News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News & Updates Arbejds- og ansættelsesret"

Transkript

1 1 Flere kvinder i bestyrelsen 2 Flytning af tjenestemandsansat 3 Legitime kønskvoter 4 Tilbagekøbsklausuler 5 Passivitet og bortvisning 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder 7 Deltidsansatte på flextid

2 1 Flere kvinder i bestyrelsen Folketinget har for nylig vedtaget et lovforslag, der har til formål at skabe en mere ligelig fordeling af mænd og kvinder i virksomhedernes bestyrelser. Med det vedtagne lovforslag er der således indsat bestemmelser i selskabsloven ( 139a) og i årsregnskabsloven ( 99b), hvorefter en række virksomhedstyper forpligtes til at opstille måltal og udarbejde politik for ligestilling, ligesom virksomhederne pålægges at redegøre for status på virksomhedernes opfyldelse af disse krav. Derimod indeholder de nye regler ikke egentlige kvotekrav til andelen af kvinder i bestyrelsen. Reglerne vil blandt andet gælde for statslige aktieselskaber, børsnoterede selskaber, store virksomheder, store erhvervsdrivende fonde og en række finansielle virksomheder. Store virksomheder er virksomheder i regnskabsklasse C, som overskrider to af årsregnskabslovens tre følgende størrelsesgrænser i 2 på hinanden følgende regnskabsår: (i) Balancesum på kr. 143 mio., (ii) En nettoomsætning på kr. 286 mio. og (iii) Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250. Virksomheder, som har andre værdipapirer end aktier (eksempelvis obligationer) optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, vil også være omfattet af de nye regler. Dette gælder uanset størrelsen af virksomheden. En virksomhed er undtaget fra kravene om opstilling af måltal og udarbejdelse af politik, hvis der allerede foreligger en ligelig kønsfordeling (mindst 40/60 pct. af hvert køn) i virksomhedens bestyrelse, henholdsvis i ledelsesniveauerne generelt. Oplysning herom skal dog fremgå af virksomhedens redegørelse i årsrapporten. Der gælder endvidere en bagatelgrænse i relation til kravet om udarbejdelse af politik for ligestilling. Virksomheder, der beskæftiger under 50 medarbejdere, er således ikke underlagt kravet om udarbejdelse af politik for ligestilling. De nye regler træder i kraft den 1. april 2013, og afrapporteringsforpligtelsen vil gælde for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere. Shaina Jabbar Af juridisk konsulent Louise Letman Ledelsen skal derfor inden den 1. april 2013 have taget stilling til, hvorvidt der er behov for at opstille et måltal og udarbejde en politik, eller om virksomheden allerede opfylder lovens krav om en ligelig fordeling. Selve afrapporteringen om disse forhold vil derimod først finde sted i 2014 i forbindelse med virksomhedernes aflæggelse af deres årsrapport for Måltal, politik for ligestilling og afrapportering Ifølge de nye regler skal de omfattede selskaber opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn, typisk kvinder, i bestyrelsen. Selskaber, der har mindst 50 ansatte, vil være forpligtede til at udarbejde en politik for ligestilling med henblik på at øge andelen af det underrepræsenterede køn i virksomhedens ledelsesniveauer generelt. Formuleringen "ledelsesniveauer generelt" skal ifølge bemærkningerne til lovforslaget forstås som samtlige ledelsesstillinger i virksomheden, der ligger under bestyrelsen. Formuleringen omfatter således samtlige direktører i en virksomhed, det vil sige også direktører, der ikke er registreret som direktører hos Erhvervsstyrelsen (f.eks. ITdirektør, økonomidirektør og HR-direktør). Formuleringen omfatter også andre former for ledende stillinger i en virksomhed, eksempelvis afdelingsleder, teamleder etc. Ved opstilling af måltal skal virksomheden dels (i) opstille målsætninger om en højere andel for det underrepræsenterede køn, dels (ii) angive en tidshorisont, inden for hvil-

3 ken man tilstræber at opnå den pågældende andel. Måltallet skal alene omfatte de generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen og ikke eventuelle medarbejdervalgte repræsentanter. Tidshorisonten bør højst fastsættes til 4 år, svarende til den maksimale valgperiode for bestyrelsesmedlemmer. Den udarbejdede politik skal indeholde en beskrivelse af selskabets indsats for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i selskabets ledelsesniveauer generelt. Dette kan blandt andet ske ved indgåelse af samarbejde med andre virksomheder, målrettede tiltag for den enkeltes karriereudvikling gennem netværk og mentorordninger samt fastlæggelse af personalepolitikker, der fremmer kvinder og mænds lige karrieremuligheder. Virksomhederne skal endvidere i forbindelse med aflæggelse af deres årsrapport redegøre for status for opfyldelse af det opstillede måltal samt for den udarbejdede politik for ligestilling. Denne afrapportering skal foretages af virksomhederne efter samme fremgangsmåde, som følger af de gældende regler om samfundsansvar i årsregnskabslovens 99a. Undlader virksomhederne at efterleve pligten til at opstille måltal, udarbejde en politik for ligestilling eller foretage afrapportering i årsrapporten, vil dette kunne medføre bødestraf. Det forhold, at en virksomhed ikke opfylder det opstillede måltal, vil derimod ikke i sig selv kunne udløse bødestraf. Erhvervsstyrelsen vil i samarbejde med relevante erhvervsorganisationer udarbejde en vejledning til brug for virksomhedernes opfyldelse af de nye krav. 2 Flytning af tjenestemandsansat Flytning af tjenestemandsansat speciallærer var ikke i orden. Det kom Højesteret frem til ved dom af 12. december Som følge af delvis nedlæggelse af den skole, hvor en tjenestemandsansat lærer (A) var ansat som speciallærer, og hvor hun navnlig underviste børn med særlige taleforstyrrelser, var A blevet afskediget. Hun var efterfølgende blevet anvist en stilling som lærer på en anden skole i regionen, hvor hun skulle undervise børn med generelle udviklingsvanskeligheder. Det pågældende arbejde ville også indebære praktisk betonede funktioner bestående i hjælp til børnenes pleje. A var 56 år og lægeligt frarådet at påtage sig fysisk belastende arbejde. Højesteret fastslog, at den anviste stilling ikke var passende, jf. tjenestemandslovens 12, som fandt tilsvarende anvendelse, og at A derfor fortsat var berettiget til rådighedsløn, jf. tjenestemandslovens 32. Lise Høy Falsner Dommen viser, at Højesteret ved vurderingen af "passende arbejde" efter tjenestemandslovens 12 må have lagt meget vægt på de helbredsmæssige forhold, da dommen ellers strider mod tidligere højesteretspraksis, se f.eks. UfR H, UfR H og UfR H, der alle pålægger tjenestemænd vidtgående forpligtelser til at tåle ændringer i arbejdsopgaver i forbindelse med generelle omstruktureringer hos ansættelsesmyndigheden. Se også Karsten Revsbechs artikel i Juristen 3/2009 side 81ff med kommentarer til hidtidig domspraksis.

4 3 Legitime kønskvoter Det er legitimt at fremme ligestilling inden for områder, hvor det ene køn er underrepræsenteret. Det kom Ligebehandlingsnævnet frem til ved afgørelse af 21. november Sagen handlede om, hvorvidt det var i strid med ligestillingsloven, at en virksomhed havde fastsat en målsætning om, at senest i løbet af 2015 burde mindst 40 procent af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer være kvinder. Efter seneste generalforsamling bestod bestyrelsen af 8 mænd og 2 kvinder. Virksomheden gjorde gældende, at målsætningen forfulgte et legitimt formål, og at midlerne til at opfylde målet er hensigtsmæssige og nødvendige. Virksomheden henviste i denne forbindelse til, at det følger af forarbejderne til ligestillingslovens bestemmelser om kønssammensætning ved besættelse af visse bestyrelsesposter i den statslige forvaltning - som ikke gælder for private virksomheder - at det er et legitimt mål at arbejde for ligelig kønsmæssig deltagelse i samfundets beslutningsprocesser, herunder bestyrelsers beslutningsprocesser. Derudover mente virksomheden, at proportionalitetsprincippet var overholdt, idet der alene var tale om en målsætning, og at det klart fulgte af bestyrelsens kompetencebeskrivelse, at dens medlemmer først og fremmest skulle have de rette kompetencer, som bestyrelsen fandt væsentlige. Tina Reissmann et legitimt mål, og hvis midlerne til at opfylde dette mål er hensigtsmæssige og nødvendige. Nævnet fandt, at det er et legitimt mål at fremme ligestilling inden for områder, hvor det ene køn er underrepræsenteret. Nævnet lagde vægt på, at der ikke er tale om en fast og ufravigelig kvote, og at det afgørende for valget til bestyrelsen er, at medlemmet har de fornødne kompetencer. Virksomheden blev derfor frifundet. Afgørelsen viser, at kønskvoter i bestyrelser kan være legitime, såfremt disse kun er et mål, og vurderingen hovedsageligt foretages på baggrund af vedkommendes kompetencer. Afgørelsen er ligeledes i overensstemmelse med den netop vedtagne ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven, hvorefter en række virksomhedstyper forpligtes til at opstille måltal og udarbejde politik for ligestilling. Ligebehandlingsnævnet fremførte, at forbuddet mod forskelsbehandling i ligestillingsloven ikke er til hinder for forskelsbehandling af det ene køn, hvis det er begrundet i 4 Tilbagekøbsklausuler Er en medarbejder forpligtet til at tilbagesælge aktier, warrants og aktieoptioner ved fratrædelse? Gitte Westall Indledning Medarbejderaktieprogrammer har i en årrække været anvendt som supplement til aflønningen af medarbejdere, blandt andet i danske virksomheder med et udenlandsk moderselskab. Det er mere hovedreglen end undtagelsen, at sådanne medarbejderaktieprogrammer indeholder såkaldte tilbagekøbsklausuler. En tilbagekøbsklausul er en bestemmelse, som pålægger medarbejderen at tilbagesælge de aktier, som medarbejderen har erhvervet under ansættelsen via sin deltagelse i et medarbejderaktieprogram. Undertiden ses det også, at medarbejderne underlægges en tilbagekøbsklausul i forhold til warrants og ak-

5 tieoptioner, som ikke er udnyttet på fratrædelsestidspunktet. Tilbagekøbsklausuler er typisk begrundet i et ønske om, at aktierne ikke spredes ud på en større kreds af fratrådte medarbejdere. Endvidere benyttes tilbagekøbsklausulerne i fastholdelsesøjemed, idet tilbagekøbsklausulerne er med til at fastholde medarbejderne, hvor aktiebesiddelsen kan resultere i en ikke ubetydelig økonomisk gevinst for medarbejderne - f.eks. ved udsigten til et forestående salg af virksomheden. Tilbagekøbsklausuler relateret til warrants og aktieoptioner Aktieoptionsloven Medarbejderens rettigheder i fratrædelsessituationen til tildelte warrants og aktieoptioner reguleres af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold ("aktieoptionsloven"). Aktieoptionsloven finder anvendelse på alle aftaler eller ordninger vedrørende købeeller tegningsrettigheder til aktier, der er tildelt efter lovens ikrafttrædelsestidspunkt. Der skal være tale om en købe- eller tegningsret, som kan udnyttes senere i tid. De typiske finansielle instrumenter, der er omfattet af loven, er aktieoptioner og warrants. Aktieoptionsloven beskytter kun lønmodtagere. Den administrerende direktør er ikke omfattet af aktieoptionsloven, idet den administrerende direktør ikke er omfattet af lønmodtagerbegrebet. Funktionsdirektører såsom økonomidirektører, HR-direktører og salgsdirektører er derimod typisk omfattet af lønmodtagerbegrebet og dermed også beskyttet af aktieoptionsloven. Er medarbejderen en "good leaver" eller en "bad leaver"? Hvorvidt en tilbagekøbsklausul - som indebærer, at medarbejderen ved fratrædelse skal lade selskabet tilbagekøbe tildelte warrants eller optioner - er gyldig for medarbejdere, der er underlagt dansk ret, vil afhænge af omstændighederne ved medarbejderens fratrædelse. Aktieoptionsloven skelner nemlig mellem, om medarbejderen er en "good leaver" eller en "bad leaver". Hvis medarbejderen er en "bad leaver", bortfalder medarbejderens ret til at udnytte tildelte aktieoptioner eller warrants, hvad enten de er modnede eller ej, medmindre andet følger af aftalen eller ordningen. Medarbejderen er ifølge aktieoptionsloven en "bad leaver" i følgende situationer: Hvis medarbejderen selv opsiger sin stilling, og opsigelsen ikke er begrundet i grov misligholdelse fra arbejdsgiverens side Hvis medarbejderen opsiges af arbejdsgiveren på grund af medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet Hvis medarbejderen bortvises af arbejdsgiveren på grund af væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet Hvis medarbejderen er en "good leaver", bevarer medarbejderen retten til at udnytte tildelte aktieoptioner eller warrants i henhold til ordningen eller aftalens udnyttelsesbetingelser, som om medarbejderen fortsat var ansat. Herudover bevarer medarbejderen retten til en i forhold til sin ansættelsestid i regnskabsåret forholdsmæssig andel af de tildelinger, medarbejderen ville have haft ret til, hvis medarbejderen havde været ansat ved regnskabsårets afslutning eller på tildelingstidspunktet. Medarbejderen er ifølge aktieoptionsloven en "good leaver" i følgende situationer: Hvis medarbejderen opsiges af arbejdsgiveren, og opsigelsen ikke er begrundet i medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet Hvis medarbejderen hæver ansættelsesforholdet på grund af arbejdsgiverens grove misligholdelse heraf Hvis medarbejderen fratræder på grund af, at medarbejderen har nået pensionsalderen, det være sig pensionsalderen for det pågældende erhverv, hos den pågældende virksomhed, eller fordi medarbejderen kan oppebære folkepension eller alderspension fra arbejdsgiveren Det følger af aktieoptionslovens 8, at aktieoptionsloven ikke kan fraviges til ugunst for medarbejderen.

6 Kan en "good leaver" forpligtes til at tilbagesælge warrants og aktieoptioner? En tilbagekøbsklausul i "bad leaver-situationen" vil være gyldig efter aktieoptionsloven, da udgangspunktet efter aktieoptionsloven er, at en "bad leaver" mister sine uudnyttede warrants og aktieoptioner uden at modtage kompensation herfor. Med en tilbagekøbsklausul stilles medarbejderen bedre end efter aktieoptionsloven, idet medarbejderen modtager betaling ved tilbagekøbet af aktieoptioner og warrants. Problemstillingen er mere nuanceret i "good leaver-situationen". Det største problem er her, om det overhovedet er muligt at fastsætte en købspris, der indebærer, at medarbejderen stilles mindst lige så godt, som hvis medarbejderen havde beholdt sine aktieoptioner og warrants og udnyttet disse i overensstemmelse med aftalen eller ordningens udnyttelsesbetingelser. Er det tilstrækkeligt, at aktieoptioner og warrants købes tilbage til markedsprisen på fratrædelsestidspunktet med tillæg af et nærmere fastsat beløb som kompensation for en eventuel værdistigning? En værdistigning, som reelt først kan be- eller afkræftes på det tidspunkt, hvor medarbejderen i henhold til ordningen eller aftalen kan udnytte de tildelte aktieoptioner og warrants. Er det til gunst for medarbejderen at påtage sig risikoen for kursudviklingen som følge af arbejdsgiverens/arbejdsgiverens moderselskabs interesse i, at aktierne ikke spredes ud på en større kreds af fratrådte medarbejdere? De danske domstole har ikke haft lejlighed til at vurdere, hvorvidt der i forbindelse med tildelingen af aktieoptioner og warrants gyldigt kan indgås klausuler om tilbagekøb heraf i "good leaver-situationen". På nuværende tidspunkt må svaret herpå være, at der er en væsentlig risiko for, at sådanne klausuler vil blive tilsidesat som ugyldige, idet det ikke kan udelukkes, at medarbejderen stilles ringere ved et tilbagekøb i stedet for at kunne udnytte tildelte aktieoptioner eller warrants i overensstemmelse med aftalen eller ordningen. Det er dog i denne sammenhæng relevant at bemærke, at det i forarbejderne til aktieoptionslovens 8 - som foreskriver, at aktieoptionsloven ikke kan fraviges til ugunst for lønmodtageren - skinner igennem, at det i fratrædelsessituationen kan aftales, at medarbejderen i stedet for naturalopfyldelse modtager en økonomisk kompensation. Forarbejderne åbner således op for, at det som led i en fratrædelsesaftale kan aftales, at medarbejderen tilbageleverer tildelte aktieoptioner og warrants mod rimelig kompensation. Tilbagekøbsklausuler relateret til aktier Tilbagesalg af medarbejderaktier til markedspris - er det rimeligt? Gyldigheden af en tilbagekøbsklausul vedrørende allerede udstedte aktier reguleres ikke af aktieoptionsloven, men derimod af generalklausulen i aftalelovens 36. Ifølge aftalelovens 36 kan en aftale ændres eller tilsidesættes helt eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende. Det er særligt spørgsmålet om rimeligheden af tilbagekøbsklausuler vedrørende aktier erhvervet af medarbejderen som led i ansættelsesforholdet, der presser sig på. Også den administrerende direktør er beskyttet af forbuddet mod urimelige aftaler i aftalelovens 36. Indtil Højesterets afgørelse i juni 2011 var den gængse opfattelse, at hvis tilbagekøbet af medarbejderaktier skete til en pris, der som minimum svarede til markedsprisen, var man et godt skridt på vej i den rigtige retning for så vidt angår tilbagekøbsklausulens gyldighed. Denne opfattelse rokkede Højesteret imidlertid ved med sin afgørelse fra juni Sagen vedrørte en ledende medarbejder, der som led i sit ansættelsesforhold havde købt aktier i arbejdsgiverens udenlandske moderselskab. Købet var sket til samme kurs, som en kapitalfond netop havde betalt i forbindelse med et opkøb af koncernen. Ifølge aftalegrundlaget var medarbejderen ved fratrædelse forpligtet til at tilbagesælge sine aktier til det udenlandske moderselskab. Tilbagesalgskursen blev på baggrund af en række faktorer fastsat til enten den oprindelige købskurs eller til markedskursen. Da medarbejderen blev opsagt, var markedskursen ifølge medarbejderens arbejdsgiver den samme som den oprindelige købspris. Medarbejderen nægtede at tilbagesælge aktierne og gjorde blandt andet gældende, at tilbagekøbsklausulen var i strid med aftalelovens 36. Højesteret bemærkede indledningsvis, at det fulgte af medarbejderaktieprogrammet, at tilbagesalgspligten gjaldt, uanset om det var medarbejderen eller arbejdsgiveren, der havde opsagt ansættelsesforholdet, at arbejdsgiveren ensidigt kunne beslutte, om der skulle ske et tilbagesalg, og at tilbagesalg ikke altid ville ske til markedsprisen. Højesteret (om end med dissens) konkluderede, at det var urimeligt og dermed i strid med aftalelovens 36 at gøre tilbagekøbsklausulen gældende i dette tilfælde, hvor medarbejderen var opsagt af arbejdsgiveren på usagligt grundlag og havde fået tilkendt godtgørelse for usaglig

7 opsigelse - også selv om det kunne lægges til grund, at aktiernes markedsværdi svarede til købsprisen. Højesteret lagde ved sin vurdering blandt andet vægt på, at medarbejderen ved præsentationen af medarbejderaktieprogrammet var blevet stillet i udsigt, at der var mulighed for at opnå en betydelig gevinst inden for en overskuelig årrække. Er det så ikke muligt gyldigt at pålægge en medarbejder en tilbagekøbsklausul? Højesterets afgørelse fra juni 2011 udelukker ikke, at tilbagekøbsklausuler, hvor salget sker til markedsprisen, ikke kan anses for rimelige og dermed gyldige efter aftalelovens 36. Højesterets afgørelse var konkret begrundet, men særligt bemærkelsesværdig på grund af Højesterets bemærkning om, at det ville være urimeligt at gøre tilbagesalgspligten gældende, selv om tilbagesalget skete til markedsprisen. Højesterets afgørelse vidner om, at det er væsentligt at have ikke blot tilbagesalgsprisen, men også en række andre forhold for øje, når vilkårene for tilbagesalgspligten fastlægges, som f.eks.: Er tilbagekøbsklausulen en ensidig ret for arbejdsgiveren, eller har arbejdsgiveren også pligt til at tilbagekøbe aktierne på medarbejderens begæring? Har årsagen til ophøret af ansættelsesforholdet betydning for, hvorvidt medarbejderen er underlagt en tilbagekøbspligt eller ej? Har det således betydning for tilbagekøbsklausulen, om medarbejderen er en "good leaver" eller en "bad leaver"? Hvad er medarbejderens stilling og økonomiske indsigt i selskabet? Hvad blev medarbejderen stillet i udsigt, da medarbejderen indtrådte i programmet? Er deltagelsen i programmet et ekstraordinært supplement til medarbejderens aflønning, eller træder deltagelsen i programmet i stedet for kommende lønreguleringer? Disse parametre er værd at have for øje ved en revurdering af eksisterende aktiekøbsprogrammer og ved udarbejdelsen af fremtidige aktiekøbsprogrammer i medarbejderforhold. 5 Passivitet og bortvisning Retten til at bortvise en medarbejder var bortfaldet på grund af arbejdsgiverens passivitet. Det kom Vestre Landsret frem til ved dom af 13. november Sagen drejede sig om en medarbejder, der blev opsagt den 27. april Dagen efter forlod medarbejderen arbejdspladsen uden begrundelse. Arbejdsgiveren sendte samme dag en mail, hvor han spurgte, om medarbejderen kunne komme på arbejde lørdag den 2. maj. Medarbejderen besvarede først mailen den 1. maj, hvor han begrundede sit fravær med sygdom. Medarbejderen blev efterfølgende bortvist ved brev af 4. maj. Landsretten lagde indledningsvis til grund, at medarbejderen uberettiget havde forladt arbejdspladsen og derved havde misligholdt ansættelsesforholdet så væsentligt, at bortvisning ville have været berettiget. Spørgsmålet var herefter, om arbejdsgiveren havde udvist en sådan passivitet, at retten til at bortvise medarbejderen var bortfaldet. Henriette Stakemann Et flertal på to dommere lagde til grund, at arbejdsgiverens mail af 29. april ikke tog forbehold for at ophæve ansættelsesforholdet som følge af hændelsen. Landsrettens flertal fandt, at eftersom arbejdsgiveren allerede var blevet opmærksom på hændelsen den 28. april - men først skred til bortvisning den 4. maj - havde arbejdsgiveren udvist en sådan passivitet, at retten til at bortvise medarbejderen var bortfaldet. Et mindretal på én dommer fandt i modsætning til flertallet, at arbejdsgiveren ikke havde udvist en sådan passivitet, at retten til at bortvise var bortfaldet. Dommeren havde

8 blandt andet lagt vægt på, at medarbejderen den 29. april - trods klar anledning hertil - ikke havde nævnt, at han var syg, og at arbejdsgiveren den 1. maj havde meddelt, at medarbejderen havde forladt arbejdspladsen uden gyldig grund og havde forbeholdt sig at kræve erstatning. Landsretten afsagde dom under dissens. Landsretten fandt således, at bortvisning var uberettiget, og at medarbejderen havde ret til løn frem til udløbet af opsigelsesperioden. Landsretten fandt yderligere, at medarbejderen havde krav på en godtgørelse på kr i anledning af mangler ved ansættelsesbeviset. Dommen viser, at reagerer arbejdsgiveren ikke i umiddelbar tilknytning til, at han bliver opmærksom på et forhold, der udgør en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, vil retten til at bortvise medarbejderen kunne bortfalde som følge af passivitet selv efter få dage. 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder Opsigelse af gravid medarbejder var ikke usaglig, idet opsigelsen var begrundet i en ringe arbejdsindsats. Det kom Ligebehandlingsnævnet frem til ved en afgørelse af 21. november Sagen drejede sig om, hvorvidt det var i strid med ligebehandlingsloven, at arbejdsgiveren opsagde medarbejderen den 31. august 2011 efter at have fået meddelelse om medarbejderens graviditet den 26. august Opsigelsen var begrundet i "generelt manglende kompetence inden for regnskab og finans i forhold til klagers funktionsbeskrivelse samt gentagne reklamationer fra indklagedes kunder". Medarbejderen hævdede, at hun aldrig havde modtaget en funktionsbeskrivelse, og at hun ikke inden opsigelsen var gjort bekendt med, at der var klaget over hende. Arbejdsgiveren hævdede, at der senest den 18. august 2011 blev truffet afgørelse om at opsige medarbejderen. Altså mere end uge før de modtog information om hendes graviditet. Arbejdsgiveren henviste i denne forbindelse til mails mellem direktøren og ledende medarbejdere i perioden frem til den 18. august 2011, hvor der blev udtrykt stærk utilfredshed med medarbejderen, og hvor opsigelsen Rasmus Høj Christensen af hende blev diskuteret. I den sidste mail den 18. august 2011 skrev direktøren bl.a. "let's get rid of her a.s.a.p" Ligebehandlingsnævnet lagde hændelsesforløbet beskrevet i arbejdsgiverens mails til grund og fandt på denne baggrund, at beslutningen om opsigelsen af medarbejderen var sket inden informationen om hendes graviditet. Nævnet fandt derfor, at arbejdsgiveren havde bevist, at medarbejderens graviditet ikke havde betydning for opsigelsen af hende. Afgørelsen viser, at en opsigelse umiddelbart efter medarbejderens meddelelse om graviditet kan være saglig, såfremt arbejdsgiveren kan bevise, at beslutningen allerede var truffet på et sagligt grundlag forinden.

9 7 Deltidsansatte på flextid Det er ikke forskelsbehandling, at deltidsansatte ikke får pensionsbidrag for deres overskydende flextid op til den arbejdstid, en fuldtidsansat får bidrag til. Det kom Højesteret frem til ved dom af 6. december Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt en medarbejder ansat med en fast ugentlig arbejdstid på 30 timer var blevet forskelsbehandlet i strid med deltidsloven. Deltidsansatte må ikke behandles på en mindre gunstig måde end sammenlignelige fuldtidsansatte, udelukkende fordi de arbejder på deltid, medmindre forskelsbehandlingen er begrundet i objektive forhold. Problemstillingen var, at medarbejderen kun fik pensionsbidrag ud fra de 30 timer, som hun var ansat til, og ikke af overskydende flextid, som hun fik vederlag for. Virksomheden havde en flexordning, der gav medarbejderne en arbejdstilrettelæggelsesfrihed i visse tidsrum. Ordningen var indrettet således, at et månedligt overskud på op til 30 timer som udgangspunkt ville blive overført til næste måned, og at det kunne afspadseres. Der blev imidlertid i en række tilfælde indgået konkrete aftaler, herunder også med medarbejderen, hvorefter en medarbejder modtog et vederlag for disse overskydende timer. Dette vederlag svarede til vedkommendes normale timeløn uden tillæg af pensionsbidrag. Jacob Falsner En enkelt dommer mente dog, at der skete forskelsbehandling, idet medarbejderen på grund af det manglende pensionsbidrag samlet set fik en mindre løn end den samlede løn, en fuldtidsansat modtog, selvom de havde arbejdet samme antal timer. Dommen viser, at overskydende flextimer ikke kan sidestilles med ordinært arbejde, og forskelle i bidragsydelser hertil udgør derfor ikke forskelsbehandling, selv hvis de overskydende flextimer ligger i et interval, hvor fuldtidsansatte ville få bidrag. Medarbejderens fagforening mente derfor, at hun som deltidsansat blev stillet dårligere end de fuldtidsansatte, idet hun ikke fik pensionsbidrag i det omfang, vederlæggelsen angik arbejde udført i intervallet mellem 30 og 37 timer om ugen, eftersom de fuldtidsansatte fik pensionsbidrag af lønnen ved arbejde i dette interval. Højesterets flertal mente ikke, at der var sket forskelsbehandling, idet der efter deres opfattelse forelå en ganske særegen arbejdssituation, når en ansat opnår vederlag i stedet for tvunget bortfald eller tvungen afspadsering af flextimer, som den ansatte har udnyttet sin arbejdstilrettelæggelsesfrihed til at optjene. Denne situation kunne ikke sidestilles med ordinært arbejde, og på denne baggrund blev medarbejderen derfor ikke stillet ringere end de fuldtidsansatte, der udførte ordinært arbejde i intervallet fra deltid til fuldtid.

10 Kontakt Tina Reissmann advokat, partner Gitte Westall senioradvokat Jacob Falsner advokat Henriette Stakemann advokat, partner Rasmus Høj Christensen senioradvokat Kirstine Brockdorff Vognsgaard advokatfuldmægtig Lise Høy Falsner advokat, associeret partner Sussi L. Skovgaard-Holm advokat Louise Letman juridisk konsulent Shaina Jabbar advokat, associeret partner Corporate/Commercial De ovennævnte kan også kontaktes på telefon Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med ca. 400 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Egen opsigelse kunne tilbagekaldes 2 Delvis opsigelse ikke nok 7 Bortvist på grund af kritisk mail 8 Afskedigelse af sognepræst 3 Medarbejderaktier var ikke skattefritaget 4 Vikarlovforslaget 5 Illoyal

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Krav på lønregulering under orlov 2 Bordet fanger for aftaler om lønnedgang 3 Bevisusikkerhed medførte afvisning ved Ligebehandlingsnævnet 4 Ingen løn i opsigelsesperioden 5 Raskmeldt af kommunen 6 Flybesætning

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse?

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? Indhold 1 Morgenseminar om opsigelse i praksis 2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? 3 Pensionsindbetalinger til deltidsansatte 4 Kvindelig leder skulle

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Marts 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Sammenfatning og konklusion... 2 2. Metode og baggrund...

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 For ung og for gammel 2 Kontraopsigelse og fratrædelsesgodtgørelse 8 Den rejselystne orlogskaptajn 3 Hovedtørklæde og jobsamtale 4 Oplysningspligt ved tjenestesamtaler 5 Høj anciennitet - opsigelsesbeskyttelse?

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og konklusion... 2 2. Metode og baggrund... 4 2.1 Datagrundlag...

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom VEJLEDNING OM Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom Erhvervsstyrelsen Marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 3 2. Hvilke virksomheder

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Udvidelse af reglen om omvendt bevisbyrde 2 Opsigelse skyldtes ikke anmodning om deltid 6 Handicap kræver funktionsnedsættelse 7 Medarbejder havde ret til løn i sygemeldingsperioden 3 Bortvist for manglende

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Handicappet medarbejder fik kr. 225.000 i godtgørelse 2 D en opsagte stedfortræder 7 Syg i ferien 8 Kr. 15.000 i bod 3 4 Fratrædelsesgodtgørelse udbetalt for sent Rejsetid var arbejdstid 5 Nedsættelse

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Højesteret: For meget udbetalt ved tilbagekøb af direktørs aktier 2 Bella Donna-etagen kan nu også bookes af mænd 3 Landsretterne fastlægger ydre grænse for 120-dages reglen 5 Højere sygeløn for fagforeningsmedlemmer

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis Indhold 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov 2 Ændringer i ferieloven 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis 4 Kontrol af narkotikabrug 5 Kunne ikke fortryde opsigelse 6 Omskoling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Julehilsen 2 Lønnedgang i overenskomsten skal ikke varsles 3 Ingen reklame for den nye arbejdsgiver 4 Afslag på ansættelse 5 Lovforslag om afskaffelse af multimedieskatten per 1. januar 2012 7 Ingen

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Korte kjoler udgjorde sikkerhedsrisiko 2 Legitimt at lægge vægt på manglende omstillingsparathed 3 Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-2014 4 Præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ophævelse af konsulentaftale 2 Diskretionær afskedigelse af tjenestemand 3 Interessent var fortsat ansat i virksomheden 5 Opsigelse efter 120-dages reglen 6 200.000 kr. i bodsansvar 7 Varslet op i tid

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 EU-Domstolen skal tage stilling til, hvorvidt private arbejdsgivere tillige er hindret i at benytte funktionærlovens 2a, stk. 3 2 Ingen "straf" for tilbageholdelse af 2agodtgørelse 3 Ekstraordinære udgifter

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Nr. 3 Marts 2010. Indhold

Nr. 3 Marts 2010. Indhold Indhold 1 Aktieoptionsloven anvendelsesområde og kompensation 2 Tre afgørelser om afskedigelse af medarbejdere beskyttet af ligebehandlingsloven 3 Ikke ulovlig forskelsbehandling at lægge vægt på sprogkundskaber

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Usagligt at opsige stressramt 2 OK at diskutere efterløn 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) LBK nr 1678 af 19/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, j.nr. 2013-967

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Pligtig afgangsalder på 67 år var ok 2 Negativ ytring på Facebook var ikke nok til afskedigelse 5 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2012 6 Overvægt kan udgøre et handicap 3 Der var taget nok hensyn

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 12.05.2015 LOVFORSLAG OM ANSÆTTELSES- KLAUSULER ER NETOP FREMSAT I FOLKETINGET 12.5.2015 Kontakt Helene Amsinck Partner Direkte: +4538774310 Mobil: +4520197474 HAM@kromannreumert.com

Læs mere

REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER

REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER SEPTEMBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler

Lovforslag om ansættelsesklausuler. Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler Lovforslag om ansættelsesklausuler Konkurrence-, kunde-, jobog kombinerede klausuler DISPOSITION 1. LOVFORSLAGETS BAGGRUND 2. DE GÆLDENDE REGLER 3. DE NYE REGLER 4. IKRAFTRÆDELSE Baggrund Forslag til lov

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Ny lov om ansættelsesklausuler

Ny lov om ansættelsesklausuler - 1 Ny lov om ansættelsesklausuler Af advokat (L) Jørgen Lykkegaard og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om ansættelsesklausuler. Loven,

Læs mere

Konkurrencebegrænsende klausuler

Konkurrencebegrænsende klausuler Konkurrencebegrænsende klausuler 1. januar 2000 Indledning Med virkning fra den 15. juni 1999 er der indført nye regler for konkurrence- og kundeklausuler i Danmark. Tidligere var det snarere reglen end

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget

2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget Indhold 1 Principiel dom fra Højesteret om ansættelsesbeviser 2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget 3 Ret til bonus var ikke længere privilegeret 4 Orientering om immigration

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

Kære læser af Nyt om ansættelsesret

Kære læser af Nyt om ansættelsesret Kære læser af Nyt om ansættelsesret 2. halvår 2012 har ikke lovgivningsmæssigt begunstiget os med spændende nyheder, i skrivende stund heller ikke det ventede lovforslag om implementering af vikardirektivet.

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten, Bech-Bruun Den 28. maj 2015 Nye regler om konkurrencebegrænsende klausuler Forberedelse samt tilpasning til de nye regler ved fremtidige ansættelsesklausuler 3 Ny

Læs mere

Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer"

Vejledning til standardkontrakten Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer Vejledning til standardkontrakten "Samarbejdsaftale mellem ejerydernummerindehaver og klinikejer" Punkt 1 Aftalens formål Formålet med aftalen er at fastlægge parternes indbyrdes forhold i forbindelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Endelig dom i Ring og Werge-sagen 2 Ingen lov om ansættelsesklausuler i denne omgang 3 Annullation af ansættelse var berettiget 4 Illoyal adfærd medførte arbejdsgivers berettigede bortvisning 6 Tilpasningsforpligtelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere