News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News & Updates Arbejds- og ansættelsesret"

Transkript

1 1 Ophævelse af konsulentaftale 2 Diskretionær afskedigelse af tjenestemand 3 Interessent var fortsat ansat i virksomheden 5 Opsigelse efter 120-dages reglen kr. i bodsansvar 7 Varslet op i tid under barselsorlov 4 Uberettiget bortvisning

2 1 Ophævelse af konsulentaftale Kopiering af fortrolige mails til privat mailadresse udgjorde ikke en uretmæssig anvendelse af erhvervshemmeligheder, men ophævelse af konsulentaftale var berettiget. Det kom Østre Landsret frem til ved en dom af 27. januar Sagen omhandlede en konsulent, der igennem 10 år havde været ansat hos arbejdsgiveren. Konsulenten havde opsagt ansættelsesforholdet til fratræden med udgangen af august Da der var tale om en nøglemedarbejder, indgik arbejdsgiveren og konsulenten herefter en konsulentaftale, hvor konsulenten forpligtede sig til efter sin fratræden at bistå med markedsføring og teknisk salgssupport og udvikling af andre medarbejderes kompetencer. Kort tid herefter opdagede arbejdsgiveren, at konsulenten - kort før sin opsigelse - havde videresendt store mængder fortrolige mails til sin private mailadresse. Arbejdsgiveren betragtede handlingen som illoyal og ophævede derfor konsulentaftalen og krævede erstatning efter markedsføringsloven for uretmæssig anvendelse af erhvervshemmeligheder. Arbejdsgiveren konstaterede den efterfølgende periode en omsætningsnedgang, hvilket arbejdsgiveren blandt andet tilskrev konsulentens anvendelse af erhvervshemmelighederne. Da medarbejderen normalt havde adgang til disse erhvervshemmeligheder, og da han forklarede, at han fremsendte dem i forbindelse med sit arbejde, fandt byretten ikke, at arbejdsgiveren havde godtgjort, at konsulenten havde skaffet sig adgang til erhvervshemmeligheder på utilbørlig måde, eller at han i væsentligt omfang havde viderebragt eller benyttet nogen af de beskyttede oplysninger. Byretten afviste i øvrigt, at omsætningsfaldet kunne tages til indtægt for, at konsulenten retsstridigt havde anvendt erhvervshemmeligheder, idet han havde været en Henriette Stakemann nøglemedarbejder for arbejdsgiveren, og et omsætningsfald derfor havde været at forvente efter hans fratræden, ligesom omsætningsfaldet kunne skyldes udefrakommende faktorer. Konsulenten blev derfor frikendt for så vidt angik erstatningsspørgsmålet. Landsretten stadfæstede på baggrund af de af byretten anførte årsager - og med henvisning til indholdet af de for landsretten fremlagte mails - dommen. I forhold til ophævelsen fandt landsretten, at arbejdsgiveren havde haft begrundede betænkeligheder ved konsulentens loyalitet, og at det havde været berettiget at ophæve konsulentaftalen. Dommen viser, at erstatning efter markedsføringslovens regler om erhvervshemmeligheder forudsætter, at medarbejderen enten uretmæssigt har skaffet sig adgang til oplysningerne, eller at denne uberettiget videregiver eller benytter oplysningerne, og at arbejdsgiveren kan bevise, at en sådan uretmæssig anvendelse af oplysningerne har fundet sted. Der er tale om en tung bevisbyrde.

3 2 Diskretionær afskedigelse af tjenestemand Diskretionær afskedigelse af tjenestemand begrundet i manglende samarbejde om at finde passende stilling var gyldig. Det fandt Vestre Landsret ved en dom af 13. februar Sagen omhandlede en tjenestemand, der var blevet afskediget diskretionært fra sin stilling i et busselskab efter tilbagevenden fra en længere sygdomsperiode. Tjenestemanden havde tidligere haft et betydeligt ledelsesansvar og vendte i første omgang tilbage i et virksomhedspraktikforløb efter aftale mellem hans fagforening, arbejdsgiveren og jobcentret. Tjenestemanden anså selv dette for en "deponering". Arbejdsgiveren vurderede den 16. august 2010, at virksomhedspraktikforløbet var gået godt, og at tjenestemanden fortsat skulle beskæftige sig med ledelsesopgaver. Han var på ny sygemeldt i ca. 3 uger fra den 25. august Herefter blev der afholdt et evalueringsmøde, hvor det blev aftalt at genoptage processen med at få ham tilbage på arbejdsmarkedet. Tjenestemanden havde været leder på en adresse, der var blevet nedlagt og overflyttet til en ny adresse. Her havde han på grund af sygdomsforløbet ikke fungeret som leder. Arbejdsgiveren vurderede, at tjenestemanden ikke aktuelt ville kunne fungere som leder og underrettede tjenestemanden herom den 7. oktober Landsretten fandt på baggrund af oplysningerne om tjenestemandens helbredstilstand i oktober 2010 ikke grundlag for at tilsidesætte arbejdsgiverens vurdering af, at han ikke kunne fungere som leder. Det fulgte af referatet fra mødet den 7. oktober 2010, at tjenestemanden ikke umiddelbart var positiv over for de opgaver, som han blev tildelt, og at han ville overveje situationen. Den tidligere stilling var blevet nedlagt som følge af omstruktureringer, og tjenestemanden mente ikke, at de nye arbejdsopgaver udgjorde en passende stilling, hvilket han tilkendegav i en mail af 4. november 2010, hvor han også gjorde det klart, at han ikke havde i sinde at udføre de tillagte opgaver. Hans fagforening tilkendegav ligeledes på et møde den 15. november 2010, at de nye opgaver ikke udgjorde en passende stilling. Arbejdsgiveren lovede på samme møde at fremsende en mere deltaljeret stillingsbeskrivelse, men opgav dette, da arbejdsgiveren ikke mente, at tjenestemanden siden mødet den 7. oktober havde levet op til forventningerne Lise Høy Falsner om samarbejde. Arbejdsgiveren var desuden forinden opsigelsen den 28. december 2010 blevet opmærksom på, at tjenestemanden havde omtalt ledelsen negativt over for andre ansatte. Byretten fandt ikke, at tjenestemanden var blevet anvist en reel stilling med et indhold, han havde pligt til at overtage efter det kommunale tjenestemandsregulativ, ligesom retten ikke fandt, at der var grundlag for en diskretionær afskedigelse begrundet i hans forhold, hvorfor retten under hensyn til stillingsnedlæggelsen tilkendte ham 3 års rådighedsløn. Landsretten fandt derimod, at arbejdsgiveren havde haft holdepunkter for at vurdere, at tjenestemanden ikke havde samarbejdet tilstrækkeligt om at finde passende opgaver, og man fandt ikke grundlag for at tilsidesætte arbejdsgiverens egnethedsvurdering. Det ændrede ikke ved denne vurdering, at arbejdsgiveren ved vurderingen af samarbejdsvanskelighederne havde henvist til episoder, der lå forud for sygemeldingen, selvom disse episoder ikke havde været påtalt. Da afskedigelsen fandtes berettiget, var nedlæggelsen af stillingen under de efterfølgende omstruktureringer uden betydning, og landsretten fandt det derfor ikke nødvendigt at tage stilling til, om de skitserede arbejdsopgaver var passende i henhold til tjenestemandsregulativet. På denne baggrund blev arbejdsgiveren frifundet. Dommen er et eksempel på, at når en tjenestemand ikke har den fornødne robusthed til at virke som leder, påhviler der vedkommende en pligt til at udvise fleksibilitet og samarbejdsvilje med hensyn til tilgang til nye opgaver/sammensætning af stilling. Ellers vil arbejdsgiveren efter omstændighederne kunne afskedige på grund af samarbejdsvanskeligheder. Det er dog værd at bemærke, at der i sagen også var andre alvorlige tegn på samarbejdsvanskeligheder, herunder at tjenestemanden havde omtalt ledelsen negativt over for andre ansatte.

4 3 Interessent var fortsat ansat i virksomheden En interessent med en andel på 10 pct. var fortsat ansat i virksomheden og havde derfor krav på løn og feriepenge. Det fandt Vestre Landsret ved en dom af 29. januar En medarbejder hos en ejendomsmægler overtog pr. 1. januar pct. af ejendomsmæglervirksomheden, som hidtil havde været drevet personligt af ejendomsmægleren. Medarbejderen fortsatte dog som funktionær og fik samtidig udbetalt løn. Da samarbejdet ophørte, mente ejendomsmægleren, at der alene var tale om et interessentskab og ikke et ansættelsesforhold, og at medarbejderen derfor ikke havde krav på løn og feriepenge. Byretten lagde vægt på, at ansættelsesaftalen var blevet opfattet som en reel aftale mellem parterne, idet medarbejderen efter at være blevet interessent gik fra en fast månedsløn på kr til kr Byretten fandt ikke, at en sideløbende ansættelsesaftale var unaturlig som følge af medarbejderens beskedne interessentskabsandel. Endvidere lagde byretten vægt på, at ejendomsmægleren udfærdigede lønsedler med angivelse af løn, provision og AM-bidrag. Byretten fandt også, at interessentskabsaftalen var blevet opfattet som en reel aftale mellem parterne. Den lave interessentskabsandel for medarbejderen blev støttet af ejendomsmæglerens forklaring om et ønske om et gradvist generationsskifte, som havde resulteret i en efterfølgende aftale om overtagelse af yderligere 20 pct. af virksomheden - en aftale som dog var blevet ophævet. Herudover lagde byretten vægt på, at medarbejderen havde betalt kr kontant for andelen og havde en indflydelse på virksomheden, der stod i forhold til den lave andel. Gitte Westall derfor krav på løn. Selvom interessentskabsaftalens bestemmelse om løn under ferie var uforenelig med ansættelsesaftalens bestemmelse om løn og feriepenge, måtte ansættelsesaftalen, der detaljeret fastlagde medarbejderens vilkår efter almindelige fortolkningsprincipper, have forrang. Medarbejderen havde derfor også krav på feriepenge. Byretten afviste, at ejendomsmægleren havde krav på løn fra virksomheden, da der ikke var indgået særskilt ansættelsesaftale eller anden aftale om udbetaling af fast løn til ejendomsmægleren. Landsretten nåede til samme resultat. Dommen viser, at fortsat lønudbetaling og træk af AMbidrag kan skabe en formodning for, at en medarbejder, der bliver medinteressent, fortsat anses for ansat, og at ansættelseskontrakten har forrang i forhold til ansættelsesretlige spørgsmål ved uoverensstemmelser mellem interessentskabskontrakten og ansættelseskontrakten. På denne baggrund fandt byretten, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte hverken interessentskabs- eller ansættelsesaftalen, hvorfor medarbejderen både var interessent og ansat i virksomheden. Medarbejderen havde

5 4 Uberettiget bortvisning Mangelfuld udførelse af arbejdet efter advarsel udgjorde ikke en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at det kunne berettige en bortvisning. Det kom Vestre Landsret frem til ved en dom af 20. januar Sagen drejede sig om en medarbejder i et rengøringsfirma, der var blevet bortvist for mangelfuldt rengøringsarbejde i forbindelse med dennes rengøring af trappeopgange. Medarbejderen havde en uge forinden modtaget en advarsel for samme forhold. Efter advarslen havde arbejdsgiveren lagt sten og cigaretskodder i de trappeopgange, som medarbejderen skulle rengøre de efterfølgende dage. Ved en efterfølgende inspektion blev det konstateret, at flere af disse sten og cigaretskodder stadig lå, hvor de var blevet anbragt. Arbejdsgiveren valgte herefter at bortvise medarbejderen. Landsretten lagde indledningsvis til grund, at medarbejderen ikke havde udført rengøringen med den kvalitet, som normalt ville kunne forventes, og at dette blev påtalt i en skriftlig advarsel. På baggrund af medarbejderens forklaring fandt landsretten imidlertid ikke, at det var bevist, at medarbejderen ikke havde udført nogen rengøring overhovedet efter advarslen. Herefter fandt landsretten - i modsætning til byretten og uanset indholdet af advarslen - at alene det forhold, at arbejdet ikke var udført tilfredsstillende, ikke kunne karakteriseres som en så grov misligholdelse af ansættelsesaftalen, at det berettigede en bortvisning. Rasmus Høj Christensen Medarbejderen havde herefter krav på løn i sin opsigelsesperiode med tillæg af feriepenge. Landsretten fandt herefter, at kravet ikke skulle reduceres med de dagpenge, som medarbejderen havde fået udbetalt i opsigelsesperioden, idet disse måtte forventes krævet tilbagebetalt til A-kassen. Landsretten tog herefter stilling til medarbejderens påstand om, at arbejdsgiveren uberettiget havde fratrukket kr. 100 hver måned for medarbejderens - og alle andre medarbejderes - løn til en festkasse for personalet. Da festkassebeløbet stod på en særskilt konto, og medarbejderen i de 21 måneder, hvor der var sket en trækning, ikke havde protesteret, var der ikke tale om et uberettiget fratræk i lønnen. Dommen viser, at mangelfuldt udført arbejde ikke nødvendigvis vil udgøre en så væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at det kan berettige en bortvisning, uanset om medarbejderen tidligere har modtaget advarsler vedrørende sit utilstrækkelige arbejde. Dette vil som udgangspunkt kræve, at der er tale om grovere fejl eller forsømmelser. 5 Opsigelse efter 120-dages reglen Opsigelse efter 120-dages reglen skulle ske på den 121. sygedag og ikke den 120. sygedag. Det kom Vestre Landsret frem til ved en dom af 30. januar Sagen drejede sig om en medarbejder, der var blevet opsagt efter en længere sygeperiode med henvisning til 120-dages reglen i funktionærloven. I slutningen af samme måned som opsigelsen blev medarbejderen raskmeldt af sin læge. Det var ubestridt, at opsigelsen skete på selve 120. dagen for medarbejderens sygemelding, hvorfor spørgsmålet i sagen var, om opsigelse skulle ske på sygedag nummer 121, eller om den kunne ske i løbet af sygedag nummer 120? Tina Reissmann Byretten fandt, at betingelsen i 120-dages reglen om, at funktionæren skal have oppebåret løn under sygdom i 120 dage, efter bestemmelsens ordlyd først var opfyldt, når funktionæren havde haft 120 hele sygedage - altså på

6 sygedag nummer 121. At opsigelsen først skete midt på dagen kunne ikke føre til et andet resultat, da det fulgte af fast retspraksis, at en funktionærs sygefravær en del af dagen ikke kan sidestilles med fravær en hel dag. Medarbejderen havde derfor ikke haft 120 hele sygedage på opsigelsestidspunktet, hvorfor opsigelsen efter 120- dages reglen var uberettiget. Medarbejderen havde derfor krav på løn i hele sin normale opsigelsesperiode. Herefter lagde byretten til grund, at arbejdsgiveren ikke havde indhentet nærmere oplysninger om, hvornår medarbejderen kunne forventes raskmeldt på trods af, at medarbejderen var i arbejdsprøvning, samt at medarbejderen rent faktisk blev raskmeldt senere på måneden. På denne baggrund fandt byretten, at opsigelsen ikke var rimeligt begrundet i medarbejderens forhold, hvorfor medarbejderen havde ret til en godtgørelse svarende til 3 måneders løn for usaglig opsigelse. Landsretten fandt ligesom byretten, at betingelserne for opsigelse efter 120-dages reglen ikke var opfyldt, og at medarbejderen havde krav på en godtgørelse for usaglig opsigelse. Landsretten fastsatte dog godtgørelse til et beløb svarende til 4 måneders løn henset til medarbejderens langvarige ansættelse. Dommen viser, at det er vigtigt, at man som arbejdsgiver er meget nøjagtig i sin optælling af medarbejderens sygedage, og at opsigelse efter 120-dages reglen tidligst må ske på sygedag nr kr. i bodsansvar En arbejdsleders langvarige sygefravær og bemandingsproblemer kunne ikke fritage en arbejdsgiver for bodsansvar. Det kom Arbejdsretten frem til ved en dom af 10. februar Sagen drejede sig om, hvorvidt en virksomhed skulle betale bod for manglende overholdelse af en bestemmelse i VVS Overenskomst , der gav medarbejderne ret til 2 ugers betalt efter- og videreuddannelse, da virksomheden kun i beskedent omfang havde opfyldt medarbejdernes kursusønsker for Virksomheden havde erkendt at have begået overenskomstbrud, men mente, at der forelå formildende omstændigheder. Virksomheden henviste til en servicechefs langvarige sygdom og hensynet til virksomhedens drift som følge af nedmanding på grund af finanskrisen, som bevirkede, at efteruddannelsesaktiviteterne i et vist omfang blev forsinkede. Det var ubestridt, at virksomhedens tillidsrepræsentant havde afleveret medarbejdernes ønsker om efter- og videreuddannelse for 2011 til virksomhedens direktør. Arbejdsretten havde efter bevisførelsen lagt til grund, at tillidsrepræsentanten på møderne i samarbejdsudvalget og i forhold til direktøren løbende havde forsøgt at få gennemført medarbejdernes ret til efter- og videreuddannelse, og at han i den anledning havde udarbejdet flere kursusplaner med henblik på den konkrete gennemførelse heraf. På trods af dette blev Jacob Falsner medarbejdernes ret til efter- og videreuddannelse ikke opfyldt. Efter karakteren og grovheden af det begåede forhold, herunder det betydelige antal medarbejdere, der ikke fik den ønskede efter- og videreuddannelse, og da de af arbejdsgiveren anførte omstændigheder ikke kunne udgøre formildende omstændigheder, fandt Arbejdsretten, at arbejdsgiveren skulle betale en bod på kr Dommen viser, at en arbejdsgivers egne forhold, såsom bemandingsproblemer eller arbejdslederens sygdom, ikke udgør en undskyldelig omstændighed, der kan fritage arbejdsgiver for bodsansvar, når der er tale om overtrædelse af en klar overenskomstregel. Det høje bodsbeløb skyldes formentlig, at der var tale om en forholdsvis klar overenskomstregel, der ikke frembød fortolkningsproblemer, og at overenskomstbruddet gik ud over et betydeligt antal medarbejdere.

7 7 Varslet op i tid under barselsorlov Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven eller deltidsloven, at en medarbejder blev varslet op i tid under sin barselsorlov. Det fandt Retten i Næstved ved en dom af 3. marts Sagen drejede sig om en medarbejder, der var ansat på en uddannelsesinstitution. Den enhed, som medarbejderen var ansat på, blev i foråret 2011 overdraget til en anden uddannelsesinstitution. Den 28. juni 2012 blev medarbejderen, mens hun var på barsel, varslet op i tid fra 33 timer pr. uge til 37 timer pr. uge med virkning fra hendes tilbagevenden fra barsel. Institutionen trak efterfølgende den varslede ændring tilbage, efter at medarbejderen havde oplyst, at hun betragtede ændringen som en væsentlig vilkårsændring og derved måtte anse sig som opsagt. Medarbejderen mente ikke, at institutionen ensidigt kunne tilbagekalde varslingen og lagde sag an for overtrædelse af ligebehandlingsloven og deltidsloven. Retten fandt indledningsvis, at varslingen af arbejdstiden fra 33 til 37 timer ugentligt indebar en så væsentlig vilkårsændring, at der reelt forelå en opsigelse med tilbud om fortsættelse på ændrede vilkår. Retten fandt dog, at det ikke var påvist, at der var sket forskelsbehandling i strid med ligebehandlingsloven. Dette begrundede retten med, (i) at medarbejderen blev varslet op i tid, (ii) at medarbejderens barselsvikarer var ansat på fuld tid, (iii) at institutionen tilbød medarbejderen, at denne kunne vende tilbage i sin stilling på 33 timer, og (iv) at det ikke var oplyst, at institutionen skulle have været utilfreds med medarbejderen, herunder navnligt at det måtte lægges til grund, at institutionen var af den opfattelse, at medarbejderen havde de fornødne kompetencer til at varetage den pågældende stilling. Lise Høy Falsner Med hensyn til det påståede krav om godtgørelse efter deltidslovens bestemmelse om forbud mod opsigelse begrundet i en medarbejders afslag på at arbejde på deltid bemærkede retten, at det efter Højesterets dom U må lægges til grund, at bestemmelsen også finder anvendelse på den situation, hvor en deltidsansat reelt opsiges ved at blive varslet op i tid, og den ansatte afslår at forsætte ansættelsen på de ændrede vilkår. Retten fandt dog efter de foran anførte grunde, at ændringen af arbejdstiden var sagligt begrundet i væsentlige hensyn til institutionens drift. Der var heller ikke grundlag for at give medarbejderen medhold i sin påstand om usaglig opsigelse efter funktionærloven. Dommen er et eksempel på, at en varsling under medarbejderens barselsorlov om, at en medarbejder skal gå op i tid, ikke er i strid med ligebehandlingsloven eller deltidsloven, hvis det kan bevises, at ændringen skyldes væsentlige hensyn til virksomhedens drift. Det er i den forbindelse af væsentlig betydning for bevisvurderingen, om barselsvikaren også har været ansat på de vilkår, som medarbejderen varsles til. Plesner repræsenterede uddannelsesinstitutionen under sagen.

8 Kontakt Tina Reissmann advokat, partner Gitte Westall senioradvokat Henriette Stakemann advokat, partner Rasmus Høj Christensen senioradvokat Lise Høy Falsner advokat, associeret partner Jacob Falsner advokat Louise Letman advokatfuldmægtig De ovennævnte kan også kontaktes på telefon Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med ca. 380 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Usagligt at opsige stressramt 2 OK at diskutere efterløn 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Højesteret: For meget udbetalt ved tilbagekøb af direktørs aktier 2 Bella Donna-etagen kan nu også bookes af mænd 3 Landsretterne fastlægger ydre grænse for 120-dages reglen 5 Højere sygeløn for fagforeningsmedlemmer

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Direktør var ikke lønmodtager 2 Generaladvokatens forslag til afgørelse af de "danske" handicapsager 3 Restaurant Vejlegården-konflikten var lovlig 4 Afskediget efter barsel 5 Bortvisning af fællestillidsrepræsentant

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Virksomhedsoverdragelse i konkurs 2 Ferielovens regler om varsling af hovedferie i opsigelsesperiode kan fraviges ved forudgående aftale 3 Sagligt at GPS-overvåge arbejdstid 4 Skærpede aflønningsregler

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Ansættelsessamtalen Når en virksomhed holder ansættelsessamtaler, hersker der af og til

Læs mere

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven

3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug. 5 Afskedigelse af piloter i strid med ligebehandlingsloven Indhold 1 Medarbejder havde ikke pligt til at tilbagesælge aktier 2 Aftalt lønnedgang 3 Arbejdsgivers videregivelse af oplysninger om alkoholmisbrug 4 Fyret for at tage afsked med døende ægtefælle 5 Afskedigelse

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 4 15. december 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Gå ikke med til proforma opsigelse AutoBranchens ArbejdsgiverForening anbefaler, at medlemmerne ikke går med til proforma opsigelse af

Læs mere

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse

Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekruttering og rådgivning NB! Se fakta-ark om ansættelsesbeviser Human ressource en disciplin i konstant bevægelse Rekrutterings vanskeligheder Stor personaleomsætningshastighed kan være et problem. Der

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murersvend Brian Egebjerg Christensen (faglig sekretær Steen Mogensen) mod Dansk Byggeri for Erik Møberg A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Korte kjoler udgjorde sikkerhedsrisiko 2 Legitimt at lægge vægt på manglende omstillingsparathed 3 Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-2014 4 Præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Flere kvinder i bestyrelsen 2 Flytning af tjenestemandsansat 3 Legitime kønskvoter 4 Tilbagekøbsklausuler 5 Passivitet og bortvisning 6 Saglig opsigelse af gravid medarbejder 7 Deltidsansatte på flextid

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk Maj 2012 HR Jura Accuras nyhedsbrev omhandler denne gang de nyligt foretagne lovændringer af ferieloven og sygedagpengeloven, der henholdsvis vedrører medarbejderes ret til erstatningsferie samt arbejdsgiverens

Læs mere

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014

Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling. Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 1 Godtgørelse ved fratræden fokus på alder og ligebehandling Ved partner Mette Klingsten Uddannelsesdagen 2014 2 Mette Klingsten Partner 3 Programpunkter Fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere

Når dit job er i fare

Når dit job er i fare Når dit job er i fare Overenskomstansatte Danmarks Lærerforening Telefontavle Danmarks Lærerforening 33 69 63 00 Lokalkreds Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske

Læs mere

Afsked på grund af sygdom

Afsked på grund af sygdom Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk

HR Jura. Juli 2013. www.accura.dk Juli 2013 HR Jura I HRJura ser vi denne gang nærmere på Højesterets nye dom vedrørende ADHD, handicapbegrebet samt fastsættelsen af godtgørelsesniveauet i sådanne sager. Endvidere indeholder nyhedsbrevet

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NOTAT vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold I afsnit 1 nedenfor følger ordlyden af de enkelte bestemmelser i lov om brug

Læs mere

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø

Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Velkommen til introduktionskursus dag 2 Personalejura & Arbejdsmiljø Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 12:30 Personalejura Et overblik Love, regler og aftaler på arbejdsmarkedet

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MAJ 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om lettere adgang til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft... 1 To domme om beregning af feriegodtgørelse af bonus... 3 Ny opmandskendelse

Læs mere

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk

HR Jura. Januar 2012. www.accura.dk Januar 2012 HR Jura Accura ønsker alle et godt nytår! Artiklen behandler forskelsbehandlingslovens handicapbegreb, der konstant udvikles og præciseres af nye afgørelser fra såvel Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere