Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning Bogstaver i parentes Problemer og reparationer Sikkerhed Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Tilladt anvendelse Brugsanvisning Beskrivelse Beskrivelse af maskinen Beskrivelse af mælkebeholderen Beskrivelse af kanden til varm chokolade Beskrivelse af varmtvands-/damphanen Beskrivelse af tilbehør Indledende operationer Kontrol af maskinen Installation af maskinen Første anvendelse af maskinen Tænding af maskinen Slukning af maskinen MENUINDSTILLINGER Skylning Valg af baggrund Afkalkning Installering af filter (hvis til stede) Indstilling af ur Auto-start Auto-sluk (Stand-by) Energibesparelse Kaffetemperatur Indstilling af vandets hårdhedsgrad Lydsignal Fabriksindstillinger (reset) Statistik Sprogindstilling Kaffetilberedning Valg af kaffesmag Valg af kaffemængde i koppen Tilpasning af mængden af my coffee Justering af kaffekværnen Gode råd til en varmere kaffe Tilberedning af espressokaffe med kaffebønner Tilberedning af espressokaffe med formalet kaffe Tilberedning af varm chokolade Klargøring og tilkobling af kanden til varm chokolade (D) Tilberedning af mælkedrikke Påfyldning og tilkobling af mælkebeholderen Justering af mængden af skum Tilberedning af caffelatte/ cappuccino/ latte macchiato/ milk (mælk) Programmering af mængde af kaffe og mælk i koppen Rengøring af mælkebeholderen efter hver brug Tilberedning af LONG kaffe Tilberedning af LONG kaffe med formalet kaffe Tilpasning af mængden af my LONG coffee UDLEDNING AF VARMT VAND OG MP Udledning af varmt vand Ændring af den automatisk udledte mængde vand Udledning af damp Gode råd til mælkeskumning ved hjælp af damp Rengøring af varmtvands-/damphanen efter brug Gemme profil Rengøring Rengøring af maskinen Rengøring af kaffegrumsbeholderen Rengøring af drypbakken Rengøring af kaffepulvertragten Rengøring af infusionsenheden Rengøring af kanden til varm chokolade (D) Rengøring af mælkebeholderen (C) Afkalkning Indstilling af vandets hårdhedsgrad Vandfilter (hvis til stede) Installation af filteret Udskiftning af filteret Fjernelse af filteret Tekniske data Bortskaffelse MEDDELELSER, DER VISES PÅ DISPLAYET Fejlfinding

2 Indledning Tak fordi De har valgt den automatiske espresso-, cappuccinoog chokolademaskine ESAM6900. Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye maskine. Tag Dem et par minutter til at læse nærværende brugsanvisning. Det vil være en hjælp til at undgå, at De bliver udsat for fare eller kommer til at beskadige maskinen. Symboler, der anvendes i brugsanvisningen De vigtigste meddelelser er mærket med disse symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse anvisninger. Fare! Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet. Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser eller beskadigelser på maskinen. Fare for Forbrændinger! Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, skoldninger eller forbrændinger. Bemærk : Dette symbol fremhæver råd og nyttige informationer for brugeren. Bogstaver i parentes Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i Beskrivelse af maskinen (side 3). Problemer og reparationer I tilfælde af problemer kan det først og fremmest forsøges at afhjælpe dem ved at følge anvisningerne i afsnittene Meddelelser, der vises på displayet på side 23 og Fejlfinding på side 26. Skulle disse vise sig at være utilstrækkelige eller for yderligere oplysninger, anbefales det at rette henvendelse til kundeservice, ved at ringe på nummeret angivet på det vedlagte ark Kundeservice. Hvis dit land ikke er nævnt, ringes til nummeret angivet på garantibeviset. Henvend dig udelukkende til De Longhi Teknisk service for eventuelle reparationer. Adresserne findes på garantibeviset, som er vedlagt maskinen. Sikkerhed Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger: Berør ikke apparatet med våde hænder eller fødder. Berør ikke stikket med våde hænder. Det skal sikres, at det er nemt at få adgang til den anvendte stikkontakt, det gør det muligt at trække stikket ud, om nødvendigt. Hvis stikket skal tages ud, skal det gøres ved at hive i selve stikket. Træk aldrig i ledningen, da det vil kunne beskadige den. For at frakoble maskinen fuldstændigt, trykkes hovedafbryderen, på bagsiden af maskinen, i position 0 (fig. 6). Forsøg ikke selv at reparere maskinen, hvis der skulle opstå fejl. Sluk maskinen, tag stikket ud og henvend Dem til et Teknisk Servicecenter. Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, må maskinen ikke anvendes. Stik eller ledning bør udelukkende udskiftes af De Longhi Teknisk service, for at forebygge enhver risiko. Mikseren til chokolade har magneter indeni. Undgå derfor at anbringe den ved siden af apparater eller genstande, der kan tage skade af magnetismen, såsom kreditkort, usb-nøgler eller andre databærere, videokassetter, fjernsyn og skærme med billedrør, mekaniske ure, høreapparater og højtalere. Patienter med pacemakere eller defibrillatorer: hold ikke mikseren direkte over pacemakeren eller defibrillatoren. Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspanderet polystyren) udenfor børns rækkevidde. Maskinen må ikke bruges af personer (inklusiv børn) med nedsatte psykiske og fysiske evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab til maskinen, med mindre en person, der er ansvarlig for deres personlige sikkerhed, overvåger dem og vejleder dem. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Fare : Fare for forbrændinger! Maskinen laver varmt vand, og når den er i brug, kan der dannes vanddamp. Vær forsigtig med ikke at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp. Fare! Da maskinen er et elektrisk apparat, kan manglende overholdelse af brugsanvisningerne medføre elektrisk stød. 114

3 Tilladt anvendelse Maskinen er beregnet til at tilberede kaffe og opvarme drikke. Al anden anvendelse må anses for ukorrekt. Maskinen er ikke egnet til kommerciel brug. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, som følge af ukorrekt brug af maskinen. Maskinen er udelukkende beregnet til husstandsbrug. Den er ikke beregnet til brug i: køkkenrum for butiks-, kontorpersonale eller andre arbejdsområder agriturismi (gårde med værelsesudlejning) hoteller, moteller og andre indkvarteringssteder værelsesudlejninger Brugsanvisning Læs omhyggeligt denne vejledning inden maskinen tages i brug. - Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre personkvæstelser og beskadigelse af maskinen. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger. Bemærk: Gem brugsanvisningen. Hvis maskinen videregives til andre personer, skal brugsanvisningen følge maskinen. Beskrivelse Beskrivelse af maskinen (side 3 - A ) A1. Låg til tragt og måleskerum A2. Rum til måleske A3. Kaffepulvertragt A4. Kopbakke (kopvarmer, når Energy saving (Energibesparelse) er slået fra) A5. Betjeningspanel (B) A6. Varmtvands-/dampdyse A7. Kaffestuds (justerbar højde) A8. Kopbakke A9. Drypbakke A10. Flydende vandniveaumåler i drypbakken A11. Serviceluge A12. Infusionsenhed A13. Vandbeholder A14. Kaffegrumsbeholder A15. Kaffetransportør A16. Knap til justering af formalingsgrad A17. Låg til kaffebønnebeholder A18. Kaffebønnebeholder A19. Hovedafbryder (på bagsiden af maskinen) A20. ON/STAND-BY knap Beskrivelse af betjeningspanelet (touch screen) (side 3 - B ) Når man anvender en funktion, lyser kun de ikoner, der har med de tilgængelige betjeninger at gøre, på betjeningspanelet. B1. Ikon : skifter funktion afhængigt af teksten, der vises på displayet ved siden af ikonet. B2. Display: vejleder brugeren under anvendelse af maskinen. B3. Ikon : skifter funktion afhængigt af teksten, der vises på displayet ved siden af ikonet. B4. Ikon : for at tilberede én kop espressokaffe. B5. Ikon : for at tilberede to kopper espressokaffe. B6. Ikon : skifter funktion afhængigt af teksten, der vises på displayet ved siden af ikonet. B7. Ikon long: for at tilberede én kop LONG kaffe. B8. Ikon milk: for at tilberede en kop mælk. B9. Ikon latte macchiato: for at tilberede en kop latte macchiato. B10. Ikon cappuccino: for at tilberede en cappuccino. B11. Ikon caffelatte: for at tilberede en cappuccino. B12. Ikon CHOCOLATE: for at tilberede varm chokolade. B13. Ikon : skifter funktion afhængigt af hjælpeteksten, der vises på displayet ved siden af ikonet. B14. Ikon : for at vælge kaffesmag. B15. Ikon : for at vælge hvor stærk kaffen skal være. Bemærk : Det er nok at røre ikonerne let for at aktivere dem. Beskrivelse af mælkebeholderen (side 2 - C ) C1. Låg med mælkeskummerenhed C2. Drejeknap til justering af skum og CLEAN-funktion C3. Justerbart rør til udledning af opskummet mælk C4. Knapper til udløsning af låget C5. Opsugningsrør mælk C6. Mælkebeholder C7. Termohylster Beskrivelse af kanden til varm chokolade (side 2 - D ) D1. Låg til chokoladekande D2. Tragt D3. Dampudledningsrør D4. Mikser D5. Kande til varm chokolade D6. Udløserknap for tragten 115

4 Beskrivelse af varmtvands-/damphanen (side 2 - E ) E1. Udløserknap E2. Hane E3. Dampdyse E4. Cappuccinator Beskrivelse af tilbehør (side 2 - F ) F1. Måleske til formalet kaffe og chokoladepulver F2. Pensel til rengøring F3. Målestrimmel Total Hardness Test F4. Afkalkningsmiddel F5. Vandfilter (hvis til stede) Indledende operationer Kontrol af maskinen Efter at have fjernet emballagen kontrolleres det, at maskinen er intakt, og at alt tilbehør er til stede. Anvend ikke maskinen, hvis den har synlige skader. Henvend Dem til et De Longhi Teknisk Servicecenter. Installation af maskinen Når maskinen installeres, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes: Maskinen afgiver varme til omgivelserne. Når maskinen er blevet anbragt på arbejdsfladen, skal det kontrolleres, at der er mindst 3 cm frit rum mellem selve maskinen og sider og bagside, samt et frit område på mindst 15 cm over espressomaskinen. Eventuel indtrængning af vand i maskinen kan beskadige den og forårsage elektrisk stød. Den må derfor ikke placeres i nærheden af vandhaner eller vaske. Maskinen kan tage skade, hvis vandet inde i den fryser. Den må derfor ikke installeres i omgivelser, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet. Strømføringskablet skal anbringes, så det ikke beskadiges af skarpe kanter eller kommer i kontakt med varme overflader (f.eks. kogeplader). Tilslutning af maskinen Kontrollér at el-forsyningens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet på undersiden af maskinen. Maskinen må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt med en kapacitet på mindst 10 A og med en velfungerende jordforbindelse. 116 Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal stikket udskiftes med et af passende type, af en fagmand. Første anvendelse af maskinen Bemærk : Maskinen er blevet kontrolleret på fabrikken ved anvendelse af kaffe, og det er derfor helt normalt at finde spor af kaffe i kværnen. Det garanteres under alle omstændigheder, at maskinen er ny. Det anbefales at tilpasse vandhårdhedsgraden snarest muligt ved at følge proceduren, beskrevet i afsnittet Indstilling af vandets hårdhedsgrad (side 127). 1. Tilslut maskinen til el-nettet og tryk hovedafbryderen, som sidder på maskinens bagside, i position I (fig. 1). Det ønskede sprog skal vælges (sprogene skifter cirka hvert 3. sekund): 2. når engelsk vises, holdes ikonet ud for OK (fig. 2) inde, indtil følgende meddelelse vises på displayet: English set [Engelsk indstillet]. Fortsæt derefter ved at følge instruktionerne, der angives på maskinens display: 3. Fill water tank! [Fyld vandbeholder op!]: træk vandbeholderen ud, fyld den med friskt vand op til MAX-linjen og sæt beholderen i igen (fig. 3). 4. Insert water tank! [Fyld vandbeholder op!]: træk vandbeholderen ud, fyld den med friskt vand op til MAXlinjen og sæt beholderen i igen (fig. 3). 5. Water delivery Press ok [vandforsyning Tryk på ok]: tryk på ikonet, som svarer til OK på displayet. 6. Maskinen starter udledningen af vand fra varmvandshanen. 7. Maskinen afslutter proceduren for den første anvendelse og slukkes automatisk. Nu er kaffemaskinen klar til normalt brug. Bemærk: Der skal laves 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper cappuccino, inden maskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat. Tænding af maskinen Bemærk: Inden maskinen tændes, skal det sikres, at hovedafbryderen på bagsiden af maskinen er i position I (fig. 1).

5 Hver gang maskinen tændes, udfører den en automatisk forvarmningscyklus, og hvis nødvendigt en skyllecyklus, som ikke kan afbrydes. Maskinen er først klar til brug, når denne cyklus er afsluttet. Fare for Forbrændinger! Under skylningen kommer der en smule varmt vand, som opsamles i drypbakken nedenunder, ud fra kaffestudsen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene. Maskinen tændes ved at trykke kort på knappen (fig. 5): displayet viser Heating up, Please wait [Varmer op, Vent venligst].. Når opvarmningen er udført, viser maskinen en anden meddelelse: Rinsing [Skylning]. Maskinen er først klar til brug, når espresso-kaffekoppen vises på displayet. Slukning af maskinen Hver gang maskinen slukkes, udfører den en automatisk skylning, hvis der er blevet tilberedt kaffe. Fare for Forbrændinger! Under skylningen kommer der en smule varmt vand ud fra kaffestudsen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene. For at slukke maskinen trykkes på knappen (fig. 5). Maskinen udfører en skylning og slukkes herefter (stand by). Bemærk: Hvis maskinen ikke anvendes i længere perioder, skal den frakobles el-nettet: sluk først maskinen ved at trykke på knappen (fig. 5); tryk hovedafbryderen i position 0 (fig. 6). Hovedafbryderen må aldrig trykkes i position 0, når maskinen er tændt. MENUINDSTILLINGER Man får adgang til programmeringsmenuen ved at trykke på ikonet ud for MENU: der bladres i menupunkterne ved at trykke på et af ikonerne ud for symbolerne og. Tryk på ikonet ud for ESC for at gå ud af menuen eller annullere programmeringen. 117 Fra menuen kan vælges: Skylning, Valg af baggrund, Afkalkning, Installation af vandfilter, Indstilling af ur, Auto-start, Auto-sluk, Energibesparelse, Indstilling af temperatur, Vandets hårdhedsgrad, Lydsignal, Fabriksindstillinger, Statistik, Sprogindstilling. Skylning Med denne funktion er det muligt at udlede varmt vand fra hanen, som ved at opvarme maskinens indre kredsløb gør, at den tilberedte kaffe bliver varmere. Tryk på ikonet ud for OK for at vælge funktionen; tryk igen på OK for at bekræfte og starte skylningen. Når skylningen er færdig, er maskinen automatisk klar til brug. Under skylningen kommer der en smule varmt vand, som opsamles i drypbakken nedenunder, ud fra kaffestudsen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene. Valg af baggrund Med denne funktion ændres displayets baggrundsfarve. Tryk på ikonet ud for OK for at vælge funktionen: tryk på et af ikonerne ud for symbolerne og til den ønskede baggrund vises: tryk på OK for at bekræfte valget. Dette menupunkt kan tilpasses for hver profil (se Gemme profil på side 124). Afkalkning For anvisninger vedrørende afkalkning henvises til side 126. Installering af filter (hvis til stede) For anvisninger vedrørende vandfilteret henvises til side 127. Indstilling af ur Hvis det ønskes at indstille klokkeslættet på displayet, gøres følgende: Tryk på ikonet ud for OK for at vælge funktionen: indstil klokkeslættet ved at trykke på ikonet ud for symbolet for at øge eller for at mindske; tryk herefter igen på OK for at bekræfte og indstil minutter på samme måde. Til slut trykkes på OK for at gemme det indstillede klokkeslæt. Når et af ikonerne ud for symbolerne eller, holdes

6 inde, skifter time- og minuttallene hurtigt. Auto-start Det er muligt at indstille tidspunktet for automatisk tænding, så maskinen er klar til brug på et bestemt tidspunkt (for eksempel om morgenen) til straks at lave kaffe. For at maskinen skal tænde på det ønskede tidspunkt, skal klokken være indstillet korrekt. Klokken skal være indstillet korrekt, for at man kan indstille auto-start tidspunktet. Tryk på ikonet ud for OK for at vælge funktionen: bekræft herefter med OK. Indstil tidspunktet som beskrevet i ovenstående afsnit og bekræft med OK; det grå symbol angiver, at funktionen ikke er aktiveret. Når funktionen er aktiveret, vises det på displayet med symbolet ud for det aktuelle klokkeslæt. Funktionen slås fra ved at gå ind i menuen og vælge funktionen som tidligere beskrevet: der vises Disable? [Slå fra]; tryk på OK for at bekræfte. Symbolet ved siden af klokkeslættet på displayet forsvinder. Når maskinen slukkes på hovedafbryderen, mistes programmeringen af den automatiske tændefunktion, hvis den er aktiveret. Auto-sluk (Stand-by) Det er muligt at ændre dette tidsinterval, så maskinen slukkes efter 15 eller 30 minutter, eller efter 1, 2 eller 3 timer. Tryk på ikonet ud for OK for at vælge funktionen: tryk på et af ikonerne ud for symbolerne og til det ønskede interval vises: tryk herefter igen på OK for at bekræfte. Energibesparelse Denne funktion giver mulighed for at slå energisparemodus til eller fra. Når funktionen er slået til, sikrer den et mindre energiforbrug i overensstemmelse med de gældende europæiske standarder. Tryk på ikonet ud for OK for at vælge funktionen; tryk igen på OK for at slå funktionen til eller fra. Når funktionen er aktiveret, vises det på displayet med symbolet ud for det aktuelle klokkeslæt. Hvis Energibesparelse er aktiveret, kan den første tilberedning kræve et par sekunders ventetid. Når Energibesparelse er slået fra, aktiverer maskinen automatisk kopvarmeren. Kaffetemperatur Hvis man ønsker at indstille vandtemperaturen for kaffebrygningen, gøres følgende: Tryk på ikonet ud for OK for at vælge funktionen: tryk på et af ikonerne ud for symbolerne og til den ønskede temperatur vises: tryk herefter igen på OK for at bekræfte. Dette menupunkt kan tilpasses for hver profil (se Gemme profil på side 124). Indstilling af vandets hårdhedsgrad For anvisninger vedrørende indstilling af vandets hårdhedsgrad, henvises til side127. Lydsignal Med denne funktion aktiveres eller deaktiveres lydsignalet, som maskinen udsender hver gang, der trykkes på et ikon eller tilbehør påsættes/fjernes: maskinen er forindstillet med aktiveret lydsignal. Tryk på ikonet ud for OK for at vælge funktionen: for at slå lydsignalet fra eller til trykkes på OK; det grå symbol angiver, at funktionen er slået fra. Fabriksindstillinger (reset) Med denne funktion nulstilles alle menuindstillinger og alle programmeringer af mængder til fabriksindstillingerne (undtagen sproget, som forbliver det indstillede). Tryk på ikonet ud for OK for at vælge funktionen: tryk igen på OK for at bekræfte og vende tilbage til de oprindelige parametre. Statistik Med denne funktion vises maskinens statistiske data. Tryk på ikonet ud for OK for at vælge funktionen: tryk på et af ikonerne ud for symbolerne og for at se de tilgængelige data, dvs.: - antallet af tilberedte kopper kaffe; - antallet af tilberedte drikke med mælk (cappuccino, latte macchiato, caffelatte, milk); - antallet af udførte afkalkninger; - antallet af liter vand, der samlet er blevet udledt; - antallet af brugte vandfiltre; - antallet af tilberedte kopper varm chokolade. 118

7 Sprogindstilling Hvis det ønskes at indstille sproget, der anvendes på displayet, gøres følgende: Tryk på ikonet OK for at vælge funktionen: tryk på et af ikonerne ud for symbolerne og til det ønskede sprog vises: tryk på OK for at bekræfte valget. Kaffetilberedning Valg af kaffesmag Maskinen er forindstillet til at tilberede kaffe med normal smag. Det er muligt at vælge mellem disse smage, der vises på displayet under glasset: Ekstramild smag Mild smag Normal smag Stærk smag Ekstrastærk smag For at skifte smag trykkes gentagne gange på ikonet : (fig. 7), indtil displayet viser den ønskede smag. Valg af kaffemængde i koppen Maskinen er forindstillet til at tilberede normal kaffe. For at vælge kaffemængden, trykkes gentagne gange på ikonet (fig. 8), indtil displayet viser meddelelsen vedrørende den ønskede mængde kaffe: Tilsvarende kaffe My coffee Short Normal Long Extra-long espresso (ml) 30 (programmerbar fra 20 til 180) maskinen begynder at tilberede kaffen; 4. Tryk på ikonet ud for PROG: maskinen kan nu programmeres; 5. Lige så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykkes igen på ikonet ud for STOP eller ikonet. Nu er mængden programmeret i henhold til den nye indstilling. Bemærk : Det er kun muligt at programmere en kop kaffe. Programmeringen af My coffee kan annulleres ved at trykke på ikonet ud for EXIT PROG. My coffee kan tilpasses i hver profil (se Gemme profil på side 124). Justering af kaffekværnen Der er ikke behov for at justere kaffekværnen, i det mindste ikke i de første tider, da den er forindstillet således, at en korrekt kaffetilberedning opnås. Hvis tilberedningen, efter at de første kopper kaffe er lavet, alligevel er for hurtig eller for langsom (dråbevis), er det nødvendigt at udføre en justering af formalingsgraden ved hjælp af drejeknappen (fig. 11). Drejeknappen må udelukkende drejes, når kaffekværnen er i gang. For at opnå en mere fyldig kaffe og forbedre cremens kvalitet drejes et hak mod urets retning mod nummer 1 (=finere malet kaffe). For at opnå en kaffeudledning, som ikke er dråbevis, drejes med uret, ikke mere end et hak ad gangen, mod nummer 7 (= mere groftmalet kaffe). Virkningen af justeringen mærkes først efter tilberedning af mindst yderligere 2 kopper kaffe. Hvis udledningen stadig er for hurtig eller langsom, er det nødvendigt at gentage handlingen og dreje knappen endnu et hak. Tilpasning af mængden af my coffee Maskinen er forindstillet til at tilberede ca. 30ml af My coffee. Hvis det ønskes at ændre denne mængde, gøres følgende: 1. Placér en kop under kaffestudsen (fig. 9). 2. Tryk gentagne gange på ikonet ) til displayet viser My coffee ; 3. Tryk på ikonet for tilberedning af 1 kop (fig. 10): 119 Gode råd til en varmere kaffe For at opnå en varmere kaffe, anbefales det: at udføre en skylning inden kaffen tilberedes ved hjælp af funktionen Skylning i menuen; hvis Energibesparelse er slået fra, anbringes kopperne på kopvarmeren, indtil de er varme; pvarm kopperne med varmt vand (ved at bruge varmtvandsfunktionen); indstil en højere temperatur i menuen.

8 Tilberedning af espressokaffe med kaffebønner Undgå at bruge karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og gøre den uanvendelig. 1. Kom kaffebønnerne i bønnebeholderen (fig. 12). 2. Under kaffestudsen placeres: - 1 kop, hvis man ønsker 1 kop kaffe (fig. 9); - 2 kopper, hvis man ønsker 2 kopper kaffe (fig. 13). 3. Sænk kaffestudsen for at nærme den koppen mest muligt: det giver en bedre creme (fig. 14). 4. Tryk på ikonet for den ønskede tilberedning (1 kop eller 2 kopper ) (fig. 10 eller 15). 5. Tilberedningen starter, og displayet viser symbolet for den ønskede tilberedning og en bar, der udfyldes, efterhånden som tilberedningen skrider frem. Når tilberedningen er afsluttet, gør maskinen klar til at blive anvendt igen. Bemærk: Det er muligt at afbryde tilberedningen i et hvilket som helst øjeblik, ved at trykke på ikonet ud for STOP eller et af tilberedningsikonerne ( eller ). Hvis man ønsker en større mængde kaffe i koppen, når tilberedningen er afsluttet, er det tilstrækkeligt at holde en af tilberedningsknapperne inde (inden for 3 sekunder) ( eller ). Hvis kaffen udledes dråbevist eller for hurtigt med for lidt creme eller for kold, læs de råd, der er angivet i kapitlet Fejlfinding (side 132). Under brugen kan displayet vise forskellige alarmmeddelelser, hvis betydninger er angivet i afsnittet Meddelelser, der vises på displayet (side 129). Tilberedning af espressokaffe med formalet kaffe Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når maskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen, og tilsmudser den. Det kan medføre skader på maskinen. Tilsæt højst en strøget måleske, i modsat fald kan maskinen blive beskidt indvendigt eller tragten tilstoppet. Når der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede en kop kaffe ad gangen. 1. Tryk gentagne gange på ikonet (fig. 7) for at vælge symbolet for formalet kaffe. 2. Kom en strøget måleskefuld formalet kaffe i tragten (A3) (fig. 16). 3. Placér en kop under kaffestudsen (fig. 9). 4. Tryk på ikonet for tilberedning af 1 kop. 5. Tilberedningen starter, og displayet viser symbolet for den ønskede tilberedning og en bar, der udfyldes, efterhånden som tilberedningen skrider frem. Bemærk: Det er muligt at afbryde tilberedningen i et hvilket som helst øjeblik ved at trykke på ikonet ud for STOP eller en af tilberedningsknapperne ( eller ). Hvis man vil øge mængden af kaffe i koppen, er det tilstrækkeligt at holde ikonet for tilberedning af kaffe inde (inden for 3 sekunder). Når tilberedningen er afsluttet, gør maskinen klar til at blive anvendt igen. Tilberedning af varm chokolade Hvis energibesparelsen er aktiveret, kan den første tilberedning kræve et par sekunders ventetid. Klargøring og tilkobling af kanden til varm chokolade (D) Der kan tilberedes en eller to kopper varm chokolade. 1. Tag kandens låg af (fig. 17). 2. Det skal sikres, at dampudledningsrøret er indsat i tragten, og at mikseren er indsat i begge hullerne på tragten (fig. 18). 3. Kobl tragten til kanden (fig. 19). 4. For at tilberede en kop chokolade hældes køleskabskold mælk (eller friskt vand) i tragten op til niveauet og 2 måleskefulde (25gr) chokolade- eller kakaopulver tilsættes. Ønsker man derimod at tilberede 2 kopper eller en mug chokolade, fyldes mælk (eller vand) op til niveauet og der tilsættes 4 måleskefulde pulver (50 gr) (fig. 20). Det skal sikres, at hullet i tragten, angivet på fig. 21, er rent. Mælken må først tilsættes, når tragten med dampudledningsrøret og mikseren er sat på, og må ikke overstige MAX-niveauet angivet på kanden; øg eller mindsk mæng- 120

9 den af chokoladepulver alt efter personlig smag. Hvis der anvendes vand i stedet for mælk, følges instruktionerne for tilberedning med mælk. For at tilberede den varme chokolade korrekt skal først mælken hældes i tragten og derefter pulveret, som angivet på chokoladekandens låg. 5. Luk låget (fig. 22). 6. Kobl kanden til dysen ved at trykke til bunds (fig. 23): maskinen udsender et lydsignal (hvis lydsignalfunktionen er aktiveret). 7. Tryk på ikonet chocolate (B12). 8. Vælg en eller to kopper ( - ) ved at trykke på det tilsvarende ikon. 9. Tryk på ikonet ud for + eller - for at vælge den ønskede konsistens: Tyk konsistens Mellemtyk konsistens Tyndere konsistens Hvis det anvendte chokoladepulver ikke indeholder fortykningsmiddel, vil man ikke se nogen forskel, når man justerer konsistensen. 10. Tryk på ikonet chocolate for at starte tilberedningen (fig. 24). Maskinen begynder at blande ingredienserne og udleder herefter damp for at varme dem op. Når tilberedningen er afsluttet, gør maskinen klar til at blive anvendt igen. Chokoladen er klar til at blive hældt i kopper. Fare for Forbrændinger! Chokoladekanden og dens låg bliver meget varme under tilberedningen: tag kun fat i kandens håndtag for at tage den ud og hælde chokoladen op. Chokoladen er klar til at blive hældt i kopper. Hvis man ønsker at afbryde tilberedningen af chokoladen, trykkes igen på ikonet chocolate eller ikonet ud for STOP. Fare for Forbrændinger! Det er normalt, at der kommer damp ud af hullerne på chokoladekandens låg under tilberedningen af chokoladen. Det er normalt, at det stænker inde i kanden på grund af opvarmning af mælken. Mængden af chokolade i koppen varierer afhængigt af den valgte konsistens: hvis man vælger tyk konsistens, vil mængden være mindre i forhold til en tilberedning med tyndere konsistens. Tilberedning af mælkedrikke Hvis energibesparelsen er aktiveret, kan den første tilberedning kræve et par sekunders ventetid. Påfyldning og tilkobling af mælkebeholderen 1. Tryk på udløserknapperne og tag mælkebeholderens låg af (fig. 25). 2. Fyld beholderen med en tilstrækkelig mængde mælk og sørg for ikke at overskride MAX-niveauet (fig. 26). For at opnå et tættere og tykkere skum anvendes køleskabskold (ca. 5 ) skummet- eller letmælk. For at undgå at få en mælk, der ikke er godt opskummet eller har store bobler, skal mælkebeholderens låg og varmtvandshanen altid rengøres, som beskrevet i afsnittet rengøring af mælkebeholderen på side 122 og Det skal sikres, at røret, som opsuger mælken, er rigtigt indsat på mælkebeholderens låg (fig. 27). 4. Tilkobl mælkebeholderens låg. 5. Kobl beholderen til dysen ved at trykke til bunds (fig. 28). 6. Sæt en kop, der er stor nok, under kaffestudsen og røret, som udleder opskummet mælk (fig. 29). For at anvende særligt høje kopper/glas flyttes kaffestudsen og røret, som udleder opskummet mælk, opad (fig. 30). 7. Følg nedenstående anvisninger for hver enkelt funktion. Justering af mængden af skum Ved at dreje på knappen til justering af skum på mælkebeholderens låg vælges hvor meget skum, der skal udledes under tilberedning af mælkedrikkene (fig. 31). Følg rådene angivet i følgende tabel: Drejeknappens indstilling Beskrivelse Intet skum Lidt skum Max. skum Anbefales til... caffelatte/ MILK (varm mælk) latte macchiato Cappuccino/ MILK (opskummet mælk) 121

10 Tilberedning af caffelatte/ cappuccino/ latte macchiato/ milk (mælk) 1. Tryk på ikonet for den ønskede drik. 2. Efter et par sekunder strømmer mælken ud af mælkestudsen og fylder koppen. Udledningen af mælk afsluttes automatisk, og derefter begynder udledningen af kaffe (hvis der skal kaffe i drikken): der vises et billede af drikken på displayet (fig. 32) og en statusbar, der udfyldes, efterhånden som tilberedningen skrider frem. Både udledningen af mælk og kaffe kan afbrydes ved at trykke på ikonet ud for STOP; for at afbryde hele tilberedningen trykkes på ikonet ud for ESC. Programmering af mængde af kaffe og mælk i koppen Maskinens er forindstillet til at udlede nogle standard mængder. Hvis det ønskes at ændre disse mængder, gøres følgende: 1. Sæt en kop under kaffestudsens haner og røret, der udleder mælk. 2. Tryk på ikonet for den funktion, der skal programmeres (caffelatte, cappuccino, latte macchiato, milk): maskinen begynder at udlede mælk. 3. Tryk herefter på ikonet ud for prog. 4. Så snart den ønskede mængde mælk i koppen nås, trykkes på ikonet ud for STOP. 5. Hvis der skal kaffe i drikken, begynder maskinen at udlede den efter et par sekunder: så snart den ønskede mængde kaffe i koppen nås, trykkes på ikonet ud for STOP. Udledningen af kaffe afbrydes. Nu er maskinen omprogrammeret til de nye mængder. Programmeringen af drikkene kan annulleres ved at trykke på ikonet ud for EXIT PROG. Mælkedrikkene kan tilpasses i hver profil (se Gemme profil på side 124). 2. Placér en kop eller en anden beholder under røret, hvor den opskummede mælk udledes. 3. Drej knappen til justering af skum over på CLEAN (fig. 33): operationen vises på displayet (fig. 34) og afbrydes automatisk. 4. Drej knappen til justering af skum over på en af valgmulighederne for skum. 5. Fjern mælkebeholderen og tør altid dysen af med en klud (fig. 35). Hvis der skal tilberedes flere mælkebaserede drikke efter hinanden, rengøres mælkebeholderen efter den sidste tilberedning. Beholderen med mælk kan opbevares i køleskab. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at vente på, at maskinen forvarmes, inden rengøringen kan foretages. Tilberedning af LONG kaffe 1. Vælg hvor lang kaffen skal være samt den ønskede smag på samme måde som for espressokaffe. Tilsvarende kaffe LONG (ml) My coffee 100 ( programmerbar fra 20 til 250) Short 125 Normal 175 Long 210 Extra-long Tryk på knappen long (fig. 36). 3. Tilberedningen starter: der vises et billede af drikken på displayet og en statusbar, der udfyldes, efterhånden som tilberedningen skrider frem. Rengøring af mælkebeholderen efter hver brug Fare for forbrænding Under rengøringen af mælkebeholderens indvendige rør kommer der en smule varmt vand og damp ud fra mælkestudsen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene. Mælkebeholderen skal rengøres efter hver tilberedning af en mælkedrik for at fjerne rester af mælk. Det gøres på følgende måde: 1. Lad mælkebeholderen sidde på maskinen (det er ikke nødvendigt at tømme den); 122 Udledningen kan afbrydes ved at trykke på knappen LONG eller ikonet ud for STOP. Tilberedning af LONG kaffe med formalet kaffe 1. Vælg symbolet for formalet kaffe og den ønskede smag på samme måde som for espressokaffe. 2. Tryk på knappen LONG (fig. 36). 3. Tilberedningen starter: der vises et billede af drikken på displayet og en statusbar, der udfyldes, efterhånden som tilberedningen skrider frem. Tilpasning af mængden af my LONG coffee

11 Maskinen er forindstillet til at tilberede ca. 100ml af My coffee. Hvis det ønskes at ændre denne mængde, gøres følgende: 1. Anbring en tilstrækkelig stor kop eller et glas under kaffestudsen (fig. 9). 2. Tryk gentagne gange på ikonet (fig. 8) ) til displayet viser My coffee ; 3. Tryk på ikonet LONG: maskinen begynder at udlede kaffe; 4. Tryk på ikonet ud for PROG: maskinen kan nu programmeres; 5. Lige så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykkes igen på ikonet ud for STOP. Nu er mængden programmeret i henhold til den nye indstilling. Programmeringen af my LONG coffee kan annulleres ved at trykke på ikonet ud for EXIT PROG. My LONG coffee kan tilpasses i hver profil (se Gemme profil på side 124). UDLEDNING AF VARMT VAND OG MP Fare for skoldning Gå ikke fra maskinen, mens den udleder varmt vand eller damp. Dysen bliver varm, og man skal derfor kun tage på håndtaget. Hvis Energibesparelse er aktiveret, kan udledningen af varmt vand og damp kræve et par sekunders ventetid. Udledning af varmt vand 1. Kontrollér at varmtvandshanen er korrekt tilsluttet. 2. Anbring en beholder under hanen (så tæt som muligt for at undgå, at det sprøjter) (fig. 4). 3. Tryk på ikonet ud for symbolet (fig. 37). 4. Maskinen udleder varmt vand og afbryder derefter automatisk udledningen: en statusbar udfyldes, efterhånden som tilberedningen skrider frem. For at afbryde udledningen af varmt vand manuelt, trykkes på ikonet STOP. Mængden af varmt vand kan tilpasses i hver profil (se Gemme profil på side 124). Ændring af den automatisk udledte mængde vand Maskinen er forindstillet til automatisk at udlede ca. 250ml varmt vand. Hvis det ønskes at ændre mængden, gøres følgende: 1. Kontrollér at varmtvandshanen er korrekt tilsluttet Placér en beholder under hanen. 3. Tryk på ikonet og herefter på ikonet PROG. 4. Når det varme vand i koppen når det ønskede niveau, trykkes på ikonet stop. Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til de nye mængder. Hvis man vil annullere programmeringen, trykkes på ikonet ud for exit prog. Udledning af damp 1. Kontrollér at varmtvandshanen er korrekt tilsluttet. 2. Fyld en beholder med den væske, der skal opvarmes eller opskummes, og kom dampudledningsrøret ned i væsken. 3 Tryk på ikonet ud for symbolet (fig. 37): efter et par sekunder kommer der damp ud af dampudledningsrøret, der opvarmer væsken; 4. Når den ønskede temperatur er nået, afbrydes dampen ved at trykke på ikonet stop. (Det tilrådes at udlede damp i højst 3 minutter ad gangen). Afbryd altid dampen inden beholderen med væske fjernes, for at undgå skoldning forårsaget af sprøjtene. Gode råd til mælkeskumning ved hjælp af damp Når beholderen vælges, skal det tages i betragtning, at væskens volumen tager til 2 eller 3 gange. For at opnå et tættere og tykkere skum anvendes køleskabskold (ca. 5 C) skummet- eller letmælk. For at opnå et mere cremet skum, roteres beholderen med langsomme bevægelser nedefra og op. For at undgå at der opnås for lidt opskummet mælk eller skum med store bobler, skal cappuccinatoren altid rengøres, som beskrevet i næste afsnit. Rengøring af varmtvands-/damphanen efter brug Hanen skal rengøres efter hver brug for at fjerne mælkerester og undgå, at det tilstoppes. 1. Placér en beholder under cappuccinatoren, tryk på ikonet ud for symbolet for at udlede en smule vand (fig. 37). Afbryd derefter udledningen af varmt vand ved at trykke på ikonet STOP. 2. Vent et par minutter til cappuccinatoren afkøles og tag så varmtvandshanen (fig. 38) af ved at trykke på udløserknappen. Hold hanen fast med den ene hånd og drej og træk cappuccinatoren nedad med den anden hånd (fig. 39). 3. Tag også dampdysen af ved at trække den nedad (fig. 40). 4. Kontrollér at hullet i dysen, indikeret med pilen på fig. 41,

12 ikke er tilstoppet. Ved behov rengøres det med en tandstikker. 5. Vask omhyggeligt hanens dele med en klud og lunkent vand. 6. Sæt dysen fast igen og sæt cappuccinatoren fast på dysen ved at trykke og dreje den opad med uret, til den tilkobles. - kaffestudsen (A7) og varmtvandsdysen (A6), - kaffepulvertragt (A3), - infusionsenhed (A12), - betjeningspanel (B) - mælkebeholder (C) - kande til varm chokolade (D) - varmtvands-/damphane (E) Gemme profil Maskinen giver mulighed for at gemme 6 forskellige profiler, der hver er tilknyttet en forskellig farve. I hver profil har man mulighed for at tilpasse: - mængden af My coffee espresso og long; - mængden af alle drikke med mælk; - mængden af varmt vand; - den foretrukne baggrund (fra menuen); - kaffetemperaturen (fra menuen). Funktionen anvendes på følgende måde: 1. Gå ind i Profiles [Profiler] ved at trykke på ikonet, der svarer til symbolet ; 2. Vælg farve ved at trykke på ikonet CHANGE og tryk herefter på ikonet OK for at bekræfte: nederst til venstre på displayet vises den ønskede farve, der angiver, at man er inde i denne profil; 3. Gå videre til programmering af de drikke, der kan gemmes, som tidligere beskrevet: hver gang man går ind i sin profil, anvender maskinen de programmerede indstillinger. For at skifte profil trykkes på ikonet nederst til venstre, der svarer til den anvendte farve: herved får man adgang til valg af profiler: Tryk på ikonet CHANGES, og hvis man ønsker det, gås ind i en anden profil og der trykkes på OK for at bekræfte; Tryk på ikonet hvis man ønsker at gå ud af profilerne. Når man er inde i menuen, vises profilens farve til højre (kun for valg af baggrund og temperatur). Rengøring Rengøring af maskinen Følgende dele af maskinen skal rengøres jævnligt: - kaffegrumsbeholder (A14), - drypbakke (A9), - indvendigt i maskinen, hvortil der er adgang gennem servicelugen (A11), - vandbeholder (A13), 124 Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol til rengøring af maskinen. På de fuldautomatiske De Longhi maskiner er det ikke nødvendigt at anvende kemiske tilsætningsstoffer til rengøring af maskinen. Ingen af maskinens dele tåler maskinopvask, bortset fra kanden til varm chokolade (D) og de af mælkebeholderens dele, der kommer i kontakt med mælken Termohylsteret C7 må hverken vaskes i opvaskemaskine eller kommes ned i vand. Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne. Rengøring af kaffegrumsbeholderen Displayet angiver, at kaffegrumsbeholderen er fuld. Maskinen kan ikke lave kaffe, før kaffegrumsbeholderen er blevet gjort ren. Maskinen signalerer, at der er behov for at tømme beholderen, selvom den ikke er fyldt, hvis der er gået mere end 72 timer fra den første tilberedning (for at de 72 timer skal kunne måles korrekt, må maskinen aldrig slukkes med hovedafbryderen i position 0). For at udføre rengøringen (med tændt maskine): Åbn servicelugen på forsiden (fig. 42), tag drypbakken (fig. 43) ud, tøm den og rengør den. Tøm og rengør omhyggeligt kaffegrumsbeholderen og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden: den medfølgende pensel har en spatel, som egner sig til denne operation. Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og maskinen blokeres. Rengøring af drypbakken Hvis drypbakken ikke tømmes jævnligt, kan vandet løbe over og trænge ind i maskinen eller ved siden af den. Dette kan beskadige maskinen, bordpladen eller de nærmeste omgivelser.

13 Drypbakken er udstyret med en flydende indikator (rød), der viser vandniveauet i den (fig. 44). Lige så snart indikatoren kommer til syne, skal drypbakken tømmes og rengøres. Drypbakken fjernes på følgende måde: 1. Åbn servicelugen (fig. 42); 2. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 43); 3. Tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen og vask dem; 4. Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen ind igen; 5. Luk servicelugen. Indvendig rengøring af maskinen Fare for elektrisk stød! Inden maskinen rengøres indvendigt, skal den slukkes (se Slukning ), og ledningen skal tages ud af stikkontakten. Kom aldrig maskinen ned i vand. 1. Kontrollér jævnligt (cirka hver 100 kopper kaffe), at maskinen ikke er beskidt indvendigt (fjern drypbakken for at få adgang). Hvis det er nødvendigt, fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel og en klud. 2. Opsug alle rester med en støvsuger (fig. 45). Rengøring af vandbeholderen Cirka en gang om måneden, og hver gang vandfilteret udskiftes, skal vandbeholderen rengøres på følgende måde: 1. Tag filteret ud. 2. Rengør vandbeholderen med en fugtig klud og en smule neutralt opvaskemiddel. Skyl den under rindende vand. 3. Skyl filteret og indsæt det (hvis til stede) i beholderen igen. Fyld vandbeholderen op med frisk vand og sæt den på igen. Rengøring af kaffestudsen 1. Rengør kaffestudsene med en svamp eller en klud. 2. Kontrollér at hullerne i kaffestudsen ikke er tilstoppede. Hvis nødvendigt fjernes kaffeaflejringer med en tandstikker. Rengøring af kaffepulvertragten Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at kaffepulvertragten ikke er tilstoppet. Hvis nødvendigt, fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel. Rengøring af infusionsenheden Infusionsenheden (A12) skal rengøres mindst en gang om måneden. Infusionsenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt. 1. Det skal sikres, at maskinen er blevet slukket korrekt (se Slukning ). 2. Åbn servicelugen (fig. 42). 3. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 43). 4. Tryk de to røde udløserknapper ind og træk samtidigt infusionsenheden udad. Skyl kun med vand Ingen opvaskemidler - ingen opvaskemaskine Rengør infusionsenheden uden brug af rengøringsmidler, da de vil kunne beskadige den. 5. Læg infusionsenheden i blød i vand i ca. 5 minutter og skyl den derefter under hanen. 6. Efter rengøringen sættes infusionsenheden på plads ved at indsætte den i holderen og på tappen for neden; tryk herefter på PUSH, til der høres et klik. Hvis det er svært at indsætte infusionsenheden, skal den (inden den indsættes) trykkes lidt sammen ved at trykke hårdt samtidigt på den øverste og den nederste del, som vist på figuren. 7. Når den er indsat, skal det sikres, at de to røde knapper er slået ud igen. 8. Indsæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen igen. 9. Luk servicelugen. 125

14 Rengøring af kanden til varm chokolade (D) Rengør kanden efter hver tilberedning, som beskrevet i det følgende: 1. Tag låget (D1) af ved at løfte det op; Fjern tragten (D2) ved at trykke på udløserknappen (D6) og løfte den op; 3. Tag dampudledningsrøret (D3) og mikseren (D4) ud; 4. Vask omhyggeligt alle dele med varmt vand og neutralt opvaskemiddel. Alle dele kan tåle maskinopvask, hvis de placeres i opvaskemaskinens øverste kurv. 5. Sæt alle dele på igen. Det er normalt at finde rester på mikseren under rengøringen: det er spor af jern i kakaoen, som tiltrækkes af mikserens magneter. Rengøring af mælkebeholderen (C) Rengør mælkebeholderen efter hver tilberedning med mælk, som beskrevet i det følgende: 1. Tag låget (C1) af ved at løfte det; 2. Tag mælkebeholderen (C5) ud af termohylsteret (C6) ved at tage fat på de 2 sidehåndtag. Termohylsteret må ikke fyldes med eller kommes ned i vand: rengør med en fugtig klud. 3. Tag mælkeudledningsrøret (C3) og mælkeopsugningsrøret (C5) ud. 4. Drej knappen til justering af skum med uret til INSERT (se figur) og tag den ud. 5. Vask omhyggeligt alle mælkeskummerenhedens dele med varmt vand og neutralt opvaskemiddel. Alle dele og beholderen kan tåle maskinopvask, hvis de placeres i opvaskemaskinens øverste kurv. Vær særligt omhyggelig med at fjerne rester af mælk fra fordybningen og rillen under knappen (se figuren): rillen kan evt. skrabes med en tandstikker. 6. Skyl knappens sæde indvendigt (se figur) og hullet, hvor mælkeskummerenheden tilkobles maskinen, under rindende vand. 7. Kontrollér også at opsugnings- og udledningsrørene ikke er tilstoppede af mælkerester. 8. Sæt drejeknappen på igen ved at placere pilen ud for IN- SERT, og sæt også mælkeudlednings- og -opsugningsrøret på igen. 9. Indsæt mælkebeholderen i termohylsteret. 10. Sæt låget på mælkebeholderen igen. Afkalkning Når symbolet vises, skal maskinen afkalkes. Afkalkningsmidlet indeholder syrer, som kan virke irriterende på hud og øjne. Det er yderst nødvendigt at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, som er gengivet på afkalkningsmidlets pakke, samt forskrifterne for hvad man skal stille op, hvis midlet kommer i kontakt med hud eller øjne. Anvend udelukkende det af De Longhi anbefalede afkalkningsmiddel. Garantien gælder ikke, hvis afkalkningen ikke udføres jævnligt. 1. Tænd maskinen. 2. Gå ind i programmeringsmenuen ved at trykke på ikonet ud for MENU: der bladres i menupunkterne ved at trykke på ikonerne ud for og indtil Descaling [Afkalkning] vises. 3. Tryk på ikonet ud for OK for at vælge funktionen. Tryk på ok igen for at bekræfte. 4. Displayet viser ADD DESCA- LER FILL WATER TANK [Tilsæt afkalkningsmiddel Fyld vandbeholder op]. 5. Tøm vandbeholderen helt og tag vandfilteret ud (hvis til stede); 126

15 Hæld afkalkningsmiddel i vandbeholderen op til niveau A A (svarende til en pakke på 100 B ml), som er trykt på beholderens side. Hæld derefter vand B A (en liter) på op til niveau B og sæt vandbeholderen på plads. Anbring en tom beholder med en min. kapacitet på 1,5 l under varmtvandshanen. Fare for forbrænding Der kommer varmt vand, der indeholder syre ud af hanen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene. 6. Start afkalkningen ved at trykke på ikonet OK. 7. Afkalkningsprogrammet starter, og afkalkningsvæsken kommer ud af vandhanen. Afkalkningsprogrammet udfører automatisk en række skylninger med jævne mellemrum for at fjerne kalkaflejringer inde i kaffemaskinen. Programmet varer cirka 30 minutter og vises af en bar, som fyldes og tømmes. 8. Rinsing FILL WATER TANK [Skylning FYLD VANDBEHOL- DER OP]: Maskinen er nu klar til en skyllecyklus med rent vand. Tag vandbeholderen af, tøm den, skyl den under rindende vand, fyld den op med rent vand og sæt den på igen. 9. Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle afkalkningsvæsken, og placér den igen under varmtvandshanen. 10. Tryk på ikonet ok for at starte skylningen. Der kommer varmt vand ud af hanen. 11. Når displayet viser Descaling complete Press OK [Afkalkning udført Tryk på OK], trykkes på ikonet ok: maskinen slukkes. 12. Indsæt vandfilteret (hvis det anvendes) og fyld vandbeholderen. For at anvende maskinen trykkes på knappen. Indstilling af vandets hårdhedsgrad Anmodning om afkalkning vises efter en forudbestemt driftsperiode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad. Maskinen er forindstillet på hårdhedsniveau 4 (meget hårdt vand). Hvis man ønsker det, kan maskinen programmeres i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området, hvorved afkalkningsoperationerne skal udføres mindre ofte. Måling af vandets hårdhedsgrad 1. Tag den medfølgende teststrimmel TOTAL HARDNESS TEST ud af pakningen. 2. Dyp strimlen fuldstændigt i et glas vand i cirka et sekund. 3. Tag strimlen op af vandet og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhed, hver firkant svarer til 1 niveau. NIVEAU 1 blødt vand NIVEAU 2 lidt hårdt vand NIVEAU 3 hårdt vand NIVEAU 4 meget hårdt vand Indstilling af vandets hårdhedsgrad 1. Gå ind i programmeringsmenuen ved at trykke på ikonet ud for MENU: der bladres i menupunkterne ved at trykke på ikonerne ud for og indtil Water hardness [Vandhårdhedsgrad] vises. 2. Bekræft ved at trykke på ikonet ok. 3. Tryk på og for at indstille niveauet, der svarer til vandhårdhedsgraden, som blev målt med teststrimlen (se fig. i foregående afsnit). 4. Tryk på ikonet ok for at bekræfte indstillingen. 5. Tryk på ikonet ESC for at gå ud af menuen. Nu er maskinen omprogrammeret ifølge den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad. Vandfilter (hvis til stede) Nogle modeller er udstyret med vandfilter: hvis Deres model ikke har vandfilter, anbefaler vi Dem at købe et hos et De Longhi autoriseret servicecenter. For en korrekt brug af filteret, skal nedenstående anvisninger følges. Installation af filteret 1. Tag filteret ud af pakken 2. Drej datoskiven indtil de næste 2 anvendelsesmåneder vises. Bemærk filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen forbliver ubenyttet med filteret installeret. 127

16 3. Filteret aktiveres ved at lade vand fra vandhanen løbe ned i filterets hul, som vist på figuren, så længe som vandet løber ud af åbningerne i siden i over et minut. 4. Tag vandbeholderen ud af maskinen og fyld den op med vand. 5. Anbring filteret på hovedet i vandtanken og dyp det fuldstændigt i ca. 30 sekunder for at få alle luftbobler ud. 6. Indsæt filteret i dets leje og tryk det i bund. 7. Luk låget på beholderen og sæt den tilbage på maskinen. Når filteret installeres på maskinen, skal maskinen informeres om dets tilstedeværelse. 8. Tryk på ikonet ud for MENU for at gå ind i menuen; 9. Der bladres i menupunkterne ved at trykke på et af ikonerne ud for symbolerne og indtil Install water filter [Installér vandfilter] vises på displayet. 10. Tryk på ikonet ud for OK. 11. Displayet viser Install water filter Confirm? [Installér vandfilter Bekræft?]. 12. Tryk på ikonet ud for OK for at bekræfte valget: displayet viser Water delivery PRESS OK? [Udledning af varmt vand TRYK PÅ OK]. 13. Anbring en beholder under varmtvandshanen (kapacitet: min. 100ml). 14. Tryk på ikonet ud for OK for at bekræfte: maskinen starter udledningen af vand, og displayet viser Please wait [Vent venligst]. 15. Når udledningen er færdig, vender maskinen automatisk tilbage til Pronto caffè [Klar til kaffe]. Nu er filteret aktiveret, og man kan bruge maskinen. Udskiftning af filteret Når filteralarmen vises på displayet, eller når de to måneders holdbarhed er gået (se datoskive), eller hvis maskinen ikke er blevet anvendt i 3 uger, skal filteret udskiftes: Tag beholderen og det brugte filter ud; 2. Tag det nye filter ud af pakningen og fortsæt, som beskrevet under punkt i ovenstående afsnit. 3. Anbring en beholder under varmtvandshanen (kapacitet: min. 100ml). 4. Tryk på ikonet ud for MENU for at gå ind i menuen. 5. Der bladres i menupunkterne ved at trykke på et af ikonerne ud for symbolerne og indtil displayet viser Replace water filter [Udskift vandfilter]. 6. Tryk på ikonet ud for OK. 7. Displayet viser Confirm? [Bekræft?]. 8. Tryk på ikonet ud for OK for at bekræfte valget; 9. Displayet viser Water delivery press ok [Udledning af vand tryk på ok]. 10. Tryk på ikonet ud for OK for at bekræfte: maskinen starter udledningen af vand, og displayet viser Please wait [Vent venligst]. 11. Når udledningen er færdig, vender maskinen automatisk tilbage til Pronto caffè [Klar til kaffe]. Nu er det nye filter aktiveret, og man kan bruge maskinen. Fjernelse af filteret Hvis man ønsker at anvende maskinen uden filteret, skal det fjernes, og maskinen skal informeres om, at man har taget det væk. Det gøres på følgende måde: 1. Tag beholderen og det brugte filter ud. 2. Indsæt vandbeholderen. 3. Tryk på ikonet ud for MENU for at gå ind i menuen. 4. Der bladres i menupunkterne ved at trykke på et af ikonerne ud for symbolerne og indtil displayet viser Remove water filter [Fjern vandfilter]. 5. Tryk på ikonet ud for OK. 6. Displayet viser Confirm? [Bekræft?]; 7. Tryk på ikonet ud for OK for at bekræfte og ikonet ud for ESC for at gå ud af menuen. Tekniske data Spænding: V~ 50/60 Hz maks. 10A Effekt: 1350W Pumpetryk: 15 bar Kapacitet vandbeholder: 1,4 liter Mål BxHxD: 281x400x425 mm Maks. kapacitet bønnebeholder 250 g Maskinens vægt (med drypbakke) 13,8 Kg Tilbehørets vægt: Vand-/damphane: 57g Mælkebeholder: 720g Chokoladekande: 378g Længde strømkabel: 1,45m

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...111 SIKKERHED... 111 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...111

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...113 Symboler der anvendes i brugsanvisningen...113 Bogstaver i parentes...113 Problemer og reparationer...113 SIKKERHED...113 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...113

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... RESUMÉ INDLEDNING... 119 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...119 Bogstaver i parentes...119 Problemer og reparationer...119 SIKKERHED... 119 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...119 TILSIGTET

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED... 92 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

registrere Deres produkt og modtage en bedre service:

registrere Deres produkt og modtage en bedre service: FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere funktioner, som

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING INStrUctIoNS for USE mit indbygget and Montageanweisungen installation installation INStrUctIoNS for USE and installation DA DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE EN FR

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

KKK KKE DA Brugsanvisning Automatisk kaffemaskine USER MANUAL

KKK KKE DA Brugsanvisning Automatisk kaffemaskine USER MANUAL KKK884500 KKE884500 Brugsanvisning Automatisk kaffemaskine USER MANUAL FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...127 Tegnsymboler der er anvendt i disse vejledninger...127 Bogstaver i parentes...127 Problemer og reparationer...127 SIKKERHED...127 Grundlæggende sikkerhedsadvarsler...127

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

1 ISMASKINE OXIRIA Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ISMASKINE PRO 3000 Sikkerhed og generel beskrivelse VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Ved brug af elektriske apparater, må der altid tages sikkerhedsforanstaltninger: 1. Læs denne vejledning omhyggeligt,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 95 Symboler anvendt i denne vejledning... 95 Bogstaver i parentes... 95 Problemer og reparationer... 95 Sikkerhed... 95 Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95 Anvendelse

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne... 91 SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... 91 ANVENDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DET APPARATET ER BEREGNET TIL...92

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6.

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6. Brugsanvisning Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4 Indledende operationer 6 Bortskaffelse 6 Overensstemmelseserklæring CE 6 Indbygning 7 Beskrivelse af apparatet 9 Første igangsætning af apparatet

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

EBC54524 DA Automatisk kaffemaskine Brugsanvisning

EBC54524 DA Automatisk kaffemaskine Brugsanvisning EBC54524 DA Automatisk kaffemaskine Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. INDLEDNING... 3 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER...

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller). GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer... Indholdsfortegnelse Indledning... 97 Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...97 Sikkerhed... 97 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...97 Anvendelse til

Læs mere

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER:

SIKKERHEDSANVISNINGER: KR_MINI-BLENDER_PERFECT-MIX_8080012620_MISE EN PAGE 07/05/13 15:50 Page47 BESKRIVELSE A Motordel B Knap 2: Hurtig hastighed C Knap 1: Langsom hastighed D Skål- og blenderdel D1 Knivdel med pakning D2 Knap

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE KAHVIMYLLY

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere