Benchmark. Fase 2 Gynækologi-obstetrik. August Region Midtjylland Sundhedsplanlægning og Koncernøkonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmark. Fase 2 Gynækologi-obstetrik. August Region Midtjylland Sundhedsplanlægning og Koncernøkonomi"

Transkript

1 Benchmark Fase 2 Gynækologi-obstetrik August 2010 Midtjylland Sundhedsplanlægning og Koncernøkonomi

2 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion og resultater Baggrund Formål Fremgangsmåde Rapportens indhold Opdatering af centrale nøgletal fra fase 1-analysen Præsentation af de gynækologisk/obstetriske afdelinger Udvikling over tid Udvikling fra 2007 til 2009 på de gynækologisk/obstetriske afdelinger SPC-analyse vedr. fødsler Udvalgte nøgletal på afdelingsniveau Benchmark på de gennemsnitlige liggetider Benchmark i forhold til antal unikke behandlede cpr numre Benchmark på produktivitet Benchmark indenfor operationstyperne Omkostningsdatabasen Opgørelse over kvalitetsindikatorer Bilag Beskrivelse af afgrænsning af data samt nøgletalsbeskrivelser Opdatering af nøgletal fra fase Beskrivelse af de gynækologisk/obstetriske afdelinger SPC-analyse vedr. fødsler En udgiftsanalyse på de gynækologisk/obstetriske afdelinger i Midtjylland i Nøgletal oversigt med alle de gynækologisk/obstetriske afdelinger i Midtjylland Nøgletal for fertilitetsområdet i Midtjylland Nøgletal for sammenlignelige afdelinger uden for Midtjylland Resumé fra årsrapport Tidlig graviditet og abort Sundhedsstyrelsens fødselsregister Resumé fra årsrapport Dansk urogynækologisk Database Gynækologiske afdelinger LUP data Side 2

3 Benchmark fase 2 Gynækologi/obstetrik shuset Viborg Koncernøkonomi, Analyse og Finans Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Introduktion og resultater 1.1. Baggrund Som en opfølgning på budgetforlig 2010 blev der beskrevet en række opgaver, som skulle sikre gennemførelse af budgetforliget. En af opgaverne var benchmarkanalyser af effektivitet, kvalitet og serviceniveau, som srådet blev præsenteret for den 24. februar Benchmarkanalysen blev gennemført indenfor somatikken, psykiatrien, primær sundhed, det præhospitale område og administrationen. På den overordnede screening er Midtjylland placeret pænt i forhold til sammenligningsgrundlaget. Der er dog peget på enkelte områder, som bør indgå i en nærmere analyse i fase 2. Inden for somatikken blev der lagt op til nærmere analyse på følgende tre sygdomsområder: Fødsel, barsel og sygdomme under svangerskab. Sygdomme i muskel-skeletsystemet og bindevæv (primær ortopædkirurgi). Sygdomme i kredsløbsorganerne (dette område er til dels belyst i Benchmarkanalyse af det medicinske område (srådet 24. februar 2010), der dækker langt de fleste behandlinger i denne gruppe). Årsagen til udvælgelsen af netop disse tre områder er, at der er en højere DRG-værdi pr. indbygger end regionens andel af bloktilskuddet og stort volumen i de valgte grupper. Benchmarkanalyserne i fase 1 tyder ikke på, at der er lette løsninger, hvor regionen har en betydelig større behandlingsindsats og/eller lav produktivitet. I en økonomisk sammenhæng er det interessant, om der er mulighed for at reducere behandlingsindsatsen på udvalgte områder på en måde, så det ikke medfører en tilsvarende stigning i udgifter til det frie valg og det udvidede frie valg, eller som vil redu-

4 cere statens betalinger fra aktivitetspuljen. Nærværende rapport vedrører analyser på det gynækologiske/obstetriske område, herunder fødsel, barsel og sygdomme under svangerskab Formål Det overordnede formål med analyserne i fase 2 er en nærmere afdækning af årsagen til det høje forbrug af sundhedsydelser i de udvalgte sygdomsgrupper i fase 1. Ved at se på data på hospitalsniveau vil eventuelle forskelle blive fremhævet. I den videre proces er det muligt for det enkelte hospital at undersøge egen forskellighed i forhold til de andre og lære af de bedste eller der kan igangsættes fælles analyser med henblik på at implementere best practice Fremgangsmåde Fase 2 analyserne indenfor den somatiske del er forankret i Sundhedsplanlægning og Koncernøkonomi. Undervejs i processen har der været dialog med relevante parter på hospitalerne ligesom Klinikforum har været underrettet om fremdriften i processen. Der er i fase 2 arbejdet med data for hele 2009 i modsætning til fase 1, hvor det kun var data for 1. halvår af For flere detaljer omkring afgrænsning af data og beskrivelse af nøgletallene se bilag Rapportens indhold I nærværende rapport er præsenteret de væsentligste resultater fra analyserne på det gynækologisk/obstetriske område, mens mere omfattende og til tider tekniske dele er placeret i bilag. Indledningsvis er analysen i fase 1 gentaget, nu udvidet med data fra hele 2009 og med gruppering af de ambulante data. Midtjyllands behandlingsindsats pr. indbygger for sygdomsgruppen fødsel, barsel og sygdomme under svangerskab er på indeks 102,7 og dermed 6,2 indekspoint over regionens andel af bloktilskuddet korrigeret for produktivitet. Sygdomsgruppen er derfor stadig relevant at analysere nærmere. På hospitalerne er behandlingen af patienterne organiseret i forhold til afdelinger og hver afdeling behandler flere sygdomsgrupper. På den baggrund er analysen udvidet fra at omhandle en enkelt sygdomsgruppe til at omfatte al aktivitet på de gynækologisk/obstetriske afdelinger i Midtjylland. Der er analyseret en række nøgletal, som på nogle områder viser forskelligheder mellem afdelingerne. 2. Opdatering af centrale nøgletal fra fase 1-analysen Nogle af de centrale nøgletal fra fase 1 er opdateret med data fra hele 2009, og med det ambulante område fordelt på samme sygdomsgrupper, som de stationære data. I fase 2 bliver alle de ambulante behandlinger, der vedrører de udvalgte sygdomsgrupper, taget med og ikke kun gråzonegrupperne, som var tilfældet i fase 1. Af den nedenstående Tabel 1 fremgår de fem regioners ambulante og stationære DRG-værdi pr. indbygger indekseret i forhold til landsgennemsnittet. Side 4

5 Tabel 1: MDC gruppe 14: Fødsel, barsel og sygdomme under svangerskab for 2009 Indeks på enkelte nøgletal Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Ambulant DRG værdi pr. indbyggere 70,9 99,9 86,1 118,3 103,9 100,0 Stationær DRG værdi pr. indbyggere 90,1 103,3 89,9 117,1 82,1 100,0 Samlet DRG værdi pr. indbyggere 86,7 102,7 89,3 117,3 86,0 100,0 Andel af bloktilskud korrigeret for produktivitet 97,3 96,5 102,0 100,5 102,1 100,0 Kilde: Dataudtræk fra E-sundhed 19. maj 2010, afgrænsningen er defineret i bilag 2 kapitel 4 Som det fremgår af Tabel 1, er Midtjyllands behandlingsindsats pr. indbygger på indeks 102,7 og dermed 6,2 indekspoint over regionens andel af bloktilskuddet korrigeret for produktivitet. Med data for hele 2009 og med gruppering af de ambulante behandlinger ligger Midtjylland fortsat over andelen af bloktilskuddet. Dermed er det stadig relevant at analysere MDC 14 nærmere. For flere detaljer omkring opdatering af nøgletal fra fase 1-analysen se bilag Præsentation af de gynækologisk/obstetriske afdelinger I fase 1 var udgangspunktet for regionsopdelingen borgerens bopælsregion og MDCgrupperne, som er en inddeling af behandlingerne i forhold til sygdomsgrupper. I fase 2 skal vinklen også være behandlingsregionen. På den måde kommer analysen på hospitals- og afdelingsniveau. Det er hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i en afdelingsafgrænsning, da det er den måde behandlingerne bliver organiseret på hospitalerne. Det er samtidig valgt at udvide analysen fra at medtage behandling indenfor MDC-gruppe 14 Fødsel, barsel og sygdomme under svangerskab til at omfatte alle behandlingerne på de gynækologiske/obstetriske afdelinger på hospitalerne i Midtjylland. I benchmarkanalysen er de gynækologisk/obstetriske afdelinger med fra følgende hospitaler: shospitalet Silkeborg, shospitalet Horsens, Hospitalsenheden Vest (med obstetrisk afdeling i Holstebro og gynækologisk/obstetrisk afdeling i Herning), shospitalet Randers (med nogle ambulatoriedage i Grenaa), shospitalet Viborg og Århus Universitetshospital Skejby. I det efterfølgende er afdelingerne benævnt: Silkeborg, Horsens, Vest, Randers, Viborg og Skejby. Fordelingen mellem MDC-grupper på hospitalernes gynækologiske/obstetriske afdelinger er illustreret i det efterfølgende diagram. Side 5

6 Figur 1 Aktiviteten i 2009 på de gynækologiske/obstetriske afdelinger fordelt i forhold til MDCgrupper 100% 80% 60% 40% 20% 0% Silkeborg Horsens Viborg Randers Vest Skejby Midtjylland MDC 13 Sygdomme i kvindelige kønsorganer MDC 15 Sygdomme i perinatalperioden MDC 11 Nyre og urinvejssygdomme Øvrige MDC-grupper MDC 14 Fødsel, barsel og sygdomme under svangerskab MDC 6 sygdomme i fordøjelsesorganerne MDC 23 Øvrige Kilde: SAS-projektet Indledende benchmark, som henter data fra BENCH_DRG_STA og BENCHMARKDATA_AMB_MDC Note: Aktiviteten på Skejby Sygehus er incl. fertilitet Da DRG-grupperingen og dermed inddeling i MDC-grupper ikke bliver anvendt i afdelingernes dagligdag i forhold til beskrivelse af aktiviteten og planlægning af arbejdet, udvides datamaterialet, der indgår i benchmarkanalysens fase 2, til at omfatte den samlede aktivitet på de gynækologisk/obstetriske afdelinger. På de gynækologisk/obstetriske afdelinger foregår aktiviteten både i stationært og ambulant regi. Af hensyn til at have et så ensartet sammenligningsgrundlag som muligt er aktivitet vedr. fertilitet ikke med 1. Aktivitetstal for de gynækologiske/obstetriske afdelinger er præsenteret i nedenstående tabel. 1 Aktiviteten på fertilitetsafsnittene er registreret under SKS-koderne og på henholdsvis shospitalet Horsens og Viborg. På Skejby Sygehus er det ikke umiddelbart muligt at afgrænse fertilitetsambulatoriet i datamaterialet fra E-Sundhed. I stedet er metoden beskrevet i bilag 1 Beskrivelse af afgrænsning af data samt nøgletalsbeskrivelser s. 3 anvendt. Side 6

7 Tabel 2 Aktivitetsnøgletal for de gynækologisk/obstetriske afdelinger i 2009 Silkeborg Horsens Viborg Randers Vest Skejby Midtjylland Antal udskrivninger Antal sengedage Antal ambulante besøg Antal fødsler Kilde: SAS-projektet Samlet gynobs290310, som henter data fra BENCH_DRG_STA og BENCH_DRG_AMB, bilag 7 Skejby har langt den største gynækologisk/obstetriske afdeling i Midtjylland. Størrelsesmæssigt kan de øvrige gynækologisk/obstetriske afdelinger med rimelighed sammenlignes i benchmarken. Fødslerne i Vest er fordelt med i Holstebro og i Herning. Det er vurderet, at behandlingerne på de private hospitaler på det gynækologisk/obstetriske område er af et så minimalt omfang, at det ikke er analyseret nærmere. En yderligere præsentation af de gynækologisk/obstetriske afdelinger på hospitalerne i Midtjylland er i bilag Udvikling over tid 4.1. Udvikling fra 2007 til 2009 på de gynækologisk/obstetriske afdelinger Nederst i bilag 8 er præsenteret en række nøgletal for årene 2007, 2008 og Centrale elementer af disse nøgletal vil i dette kapitel blive analyseret nærmere. Afgrænsninger er beskrevet i bilag 1. Værdiangivelserne er alle på baggrund af takstsystem Det er et generelt mål for udviklingen i aktiviteten at omlægge ukomplicerede indlæggelser til ambulant behandling og ukomplicerede ambulante besøg til praksissektoren. Med andre ord er det ideelle scenarie en høj værdi pr. udskrivning og pr. ambulant besøg og en lav gennemsnitlig liggetid. I Tabel 3 er angivet den procentvise udvikling i antal ambulante besøg, udskrivninger og unikke cpr-numre fra 2007 til For helhedens skyld er tillige angivet 2009-tallet for de tre nøgletal. Ændringsprocenterne er beregnet på baggrund af gennemsnit for henholdsvis 2007 og Data for 2008 er i denne sammenhæng udeladt, delvist som følge af konflikten på sundhedsområdet i foråret Tabel 3: Udvikling fra 2007 til 2009 for antal ambulante besøg, udskrivninger og unikke cprnumre på de gynækologiske/obstetriske afdelinger i Midtjylland Silkeborg Horsens Vest Randers Viborg Skejby RM Antal ambulante besøg excl. MG Ændring i ,9% 0,5% -6,3% -1,1% 15,6% 7,2% 2,3% Antal udskrivninger Ændring i ,7% 6,3% -14,5% -3,1% 2,4% 5,4% -1,8% Unikke cpr samlet Ændring i ,6% 4,9% -9,0% 6,3% 8,2% 8,6% 1,7% Kilde: SAS-projekt Samlet gynobs unikke , der henter data fra BENCH_DRG_AMB og BENCH_DRG_STA, bilag 8 Side 7

8 Antallet af ambulante besøg er steget med 2,3% i regionen som helhed, men det tal dækker over udviklinger fra et fald i antal ambulante besøg i Vest på 6,3% til en stigning i Viborg på 15,6%. Modsat er antallet af udskrivninger faldet fra 2007 til 2009 med 1,8% på regionsniveau, med variation fra et fald i antal udskrivninger i Silkeborg og Vest på mere end 14% til stigning på 6,3% i Horsens. Samlet set er der behandlet 1,7% flere unikke cpr-numre i 2009 i forhold til Dette dækker over at Silkeborg og Vest har behandlet ca. 9% færre unikke cpr-nr. mens de øvrige hospitaler har øget antallet med 5-9%. Udviklingen i den samlede aktivitet er illustreret i Figur 2. Figur 2: Udvikling fra 2007 til 2009 for antal udskrivninger, ambulante besøg og unikke cprnr. på de gynækologisk/obstetriske afdelinger 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Silkeborg Horsens Vest Randers Viborg Skejby RM Antal ambulante besøg excl. MG90 Antal udskrivninger Unikke cpr samlet -10,0% -15,0% -20,0% Kilde: SAS-projekt Samlet gynobs unikke , der henter data fra BENCH_DRG_AMB og BENCH_DRG_STA, bilag 8 Figuren tydeliggør, at der er stor variation i hvordan udviklingen på disse nøgletal har været på de enkelte hospitaler. Randers har behandlet flere unikke cpr.numre, men med færre ambulante besøg og indlæggelser. Silkeborg og Vest har haft et stort fald i både antal udskrivninger og antal unikke cpr-nr. Antallet af ambulante besøg er også faldet begge steder, dog ikke i samme procentvise omfang. Horsens, Viborg og Skejby har en stigning på alle tre nøgletal. Mest markant er væksten i antal ambulante besøg i Viborg. I Tabel 4 er vist nøgletal for antallet af sengedage og gennemsnitlige liggetider på de enkelte afdelinger i 2009 sammen med den procentvise udvikling, der har fundet sted fra 2007 til 2009 på de to nøgletal. Tabel 4: Udvikling fra 2007 til 2009 for antal sengedage og gennemsnitlig liggetid på de gynækologisk/obstetriske afdelinger Silkeborg Horsens Vest Randers Viborg Skejby RM Antal sengedage Ændring i ,9% -12,5% -28,5% -13,5% -13,8% -6,2% -17,0% Genemsnitlig liggetid ,0 2,1 2,6 2,4 2,3 2,4 2,3 Ændring i ,7% -17,7% -16,4% -10,7% -15,8% -11,0% -15,5% Kilde: SAS-projekt Samlet gynobs unikke , der henter data fra BENCH_DRG_AMB og BENCH_DRG_STA, bilag 8 Side 8

9 Antal sengedage og den gennemsnitlige liggetid er de to nøgletal i dette kapitel, hvor der ses de største ændringer i perioden fra 2007 til Samlet set er antallet af sengedage faldet med 17% og den gennemsnitlige liggetid er 15% kortere i 2009 i forhold til Alle afdelingerne har oplevet et fald for begge nøgletal, dog ses et større fald i Silkeborg og til dels i Vest end på de øvrige hospitaler. De gennemsnitlige liggetider i forbindelse med fødsler (aktionsdiagnose DO80-DO84) er analyseret nærmere i bilag 4 ved brug af Statistisk processtyring (SPC). Det kan bemærkes at Horsens, Viborg og Skejby har et øget antal udskrivninger (Tabel 3), og samtidig et fald i antal sengedage og den gennemsnitlige liggetid. I Tabel 5 er vist værdien pr. ambulant besøg og værdi pr. udskrivning for 2007 og Nøgletallene for både 2007 og 2009 er indekseret i forhold til gennemsnittet for Midtjylland i Ændringen for begge nøgletal er beregnet for hvert hospital og er illustreret i Figur 3. Da det er ideelt at have så høj værdi som muligt pr. ambulant besøg og pr. udskrivning, kan en positiv ændring i de to nøgletal tolkes som at udviklingen går i den ønskede retning i form af omlægning af lette stationære behandlinger til ambulant behandling. Tabel 5: Udvikling fra 2007 til 2009 i værdi pr. ambulant besøg og værdi pr. udskrivning på de gynækologisk/obstetriske afdelinger Silkeborg Horsens Vest Randers Viborg Skejby RM Værdi pr. ambulant besøg Værdi pr. udskrivning ,935 2,178 2,201 2,150 2,076 2,322 2, ,929 2,220 2,181 2,231 1,992 2,468 2,242 Indeks Indeks Ændring i % -0,3% 1,9% -0,9% 3,8% -4,1% 6,3% 2,5% ,846 18,293 18,374 16,579 16,044 17,301 17, ,680 17,036 17,841 17,482 15,944 17,153 17,081 Indeks Indeks Ændring i % -1,0% -6,9% -2,9% 5,4% -0,6% -0,9% -1,2% Kilde: SAS-projekt Samlet gynobs unikke , der henter data fra BENCH_DRG_AMB og BENCH_DRG_STA, bilag 8 Figur 3: Procentvis ændring fra 2007 til 2009 i indeks for værdi pr. ambulant besøg og pr. udskrivning 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% Silkeborg Horsens Vest Randers Viborg Skejby RM Ændring værdi pr. amb.besøg Ændring værdi pr. udskrivning -4,0% -6,0% -8,0% Kilde: SAS-projekt Samlet gynobs unikke , der henter data fra BENCH_DRG_AMB og BENCH_DRG_STA, bilag 8 Side 9

10 Randers har haft den største positive udvikling i værdi pr. udskrivning, mens Skejby har den største positive udvikling i værdi pr. ambulant besøg. Modsat har Viborg det største fald i værdi pr. ambulant besøg og Horsens har det største fald i værdi pr. udskrivning. Tabel 6: Udvikling fra 2007 til 2009 i den samlede værdi for henholdsvis ambulant og stationær behandling og samlet på de gynækologisk/obstetriske afdelinger Silkeborg Horsens Vest Randers Viborg Skejby RM Værdi ambulant (i kr.) Ændring i ,2% 2,4% -7,1% 2,6% 10,9% 14,0% 4,9% Værdi stationær (i kr.) Ændring i ,5% -1,0% -16,9% 2,1% 1,7% 4,5% -3,0% Værdi samlet (i kr.) Ændring i ,5% 0,3% -13,5% 2,3% 4,4% 8,0% -0,1% Kilde: SAS-projekt Samlet gynobs unikke , der henter data fra BENCH_DRG_AMB og BENCH_DRG_STA, bilag 8 De procentvise ændringer for den samlede værdi for både stationær og ambulant behandling på de gynækologiske/obstetriske afdelinger fra 2007 til 2009 deler afdelingerne i to grupper: Silkeborg og Vest har oplevet et fald på mere end 10% i den samlede værdi, hvor det især er det stationære område, der giver anledning til den negative ændring. De øvrige afdelinger har haft en værdistigning mellem 0,3% og 8%, hvor det er det ambulante område der procentvist er ændret mest. I Figur 4 er ændringerne i den samlede værdi sat i forhold til ændringerne i antal unikke cprnumre, der har været i behandling. Den samlede værdi henover perioden er i regionen som helhed stort set uændret, til trods for at der er behandlet flere unikke patienter (cpr-nr.). Her er der taget højde for at nogle patienter er behandlet på flere afdelinger. Hver patient tæller kun med én gang på regionsniveau. Figur 4: Udvikling fra 2007 til 2009 for den samlede værdi og antallet af unikke cpr-nr. på de gynækologiske/obstetriske afdelinger 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Silkeborg Horsens Vest Randers Viborg Skejby RM værdi samlet (i kr.) Unikke cpr samlet -10,0% -15,0% Kilde: SAS-projekt Samlet gynobs unikke , der henter data fra BENCH_DRG_AMB og BENCH_DRG_STA, bilag 8 Side 10

11 For de fleste af afdelingerne følger ændringerne i de to nøgletal hinanden, forstået på den måde, at de afdelinger, der har oplevet en stigning i antallet af unikke cpr-nr. der har været i behandling, også har haft en stigning i den samlede værdi. Den procentvise værdistigning er dog ikke nær så stor som stigningen i antallet af unikke patienter. For de to afdelinger, der har behandlet færre unikke patienter i 2009 i forhold til 2007, er den samlede værdi også faldet. For disse afdelinger forholder det sig omvendt således, at det procentvise fald i den samlede værdi er større end faldet i antallet af unikke cpr-nr SPC-analyse vedr. fødsler I bilag 4 er beskrevet en SPC-analyse (statistisk processtyring) udført på fødsler, dvs. stationære kontakter med en fødsel som aktionsdiagnose. En SPC-analyse er en analyse af data over tid, i dette tilfælde pr. måned i perioden fra juli 2007 til december SPC-analysen er udført for DRG-værdi pr. fødsel og for den gennemsnitlige liggetid i forbindelse med fødsler for hver enkelt af de gynækologiske/obstetriske afdelinger og for hele det gynækologiske/ obstetriske område i Midtjylland. SPC-analysen viser, at DRG-værdien pr. fødsel henover den 2½ årige periode svinger inden for det man kalder almindelig variation, se Figur 5. Det vil sige ændringerne fra måned til måned ikke giver anledning til undren. I bilag 4 er vist tilsvarende analyser for de enkelte hospitaler. Figur 5: Udvikling i DRG-værdi pr. fødsel pr. måned fra juli 2007 (periode 7) til december 2009 (periode 36) DRG-værdien pr. fødsel er i gennemsnit i Midtjylland på , hvor Silkeborg og Horsens har de laveste værdier på knap , og Viborg har den højeste værdi på Derimod viser SPC-analysen af den gennemsnitlige liggetid i forbindelse med fødsler i perioden, se figur 6, at der sker et fald i liggetiden på alle afdelingerne omkring april-maj 2008, altså da der var konflikt på sundhedsområdet. Ved årsskiftet faldt liggetiden igen på de fleste af afdelingerne. Forklaringen på dette er, at der i Midtjylland blev indført nye retningslinjer pr. 1. januar 2009 på svangreområdet. I gennemsnit for hele regionen er liggetiden pr. fødsel faldet næsten 20% svarende til 0,66 dage fra perioden før konflikten til 2009 efter de nye retningslinjer. Dette fald dækker over forskelle mellem afdelingerne, svingende fra Skejby, hvor liggetiden er faldet med 16% i perioden, til Silkeborg, hvor den er faldet med godt 30%. Analyserne for de enkelte hospitaler kan ses i bilag 4. Side 11

12 Figur 6: Udvikling i gennemsnitlig liggetid pr. måned fra juli 2007 (periode 7) til december 2009 (periode 36) Det er angivet under figur 6, at medianen for den gennemsnitlige liggetid i de tre perioder falder fra 3,40 dage pr. fødsel til 2,72 dage. 5. Udvalgte nøgletal på afdelingsniveau I bilag 6 er listet en række nøgletal for de gynækologisk/obstetriske afdelinger i Midtjylland. Nøgletal, der giver anledning til undren, er analyseret og beskrevet nærmere i dette afsnit Benchmark på de gennemsnitlige liggetider En uddybende gennemgang af de gennemsnitlige liggetider er beskrevet i bilag 4 SPC-analyse vedr. fødsler og bilag 5 Udvikling i nøgletal Indlæggelsestiden for især obstetriske patienter er faldet i løbet af de sidste år. Konflikten i 2008 og ændrede retningslinjer indført i regionen pr. 1. januar 2009 har haft betydning i forhold til indlæggelsestiden. I tabel 4 er vist den gennemsnitlige liggetid for alle indlæggelserne i Endvidere er værdien pr. udskrivning med for at give et billede af, hvor komplekse patienterne er målt i værdi. Tabel 7 Gennemsnitlig liggetid og værdi pr. udskrivning i 2009 for de gynækologisk/ obstetriske afdelinger i Midtjylland Silkeborg Horsens Viborg Randers Vest Skejby Midtjylland Gennemsnitlig liggetid 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,4 2,3 Indeks gennemsnitlig liggetid Værdi pr. udskrivning (i kr.) Indeks værdi pr. udskrivning Kilde: SAS-projektet Samlet gynobs290310, som henter data fra BENCH_DRG_STA og BENCH_DRG_AMB, bilag 7 De gennemsnitlige liggetider er fra 2,0 dage i Silkeborg til 2,6 dage på Hospitalsenheden Vest. Gennemsnittet for regionen er 2,3 dage. Side 12

13 Gennemsnitlig liggetid, Midtjylland =100 I nedenstående figur 7 er værdien pr. udskrivning sammenholdt med den gennemsnitlige liggetid. Tallene er indekseret, hvor den gennemsnitlige værdi for Midtjylland er sat til 100. Figur 7 Indekserede værdier af gennemsnitlig liggetid og værdi pr. udskrivning i 2009 for de gynækologisk/obstetriske afdelinger i Midtjylland Vest Viborg Skejby Randers Horsens 85 Silkeborg Værdi pr. udskrivning, Midtjylland = indeks 100 Kilde: SAS-projektet Samlet gynobs290310, som henter data fra BENCH_DRG_STA og BENCH_DRG_AMB Der viser sig en tendens til en lineær sammenhæng mellem de to viste parametre: Jo højere værdi pr. udskrivning jo længere liggetid. Vest har med den længste gennemsnitlige liggetid på indeks 111 svarende til 2,6 dage og højeste værdi pr. udskrivning. Silkeborg har den korteste gennemsnitlige liggetid på indeks 85 svarende til 2,0 dage og en lav værdi pr. udskrivning. Viborg falder udenfor den lineære sammenhæng med en gennemsnitlig liggetid på indeks 99 svarende til 2,3 dage og samtidig en værdi pr. udskrivning på indeks 93. Mod forventning er det Vest og Randers, der har den højeste værdi pr. udskrivning og ikke Skejby. Sengeafdelingernes kapacitetsudnyttelse kan beskrives med en belægningsprocent, hvor det præsterede antal sengedage sættes i forhold til det disponible antal senge. Data er baseret på hospitalernes PAS-systemer og den viste belægningsprocent er beregnet ud fra de data og ikke dataene fra E-sundhed, hvor aktivitetstallene i denne benchmark i øvrigt er hentet. Side 13

14 Tabel 8 Belægningsforhold for de gynækologisk/obstetriske afdelinger i 2009 Silkeborg Horsens Viborg Randers Vest Skejby Midtjylland Disponible senge Belægningsprocent 77% 88% 89% 79% 57% 102% Kilde: InfoRM, belægningsopfølgning Hospitalsenheden Vest har den laveste belægningsprocent på 57% og Skejby den højeste på 102% Benchmark i forhold til antal unikke behandlede cpr numre I datamaterialet er det muligt at se data ud fra unikke cpr numre, som også er et væsentligt mål for aktiviteten. Det kan være med til at give et billede af, hvordan det enkelte patientforløb er sammensat: hvor mange ambulante besøg har hver patient, hvor mange ambulante besøg er der tilknyttet en indlæggelse. For de indlagte patienter udgør de fødende en forholdsvis stor andel, idet alle fødsler bliver registreret som indlagte patienter. Det er endvidere undersøgt, hvor mange ambulante besøg de indlagte patienter har. Tabel 9 Antal unikke cpr numre og behandlingshyppighed i 2009 for de gynækologisk/obstetriske afdelinger i Midtjylland Silkeborg Horsens Viborg Randers Vest Skejby Midtjylland Antal unikke CPR nummer stationær Antal unikke CPR nummer ambulant Antal unikke CPR nummer samlet Antal ambulante besøg pr. unik CPR nummer 2,94 2,52 2,39 2,69 2,55 2,47 2,61 Antal ambulante besøg pr. cpr, der er indlagt 4,26 3,88 3,26 3,99 3,80 3,93 3,76 Kilde: SAS-projektet Samlet gynobs og Samlet gynobs unikke, som henter data fra BENCH_DRG_STA og BENCH_DRG_AMB Antallet af ambulante besøg pr. unik cpr nummer ligger fra 2,39 til 2,94, hvor Viborg har det færreste antal og Silkeborg de fleste besøg pr. unik cpr nummer. Det, at det samlede antal unikke cpr numre er lavere end summen af unikke stationære og ambulante cpr numre, er et udtryk for at mange patienter får både stationære og ambulant behandling. Antallet af ambulante besøg knyttet til de patienter, der har en indlæggelse fremgår også af tabel 9. For alle hospitaler er der flere ambulante besøg pr. unik stationære patient sammenlignet med det gennemsnitlige antal ambulante besøg for de unikke ambulante patienter. Silkeborg har flest ambulante besøg pr. unik indlagt patient med 4,26 og Viborg har 3,26 som hospitalet med det færreste antal ambulante besøg pr. unik indlagt patient. Side 14

15 Antal ambulante besøg pr. unik cpr, Midtjylland =100 Figur 8 Værdien pr. ambulant besøg sammenholdt med antal ambulante besøg pr. unik cpr nummer i 2009 for de gynækologisk/obstetriske afdelinger i Midtjylland 115 Silkeborg Randers Viborg Vest Horsens Skejby Værdi pr. ambulant besøg, Midtjylland = indeks 100 Kilde: SAS-projektet Samlet gynobs og Samlet gynobs unikke, som henter data fra BENCH_DRG_STA og BENCH_DRG_AMB I ovenstående figur ses en tendens til, at jo færre ambulante besøg der er pr. unik cpr nummer, jo højere værdi har hvert enkelt besøg. Silkeborg har det højeste antal besøg pr. unik cpr nummer og til den laveste værdi pr. ambulant besøg. Modsat har Skejby den højeste værdi pr. ambulant besøg. Viborg ligger med en lav værdi pr. ambulant besøg under den linje de øvrige hospitaler er på Benchmark på produktivitet Et meget grovkornet produktivitetsmål er værdien af aktiviteten målt i forhold til de forbrugte lønkroner. Værdien af aktiviteten skal udover lønnen på afdelingen dække udgifterne til alle de andre kliniske, tekniske og administrative ydelser, der er på et hospital. Derfor kan det beregnede produktivitetsmål ikke sammenlignes med de produktivitetsindeks som blandt andet sundhedsstyrelsen offentliggør. Tabel 10 Værdi pr. lønkrone for de gynækologisk/obstetriske afdelinger 2009 Silkeborg Horsens Viborg Randers Vest Skejby Midtjylland Værdi pr. lønkrone 1,53 2,17 1,87 2,07 1,60 2,04 1,89 Indeks Kilde: SAS-projektet Samlet gynobs290310, som henter data fra BENCH_DRG_STA og BENCH_DRG_AMB samt InfoRM IOS-rapporten Det beregnede produktivitetsmål for hele Midtjylland er 1,89 pr. lønkrone på de gynækologisk/obstetriske afdelinger. I ovenstående tabel er tallene indekseret med Midtjyl- Side 15

16 land sat til 100. Som det ses svinger værdien pr. lønkrone mellem indeks i Silkeborg og Vest til indeks 114 i Horsens Benchmark indenfor operationstyperne Operationerne indenfor det gynækologiske/obstetriske område er grupperet i nogle hovedområder. Generelt kræver det færrest ressourcer at foretage operationerne ambulant. Dagkirurgiske operationer er også grupperet som ambulante. Det er interessant at analysere, hvordan fordelingen er mellem at foretage operationerne under indlæggelse eller ambulant blandt hospitalerne i Midtjylland. Figur 9 Operationer i 2009 på de gynækologisk/obstetriske afdelinger i Midtjylland fordelt mellem ambulante og stationære 100% 80% 60% 40% Stationære Ambulante 20% 0% Silkeborg Horsens Viborg Randers Vest Skejby Midtjylland Kilde: SAS-projektet Samlet gynobs290310, som henter data fra BENCH_DRG_STA og BENCH_DRG_AMB Som det ses af ovenstående figur varierer fordelingen mellem at udføre operationerne i stationær eller ambulant regi. shospitalerne Viborg og Silkeborg har den laveste andel af ambulante operationer og de øvrige hospitaler ligger nogenlunde på niveau. Et andet interessant nøgletal i sammenhæng med ovenstående er, hvor mange operationer, der bliver udført i forhold til de forbrugte ressourcer. I denne benchmark er de forbrugte ressourcer med i form af lønforbruget fordelt på personalekategorier og udgifter til vikarer. Lægerne er en væsentlig ressource i forhold til udførelsen af operationerne og bliver brugt som målestok for ressourceindsatsen. Udgiften til læger dækker også over den tid, der bliver brugt til andre opgaver end operationer samt løn til læger, der ikke udfører operationer. På tilsvarende vis er antallet af fødsler pr. forbrugt krone til jordemødre beregnet. Side 16

17 Andel af ambulante operationer Tabel 11 Antal operationer og antal fødsler i forhold til ressourceindsatsen i 2009 på gynækologisk/obstetriske afdelinger i Midtjylland Silkeborg Horsens Viborg Randers Vest Skejby Midtjylland Antal operationer pr lægekrone Indeks Procentdel ambulante operationer af alle 30% 42% 20% 41% 38% 37% 36% jordemoderkrone Kilde: SAS-projektet Samlet gynobs290310, som henter data fra BENCH_DRG_STA og BENCH_DRG_AMB I ovenstående tabel er antallet af operationer opgjort pr. million lønkrone til lægerne. For hver million kroner hospitalerne bruger på læger, bliver der udført mellem 196 og 255 operationer i henholdsvis Silkeborg og Horsens. Antallet af fødsler pr. million kroner til jordemødre svinger mellem 112 og 158 i henholdsvis Silkeborg og Horsens. Det er undersøgt, om der er en sammenhæng mellem det udførte antal operationer pr. lægekrone og forholdet mellem hvorvidt operationerne er udført i ambulant eller stationær regi. Tesen er, at jo flere operationer der udføres ambulant, des flere operationer kan der udføres med de forbrugte lægekroner. Figur 10 Andelen af ambulante operationer i forhold til antal operationer pr. mio. lægekrone for de gynækologisk/obstetriske afdelinger i % 80% 60% 40% Randers Vest Horsens Skejby 20% Silkeborg Viborg 0% Antal operationer pr. mio. lægekrone Kilde: SAS-projektet Samlet gynobs290310, som henter data fra BENCH_DRG_STA og BENCH_DRG_AMB samt InfoRM IOS-rapporten I ovenstående figur er der en tendens til en lineær sammenhæng i overensstemmelse med tesen. Vest og Randers kunne forventes at have flere operationer pr. mio. lægekrone i forhold til Side 17

18 den ambulante andel af operationer, de har. Viborg har en lav andel af ambulante operationer i forhold til de andre hospitaler. 6. Omkostningsdatabasen I fase 1 blev DRG-værdien anvendt som et udtryk for produktionsværdien af de pågældende behandlinger. I omkostningsdatabasen (Sundhedsstyrelsen) er opgjort omkostninger forbundet med hospitalsbehandling på baggrund af hospitalernes fordelingsregnskaber. Disse data ligger til grund for DRG-værdierne. Der skal dog tages højde for en vis usikkerhed omkring sammenligneligheden af omkostningerne, idet valg af fordelingsnøgler, registreringspraksis og sammenhæng mellem fødesystemerne er forskellige. Af den nedenstående Tabel 12 ses Midtjyllands gynækologisk/obstetriske afdelingers beregnede DRG-værdi og omkostninger henført hertil. Tabel 12: Omkostningerne og DRG-værdi på de gynækologiske/obstetriske afdelinger i 2008 DRG værdi (1) i kr. mio. Omkostninger (2) i kr. mio. Differance (1) - (2) i kr. mio. Produktivitet (1)/(2)*100 Hospitaler Herning Sygehus 123,7 132,0-8,4 93,7 Holstebro Sygehus 34,0 40,9-6,9 83,1 Horsens Sygehus 127,6 97,4 30,2 131,0 Randers Centralsygehus 131,3 101,7 29,6 129,1 Silkeborg Centralsygehus 78,2 81,7-3,4 95,8 Skejby Sygehus 341,7 264,3 77,4 129,3 Sygehus Viborg 118,4 117,5 0,9 100,8 I alt 954,9 835,4 119,4 114,3 Kilde: Omkostningsdatabasen 2008 og takstsystemet for 2010 *Der er i produktivitetsberegningen ikke korrigeret for udgifter til medicin på ambulante afdelinger og forskellig organisering (Så tallet er ikke helt sammenlignelig med sundhedsstyrelsen korrigerede produktivitetsberegninger) Som det fremgår af Tabel 12 var Midtjyllands omkostninger til det gynækologiske/obstetriske område i 2008 på 835,4 mio. kr. Hvis omkostningerne havde svaret til DRGværdien, ville det have kostet 954,9 mio. kr. Derved er Midtjyllands produktivitet på det gynækologiske/obstetriske område 14,3 % over DRG-værdien. Resultatet dækker dog over store forskelle i produktiviteten på regionens hospitaler. Omkostningerne på shospitalernes gynækologiske/obstetriske afdelinger i Herning, Holstebro og Silkeborg er højere end DRG-værdien, og det koster, som det fremgår, 100 kr. at producere en DRG-værdi på 83,1 i shospitalet i Holstebro. Hvis man ser på de gynækologisk/obstetriske afdelinger i Herning, Holstebro og Silkeborg isoleret, vil det rent omkostningsmæssigt være billigere at få produceret ydelserne på andre hospitaler til 100% af DRG-værdien. Det vil kræve en nærmere analyse, for at kunne vurdere, om det for sygehuset/regionen reelt kan betale sig at lukke en afdeling, da en stor del af de henførte omkostninger til afdelingerne, i så fald vil skulle betales af de øvrige afdelinger. Omkostningsdatabasen giver for nuværende ikke mulighed for at beregne de henførte omkostninger fra hospitalet og fællesadministrationen, men det vil indirekte kunne beregnes ud fra hospitalet fordelingsregnskab. Side 18

19 De gynækologiske/obstetriske afdelinger på regionshospitalerne i Holstebro og Silkeborg er set i forhold til den producerede DRG-værdi væsentlig mindre end de øvrige hospitaler og derved svære at sammenligne med de øvrige. shospitalerne i Herning og Viborg er set i forhold til den producerede DRG-værdi på niveau med shospitalerne i Horsens og Randers, men er omkostningsmæssig henholdsvis 36 og 26 mio. kr. 2 højere. Hvis de 4 regionshospitaler som har en produktivitet under gennemsnittet steg til det nuværende gennemsnit på 114,3, ville udgifterne til det gynækologiske/obstetriske område samlet falde med 62,1 mio. kr. 3. De gynækologiske/obstetriske afdelinger på regionshospitalerne i Horsens, Randers og Skejby er mest produktive, og på alle tre afdelinger får man hver gang man bruger 100 kr. en DRGværdi mellem129 og 131. Det har vist sig, at fordelingen af omkostningerne til omkostningsdatabasen ikke er præcise nok til at give et meningsfyldt resultat, når der graves dybere i databasen. Som eksempel viser omkostningsdatabasen, at det er billigere at udføre en kompliceret ultralydsscanning end en ukompliceret ultralydsscanning på Århus Universitetshospital, Skejby. Tilsvarende koster en ukompliceret vaginal fødsel på Århus Universitetshospital, Skejby i gennemsnit kr., mens samme behandling i gennemsnit koster kr. på shospitalet i Herning. For nærmere analyse se bilag Opgørelse over kvalitetsindikatorer Inden for det gynækologisk-obstetriske område findes data, der belyser såvel den faglige som den patientoplevede kvalitet på de relevante afdelinger i regionen. Datakilderne er beskrevet i bilag 1. Resultater I det følgende sammenfattes resultaterne fra de seneste årsrapporter fra kliniske kvalitetsdatabaser i et aggregeret mål: antal opfyldte indikatorer ud af antal opgjorte indikatorer. I forhold til LUP fokuseres på patienternes svar på to overordnede spørgsmål; tilrettelæggelse af det samlede behandlingsforløb samt samlet indtryk af indlæggelse/besøg ) og kun på den andel af patienter, der har svaret i kategorien virkelig godt. Svarkategorien virkelig godt er valgt, selvom man traditionelt lægger kategorierne virkelig godt og godt sammen. Sammenlægning af de to kategorier bevirker dog, at der ingen betydelige forskelle ses mellem hospitalerne, hvorfor der udelukkende fokuseres på svarkategorien virkelig godt. Resultaterne kan ses i skemaet nedenfor. Mere detaljerede beskrivelser af resultaterne fra de enkelte databaser kan findes i bilag 9, 10, 11 og Ved en forudsætning om at shospitalerne Herning og Viborg havde en produktivitet på Ved en forudsætning om at shospitalerne Herning og Viborg havde en produktivitet på 114,3 Side 19

20 Tabel 13 Resultater fra forskellige kvalitetsdatabaser på det gynækologisk/obstetriske område Tidlig graviditet Dansk Urogynæ- LUP: tilrette- LUP: og abort kvali- kologisk Data- læggelse af det samlet indtryk af tetsdatabase base samlede forløb indlæggelse/besøg Horsens Antal opfyldte/antal opgjorte indikatorer* Data fra Horsens er lagt sammmen med Skejby** Antal opfyldte/antal opgjorte indikatorer* Andel der svarer virkelig godt (indlagte/ambulante) Andel der svarer virkelig godt (indlagte/ambulante) 4/7 48%/39% 48%/39% Herning 8/11 5/7 52%/39% 56%/40% Silkeborg 9/9 6/7 50%/35% 67%/37% Randers 10/11 2/3 31%/33% 39%/35% Viborg 9/10 2/2 28%/36% 40%/40% Skejby 8/11 2/6 38%/34% 52%/40% *hvis der ikke er indberettet nogen patienter eller ved meget lav datakomplethed opgøres indikatoren ikke. Der tages højde for den statistiske usikkerhed, når det vurderes om en indikator er opfyldt. ** Databasen har på forespørgsel meddelt, at Horsens efter deres opfattelse har et administrativt samarbejde med Skejby, hvorfor tallene ikke er adskilt i årsrapporten. Kvalitet og Sundhedsdata vil arbejde for, at Horsens fremadrettet kan figurere som selvstændig enhed. Overordnet er der et problem i forhold til afdelingernes indberetning til de kliniske databaser, og det er derfor kun en begrænset antal af indikatorerne, som kan opgøres meningsfuldt. Det uensartede antal opgjorte indikatorer gør det vanskeligt at sammenligne resultaterne på tværs af afdelingerne. Det fremgår desuden af de seneste årsrapporter, at der er et problem med forskellig kodepraksis på afdelingerne. Der er derfor et udtalt behov for, at afdelingerne forbedrer registreringskvaliteten. Med det stigende behov for kvalitetsdata samt en mere systematisk opfølgning på årsrapporterne er der imidlertid grund til forvente, at datakvaliteten for de kliniske kvalitetsdatabaser med tiden vil forbedres. Hvad angår den patientoplevede kvalitet viser resultaterne fra LUP en, at shospitalerne i Horsens, Herning og Silkeborg (og delvist Skejby) udmærker sig ved en høj andel af indlagte patienter på de gynækologiske afdelinger, som svarer virkelig godt på spørgsmålene om tilrettelæggelse af samlet forløb samt samlet indtryk. For de ambulante patienter er der tilsyneladende ingen forskel mellem afdelingerne. Som nævnt ovenfor er der ingen betydelige forskelle mellem afdelingerne på svarprocenterne i kategorierne dårligt og virkelig dårligt, ligesom der ikke er nogen forskelle, hvis man ser på svarprocenterne i kategorierne virkelig godt og godt lagt sammen (se bilag 12). For Fødselsregisteret er der udvalgt områder, som indgår i de kommende NIP 4 -indikatorer. Idet der ikke er fuld overensstemmelse mellem definitionerne af indikatorerne i Fødselsregiste- 4 NIP: Det Nationale Indikator Projekt. Side 20

21 ret og NIP, er der i stedet for målopfyldelse angivet de pågældende resultater. Fødselsregisterets indikatorer er beskrevet nærmere i bilag 100. Tabel 14 Udvalgte indikatorer fra Sundhedstyrelsens Fødselsregister (1.-3. kvartal 2009) Bristning af Akut kejsersnit Blødning Ukompliceret mellemkød pga. fødselskomplikationer efter (>500 ml) fødsel fødslen Horsens 3,0% 7,5% 4,4% 71,1% Holstebro 3,9% 9,5% 9,4% 66,6% Herning 3,3% 16,3% 8,6% 57,0% Randers 3,2% 8,3% 8,2% 70,7% Silkeborg 2,6% 10,4% 8,6% 65,7% Skejby 4,6% 13,2% 8,5% 59,8% Viborg 3,8% 13,2% 14,8% 60,7% Der ses en vis variation for især akut kejsersnit og blødning. Med hensyn til akut kejsersnit ses den største forskel mellem Horsens på 7,5% (96 ud af 1283 fødsler, der var forventet vaginale fødsler) og Herning på 16,3% (216 ud af 1322 fødsler, der var forventet vaginale fødsler). Med hensyn til blødning ses den største forskel mellem Horsens på 4,4% (62 ud af 1420 fødsler) og Viborg på 14,8% (223 ud af 1504 fødsler). Fødselsregisteret er LPR-baseret, hvorfor der ikke ses en problematik omkring datakomplethed. Eventuel forskellig kodepraksis vil dog stadig kunne give sig udslag i variationer i resultaterne. 8. Bilag 1. Beskrivelse af afgrænsning af data samt nøgletalsbeskrivelser 2. Opdatering af nøgletal fra fase 1 3. Beskrivelse af de gynækologisk/obstetriske afdelinger 4. SPC-analyse vedr. fødsler 5. En udgiftsanalyse på de gynækologisk/obstetriske afdelinger i Midtjylland i Nøgletal oversigt med alle de gynækologisk/obstetriske afdelinger i Midtjylland 7. Nøgletal for fertilitetsområdet i Midtjylland 8. Nøgletal for sammenlignelige afdelinger uden for Midtjylland 9. Resumé fra årsrapport Tidlig graviditet og abort Sundhedsstyrelsens fødselsregister 11. Resumé fra årsrapport Dansk urogynækologisk Database Gynækologiske afdelinger LUP data Side 21

Bilag 1: Beskrivelse af afgrænsning af data samt nøgletalsbeskrivelser. 1. Beskrivelse af datakilder

Bilag 1: Beskrivelse af afgrænsning af data samt nøgletalsbeskrivelser. 1. Beskrivelse af datakilder g og Bilag 1: Beskrivelse af afgrænsning af data samt nøgletalsbeskrivelser Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk 1. Beskrivelse af datakilder Sundhedsstyrelsens E-sundhed

Læs mere

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr.

Region Midtjylland. Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget Bilag. til Regionsrådets møde den 16. januar Punkt nr. Region Midtjylland Udmøntning af differentierede produktivitetskrav til budget 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 16. januar 2008 Punkt nr. 9 NOTAT Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi

Læs mere

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering

Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Oplæg: Sundhedsområdets økonomi DRG-/DAGS-systemet Kommunal medfinansiering Ældre- og Sundhedsudvalget, den 1. september 2015 Konsulent Niels E. Kristensen Innovationscenter for Sundhed og Omsorg Overskrifter

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012

Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Bilag til dagsordenspunkt vedrørende NIP Fødsler, Regionsrådet 22. februar 2012 Nedenstående tabel viser resultaterne for indikatorerne for NIP Fødsler og regionens samlede opfyldelse af standarderne fra

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59

Helårlige Nøgletal Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer. Koncernøkonomi, maj Side 1 af 59 Helårlige Nøgletal 2013-2014 Kommune- og klyngeopdelte tabeller og grafer Koncernøkonomi, maj 2015 Side 1 af 59 Indhold Udvikling i KMF for hhv. ambulant og stationær behandling fra 2013-2014, i procent...3

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T 04-12-2012 Benchmarking af psykiatrien 2011 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Side 2 Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien inklusiv

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2011 11-11-2012 Sag nr. 12/97 Dokumentnr. 44253/12 Asger Rønn Jensen Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Tel. 35298197 E-mail: Mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

Er produktivitet en meningsfuld styringsmetode?

Er produktivitet en meningsfuld styringsmetode? Er produktivitet en meningsfuld styringsmetode? DRG konference www.regionmidtjylland.dk Krav om produktivitet Mere psykiatri for pengene: 2010 2013 : 2 % årligt 2014 2019 : 2,4 % årligt 1% = ca. 16 mio.

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2010

Benchmarking af psykiatrien 2010 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2010 07-10-2011 Sag nr. 10/424 Dokumentnr. 983102 Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Asger Rønn Jensen Tel. 35 29 81 97 E-mail: mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget

Notat. Stigning af udgifterne til medfinansiering. Sundhedsudvalget Notat Til: Vedrørende: Sundhedsudvalget Stigning af udgifterne til medfinansiering Dette notat analyserer udviklingen i udgifterne til medfinansiering over de sidste 5 år til og med første halvår 21 1.

Læs mere

Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013

Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013 Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013 1 Indhold Resumé... 3 Indledning... 4 Formål... 4 Sygefravær... 4 Afgrænsning af områder... 5 sområdet... 5 Somatik, psykiatri, social

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET

ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET ANALYSE AF AKTIVITETEN I SYGEHUSVÆSENET - Juni 2010 Indenrigs- og Sundhedsministeriet ISBN nr.: 978-87-7601-297-7 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 3 1.1 Baggrund for arbejdet og arbejdsgruppens

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland. Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat.

På det administrative område og indenfor psykiatrien er taget udgangspunkt i de faktiske omkostninger, og disse områder indgår ikke i dette notat. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi DRG -kontoret Bilag 2.5 Beskrivelse af økonomiske og aktivitetsmæssige forhold Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Omstillingen

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Nøgletal og indikatorer 2014

Nøgletal og indikatorer 2014 Nøgletal og indikatorer 2014 0. Nøgletal og indikatorer 2014 Indledning Sundhedsvæsenet skal levere mest mulig sundhed for pengene. Tilgangen er et flersidet fokus på kvalitet, sammenhæng og omkostningseffektivitet.

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016

Notat. Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 VIborg Tel. +45 7841 0000 Sunspl@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anvendelse af hospicepladser i Region Midtjylland

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011

Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Bilag vedr. orientering om resultater for kvaliteten i behandlingen af patienter med lungekræft 2011 Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet. til Regionsrådets møde den 20. Midtjylland Orientering om Danske ers nøgletalsrapport på psykiatriområdet Bilag til srådets møde den 2. august 28 Punkt nr. 34 8 4 1 2 9 2 7 4 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i ernes

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Personale udgør den væsentligste produktionsfaktor i sygehusvæsenet og lønningerne til personalet er samtidig langt den største udgiftspost. Personalet på

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD (BMI) 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Nationale temaspørgsmål Dato: 1.0.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 01. Resultaterne fra LUP somatik 01 er offentliggjort i uge 17. Konceptet

Læs mere

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012 Appendiks til rapporten Takster i faste rammer Datadokumentation Januar 2012 Xenia Brun Hansen COHERE - Centre of Health Economics Research Syddansk Universitet E-mail: xbh@sam.sdu.dk 1 Indledning Dette

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 3 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid til operation på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid til operation på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse omhandler patienters erfarede ventetid til behandling på danske sygehuse, specifikt aktivitet på de

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører

Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører N O T A T Regionernes udbud af behandlinger til private leverandører Regionernes udbudsrunder (udbud af behandlinger, red.) i forbindelse med suspensionen af det udvidede frie valg har vist, at der er

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker

Regionsrådet. Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen af kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 Regionsrådet Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Nu offentliggøres de første nationale resultater fra monitoreringen

Læs mere

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest?

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Sundhedsvæsenet er i hele den vestlige verden præget af stor. Ny teknologi muliggør nye og flere behandlinger og efterspørgselen efter

Læs mere

Anden delevaluering - Ny styring i et patientperspektiv

Anden delevaluering - Ny styring i et patientperspektiv Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Anden delevaluering - Ny styring i et patientperspektiv Ny styring i et patientperspektiv

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Notat om sygehusenes produktivitet

Notat om sygehusenes produktivitet Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 385 Offentligt Sundhedsudvalget (SUU) 16. marts 2007 Notat om sygehusenes produktivitet (En kort gennemgang af Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregninger vedr.

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

Notat. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning

Notat. Regionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Anbefalinger ud fra sidste møde i Dialogforum

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

sundhedsvæsenets resultater Resumé

sundhedsvæsenets resultater Resumé 2014 Indblik i sundhedsvæsenets resultater Resumé Indblik i sundhedsvæsenets resultater - resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Copyright:

Læs mere

Nøgletal og indikatorer 2016

Nøgletal og indikatorer 2016 Nøgletal og indikatorer 2016 0. Nøgletal og indikatorer 2016 Indledning Sundhedsvæsenet skal levere mest mulig sundhed for pengene. Tilgangen er et flersidet fokus på kvalitet, sammenhæng og omkostningseffektivitet.

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Neurologisk afdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse

Notat vedr. registrering af lægers bibeskæftigelse Regionshuset Viborg Koncern HR Notat vedr. registrering af lægers - 2013 Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0700 konchr@rm.dk www.rm.dk Baggrund Regionsrådet vedtog i februar 2010 Retningslinjer

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne- og

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland

Sundhedsstyregruppen. Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstyregruppen Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om den fremtidige neuro-rehabiliteringsindsats i

Læs mere

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter

Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter Analyse af ventetid til sygehusbehandling for gigtpatienter aaj Oktober 2008 Resume og konklusion: Formål: analysens formål er at belyse de faktiske ventetider til behandling i sygehusvæsenet for ti udvalgte

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 2003:8 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Kræftstatistik baseret på landpatientregisteret 1998-2002 2003:8 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på September 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske

Læs mere

ADGANG TIL KVALITETSDATABASER OG BIG DATA I SUNDHEDSVÆSENET MAJ 2015 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK

ADGANG TIL KVALITETSDATABASER OG BIG DATA I SUNDHEDSVÆSENET MAJ 2015 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK ADGANG TIL KVALITETSDATABASER OG BIG DATA I SUNDHEDSVÆSENET MAJ 2015 POUL ERIK HANSEN PEH@SUM.DK DISPOSITION 1. Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2. Kvalitetsdata 3. Big data i praksis DISPOSITION

Læs mere

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne

Fælles arbejdsmiljødata Arbejdsmiljødata i regionerne - Danske Regioner, marts 2017 2 Indhold 1. Indledning... 3 2. Arbejdsulykker i de fem regioner... 4 2.1 Arbejdsulykker fordelt efter område... 7 2.1.1 Det somatiske område... 7 2.1.2 Det psykiatriske område...

Læs mere

Aktivitet i Akutafdelingen skadestuer og sengeafsnit

Aktivitet i Akutafdelingen skadestuer og sengeafsnit Hospitalsenheden Vest Administrationen Ledelsessekretariatet Gl. Landevej 1 DK-4 Herning Tel. +45 2 22 hec@ringamt.dk www.vest.rm.dk Aktivitet i Akutafdelingen 2 - skadestuer og sengeafsnit Indhold: 1.

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere