News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News & Updates Arbejds- og ansættelsesret"

Transkript

1 1 Flere kvinder i bestyrelsen 2 Flytning af tjenestemandsansat 3 Legitime kønskvoter 4 Tilbagekøbsklausuler 5 Passivitet og bortvisning 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder 7 Deltidsansatte på flextid

2 1 Flere kvinder i bestyrelsen Folketinget har for nylig vedtaget et lovforslag, der har til formål at skabe en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i virksomhedernes bestyrelser. Med det vedtagne lovforslag er der således indsat bestemmelser i selskabsloven ( 139a) og i årsregnskabsloven ( 99b), hvorefter en række virksomhedstyper forpligtes til at opstille måltal og udarbejde politik for ligestilling, ligesom virksomhederne pålægges at redegøre for status på virksomhedernes opfyldelse af disse krav. Derimod indeholder de nye regler ikke egentlige kvotekrav til andelen af kvinder i bestyrelsen. Reglerne vil blandt andet gælde for statslige aktieselskaber, børsnoterede selskaber, store virksomheder, store erhvervsdrivende fonde og en række finansielle virksomheder. Store virksomheder er virksomheder i regnskabsklasse C, som overskrider to af årsregnskabslovens tre følgende størrelsesgrænser i 2 på hinanden følgende regnskabsår: (i) Balancesum på kr. 143 mio., (ii) En nettoomsætning på kr. 286 mio. og (iii) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250. Virksomheder, som har andre værdipapirer end aktier (eksempelvis obligationer) optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, vil også være omfattet af de nye regler. Dette gælder uanset størrelsen af virksomheden. En virksomhed er undtaget fra kravene om opstilling af måltal og udarbejdelse af politik, hvis der allerede foreligger en ligelig kønsfordeling (mindst 40/60 pct. af hvert køn) i virksomhedens bestyrelse, henholdsvis i ledelsesniveauerne generelt. Oplysning herom skal dog fremgå af virksomhedens redegørelse i årsrapporten. Der gælder endvidere en bagatelgrænse i relation til kravet om udarbejdelse af politik for ligestilling. Virksomheder, der beskæftiger under 50 medarbejdere, er således ikke underlagt kravet om udarbejdelse af politik for ligestilling. De nye regler træder i kraft den 1. april 2013, og afrapporteringsforpligtelsen vil gælde for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere. Shaina Jabbar Af juridisk konsulent Louise Letman Ledelsen skal derfor inden den 1. april 2013 have taget stilling til, hvorvidt der er behov for at opstille et måltal og udarbejde en politik, eller om virksomheden allerede opfylder lovens krav om en ligelig fordeling. Selve afrapporteringen om disse forhold vil derimod først finde sted i 2014 i forbindelse med virksomhedernes aflæggelse af deres årsrapport for Måltal, politik for ligestilling og afrapportering Ifølge de nye regler skal de omfattede selskaber opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn, typisk kvinder, i bestyrelsen. Selskaber, der har mindst 50 ansatte, vil være forpligtede til at udarbejde en politik for ligestilling med henblik på at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelsesniveauer generelt. Formuleringen "ledelsesniveauer generelt" skal ifølge bemærkningerne til lovforslaget forstås som samtlige ledelsesstillinger i virksomheden, der ligger under bestyrelsen. Formuleringen omfatter således samtlige direktører i en virksomhed, det vil sige også direktører, der ikke er registreret som direktører hos Erhvervsstyrelsen (f.eks. ITdirektør, økonomidirektør og HR-direktør). Formuleringen omfatter også andre former for ledende stillinger i en virksomhed, eksempelvis afdelingsleder, teamleder etc. Ved opstilling af måltal skal virksomheden dels (i) opstille målsætninger om en højere andel for det underrepræsenterede køn, dels (ii) angive en tidshorisont, inden for hvil-

3 ken man tilstræber at opnå den pågældende andel. Måltallet skal alene omfatte de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen og ikke eventuelle medarbejdervalgte repræsentanter. Tidshorisonten bør højst fastsættes til 4 år, svarende til den maksimale valgperiode for bestyrelsesmedlemmer. Den udarbejdede politik skal indeholde en beskrivelse af selskabets indsats for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i selskabets ledelsesniveauer generelt. Dette kan blandt andet ske ved indgåelse af samarbejde med andre virksomheder, målrettede tiltag for den enkeltes karriereudvikling gennem netværk og mentorordninger samt fastlæggelse af personalepolitikker, der fremmer kvinder og mænds lige karrieremuligheder. Virksomhederne skal endvidere i forbindelse med aflæggelse af deres årsrapport redegøre for status for opfyldelse af det opstillede måltal samt for den udarbejdede politik for ligestilling. Denne afrapportering skal foretages af virksomhederne efter samme fremgangsmåde, som følger af de gældende regler om samfundsansvar i årsregnskabslovens 99a. Undlader virksomhederne at efterleve pligten til at opstille måltal, udarbejde en politik for ligestilling eller foretage afrapportering i årsrapporten, vil dette kunne medføre bødestraf. Det forhold, at en virksomhed ikke opfylder det opstillede måltal, vil derimod ikke i sig selv kunne udløse bødestraf. Erhvervsstyrelsen vil i samarbejde med relevante erhvervsorganisationer udarbejde en vejledning til brug for virksomhedernes opfyldelse af de nye krav. 2 Flytning af tjenestemandsansat Flytning af tjenestemandsansat speciallærer var ikke i orden. Det kom Højesteret frem til ved dom af 12. december Som følge af delvis nedlæggelse af den skole, hvor en tjenestemandsansat lærer (A) var ansat som speciallærer, og hvor hun navnlig underviste børn med særlige taleforstyrrelser, var A blevet afskediget. Hun var efterfølgende blevet anvist en stilling som lærer på en anden skole i regionen, hvor hun skulle undervise børn med generelle udviklingsvanskeligheder. Det pågældende arbejde ville også indebære praktisk betonede funktioner bestående i hjælp til børnenes pleje. A var 56 år og lægeligt frarådet at påtage sig fysisk belastende arbejde. Højesteret fastslog, at den anviste stilling ikke var passende, jf. tjenestemandslovens 12, som fandt tilsvarende anvendelse, og at A derfor fortsat var berettiget til rådighedsløn, jf. tjenestemandslovens 32. Lise Høy Falsner Dommen viser, at Højesteret ved vurderingen af "passende arbejde" efter tjenestemandslovens 12 må have lagt meget vægt på de helbredsmæssige forhold, da dommen ellers strider mod tidligere højesteretspraksis, se f.eks. UfR H, UfR H og UfR H, der alle pålægger tjenestemænd vidtgående forpligtelser til at tåle ændringer i arbejdsopgaver i forbindelse med generelle omstruktureringer hos ansættelsesmyndigheden. Se også Karsten Revsbechs artikel i Juristen 3/2009 side 81ff med kommentarer til hidtidig domspraksis.

4 3 Legitime kønskvoter Det er legitimt at fremme ligestilling inden for områder, hvor det ene køn er underrepræsenteret. Det kom Ligebehandlingsnævnet frem til ved afgørelse af 21. november Sagen handlede om, hvorvidt det var i strid med ligestillingsloven, at en virksomhed havde fastsat en målsætning om, at senest i løbet af 2015 burde mindst 40 procent af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer være kvinder. Efter seneste generalforsamling bestod bestyrelsen af 8 mænd og 2 kvinder. Virksomheden gjorde gældende, at målsætningen forfulgte et legitimt formål, og at midlerne til at opfylde målet er hensigtsmæssige og nødvendige. Virksomheden henviste i denne forbindelse til, at det følger af forarbejderne til ligestillingslovens bestemmelser om kønssammensætning ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning - som ikke gælder for private virksomheder - at det er et legitimt mål at arbejde for ligelig kønsmæssig deltagelse i samfundets beslutningsprocesser, herunder bestyrelsers beslutningsprocesser. Derudover mente virksomheden, at proportionalitetsprincippet var overholdt, idet der alene var tale om en målsætning, og at det klart fulgte af bestyrelsens kompetencebeskrivelse, at dens medlemmer først og fremmest skulle have de rette kompetencer, som bestyrelsen fandt væsentlige. Tina Reissmann et legitimt mål, og hvis midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige. Nævnet fandt, at det er et legitimt mål at fremme ligestilling inden for områder, hvor det ene køn er underrepræsenteret. Nævnet lagde vægt på, at der ikke er tale om en fast og ufravigelig kvote, og at det afgørende for valget til bestyrelsen er, at medlemmet har de fornødne kompetencer. Virksomheden blev derfor frifundet. Afgørelsen viser, at kønskvoter i bestyrelser kan være legitime, såfremt disse kun er et mål, og vurderingen hovedsageligt foretages på baggrund af vedkommendes kompetencer. Afgørelsen er ligeledes i overensstemmelse med den netop vedtagne ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, hvorefter en række virksomhedstyper forpligtes til at opstille måltal og udarbejde politik for ligestilling. Ligebehandlingsnævnet fremførte, at forbuddet mod forskelsbehandling i ligestillingsloven ikke er til hinder for forskelsbehandling af det ene køn, hvis det er begrundet i 4 Tilbagekøbsklausuler Er en medarbejder forpligtet til at tilbagesælge aktier, warrants og aktieoptioner ved fratrædelse? Gitte Westall Indledning Medarbejderaktieprogrammer har i en årrække været anvendt som supplement til aflønningen af medarbejdere, blandt andet i danske virksomheder med et udenlandsk moderselskab. Det er mere hovedreglen end undtagelsen, at sådanne medarbejderaktieprogrammer indeholder såkaldte tilbagekøbsklausuler. En tilbagekøbsklausul er en bestemmelse, som pålægger medarbejderen at tilbagesælge de aktier, som medarbejderen har erhvervet under ansættelsen via sin deltagelse i et medarbejderaktieprogram. Undertiden ses det også, at medarbejderne underlægges en tilbagekøbsklausul i forhold til warrants og ak-

5 tieoptioner, som ikke er udnyttet på fratrædelsestidspunktet. Tilbagekøbsklausuler er typisk begrundet i et ønske om, at aktierne ikke spredes ud på en større kreds af fratrådte medarbejdere. Endvidere benyttes tilbagekøbsklausulerne i fastholdelsesøjemed, idet tilbagekøbsklausulerne er med til at fastholde medarbejderne, hvor aktiebesiddelsen kan resultere i en ikke ubetydelig økonomisk gevinst for medarbejderne - f.eks. ved udsigten til et forestående salg af virksomheden. Tilbagekøbsklausuler relateret til warrants og aktieoptioner Aktieoptionsloven Medarbejderens rettigheder i fratrædelsessituationen til tildelte warrants og aktieoptioner reguleres af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold ("aktieoptionsloven"). Aktieoptionsloven finder anvendelse på alle aftaler eller ordninger vedrørende købeeller tegningsrettigheder til aktier, der er tildelt efter lovens ikrafttrædelsestidspunkt. Der skal være tale om en købe- eller tegningsret, som kan udnyttes senere i tid. De typiske finansielle instrumenter, der er omfattet af loven, er aktieoptioner og warrants. Aktieoptionsloven beskytter kun lønmodtagere. Den administrerende direktør er ikke omfattet af aktieoptionsloven, idet den administrerende direktør ikke er omfattet af lønmodtagerbegrebet. Funktionsdirektører såsom økonomidirektører, HR-direktører og salgsdirektører er derimod typisk omfattet af lønmodtagerbegrebet og dermed også beskyttet af aktieoptionsloven. Er medarbejderen en "good leaver" eller en "bad leaver"? Hvorvidt en tilbagekøbsklausul - som indebærer, at medarbejderen ved fratrædelse skal lade selskabet tilbagekøbe tildelte warrants eller optioner - er gyldig for medarbejdere, der er underlagt dansk ret, vil afhænge af omstændighederne ved medarbejderens fratrædelse. Aktieoptionsloven skelner nemlig mellem, om medarbejderen er en "good leaver" eller en "bad leaver". Hvis medarbejderen er en "bad leaver", bortfalder medarbejderens ret til at udnytte tildelte aktieoptioner eller warrants, hvad enten de er modnede eller ej, medmindre andet følger af aftalen eller ordningen. Medarbejderen er ifølge aktieoptionsloven en "bad leaver" i følgende situationer: Hvis medarbejderen selv opsiger sin stilling, og opsigelsen ikke er begrundet i grov misligholdelse fra arbejdsgiverens side Hvis medarbejderen opsiges af arbejdsgiveren på grund af medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet Hvis medarbejderen bortvises af arbejdsgiveren på grund af væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet Hvis medarbejderen er en "good leaver", bevarer medarbejderen retten til at udnytte tildelte aktieoptioner eller warrants i henhold til ordningen eller aftalens udnyttelsesbetingelser, som om medarbejderen fortsat var ansat. Herudover bevarer medarbejderen retten til en i forhold til sin ansættelsestid i regnskabsåret forholdsmæssig andel af de tildelinger, medarbejderen ville have haft ret til, hvis medarbejderen havde været ansat ved regnskabsårets afslutning eller på tildelingstidspunktet. Medarbejderen er ifølge aktieoptionsloven en "good leaver" i følgende situationer: Hvis medarbejderen opsiges af arbejdsgiveren, og opsigelsen ikke er begrundet i medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet Hvis medarbejderen hæver ansættelsesforholdet på grund af arbejdsgiverens grove misligholdelse heraf Hvis medarbejderen fratræder på grund af, at medarbejderen har nået pensionsalderen, det være sig pensionsalderen for det pågældende erhverv, hos den pågældende virksomhed, eller fordi medarbejderen kan oppebære folkepension eller alderspension fra arbejdsgiveren Det følger af aktieoptionslovens 8, at aktieoptionsloven ikke kan fraviges til ugunst for medarbejderen.

6 Kan en "good leaver" forpligtes til at tilbagesælge warrants og aktieoptioner? En tilbagekøbsklausul i "bad leaver-situationen" vil være gyldig efter aktieoptionsloven, da udgangspunktet efter aktieoptionsloven er, at en "bad leaver" mister sine uudnyttede warrants og aktieoptioner uden at modtage kompensation herfor. Med en tilbagekøbsklausul stilles medarbejderen bedre end efter aktieoptionsloven, idet medarbejderen modtager betaling ved tilbagekøbet af aktieoptioner og warrants. Problemstillingen er mere nuanceret i "good leaver-situationen". Det største problem er her, om det overhovedet er muligt at fastsætte en købspris, der indebærer, at medarbejderen stilles mindst lige så godt, som hvis medarbejderen havde beholdt sine aktieoptioner og warrants og udnyttet disse i overensstemmelse med aftalen eller ordningens udnyttelsesbetingelser. Er det tilstrækkeligt, at aktieoptioner og warrants købes tilbage til markedsprisen på fratrædelsestidspunktet med tillæg af et nærmere fastsat beløb som kompensation for en eventuel værdistigning? En værdistigning, som reelt først kan be- eller afkræftes på det tidspunkt, hvor medarbejderen i henhold til ordningen eller aftalen kan udnytte de tildelte aktieoptioner og warrants. Er det til gunst for medarbejderen at påtage sig risikoen for kursudviklingen som følge af arbejdsgiverens/arbejdsgiverens moderselskabs interesse i, at aktierne ikke spredes ud på en større kreds af fratrådte medarbejdere? De danske domstole har ikke haft lejlighed til at vurdere, hvorvidt der i forbindelse med tildelingen af aktieoptioner og warrants gyldigt kan indgås klausuler om tilbagekøb heraf i "good leaver-situationen". På nuværende tidspunkt må svaret herpå være, at der er en væsentlig risiko for, at sådanne klausuler vil blive tilsidesat som ugyldige, idet det ikke kan udelukkes, at medarbejderen stilles ringere ved et tilbagekøb i stedet for at kunne udnytte tildelte aktieoptioner eller warrants i overensstemmelse med aftalen eller ordningen. Det er dog i denne sammenhæng relevant at bemærke, at det i forarbejderne til aktieoptionslovens 8 - som foreskriver, at aktieoptionsloven ikke kan fraviges til ugunst for lønmodtageren - skinner igennem, at det i fratrædelsessituationen kan aftales, at medarbejderen i stedet for naturalopfyldelse modtager en økonomisk kompensation. Forarbejderne åbner således op for, at det som led i en fratrædelsesaftale kan aftales, at medarbejderen tilbageleverer tildelte aktieoptioner og warrants mod rimelig kompensation. Tilbagekøbsklausuler relateret til aktier Tilbagesalg af medarbejderaktier til markedspris - er det rimeligt? Gyldigheden af en tilbagekøbsklausul vedrørende allerede udstedte aktier reguleres ikke af aktieoptionsloven, men derimod af generalklausulen i aftalelovens 36. Ifølge aftalelovens 36 kan en aftale ændres eller tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det er særligt spørgsmålet om rimeligheden af tilbagekøbsklausuler vedrørende aktier erhvervet af medarbejderen som led i ansættelsesforholdet, der presser sig på. Også den administrerende direktør er beskyttet af forbuddet mod urimelige aftaler i aftalelovens 36. Indtil Højesterets afgørelse i juni 2011 var den gængse opfattelse, at hvis tilbagekøbet af medarbejderaktier skete til en pris, der som minimum svarede til markedsprisen, var man et godt skridt på vej i den rigtige retning for så vidt angår tilbagekøbsklausulens gyldighed. Denne opfattelse rokkede Højesteret imidlertid ved med sin afgørelse fra juni Sagen vedrørte en ledende medarbejder, der som led i sit ansættelsesforhold havde købt aktier i arbejdsgiverens udenlandske moderselskab. Købet var sket til samme kurs, som en kapitalfond netop havde betalt i forbindelse med et opkøb af koncernen. Ifølge aftalegrundlaget var medarbejderen ved fratrædelse forpligtet til at tilbagesælge sine aktier til det udenlandske moderselskab. Tilbagesalgskursen blev på baggrund af en række faktorer fastsat til enten den oprindelige købskurs eller til markedskursen. Da medarbejderen blev opsagt, var markedskursen ifølge medarbejderens arbejdsgiver den samme som den oprindelige købspris. Medarbejderen nægtede at tilbagesælge aktierne og gjorde blandt andet gældende, at tilbagekøbsklausulen var i strid med aftalelovens 36. Højesteret bemærkede indledningsvis, at det fulgte af medarbejderaktieprogrammet, at tilbagesalgspligten gjaldt, uanset om det var medarbejderen eller arbejdsgiveren, der havde opsagt ansættelsesforholdet, at arbejdsgiveren ensidigt kunne beslutte, om der skulle ske et tilbagesalg, og at tilbagesalg ikke altid ville ske til markedsprisen. Højesteret (om end med dissens) konkluderede, at det var urimeligt og dermed i strid med aftalelovens 36 at gøre tilbagekøbsklausulen gældende i dette tilfælde, hvor medarbejderen var opsagt af arbejdsgiveren på usagligt grundlag og havde fået tilkendt godtgørelse for usaglig

7 opsigelse - også selv om det kunne lægges til grund, at aktiernes markedsværdi svarede til købsprisen. Højesteret lagde ved sin vurdering blandt andet vægt på, at medarbejderen ved præsentationen af medarbejderaktieprogrammet var blevet stillet i udsigt, at der var mulighed for at opnå en betydelig gevinst inden for en overskuelig årrække. Er det så ikke muligt gyldigt at pålægge en medarbejder en tilbagekøbsklausul? Højesterets afgørelse fra juni 2011 udelukker ikke, at tilbagekøbsklausuler, hvor salget sker til markedsprisen, ikke kan anses for rimelige og dermed gyldige efter aftalelovens 36. Højesterets afgørelse var konkret begrundet, men særligt bemærkelsesværdig på grund af Højesterets bemærkning om, at det ville være urimeligt at gøre tilbagesalgspligten gældende, selv om tilbagesalget skete til markedsprisen. Højesterets afgørelse vidner om, at det er væsentligt at have ikke blot tilbagesalgsprisen, men også en række andre forhold for øje, når vilkårene for tilbagesalgspligten fastlægges, som f.eks.: Er tilbagekøbsklausulen en ensidig ret for arbejdsgiveren, eller har arbejdsgiveren også pligt til at tilbagekøbe aktierne på medarbejderens begæring? Har årsagen til ophøret af ansættelsesforholdet betydning for, hvorvidt medarbejderen er underlagt en tilbagekøbspligt eller ej? Har det således betydning for tilbagekøbsklausulen, om medarbejderen er en "good leaver" eller en "bad leaver"? Hvad er medarbejderens stilling og økonomiske indsigt i selskabet? Hvad blev medarbejderen stillet i udsigt, da medarbejderen indtrådte i programmet? Er deltagelsen i programmet et ekstraordinært supplement til medarbejderens aflønning, eller træder deltagelsen i programmet i stedet for kommende lønreguleringer? Disse parametre er værd at have for øje ved en revurdering af eksisterende aktiekøbsprogrammer og ved udarbejdelsen af fremtidige aktiekøbsprogrammer i medarbejderforhold. 5 Passivitet og bortvisning Retten til at bortvise en medarbejder var bortfaldet på grund af arbejdsgiverens passivitet. Det kom Vestre Landsret frem til ved dom af 13. november Sagen drejede sig om en medarbejder, der blev opsagt den 27. april Dagen efter forlod medarbejderen arbejdspladsen uden begrundelse. Arbejdsgiveren sendte samme dag en mail, hvor han spurgte, om medarbejderen kunne komme på arbejde lørdag den 2. maj. Medarbejderen besvarede først mailen den 1. maj, hvor han begrundede sit fravær med sygdom. Medarbejderen blev efterfølgende bortvist ved brev af 4. maj. Landsretten lagde indledningsvis til grund, at medarbejderen uberettiget havde forladt arbejdspladsen og derved havde misligholdt ansættelsesforholdet så væsentligt, at bortvisning ville have været berettiget. Spørgsmålet var herefter, om arbejdsgiveren havde udvist en sådan passivitet, at retten til at bortvise medarbejderen var bortfaldet. Henriette Stakemann Et flertal på to dommere lagde til grund, at arbejdsgiverens mail af 29. april ikke tog forbehold for at ophæve ansættelsesforholdet som følge af hændelsen. Landsrettens flertal fandt, at eftersom arbejdsgiveren allerede var blevet opmærksom på hændelsen den 28. april - men først skred til bortvisning den 4. maj - havde arbejdsgiveren udvist en sådan passivitet, at retten til at bortvise medarbejderen var bortfaldet. Et mindretal på én dommer fandt i modsætning til flertallet, at arbejdsgiveren ikke havde udvist en sådan passivitet, at retten til at bortvise var bortfaldet. Dommeren havde

8 blandt andet lagt vægt på, at medarbejderen den 29. april - trods klar anledning hertil - ikke havde nævnt, at han var syg, og at arbejdsgiveren den 1. maj havde meddelt, at medarbejderen havde forladt arbejdspladsen uden gyldig grund og havde forbeholdt sig at kræve erstatning. Landsretten afsagde dom under dissens. Landsretten fandt således, at bortvisning var uberettiget, og at medarbejderen havde ret til løn frem til udløbet af opsigelsesperioden. Landsretten fandt yderligere, at medarbejderen havde krav på en godtgørelse på kr i anledning af mangler ved ansættelsesbeviset. Dommen viser, at reagerer arbejdsgiveren ikke i umiddelbar tilknytning til, at han bliver opmærksom på et forhold, der udgør en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, vil retten til at bortvise medarbejderen kunne bortfalde som følge af passivitet selv efter få dage. 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder Opsigelse af gravid medarbejder var ikke usaglig, idet opsigelsen var begrundet i en ringe arbejdsindsats. Det kom Ligebehandlingsnævnet frem til ved en afgørelse af 21. november Sagen drejede sig om, hvorvidt det var i strid med ligebehandlingsloven, at arbejdsgiveren opsagde medarbejderen den 31. august 2011 efter at have fået meddelelse om medarbejderens graviditet den 26. august Opsigelsen var begrundet i "generelt manglende kompetence inden for regnskab og finans i forhold til klagers funktionsbeskrivelse samt gentagne reklamationer fra indklagedes kunder". Medarbejderen hævdede, at hun aldrig havde modtaget en funktionsbeskrivelse, og at hun ikke inden opsigelsen var gjort bekendt med, at der var klaget over hende. Arbejdsgiveren hævdede, at der senest den 18. august 2011 blev truffet afgørelse om at opsige medarbejderen. Altså mere end uge før de modtog information om hendes graviditet. Arbejdsgiveren henviste i denne forbindelse til mails mellem direktøren og ledende medarbejdere i perioden frem til den 18. august 2011, hvor der blev udtrykt stærk utilfredshed med medarbejderen, og hvor opsigelsen Rasmus Høj Christensen af hende blev diskuteret. I den sidste mail den 18. august 2011 skrev direktøren bl.a. "let's get rid of her a.s.a.p" Ligebehandlingsnævnet lagde hændelsesforløbet beskrevet i arbejdsgiverens mails til grund og fandt på denne baggrund, at beslutningen om opsigelsen af medarbejderen var sket inden informationen om hendes graviditet. Nævnet fandt derfor, at arbejdsgiveren havde bevist, at medarbejderens graviditet ikke havde betydning for opsigelsen af hende. Afgørelsen viser, at en opsigelse umiddelbart efter medarbejderens meddelelse om graviditet kan være saglig, såfremt arbejdsgiveren kan bevise, at beslutningen allerede var truffet på et sagligt grundlag forinden.

9 7 Deltidsansatte på flextid Det er ikke forskelsbehandling, at deltidsansatte ikke får pensionsbidrag for deres overskydende flextid op til den arbejdstid, en fuldtidsansat får bidrag til. Det kom Højesteret frem til ved dom af 6. december Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt en medarbejder ansat med en fast ugentlig arbejdstid på 30 timer var blevet forskelsbehandlet i strid med deltidsloven. Deltidsansatte må ikke behandles på en mindre gunstig måde end sammenlignelige fuldtidsansatte, udelukkende fordi de arbejder på deltid, medmindre forskelsbehandlingen er begrundet i objektive forhold. Problemstillingen var, at medarbejderen kun fik pensionsbidrag ud fra de 30 timer, som hun var ansat til, og ikke af overskydende flextid, som hun fik vederlag for. Virksomheden havde en flexordning, der gav medarbejderne en arbejdstilrettelæggelsesfrihed i visse tidsrum. Ordningen var indrettet således, at et månedligt overskud på op til 30 timer som udgangspunkt ville blive overført til næste måned, og at det kunne afspadseres. Der blev imidlertid i en række tilfælde indgået konkrete aftaler, herunder også med medarbejderen, hvorefter en medarbejder modtog et vederlag for disse overskydende timer. Dette vederlag svarede til vedkommendes normale timeløn uden tillæg af pensionsbidrag. Jacob Falsner En enkelt dommer mente dog, at der skete forskelsbehandling, idet medarbejderen på grund af det manglende pensionsbidrag samlet set fik en mindre løn end den samlede løn, en fuldtidsansat modtog, selvom de havde arbejdet samme antal timer. Dommen viser, at overskydende flextimer ikke kan sidestilles med ordinært arbejde, og forskelle i bidragsydelser hertil udgør derfor ikke forskelsbehandling, selv hvis de overskydende flextimer ligger i et interval, hvor fuldtidsansatte ville få bidrag. Medarbejderens fagforening mente derfor, at hun som deltidsansat blev stillet dårligere end de fuldtidsansatte, idet hun ikke fik pensionsbidrag i det omfang, vederlæggelsen angik arbejde udført i intervallet mellem 30 og 37 timer om ugen, eftersom de fuldtidsansatte fik pensionsbidrag af lønnen ved arbejde i dette interval. Højesterets flertal mente ikke, at der var sket forskelsbehandling, idet der efter deres opfattelse forelå en ganske særegen arbejdssituation, når en ansat opnår vederlag i stedet for tvunget bortfald eller tvungen afspadsering af flextimer, som den ansatte har udnyttet sin arbejdstilrettelæggelsesfrihed til at optjene. Denne situation kunne ikke sidestilles med ordinært arbejde, og på denne baggrund blev medarbejderen derfor ikke stillet ringere end de fuldtidsansatte, der udførte ordinært arbejde i intervallet fra deltid til fuldtid.

10 Kontakt Tina Reissmann advokat, partner Gitte Westall senioradvokat Jacob Falsner advokat Henriette Stakemann advokat, partner Rasmus Høj Christensen senioradvokat Kirstine Brockdorff Vognsgaard advokatfuldmægtig Lise Høy Falsner advokat, associeret partner Sussi L. Skovgaard-Holm advokat Louise Letman juridisk konsulent Shaina Jabbar advokat, associeret partner Corporate/Commercial De ovennævnte kan også kontaktes på telefon Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med ca. 400 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Højesteret: For meget udbetalt ved tilbagekøb af direktørs aktier 2 Bella Donna-etagen kan nu også bookes af mænd 3 Landsretterne fastlægger ydre grænse for 120-dages reglen 5 Højere sygeløn for fagforeningsmedlemmer

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ophævelse af konsulentaftale 2 Diskretionær afskedigelse af tjenestemand 3 Interessent var fortsat ansat i virksomheden 5 Opsigelse efter 120-dages reglen 6 200.000 kr. i bodsansvar 7 Varslet op i tid

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Korte kjoler udgjorde sikkerhedsrisiko 2 Legitimt at lægge vægt på manglende omstillingsparathed 3 Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-2014 4 Præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Usagligt at opsige stressramt 2 OK at diskutere efterløn 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget

2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget Indhold 1 Principiel dom fra Højesteret om ansættelsesbeviser 2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget 3 Ret til bonus var ikke længere privilegeret 4 Orientering om immigration

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom VEJLEDNING OM Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Februar 2013 1 1. Indledning Lov nr. 1383 af 23. december 2012

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt?

Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Direktørkontrakten Hvad bør bestyrelsen overveje ved udarbejdelse af direktørkontrakt? Overskrift Her November 2013 Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Direktør var ikke lønmodtager 2 Generaladvokatens forslag til afgørelse af de "danske" handicapsager 3 Restaurant Vejlegården-konflikten var lovlig 4 Afskediget efter barsel 5 Bortvisning af fællestillidsrepræsentant

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012 Erik Banner-Voigt Agenda Del 1 Hvad og hvordan? Hvad er aktieløn? Hvordan? Del 2 Skatteretlige overvejelser Ligningslovens 28 Ligningslovens 7 H Udvalgte skattemæssige

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Virksomhedsoverdragelse i konkurs 2 Ferielovens regler om varsling af hovedferie i opsigelsesperiode kan fraviges ved forudgående aftale 3 Sagligt at GPS-overvåge arbejdstid 4 Skærpede aflønningsregler

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013

Nyhedsbrev. Ansættelsesret juni, 2013 Nyhedsbrev Ansættelsesret juni, 2013 I dette nyhedsbrev gennemgår vi to vigtige love. Den ene vedrører nogle netop vedtagne regler om ændringer af vikarers retsstilling i Danmark, den anden vedrører reglerne

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere