y k e l p a r k e r i n g

C y k e l p a r k e r i n g C y k e l p a r k e r i n g B a n e g å r d s o m r å d e t, J a n u a r 2 0 0 4 BILAG 9 S T A D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K T A F D E L I N G E N M A G I S T R A T E N S 2. A F D E

Læs mere

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens.

Forslag til tillæg 28 og lokalplan , Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Plan og By Sagsbehandler: Sanne Wenzel Jespersen Sagsnr. 01.02.05-P16-16-15 Dato:23.5.2016 Notat om høringssvar Forslag til tillæg 28 og lokalplan 2015-24, Bolig og erhverv, Blumersgade 3-5, Horsens. Ved

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Det overordnede mål er at fredeliggøre

Det overordnede mål er at fredeliggøre KOLDING KOMMUNE BYMIDTEN SKAL FREDELIGGØRES TRAFIKALT Det overordnede mål er at fredeliggøre bymidten i trafikal henseende og højne sikkerheden for de»bløde«trafikanter samt forbedre de handicappedes forhold.

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan

NOTAT. en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i. i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn Parkeringsplan NOTAT Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomhederne/butikkerne i Frederikshavn, Skagen og Sæby Frederikshavn

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd, Region Hovedstaden

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd, Region Hovedstaden Notat Til: Fra: Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen Danske Busvognmænd og Dansk Taxi Råd, Region Hovedstaden CC: Dato: 3. juni 2014 Vedr.: Kombinerede holdepladser for turistbus og taxi.

Læs mere

Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen

Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen Ballerup Kommune Parkeringsanalyse i Baltoppen Juli 2006 Rambøll Nyvig as - helhedsorienteret trafik- og byplanlægning Indhold 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning og konklusion... 3 3. Eksisterende forhold

Læs mere

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015

Tilsagnsnotat. Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde. 8. januar 2015 1 Tilsagnsnotat Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering, 1. runde 8. januar 2015 2 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde i alt givet tilsagn om 39,6 mio. kr. til 12 projekter. Puljen til

Læs mere

Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer

Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer Brøndby Kommune Vejledende Parkeringsnormer August 2017 1 Forord Brøndby Kommune er i rivende udvikling. Flere virksomhedere og borgere ønsker at slå sig ned i Brøndby kommune. Brøndby Kommune ser derfor

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København

Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Tale til Bedre mobilitet konference om en trængselsafgift i Hovedstaden der afholdes den 5. december 2011 i København Intro Alle vil udvikling ingen vil forandring. Ordene er Søren Kierkegaards, men jeg

Læs mere

UDKAST Parkeringsanalyse for Frederikssund Bymidte

UDKAST Parkeringsanalyse for Frederikssund Bymidte UDKAST Parkeringsanalyse for Frederikssund Bymidte Frederikssund Kommune Vej, Trafik og Affald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 4 1.1 Resume...5 2.0 Historik og Tidligere analyser... 6 3.0

Læs mere

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Opsummering og anbefalinger 2

PARKERINGSSTRATEGI INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2. 2 Opsummering og anbefalinger 2 REGION SJÆLLAND PARKERINGSSTRATEGI SYGEHUSE OG SUNDHEDSCENTRE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Opsummering

Læs mere

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa

UDKAST. Frederiksborg Amt. Mikkelborg Strandpark Vurdering af mulig udvidelse. NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa UDKAST Frederiksborg Amt Mikkelborg Strandpark NOTAT 31. juli 2006 jvl/psa Indholdsfortegnelse...1 1 Sammenfatning og konklusion...3 2 Indledning...4 2.1 Baggrund...4 2.2 Projektbeskrivelse...4 2.3 Analyser

Læs mere

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København

Foto: Ursula Bach. Fleksible byrum i København Fleksible byrum i København Foto: Ursula Bach Indledning For at sikre en bedre udnyttelse af byrummets kapacitet, skal gaderne tilpasses byens døgnrytme. Som beskrevet i ITS-handlingsplan 2015-2016 vil

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk

Vejledning For kommuner. 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER. midttrafik.dk Vejledning For kommuner 1. udgave, november 2012 TOPPE STEDER 1 midttrafik.dk STOPPESTEDER I MIDTTRAFIK Stoppesteder i Midttrafik Vejledning for kommuner 1. udgave, november 2012 2 indhold Indledning 4

Læs mere

P a rk ering i S v end b org

P a rk ering i S v end b org P a rk ering i S v end b org P a rk ering sstruk tur og p a rk ering sp olitik U d a rb ejd et a f S v en A lla n J ensen a s for S v end b org Kom m une Version 2.0 / TKL 1 I d e t fø lg e n d e e r d

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 9. marts 2015 05-03-2015 Side 1 af 5 Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 26. januar 2015. Udvalget

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012.

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012. NOTAT Dato: 3. september 2012 Projektnavn: Forespørgsler, ad-hoc opgaver IGM/Projekt nr.: 12-01-70/4123710 Udarbejdet af: Flemming Lapertis Kvalitetssikring: Modtager: Side: 1 af 15 Morten Steen Sørensen

Læs mere

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum.

For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for opstilling af ladestandere i det offentlige rum. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. november 2014 offentlige rum For at understøtte væksten i el-biler og kommunens brug heraf fremlægges forslag til strategi for

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN 2 KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND

VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND VEDTÆGTER FOR PARKERINGSFOND Oktober 2010 Indhold Indledning 2 Bestemmelser 3 Formål og anvendelsesområder 3 Anvendelse 3 Parkeringspladskrav 3 Beregning af bidrag 3 Betaling 4 Klage 4 Lovhjemmel 4 Ikrafttrædelse

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde

Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 2 - Beskrivelse af trafikforsøg i Vestergade og Studiestræde Hvorfor trafikforsøg i Vestergade

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER

CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Voldruten og Søruten De to ruter er behandlet på et mere foreløbigt niveau end de øvrige ruter og det må forventes, at linjeføringerne tages op til

Læs mere

Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer

Glostrup Kommune Parkeringsstrategi Parkeringsnormer Parkeringsstrategi Parkeringsnormer NOTAT 12. marts 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Parkeringskrav... 4 2.1 Funktioner... 4 2.2 Erfaring... 5 2.3 Parkeringsnormer... 6 3 Stationsnærhed...

Læs mere

Bilag 2. Status på antal elbilpladser og belægningsprocent

Bilag 2. Status på antal elbilpladser og belægningsprocent KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT Bilag 2. Status på antal elbilplad og belægningsprocent I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgsmødet d. 22. september

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts Cykelpolitik Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011 Cykelpolitik 2011-2020 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Vision for 2020...5 4. Målsætninger....6 5. Indsatsområder.....................................

Læs mere

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu?

Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? Workshop, p-møde (Grøn er dem, der er markeret som mest vigtige) Hvilke problemer vedr. parkering opleves i området, som det er nu? - Beboere kan ikke parkere i eget område - Eksisterende parkeringsmuligheder

Læs mere