News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News & Updates Arbejds- og ansættelsesret"

Transkript

1 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget ophør af medlemskab af A-kasse 5 Forskelsbehandling på grund af alder 6 Intet pensionsbidrag efter fastholdelsesaftale

2 1 Nyuddannet søges Det er ikke tilladt at anvende kriterier i stillingsopslag, der indikerer, at annoncen henvender sig til yngre ansøgere. Det kom Ligebehandlingsnævnet frem til ved to afgørelser af 18. oktober I den ene sag havde en 57-årig ansøger til en stilling klaget over, at en brancheorganisation i et stillingsopslag lagde vægt på, at ansøgere havde "et par års erfaring eller var nyuddannede". Klager mente, at dette indikerede, at brancheorganisationen ønskede yngre ansøgere. Indklagede mente ikke, at der var tale om forskelsbehandling, idet de henviste til, at de gerne modtog ansøgninger med andre baggrunde end den, de forestillede sig i et stillingsopslag, og at de desuden ikke mente, at der nødvendigvis var sammenhæng mellem alder og anciennitet. Ligebehandlingsnævnet nåede frem til, at der forelå indirekte forskelsbehandling, idet en tilsyneladende neutral betingelse stiller personer med en bestemt alder ringere end andre personer. Årsagen hertil var, at kriterierne om "nyuddannet" og "et par års erfaring" i kombination skabte en formodning for, at brancheorganisationen forventede yngre ansøgere, og at det forringede ældre ansøgeres mulighed for ansættelse. Tina Reissmann Indklagede fremhævede, at ordet "nyuddannet" ikke henviste til den ønskede kandidats alder, men en der kunne indgå på fuldmægtigniveau, og at relevant studiearbejde var en faktor, der ville blive lagt vægt på, men ikke en udtømmende facitliste. Ligebehandlingsnævnet nåede også her frem til, at der forelå indirekte forskelsbehandling, idet kriterierne "nyuddannet" og "relevant studiearbejde" skaber en formodning for, at annoncen henvender sig til yngre ansøgere, og at det forringer ældre ansøgeres mulighed for ansættelse. Afgørelserne viser, at såfremt man lægger vægt på flere, i sig selv umiddelbart neutrale, kriterier, som f.eks. "nyuddannet", "relevant studiearbejde" eller "et par års erfaring", skaber dette en formodning for, at man søger yngre ansatte, hvilket er i strid med forskelsbehandlingsloven. I den anden sag var ansøgeren 58 år og klagede over et stillingsopslag, hvoraf det fremgik, at et ministerium ønskede en "nyuddannet" medarbejder og en med "høje faglige kompetencer og relevant studiearbejde". Klager mente, at dette diskriminerede ældre ansøgere. 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager Ligebehandlingsnævnet fastslog ved afgørelse af 26. september 2012, at en selvstændig konsulent var beskyttet af forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering. Sagen kunne imidlertid ikke behandles af nævnet, der fandt, at en afklaring af sagens faktiske forhold krævede bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer. En selvstændig konsulent havde indgået en samarbejdsaftale med en virksomhed, der indebar en adgang for konsulenten til at købe virksomhedens produkter med henblik Jacob Falsner på videresalg. Samarbejdsaftalen blev ophævet af virksomheden, hvilket ifølge konsulenten var begrundet i konsulentens seksuelle orientering.

3 Det fremgik af sagen, at konsulenten desuden var teamleder for andre af virksomhedens konsulenter, som også solgte til egne kunder. Endvidere fremgik det blandt andet af samarbejdsaftalen, at konsulenten var selvstændig erhvervsdrivende, købte produkterne i eget navn og for egen risiko, selv skulle afholde alle udgifter i forbindelse med salget af produkterne, ikke kunne indgå aftaler på vegne af virksomheden, havde pligt til at lade sig momsregistrere, at konsulentens indkomst ved salg af produkterne var B- indkomst, og at konsulenten havde pligt til at fremme salget af produkterne i overensstemmelse med en af virksomheden udleveret markedsføringsplan. Ligebehandlingsnævnet lagde indledningsvis til grund, at forskelsbehandlingslovens personelle anvendelsesområde skulle fortolkes i overensstemmelse med beskæftigelsesdirektivet (rådets direktiv 2000/78 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv). Et flertal på fire ud af Ligebehandlingsnævnets fem medlemmer fandt på den baggrund, at forskelsbehandlingslovens lønmodtagerbegreb skulle fortolkes bredt. Med henvisning til samarbejdsaftalens bestemmelser og sagens øvrige forhold, herunder særligt at konsulenten var underlagt virksomhedens regler om priser, markedsføring og salgsmetoder, fandt nævnets flertal herefter, at konsulenten var beskyttet af forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering. Det sidste af Ligebehandlingsnævnets medlemmer fandt, at konsulenten og virksomhedens samarbejde ikke var omfattet af forskelsbehandlingsloven, idet konsulenten udførte selvstændig virksomhed i forhold til virksomheden. Der blev truffet afgørelse efter stemmeflertallet. Ligebehandlingsnævnet kunne imidlertid ikke træffe afgørelse i sagen, da parterne var uenige om sagens faktiske omstændigheder. Nævnet fandt således, at en afklaring af sagens faktiske forhold ville kræve bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer, hvilket ikke kunne finde sted for nævnet, men i givet fald måtte ske for de almindelige domstole. Afgørelsen viser den EU-retlige påvirkning af det danske lønmodtagerbegreb - i denne sag at en selvstændig konsulent efter Ligebehandlingsnævnets opfattelse er beskyttet af forskelsbehandlingsloven. Afgørelsen skal dog læses i lyset af, at Ligebehandlingsnævnets flertal - i modsætning til mindretallet - muligvis havde en opfattelse af, at konsulentforholdet i realiteten var et lønmodtagerforhold. Ny lov om akutjob Ny lov om akutjob giver mulighed for arbejdsgivere til at opslå stillinger rettet mod ledige, hvis dagpengeret snart udløber. Loven giver endvidere mulighed for præmie ved ansættelse af en vis varighed. Lovforslaget giver mulighed for, at arbejdsgivere kan opslå ordinære stillinger som akutjob på jobnet.dk. Det skal af stillingsopslaget tydeligt fremgå, at der er tale om et akutjob. Ved akutjob forstås job, der rettes mod ledige, hvis dagpengeperiode udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest den 30. juni Der er tale om en mulighed for arbejdsgiveren til at opslå stillinger af denne type, ikke en forpligtelse. Offentlige arbejdsgivere kan give kvalificerede ledige fortrinsadgang til stillinger, der opslås som akutjob. Ikke-statslige arbejdsgivere, der ansætter ledige omfattet af loven, har ret til en jobpræmie på op til kr De første kr vil arbejdsgiveren være berettiget til, hvis ansættelsesforholdet har en varighed på mindst 26 uger, de sidste kr såfremt ansættelsesforholdet har en samlet varighed på mindst 52 uger. For at en arbejdsgiver er berettiget til præmien, skal stillingen have været opslået som akutjob, besat af en ledig, der opfylder kravene i denne lov, ansættelsesforholdet må ikke have været afbrudt, medmindre der er tale om sygdom, barsel, vejrlig eller materialemangel, den gennemsnitlige arbejdstid for hver enkelt periode på 26 uger skal være mindst 32 timer om ugen, og ansættelsesforholdet skal være påbegyndt senest den 1. juli Det vedtagne lovforslag kan findes her.

4 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale To forlængelser af en tidsbegrænset ansættelsesaftale i forbindelse med iværksættelsen af fire skibsprojekter var objektive og sagligt begrundede. Dette kom Østre Landsret frem til ved en dom af 9. oktober Sagen drejede sig om en medarbejder, der blev ansat i en midlertidig projektstilling, som ifølge planen skulle ophøre den 31. december Stillingen blev oprettet som følge af en bevilling, som Søværnets Materielkommando opnåede i forbindelse med iværksættelsen af fire skibsprojekter. I løbet af ansættelsen blev ansættelsesforholdet dog forlænget to gange. Spørgsmålet var herefter, om ansættelsesaftalen reelt var tidsbegrænset. Det fremgik af vidneforklaringer, at der ved siden af det projektrelaterede arbejde også var opgaver af bredere organisatorisk karakter, der ikke direkte knyttede sig til skibsprojekterne, og at medarbejderen også havde udført sådanne opgaver af mere stabsmæssig og generel karakter. Medarbejderen havde dog hovedsageligt udført projektledende og planlægningsmæssige opgaver, der knyttede sig til et eller flere af skibsprojekterne. Landsretten lagde indledningsvis til grund, at den første forlængelse af ansættelsesforholdet til den 31. december 2008 var begrundet i en forsinkelse af de fire skibsprojekter, og at den anden forlængelse af ansættelsesforholdet til den 31. december 2009 skyldtes et konkret behov i hovedplanlægningsfasen af det fregatprojekt, som medarbejderen var beskæftiget med indtil sin fratrædelse. Gitte Westall Landsretten lagde herefter til grund, at årsagen til, at ansættelsesforholdet ikke blev forlænget ud over den 31. december 2009, var, at der ikke var flere arbejdsopgaver til medarbejderen, efter at hovedplanen for fregatprojektet var fastlagt. På denne baggrund fandt Landsretten, at forlængelserne af ansættelsesforholdet i december 2006 og i september der skete i begge parters interesse - var objektive og sagligt begrundede. Da medarbejderen i øvrigt ikke kunne have haft en berettiget forventning om, at ansættelsesforholdet ville strække sig ud over den 31. december 2009, og der ved medarbejderens fratrædelse ikke kunne tilbydes ham yderligere arbejdsopgaver, stadfæstede Landsretten byrettens dom og frifandt arbejdsgiveren. Dommen viser, at fornyelsen af flere på hinanden tidsbegrænsede ansættelsesforhold ikke vil være i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse, hvis forlængelserne skyldes forhold knyttet til den oprindelige arbejdsopgave af midlertidig karakter. Dette vil også være tilfældet, selvom medarbejderen udfører andre mindre opgaver uden tilknytning til det oprindelige projekt, såfremt medarbejderen hovedsageligt udfører opgaver tilknyttet projektet. 4 Tvunget ophør af medlemskab af A-kasse Det er ikke i strid med EU-retten, at medlemskab af en A-kasse ophører, når medlemmet opnår folkepensionsalderen. Det kom Østre Landsret frem til ved en dom af 10. oktober Sagen var blevet anlagt af Ældre Sagen på vegne af et 69- årigt medlem. Ældre Sagen havde gjort gældende, at et tvunget ophør af medlemskab af en A-kasse ved opnåelse af folkepensionsalderen i henhold til arbejdsløshedsforsikringsloven var i strid med beskæftigelsesdirektivet og Rasmus Høj Christensen det almindelige fællesskabsretlige princip om forbud mod aldersdiskrimination.

5 Østre Landsret udtalte, at beskæftigelsesdirektivet ikke omfattede offentlige eller lignende ordningers udbetalinger, herunder offentlige ordninger for social sikring og social beskyttelse, hvis ikke ydelserne kunne sidestilles med løn. Østre Landsret fandt herefter, at dagpengeydelserne ikke kunne sidestilles med løn, da retten til dagpenge ikke udgjorde et led i modtagerens arbejdsforhold, og ydelserne hverken helt eller delvist var finansieret af arbejdsgiver. Landsretten fandt ikke, at det forhold, at retten til dagpenge var betinget af et beskæftigelseskrav, og at dagpengenes størrelse beregnes på grundlag af den hidtidige arbejdsfortjeneste, kunne føre til et andet resultat. - måtte dagpengesystemet anses for en offentlig ordning for social sikring eller lignende ordning. Dagpengeordningen var således ikke omfattet af beskæftigelsesdirektivet, ligesom Østre Landsret heller ikke fandt, at der var grundlag for at antage, at bestemmelsen i øvrigt stred imod det almindelige fællesskabsretlige princip om forbud mod aldersdiskrimination. Dommen viser, at arbejdsløshedsforsikringslovens bestemmelse om tvunget ophør af medlemskab af en A- kasse, når medlemmet opnår folkepensionsalderen, ikke strider imod EU-retten. Landsretten fandt, at uanset at dagpengesystemet blev administreret af private arbejdsløshedskasser, og at systemet var baseret på et forsikringsprincip - da retten til dagpenge forudsætter medlemskab af en arbejdsløshedskasse 5 Forskelsbehandling på grund af alder Ligebehandlingsnævnet har i september 2012 truffet fire afgørelser om forskelsbehandling på grund af alder. Den ene af afgørelserne af 5. september 2012 omhandlede en 65-årig medarbejder, der blev opsagt begrundet i virksomhedens økonomiske forhold. Opsigelsen blev imidlertid trukket tilbage. Medarbejderen blev 1½ år efter igen opsagt begrundet i, at medarbejderen ved næste fødselsdag ville fylde 67 år. Arbejdsgiveren havde gjort gældende, at opsigelsen var begrundet i samme årsager som den første opsigelse, men at man havde valgt at udskyde fratrædelsestidspunktet, således at medarbejderen fik ret til pension. Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at der var støtte i den mail, hvor opsigelsen blev trukket tilbage, om at der mellem arbejdsgiveren og medarbejderen var blevet indgået en aftale om udskydelse af fratrædelsestidspunktet. Yderligere var der alene blevet henvist til medarbejderens alder ved den anden opsigelse. Medarbejderen fik derfor tilkendt godtgørelse svarende til ni måneders løn. I en anden afgørelse af 13. september 2012 var spørgsmålet, om der var tale om forskelsbehandling i forbindelse med, at en kommune i en jobannonce havde henvist til, at ansøgere gerne måtte være nyuddannede eller med få års erfaring. Nævnet vurderede, at henvisningen ikke alene udgjorde en forskelsbehandling, da annoncen yderligere Tina Reissmann indeholdt oplysninger om, at kommunen også ønskede ansøgere med en vis erfaring, da der blev stillet krav til særlige kvalifikationer og kompetencer. En tredje afgørelse af 13. september 2012 omhandlede opsigelsen af en 49-årig direktør - med en anciennitet på 29 år - da denne ikke ønskede at acceptere en væsentlig lønnedgang. Nævnet lagde indledningsvis til grund, at direktøren havde kunnet opnå en godtgørelse svarende til 3 måneders løn, hvis direktøren var blevet opsagt efter, at han fyldte 50 år. Nævnet fandt, at selvom direktørens høje løn blandt andet skyldtes hans anciennitet, havde direktøren ikke påvist faktiske omstændigheder, der skabte en formodning for, at der var sket forskelsbehandling. I den fjerde afgørelse af 26. september 2012 var en 63-årig landmålingstekniker blevet opsagt. Ligebehandlingsnævnet udtalte, at det forhold, at medarbejderen var den ældste landsmålingstekniker, ikke i sig selv var en faktisk

6 omstændighed, der gav formodning for forskelsbehandling. Nævnet bemærkede, at der i alt blev afskediget 3 medarbejdere i samme måned, og i gruppen af landmålingsteknikere blev der afskediget én anden medarbejder, der var født i Medarbejderen havde ikke kunne påvise faktiske omstændigheder, der skabte en formodning for forskelsbehandling. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at medarbejderen var blevet spurgt om, hvornår han påtænkte at gå på efterløn. Afgørelserne viser, at det er vigtigt, at det klart kan bevises, at der er indgået aftale om udskydelse af fratrædelsestidspunktet for, at medarbejderen kan opnå ret til pension, og at det klart fremgår, at opsigelsen er begrundet i virksomhedens økonomiske årsager og ikke i medarbejderens alder. Afgørelserne viser endvidere, at henvisninger i jobannoncer til, at ansøgerne gerne må have få års erfaring eller være nyuddannede, ikke i sig selv udgør forskelsbehandling, hvis ikke jobopslaget udelukker ansøgere med længere anciennitet. Derudover fremgår det af afgørelserne, at en væsentlig lønnedgang ikke i sig selv vil kunne skabe en formodning for forskelsbehandling, selvom en medarbejders lønniveau delvist er begrundet i medarbejderens anciennitet. Til sidst viser afgørelserne, at en arbejdsgiver kan have en saglig grund til at spørge en medarbejder om fremtidige planer om at gå på efterløn i forbindelse med en afskedigelsesrunde begrundet i virksomhedens økonomiske forhold. 6 Intet pensionsbidrag efter fastholdelsesaftale Pensionsbidrag i henhold til fastholdelsesaftale kunne ikke opfattes som en del af en salgsaftale for en aktiepost. Det kom Østre Landsret frem til ved en dom af 27. september Henriette Stakemann Sagen omhandlede en problemstilling om, hvorvidt en direktør - i kraft af en fastholdelsesaftale - var berettiget til et pensionsbidrag på kr I forbindelse med salget af den virksomhed, hvor direktøren var ansat - og hvor direktøren ligeledes solgte sine aktier i selskabet - blev der indgået en fastholdelsesaftale. I henhold til fastholdelsesaftalen var direktøren berettiget til et årligt pensionsbidrag på kr ved årsafslutningen af regnskabet tre år efter overdragelsen. Forpligtigelsen var dog betinget af, at direktøren var beskæftiget i selskabet på udbetalingstidspunktet. Direktøren fik udbetalt pensionsbidraget for det første år, men da hun blev afskediget og fratrådte, inden generalforsamlingen havde godkendt årsrapporten for det andet år, nægtede selskabet at udbetale pensionsbidraget for de sidste to år. Direktøren mente dog fortsat at være berettiget til pensionsbidraget, idet pensionsbidraget var at anse som en del af betalingen for hendes aktiepost, og betingelsen om, at hun var beskæftiget i virksomheden på udbetalingstidspunktet, skulle fortolkes således, at den kun medførte, at aftalen bortfaldt ved opsigelse fra hendes side. Ligesom det blev gjort gældende, at betingelsen om fortsat ansættelse under alle omstændigheder burde tilsidesættes i medfør af aftalelovens 36 som værende urimelig. Retten slog indledningsvis fast, at fastholdelsesaftalen var indgået mellem professionelle parter, der må betragtes som ligeværdige. Herefter konkluderedes det, at aftalen på baggrund af sin ordlyd måtte forstås således, at betaling af pensionsbidraget forudsatte, at direktøren var ansat på det tidspunkt, hvor årsrapporten blev godkendt af generalforsamlingen. I relation til aftalelovens 36 fandt retten, at direktøren ikke havde løftet bevisbyrden for, at aftalen skulle være urimelig eller i strid med redelig handlemåde. Retten lagde i denne forbindelse vægt på, at direktøren havde været involveret i forhandlingen af aftalen.

7 Direktøren blev derfor ikke tilkendt yderligere pensionsbidrag. noget helt ekstraordinært til for at tilsidesætte aftalen som urimelig. Dommen viser, at når der er tale om en aftale mellem professionelle parter, er der en formodning for, at de er indforståede med betydningen af aftalens ordlyd, og at der skal 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed Det var usagligt at indkalde en offentligt ansat til samtale om dennes negative ytringer i Politiken. Det kom Folketingets Ombudsmand frem til i en udtalelse af 14. september En medarbejder på et offentligt ejet museum havde skrevet et debatindlæg i Politiken, hvor hun havde kritiseret danske museer for at fokusere for meget på oplevelser frem for forskning. Dette fik museet til at indkalde medarbejderen til en samtale om hendes loyalitet. Ombudsmanden henviste i sit brev til museet til Justitsministeriets vejledning af 14. september 2006, hvoraf det fremgår, at offentligt ansattes ytringsfrihed er beskyttet i samme omfang som andre borgeres, hvorfor de offentligt kan fremsætte personlige meninger og synspunkter - også om emner, der vedrører deres eget arbejdsområde. Der gælder nogle få begrænsninger i de offentligt ansattes ret til at ytre sig om forhold på deres arbejdsplads. F.eks. må offentligt ansatte ikke fremsætte ærekrænkende udtalelser, grove ytringer, ytringer med åbenbart urigtige oplysninger om forhold inden for deres eget arbejdsområde samt ytringer om oplysninger, der er lovmæssigt tavshedsbelagt. Ombudsmanden udtalte herefter, at medarbejderens ytringer var lovlige. Med hensyn til offentlige myndigheders reaktionsmuligheder udtalte ombudsmanden, at lovlige ytringer ikke kan give anledning til at pålægge medarbejderen ansvar, herunder arbejdsgiverens anvendelse af negative ledelsesreaktioner som afskedigelse eller andre former for sanktioner. Ombudsmanden udtalte herefter, at en offentlig myndighed kun må rette henvendelse til en ansat, hvis der foreligger saglige grunde bag. Dette kan være, hvis en ansat har ytret sig på en måde, der er omfattet af de begrænsninger, der gælder for offentligt ansatte, eller hvis myndigheden retter henvendelse til en ansat for at sikre sig, at myndigheden varetager sine opgaver bedst muligt. Lise Høy Falsner I dette konkrette tilfælde var der dog tale om en samtale om arbejdsgiverens usikkerhed på medarbejderens loyalitet i forbindelse med hendes lovlige ytringer. Ombudsmanden kom derfor frem til, at der ikke forelå saglige grunde bag beslutningen, men at beslutningen var egnet til at skabe usikkerhed hos de ansatte om deres ret til offentligt at ytre sig. Ombudsmandens udtalelse viser det almindeligt anerkendte princip, at offentligt ansatte har en udvidet adgang til at ytre sig negativt om deres arbejdsgiver i forhold til medarbejdere ansat i private virksomheder. En række begrænsninger gælder dog for offentligt ansattes ytringsfrihed. Medarbejdere må således ikke ytre sig på en måde, der er i strid med deres tavshedspligt, ligesom de ikke må fremkomme med ærekrænkende udtalelser. Derudover må en medarbejder ikke ytre sig i en særlig urimelig grov form eller ytre sig om åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige arbejdsforhold. Specielt for centralt placerede medarbejdere kan disse være tvunget til at skulle udvise tilbageholdenhed med hensyn til ytringer om offentlige myndigheders interne beslutningsprocesser og funktionsevne inden for eget arbejdsområde.

8 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende Højesteret har i en kendelse af 22. oktober 2012 fastslået, at et forlig mellem en lønmodtagerorganisation og en arbejdsgiverorganisation var bindende for en arbejdsgiver. Sagen drejede sig om, hvorvidt et forlig indgået mellem en lønmodtagerorganisation og en arbejdsgiverorganisation på vegne af en arbejdsgiver var bindende for arbejdsgiveren og dermed kunne tvangsfuldbyrdes ved fogedretten. I sagen var der indgået to forlig mellem arbejdsgiveren og lønmodtagerorganisationen. Det første angik selve opsigelsen af en medarbejder. Det andet forlig angik et spørgsmål om anciennitetstillæg. Arbejdsgiveren mente ikke, at det andet forlig var bindende for ham, da han mente, at det første forlig var blevet indgået til fuld og endelig afgørelse af ethvert mellemværende mellem parterne, og endvidere fordi arbejdsgiverorganisationen ikke havde haft fuldmagt til at binde ham. Højesteret kom indledningsvis frem til, at det fremgik af ordlyden af forligsteksten til det første forlig, at forliget vedrørte opsigelsen af medarbejderen. Højesteret fandt derfor, at forliget var begrænset til at angå tvisten vedrørende opsigelsen. Højesteret lagde til grund, at arbejdsgiveren på tidspunktet for indgåelsen af forliget var enten medlem direkte af arbejdsgiverorganisationen eller af en brancheorganisation, der var medlem af arbejdsgiverorganisationen. Som følge af medlemskabet repræsenterede arbejdsgiverorganisationen således arbejdsgiveren under en sag for Arbejdsretten om anciennitetstillæg, der blev afsluttet ved det andet forlig. Højesteret fandt, at det fulgte af det fast antagne kollektivarbejdsretlige princip om arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationernes organisationsfuldmagt, at arbejdsgiveren var bundet af det andet forlig, som blev indgået på arbejdsgiverens vegne af arbejdsgiverorganisationen. Højesteret hjemviste herefter sagen til fogedretten. Jacob Falsner Kendelsen viser, at forlig indgået mellem en lønmodtagerorganisation og en arbejdsgiverorganisation på vegne af en arbejdsgiver er bindende for arbejdsgiveren. Et sådant forlig vil derfor udgøre et tilstrækkeligt tvangsfuldbyrdelsesgrundlag. Ligningslovens 33 A bliver genindført med den nye finanslov Som tidligere omtalt i vores temanummer om skat fra september 2012 blev Folketinget enige om at afskaffe ligningslovens 33 A i forbindelse med skattereformen i efteråret Regeringen og Enhedslisten har nu indgået aftale om at genindføre bestemmelsen. Genindførelsen vil betyde, at medarbejdere igen kan få skattenedsættelse for løn optjent under ophold uden for Danmark i mindst 6 måneder, hvis de opfylder de øvrige betingelser herfor, herunder 42-dages reglen. Ikrafttrædelsestidspunktet og eventuelle overgangsregler kendes endnu ikke. Regeringen og Enhedslistens aftale kan findes her.

9 Kontakt Tina Reissmann advokat, partner Gitte Westall senioradvokat Jacob Falsner advokat Henriette Stakemann advokat, partner Rasmus Høj Christensen senioradvokat Kirstine Brockdorff Vognsgaard advokatfuldmægtig Lise Høy Falsner advokat, associeret partner Sussi L. Skovgaard-Holm advokat De ovennævnte kan også kontaktes på telefon Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med ca. 400 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Krav på lønregulering under orlov 2 Bordet fanger for aftaler om lønnedgang 3 Bevisusikkerhed medførte afvisning ved Ligebehandlingsnævnet 4 Ingen løn i opsigelsesperioden 5 Raskmeldt af kommunen 6 Flybesætning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 For ung og for gammel 2 Kontraopsigelse og fratrædelsesgodtgørelse 8 Den rejselystne orlogskaptajn 3 Hovedtørklæde og jobsamtale 4 Oplysningspligt ved tjenestesamtaler 5 Høj anciennitet - opsigelsesbeskyttelse?

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Egen opsigelse kunne tilbagekaldes 2 Delvis opsigelse ikke nok 7 Bortvist på grund af kritisk mail 8 Afskedigelse af sognepræst 3 Medarbejderaktier var ikke skattefritaget 4 Vikarlovforslaget 5 Illoyal

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Udvidelse af reglen om omvendt bevisbyrde 2 Opsigelse skyldtes ikke anmodning om deltid 6 Handicap kræver funktionsnedsættelse 7 Medarbejder havde ret til løn i sygemeldingsperioden 3 Bortvist for manglende

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Handicappet medarbejder fik kr. 225.000 i godtgørelse 2 D en opsagte stedfortræder 7 Syg i ferien 8 Kr. 15.000 i bod 3 4 Fratrædelsesgodtgørelse udbetalt for sent Rejsetid var arbejdstid 5 Nedsættelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 EU-Domstolen skal tage stilling til, hvorvidt private arbejdsgivere tillige er hindret i at benytte funktionærlovens 2a, stk. 3 2 Ingen "straf" for tilbageholdelse af 2agodtgørelse 3 Ekstraordinære udgifter

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Usagligt at opsige stressramt 2 OK at diskutere efterløn 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund

Læs mere

Vejledning om ytringsfrihed

Vejledning om ytringsfrihed Inspirationsnotat nr. 22 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 23. oktober 2013 Vejledning om ytringsfrihed Anbefalinger Hovedudvalget bør drøfte, hvordan kommunen eller regionen får tilvejebragt en grundlæggende

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Julehilsen 2 Lønnedgang i overenskomsten skal ikke varsles 3 Ingen reklame for den nye arbejdsgiver 4 Afslag på ansættelse 5 Lovforslag om afskaffelse af multimedieskatten per 1. januar 2012 7 Ingen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Pligtig afgangsalder på 67 år var ok 2 Negativ ytring på Facebook var ikke nok til afskedigelse 5 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2012 6 Overvægt kan udgøre et handicap 3 Der var taget nok hensyn

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse?

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? Indhold 1 Morgenseminar om opsigelse i praksis 2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? 3 Pensionsindbetalinger til deltidsansatte 4 Kvindelig leder skulle

Læs mere

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis Indhold 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov 2 Ændringer i ferieloven 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis 4 Kontrol af narkotikabrug 5 Kunne ikke fortryde opsigelse 6 Omskoling

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ophævelse af konsulentaftale 2 Diskretionær afskedigelse af tjenestemand 3 Interessent var fortsat ansat i virksomheden 5 Opsigelse efter 120-dages reglen 6 200.000 kr. i bodsansvar 7 Varslet op i tid

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

Nr. 3 Marts 2010. Indhold

Nr. 3 Marts 2010. Indhold Indhold 1 Aktieoptionsloven anvendelsesområde og kompensation 2 Tre afgørelser om afskedigelse af medarbejdere beskyttet af ligebehandlingsloven 3 Ikke ulovlig forskelsbehandling at lægge vægt på sprogkundskaber

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Aldersdiskrimination går aldrig af mode 2 Ingen bonus 3 Politiet som ufrivillig långiver 7 Den illoyale medarbejder 8 Ingen tid til at hvile sig 9 Forslag til ændring af ferieloven er sendt i høring

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Endelig dom i Ring og Werge-sagen 2 Ingen lov om ansættelsesklausuler i denne omgang 3 Annullation af ansættelse var berettiget 4 Illoyal adfærd medførte arbejdsgivers berettigede bortvisning 6 Tilpasningsforpligtelsen

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret

Temanummer om skat Arbejds- og ansættelsesret 1 Skattereformen ændringer af betydning for arbejdsgivere og lønmodtagere 2 Dom fra Østre Landsret udelukker fradragsret for bonus og fratrædelsesgodtgørelser, da der ikke var tale om en driftsomkostning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed. Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 1 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Flere kvinder i bestyrelsen 2 Flytning af tjenestemandsansat 3 Legitime kønskvoter 4 Tilbagekøbsklausuler 5 Passivitet og bortvisning 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder 7 Deltidsansatte på flextid

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Korte kjoler udgjorde sikkerhedsrisiko 2 Legitimt at lægge vægt på manglende omstillingsparathed 3 Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-2014 4 Præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten og Folketingets EU-Oplysning EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse N O TAT Hvilke medarbejdere er omfattet af en virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler spørgsmålet om hvilke medarbejdere, der er beskyttet af virksomhedsoverdragelsesloven. Notatet er udarbejdet

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 63 Offentligt Ligebehandlingsnævnet Ligebehandlingsnævnets møde med Folketingets Ligestillingsudvalg Onsdag den 17. april 2013 Nævnets historie Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod

Tilkendegivelse. af 23. maj faglig voldgiftssag FV Dansk Magisterforening. som mandatar for. B og. (advokat Frederik Brocks) mod Tilkendegivelse af 23. maj 2017 i faglig voldgiftssag FV 2016.0091 Dansk Magisterforening som mandatar for A, B og C (advokat Frederik Brocks) mod Københavns Kommune (advokat Jørgen Vinding) Indledning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Højesteret: For meget udbetalt ved tilbagekøb af direktørs aktier 2 Bella Donna-etagen kan nu også bookes af mænd 3 Landsretterne fastlægger ydre grænse for 120-dages reglen 5 Højere sygeløn for fagforeningsmedlemmer

Læs mere

Ytringsfrihed. RegionsTRmøde 28. maj 2013

Ytringsfrihed. RegionsTRmøde 28. maj 2013 Ytringsfrihed RegionsTRmøde 28. maj 2013 Start Hvornår har du sidst været i tvivl om din ytringsfrihed? Hvornår har du sidst stået med et politisk problem? Summegruppesnakketing Det er februar måned. Fire

Læs mere