Bilag 5. Bestyrelsesmedlem Ulrik Linde Kjeldsens redegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5. Bestyrelsesmedlem Ulrik Linde Kjeldsens redegørelse"

Transkript

1 Bilag 5. Bestyrelsesmedlem Ulrik Linde Kjeldsens redegørelse 1. Baggrund Min baggrund for at skrive dette indlæg er, at jeg som andelshaver i september 2010 bad om indblik i Andelsboligforeningen Hostrups Haves SWAP aftaler med Nykredit. Siden da har jeg først selv og siden i samarbejde med de siddende bestyrelser og som en del af de nedsatte arbejdsgrupper brugt hundredevis af timer på at få indblik i AB Hostrups Haves økonomiske og juridiske situation. I april 2014 indtrådte jeg i bestyrelsen. Da jeg ikke selv kunne deltage på generalforsamlingen vil jeg her benytte lejligheden til at takke for valget og præsentere mig selv: Min kone, to børn og jeg har boet i Hostrups Have 13, siden Min kone var lejer på tidspunktet for stiftelsen af foreningen i Jeg er uddannet Cand. Merc. IB fra CBS hvor jeg nu også er tilknyttet som ekstern lektor og underviser på institut for finansiering. Min primære beskæftigelse er som økonomisk rådgiver af privatpersoner i mit eget uafhængige rådgivningsfirma, som har eksisteret siden Det skal dog understreges, at jeg på trods af min uddannelsesmæssige og professionelle baggrund i det følgende kun forholder mig til AB Hostrups Haves situation som lægmand, og ikke har hverken juridiske eller økonomiske kompetencer i forhold til vores SWAP finansiering. Min argumentation er derfor en sammenfatning af input fra de rådgivere, som bestyrelsen har haft tilknyttet de sidste par år. Målet med det arbejde der er lavet de sidste par år har været at få følgende: 1. Et overblik over AB Hostrups Haves økonomiske forhold, og ikke mindst vores finansiering og SWAPens indvirkning på vores økonomi fremadrettet 2. En juridisk vurdering af vores retsstilling i forhold til Nykredit 3. En beskrivelse af de scenarier AB Hostrups Have kan komme ud i såfremt vi stævner Nykredit, og hvilke alternativer der findes hertil 4. Åbenhed omkring AB Hostrups Haves økonomiske og juridiske retstilling, så vi som andelshavere, på et oplyst grundlag kan træffe et valg i forhold til foreningens fremtid Det har været et langt sejt træk at nå disse mål. Ikke mindst fordi der har været stor uenighed i bestyrelsen (og de hertil knyttede arbejdsgrupper) omkring det nødvendige omfang af en juridisk undersøgelse samt valget af rådgivere til at udføre undersøgelsen. Det er i min vurdering en kendsgerning, at dele af bestyrelsen, er tilfredse med tingenes tilstand i foreningen, både når det kommer til foreningens økonomiske situation og tilgangen til Nykredit, som man har haft stor fokus på at bevare et godt forhold til. Min personlige opfattelse har og er stadigvæk at vores økonomiske situation ikke er særlig god, og sandsynligvis vil blive forværret i de kommende år. Der må forholdet til Nykredit ikke stille sig i vejen for en kritisk stillingtagen til vores økonomiske fremtid og en diskussion af vores handlemuligheder fremadrettet. Uenigheder eller ej, så er vi nu i mål med hensyn til at få en sober og uafhængig juridisk vurdering af vores retsstilling i forholdet til Nykredit. Denne redegørelse er fra en af de

2 førende advokater i Danmark på SWAP området, Christian Schwartz Hansen (CSH) fra LEAD advokater. I valget af advokat til opgaven, blev der fra den daværende arbejdsgruppe, lagt vægt på erfaring i lignende sager, samt at CSH ikke måtte være inhabil i forhold til Nykredit. CSH levede op til begge krav. CSH repræsenterer en række kommuner i SWAP sager, bl.a. Haderslev kommune i søgsmålet mod Nordea Bank samt en række andelsboligforeninger. Morten Erritzøe fra advokatfirmaet Erritzøe blev efter ønske fra den daværende bestyrelse, hyret til at foretage en second opinion af foreningens juridiske stilling i forhold til Nykredit. Morten Erritzøe, havde ifølge eget udsagn, på tidspunktet for udformningen af sin redegørelse, ingen verserende sager i relation til SWAP problematikken endsige nogen erfaring med SWAP sager. Morten Erritzøe har siden trukket sig som advokat fra AB Hostrups Have, og har ikke ønsket at afholde møde med bestyrelsen eller SWAParbejdsgruppen, der dermed var afskåret fra at stille spørgsmålstegn til den sidst fremsendte redegørelse. Denne sidste redegørelse var korrigeret for en række fejl, som blev påpeget af arbejdsgruppen og bestyrelsen. Morten Erritzøes notat bærer derfor i min optik ikke lige så stor juridisk tyngde, som CSHs. Endvidere er det værd at bemærke at opdraget til de to advokater ikke var sammenfaldende hvorfor deres juridiske vurderinger heler ikke hele vejen forholder sig til det samme. 2. Økonomiske konsekvenser af AB Hostrups Haves finansiering med SWAP Tidligere nationalbank direktør Niels Bernstein sagde i sin tale til Realkreditrådet i 2010, at SWAP lån og rentetrapper er uegnet til boligfinansiering 1. Siden 2010 har en række forhold bekræftet, at den finansielle løsning Nykredit har solgt til os, har skabt, og forsat vil skabe, en lang række økonomiske problemer for os. Jeg vil her give mit bud på vores økonomiske situation og risici, anno Når en opridsning er relevant i forhold til spørgsmålet om en evt. stævning af Nykredit, skyldes det, at såfremt vi som forening vælger ikke at stævne Nykredit vil dette også have en række konsekvenser, som ikke tidligere har været fuldt belyst. De økonomiske konsekvenser/risici forbundet med AB Hostrups Haves finansiering (herunder SWAP) har indtil videre vist sig at være følgende: Skjult startgebyr til Nykredit: o Foreningen har betalt ca. 9,0mill kroner i gebyr til Nykredit i forbindelse med stiftelsen af AB Hostrups Have og den af Nykredit solgte finansiering o Dette forhold er det primære juridiske omdrejningspunkt, såfremt foreningen ønsker at stævne Nykredit, ifølge CSH redegørelse o Det blev ikke oplyst til os ved stiftelsen Vores andele vil ikke stige væsentligt i værdi frem til 2037 (eller så længe vi har SWAPen): 1

3 o Rent praktisk er det yderst vanskeligt at benytte andet end anskaffelsesprisen til fastsættelse af andelskronen så længe vi har en SWAP på tæt på 100% af finansieringen. o Dette betyder i praksis at indtil SWAP aftalens udløb i 2037 vil vores andelsværdier ikke stige væsentligt, og vi er i praksis lejere, med en meget kraftigt stigende husleje og uden reel indflydelse på vores forening, da vi vil være afhængige af hvordan Nykredit behandler os og foreningen o Hvis man besluttede at benytte den offentlige ejendomsvurdering eller en valuarvurdering som værdiansættelsesmetode, ville vi grundet SWAPens negative markedsværdi pt. få en negativ andelskrone, hvilket i praksis betyder at man kun kunne sælge sin andel til 0 kroner, eller give penge for at komme af med den o Det blev ikke oplyst til os ved stiftelsen Fra 2013 og frem beskattes vi af kursgevinster på vores SWAP, da tidligere underskud ikke kan udnyttes 100% o I 2013 betød det en uforudset skattebetaling på ekstra 1,579mill kroner o Da skattebetalingen bl.a. er afhængig af SWAPens kursudvikling et år frem i tiden, betyder det, at det ikke er muligt at budgettere bare nogenlunde sikkert, da det vil kræve at man kan forudsige rentens udvikling o Det er sandsynligt at der vil komme lignende skatteopkrævninger fremadrettet, såfremt lovgivningen ikke ændres, hvilket ikke vurderes som sandsynligt o Disse skattebetalinger risikerer at blive væsentligt større end opkrævningen fra 2013, og vil forsætte så længe vi har SWAPen, altså indtil 2037 Andre forhold vedrørende AB Hostrups Haves finansiering som risikerer at forværre foreningens økonomi væsentligt: o Bidragssatsen: Bidragssatsen, der holdes på et lavt niveau pt. (0,14%), kan Nykredit hæve såfremt de ønsker det allerede i 2017 jf. den aftale der er indgået. Hæves denne til fx 0,21% som Nykredit tidligere har varslet, vil det betyde en merudgift på ca kr om året o Renten på kassekreditten: Renten på kassekreditten, risikerer at stige, og vil belaste foreningens budget med ca kr hvert år, såfremt den stiger med bare 1% point o Refinansiering i 2017: Ved en refinansiering af vores bagvedliggende realkreditlån i 2017, kan vi ikke blive oplyst om et evt. kurstab ved denne, og risikerer altså endnu en udgift i foreningen i form af kurstab Det blev ikke oplyst til os ved stiftelsen o Indfrielse af SWAPen: Nykredit kan bede om at få indfriet SWAPen med 14 dages varsel. Det er for nuværende ikke sandsynligt at de vil gøre brug af denne ret, men det ses i andre kundeforhold, at Nykredit har gjort brug af denne ret, når det tjente deres interesser

4 I praksis vil det betyde at vi som forening, kan blive bedt om at betale SWAPens negative markedsværdi på ca. 650millioner kroner, til Nykredit med 14 dages varsel Langtidsprognosen fra AP revision Foreningens revisor (AP Revision) har i april 2014, fremlagt sin langtidsprognose for AB Hostrup Have for perioden I denne langtidsprognose, er der pt. ikke indregnet konsekvenserne af den forventede fremadrettede skatteopkrævning, da denne kun ajourføres en gang om året. Nogen af de andre beskrevne risici er beskrevet som noter, men konsekvenserne er ikke indregnet talmæssigt i selve prognosen. Det kan derfor være svært at danne sig et overblik over de mulige økonomiske konsekvenser af disse risici. Ifølge prognosen bliver forenings akkumulerede driftsresultat i perioden , ca. 2,4mill kroner samlet. Bliver AB Hostrup Have opkrævet bare 2,4mill kroner i skattebetaling i perioden , vil dette estimerede overskud være væk. Det må betegnes som meget sandsynligt at dette bliver tilfældet. Hertil kan komme udgifter forbundet til de andre beskrevne risici. I den af revisionsfirmaet Ernst og Youngs udarbejdede rapport om AB Hostrup Haves økonomi fra 2012 vurderes det at en 1%points stigning i forenings kassekredit i perioden alene vil betyde en merudgift på ca. 2.3mill kr. Ydermere er der risiko for at vedligeholdelsesudgifterne bliver højere end der pt. er budgetteret med. Såfremt disse ovenfor beskrevne forhold og risici indregnes i langtidsprognosen, vil det fremadrettet nødvendiggøre yderligere boligafgifts stigninger, eller yderligere gældsoptagelse. En ny gældsoptagelse vil indebære en risiko for at vi som andelshavere kommer til at hæfte personligt for denne nye gæld. Min konklusion er derfor at vi som konsekvens af bl.a. SWAPen og den rådgivning vi modtog i forbindelse med vores stiftelse ikke har en sund økonomi i AB Hostrups Have. Status quo scenariet ikke en økonomisk farbar vej, såfremt vi ønsker at undgå yderligere stigninger i boligafgiften eller ikke ønsker at gældssætte os yderligere. Ydemere er det værd at bemærke at budgetprognosen stopper i 2027, men som finansieringen er skruet sammen nu, vil vi fra år 2027 og frem til år 2037, skulle afdrage over 1. milliard kroner over 10 år. Boligafgiften vil som en konsekvens af dette, skulle hæves til et urealistisk højt niveau i Men hvad gør man så? Desværre er der ikke nogen lette udveje, og man må desværre sige at vi står med meget vanskeligt valg, uden umiddelbart attraktive løsninger. Mere om dette under punkt Skal AB Hostrup Have stævne Nykredit? Den juridiske vurdering fra CSH er klar. Vi har en rimelig mulighed for at få medhold i en evt. retssag mod Nykredit, jf. CSH redegørelse. Retspraksis på området fra højere retsinstanser er dog pt. tynd og en sag som denne vil bl.a. derfor naturligt være behæftet med stor usikkerhed.

5 Når jeg i spørgsmålet om hvorvidt Nykredit skal stævnes i denne sag, personligt hælder til et nej, skyldes det dog ikke denne usikkerhed omkring fortolkningen af lovgivningen, og dermed udfaldet af en evt. sag. Min vurdering bunder i højere grad i en usikkerhed omkring de økonomiske forhold for foreningen, selv hvis AB Hostrup Have skulle få medhold i en retssag. Dette er beskrevet i CSH redegørelse punkt 7.3. og 7.4. Problemet er, at det bagvedliggende variabelt forrentede lån, ikke med sikkerhed vil kunne konverteres til et mere attraktivt lån efter en endelig dom fældes engang i fremtiden. Dels fordi Nykredit eller en anden bank/realkreditinstitut ikke med sikkerhed vil udstede et nyt og mere attraktivt lån til os. Sekundært risikerer vi, at renten er steget fra tidspunktet hvor der stævnes til tidspunktet hvor vi har vundet en evt. sag, og det derfor ikke vil være økonomisk attraktivt at omlægge lånene. Som jeg tolker det, skal en retssag for at give mening økonomisk, derfor ikke bare vindes, men også vindes på et tidspunkt i fremtiden hvor renten forsat er lav, og Nykredit eller en anden bank i øvrigt er villige til at lade os optage et nyt lån. Selve sagens genstand, og dermed det beløb AB Hostrup Have vil have mulighed for at få udbetalt i tilfælde af medhold i retten, er på omkring 20mill kroner. Muligheden for at vinde et sådan beløb står efter min vurdering ikke mål med de risici der er forbundet med en sådan sag, og vores økonomi i øvrigt. Beløbet er simpelthen ikke stort nok til væsentligt at forbedre AB Hostrup Haves økonomiske situation. Nykredit vil sandsynligvis blive påført et ganske væsentligt tab, på over 650mill kroner såfremt vi får medhold i en evt. retssag, i det omkostningen, til indfrielse af SWAPens negative værdi, vil skulle betales af Nykredit selv. Det er dog ikke penge der vil komme AB Hostrup Have til gode. Om en stævning, vil kunne lede til en forhandlingsløsning, er ikke til at sige, men det vil isoleret set ikke være et vægtigt nok argument for at stævne, i betragtning af at også udfaldet af dette vil være yderst usikkert. Min konklusion i spørgsmålet er derfor følgende: Hvis målet er at AB Hostrup Have skal opnå en stabil økonomi, mener jeg ikke at en evt. retssag er vejen at gå. Når selv medhold ved en evt. retssag, ikke nødvendigvis leder til det ønskede resultat om en væsentligt forbedret økonomi, skal ønsket om en stævning være motiveret af et rent principielt ønske om retfærdighed, eller håbet om en forhandlingsløsning. Et sådan ønske er efter min vurdering ikke nok til en stævning holdt op i mod det sandsynligvis langstrakte og risikofyldte forløb som en retssag sandsynligvis vil medføre. 4. Alternativer til en stævning af Nykredit Selvom andelshaverne skulle være enige med bestyrelsen i at en stævning af Nykredit ikke er den rette vej af gå, vil man stadigvæk ikke kunne undgå af forholde sig til SWAPens og dens konsekvenser. Mulighederne er i min optik følgende: Scenarie 1: Status quo scenariet o Vores boligafgift er for nuværende sat til at stige 5% om året frem til 2018 og herefter faldende mod en stigningstakt på 3,88% i 2026 o Disse voldsomme boligafgiftsstigninger er kommet til efter stiftelsen og belaster sikkert allerede mange andelshaveres økonomi

6 o Foretager vi os ikke noget, vil de nuværende 5,00%3,88% stigning om året i boligafgiften, højst sandsynligt ikke være nok til at balancere budgettet og sikre mod yderligere gældsstiftelse, som beskrevet ovenfor o Dermed tvinges vi andelshavere til at lade boligafgiften stige med mere end de planlagte 5,00%3,88% om året, eller gældsætte foreningen yderligere, hvis overhovedet muligt o Fra år 2027 bliver situation under de givne forudsætninger, forværret yderligere på grund af afdrag på 1 milliard over 10 år Foreningen behøver dog ikke forsat at lade boligafgiften stige. CSH redegørelse, har afdækket en anden mulighed for i praksis at undgå at AB Hostrup Have og vi andelshavere skal bøde for SWAPens uheldige konsekvenser i form af stigende boligafgifter. Dette beskrives i redegørelsens punkt 14. Et stop for stigningen af boligafgiften kan ifølge CSHs redegørelse ende på to måder. Scenarie 2: Foreningen erklæres konkurs. (CSH redegørelse punkt 10) o Konsekvensen af dette vil sandsynligvis være: o Andelshaverne mister deres indskud o Lejerne (nu tidligere andelshavere) vil muligvis skulle betale indskud og depositum som lejere ved overgangen til at blive lejer o Andelshaverne overgår til at være lejere til omkostningsbestemt leje, hvilket for de fleste andelshaveres vedkommende vil betyde et fald i boligafgiften (lejen) pr måned, jf. CSH redegørelse o Fremadrettede lejestigninger vil blive holdt på et normalt niveau langt under de for nuværende planlagte 5,00 3,88% Scenarie 3 : Nykredit holder foreningen solvent (CSH redegørelse punkt 11) o Konsekvensen af dette vil sandsynligvis være: o Nykredit forsøger at holde foreningen solvent, ved at dække de stigende budgetunderskud fremadrettet, hvormed foreningens gæld stiger år for år o AB Hostrup Have forbliver en andelsboligforening, men med stigende gæld o Andelshaverne kan ikke tvinges til at hæve boligafgiften, og hæfter ikke personligt for den stigende gældsbyrde Ingen af de tre scenarier er desværre særlig attraktive. Både scenarie 2 og 3 er som beskrevet ovenfor også behæftet med store ulemper og også nogen usikkerhed, bl.a. fordi retspraksis også på dette område indtil videre er tynd. I mange andre andelsboligforeninger er man dog kommet frem til at status quo scenariet, er værre, da dette mange steder vurderes som skruen uden ende, og uden lys for enden af tunellen i form af fx en stigende andelskrone eller forudsigelig boligafgift på et acceptabelt niveau. I scenarie 2 og 3 får man som beboer, jf. CSH redegørelse ikke voldsomme årlige stigninger i ens boligomkostninger.

7 5. Hvad byder fremtiden I bund og grund er de alternative scenarier til en stævning, ikke hovedemnet for det kommende orienteringsmøde d. 25. September. Når der alligevel er brugt en del plads på det her er det for at illustrere at der findes andre veje, og muligheder for at ændre på vores økonomiske situation, selvom vi ikke vælger at stævne Nykredit. Et evt. ønske om en stævning af Nykredit bør altså ikke være motiveret i en ide om at gør vi ikke noget nu, er det for sent at ændre på tingene. Diskussionen omkring AB Hostrup Haves økonomi og fremtid, stopper nok ikke her. Det vil bl.a. være muligt at tage stilling til denne, på generalforsamlingen i 2015, hvor vi igen skal beslutte om vi vil lade boligafgiften stige yderligere for det kommende år. Ønsker man mere information omkring SWAPs og andre foreningers situation, skrives der en del omkring emnet i pressen, ligesom en hjemmeside som indeholder en del information fra andre andelsboligforeninger med SWAP finansiering og problemer i relation til dette. Ydermere kan der på AB Hostrup Haves hjemmeside downloades den omtalte langtidsprognose fra AP Revision, samt Ernst og Youngs redegørelse omkring forenings økonomiske forhold udarbejdet i Hvorfor blive boende i AB Hostrup Have Jeg er blevet spurgt, hvorfor sælger du ikke bare din andel hvis du mener huset brænder. Svaret er enkelt.jeg mener vi skal arbejde for at AB Hostrup Have får en sund og stabil økonomi, på både kort og lang sigt, og at kendsgerningerne i den forbindelse skal frem, så alle er bekendt med de vilkår og muligheder der er i AB Hostrup Have. På gensyn d. 25. September

REFERAT AF ORIENTERINGSMØDE VEDRØRENDE SWAPPROBLEMATIKKEN

REFERAT AF ORIENTERINGSMØDE VEDRØRENDE SWAPPROBLEMATIKKEN REFERAT AF ORIENTERINGSMØDE VEDRØRENDE SWAPPROBLEMATIKKEN År 2014, torsdag den 25. september, kl. 18:30 på Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Plads 2, 2000 Frederiksberg afholdtes orienteringsmøde i A/B

Læs mere

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016 BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE 21. september 2016 Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober 2016 1 21. september 2016 Dagsorden 1. Velkomst intro til mødets forløb 2. Hvad ønsker I som andelshavere?

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården.

Vi anmoder Nykredit om at udlevere sin interne kreditvurdering fra 2007, som var grundlag for koncernes finansiering af AB Duegården. AB Duegården under likvidation Den 27. september 2013 J.nr.2011-01-01-03 Til Realkreditankenævnet AB Duegårdens bemærkninger til udtalelse IV fra Nykredit A/S Nykredits rolle ved stiftelsen Det fremgår

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken.

Orienteringsmøde den 27.juni 2011. Noget om de mange tal bag genopretningspakken. Orienteringsmøde den 27.juni 2011 Noget om de mange tal bag genopretningspakken. 1 Alternativ 16 - stigning 2,25% fra 2014 BUDGET 2011 BUDGET 2012 BUDGET 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 BUDGET 2016 BUDGET

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling AB-Nymindegaard 21. juni 2016 Andelsboligforeningen NYMINDEGAARD ekstraordinær generalforsamling 21. juni 2016 Nymindegaard den 10. juni 2016 Indkaldelse

Læs mere

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger

Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Aftale om mere robuste andelsboligforeninger Andelsboliger bidrager som boligform til et varieret udbud af boliger i Danmark. Det er vigtigt at sikre gode vilkår for en robust andelsboligsektor, så både

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER

MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om MERE ROBUSTE ANDELSBOLIGFORENINGER af 27. november 2017

Læs mere

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER

Svar på spørgsmål AT, AU, AV og AW INSPIRATIONSPUNKTER Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 71 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. juni 2010 Talepapir til åbent samråd i Boligudvalget, alm. del, den 4. juni 2010 samrådsspørgsmål AT, AU, AV og AW af 27. april

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST MULIG STIFTELSE AF A/B SOFIEGÅRDEN Ove Bech Holdensen har den 6. oktober 2014 runddelt et brev til alle beboere i ejendommen Sofiegården. Ove Bech Holdensen repræsenterer ikke beboerrepræsentationens synspunkter

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Renteswapaftaler indgået mellem A/B Hostrups Have og Nykredit Bank A/S. Redegørelse udarbejdet til brug for orienteringsmøde den 25. september 2014.

Renteswapaftaler indgået mellem A/B Hostrups Have og Nykredit Bank A/S. Redegørelse udarbejdet til brug for orienteringsmøde den 25. september 2014. Side 1 af 8 SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE Renteswapaftaler indgået mellem A/B Hostrups Have og Nykredit Bank A/S. Redegørelse udarbejdet til brug for orienteringsmøde den 25. september 2014. 1. Redegørelsens

Læs mere

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Generalforsamling den 30. nov. 2010 - orientering om finansiering Udarbejdet af: Susan Kielstrup Finanscenter København Tlf.nr.: 4455 2447 Email : suki@nykredit.dk Henning

Læs mere

Revisor Robert Krogsgaard

Revisor Robert Krogsgaard Revisor Robert Krogsgaard ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2014. (20. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2015 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland * Tlf.: 56 63 63 37 * Fax: 56

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10

År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Mysundegade 6-10 År 2012, den 24. oktober, kl.18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Mysundegade 6-10 på adressen, festlokalet Mysundegade 8. st. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi økonomisk overblik Prognose 2012-2039 Andelsværdi side 2 økonomisk overblik økonomisk overblik Mange år Belyse omkostninger og af-/udvikling af s lån Forbundet med usikkerhed Udgangspunkt Regnskab 2010

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Andelsboligforeningen Kyndby Huse Regnskab for perioden 1/7 2002 til 30/6 2003 (1. regnskabsår) RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 1. JULI 2002-30. JUNI 2003 Note REGNSKAB BUDGET BUDGET 2002/03 2002/03 2003/04

Læs mere

Orienteringskrivelse 1/2015

Orienteringskrivelse 1/2015 Orienteringskrivelse 1/2015 Tirsdag d. 21. juli 2015 Kære andelshavere I forlængelse af sidste generalforsamling d. 17. Juni 2015 (referat vedlagt her), vil vi gerne give jer en kort status på foreningens

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport april 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport april 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende høj andel af fast finansiering

Læs mere

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2012, onsdag den 25. april, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2012, onsdag den 25. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. Dagsordenen er som følgende jf. vedtægternes 22: 1. Valg

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan.

I Kreditorinformation nr. 1 meddelte rekonstruktørerne, at der senest den 21. september 2011 ville foreligge en rekonstruktionsplan. Indlæg i skifteretten 28. september 2011 Tak for muligheden for at få ordet her i skifteretten. Som formand og repræsentant for AB-Duegårdens nye bestyrelse, der blev valgt på generalforsamlingen for mindre

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling mellem fast og

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger

Renteswapaftaler i andelsboligforeninger 12. februar 2010 Sag 09/04071 /EBST Renteswapaftaler i andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Mange andelsboligforeninger har de senere år indgået renteswapaftaler med en kreditforening

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling

Referat fra ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Maltagade 15-19 m.fl. Ejd.nr.: 448 Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 10. maj 2011, kl. 19.00, afholdtes

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

Administrator anmodes om, på det foreliggende grundlag, at udarbejde et udkast til driftsbudget for 2012 (resten af 2012, 4. kvartal) og 2013.

Administrator anmodes om, på det foreliggende grundlag, at udarbejde et udkast til driftsbudget for 2012 (resten af 2012, 4. kvartal) og 2013. AB Duegården Bestyrelsen Referat af bestyrelsesmøde 15. august 2012 kl. 17:00 19:15 Tilstede: Bent Schmidt-Nielsen, Aksel Walløe-Hansen, Lasse Schwartz Dahlberg, Carsten Fentz (suppleant), Lasse Larsen

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2010 Så er der gået endnu et år, på trods af, at der stadig er 365 døgn med 24 timer i hvert døgn, føles det som om det var i går vi havde generalforsamling 2009.

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Kommunens finansielle eventyr er dikteret af højere magter Det er i den forbindelse forudsat, at den nye kommune

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2017-18 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 7. december 2017 17/09856-2 Samråd i ERU den 7. december

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

A n d e l s b o l i g - fra A til Z

A n d e l s b o l i g - fra A til Z A n d e l s b o l i g - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for vand og varme. Beliggende: AB Møllemarken 18-20 matr. 13 bf og 13 br, Gladsaxe

Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for vand og varme. Beliggende: AB Møllemarken 18-20 matr. 13 bf og 13 br, Gladsaxe Salgsprospekt af andelslejligheden Møllemarken 20, I, th. 2880 Bagsværd Sælges nu for andelskronen kr. 575.000 Nedslag fra maks. andelskrone kr. 75.000 Boligydelse er kr. 2.646/md. plus kr. 1.000/md. for

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger.

NOTAT III. Så er det tid til en ny generel orientering og opdatering af sagen vedrørende skat af lægeboliger. NOTAT III Til: Tekst til orientering af yngre læger skat af lægeboliger Dato: 30. august 2016 Udarbejdet af: Advokat Jacob Goldschmidt Til yngre læger omfattet af sagen vedrørende skat af tjenesteboliger

Læs mere

FORENINGEN OWBUNKERINVESTOR

FORENINGEN OWBUNKERINVESTOR FORENINGEN OWBUNKERINVESTOR Årsrapport 2016 Side 2 Bestyrelsens beretning 2016 har været et begivenhedsrigt år for foreningen. Foreningen blev startet i december 2014, kun en måned efter OW Bunker gik

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde for et dødsbo en andelsbolig til salg, som klagerne var interessere i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde for et dødsbo en andelsbolig til salg, som klagerne var interessere i at købe. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben Høyrup Reventlowsvej 11 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 12. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde

Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde Dato: 18.maj 2015 kl. 20 Tilstede: Ulrik Kjeldsen (ULK), Børge Tamsmark (BØT), Jonas Kanneworff (JK), MetteMarie Lunding (MEL), Birger Püschl (BIP), Jonas Gauguin

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. marts 2016 blev der i sag nr. 52/2015 A og B mod statsautoriseret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 21. maj 2015 har A og B klaget over statsautoriseret revisor C, jf.

Læs mere

2014 Skriftlig beretning

2014 Skriftlig beretning 2014 Skriftlig beretning Større gennemsigtighed ABF s hovedbestyrelse har også i denne landsmødeperiode arbejdet aktivt for at øge gennemsigtigheden på andelsboligmarkedet. Den massive presseomtale af

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis?

Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? - 1 Kan man arve retten til at købe et andelsbevis? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Spørgsmål Da der tidligere under Spørg om penge har været bragt spørgsmål og svar om arv, tillader jeg

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser Oversigtsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over udvikling Status E E Dato

Læs mere

Andelsboligforeningernes bidragssatser

Andelsboligforeningernes bidragssatser Andelsboligforeningernes bidragssatser ABF 213 Andelsboligforeningernes bidragssatser Realkreditlån til andelsboligforeninger betragtes som erhvervsudlån. Der findes ingen officielle prislister, og det

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til

ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til ANDELSGARANT A.M.B.A. er din virksomheds vej til bedre betalingsbetingelser hos leverandører bedre likviditet billigt, hurtigt, effektivt og nemt lavere omkostninger til finansiering øget økonomiske råderum

Læs mere

AXEL&BOR.R.E REGNSKAB VED TOFTEN AN DELSBOLIG FORENI NG EN AD\1OI(A-I-FR. Vedtaget på foreningens generalforsamling. dirigent:

AXEL&BOR.R.E REGNSKAB VED TOFTEN AN DELSBOLIG FORENI NG EN AD\1OI(A-I-FR. Vedtaget på foreningens generalforsamling. dirigent: AXEL&BOR.R.E AD\1OI(A-I-FR AN DELSBOLIG FORENI NG EN VED TOFTEN REGNSKAB 214 Vedtaget på foreningens generalforsamling den 215 dirigent: Foren ingsoplysn inger Foreningen AB Ved Toften Elmevænget 1-13

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them

Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Andelsboligforeningen Lokesvej 8653 Them Årsrapport for 2010 SELSKABSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Lokesvej 8353 Them Bestyrelse Hans Jørgen Møller, L5, Formand (fraflyttet) Tove Højer,

Læs mere

Generalforsamling den 5. april 2016

Generalforsamling den 5. april 2016 Generalforsamling den 5. april 2016 1. Valg af dirigent Jan Kempf Bertelsen (JKB) er foreslået af bestyrelsen og vælges af forsamlingen. Han meddeler, at indkaldelsen er rettidigt indkaldt. 2. Formandens

Læs mere

Konstante prisstigninger fra 1962-2006: Den lempelige finansiering: JP debat. e-mail: debat@jp.dk. den 29. juli 2011

Konstante prisstigninger fra 1962-2006: Den lempelige finansiering: JP debat. e-mail: debat@jp.dk. den 29. juli 2011 JP debat e-mail: debat@jp.dk Sådan opstod krisen i andelsboligsektoren! den 29. juli 2011 Lad mig slå fast som det første, at hovedparten af alle andelsboligforeninger er både veldrevne, lavt gældsatte

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Katrinedal. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Katrinedal Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning og administratorerklæring

Læs mere