News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News & Updates Arbejds- og ansættelsesret"

Transkript

1 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget ophør af medlemskab af A-kasse 5 Forskelsbehandling på grund af alder 6 Intet pensionsbidrag efter fastholdelsesaftale

2 1 Nyuddannet søges Det er ikke tilladt at anvende kriterier i stillingsopslag, der indikerer, at annoncen henvender sig til yngre ansøgere. Det kom Ligebehandlingsnævnet frem til ved to afgørelser af 18. oktober I den ene sag havde en 57-årig ansøger til en stilling klaget over, at en brancheorganisation i et stillingsopslag lagde vægt på, at ansøgere havde "et par års erfaring eller var nyuddannede". Klager mente, at dette indikerede, at brancheorganisationen ønskede yngre ansøgere. Indklagede mente ikke, at der var tale om forskelsbehandling, idet de henviste til, at de gerne modtog ansøgninger med andre baggrunde end den, de forestillede sig i et stillingsopslag, og at de desuden ikke mente, at der nødvendigvis var sammenhæng mellem alder og anciennitet. Ligebehandlingsnævnet nåede frem til, at der forelå indirekte forskelsbehandling, idet en tilsyneladende neutral betingelse stiller personer med en bestemt alder ringere end andre personer. Årsagen hertil var, at kriterierne om "nyuddannet" og "et par års erfaring" i kombination skabte en formodning for, at brancheorganisationen forventede yngre ansøgere, og at det forringede ældre ansøgeres mulighed for ansættelse. Tina Reissmann Indklagede fremhævede, at ordet "nyuddannet" ikke henviste til den ønskede kandidats alder, men en der kunne indgå på fuldmægtigniveau, og at relevant studiearbejde var en faktor, der ville blive lagt vægt på, men ikke en udtømmende facitliste. Ligebehandlingsnævnet nåede også her frem til, at der forelå indirekte forskelsbehandling, idet kriterierne "nyuddannet" og "relevant studiearbejde" skaber en formodning for, at annoncen henvender sig til yngre ansøgere, og at det forringer ældre ansøgeres mulighed for ansættelse. Afgørelserne viser, at såfremt man lægger vægt på flere, i sig selv umiddelbart neutrale, kriterier, som f.eks. "nyuddannet", "relevant studiearbejde" eller "et par års erfaring", skaber dette en formodning for, at man søger yngre ansatte, hvilket er i strid med forskelsbehandlingsloven. I den anden sag var ansøgeren 58 år og klagede over et stillingsopslag, hvoraf det fremgik, at et ministerium ønskede en "nyuddannet" medarbejder og en med "høje faglige kompetencer og relevant studiearbejde". Klager mente, at dette diskriminerede ældre ansøgere. 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager Ligebehandlingsnævnet fastslog ved afgørelse af 26. september 2012, at en selvstændig konsulent var beskyttet af forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering. Sagen kunne imidlertid ikke behandles af nævnet, der fandt, at en afklaring af sagens faktiske forhold krævede bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. En selvstændig konsulent havde indgået en samarbejdsaftale med en virksomhed, der indebar en adgang for konsulenten til at købe virksomhedens produkter med henblik Jacob Falsner på videresalg. Samarbejdsaftalen blev ophævet af virksomheden, hvilket ifølge konsulenten var begrundet i konsulentens seksuelle orientering.

3 Det fremgik af sagen, at konsulenten desuden var teamleder for andre af virksomhedens konsulenter, som også solgte til egne kunder. Endvidere fremgik det blandt andet af samarbejdsaftalen, at konsulenten var selvstændig erhvervsdrivende, købte produkterne i eget navn og for egen risiko, selv skulle afholde alle udgifter i forbindelse med salget af produkterne, ikke kunne indgå aftaler på vegne af virksomheden, havde pligt til at lade sig momsregistrere, at konsulentens indkomst ved salg af produkterne var B- indkomst, og at konsulenten havde pligt til at fremme salget af produkterne i overensstemmelse med en af virksomheden udleveret markedsføringsplan. Ligebehandlingsnævnet lagde indledningsvis til grund, at forskelsbehandlingslovens personelle anvendelsesområde skulle fortolkes i overensstemmelse med beskæftigelsesdirektivet (rådets direktiv 2000/78 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv). Et flertal på fire ud af Ligebehandlingsnævnets fem medlemmer fandt på den baggrund, at forskelsbehandlingslovens lønmodtagerbegreb skulle fortolkes bredt. Med henvisning til samarbejdsaftalens bestemmelser og sagens øvrige forhold, herunder særligt at konsulenten var underlagt virksomhedens regler om priser, markedsføring og salgsmetoder, fandt nævnets flertal herefter, at konsulenten var beskyttet af forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering. Det sidste af Ligebehandlingsnævnets medlemmer fandt, at konsulenten og virksomhedens samarbejde ikke var omfattet af forskelsbehandlingsloven, idet konsulenten udførte selvstændig virksomhed i forhold til virksomheden. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet. Ligebehandlingsnævnet kunne imidlertid ikke træffe afgørelse i sagen, da parterne var uenige om sagens faktiske omstændigheder. Nævnet fandt således, at en afklaring af sagens faktiske forhold ville kræve bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer, hvilket ikke kunne finde sted for nævnet, men i givet fald måtte ske for de almindelige domstole. Afgørelsen viser den EU-retlige påvirkning af det danske lønmodtagerbegreb - i denne sag at en selvstændig konsulent efter Ligebehandlingsnævnets opfattelse er beskyttet af forskelsbehandlingsloven. Afgørelsen skal dog læses i lyset af, at Ligebehandlingsnævnets flertal - i modsætning til mindretallet - muligvis havde en opfattelse af, at konsulentforholdet i realiteten var et lønmodtagerforhold. Ny lov om akutjob Ny lov om akutjob giver mulighed for arbejdsgivere til at opslå stillinger rettet mod ledige, hvis dagpengeret snart udløber. Loven giver endvidere mulighed for præmie ved ansættelse af en vis varighed. Lovforslaget giver mulighed for, at arbejdsgivere kan opslå ordinære stillinger som akutjob på jobnet.dk. Det skal af stillingsopslaget tydeligt fremgå, at der er tale om et akutjob. Ved akutjob forstås job, der rettes mod ledige, hvis dagpengeperiode udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest den 30. juni Der er tale om en mulighed for arbejdsgiveren til at opslå stillinger af denne type, ikke en forpligtelse. Offentlige arbejdsgivere kan give kvalificerede ledige fortrinsadgang til stillinger, der opslås som akutjob. Ikke-statslige arbejdsgivere, der ansætter ledige omfattet af loven, har ret til en jobpræmie på op til kr De første kr vil arbejdsgiveren være berettiget til, hvis ansættelsesforholdet har en varighed på mindst 26 uger, de sidste kr såfremt ansættelsesforholdet har en samlet varighed på mindst 52 uger. For at en arbejdsgiver er berettiget til præmien, skal stillingen have været opslået som akutjob, besat af en ledig, der opfylder kravene i denne lov, ansættelsesforholdet må ikke have været afbrudt, medmindre der er tale om sygdom, barsel, vejrlig eller materialemangel, den gennemsnitlige arbejdstid for hver enkelt periode på 26 uger skal være mindst 32 timer om ugen, og ansættelsesforholdet skal være påbegyndt senest den 1. juli Det vedtagne lovforslag kan findes her.

4 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale To forlængelser af en tidsbegrænset ansættelsesaftale i forbindelse med iværksættelsen af fire skibsprojekter var objektive og sagligt begrundede. Dette kom Østre Landsret frem til ved en dom af 9. oktober Sagen drejede sig om en medarbejder, der blev ansat i en midlertidig projektstilling, som ifølge planen skulle ophøre den 31. december Stillingen blev oprettet som følge af en bevilling, som Søværnets Materielkommando opnåede i forbindelse med iværksættelsen af fire skibsprojekter. I løbet af ansættelsen blev ansættelsesforholdet dog forlænget to gange. Spørgsmålet var herefter, om ansættelsesaftalen reelt var tidsbegrænset. Det fremgik af vidneforklaringer, at der ved siden af det projektrelaterede arbejde også var opgaver af bredere organisatorisk karakter, der ikke direkte knyttede sig til skibsprojekterne, og at medarbejderen også havde udført sådanne opgaver af mere stabsmæssig og generel karakter. Medarbejderen havde dog hovedsageligt udført projektledende og planlægningsmæssige opgaver, der knyttede sig til et eller flere af skibsprojekterne. Landsretten lagde indledningsvis til grund, at den første forlængelse af ansættelsesforholdet til den 31. december 2008 var begrundet i en forsinkelse af de fire skibsprojekter, og at den anden forlængelse af ansættelsesforholdet til den 31. december 2009 skyldtes et konkret behov i hovedplanlægningsfasen af det fregatprojekt, som medarbejderen var beskæftiget med indtil sin fratrædelse. Gitte Westall Landsretten lagde herefter til grund, at årsagen til, at ansættelsesforholdet ikke blev forlænget ud over den 31. december 2009, var, at der ikke var flere arbejdsopgaver til medarbejderen, efter at hovedplanen for fregatprojektet var fastlagt. På denne baggrund fandt Landsretten, at forlængelserne af ansættelsesforholdet i december 2006 og i september der skete i begge parters interesse - var objektive og sagligt begrundede. Da medarbejderen i øvrigt ikke kunne have haft en berettiget forventning om, at ansættelsesforholdet ville strække sig ud over den 31. december 2009, og der ved medarbejderens fratrædelse ikke kunne tilbydes ham yderligere arbejdsopgaver, stadfæstede Landsretten byrettens dom og frifandt arbejdsgiveren. Dommen viser, at fornyelsen af flere på hinanden tidsbegrænsede ansættelsesforhold ikke vil være i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse, hvis forlængelserne skyldes forhold knyttet til den oprindelige arbejdsopgave af midlertidig karakter. Dette vil også være tilfældet, selvom medarbejderen udfører andre mindre opgaver uden tilknytning til det oprindelige projekt, såfremt medarbejderen hovedsageligt udfører opgaver tilknyttet projektet. 4 Tvunget ophør af medlemskab af A-kasse Det er ikke i strid med EU-retten, at medlemskab af en A-kasse ophører, når medlemmet opnår folkepensionsalderen. Det kom Østre Landsret frem til ved en dom af 10. oktober Sagen var blevet anlagt af Ældre Sagen på vegne af et 69- årigt medlem. Ældre Sagen havde gjort gældende, at et tvunget ophør af medlemskab af en A-kasse ved opnåelse af folkepensionsalderen i henhold til arbejdsløshedsforsikringsloven var i strid med beskæftigelsesdirektivet og Rasmus Høj Christensen det almindelige fællesskabsretlige princip om forbud mod aldersdiskrimination.

5 Østre Landsret udtalte, at beskæftigelsesdirektivet ikke omfattede offentlige eller lignende ordningers udbetalinger, herunder offentlige ordninger for social sikring og social beskyttelse, hvis ikke ydelserne kunne sidestilles med løn. Østre Landsret fandt herefter, at dagpengeydelserne ikke kunne sidestilles med løn, da retten til dagpenge ikke udgjorde et led i modtagerens arbejdsforhold, og ydelserne hverken helt eller delvist var finansieret af arbejdsgiver. Landsretten fandt ikke, at det forhold, at retten til dagpenge var betinget af et beskæftigelseskrav, og at dagpengenes størrelse beregnes på grundlag af den hidtidige arbejdsfortjeneste, kunne føre til et andet resultat. - måtte dagpengesystemet anses for en offentlig ordning for social sikring eller lignende ordning. Dagpengeordningen var således ikke omfattet af beskæftigelsesdirektivet, ligesom Østre Landsret heller ikke fandt, at der var grundlag for at antage, at bestemmelsen i øvrigt stred imod det almindelige fællesskabsretlige princip om forbud mod aldersdiskrimination. Dommen viser, at arbejdsløshedsforsikringslovens bestemmelse om tvunget ophør af medlemskab af en A- kasse, når medlemmet opnår folkepensionsalderen, ikke strider imod EU-retten. Landsretten fandt, at uanset at dagpengesystemet blev administreret af private arbejdsløshedskasser, og at systemet var baseret på et forsikringsprincip - da retten til dagpenge forudsætter medlemskab af en arbejdsløshedskasse 5 Forskelsbehandling på grund af alder Ligebehandlingsnævnet har i september 2012 truffet fire afgørelser om forskelsbehandling på grund af alder. Den ene af afgørelserne af 5. september 2012 omhandlede en 65-årig medarbejder, der blev opsagt begrundet i virksomhedens økonomiske forhold. Opsigelsen blev imidlertid trukket tilbage. Medarbejderen blev 1½ år efter igen opsagt begrundet i, at medarbejderen ved næste fødselsdag ville fylde 67 år. Arbejdsgiveren havde gjort gældende, at opsigelsen var begrundet i samme årsager som den første opsigelse, men at man havde valgt at udskyde fratrædelsestidspunktet, således at medarbejderen fik ret til pension. Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at der var støtte i den mail, hvor opsigelsen blev trukket tilbage, om at der mellem arbejdsgiveren og medarbejderen var blevet indgået en aftale om udskydelse af fratrædelsestidspunktet. Yderligere var der alene blevet henvist til medarbejderens alder ved den anden opsigelse. Medarbejderen fik derfor tilkendt godtgørelse svarende til ni måneders løn. I en anden afgørelse af 13. september 2012 var spørgsmålet, om der var tale om forskelsbehandling i forbindelse med, at en kommune i en jobannonce havde henvist til, at ansøgere gerne måtte være nyuddannede eller med få års erfaring. Nævnet vurderede, at henvisningen ikke alene udgjorde en forskelsbehandling, da annoncen yderligere Tina Reissmann indeholdt oplysninger om, at kommunen også ønskede ansøgere med en vis erfaring, da der blev stillet krav til særlige kvalifikationer og kompetencer. En tredje afgørelse af 13. september 2012 omhandlede opsigelsen af en 49-årig direktør - med en anciennitet på 29 år - da denne ikke ønskede at acceptere en væsentlig lønnedgang. Nævnet lagde indledningsvis til grund, at direktøren havde kunnet opnå en godtgørelse svarende til 3 måneders løn, hvis direktøren var blevet opsagt efter, at han fyldte 50 år. Nævnet fandt, at selvom direktørens høje løn blandt andet skyldtes hans anciennitet, havde direktøren ikke påvist faktiske omstændigheder, der skabte en formodning for, at der var sket forskelsbehandling. I den fjerde afgørelse af 26. september 2012 var en 63-årig landmålingstekniker blevet opsagt. Ligebehandlingsnævnet udtalte, at det forhold, at medarbejderen var den ældste landsmålingstekniker, ikke i sig selv var en faktisk

6 omstændighed, der gav formodning for forskelsbehandling. Nævnet bemærkede, at der i alt blev afskediget 3 medarbejdere i samme måned, og i gruppen af landmålingsteknikere blev der afskediget én anden medarbejder, der var født i Medarbejderen havde ikke kunne påvise faktiske omstændigheder, der skabte en formodning for forskelsbehandling. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at medarbejderen var blevet spurgt om, hvornår han påtænkte at gå på efterløn. Afgørelserne viser, at det er vigtigt, at det klart kan bevises, at der er indgået aftale om udskydelse af fratrædelsestidspunktet for, at medarbejderen kan opnå ret til pension, og at det klart fremgår, at opsigelsen er begrundet i virksomhedens økonomiske årsager og ikke i medarbejderens alder. Afgørelserne viser endvidere, at henvisninger i jobannoncer til, at ansøgerne gerne må have få års erfaring eller være nyuddannede, ikke i sig selv udgør forskelsbehandling, hvis ikke jobopslaget udelukker ansøgere med længere anciennitet. Derudover fremgår det af afgørelserne, at en væsentlig lønnedgang ikke i sig selv vil kunne skabe en formodning for forskelsbehandling, selvom en medarbejders lønniveau delvist er begrundet i medarbejderens anciennitet. Til sidst viser afgørelserne, at en arbejdsgiver kan have en saglig grund til at spørge en medarbejder om fremtidige planer om at gå på efterløn i forbindelse med en afskedigelsesrunde begrundet i virksomhedens økonomiske forhold. 6 Intet pensionsbidrag efter fastholdelsesaftale Pensionsbidrag i henhold til fastholdelsesaftale kunne ikke opfattes som en del af en salgsaftale for en aktiepost. Det kom Østre Landsret frem til ved en dom af 27. september Henriette Stakemann Sagen omhandlede en problemstilling om, hvorvidt en direktør - i kraft af en fastholdelsesaftale - var berettiget til et pensionsbidrag på kr I forbindelse med salget af den virksomhed, hvor direktøren var ansat - og hvor direktøren ligeledes solgte sine aktier i selskabet - blev der indgået en fastholdelsesaftale. I henhold til fastholdelsesaftalen var direktøren berettiget til et årligt pensionsbidrag på kr ved årsafslutningen af regnskabet tre år efter overdragelsen. Forpligtigelsen var dog betinget af, at direktøren var beskæftiget i selskabet på udbetalingstidspunktet. Direktøren fik udbetalt pensionsbidraget for det første år, men da hun blev afskediget og fratrådte, inden generalforsamlingen havde godkendt årsrapporten for det andet år, nægtede selskabet at udbetale pensionsbidraget for de sidste to år. Direktøren mente dog fortsat at være berettiget til pensionsbidraget, idet pensionsbidraget var at anse som en del af betalingen for hendes aktiepost, og betingelsen om, at hun var beskæftiget i virksomheden på udbetalingstidspunktet, skulle fortolkes således, at den kun medførte, at aftalen bortfaldt ved opsigelse fra hendes side. Ligesom det blev gjort gældende, at betingelsen om fortsat ansættelse under alle omstændigheder burde tilsidesættes i medfør af aftalelovens 36 som værende urimelig. Retten slog indledningsvis fast, at fastholdelsesaftalen var indgået mellem professionelle parter, der må betragtes som ligeværdige. Herefter konkluderedes det, at aftalen på baggrund af sin ordlyd måtte forstås således, at betaling af pensionsbidraget forudsatte, at direktøren var ansat på det tidspunkt, hvor årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen. I relation til aftalelovens 36 fandt retten, at direktøren ikke havde løftet bevisbyrden for, at aftalen skulle være urimelig eller i strid med redelig handlemåde. Retten lagde i denne forbindelse vægt på, at direktøren havde været involveret i forhandlingen af aftalen.

7 Direktøren blev derfor ikke tilkendt yderligere pensionsbidrag. noget helt ekstraordinært til for at tilsidesætte aftalen som urimelig. Dommen viser, at når der er tale om en aftale mellem professionelle parter, er der en formodning for, at de er indforståede med betydningen af aftalens ordlyd, og at der skal 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed Det var usagligt at indkalde en offentligt ansat til samtale om dennes negative ytringer i Politiken. Det kom Folketingets Ombudsmand frem til i en udtalelse af 14. september En medarbejder på et offentligt ejet museum havde skrevet et debatindlæg i Politiken, hvor hun havde kritiseret danske museer for at fokusere for meget på oplevelser frem for forskning. Dette fik museet til at indkalde medarbejderen til en samtale om hendes loyalitet. Ombudsmanden henviste i sit brev til museet til Justitsministeriets vejledning af 14. september 2006, hvoraf det fremgår, at offentligt ansattes ytringsfrihed er beskyttet i samme omfang som andre borgeres, hvorfor de offentligt kan fremsætte personlige meninger og synspunkter - også om emner, der vedrører deres eget arbejdsområde. Der gælder nogle få begrænsninger i de offentligt ansattes ret til at ytre sig om forhold på deres arbejdsplads. F.eks. må offentligt ansatte ikke fremsætte ærekrænkende udtalelser, grove ytringer, ytringer med åbenbart urigtige oplysninger om forhold inden for deres eget arbejdsområde samt ytringer om oplysninger, der er lovmæssigt tavshedsbelagt. Ombudsmanden udtalte herefter, at medarbejderens ytringer var lovlige. Med hensyn til offentlige myndigheders reaktionsmuligheder udtalte ombudsmanden, at lovlige ytringer ikke kan give anledning til at pålægge medarbejderen ansvar, herunder arbejdsgiverens anvendelse af negative ledelsesreaktioner som afskedigelse eller andre former for sanktioner. Ombudsmanden udtalte herefter, at en offentlig myndighed kun må rette henvendelse til en ansat, hvis der foreligger saglige grunde bag. Dette kan være, hvis en ansat har ytret sig på en måde, der er omfattet af de begrænsninger, der gælder for offentligt ansatte, eller hvis myndigheden retter henvendelse til en ansat for at sikre sig, at myndigheden varetager sine opgaver bedst muligt. Lise Høy Falsner I dette konkrette tilfælde var der dog tale om en samtale om arbejdsgiverens usikkerhed på medarbejderens loyalitet i forbindelse med hendes lovlige ytringer. Ombudsmanden kom derfor frem til, at der ikke forelå saglige grunde bag beslutningen, men at beslutningen var egnet til at skabe usikkerhed hos de ansatte om deres ret til offentligt at ytre sig. Ombudsmandens udtalelse viser det almindeligt anerkendte princip, at offentligt ansatte har en udvidet adgang til at ytre sig negativt om deres arbejdsgiver i forhold til medarbejdere ansat i private virksomheder. En række begrænsninger gælder dog for offentligt ansattes ytringsfrihed. Medarbejdere må således ikke ytre sig på en måde, der er i strid med deres tavshedspligt, ligesom de ikke må fremkomme med ærekrænkende udtalelser. Derudover må en medarbejder ikke ytre sig i en særlig urimelig grov form eller ytre sig om åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige arbejdsforhold. Specielt for centralt placerede medarbejdere kan disse være tvunget til at skulle udvise tilbageholdenhed med hensyn til ytringer om offentlige myndigheders interne beslutningsprocesser og funktionsevne inden for eget arbejdsområde.

8 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende Højesteret har i en kendelse af 22. oktober 2012 fastslået, at et forlig mellem en lønmodtagerorganisation og en arbejdsgiverorganisation var bindende for en arbejdsgiver. Sagen drejede sig om, hvorvidt et forlig indgået mellem en lønmodtagerorganisation og en arbejdsgiverorganisation på vegne af en arbejdsgiver var bindende for arbejdsgiveren og dermed kunne tvangsfuldbyrdes ved fogedretten. I sagen var der indgået to forlig mellem arbejdsgiveren og lønmodtagerorganisationen. Det første angik selve opsigelsen af en medarbejder. Det andet forlig angik et spørgsmål om anciennitetstillæg. Arbejdsgiveren mente ikke, at det andet forlig var bindende for ham, da han mente, at det første forlig var blevet indgået til fuld og endelig afgørelse af ethvert mellemværende mellem parterne, og endvidere fordi arbejdsgiverorganisationen ikke havde haft fuldmagt til at binde ham. Højesteret kom indledningsvis frem til, at det fremgik af ordlyden af forligsteksten til det første forlig, at forliget vedrørte opsigelsen af medarbejderen. Højesteret fandt derfor, at forliget var begrænset til at angå tvisten vedrørende opsigelsen. Højesteret lagde til grund, at arbejdsgiveren på tidspunktet for indgåelsen af forliget var enten medlem direkte af arbejdsgiverorganisationen eller af en brancheorganisation, der var medlem af arbejdsgiverorganisationen. Som følge af medlemskabet repræsenterede arbejdsgiverorganisationen således arbejdsgiveren under en sag for Arbejdsretten om anciennitetstillæg, der blev afsluttet ved det andet forlig. Højesteret fandt, at det fulgte af det fast antagne kollektivarbejdsretlige princip om arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationernes organisationsfuldmagt, at arbejdsgiveren var bundet af det andet forlig, som blev indgået på arbejdsgiverens vegne af arbejdsgiverorganisationen. Højesteret hjemviste herefter sagen til fogedretten. Jacob Falsner Kendelsen viser, at forlig indgået mellem en lønmodtagerorganisation og en arbejdsgiverorganisation på vegne af en arbejdsgiver er bindende for arbejdsgiveren. Et sådant forlig vil derfor udgøre et tilstrækkeligt tvangsfuldbyrdelsesgrundlag. Ligningslovens 33 A bliver genindført med den nye finanslov Som tidligere omtalt i vores temanummer om skat fra september 2012 blev Folketinget enige om at afskaffe ligningslovens 33 A i forbindelse med skattereformen i efteråret Regeringen og Enhedslisten har nu indgået aftale om at genindføre bestemmelsen. Genindførelsen vil betyde, at medarbejdere igen kan få skattenedsættelse for løn optjent under ophold uden for Danmark i mindst 6 måneder, hvis de opfylder de øvrige betingelser herfor, herunder 42-dages reglen. Ikrafttrædelsestidspunktet og eventuelle overgangsregler kendes endnu ikke. Regeringen og Enhedslistens aftale kan findes her.

9 Kontakt Tina Reissmann advokat, partner Gitte Westall senioradvokat Jacob Falsner advokat Henriette Stakemann advokat, partner Rasmus Høj Christensen senioradvokat Kirstine Brockdorff Vognsgaard advokatfuldmægtig Lise Høy Falsner advokat, associeret partner Sussi L. Skovgaard-Holm advokat De ovennævnte kan også kontaktes på telefon Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med ca. 400 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Usagligt at opsige stressramt 2 OK at diskutere efterløn 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ophævelse af konsulentaftale 2 Diskretionær afskedigelse af tjenestemand 3 Interessent var fortsat ansat i virksomheden 5 Opsigelse efter 120-dages reglen 6 200.000 kr. i bodsansvar 7 Varslet op i tid

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Korte kjoler udgjorde sikkerhedsrisiko 2 Legitimt at lægge vægt på manglende omstillingsparathed 3 Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-2014 4 Præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Flere kvinder i bestyrelsen 2 Flytning af tjenestemandsansat 3 Legitime kønskvoter 4 Tilbagekøbsklausuler 5 Passivitet og bortvisning 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder 7 Deltidsansatte på flextid

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Højesteret: For meget udbetalt ved tilbagekøb af direktørs aktier 2 Bella Donna-etagen kan nu også bookes af mænd 3 Landsretterne fastlægger ydre grænse for 120-dages reglen 5 Højere sygeløn for fagforeningsmedlemmer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Direktør var ikke lønmodtager 2 Generaladvokatens forslag til afgørelse af de "danske" handicapsager 3 Restaurant Vejlegården-konflikten var lovlig 4 Afskediget efter barsel 5 Bortvisning af fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Virksomhedsoverdragelse i konkurs 2 Ferielovens regler om varsling af hovedferie i opsigelsesperiode kan fraviges ved forudgående aftale 3 Sagligt at GPS-overvåge arbejdstid 4 Skærpede aflønningsregler

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF TEKNISK LANDSFORBUND: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 1 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Opsigelse på grund af ukendt graviditet var forskelsbehandling 2 Smidigere regler for lønpolitik i finansielle virksomheder 7 Persondata og EU-retten 8 Shorts på arbejdet 9 Nødvendig omplacering 3 Opsigelse

Læs mere

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE

Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Selvstændig... virksomhed som hovedbeskæftigelse FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Sådan er reglerne... Betingelser for at blive medlem af 3Fs a-kasse... Ægtefæller - registrerede partnere... Ret til dagpenge...

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget

2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget Indhold 1 Principiel dom fra Højesteret om ansættelsesbeviser 2 Lovforslag om aflønningspolitik i den finansielle sektor vedtaget 3 Ret til bonus var ikke længere privilegeret 4 Orientering om immigration

Læs mere

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret

Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol IP-ret Nyhedsbrev om enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol Enhedspatent og fælleseuropæisk patentdomstol ser ud til at blive en realitet Tirsdag den 19. februar 2013 underskrev en række europæiske lande

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF FØDEVAREFORBUNDET NNF: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2015 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job

FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job FOR DIG SOM MEDLEM AF 3F: Behold det meste af din løn med en lønforsikring, selvom du mister dit job 2014 2 Hvad er en lønforsikring? En Lønforsikring er for dig, der gerne vil have tryghed i hverdagen

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46)

Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 46 Bilag 3 Offentligt N O T A T 1. november 2012 Høringsnotat Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere (L46) J.nr. 2012-9430 JAIC/AMS Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MAJ 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om lettere adgang til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft... 1 To domme om beregning af feriegodtgørelse af bonus... 3 Ny opmandskendelse

Læs mere

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden

Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Den skattemæssige behandling af godtgørelser der relaterer sig til fratræden Af advokatfuldmægtig, Kristian Bro, Dansk Erhverv 1. Indledning Skatterådet har i to bindende svar truffet afgørelse om den

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værdiansættelse af aktier ved overdragelse mellem nærtstående - objektiv eller subjektiv værdiansættelse Højesterets dom af 29/4 2015, jf. tidligere SKM2013.726.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere