News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News & Updates Arbejds- og ansættelsesret"

Transkript

1 1 Usagligt at opsige stressramt 2 OK at diskutere efterløn 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund 4 Rådighedsløn og aldersdiskrimination 5 Manglende kompetence hos faglig voldgift 6 Delvise sygedage skulle medregnes efter 120-dages reglen 7 Aldersgradueret pensionsordning

2 1 Usagligt at opsige stressramt Prognose om snarlig tilbagevenden medførte, at det var usagligt at afskedige sygemeldt advokat. Det kom Østre Landsret frem til ved en dom af 8. januar Sagen drejede sig om en 32-årig advokat, der var sygemeldt med stress og depression. Advokaten blev sygemeldt den 23. juni Efter anmodning sendte han den 9. juli 2010 en lægeerklæring og den 14. juli 2010 en speciallægeerklæring. Tidshorisonten for hans tilbagevenden var på dette tidspunkt 4 uger, hvorefter han ville kunne genoptage arbejdet, dog i begrænset omfang de første par uger. Til trods for tidshorisonten for tilbagevenden efter 4 uger valgte arbejdsgiveren at opsige advokaten. Advokaten arbejdede på et mindre kontor, hvor hans sygdom udgjorde en betydelig belastning. Til trods for dette fandt Landsretten ikke, at opsigelsen var sagligt begrundet i hverken medarbejderens eller arbejdsgiverens forhold. Landsretten lagde især vægt på den relativt korte sygdomsperiode, prognosen om genoptagelse af arbejdet inden for en overskuelig tidshorisont, samt at der var andre på kontoret, der kunne varetage advokatens opgaver. Opsigelsen fandtes usaglig, og Landsretten fandt, at arbejdsgiveren skulle betale en godtgørelse til advokaten. Med vægt på medarbejderens anciennitet - på knap 3 år - Lise Høy Falsner og sagens forhold i øvrigt, blev godtgørelsen fastsat til kr , svarende til 2 måneders løn. Dommen ændrer ikke ved den eksisterende retspraksis, hvorefter en virksomhed eller myndighed sagligt kan opsige en medarbejder på grund af sygefravær. Dommen viser blot, at afskedigelsen er usaglig, hvis der er udsigt til en tilbagevenden inden for en overskuelig tidshorisont, og hvis der ikke er væsentlige driftsmæssige gener af sygefraværet, hvilket stemmer overens med den hidtidige retspraksis. Der er intet i dommen, der indikerer, at det skulle være udelukket eller meget vanskeligt at afskedige medarbejdere, der er sygemeldt på grund af stress, og Landsretten henviser i sine præmisser slet ikke til sygefraværsårsagen. Udlægningen af dommen i dele af pressen er derfor ikke retvisende. 2 OK at diskutere efterløn Det var i orden at diskutere muligheden for at gå på efterløn i forbindelse med drøftelsen af en fratrædelsesordning. Det kom Retten i Næstved frem til ved en dom af 11. januar Sagen drejede sig om en kommunalt ansat medarbejder, der blev afskediget i forbindelse med en omstrukturering, der medførte, at en enkelt af ti lederstillinger skulle skæres væk. Ledelsen vurderede, at medarbejderen var den, der bedst kunne undværes, idet hun såvel fagligt som ledelsesmæssigt var den medarbejder, der passede dårligst ind i omstruktureringen. I forbindelse med møderne vedrørende afskedigelsen af medarbejderen kom kommunen ind på muligheden for at gå på efterløn, hvorfor medarbejderen mente, at hendes mulighed herfor var blevet anvendt som kriterium for afskedigelsen, og at hun således var blevet forskelsbehandlet på grund af alder. Det var dog først i Tina Reissmann forbindelse med drøftelsen af en fratrædelsesordning, at muligheden for at gå på efterløn blev nævnt, og kommunen fastholdt, at det ikke havde haft indflydelse på beslutningen om afskedigelsen. Retten fandt ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte kommunens forklaring. Retten fandt endvidere heller ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at det var den pågældende medarbejder, der bedst kunne undværes.

3 På denne baggrund fandt retten ikke, at medarbejderen havde påvist faktiske omstændigheder, der kunne skabe en formodning for, at hun var blevet forskelsbehandlet. Kommunen blev derfor frifundet. mulighed har haft indvirkning på afgørelsen om afskedigelse. Dommen viser, at det ikke er usagligt at diskutere muligheden for at gå på efterløn i forbindelse med en afskedigelse, når blot der ikke er en formodning for, at denne 3 OK at fastsætte prøvetid for lærer En kommune kunne gyldigt fastsætte en prøvetid for en lærer, der søgte en ny stilling i samme kommune, da læreren selv havde opsagt sin gamle stilling. Det kom Vestre Landsret frem til ved en dom af 26. november Sagen drejede sig om en lærer, der havde været ansat på en skole i en kommune siden Midt i skoleåret 2009/2010 søgte læreren imidlertid om ansættelse på en anden skole i samme kommune. I ansøgningen havde læreren anmodet den nye skole om diskretion, da læreren stadig var i uopsagt stilling. Kommunens skoleforvaltning havde alene en rådgivende funktion over for de enkelte skoler med hensyn til ansættelser og afskedigelser, idet beslutningskompetencen var uddelegeret til skolerne. Læreren blev ansat og opsagde sin stilling uden forbehold. I såvel ansættelsesskemaet fra den nye skole som i kommunens ansættelsesbrev var det angivet, at de første tre måneder var prøvetid, hvilket indebar, at ansættelsesforholdet kunne opsiges med 14 dages varsel inden for prøvetiden. Umiddelbart efter ansættelsen blev læreren sygemeldt, hvorefter hun blev afskediget med 14 dages varsel. Læreren mente ikke, at prøvetid gyldigt kunne aftales, men at hendes anciennitet fra den gamle skole skulle have været overført til den nye skole. Hun gjorde derfor krav på et opsigelsesvarsel på 6 måneder og fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2a. Spørgsmålet var herefter, om læreren havde krav på anciennitet fra 1997, da kommunen i begge ansættelsesforhold var den overordnede arbejdsgiver. I den forbindelse fremhævede Lærerforeningen, at der stod i lærerens ansættelsesbrev, at hun var ansat med hele kommunen som ansættelsesområde. Gitte Westall Derfor kunne læreren ikke have haft en berettiget forventning om, at ansættelsen ikke ville få indflydelse på hendes ansættelsesforhold i øvrigt. Derudover lagde Vestre Landsret vægt på, at læreren selv havde opsagt stillingen uden at tage forbehold for sin anciennitet. Vestre Landsret konkluderede i modsætning til byretten, at da læreren selv havde opsagt sin stilling med henblik på anden ansættelse, kunne funktionærlovens regler ikke være til hinder for at fastsætte et vilkår om prøvetid i ansættelsesaftalen med den nye skole. Landsretten fandt ikke, at det kunne tillægges afgørende betydning, at læreren var ansat i hele kommunens skolevæsen med tjeneste indtil videre ved den tidligere skole, eller at det var kommunen, der udfærdigede ansættelsesbrevet efter ansættelsen på den nye skole. Kommunen var således berettiget til at indsætte en bestemmelse om prøvetid i forbindelse med lærerens jobskifte. Dommen viser, at en medarbejder, der opsiger sin stilling hos en kommunal institution for at søge en ny stilling på en anden kommunal institution inden for samme kommune, ikke nødvendigvis får videreført sin anciennitet, selvom den overordnede arbejdsgiver er den samme, men at dette afhænger af de nærmere omstændigheder omkring opsigelsen. Vestre Landsret lagde til grund, at læreren i dette tilfælde ikke var omfattet af kommunens retningslinjer for forflyttelse af lærere, som gjaldt ved overflytninger i starten af skoleåret og ved efterfølgende uansøgte overflytninger.

4 Ændring af regler om forbudssager Ændring af retsplejeloven giver udvidet adgang til at sikre overholdelsen af forbud og påbud. Folketinget vedtog den 23. december 2012 en række ændringer af retsplejelovens regler om forbudssager. Lovændringen indeholder en overførsel af kompetencen til at meddele forbud fra fogedafdelingerne til retsafdelingerne. Lovforslaget afskaffer justifikationssager og giver desuden mulighed for at undergive en forbudssag kollegial behandling, ligesom retten kan træffe afgørelse om, at retten tiltrædes af sagkyndige retsmedlemmer. Endvidere kan retten ved forbud eller påbud fremover bestemme, at en part midlertidigt skal foretage, undlade eller tåle bestemte handlinger. I stedet for anlæggelse af justifikationssag skal der inden 2 uger efter, at afgørelsen om at meddele forbud eller påbud er endelig, anlægges eller indledes civilt søgsmål, der skal afgøre, hvorvidt den rettighed, som rekvirenten påstår krænket, reelt består. Sagen vil skulle anlægges ved samme ret, som den der nedlagde påbud eller forbud eller ved Sø- og Handelsretten. Den udvidede adgang til at foranstalte midlertidige afgørelser må forventes at medføre, at det vil blive nemmere at håndhæve eksempelvis konkurrenceklausuler, idet det efter, at ændringen er trådt i kraft, formentlig vil være nemmere at få fogedrettens bistand til at sikre overholdelsen af forbud og påbud. Loven træder i kraft den 1. juli Rådighedsløn og aldersdiskrimination Generaladvokatens forslag til afgørelse fremlagt i en sag vedrørende rådighedsløn og aldersdiskrimination. Den 7. februar 2013 fremlagde EU-Domstolens generaladvokat sit forslag til afgørelse i en sag vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt det var i strid med beskæftigelsesdirektivet at nægte udbetaling af rådighedsløn ved stillingsnedlæggelse til tjenestemænd, der er fyldt 65 år. Østre Landsret har ved dom af 24. august 2009 fastslået, at tjenestemandslovens aldersgrænse på 65 år var lovlig. I forbindelse med sagens behandling ved Højesteret blev spørgsmålet forelagt for EU-Domstolen. Generaladvokaten fastslog indledningsvis, at der var tale om direkte diskrimination på grund af alder. Generaladvokaten skulle derefter tage stilling til, om forskelsbehandlingen var berettiget i henhold til artikel 6, stk. 2, som fastslår, at staten kan bestemme, at faste aldersgrænser for adgang til erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger ikke udgør forskelsbehandling på grund af alder, Lise Høy Falsner for så vidt dette ikke medfører forskelsbehandling på grund af køn. Generaladvokaten fastslog, at erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger kun omfatter alderspension og invaliditetsydelser. Rådighedsløn var derimod at betragte som løn, og artikel 6, stk. 2, fandt derfor ikke anvendelse på det foreliggende tilfælde. Generaladvokaten skulle derefter tage stilling til, om forskelsbehandlingen var berettiget i henhold til artikel 6, stk. 1, som fastslår, at staten kan tillade aldersdiskrimination, hvis det er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og hvis det valgte middel er hensigtsmæssigt og nødvendigt.

5 Generaladvokaten fandt ikke, at tjenestemandslovens aldersgrænse var nødvendig for at opnå det tilstræbte mål. Generaladvokaten lagde særligt vægt på, at tjenestemandsloven ikke tog hensyn til, om tjenestemanden rent faktisk ønskede at stå til rådighed for en ny stilling, og at bedømmelsen heraf kunne ske ved en foranstaltning, der var lige så egnet, men mindre indgribende, f.eks. ved at pålægge tjenestemanden bevisbyrden for, at han ville stå til rådighed. Tjenestemandslovens aldersgrænse var derfor ikke berettiget i henhold til artikel 6, stk. 1. præjudicielle spørgsmål. Det vides ikke, hvornår den endelige dom foreligger. Det bemærkes, at generaladvokat Kokott, der har udarbejdet forslaget, også var generaladvokat i Ole Andersen-sagen om fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens 2a. Aldersgrænsen for rådighedsløn er i dag den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Generaladvokatens udtalelse er ikke en afgørelse, men blot et forslag til afgørelse. Der kan således ikke på baggrund af generaladvokatens forslag til afgørelse drages endelige konklusioner om selve EU-Domstolens besvarelse af de 5 Manglende kompetence hos faglig voldgift Faglig voldgift havde ikke kompetence til at afgøre en sag om erhververens mulige hæftelse i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven. Det fastslog opmanden i en tilkendegivelse af 4. januar Sagen drejede sig om en medarbejder, der var tillidsrepræsentant. I forbindelse med virksomhedens konkurs solgte konkursboet en del af virksomheden og opsagde og fritstillede de medarbejdere, der ikke skulle overdrages, herunder tillidsrepræsentanten. Erhververen frasagde sig alle daværende overenskomstmæssige forpligtelser mellem overdrageren og Dansk Metal. Tillidsrepræsentanten fremsatte krav mod erhververen for løn i opsigelsesperioden og godtgørelse for usaglig afskedigelse. Opmanden fastlog, at voldgiftsretten ikke havde kompetence efter arbejdsretslovens 21 til at afgøre tillidsrepræsentantens krav, da et sådant lovbaseret krav - her et krav i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven - kun kan indbringes for en faglig voldgift, såfremt parterne er enige herom, hvilket de ikke var i den konkrete sag. Henriette Stakemann Opmanden nævnte endvidere, at virksomhedsoverdragelseslovens 4a ikke ville finde anvendelse i den konkrete situation, da bestemmelsen kun finder anvendelse på lønmodtagere, der er blevet overført til erhververen som følge af virksomhedsoverdragelsen. Dette var ikke tilfældet, da tillidsrepræsentanten var opsagt og fritstillet inden overdragelsen. Tilkendegivelsen viser, at en faglig voldgift ikke har kompetence efter arbejdsretsloven til at afgøre en sag, der vedrører et lovbaseret krav, når parterne ikke er enige om at indbringe sagen for en faglig voldgift. Sagens behandling ved faglig voldgift blev herefter afvist.

6 6 Delvise sygedage skulle medregnes efter 120-dages reglen Delvise sygedage skulle i mangel af anden aftale medregnes efter 120-dages reglen. Det kom Vestre Landsret frem til ved en dom af 15. januar Sagen omhandlede en medarbejder, der blev sygemeldt den 26. marts 2010 og sidenhen opsagt den 23. august 2010 med én måneds opsigelse efter 120-dages reglen. Arbejdsgiveren havde ved optællingen af sygedagene ikke medregnet de dage, hvor medarbejderen havde været på arbejde en del af den sædvanlige arbejdstid. Medarbejderen mente på denne baggrund, at opsigelsen var uberettiget, idet hun gjorde gældende, at hun ikke var blevet opsagt i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage. Parterne var enige om, at medarbejderen den 1. august 2010 havde fået løn under sygdom i 120 dage, såfremt de delvise sygedage skulle medregnes, og at opsigelsen den 23. august 2010 derfor ikke ville være afgivet i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage. Arbejdsgiveren forklarede, at det på skolen aldrig havde været praksis at registrere de delvise sygedage, og at efterskoleforeningen ligeledes havde angivet, at de ikke skulle medregnes. Landsretten bemærkede, at det følger af Højesteretsdommen trykt i U H, at delvist fravær kan medregnes i de 120 sygedage med den faktiske fraværstid. Der er omvendt ikke noget til hinder for, at der ved ansættelsesaftalen eller i forbindelse med funktionærens delvise genoptagelse af arbejdet under sygdomsperioden aftales, at delvise sygedage ikke indgår i opgørelsen. Arbejdsgiverens praksis kunne ikke føre til en anden forståelse af reglen. Jacob Falsner I den konkrete sag var en sådan aftale ikke indgået, og arbejdsgiveren tilkendegav først i opsigelsesbrevet, at delvise sygedage ikke ville blive medtaget ved beregning af 120-dages perioden. Landsretten fandt, at en aftale om, at delvise sygedage ikke medregnes, ikke vil kunne indgås på et tidspunkt, hvor arbejdsgiveren allerede har forpasset sin ret til at opsige funktionæren med forkortet varsel, såfremt de delvise sygedage medregnes ved optællingen. Arbejdsgiveren havde derfor været uberettiget til ikke at lade de delvise sygedage indgå i beregningen af de 120 sygedage, og opsigelsen var derfor ikke sket i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 dage. Byretten var nået til det modsatte resultat. Medarbejderen blev tilkendt kr i godtgørelse. Dommen viser, at delvise sygedage - i mangel af anden aftale - skal medregnes ved opgørelse efter 120-dages reglen, samt at en sådan aftale ikke kan indgås på et tidspunkt, hvor arbejdsgiveren allerede har forpasset sin ret til at opsige funktionæren med forkortet varsel, såfremt de delvise sygedage medregnes ved optællingen, idet dette ville være til ugunst for funktionæren.

7 7 Aldersgradueret pensionsordning Aldersgraduereret pensionsordning er i overensstemmelse med EU-retten. Det vurderer generaladvokaten i sit forslag til afgørelse af 7. februar Sagen drejede sig om en arbejdsgiver, der havde en arbejdsmarkedspensionsordning, som var obligatorisk for alle ansatte. Medarbejderne betalte selv en tredjedel af pensionsbidraget, mens arbejdsgiveren betalte to tredjedele. Bidragene blev fastsat som en del af grundlønnen og blev gradueret alt efter, hvilken af tre aldersklasser medarbejderne faldt ind under. Aldersklasserne var (i) under 35 år, (ii) år og (iii) over 45 år, og gradueringen fastsatte bidragene som henholdsvis 3% for medarbejderen og 6% for virksomheden, 4% for medarbejderen og 8% for virksomheden og 5% for medarbejderen og 10% for virksomheden. En 29-årig medarbejder mente, at den aldersgraduerede ordning var udtryk for forskelsbehandling på baggrund af alder og havde derfor anlagt sag ved de danske domstole. I forbindelse med sagen valgte Vestre Landsret at stille EU- Domstolen et præjudicielt spørgsmål, hvor generaladvokaten nu er kommet med sit forslag til afgørelse. Da generaladvokaten - helt naturligt - fandt, at en sådan aldersgradueret pensionsordning er udtryk for forskelsbehandling på grund af alder, blev hovedspørgsmålet, om forskelsbehandling faldt ind under undtagelsesbestemmelsen i forskelsbehandlingslovens 6a, der er en implementering af beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 2. Rasmus Høj Christensen I henhold til forskelsbehandlingslovens 6a er forbuddet mod aldersdiskrimination "ikke til hinder for fastsættelse af aldersgrænser for adgang til erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger eller for anvendelse af alderskriteriet i aktuarberegninger inden for rammerne af disse ordninger. Anvendelsen af alderskriteriet må ikke medføre forskelsbehandling på grund af køn". Generaladvokaten kom frem til, at den konkrete aldersgraduerede pensionsordning falder ind under beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 2, hvorfor der ikke var tale om ulovlig forskelsbehandling. Generaladvokaten lagde i denne forbindelse særlig vægt på, at når direktivet tillader, at der fastsættes aldersgrænser for at deltage i pensionsordninger, må en bidragsgraduering efter alder også - efter princippet om "det mindre i det mere" - kunne accepteres. Generaladvokatens udtalelse er ikke en afgørelse, men blot et forslag til afgørelse. Der kan således ikke på baggrund af generaladvokatens forslag til afgørelse drages endelige konklusioner om selve EU-Domstolens besvarelse af de præjudicielle spørgsmål. Det vides ikke, hvornår den endelige dom foreligger. 8 Høringssvar som grundlag for afskedigelse Det var sagligt at fremdrage indholdet af et høringssvar som led i begrundelsen for en afskedigelse. Det kom en faglig voldgift frem til ved en afgørelse af 2. januar Medarbejderen arbejdede i en enhed, der blev dannet ved kommunesammenlægningen den 1. januar Der var en del uenighed i gruppen, hvilket førte til en eskalerende kritik af enhedens leder. Kritikken blev særligt udtalt på et teammøde den 12. marts 2010, hvilket i særdeleshed skyldtes medarbejderens opfordring til kritik af ledelsen. Medarbejderen havde herudover forsøgt at få de andre Lise Høy Falsner medarbejdere til at "vælge side" i konflikten mellem ham og enhedens leder.

8 Medarbejderen blev efterfølgende indkaldt til en tjenstlig samtale, der skulle foregå den 23. marts Mødet blev udsat, men imidlertid aldrig afholdt, da kommunen i et høringsbrev af 9. april 2010 meddelte medarbejderen, at man påtænkte at opsige ham. Begrundelsen herfor var medarbejderens illoyalitet over for ledelsen. Kommunen sendte den 29. april 2010 et notat om begrundelsen for afskedigelsen til medarbejderen. Medarbejderen svarede den 11. maj 2010, og det fremgik klart af dette høringssvar, at medarbejderen ikke havde tiltro til ledelsen. Det fremgik endvidere, at medarbejderen mente, at problemerne i forhold til uoverensstemmelserne lå hos ledelsen, og at det var ledelsen og ikke medarbejderen selv, der var nødt til at ændre sig, såfremt enheden skulle fungere bedre. Kommunen inddrog indholdet af høringssvaret i begrundelsen for afskedigelsen til skade for medarbejderen. Kommunen fandt, at der bl.a. på grund af høringssvaret ikke var noget formål med at give en advarsel eller afholde en tjenstlig samtale. Opmanden indledte med at bemærke, at det ikke er sædvanligt, at indholdet af et høringssvar fremdrages som led i begrundelsen for en afskedigelse. Han fandt imidlertid ikke, at der var grundlag for at bebrejde kommunens vurdering af at inddrage høringssvaret, da det var udtryk for en meget udtalt kritik af ledelsen. På baggrund af denne kritik og medarbejderens forsøg på at få andre medarbejdere til at "vælge side" fandt opmanden, at medarbejderen måtte anses for at have været hovedårsagen til de alvorlige samarbejdsproblemer i forhold til ledelsen, og at kommunen i denne forbindelse var berettiget til at afskedige ham. Kommunen blev derfor frifundet. Afgørelsen viser, at det i sager om samarbejdsvanskeligheder kan være sagligt at fremdrage indholdet af et høringssvar som led i begrundelsen for afskedigelsen af en medarbejder. 9 Enkeltstående udtalelse om klients samlever ikke saglig fyringsgrund Det var usagligt at afskedige på baggrund af enkeltstående udtalelse om en klients samlever. Det nåede en faglig voldgift frem til ved en afgørelse af 20. januar Sagen drejede sig om afskedigelse af en psykolog, efter at denne havde udtalt sig om en klients samlever. Det var omstridt, hvorvidt medarbejderen reelt havde diagnosticeret samleveren som "psykopat" eller blot kort havde givet et svar på et spørgsmål fra klienten vedrørende samleveren. Det var tillige omstridt, hvorvidt medarbejderen i forbindelse med en tjenstlig samtale havde sagt, at der skulle dæmmes op for klientens samlevers psykiske vanvid og personlighedsforstyrrelse, og hvorvidt han havde erkendt at have diagnosticeret samleveren og tilkendegivet, at han ville gøre det igen. Det var dog anerkendt fra medarbejderens side, at han over for klienten og dennes familie havde omtalt samleveren som personlighedsforstyrret. Parterne var herudover enige om, at medarbejderen forud for den pågældende episode aldrig havde modtaget advarsler eller lignende. Rasmus Høj Christensen fuldmægtig Louise Letman Da det kun var psykologen selv, der under sagen afgav forklaring om den samtale, hvor han angiveligt skulle have diagnosticeret samleveren som psykopat, og da der ikke forelå referat af den tjenstlige samtale, fandt opmanden, at det mod psykologens forklaring ikke kunne lægges til grund, at han havde diagnosticeret samleveren og erkendt dette under den tjenstlige samtale.

9 Endvidere fandt opmanden ikke, at udtalelsen om, at samleveren var personlighedsforstyrret, i sig selv kunne begrunde en afskedigelse. Opmanden kom derfor frem til, at afskedigelsen var usaglig, og medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse på kr , svarende til to måneders løn. Afgørelsen viser, at enkeltstående udtalelser om klienter eller disses nære pårørende ikke nødvendigvis i sig selv kan begrunde afskedigelsen af en medarbejder. Endvidere viser afgørelsen vigtigheden af, at der foreligger dokumentation i form af referat for tjenstlige samtaler m.v., da det ikke kan afvises, at afgørelsen kunne have fået et andet resultat, såfremt arbejdsgiveren havde kunnet dokumentere medarbejderens udtalelser.

10 Kontakt Tina Reissmann advokat, partner Gitte Westall senioradvokat Jacob Falsner advokat Henriette Stakemann advokat, partner Rasmus Høj Christensen senioradvokat Kirstine Brockdorff Vognsgaard advokatfuldmægtig Lise Høy Falsner advokat, associeret partner Sussi L. Skovgaard-Holm advokat Louise Letman advokatfuldmægtig De ovennævnte kan også kontaktes på telefon Plesner Amerika Plads København Ø CVR-nr Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med ca. 400 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Krav på lønregulering under orlov 2 Bordet fanger for aftaler om lønnedgang 3 Bevisusikkerhed medførte afvisning ved Ligebehandlingsnævnet 4 Ingen løn i opsigelsesperioden 5 Raskmeldt af kommunen 6 Flybesætning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Egen opsigelse kunne tilbagekaldes 2 Delvis opsigelse ikke nok 7 Bortvist på grund af kritisk mail 8 Afskedigelse af sognepræst 3 Medarbejderaktier var ikke skattefritaget 4 Vikarlovforslaget 5 Illoyal

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 EU-Domstolen skal tage stilling til, hvorvidt private arbejdsgivere tillige er hindret i at benytte funktionærlovens 2a, stk. 3 2 Ingen "straf" for tilbageholdelse af 2agodtgørelse 3 Ekstraordinære udgifter

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 48 Offentligt Europaudvalget, Ligestillingsudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten og Folketingets EU-Oplysning EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Korte kjoler udgjorde sikkerhedsrisiko 2 Legitimt at lægge vægt på manglende omstillingsparathed 3 Regeringens lovprogram for folketingsåret 2013-2014 4 Præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 For ung og for gammel 2 Kontraopsigelse og fratrædelsesgodtgørelse 8 Den rejselystne orlogskaptajn 3 Hovedtørklæde og jobsamtale 4 Oplysningspligt ved tjenestesamtaler 5 Høj anciennitet - opsigelsesbeskyttelse?

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser

Indhold. 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse. 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser Indhold 1 Direktør eller funktionær? 2 Tilknytningskrav ved virksomhedsoverdragelse 3 Lovvalg ved arbejde på tværs af landegrænser 4 Bortvisning af direktør 5 Omfang af fratrædelsesgodtgørelse 6 Afskedigelser

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Pligtig afgangsalder på 67 år var ok 2 Negativ ytring på Facebook var ikke nok til afskedigelse 5 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2012 6 Overvægt kan udgøre et handicap 3 Der var taget nok hensyn

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Udvidelse af reglen om omvendt bevisbyrde 2 Opsigelse skyldtes ikke anmodning om deltid 6 Handicap kræver funktionsnedsættelse 7 Medarbejder havde ret til løn i sygemeldingsperioden 3 Bortvist for manglende

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ring og Werge sagerne 2 Overtrædelse af markedsføringsloven medførte bortvisning 3 Beregningsgrundlaget for rådighedsløn 5 Ret til fratrædelsesgodtgørelse på trods af kontraopsigelse 6 Ny betænkning

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Endelig dom i Ring og Werge-sagen 2 Ingen lov om ansættelsesklausuler i denne omgang 3 Annullation af ansættelse var berettiget 4 Illoyal adfærd medførte arbejdsgivers berettigede bortvisning 6 Tilpasningsforpligtelsen

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ophævelse af konsulentaftale 2 Diskretionær afskedigelse af tjenestemand 3 Interessent var fortsat ansat i virksomheden 5 Opsigelse efter 120-dages reglen 6 200.000 kr. i bodsansvar 7 Varslet op i tid

Læs mere

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis Indhold 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov 2 Ændringer i ferieloven 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis 4 Kontrol af narkotikabrug 5 Kunne ikke fortryde opsigelse 6 Omskoling

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Handicappet medarbejder fik kr. 225.000 i godtgørelse 2 D en opsagte stedfortræder 7 Syg i ferien 8 Kr. 15.000 i bod 3 4 Fratrædelsesgodtgørelse udbetalt for sent Rejsetid var arbejdstid 5 Nedsættelse

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse?

2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? Indhold 1 Morgenseminar om opsigelse i praksis 2 Tilbagetagelse af udliciterede opgaver - finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse? 3 Pensionsindbetalinger til deltidsansatte 4 Kvindelig leder skulle

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Hensynet bag aldersdiskriminerende opsigelser medførte mindre godtgørelser 2 Klage over en afgørelse fra Arbejdstilsynet - kan det betale sig? 3 Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 2. november 2010 Sag 119/2009 (2. afdeling) DI som mandatar for SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S (advokat Morten Eisensee) mod FTF som mandatar for Cabin Attendants

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. Afskedigelsesnævnssag: Dansk Psykolog Forening. for. mod. Den selvejende institution Filadelfia

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse. Afskedigelsesnævnssag: Dansk Psykolog Forening. for. mod. Den selvejende institution Filadelfia PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i Afskedigelsesnævnssag: Dansk Psykolog Forening for A mod Den selvejende institution Filadelfia Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet, om Den selvejende institution Filadelfias

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Aldersdiskrimination går aldrig af mode 2 Ingen bonus 3 Politiet som ufrivillig långiver 7 Den illoyale medarbejder 8 Ingen tid til at hvile sig 9 Forslag til ændring af ferieloven er sendt i høring

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Julehilsen 2 Lønnedgang i overenskomsten skal ikke varsles 3 Ingen reklame for den nye arbejdsgiver 4 Afslag på ansættelse 5 Lovforslag om afskaffelse af multimedieskatten per 1. januar 2012 7 Ingen

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Højesteret: For meget udbetalt ved tilbagekøb af direktørs aktier 2 Bella Donna-etagen kan nu også bookes af mænd 3 Landsretterne fastlægger ydre grænse for 120-dages reglen 5 Højere sygeløn for fagforeningsmedlemmer

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nyuddannet søges 2 Selvstændig konsulent var også lønmodtager 7 Offentligt ansattes ytringsfrihed 8 Arbejdsgiverorganisations forlig var bindende 3 Forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesaftale 4 Tvunget

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 300/2016 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for B A/S (advokat

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Berettiget at afskedige medarbejder under barsel 2 Gravid elev havde ret til forlængelse af uddannelsesaftale 3 Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken? 4 120-dages reglen var ikke opfyldt 5 Togtur

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 12. november 2015 Sag 1/2015 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod Experian A/S (advokat Jens Lund Mosbek) Biintervenient til støtte

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

HR Jura. April 2013. www.accura.dk

HR Jura. April 2013. www.accura.dk April 2013 HR Jura I HRJura sætter vi denne gang fokus på det nyligt fremsatte lovforslag om vikarers rettigheder. Endvidere gennemgår vi interessante domme og afgørelser omhandlende modregning i konkurrenceklausulers

Læs mere

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen

Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 24. februar 2016 Birgitte Østergaard Lykke bol@midttrafik.dk 8740 8215 Oversigt over personalesager vedr. Billetkontrollen Indledning: Nærværende notat viser

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Manglende reel vurdering af aktindsigt 2 Tilsidesættelse af tavshedspligt var grundlag for opsigelse 3 Omvendt bevisbyrde fandt anvendelse for kommende far 4 Anvist stilling var passende 5 Ingen klar

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig 2 Generaladvokaten: Fedme kan udgøre et handicap 6 Ombudsmanden: Forvaltningen forpligtet til at udlevere navnene på offentligt ansatte 3 Forordning

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 INDHOLD Nye love og lovforslag m.v. Forslag til lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler Lovforslag

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial

News & Updates Corporate/Commercial 1 Ændringer i bl.a. selskabsloven med ikrafttrædelse 1. januar 2014 2 Lovforslag indeholdende præcisering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning i ledelsen 3 Ny ordning vedrørende notarbekræftelser

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Nye strengere regler om ansættelsesklausuler 2 En billig landing for aldersdiskriminerede SAS-piloter 3 Vikarlovens ligebehandlingsprincip 4 Krav om flere kvinder i bestyrelserne 5 Søn fandtes at være

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

News & Updates Commercial Real Estate

News & Updates Commercial Real Estate 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler 2 Fraflyttede lejeres krav på tilbagebetaling af depositum m.v. 1 Tidsbegrænsede lejeaftaler - i forlængelse af Østre Landsrets dom af 30. november 2011 i sag B-1079-11 refereret

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform

Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende strukturreform KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune H:S Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) FHS 17. december 2004 Ansættelsesområder og ansættelsesbreve i relation til den kommende

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0132 (afskedigelsesnævn) Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) for A (advokat Maria Muñiz Auken) mod Vejen Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Direktør var ikke lønmodtager 2 Generaladvokatens forslag til afgørelse af de "danske" handicapsager 3 Restaurant Vejlegården-konflikten var lovlig 4 Afskediget efter barsel 5 Bortvisning af fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich)

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich) Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DSB (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen i sagen drejer sig om, hvorvidt DSB har

Læs mere

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2012. www.accura.dk Maj 2012 HR Jura Accuras nyhedsbrev omhandler denne gang de nyligt foretagne lovændringer af ferieloven og sygedagpengeloven, der henholdsvis vedrører medarbejderes ret til erstatningsferie samt arbejdsgiverens

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper

Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper Domme og vilkår for fleksjob og andre særlige medarbejdergrupper 01 - Oversigt Fastholdelse af særlige medarbejdergrupper 13.30 Registrering og netværk 14.00 Velkomst v/ netværkskoordinator Signe Bloch

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere