News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News & Updates Arbejds- og ansættelsesret"

Transkript

1 1 Korte kjoler udgjorde sikkerhedsrisiko 2 Legitimt at lægge vægt på manglende omstillingsparathed 3 Regeringens lovprogram for folketingsåret Præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen 6 EU-retten ikke til hinder for aldersgraduerede pensionsordninger 7 Ikke berettiget at afslå rådighedsløn på grund af aldersbetingelse 8 Berettiget at opretholde sundhedsforsikring trods ændrede skatteregler 5 Meddelelse om, at afskedigelse skyldtes vold, var ikke injurier

2 1 Korte kjoler udgjorde sikkerhedsrisiko En medarbejders korte kjoler udgjorde en reel sikkerhedsrisiko, og det var derfor i orden at give medarbejderen pålæg om at bære kittel. Det kom Ligebehandlingsnævnet frem til ved afgørelse af 4. september En 55-årig sygeplejerske blev den 2. juli og efter 2 års ansættelse i et fængsel - pålagt at anvende en kittel i stedet for sit private tøj, som hun ellers havde anvendt under sit arbejde. Senere samme dag forlod medarbejderen arbejdspladsen og blev sygemeldt. Medarbejderen vendte ikke tilbage til arbejdspladsen, og den 31. juli 2012 aftalte hun med arbejdsgiveren, at hun opsagde sin stilling med fratræden den 31. oktober Baggrunden for pålægget var et brev fra en fængselsbetjent, der udtrykte bekymring i forhold til medarbejderens påklædning. Betjenten havde således overhørt flere samtaler mellem indsatte, som bl.a. gik på, at de ville til lægen en dag, "for der er hende med det korte tøj", og at hvis man ville være sammen med hende privat, så kunne personalet lukkes ude. Medarbejderen mente, at hun var blevet indirekte kønsdiskrimineret, da et pålæg om at bære kittel i en sådan situation stiller kvinder ringere end mænd, da det mandlige sygeplejepersonales påklædning næppe ville blive betragtet som udfordrende. Hun henviste i den forbindelse til, at hun som den eneste inden for sygeplejen skulle bære kittel. Jacob Falsner Ligebehandlingsnævnet fandt, at der var en formodning for indirekte forskelsbehandling, idet det langt overvejende er kvinder, der bærer kjoler. Nævnet fandt dog, at denne formodning var blevet afkræftet, idet pålægget om at bære kittel var begrundet i et legitimt formål om at værne om sygeplejerskernes autoritet og at forebygge en sikkerhedsrisiko henset til arbejdspladsens særlige karakter. Nævnet fandt ikke, at pålægget om at bære kittel i situationen gik længere, end hvad der er hensigtsmæssigt og nødvendigt. Nævnet lagde endvidere vægt på, at en sådan beklædning ikke er usædvanlig inden for medarbejderens fag. Afgørelsen viser, at sikkerhedsmæssige årsager er en legitim begrundelse for at pålægge ansatte at bære en bestemt påklædning. Afgørelsen viser endvidere, at arbejdsgivere vil have en videre adgang til at foretage et sådant skøn på områder, hvor en sådan beklædning er sædvanlig. 2 Legitimt at lægge vægt på manglende omstillingsparathed Det var legitimt at lægge vægt på manglende fleksibilitet ved afskedigelse. Det kom Højesteret frem til ved dom af 7. oktober Sagen drejede sig om en kvindelig medarbejder, der blev opsagt som følge af ordrenedgang og fald i omsætningen. Begrundelsen for, at valget faldt på den pågældende medarbejder, var hendes manglende fleksibilitet. Medarbejderen mente, at hun var blevet forskelsbehandlet på grund af sit køn, idet hendes manglende fleksibilitet Gitte Westall skyldtes hendes status som fraskilt enlig mor til to børn, som hun havde hver anden uge.

3 Arbejdsgiveren kommenterede i en korrespondance med medarbejderen - som fandt sted efter afskedigelsen - medarbejderens oplysning om, at hun var mindre fleksibel med hensyn til tid. At medarbejderens manglende fleksibilitet var oplyst som begrundelse for afskedigelsen, skyldtes imidlertid ifølge arbejdsgiveren, at medarbejderen som følge af sine kompetencer var mindre fleksibel. Højesteret udtalte, at fleksibilitet i henseende til arbejdstid er et kønsneutralt kriterium, og en opsigelse begrundet i manglende fleksibilitet udgør ikke direkte forskelsbehandling. Hvis en anvendelse af kriteriet fleksibilitet imidlertid får en kønsskæv effekt, kan der foreligge indirekte forskelsbehandling. medarbejderen, lagde Højesteret til grund, at det afgørende for valget havde været at sikre den sammensætning af medarbejdergruppen, der bedst ville kunne varetage de funktioner, som medarbejdergruppen fremover skulle bestride. Højesteret tiltrådte derfor, at opsigelsen af medarbejderen ikke udgjorde forskelsbehandling på grund af køn, og stadfæstede derfor Landsrettens dom. Dommen viser, i tråd med den righoldige praksis på området, at det er fuldstændig sagligt at lægge vægt på manglende fleksibilitet i form af manglende omstillingsparathed ved en personalereduktion, især hvis denne medfører, at medarbejderne fremover vil skulle arbejde i flere af virksomhedens afdelinger i løbet af en enkelt arbejdsdag. Efter en samlet bedømmelse af bevisførelsen, herunder arbejdsgiverens forklaringer og svaret i hans første til Ligestilling af psykisk og fysisk arbejdsmiljø Psykisk og fysisk arbejdsmiljø blev pr. 1. juli 2013 ligestillet med hensyn til afgørelsesmetoden. Indtil den 1. juli 2013 fik virksomheden en såkaldt "afgørelse om psykisk arbejdsmiljø", når Arbejdstilsynet konstaterede problemer. Virksomheden fik herefter gerne en frist til at løse de konstaterede problemer selv. Det var således kun i de situationer, hvor virksomheden ikke var i stand til at løse problemerne, at Arbejdstilsynet gav virksomheden et egentligt påbud. Ændringen af afgørelsesmetoden medfører, at Arbejdstilsynet fra den 1. juli 2013 ikke længere vil træffe afgørelse ved konstaterede overtrædelser af det psykiske arbejdsmiljø. Virksomhederne vil i stedet blive mødt med et påbud med det samme. Ændringen sker i forlængelse af den ændring af arbejdsmiljøloven, som Folketinget vedtog den 4. april i år, hvorefter det nu fremgår, at loven omfatter både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, således at disse nu er ligestillede. Den 1. juli 2013 trådte nye regler om rådgivningspåbud endvidere i kraft. Virksomheder, der får påbud om at løse problemer, der vedrører mobning, herunder seksuel chikane, skal fremover - for egen regning - antage en autoriseret rådgivningsvirksomhed til at bistå sig med at løse og forebygge de konstaterede arbejdsmiljøproblemer. Regelændringerne medfører, at arbejdsgivere i højere grad skal have fokus på det interne psykiske arbejdsmiljø, hvis ikke de vil risikere at modtage et påbud.

4 3 Regeringens lovprogram for folketingsåret Regeringens lovprogram for indeholder en række lovforslag inden for ansættelsesretsområdet, herunder særligt: Rasmus Høj Christensen Flere virksomheder omfattes af kravene til at offentliggøre en kønsopdelt lønstatistik. Beskæftigelsesministeren forventes i december 2013 at fremsætte et lovforslag om ændring af lov om ligeløn til mænd og kvinder. Forslaget forventes at medføre, at alle virksomheder med mere end 10 ansatte - dog mindst 3 mænd og 3 kvinder - fremover skal offentliggøre en kønsopdelt lønstatistik. I dag er det kun virksomheder med mere end 35 ansatte, der skal offentliggøre enten en ligelønsredegørelse eller en statistik, der blotlægger gennemsnitsindkomsten for henholdsvis mandlige og kvindelige ansatte. Statistikken vil fremover skulle udarbejdes af Danmarks Statistik. Ifølge en analyse - som skulle klarlægge konsekvenserne af lovforslaget - skulle forslaget ikke medføre væsentlige byrder for virksomhederne. Forslaget vil være en genindførelse af de tidligere regler, som blev afskaffet under den borgerlige regering, dog med den ændring at det er Danmarks Statistik, som skal udarbejde statistikkerne. Præcisering af reglerne om kvinder i bestyrelser Erhvervs- og vækstministeren har fremsat et lovforslag om ændring af selskabsloven m.fl. Forslaget indebærer bl.a., at der sker en præcisering af reglerne om kvinder i bestyrelser. Hidtil har det været uklart, hvorvidt mindre moderselskaber - der var moderselskaber for en større koncern - ville være omfattet af kravene. Dette bliver nu klargjort, idet det fremover vil fremgå, at beregningen skal foretages på koncernniveau, hvis modervirksomheden udarbejder koncernregnskab. Hvis koncernen overskrider grænseværdierne, omfattes modervirksomheden af forpligtelsen til at udarbejde måltal og politikker. Se mere herom i næste artikel. Vilkårene for at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft forbedres Lovforslaget vedrører en række initiativer, der skal forbedre vilkårene for at tiltrække højt kvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Der er nedsat en tværministeriel faggruppe som grundlag for udarbejdelsen af lovforslaget. Appelgrænsen hæves til kr Justitsministeren forventes i oktober 2013 at fremsætte et lovforslag, der navnlig skal ændre reglerne om betingelserne for appel i civile sager og om sagstilgangen til Højesteret m.v. Et centralt element i lovforslaget er, at appelgrænsen fremover skal hæves, så anke og kære i sager om krav på op til kr (mod i dag kr ) kun kan ske med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Udenlandsk arbejdskraft til grønlandske storskalaprojekter Justitsministeren forventes at fremsætte et lovforslag om udlændinges ret til ophold i Grønland - i forbindelse med storskalaprojekter - i januar Forslaget skal mindske kravene til aflønningen af udlændinge i forhold til dem, som gælder i medfør af udlændingeloven. Efter udlændingeloven kan der gives ophold, hvis der opnås ansættelse på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Forslaget sænker kravet hertil, således at acceptable løn- og ansættelsesvilkår vil være tilstrækkeligt. Bestemmelserne i lovforslaget vil gælde parallelt med reglerne i udlændingeloven, således som denne er sat i kraft for Grønland. Beskæftigelsesministeren ventes i februar 2014 at fremsætte et lovforslag om ændring af udlændingeloven m.fl.

5 4 Præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Et nyt lovforslag fremsat som led i regeringens lovprogram medfører en præcisering - men ikke en realitetsændring - af, hvorledes grænseværdierne i reglerne om flere kvinder i bestyrelser skal anvendes i koncernforhold. Ved lov nr af 23. december 2012 indførtes krav om, at de største virksomheder i Danmark skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan samt udarbejde politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens øvrige ledelsesniveauer. Reglerne er tidligere omtalt i vores nyhedsbrev fra januar Reglerne gælder blandt andet for statslige aktieselskaber, børsnoterede selskaber, store virksomheder, store erhvervsdrivende fonde og en række finansielle virksomheder. Store virksomheder er virksomheder i regnskabsklasse C, som overskrider to af årsregnskabslovens tre følgende størrelsesgrænser i to på hinanden følgende regnskabsår: (i) Balancesum på kr. 143 mio., (ii) en nettoomsætning på kr. 286 mio. og (iii) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250. Erhvervs- og vækstministeren har den 2. oktober 2013 fremsat et nyt forslag til lov om ændring af selskabsloven Henriette Stakemann og forskellige andre love. Forslaget har til formål at præcisere, at ovenstående regler også omfatter modervirksomheder, der ikke selv er så "store", men som er modervirksomhed for "store" koncerner. Der indsættes derfor et nyt stykke i selskabsloven, lov om erhvervsdrivende virksomheder, m.v., hvor det præciseres, at beregningen af de nævnte grænseværdier for, hvornår en virksomhed er omfattet af reglerne, skal foretages på koncernniveau, hvis modervirksomheden udarbejder koncernregnskab. Hvis koncernen overskrider grænseværdierne, omfattes modervirksomheden af forpligtelsen til at udarbejde måltal og politikker. Det fremgår, at der er tale om en præcisering, da det ved udarbejdelsen af reglerne var tilsigtet, at de nye regler også skulle omfatte de modervirksomheder, som kontrollerer store koncerner. 5 Meddelelse om, at afskedigelse skyldtes vold, var ikke injurier Det var ikke injurier at skrive ud til forældre og lærere, at en lærer var afskediget på grund af veldokumenteret vold mod en elev. Det kom Østre Landsret frem til ved dom af 3. oktober En lærer blev afskediget, fordi hun havde givet en lussing til en elev, der i strid med reglerne havde siddet med sin telefon under et foredrag. På grund af uro på skolen og rygtedannelser sendte forstanderen en ud til samtlige lærere og forældre om, at læreren var afskediget på grund veldokumenteret vold mod en elev. Lise Høy Falsner Sagen drejede sig dels om berettigelsen af afskedigelsen, herunder om det var bevist, at læreren havde givet en lussing til eleven, dels om forstanderen ved sin havde fremsat en strafbar sigtelse, jf. straffelovens 267.

6 Landsretten frifandt skolen, idet det fandtes bevist, at læreren havde givet en lussing til eleven. Landsretten frifandt også forstanderen for påstand om straf og erstatning, idet udtalelsen fandtes straffri, jf. straffelovens 269, stk. 1, 1. led, da der var ført sandhedsbevis for udtalelsen. Efter omstændighederne i forbindelse med sigtelsernes fremsættelse fandt Landsretten heller ikke grundlag for at pålægge straf i medfør af straffelovens 270, stk. 1, der omhandler utilbørlig fornærmende sigtelser og sigtelser, som man ikke har haft rimelig anledning til at fremsætte. Byretten var nået til samme resultat. Dommen viser, at det under særlige omstændigheder kan være berettiget at orientere en bredere kreds af medarbejdere og forældre om en begrundelse for en afskedigelse. 6 EU-retten ikke til hinder for aldersgraduerede pensionsordninger Aldersgraduererede pensionsordninger er i overensstemmelse med EU-retten. Det fastslog EU-Domstolen ved dom af 26. september Sagen drejede sig om en arbejdsgiver, der havde en arbejdsmarkedspensionsordning, som var obligatorisk for alle ansatte. Medarbejderne betalte selv en tredjedel af pensionsbidraget, mens arbejdsgiveren betalte to tredjedele. Bidragene blev fastsat som en del af grundlønnen og blev gradueret alt efter, hvilken af tre aldersklasser medarbejderne faldt ind under. Aldersklasserne var (i) under 35 år, (ii) år og (iii) over 45 år, og gradueringen fastsatte bidragene som henholdsvis 3% for medarbejderen og 6% for virksomheden, 4% for medarbejderen og 8% for virksomheden og 5% for medarbejderen og 10% for virksomheden. En 29-årig medarbejder mente, at den aldersgraduerede ordning var udtryk for forskelsbehandling på grund af alder og havde derfor anlagt sag ved de danske domstole. I forbindelse med sagen valgte Vestre Landsret at stille EU- Domstolen et præjudicielt spørgsmål. EU-Domstolen fastslog indledningsvis, at den aldersgraduerede pensionsordning er udtryk for forskelsbehandling på grund af alder. EU-Domstolen skulle derefter først og fremmest tage stilling til, om forskelsbehandling faldt ind under undtagelsesbestemmelsen i beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 2, som fastslår, at forbuddet mod aldersdiskrimination ikke må være til hinder for fastsættelse af aldersgrænser for adgang til erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger for så vidt dette ikke medfører forskelsbehandling på grund af køn. Tina Reissmann fuldmægtig Louise Letman I modsætning til Generaladvokaten fandt EU-Domstolen dog ikke, at den aldersgraduerede pensionsordning var omfattet af undtagelsesbestemmelsen, idet den ikke som sådan fastsatte nogen aldersgrænse for adgang til pensionsydelsen. Generaladvokatens forslag til afgørelse er tidligere omtalt i vores nyhedsbrev fra februar EU-Domstolen valgte derefter at tage stilling til, om forskelsbehandlingen faldt ind under undtagelsesbestemmelsen i beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1, som fastslår, at staten kan tillade aldersdiskrimination, hvis det er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og hvis det valgte middel er hensigtsmæssigt og nødvendigt. EU-Domstolen fandt, at de formål, der lå bag de aldersgraduerede pensionsbidrag i den konkrete sag, som udgangspunkt kunne anses for legitime. EU-Domstolen fastslog derefter, at princippet om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder måtte fortolkes således, at det ikke er til hinder for, at en arbejdsgiver, som en del af lønnen kan betale aldersgraduerede pensionsbidrag, forudsat at den heraf følgende ulige behandling på

7 grund af alder er hensigtsmæssig og nødvendig for at opfylde et legitimt formål. EU- Domstolen præciserede i den forbindelse, at det tilkom Vestre Landsret at efterprøve, om aldersgradueringen af pensionsbidragene i det konkrete tilfælde var hensigtsmæssig og nødvendig. Dommen viser, at arbejdsgivere kan aldersgraduere bidrag til en erhvervstilknyttet pensionsordning som en del af lønnen, uden at dette udgør ulovlig forskelsbehandling på grund af alder. Sagen skal nu tilbage til Vestre Landsret, der skal tage stilling til, om aldersgradueringen af pensionsbidragene i det konkrete tilfælde var hensigtsmæssig og nødvendig. 7 Ikke berettiget at afslå rådighedsløn på grund af aldersbetingelse Det er i strid med beskæftigelsesdirektivet at nægte udbetaling af rådighedsløn ved stillingsnedlæggelse til tjenestemænd, der er fyldt 65 år. Det har EU-Domstolen fastslået ved dom af 26. september Hvis en tjenestemand afskediges på grund af stillingsnedlæggelse, bevarer tjenestemanden sin løn i 3 år mod at stå til rådighed for en anden passende stilling. Der ydes dog ikke rådighedsløn, hvis tjenestemanden er fyldt 65 år, uanset om tjenestemanden havde planlagt at blive på arbejdsmarkedet og faktisk står til rådighed for en anden passende stilling. Østre Landsret fastslog ved dom af 24. august 2009, at tjenestemandslovens aldersgrænse på 65 år var lovlig. I forbindelse med sagens behandling ved Højesteret blev spørgsmålet forelagt EU-Domstolen. EU-Domstolen fastslog indledningsvis, at en bestemmelse som den foreliggende - der afskærer rådighedsløn ved det fyldte 65. år - medfører en ulige behandling på grund af alder. EU-Domstolen skulle derefter tage stilling til, om forskelsbehandlingen var berettiget i henhold til artikel 6, stk. 2, som fastslår, at staten kan bestemme, at faste aldersgrænser for adgang til erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger ikke udgør forskelsbehandling på grund af alder for så vidt dette ikke medfører forskelsbehandling på grund af køn. EU-Domstolen anførte dog, at rådighedsløn hverken udgjorde en alderdoms- eller invaliditetsydelse, og at artikel 6, stk. 2, derfor ikke fandt anvendelse på det foreliggende tilfælde. Lise Høy Falsner fastslår, at staten kan tillade aldersdiskrimination, hvis det er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og hvis det valgte middel er hensigtsmæssigt og nødvendigt. EU-Domstolen fandt, at bestemmelsen gik videre end nødvendigt, idet den automatisk udelukkede tjenestemænd fra retten til rådighedsløn, hvis de var fyldt 65 år. EU-Domstolens dom er således i overensstemmelse med Generaladvokatens udtalelse, som er omtalt i vores nyhedsbrev fra februar Dommen viser, at beskæftigelsesdirektivets forbud mod forskelsbehandling på grund af alder er til hinder for, at reglen i den danske tjenestemandslov, der automatisk udelukker rådighedsløn, når tjenestemanden fylder 65 år, opretholdes. Sagen skal nu tilbage til Højesteret, der skal tage stilling til den konkrete sag. Sagen er berammet til foretagelse i Højesteret den 5. februar EU-Domstolen skulle herefter tage stilling til, om forskelsbehandlingen var berettiget i henhold til artikel 6, stk. 1, som

8 8 Berettiget at opretholde sundhedsforsikring trods ændrede skatteregler Arbejdsgiver var, uanset ændring af skatteregler, berettiget til at opretholde obligatorisk sundhedsforsikring. Det kom en faglig voldgift frem til ved en tilkendegivelse af 17. september Sagen vedrørte, om medarbejderne skulle have mulighed for at fravælge en sundhedsforsikring tegnet og betalt af arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren havde i 2008 ensidigt indført sundhedsforsikringen, uden at der på dette tidspunkt - eller i de følgende år - blev protesteret herimod. Fra den 1. januar 2012 blev beskatningen af sundhedsforsikringer dog ændret således, at medarbejderne fremover var skattepligtige af præmiebetalingen, hvilket for indkomståret 2013 medførte beskatning af et årligt beløb på kr ,70 for den enkelte medarbejder. Fra medarbejdersiden blev det blandt andet gjort gældende, at betalingen af præmien på forsikringen udgjorde et løntillæg, og at virkningen af de ændrede regler om beskatning medførte, at medarbejderne blev pålagt en lønnedgang, og at en sådan lønnedgang skulle have været varslet over for de ansatte. Endvidere blev det gjort gældende, at virksomheden ikke havde løftet bevisbyrden for, at der forelå driftsmæssige grunde til at fortsætte sundhedsforsikringen, hvorfor det ikke var sagligt at opretholde denne. Rasmus Høj Christensen Opmanden fandt, at såvel arbejdsgiveren som medarbejderne havde indrettet sig på, at der på virksomheden var en sundhedsforsikring omfattende samtlige medarbejdere. Endvidere anførte opmanden, at ændringer i beskatningen af løn, personalegoder m.v. ikke som udgangspunkt kan give ret til ændringer i de eksisterende lønvilkår. På denne baggrund, og idet en proportionalitetsvurdering af de ændrede vilkår ikke kunne føre til et andet resultat, fandt opmanden, at arbejdsgiveren var berettiget til at opretholde den obligatoriske sundhedsforsikring. Tilkendegivelsen viser, at arbejdsgivere som udgangspunkt vil være berettigede til at opretholde hidtidige sundhedsforsikringer til trods for, at de ansatte herved pålægges en ekstra skattebyrde, idet risikoen for ændring i beskatning af løn og personalegoder ikke påhviler arbejdsgiveren. Tilkendegivelsen hjælper således med at afklare retsstillingen på området efter ændringen af skattereglerne.

9 Kontakt Tina Reissmann advokat, partner Gitte Westall senioradvokat Henriette Stakemann advokat, partner Rasmus Høj Christensen senioradvokat Lise Høy Falsner advokat, associeret partner Jacob Falsner advokat Louise Letman advokatfuldmægtig De ovennævnte kan også kontaktes på telefon Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med ca. 380 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten og Folketingets EU-Oplysning EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Usagligt at opsige stressramt 2 OK at diskutere efterløn 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 EU-Domstolen skal tage stilling til, hvorvidt private arbejdsgivere tillige er hindret i at benytte funktionærlovens 2a, stk. 3 2 Ingen "straf" for tilbageholdelse af 2agodtgørelse 3 Ekstraordinære udgifter

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Egen opsigelse kunne tilbagekaldes 2 Delvis opsigelse ikke nok 7 Bortvist på grund af kritisk mail 8 Afskedigelse af sognepræst 3 Medarbejderaktier var ikke skattefritaget 4 Vikarlovforslaget 5 Illoyal

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Pligtig afgangsalder på 67 år var ok 2 Negativ ytring på Facebook var ikke nok til afskedigelse 5 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2012 6 Overvægt kan udgøre et handicap 3 Der var taget nok hensyn

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 Sag 1/2015 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod Experian A/S (advokat Jens Lund Mosbek) Biintervenient til støtte

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Udvidelse af reglen om omvendt bevisbyrde 2 Opsigelse skyldtes ikke anmodning om deltid 6 Handicap kræver funktionsnedsættelse 7 Medarbejder havde ret til løn i sygemeldingsperioden 3 Bortvist for manglende

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Handicappet medarbejder fik kr. 225.000 i godtgørelse 2 D en opsagte stedfortræder 7 Syg i ferien 8 Kr. 15.000 i bod 3 4 Fratrædelsesgodtgørelse udbetalt for sent Rejsetid var arbejdstid 5 Nedsættelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 For ung og for gammel 2 Kontraopsigelse og fratrædelsesgodtgørelse 8 Den rejselystne orlogskaptajn 3 Hovedtørklæde og jobsamtale 4 Oplysningspligt ved tjenestesamtaler 5 Høj anciennitet - opsigelsesbeskyttelse?

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Krav på lønregulering under orlov 2 Bordet fanger for aftaler om lønnedgang 3 Bevisusikkerhed medførte afvisning ved Ligebehandlingsnævnet 4 Ingen løn i opsigelsesperioden 5 Raskmeldt af kommunen 6 Flybesætning

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Endelig dom i Ring og Werge-sagen 2 Ingen lov om ansættelsesklausuler i denne omgang 3 Annullation af ansættelse var berettiget 4 Illoyal adfærd medførte arbejdsgivers berettigede bortvisning 6 Tilpasningsforpligtelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret 1 Skattereformen ændringer af betydning for arbejdsgivere og lønmodtagere 2 Dom fra Østre Landsret udelukker fradragsret for bonus og fratrædelsesgodtgørelser, da der ikke var tale om en driftsomkostning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) LBK nr 1678 af 19/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 2013-967

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ophævelse af konsulentaftale 2 Diskretionær afskedigelse af tjenestemand 3 Interessent var fortsat ansat i virksomheden 5 Opsigelse efter 120-dages reglen 6 200.000 kr. i bodsansvar 7 Varslet op i tid

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 14.08.2014 GENERALADVOKAT: SVÆR FEDME KAN UDGØRE ET HANDICAP 14.8.2014 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533 tib@kromannreumert.com

Læs mere

HR Jura. April 2013. www.accura.dk

HR Jura. April 2013. www.accura.dk April 2013 HR Jura I HRJura sætter vi denne gang fokus på det nyligt fremsatte lovforslag om vikarers rettigheder. Endvidere gennemgår vi interessante domme og afgørelser omhandlende modregning i konkurrenceklausulers

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET FEBRUAR 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET FEBRUAR 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET FEBRUAR 2007 INDHOLD Nye love og lovforslag m.v. Cirkulære om elektroniske ansættelsesbeviser Nye skattesatser og grænser Udkast til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse?

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? Indhold 1 Morgenseminar om opsigelse i praksis 2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? 3 Pensionsindbetalinger til deltidsansatte 4 Kvindelig leder skulle

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Flere kvinder i bestyrelsen 2 Flytning af tjenestemandsansat 3 Legitime kønskvoter 4 Tilbagekøbsklausuler 5 Passivitet og bortvisning 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder 7 Deltidsansatte på flextid

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis Indhold 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov 2 Ændringer i ferieloven 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis 4 Kontrol af narkotikabrug 5 Kunne ikke fortryde opsigelse 6 Omskoling

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Julehilsen 2 Lønnedgang i overenskomsten skal ikke varsles 3 Ingen reklame for den nye arbejdsgiver 4 Afslag på ansættelse 5 Lovforslag om afskaffelse af multimedieskatten per 1. januar 2012 7 Ingen

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og konklusion... 2 2. Metode og baggrund... 4 2.1 Datagrundlag...

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Forslag. til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension UDKAST 05-07-2016 J.nr. 2016-6001-0007 Fremsat den {FREMSAT} af finansministeren Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension (Rådighedsløn til personer, der har nået

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Højesteret: For meget udbetalt ved tilbagekøb af direktørs aktier 2 Bella Donna-etagen kan nu også bookes af mænd 3 Landsretterne fastlægger ydre grænse for 120-dages reglen 5 Højere sygeløn for fagforeningsmedlemmer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 257/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hillerød den 4. maj

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich)

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich) Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DSB (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen i sagen drejer sig om, hvorvidt DSB har

Læs mere