Besparelser på Økonomiudvalgets område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besparelser på Økonomiudvalgets område"

Transkript

1 Besparelser på Økonomiudvalgets område Materiale til Allerød Byråd vedrørende budget

2 Indhold Reduktion af øvrige administrative udgifter...3 Rammebesparelse på Økonomiudvalgets område...8 Notat - besparelse på Økonomiudvalgets område...12 Hjemtagelse af brandslukningen til kommunalt brandvæsen og undersøgelse af muligheden for tværkommunalt samarbejde om brandslukningen...19 Notat om øget brugerbetaling og mindre tilskud

3 Forslag 1 Reduktion af øvrige administrative udgifter Kommissorium ØU 1 Titel Øvrige administrative udgifter Kort beskrivelse af nuværende service/ydelse: Følgende besparelsesforslag indgår i Økonomiudvalgets område: 6. ferieuge Ansættelse af elever på 3.år Politiske puljer Venskabsby Ungdomsfonden Forvaltningens budget til uddannelse, kurser et.c. Landinspektør Jubilæumsgratiale Personalepolitisk pulje Omorganisering af sundhedsplejen Borgmesterens konto Budget til møder for virksomhedsledere og Hovedudvalg Kort beskrivelse af forslag til fremtidig service/ ydelse: 6. ferieuge reduktion i udgifter ( kr.) I 2009 er der samlet i Allerød Kommune udbetalt 0,6 mio. som følge af ikke-afholdt 6. ferieuge. I ferieåret 08/09 har anslået ca. 30 % af medarbejderne i Forvaltningen valgt at få 6 ferieuge udbetalt frem for afholdt som frihed. Hensigten med 6. ferieuge er, at den skal afholdes som frihed, men lønmodtageren har mulighed for at afgøre at ferieugen eller dele heraf udbetales. Forslaget skal ikke mindst ses i en personalepolitisk sammenhæng, hvor lederen i dialog med medarbejderen i videst muligt omfang skal skabe rum til at 6. ferieuge afholdes som frihed. Ferieplanlægning er et fælles anliggende mellem leder og medarbejder, men den enkelte leder skal i vid udstrækning mulighed for, at medarbejderen får afholdt den 6. ferieuge som frihed. Den økonomiske konsekvens forventes, at være en reduktion i udbetaling af ikke-afviklet 6. ferieuge i størrelsesorden 0,2 mio. kr. Skønnet er forbundet med en vis usikkerhed. For dette ferieår (2010/2011) foreslås det, at alle ledere anmodes om i dialog med medarbejderne i videst mulig omfang at afvikle 6. ferieuge som frihed. Allerød Kommune kan fra ferieåret (2011/2012) start (1. maj 3

4 2011) i henhold til ferieaftalen beslutte, at medarbejderne inden den 1. oktober 2011 skal meddele, såfremt de ønsker den 6. ferieuge udbetalt. Hvis ønsket ikke tilkendegives, skal ferien afvikles i ferieåret. Sker dette ikke overføres den til næste ferieår, og kan varsles til afholdelse. Dette vil alt andet lige styrke budgetlægningen. Ansættelse af elever på 3.år ( kr. i 2013, kr. i 2012) Kommunen har som fast praksis at elever er garanteret et 3. år som ansat i Allerød Kommune. Ansættelse af elever på 3. år sikrer Allerød Kommune et solidt felt ansøgere til elevstillinger. Bortfald af 3. året vil medføre en besparelse på kr. årligt dog kun 5/12 i 2012 pga. allerede indgåede elevaftaler. Bortfald af 3. år for elever vil betyde, at kommunen mister en relevant faglig arbejdskraft efter endt elev-uddannelse, og alt andet lige vil stå svagere i forbindelse med rekruttering af nye elever. Ansættelse af elever på 3. år er en kan-opgave. Bortfald af de politiske puljer ( kr.) I forbindelse med budget 2010 blev byrådets udvalgspuljer reduceret med 2 mio. kr. til 1,1 mio. kr. Puljen anvendes til at understøtte udvalgenes politikudvikling, fastlæggelse af mål, analysearbejde med mere. Fordelingen af puljen fastlægges af byrådet. De politiske puljemidler i forbindelse med besparelserne for 2010 bortfaldet i indeværende år. Ved bortfald af de politiske puljemidler vil der ikke være øremærket budget til politiske projekter, og ved forslag til nye konkrete politiske udviklingsprojekter og analysearbejde skal der derfor fremsættes konkret forslag til finansiering. Politiske puljer er en kan-opgave. Venskabsby ( kr.) Der er i budgettet afsat kr. årligt til venskabsbysamarbejdet. Udover samarbejdet med de tre nordiske byer dækker budgettet udgiften til, at to personer (borgmester og arrangør) kan deltage i den årlige tur til Wildeman, samt udgifter til fire finske unge som kommer på højskole i Hillerød. Sidstnævnte koster ca kr. årligt og har bund i en gammel aftale. 4

5 Budgettet på er meget højt i forhold til de faktiske udgifter forudsat fremtidige besøg afholdes på samme niveau som i år. Besøget i år var væsentligt billigere end tidligere år, idet gæsterne var indkvarteret på Høveltegaard m.m. Der er en del administrativt arbejde forbundet med venskabsbyerne, særligt i de år hvor Allerød er vært. Venskabsbysamarbejdet er en kan-opgave. Ungdomsfonden ( kr.) Der er i budgettet afsat 0,1 mio. kr. som dækker præmier, bespisning, udgifter til lydudstyr m.m. Der er forbundet et meget stort administrativt arbejde med at koordinere begivenheden. Som alternativ kunne et mindre arrangement afholdes på rådhuset, hvor borgmesteren overrækker præmier m.m. Ungdomsfonden er en kan-opgave. Reduktion af Forvaltningens budget til øvrige udgifter ( kr.) Der er samlet set et budget på 1,25 mio. kr. til kurser, møder, kørselsgodtgørelse, sociale arrangementer i teams, mobiltelefoner, fagbøger, abonnementer og tidsskrifter. En reduktion på 10 % på Forvaltningens budget til giver kr. En reduktion på 10 % modsvarer reduktionen i personalenormeringen, så afsatte budget pr. medarbejder vil være uændret fra niveauet primo Landinspektør ( kr.) Reduktion på 50 % af budgettet til Landinspektør (budget på kr.) Der er pt. forbrugt kr. Forslaget vil betyde en besparelse på kr. Jubilæumsgratiale ( kr.) I forbindelse med medarbejders 25, 40 og 50 års jubilæum modtager medarbejder gratiale på kr. Udgiften er stigende, da flere medarbejdere har 25 og 40 års jubilæum. Hvis gratialet nedsættes til kr. udgør besparelsen kr. Personalepolitisk pulje ( kr.) Reduktion af personalepolitisk pulje på 10 %. Den personalepolitiske pulje er Hovedudvalgets råderum til at varetage personalepolitiske tiltag og opgaver. Tiltag og opgaver er understøttet i lovgivning, krav i forbindelse med overenskomstforhandlinger, arbejdspladsvurdering og 5

6 trivselsundersøgelser. Den personalepolitiske pulje, der i 2009 blev beskåret med kr. til 1.6 mio. kr. og dækker en række udgifter - herunder flere af driftsmæssig karakter som samtidig er opgaver der skal løses. Skal-opgaver er markeret med* Seniorordninger Det sociale kapitel /ansættelser på særlige vilkår* Krisehjælp* og psykologordning Arbejdspladsvurdering og trivselsmålinger* Kompetenceudvikling ift arbejdsmiljørepræsentanter* Kompetenceudvikling af ledere Projekter og indsatser ift trivsel, sundhed, rekruttering Sygefraværs indsatser* Sundhedstiltag* - motion i FH-Hallen, sundhedstjek, DHLstafet (dog ikke afholdt i 2010) En reduktion på 10 % vil betyde, at Hovedudvalgets har meget begrænsede midler til personalepolitiske tiltag og opgaver udover skal-opgaver. Omorganisering af sundhedsplejen ( kr. i 2011, kr. i 2012) Sundhedsplejen er i dag en selvstændig virksomhed med egen virksomhedsleder og administration. Ved at nedlægge sundhedsplejen som selvstændig virksomhed og tilknytte den som et team under Forvaltningen forventes besparelse på administrative udgifter. Besparelsen forventes at udgøre kr. i 2011 og kr. i overslagsårene. Borgmesterens konto Budgettet på kr. falder bort. Konto til møder i Hovedudvalg og for virksomhedsledere Budgettet reduceres med kr. i 2011 til kr.. Reduktion af budget til kommunikationsudvikling Budgettet reduceres fra kr. til kr., som primært skal anvendes til at sætte nyt intranet i drift, når udgiftsstoppet ophører. Konsekvenser (fordele/ulemper) Ikrafttræden - Samlet set vil forslagene betyde en løbende budgetreduktion på; 6

7 2,5 mio. kr. pr. 1. januar ,0 mio. kr. pr. 1. januar ,4 mio. kr. pr. 1. januar ,3 mio. kr. pr. 1. januar 2014 Sammenligning med andre kommuner Det er ikke muligt at foretage sammenligning med andre kommuner på enkelt konto-niveau. Dialog - Bilag - 7

8 Forslag 2 Kommissorium Titel Kort beskrivelse af nuværende service/ydelse: Rammebesparelse på Økonomiudvalgets område ØU-1 Rammebesparelse på Forvaltningens lønbudget På Økonomiudvalgets område skal der udpeges besparelsesforslag på 17,2 mio. kr. For at kunne realisere en besparelse i størrelsesordenen mio. kr. inden udgangen af 2011, besluttede Byrådet, at der med virkning fra 1. januar 2012 fastlægges en besparelsesramme på 12,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Besparelsen er realiseret med en reduktion af lønomkostninger i Forvaltningen med 9 mio. kr., og en forventet besparelse på 2 mio. kr. gennem nye indkøbsaftaler. På Byrådets budgetseminar skal der derfor tages stilling til besparelsesforslag på i alt 6,2 mio. kr. som er det resterende beløb op til de 17,2 mio. kr. - på Økonomiudvalgets område. Forvaltningen har peget på konkrete forslag til besparelser på administrative udgifter. Af kommissoriet for besparelsesforslag på Økonomiudvalgets område fremgår, at i det omfang besparelsespotentialet på 17,2 mio. kr. ikke kan realiseres gennem yderligere reduktion af administrative omkostninger skal resterende besparelsespotentiale hentes via reduktion i lønomkostningerne i Forvaltningen. Den manglende besparelse udgør dermed; 9,9 mio. kr. i ,3 mio. kr. i ,4 mio. kr. i ,5 mio. kr. i 2014 Da der i byrådets budgetstrategi er indstillet en besparelse med effekt pr. 1. januar 2012 opereres der i det følgende med en rammebesparelse på 3,3 mio. kr. på lønomkostningerne fra Driftsbudgettet under økonomiudvalgets område udgør i alt 157,1 mio. kr. i 2011 og 149,7 mio. kr. i Budgetter består af følgende hovedposter; 8

9 Forvaltningen Forvaltningens løn 88,3 84 IT og GIS 32,5 33,3 Forsikringer 6,1 6,6 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 5,9 5,9 Tjenestemandspensioner 5,5 5,4 Øvrige fællesadministrative udgifter 13,7 9,4 Forvaltningen i alt 152,0 144,6 Allerød Service Redningsberedskab 5,1 5,1 Det fremgår af ovenstående opstilling, at den største hovedpost på økonomiudvalgets område er forvaltningens lønbudget med et driftsbudget på 88,3 mio. kr. i 2011 og 84 mio. kr. i Budgettet er inklusive f.eks. psykologer, talepædagoger etc. Disse medarbejdere er ansat i Forvaltningen, men har deres daglige gang i institutioner og på skoler. Budgettet er eksklusive støttepædagoger, der ligeledes er ansat i Forvaltningen, men hvor budgettet grundet takstregler er konteret på dagtilbudsområdet under BØU. Medarbejdere der er ansat til borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet (under SVU) og Green Cities (under KMU) indgår ikke i Forvaltningens budget. Forvaltningens lønbudget anvendes til aflønning af direktionen og medarbejderne i Forvaltningens 13 teams: Borgerportalen Byggesags- og ejendomsteam Byrådssekretariat Børne-familieteam Dagtilbudsteam Jobcenterteamet Natur- og Miljøteam Løn og Personaleteam Planteam Skoleteamet Sundhedsteam Voksenrådgivning Økonomiteam Nøgletal på det administrative område for sammenlignelige kommuner giver en indikation af, at administrative udgifter i Allerød Kommune ligger en anelse højere end sammenlignelige 9

10 kommuner for budget På den baggrund anbefalede Forvaltningen, at der med virkning fra 1. januar 2012 sker en reduktion af Forvaltningens budget med samlet 12,0 mio. kr., heraf en reduktion af lønbudgettet på 9 mio. kr. En rammebesparelse på 3,3 mio. kr. vil betyde at Forvaltningens lønbudget pr. 1. januar 2012 samlet set er reduceret med 12,3 mio. kr. i forhold til budget Udmøntningen af rammebesparelsen vil ske på baggrund af et oplæg fra Direktionen. Kort beskrivelse af forslag til fremtidig service/ ydelse: Da der er tale om en rammebesparelse på Forvaltningens område vil der ikke blive peget på specifikke områder, eller konkrete forslag til fremtidig service/ydelser. I forbindelse med udmøntningen af besparelsen vil der ske en præcisering af Forvaltningens serviceniveau med henblik på at sikre sammenhæng mellem ressourcer og opgaveløsning. Konsekvenser (fordele/ulemper) Ikrafttræden Sammenligning med andre kommuner Rammebesparelsen vil betyde, at Forvaltningen på en lang række områder vil være nødsaget til at tage afsæt i lovens minimumsstandarder i forhold til den administrative opgaveløsning. I forlængelse af udmøntningen af rammebesparelsen vil der derfor skulle ske en præcisering af Forvaltningens serviceniveau med henblik på at sikre sammenhæng mellem ressourcer og opgaveløsning. Forvaltningens medarbejdere har gennemsnitligt en forholdsvis høj anciennitet, og dermed lange opsigelsesvarsler ofte 6-12 måneder. På grund af opsigelsesvarsels etc. vil eventuel rammebesparelse først have effekt pr. 1. januar Nøgletal på det administrative område for sammenlignelige kommuner kan give en indikation af at de administrative udgifter i Allerød Kommune før besparelsen på 12,0 mio. kr. lå forholdsmæssigt højt; Fælles adm. udgifter - før reduktion Skøn efter reduktion Allerød kr. pr. indb Sammenlign. gruppen kr. pr. indbygger

11 Antal Allerød borgere er Følgende kommuner indgår i sammenligningsgruppen: Gentofte, København, Egedal, Lyngby-Taarbæk, Vallensbæk, Rudersdal, Frederiksberg, Lejre, Gladsaxe og Roskilde. Dialog - Bilag - På baggrund af nøgletallene var det Direktionens vurdering at besparelsespotentialet på Økonomiudvalgets område samlet set er 12 mio. kr., heraf 9 mio. kr. vedr. løn Ovenstående nøgletalssammenligning viser kun et uddrag af de nøgletal der er tilgængelige på det administrative område. Hvis der ses på nøgletallene for de samlede administrative udgifter viser denne sammenligning, at der er et samlet besparelsespotentiale på 21,9 mio. kr. heri indgår blandt andet et beregnet potentiale på 2,7 mio. kr. vedr. kommunalbestyrelsesmedlemmer. Derudover er der et beregnet et potentiale under administrationsbygninger på 5,9 mio. kr., som skyldes at der under dette område udover drift af rådhuset er budgetteret med en udgift vedr. bygningsvedligeholdelsespulje på 8 mio. kr. Denne udgift er i forbindelse med budget til 1. behandling foreslået flyttet fra drift til anlæg, og vil derfor ikke fremgå som et besparelsespotentiale vedrørende administration. 11

12 Notat - besparelse på Økonomiudvalgets område Besparelsesanalyse på Økonomiudvalgets område I byrådets budgetstrategi indgår, at der skal udpeges mulige besparelser på op mod 17,2 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Ved en besparelse på 70 mio. kr. som Direktionen har anbefalet udgør Økonomiudvalgets andel 12 mio. kr. For at kunne realisere en besparelse i størrelsesordenen mio. kr. inden udgangen af 2011 besluttede Byrådet d. 29. april, at der med virkning fra 1. januar 2012 fastlægges en foreløbig besparelsesramme på 12,0 mio. kr. på Forvaltningens område. Besparelsen realiseres med en reduktion af lønomkostninger i Forvaltningen med 9 mio. kr., en besparelse på i alt 2 mio. kr. gennem nye indkøbsaftaler, samt en besparelse på 1 mio. kr. til øvrige administrative omkostninger. Der er endnu ikke truffet endelig beslutning om udmøntningen af besparelsen på 1 mio. kr. til øvrige administrative omkostninger, hvorfor de indgår i den samlede besparelsesanalyse som Byrådet skal tage stilling i forbindelse med behandling af budget På Byrådets budgetseminar skal der derfor tages stilling til besparelsesforslag på i alt 6,2 mio. kr. I dette notat gennemgås hovedtrækkene i udmøntningen af besparelsen som blev besluttet på byrådets møde d. 29. april; Reduktion af lønudgifter Forvaltningens organisering Klar-projekt Borgerservice Indkøbsbesparelser/udbudsstrategi Brugerbetaling og øgede indtægter Besparelsesforslag på de resterende 6,2 mio. kr. indgår i de analyser som Byrådet behandler i forbindelse med budgetseminaret. Reduktion af lønudgifter i Forvaltningen Som følge af Byrådets beslutning om reduktion af Forvaltningens lønsum på 9 mio. kr. er der sket en reduktion i lønbudgettet på ca. 10 %. Reduktionen i lønbudgettet er fordelt jævnt på hele på tværs af hele Forvaltningen. Beslutningen er udmøntet med 7 afskedigelser, 4 medarbejdere er vilkårsændret, således at de bliver ansat på nedsat tid. Den resterende del af besparelsen udmøntes ved at undlade at genbesætte konkrete stillinger i forbindelse med at medarbejdere har valgt at fratræde pga. alder eller lign. Udtræk fra lønsystemet pr. juni 2010 viser at der ultimo juni er 192 årsværk ansat i Forvaltningen. Fordelingen mellem de enkelte teams fremgår af oversigten. Antallet af årsværk omfatter ikke fuldt ud 10 % -besparelsen, da denne ikke er fuldt ud realiseret før 1. januar Derfor kan enkelte teams nuværende årsværk være identisk med normering i 2012, mens der ved andre teams vil være større difference. Dette vil afhænge af om besparelsen er løst ved at undlade at 12

13 genbesætte ledige stillinger, eller der fortsat udbetales løn til afskediget medarbejder. Årsværkene er angivet inklusiv elever, barselsvikarer, løntilskudsordninger med videre. Team Årsværk 2008 Årsværk 2009 Årsværk 2010 Årsværk 2011 Normering pr. 1. januar 2012 Byggesagsteam 9,53 9,26 8,22 7,41 7,41 Natur og Miljøteam 10,43 14,75 15,92 15,51 14,0 Planteam 6,69 7,27 7,13 6,13 5,4 Sundhedsteam 13,04 13,97 15,26 14,59 13,59 Dagtilbudsteam 4,0 5,0 4,4 4,4 4,4 Skoleteam 4,0 4,0 3,59 4,0 4,0 Børne- og 40,11 36,50 34,79 32,13 32,13 familieteam Borgerportal 16,27 16,29 16,77 14,62 13,87 Voksenrådgivning 17,59 17,48 18,91 17,52 16,52 Jobcenter 16,00 20,16 21,84 18,94 18,94 Løn- og 11,16 10,89 11,13 11,13 9,63 personaleteam Økonomiteam 17,24 17,17 15,63 13,92 13,92 Byrådssekretariatet 19,8 19,1 18,34 17,04 16,76 Total 185,86 191,84 192,38 178,34 170,57 I tallene er medregnet barselsvikarer. Dvs., at såvel barselsvikarer som medarbejdere på orlov indgår i tallene. Derudover er medarbejdere i løntilskudsordninger også omfattet. Som det fremgår, har der i perioden fra 2008 til 2010 været en stigning i antallet af årsværk på 6,52. Det skyldes bl.a., at det statslige jobcenter er blevet en del af forvaltningen, samt opnormeringen på Natur og Miljøområdet grundet Green Cities. Når 10 % reduktionen er fuld udmøntet primo 2012 er Forvaltningen total normeret til 171 årsværk, hvilket svarer til en reduktion på 19,29 årsværk i forhold til Forvaltningens organisering fremgår af bilag 1, hvor der også er en nærmere præsentation af de enkelte teams. En reduktion i Forvaltningens lønbudget i størrelsesorden 10 % kan ikke gennemføres uden reduktion og tilpasning af serviceniveauet. Forvaltningen har derfor fortsat arbejdet med arbejdsgangsanalysen (Klar-projekt) som blev aftalt i forbindelse med godkendelse af Forvaltning 2020 i Dette initiativ beskrives herunder. Klar-projektet I 2009 igangsatte Forvaltningen Klar-projektet. Projektet blev igangsat på baggrund af en forventning om, at mange medarbejdere i Allerød Kommune inden for de næste år ville forlade arbejdspladsen pga. alder. Allerød Kommune ønskede derfor at forberede sig til en situation, hvor færre medarbejdere skulle løse opgaverne. I forlængelse af reduktionen i Forvaltningens lønbudget er behovet for arbejdet med Klar-projekt understreget. 13

14 Projektet gennemføres med henblik på at Forvaltningens arbejdsgange effektiviseres. Det skal bl.a. ske ved at igangsætte et procesoptimeringsarbejde. Arbejdet skal dels have fokus på at udvælge de rigtige processer, det vil sige de processer der skaber de største effektiviseringsgevinster, dels at skabe en forbedringskultur gennem uddannelse af interne konsulenter der kan fortsætte procesoptimeringsarbejdet i samarbejde med aktivt deltagende teamkoordinatorer. Men det er afgørende, at kommunen også fremover har de nødvendige kompetencer i Forvaltningen og kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Det er ligeledes afgørende, at den høje grad af trivsel (minimum 85 % på udvalgte parametre) blandt medarbejderne i Forvaltningen fastholdes trods reduktionen i løn-budgettet. Formålet med projektet er, at; - at hente konkrete effektiviseringsgevinster - at tilvejebringe mulighed for, at kommunen kan løse sine opgaver ved anvendelse af færre medarbejdere - at Allerød Kommune selv kan fortsætte arbejdet med løbende at procesoptimere Afsættet for projektet er KL s Arbejdsgangsbank, som tager udgangspunkt i beskrivelser af, hvad kommunen som minimum skal foretage sig på et givent sagsområde i henhold til lovgivningen. Arbejdsgangsanalyserne er dermed med til at sikre; At borgere og brugere er trygge ved den kommunale service og administrative opgaveløsning. At den kommunale service er baseret på fagligt acceptable løsninger At der er ressourcer til at gøre det vi siger, vi vil gøre Det sidste punkt indgår tillige i KL-KTO aftalen I forbindelse med gennemførelse af Klar-projekt vil der derfor på udvalgte områder ske en præcisering af Forvaltningens serviceniveau. Alle teams i Forvaltningen skal foreløbig frem til sommeren 2011 arbejde med arbejdsgange med effektiviseringspotentiale. Det forventes, at der i forlængelse af dette arbejde vil skal foregå politiske drøftelser af bl.a. serviceniveau. De relevante politiske udvalg vil blive involveret, når der skal tages konkret stilling til fastlæggelse af serviceniveau. Borgerservice En afgørende forudsætning for at borgerne får en effektiv sagsbehandling med lavest mulig personaleomkostninger er, at Forvaltningen har en optimal udnyttelse af personalets ressourcer. Derfor er det nødvendigt, i forlængelse af 10 % besparelsen på Forvaltningens lønbudget, at kigge på anvendelsen af personalets ressourcer i forbindelse med betjeningen af kommunens borgere det gælder både i forhold til generel åbningstid i Borgerportalen, og kommunens telefonpolitik i øvrigt. Dertil kommer, at det i Økonomiaftalen for 2011 fremgår at Regeringen og KL er enige om at samle den objektive sagsbehandling i 3-5 sagsbehandlingscentre med virkning fra sommeren En samling af de objektive sagsbehandlingsopgaver vil give administrative besparelser på knap 300 mio. kr. om året. Hertil kommer en endnu ikke opgjort besparelse ved, at én samlet instans kan 14

15 opnå mere gunstige kontrakter på de relevante it-fagsystemer. Effektiviseringspotentialet tilfalder kommunerne, der også finansierer implementeringsomkostningerne. Som det fremgår af aftaleteksten finansierer kommunerne implementeringsomkostningerne ved indførelse af objektiv sagsbehandling. Forvaltningen vurderer derfor, at effektiviseringspotentialet på de anførte 300 mio. kr., svarende til 1,35 mio. kr. for Allerød Kommunes vedkommende, først kan realiseres fra 2. halvår Etableringen af sagsbehandlingscentre fra sommeren 2012 betyder, at Allerød Kommune skal afgive årsværk i henhold til lov om virksomhedsoverdragelse til ATP i Hillerød. Forventeligt kommer det til at dreje sig om 5-7 årsværk. Samlet betyder 10- % reduktionen og samlingen af den objektive sagsbehandling, at det kan være vanskeligt at opretholde den nuværende bemanding i borgerportalen og fastholde gældende telefonpolitik på længere sigt. Derfor anbefaler Forvaltningen, at byrådet december 2010 tager en drøftelse af den fremadrettede borgerbetjening både for at drøfte mulige effektiviseringsgevinster, men også for at sikre, at der fremadrettet er ressourcer til at gøre det vi siger, vi vil gøre. De overvejelser der blandt andet kan indgå i byrådets drøftelser er; Digitalisering fokus på selvbetjeningsløsninger I forbindelse med drøftelse af den fremadrettede borgerservice vil det være relevant at muligheden for yderligere digitalisering, herunder digitale selvbetjeningsløsninger som er den mest omkostningseffektive løsning. Blandt andet har KMD tidligere estimeret, at en henvendelse fra en borger ved fysisk fremmøde koster 150 kr., en telefonbetjening 50 kr., mens den digitale løsning blot koster 5 kr. Derudover kan overvejes en mere offensiv anvendelse af kommunens hjemmeside til at besvare ofte stillede spørgsmål og "guide" borgerne til de rette ressourcepersoner. Styrke samarbejdet med Allerød Bibliotek Forvaltningen foreslår samtidig at det allerede eksisterende samarbejde med Allerød Biblioteker udbygges med henblik på, at flere borgere guides til digitale løsninger. I dag bistår bibliotekerne fx med udstedelse af Digital Signatur til borgerne samarbejdet med Allerød Bibliotek kunne udvises så eksempelvis udstedelse af pas kan placeres på biblioteket. Som baggrund for drøftelserne har Forvaltningen har derfor iværksat en kortlægning af henvendelser i Borgerportalen i perioden maj, juni og juli. Kortlægningen skal sikre et retvisende billede af dels antallet af henvendelser fordelt på borgerportalens åbningstid, dels hvilke konkrete emner borgerne henvender sig omkring. For at sikre et mere retvisende billede af antallet af henvendelser vil kortlægningen blive gentaget i oktober måned. Kortlægningen vil danne baggrund for byrådets drøftelse. Indkøbsbesparelser /udbudsstrategi I henhold til Budgetforlig 2007 skal kommunen inden udgangen af 2010 spare kr. 7 mio. på effektivisering af kommunens indkøb og udbud. Indkøbsfunktionen har til dato effektiviseret indkøbsområdet svarende til en gevinstrealisering i størrelsesorden 7,8 mio. kr. med udgangen af

16 I forbindelse med udmøntningen af besparelsen på 12,0 mio. kr. forventes indkøbsområdet at realisere indkøbsbesparelser på yderligere 2 mio. kr.. Det forventes, at besparelsen kan realiseres gennem følgende udbud: rengøring rengøring på daginstitutioner m.fl. jobcenterydelser legetøj sportsudstyr måtteleje/-vask genbrugshjælpemidler (genudbud) revision (genudbud) Indkøbsfunktionen er pt. i gang med at udarbejde oplæg til det forestående arbejde med udbudsstrategi. I den forbindelse, vil der politisk kunnet blive peget på yderligere områder, der kan udbydes/udliciteres, med henblik på yderligere gevinstrealisering. Eventuelle besparelser ved udbudsstrategien er ikke beregnet, når der ses bort fra eventuel konkurrenceudsættelse af beredskabet. Forvaltningen anbefaler, at udbudsstrategien indgår sammen med digitalisering i en langsigtet effektiviseringsstrategi for Allerød Kommune. 16

17 Bilag 1: Oversigt over arbejdsopgaver/teams i Forvaltningen Borgerportalen Skat, folkeregister, sygesikring, pas, kørekort, pension, boligstøtte og boligsikring. Børnetilskud, børnefamilieydelser, børnebidrag og underholdsbidrag Generel guidning, orientering og vejledning om selvbetjeningsydelser Byrådssekretariatet Byrådsfunktionen servicering af det politiske niveau med borgmester, byråd, udvalg og nævn samt post til rådhuset Kommunikation intern og ekstern Indkøb udformning og administration af centrale retningslinjer for indkøb og udbud IT håndtering af kommunens IT mht. styring af budget, drift og udvikling. HR og arbejdsmiljø organisations- og ledelsesudvikling, servicering af Hovedudvalg. Forsikringer Kultur og fritid Byggeri og ejendom Myndighedsopgaver ifm. byggesagsbehandling. BBR, Ejendomsoplysninger og skødepåtegning Daglig drift af dagrenovation og øvrige affaldsordninger Børne- og Familieteamet Pædagogisk- psykologisk rådgivning efter folkeskoleloven Råd og vejledning til familier med børn med handicap Råd og vejledning til familier og børn med særlige behov Hjælpeforanstaltninger efter serviceloven Vejledning til forældre og personale i dagtilbud Dagtilbud Dagtilbudsområdet på 0-6 års området, herunder anvisning af pladser til daginstitutioner og dagpleje Støttepædagoger i dagtilbud Klubområdet. Jobcenter Hjælpe borgere hurtigst muligt tilbage på arbejdsmarkedet, støttet, fx flexjob, eller ustøttet Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Løn- og personale Generelle personaleforhold og personalejura, ansøgt og uansøgt afsked. Løn, ferie og fraværsadministration for alle medarbejdere i kommunen. Natur og Miljø Tilsyn på virksomheder og landbrug Vandforsyning, jordforurening og grundvandsbeskyttelse. Spildevand og affald. Naturbeskyttelse, agenda 21 og Green Cities 17

18 Planteam Lokalplaner, kommuneplan, GIS, byplanlægning Skoleteam Administration af kommunens folkeskoler og specialskoler. Administration af skolefritidsordninger fra klasse Sundhed Visitation af serviceydelser og boliger, forebyggende hjemmebesøg og tilsyn på ældreområdet. Serviceaftaler med regionen. Demensområdet og frivillighedsområdet. Forebyggelse. Hjælpemidler. Voksenrådgivning Råd og vejledning af voksne, herunder støtte til udsatte grupper, fx psykisk syge, misbrugere og hjemløse. Bevilling af handicapkompenserende ydelser. Behandling og udbetaling af kontanthjælp, barselsdagpenge, sygedagpenge og enkeltudgifter. Økonomi Overordnede og centrale opgaver vedrørende budget, regnskab, debitor og analyser. Udvikling af kommunens økonomistyring. 18

19 Forslag 3 Besparelsesbeløb årligt Hjemtagelse af brandslukningen til kommunalt brandvæsen og undersøgelse af muligheden for tværkommunalt samarbejde om brandslukningen Kr. 0,6 mio. Kommissorium ref. og Acadre KMU-4, 10/5451 Kort beskrivelse af nuværende service/ydelse: Kort beskrivelse af forslag til fremtidig service/ ydelse: Konsekvenser (fordele/ulemper) Kommunen har i dag en aftale med Falck om at varetage brandslukningen i kommunen. Falck stiller med brandfolk og slukningskøretøjer. Brandstationen er ejet af AK. AK har selv anskaffet redningskøretøj samt frigørelsesmateriel. Falck varetager opgaven ved hjælp af deltidsansatte brandfolk. Den del af redningsberedskabets opgaver der varetages af Falck er: Brandslukning Redning/frigørelse af fastklemte ved færdselsuheld Olie og kemikalieuheld De opgaver der i dag varetages af Falck hjemtages og de deltidsansatte brandfolk tilbydes ansættelse i AK. De ansatte brandfolk ansættes på samme vilkår som nuværende. En hjemtagelse af brandvæsenet vil passe godt ind i hele ideen bag oprettelsen af Allerød Service. Allerød Service har i dag ansat 3 medarbejdere der er deltidsansatte brandfolk. Det forventes, at der i fremtidige ansættelser vil blive lagt vægt på muligheden for at indgå som deltidsansat brandmand. Allerød Service er i gang med etablering af en kontrolcentral bl.a. til håndtering af tyverialarmer, tekniske alarmer mm. Denne kontrolcentral kan for få midler endvidere bruges til modtagelse af brandalarmer, udkald af brandvæsenet mm. En hjemtagelse af brandvæsenet vil kræve større administration og der skal indkøbes/leases brandslukningskøretøjer. Der vil være en relativ lang leveringstid på køretøjer, hvorfor det må forventes, at vi skal forlænge kontrakten med Falck i ½ år. Økonomi og ikrafttræden Den nuværende Falck kontrakt andrager kr ,- Kommunalt brandvæsen vil andrage kr ,- Den nuværende situation er, at kommunen har en kontrakt med Falck om, at stå for brandslukningen frem til Den tidligere aftale udløb allerede sidste år, men med det formål at skabe sammenhæng med kontrakten i Furesø kommune, blev den forlænget med et år. 19

20 Falck har meddelt at der må påregnes at en stigning på ca. 10 % ved en evt. fremtidig kontrakt om brandslukning. Omvendt kan man måske forvente at Falck vil strække sig langt for at bibeholde kontrakten med AK. AK skal, såfremt man ikke hjemtager brandvæsenet, tegne en ny kontrakt og er i den forbindelse forpligtiget til at sende dette i udbud. Det kan ikke nås at gennemføre et udbud den 1. januar Sammenligning med andre kommuner Rudersdal kommune har kommunalt brandvæsen i form af et 60 selskab med Hørsholm brandvæsen. Furesø kommune har fælles brandslukningskontrakt med AK. Furesø kommune er ved at færdiggøre udbudsmateriale og forventer at gennemføre udbud nu. Frederikssund kommune (Slangerup) har kommunalt brandvæsen i form af et 60 selskab med Frederiksværk kommune. Hillerød kommune har kontrakt med Falck. Nordsjællands Brandvæsen som er kommunalt dækker Helsingør by, Snekkersten, Espergærde, Tikøb, Hornbæk, Ålsgårde, Kvistgård, Nygård, Gurre, Fredensborg, Humlebæk, Kokkedal og Nivå. 31 kommuner varetager selv opgaven med brandslukning. 43 kommuner har kontrakt med entreprenør (læs Falck) 24 kommuner har delt brandslukningen mellem en kommunal del og anden privat entreprenør. Dialog Bilag Det er klart at Falck gerne vil bibeholde samarbejdet med AK, og ønske en dialog om et fortsat samarbejde. I lignende sager hvor kommuner er gået fra entreprise brandvæsen til kommunalt brandvæsen, har der nogle gange været forskellige aktioner for eller imod denne ændring. Da forslaget om at hjemtage brandvæsenet er offentligt kendt, har dette været drøftet blandt brandmandskabet. Der er generelt en positiv holdning blandt brandfolkene, og det forventes at de fleste i givet fald, vil overgå til et evt. kommunalt brandvæsen. Økonomisk opgørelse over forventede udgifter ved etablering af kommunalt brandvæsen (se næste side) Analyse udarbejdet af Bonnén: Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver 20

21 Bilag Økonomisk opgørelse over forventede udgifter ved etablering af kommunalt brandvæsen. Brandvæsen i alt Lønninger i alt pr. år kr Køretøjer leasing kr slukningstog fra nabo brandvæsen kr Drift af ktj i alt kr Uniformer, velfærd mv. I alt kr Administration, diverse kr ,42 Kommunalt brandvæsen personel og køretøjer. kr Falck kontrakt Pr. kvt. Brandkontrakt med Falck kr kr Difference kr

22 Notat om øget brugerbetaling og mindre tilskud Byrådet besluttede den 25. marts i forbindelse med vedtagelsen af kommissorierne for budget at Forvaltningen skulle kortlægge konsekvenserne af øget brugerbetaling og mindre tilskud. De fleste af disse muligheder er beskrevet i de kommissorier og analyser som fagudvalgene har behandlet. Forvaltningen har samlet alle forslag i nedenstående skema. For hvert forslag fremgår den størst mulige besparelse/indtægt og den af Forvaltningen anbefalede. Forslag Udvalg/ analyse Max. besparelse Anbefalet Besparelse 1. Højere byggesagsgebyrer TPU Privatisering af offentlige TPU villaveje 3. Betaling for belysning TPU private veje 4. Højere takst i SFO og SKU/ Ingen loft på SFO klubber 5. Højere takst for musikskolen 6. Mindre tilskud til foreninger: KIU-1 Ingen loft kr. fra 1. jan kr. fra 1. jan KIU kr kr. 7. Højere billetpriser for svømmehaller 8. Hæve egenbetaling for mad 9. Mindre befordringsgodtgørelse 10. Udlejning af kommunale bygninger 11. Højere bødetakster på bibliotekerne SVU kr. KIU SVU/BØU ØU/ 0 0 ØU/ 0 0 KIU 0 0 Ad 1: Højere byggesagsgebyrer Allerød Kommune ligger lavt sammenlignet med nabokommunerne. I forbindelse med besparelserne for 2010 blev gebyrerne øget midlertidigt. Notatet indeholder fire scenarier for en ny prisstruktur. Forvaltningen foreslår en model, hvor gebyrerne på de forskellige områder tilpasses niveauet i de øvrige kommuner. Det giver en forventet merindtægt på kr. I den sammenhæng skal det bemærkes, at områdets indtægt er konjunkturafhængig og nøje følger udviklingen i byggebranchen (se forslag 7 under TPUforslagene). 22

23 Ad 2: Privatisering af offentlige villaveje Nedklassificering eller privatisering af de villaveje, som i dag vedligeholdes af kommunen. Kommunen besluttede med budgetaftalen for 2009 at stoppe med vintervedligholdelse. Forslaget er beskrevet i forslag 3B under TPU-forslagene. Ad 3: Betaling for belysning private veje Opkrævning og betaling fra hver enkelt bolig skal ske via DONG Energy. Forslaget er beskrevet i forslag 1D under TPU-forslagene Ad 4: Højere takst i SFO Kommunen kan frit fastsætte forældrebetalingen i SFO, da disse er omfattet af Folkeskoleloven. Klubtilbud hører under Dagtilbudsloven, hvor der er en ramme for forældrebetaling på samme vis som for børnehaver og vuggestuer. Forslaget er beskrevet i forslag 15 under SKU-forslagene Ad. 5: Højere takst for musikskolen Forvaltningen har udarbejdet et forslag, hvor takten øges med 5 pct. i 2011 og yderligere 5 pct. i Det giver en indtægt på kr. fra 2011 og yderligere kr. fra Forslaget er beskrevet i forslag 2b under KIU-forslagene Ad 6: Mindre tilskud til foreninger Kultur- og Idrætsudvalget Kommunen er forpligtet til at udbetale aktivitetstilskud (Allerødordningen), men niveauet kan kommunen selv fastlægge. For hver 10 kr. tilskuddet sænkes opnås en besparelse på kr. Der ydes i dag et tilskud på 500 kr. pr. medlem under 25 år. Tilskuddet er de to sidste år sænket med 26 kr. samlet. I "anbefalet besparelse" er der, jf. den udarbejdede analyse, peget på en besparelse på 25 kr. pr. medlem svarende til kr. Det samlede budget til aktivitetstilskud er på ca. 3 mio. kr. Forslaget er beskrevet i forslag 3c under KIU-forslagene Kommunen skal i lokaletilskud yde et tilskud på minimum 65 % af foreningernes udgifter med forskellige reduktioner. Forvaltningen har beregnet en makismal besparelse på kr. Forslaget er beskrevet i forslag 3d under KIU-forslagene. Kommunen skal give støtte til aftenskoleundervisning (AOF, LOF m.fl.). Forvaltningen foreslår en reduktion af tilskuddet på kr. Forslaget er beskrevet i forslag 3f under KIU-forslagene. Sundheds- og Velfærdsudvalget Mindre tilskud til Ældrerådet

24 Forslaget er beskrevet i forslag 4 under SVU-forslagene. Tilskud til Hyggeklubber kr. Filmklub Pensionister Forslaget er beskrevet i forslag 4 under SVU-forslagene. Ad 7 Højere billetpriser for svømmehaller Budgettet har i flere år været sat for højt. I 2009 var der budgetteret med en indtægt på kr. Den reelle indtægt var kr. Forvaltningen foreslår en justering af priserne som forventes at give en samlet indtægt på ca , dvs kr. mere end indtægten i Det er dog usikkert om forhøjelsen af billetprisen kan genere denne ekstraindtægt. Ad 8 Hæve egenbetaling for mad Regeringen har fastlagt et loft for egenbetaling for mad. I forbindelse med besparelserne vedtaget i juni 2010 blev egenbetalingen hævet til regeringens loft. Området henhører under SVU. På Børneudvalgets område er der endvidere beregninger vedrørende forældrefinansieret frokost i vuggestuerne. Ad 9 Mindre befordringsgodtgørelse Kommunen anvender ca. 1,2 mio. kr. til befordringsgodtgørelse for ansattes kørsel i egen bil. Udgangspunktet er statens takster på området. Ved et nærmere gennemsyn af fordelingen af udgiften, kan Forvaltningen ikke anbefale at ændre regelsættet på området. Det skyldes særligt hensynet til medarbejdernes fleksibilitet samt overenskomstaftaler som kommunen er forpligtet til at overholde. Denne aftale er indgået mellem parterne for bl.a. at give kommunen og medarbejderne et redskab til at varetage den tjenstlige kørsel som er forbundet med at få kommunen til at fungerer optimalt. En generel regel om at der skal anvendes kollektiv transport i stedet for egen bil vurderer Forvaltningen vil være væsentligt dyrere for kommunen, idet det øgede tidsforbrug overstiger udgiften til godtgørelsen. Det kan af økonomiske grunde ikke anbefales at indkøbe flere kommunale biler for at reducere udgiften til befordringsgodtgørelse. Forvaltningen foreslår at det indskærpes overfor virksomhedsledere og teamkoordinatorer at kørsel i egen bil kun sker, når alternativet, fx kollektiv transport, er dyrere samlet set. Ad 10 Udlejning af kommunale bygninger Arbejdet med at optimere kommunens anvendelse af egne bygninger indgår i analysen af bygningsanvendelsen, som hører under Klima- og Miljøudvalget. 24

25 Ad 11 Højere bødetakster på bibliotekerne Gebyr-taksterne har ikke været justeret i flere år. En stigning i taksterne vil ikke nødvendigvis føre til øgede indtægter, da folk bliver bedre til at aflevere når bøden er højere. Desuden varsler biblioteket tre dage før materialer skal afleveres. Herudover kan materialerne fornys hjemmefra over nettet. Biblioteket foreslår følgende ændringer: 1) Overskridelse af afleveringsfristen med 1-14 dage: Fra 10 til 20 kr. for voksne. For børn fastholdes 10 kr., hvilket er loftet, jf. Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed. 2) Overskridelse af afleveringsfristen med 36 dage: Fra 200 til 230 kr. for voksne. 25

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 3 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Udmøntning af effektiviserings- og besparelseskrav i budget 2015-2018 Budget 2015-2018 hviler på en forudsætning om, at der realiseres

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30.

Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. ALLERØD KOMMUNE Skoleudvalget Møde nr. 32 Mødet blev holdt mandag den 22. oktober 2012 på Rådhuset i Lokale nr. 87. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:30. Medlemmer: Nikolaj Bührmann (F), Birgitte

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

BØU kr kr kr kr.

BØU kr kr kr kr. Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Brugerbetaling Betaling af udgifter i forbindelse

Læs mere

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011

Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Bilag 1 Svar på politiske spørgsmål om tandplejen 2011 Til: Børn- og Skoleudvalget Fra: Center for Udvikling, Effektivisering og Kommunikation Svar på politiske spørgsmål vedr. tandplejen 2011 I forbindelse

Læs mere

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud:

Referat. Allerød Kommune. Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015 i mødelokale H. Afbud: Referat Allerød Kommune Personale Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 9. september 2015 Hovedudvalget afholder møde den 7. september 2015

Læs mere

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse

Tandplejen. Forslag til besparelse budget Indholdsfortegnelse Tandplejen. Forslag til besparelse budget 2016-2019. Indholdsfortegnelse Forslag 1 Forlængelse af undersøgelsesintervaller...2 Forslag 2 Første besøg for 1½ årige bortfalder...4 Forslag 3 Forlængelse af

Læs mere

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Udfyld beløb i hele kr. i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter. Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab

Udfyld beløb i hele kr. i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter. Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab Udfyld beløb i hele i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab 2015 2016 2017 2018 SFO - Justering af åbningstider, således at der reduceres

Læs mere

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012

UDVALG FOR BØRN OG UNGE. 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 Dagtilbudsområdet: 1.000 kr. 2009 2010 2011 2012 1.Åbningstid på 50 t. -765.000-765.000-765.000-765.000 2. Udvidet åbning - private -116.000-116.000-116.000-116.000 3. Privat pasning u/24 uger -94.000-94.000-94.000-94.000

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver

NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets opgaver Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 252743 Brevid. 1981093 Ref. MAWA Dir. tlf. 46 31 30 67 Mariewaar@roskilde.dk NOTAT: Konklusioner på fordelingsregnskab og analyse af brandvæsenets

Læs mere

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab

23. februar Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab Kommissorium for projekt Nyt forsyningsselskab 1. Mål og idégrundlag På baggrund af en række gennemførte analyser i 2015 af potentialerne ved øget samarbejde på forsyningsområdet (primært vand- og spildevandsområdet)

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter

Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer Overblik over maksimalt besparelsespotentiale. Indtægter - = merindtægter Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Fordele og ulemper ved områdeledelse i Allerød kommune Kommissorium nummer BØU - 01 Acadre sagsnummer 11-9827 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D

Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot

NOTAT. Allerød Kommune. For-analyse fælles hjælpemiddeldepot NOTAT Allerød Kommune Sekretariat For-analyse fælles hjælpemiddeldepot Furesø og Ballerup Kommuner har i forsommeren 2012 behandlet forslag om etablering af fælles hjælpemiddeldepot. Sagen blev behandlet

Læs mere

Behandles i Økonomiudvalg december 2014.

Behandles i Økonomiudvalg december 2014. NOTAT Allerød Kommune Direktionen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 Opfølgning på Forlig om budgettet for Allerød 2015-2018 Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2015 2018 har Borgmesteren anmodet

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. Alle beløb er vist i kr. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet, Skole og Familie samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst Bemærkninger BUDGET 2017-20 XXXUDVALG REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Bemærkninger 006.00.01 Administration -1.383-1.383-1.383-1.383 Byråd 1 Tidsskrifter

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner

Den fælles Dagsorden Møde nr.: ex. 23 Beredskabskommission for med Den: 29.09.2014 Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 Kommuner Rudersdal og Hørsholm vedtagelser Side: 1 MØDESTED: Rudersdals Rådhus, Øverødvej 2., 2840 Holte Mødelokale 1 TIDSPUNKT: Mandag den 29. september, kl. 13.00 kl. 14.00 BEMÆRKNINGER: Ekstraordinært møde,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 38 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Administration/stabe Strukturtilpasning Engangsbesparelse - Fællessekretariatet Økonomiudvalg

Læs mere

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen.

Dette notat indeholder en kort beskrivelse af forslag til budgetprocedure herunder forslag til selve tids- og aktivitetsplanen. Vedrørende: Budgetprocedure 2016-19 Sagsnavn: Budget 2016-19 Sagsnummer: 00.01.00-S00-6-14 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato: 27-03-2015 Sendes til: Økonomiudvalget

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77.

Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den 8. juni 2011, kl. 10, lokale 77. Dato 03-06-2011 Sagsbehandler Hanne Rasmussen Telefon nr. 7257 7397 Mail hra@jammerbugt.dk Dokument nr. 2011-76271 Sags nr. 1849-17630 Dagsorden/ referat af møde i MED-udvalget for Rådhuset, Aabybro den

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt

LANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i

Læs mere

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område

Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område Samlet oversigt over forslag til budgetreduktioner på s område Nr. Løsninger på forventet merforbrug - i mio. kr. Politikområde 2017 2018 2019 2020 1 Øge antal af antal sager pr. sagsbehandler - Børn -0,5-0,5-0,5-0,2

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal

Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Fælles jobcenter for Allerød og Rudersdal Marts 2011 Et jobcenter har til formål at hjælpe borgere tilbage i arbejde hurtigst muligt, og at hjælpe virksomheder med at fastholde og skaffe arbejdskraft.

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Notat Vedrørende Budgetnotat

Notat Vedrørende Budgetnotat Bilag 2E Vedrørende Budgetnotat Barn/voksenfaktor og andelen af pædagogisk uddannet personale I forlængelse af aprilseminaret har administrationen modtaget en bestilling på en redegørelse for normeringen

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter.

1. Beskrivelse af forsøget Problemstilling Fredensborg Kommune ønsker at overgå til udelukkende at gøre brug af digitale blanketter. Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Digitale blanketter 100% Dato for ansøgning 1. august 2011 Startdato 1. januar 2012 Slutdato 31. december

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Præsentation af fakta og nøgletal 2010

Præsentation af fakta og nøgletal 2010 Præsentation af fakta og nøgletal 2010 LIBU Side 1 02-03-2011 BYRÅDETS SERVICEMÅL (1999): DAGINSTITUTIONER OG DAGPLEJE (0-6 ÅRIGE) 4 POLITISKE MÅL FOR KOMMUNENS DAGTILBUD (1999) 5 TAKSTPOLITIK 6 LUKKEDAGE

Læs mere

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen

Rådhus 2015. Direktionen. Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Udviklings- og effektiviseringsstrategi for administrationen Rådhus 2015 Projektbeskrivelse Direktionens udviklings- og effektiviseringsstrategi har til formål at effektivisere den administrative drift

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere