INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK..."

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Symboler, der anvendes i brugsanvisningen Bogstaver i parentes Problemer og reparationer SIKKERHED Grundlæggende sikkerhedsanvisninger TILSIGTET ANVENDELSE BRUGSANVISNING BESKRIVELSE Beskrivelse af maskinen Beskrivelse af betjeningspanelet Beskrivelse af mælkebeholderen INDLEDENDE OPERATIONER Kontrol af maskinen Installation af maskinen Tilslutning af maskinen Første anvendelse af maskinen TÆNDING AF APPARATET SLUKNING AF APPARATET MENUINDSTILLINGER Afkalkning Montering af filter Udskiftning af filteret Indstilling af ur Auto-start Auto-slukning Energibesparelse Temperaturindstilling Indstilling af vandets hårdhedsgrad Aktivering/Deaktivering af lydsignalet Sprogindstilling Kop belysning Fabriksindstillinger (reset) Statistikfunktion KAFFETILBEREDNING Valg af kaffesmag Valg af kaffemængde i koppen Personalisering af mængden af my coffee (min egen kaffe) Justering af kaffekværnen Gode råd til en varmere kaffe Tilberedning af kaffe med kaffebønner Tilberedning af kaffe med formalet kaffe TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK Påfyldning og tilkobling af mælkebeholderen Justering af mængden af skum Tilberedning af cappuccino eller latte macchiato Tilberedning af opskummet mælk (uden kaffe) Tilberedning af ikke-opskummet mælk (uden kaffe) Rengøring af mælkeskummeren med CLEAN Programmere mængderne af kaffe og mælk i koppen for cappuccino eller mælk TILBEREDNING AF VAND Ændring af den automatisk udledte mængde vand Rengøring af kaffegrumsbeholderen Rengøring af drypbakken og kondenssamleren Indvendig rengøring af maskinen Rengøring af vandbeholderen Rengøring af kaffestudsen Rengøring af kaffepulvertragten Rengøring af infusionsenheden Rengøring af mælkebeholderen Rengøring af varmtvands-/dampdysen AFKALKNING INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD Måling af vandets hårdhedsgrad Indstilling af vandets hårdhedsgrad KALKFILTER Installation af filteret TEKNISKE TA BORTSKAFFELSE MEDDELELSER, DER VISES PÅ DISPLAYET FEJLFINDING

2 INDLEDNING Tak fordi De har valgt denne automatiske kaffe- og cappuccinomaskine. Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres nye maskine. Tag Dem et par minutter til at læse nærværende brugsanvisning. Det vil være en hjælp til at undgå at De bliver udsat for fare eller kommer til at beskadige maskinen. Symboler, der anvendes i brugsanvisningen De vigtigste anvisninger er mærkede med disse symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse forskrifter. Fare! Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser som følge af elektrisk stød med fare for livet. Manglende overholdelse kan medføre, eller medfører, kvæstelser eller beskadigelse af apparatet. Fare for forbrændinger! Manglende overholdelse kan medføre skoldninger eller forbrændinger. Bemærk : Dette symbol understreger råd og nyttige informationer for brugeren. Bogstaver i parentes Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i Beskrivelse af apparatet (side 2 og 3). Problemer og reparationer I tilfælde af problemer kan det først og fremmest forsøges at afhjælpe dem ved at følge anvisningerne i afsnittene Meddelelser, der vises på displayet på side 123 og Fejlfinding på side 124. Skulle disse vise sig at være utilstrækkelige eller for yderligere oplysninger, tilrådes det at rette henvendelse til Kundeservicen, ved at ringe på nummeret angivet på det vedlagte ark Kundeservice. Hvis dit land ikke er nævnt, ringes til nummeret angivet på garantibeviset. Henvend Dem udelukkende til De Longhi Teknisk service for eventuelle reparationer. Adresserne findes på garantibeviset, som er vedlagt maskinen. SIKKERHED Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Fare! Da maskinen er strømforsynet, er det ikke muligt at udelukke faren for elektrisk stød. Overhold derfor følgende sikkerhedsanvisninger: Berør ikke apparatet med våde hænder eller fødder. Berør ikke stikket med våde hænder. Det skal sikres, at det anvendte stik altid er frit tilgængeligt, da det kun således vil være muligt at tage stikket ud ved behov. Tag fat om stikket, når det tages ud af stikkontakten. Undgå at trække i ledningen, da det vil kunne beskadige den. Apparatet frakobles fuldstændigt ved at trykke hovedafbryderen bag på apparatet i pos. 0 (fig. 6). Forsøg ikke at reparere apparatet, hvis det går i stykker. Sluk maskinen, tag stikket ud og henvend Dem til et Servicecenter. Hvis stikket eller ledningen bliver beskadiget, bør de kun udskiftes af et De Longhi Servicecenter, for at forebygge enhver risiko. Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspansiv polystyren) uden for børns rækkevidde. Maskinen må ikke bruges af personer (inklusiv børn) med nedsatte psykiske og fysiske evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab til maskinen, med mindre en person, der er ansvarlig for deres personlige sikkerhed, overvåger dem og vejleder dem. Hold øje med børn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. Fare : Fare for forbrændinger! Apparatet fremstiller varmt vand, og når det er i brug, kan der dannes vanddamp. Vær forsigtig med ikke at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp. TILSIGTET ANVENDELSE Maskinen er fremstillet til at tilberede kaffe og opvarme drikke. Al anden anvendelse må anses for ukorrekt. Dette apparat er ikke egnet til kommerciel brug. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, som følge af ukorrekt brug af apparatet. Maskinen er udelukkende beregnet til husstandsbrug. Det er ikke beregnet til benyttelse i: køkkenrum for butiks-, kontorpersonale eller andre arbejdsområder agriturismi (gårde med værelsesudlejning) hoteller, moteller og andre indkvarteringssteder værelsesudlejninger BRUGSANVISNING Læs omhyggeligt disse anvisninger, inden maskinen tages i brug. - Manglende overholdelse af anvisningerne kan medføre personkvæstelser og skader på maskinen. 110

3 Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, som følge af manglende overholdelse af disse brugsanvisninger. Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt. Hvis apparatet videregives til andre, skal brugsanvisningen medfølge. BESKRIVELSE Beskrivelse af maskinen (side 3 - A ) A1. Betjeningspanel A2. Knap til indstilling af malegrad A3. Plade til kopper A4. Låg til kaffebønnebeholderen A5. Låg til kaffepulvertragt A6. Kaffepulvertragt A7. Kaffebønnebeholder A8. Hovedafbryder A9. Vandbeholder A10. Luge infusionsenhed A11. Infusionsenhed A12. Varmtvands-/dampdyse A13. Kaffestuds (justerbar højde) A14. Kaffegrumsbeholder A15. Kondensopsamler A16. Bakke til kopper A17. Vandniveaumåler drypbakke A18. Drypbakke A19. Kopbelysning Beskrivelse af betjeningspanelet (side 2 - B ) Nogle af panelets knapper har dobbeltfunktion: den signaleres i parentes i beskrivelsen. B1. Display: vejleder brugeren under anvendelse af apparatet B2. Indstillings-drejeknap: drejes for at vælge den ønskede mængde kaffe. (I programmeringsmenuen: drejes for at vælge den ønskede funktion) B3. Knap : for at tænde eller slukke maskinen B4. Knap P for at få adgang til menuen B5. Knap : for at udføre en skylning. (I programmeringsmenuen fungerer den som ESC knap: der trykkes på den for at forlade den valgte funktion og vende tilbage til hovedmenuen) B6. Aromavalgsknap : tryk for at vælge kaffensmagen B7. Knap : for at tilberede 1 kop kaffe med de indstillinger, der vises på displayet B8. Knap : for at tilberede 2 kopper kaffe med de indstillinger, der vises på displayet B9. Knap for at udlede varmt vand ((I menuen: OK knap, bruges til at bekræfte det valgte punkt) B10. CAPPUCCINO knap: for at tilberede cappuccino eller opskummet mælk Beskrivelse af tilbehør (side 2 - C ) C1. Måleske til formalet kaffe C2. Pensel til rengøring C3. Varmtvandshane C4. Kalkfilter (på nogle modeller) C5. Målestrimmel C6. Afkalkningsmiddel Beskrivelse af mælkebeholderen (side 3 - D ) D1. Drejeknap til justering af skum og CLEAN-funktion D2. Rør til udledning af opskummet mælk (justerbar) D3. Opsugningsrør mælk D4. Mælkebeholder INDLEDENDE OPERATIONER Kontrol af maskinen Efter at have fjernet emballagen kontrolleres det, at maskinen er i god stand og at alt tilbehør er til stede. Anvend ikke apparatet, hvis det har synlige skader. Henvend Dem til et De Longhi Servicecenter. Installation af maskinen Når maskinen installeres, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes: Apparatet afgiver varme til omgivelserne. Når apparatet er blevet anbragt på arbejdsfladen, skal det kontrolleres, at der er mindst 3 cm frit rum mellem selve maskinen og sider og bagside, samt et frit rum på mindst 15 cm over kaffemaskinen. Eventuel indtrængning af vand i maskinen kan beskadige den. Apparatet må derfor ikke placeres i nærheden af vandhaner eller vaske. Maskinen kan tage skade, hvis vandet inde i den fryser. Den må derfor ikke installeres i omgivelser, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet. Strømforsyningskablet skal anbringes, så det ikke beskadiges af skarpe kanter eller kommer i kontakt med varme overflader (f.eks. kogeplader). 111

4 Tilslutning af maskinen Kontrollér at strømforsyningens spænding svarer til den, der er trykt på typeskiltet på undersiden af maskinen. Apparatet må udelukkende tilsluttes en korrekt installeret stikkontakt med en kapacitet på mindst 10A og med en velfungerende jordforbindelse. Hvis stikket og stikkontakten ikke passer sammen, skal stikket udskiftes med et af passende type, af en fagmand. Første anvendelse af maskinen Maskinen er blevet kontrolleret på fabrikken ved anvendelse af kaffe, og det er derfor helt normalt at finde spor af kaffe i kværnen. Det garanteres under alle omstændigheder, at maskinen er ny. Det anbefales at tilpasse vandhårdhedsgraden snarest muligt ved at følge proceduren beskrevet i afsnittet Indstilling af vandets hårdhedsgrad (side 121). For en endnu større kaffeglæde og optimal ydelse af maskinen anbefales det, at installere et kalkfilter ved at følge anvisningerne i afsnittet MONTERING AF FILTER. Hvis der ikke medfølger et filter med Deres model, kan dette fås ved henvendelse til autoriserede De Longhi Servicecentre. TÆNDING AF APPARATET Inden maskinen tændes, skal det sikres, at hovedafbryderen på bagsiden af maskinen er i pos. I (fig. 1). Hver gang maskinen tændes, udfører den en automatisk forvarmnings- og skyllecyklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, når denne cyklus er afsluttet. Fare for forbrænding! Under skylningen kommer der en smule varmt vand, som opsamles i drypbakken nedenunder, ud fra kaffestudsen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene. 1. Tilslut apparatet til strømnettet og kontrollér, at hovedafbryderen på maskinens bagside er i pos. I (fig. 1). Det ønskede sprog skal vælges ved at dreje indstillings-drejeknappen eller vente på at sprogene vises skiftevis på displayet (cirka hvert 3. sekund): 2. når engelsk vises, holdes knappen (fig. 2) inde i nogle sekunder, indtil følgende meddelelse vises på displayet: English set [Engelsk indstillet]. Fortsæt derefter ved at følge instruktionerne, der angives på maskinens display: 3. FILL TANK [FYLD VANDBEHOLDER]: træk vandbeholderen ud, fyld beholderen med frisk vand til MAX-linjen (fig. 3A), og sæt beholderen i igen (fig. 3B). 4. INSERT WATER SPOUT [INDSÆT VANDHANE]: Kontrollér, at varmtvandshanen er indsat på dysen, og anbring en beholder (fig. 4) på mindst 500 ml under den. 5. Displayet viser HOT WATER Confirm? [VARMT VAND Bekræft]; 6. Tryk på knappen for at bekræfte (fig. 2): maskinen udleder vand fra hanen og slukker herefter automatisk. Nu er kaffemaskinen klar til normal brug. Der skal laves 4-5 espresso eller 4-5 kopper cappuccino, inden maskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat. Under tilberedningen af de første 5-6 cappuccinoer er det normalt at høre lyden af kogende vand: derefter vil støjen aftage. 112 Tryk på knappen (fig. 5) for at tænde apparatet: displayet viser Heating up Please wait [Varmer op Vent venligst]. Når opvarmningen er udført, viser maskinen en anden meddelelse: Rinsing [Skylning]; således lader maskinen varmt vand løbe gennem de indvendige rør for at opvarme dem udover at opvarme kedlen. Maskinen har nået driftstemperaturen, når meddelelsen, som viser smag og kaffemængde, vises på displayet. SLUKNING AF APPARATET Hver gang maskinen slukkes, udfører den en automatisk skylning, hvis der er blevet tilberedt kaffe. Fare for forbrænding! Under skylningen kommer der en smule varmt vand ud fra kaffestudsen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene. Tryk på knappen (fig. 5) for at slukke apparatet. Apparatet udfører en skylning, displayet viser Turning off Please wait [Slukker Vent venligst], hvorefter apparatet slukker (standby). Bemærk! Hvis maskinen ikke anvendes i længere perioder, skal den frakobles strømnettet: sluk først maskinen ved at trykke på knappen (fig. 8); frigiv hovedafbryderen på siden af maskinen (fig. 2).

5 Der må aldrig trykkes på hovedafbryderen, når maskinen er tændt. MENUINDSTILLINGER Man får adgang til programmeringsmenuen ved at trykke på knappen P; følgende punkter kan vælges fra menuen: Afkalkning For anvisninger vedrørende afkalkning henvises til side 120. Montering af filter For anvisninger vedrørende installation af filteret, henvises til afsnittet Installation af filteret (side 121). Udskiftning af filteret For anvisninger vedrørende udskiftning af filteret, henvises til afsnittet Udskiftning af filteret (side 121). Indstilling af ur Hvis det ønskes at indstille klokkeslættet på displayet, gøres følgende: 2. Drej på indstillings-drejeknappen (fig. 8) indtil displayet viser Adjust time [Indstil ur]; 3. Tryk på knappen (fig. 2); 4. Drej på indstillings-drejeknappen (fig. 8) for at ændre timerne; 5. Tryk på knappen for at bekræfte; 6. Drej på indstillings-drejeknappen (fig. 8) for at ændre minutterne; 7. Tryk på knappen for at bekræfte. Nu er klokkeslættet indstillet: tryk på knappen for at forlade menuen. Auto-start Det er muligt at indstille tidspunktet for automatisk tænding, så maskinen er klar til brug på et bestemt tidspunkt (for eksempel om morgenen) til straks at lave kaffe. For at kunne anvende denne funktion skal klokken være indstillet korrekt. Den automatiske tændefunktion aktiveres på følgende måde: viser Auto-start ; 3. Tryk på knappen : displayet viser Enable? [Aktivér?]; 4. Tryk på knappen for at bekræfte; 5. Drej på indstillings-drejeknappen for at vælge timerne; 6. Tryk på knappen for at bekræfte; 7. Drej på indstillings-drejeknappen (fig. 8) for at ændre minutterne; 8. Tryk på knappen for at bekræfte; 9. Tryk nu på knappen for at forlade menuen. Når tidspunktet er blevet bekræftet, signaleres aktiveringen af den automatiske tændefunktion på displayet ved symbolet der vises ved siden af klokkeslættet og under punktet Auto-start i menuen. For at deaktivere funktionen: 1. Vælg punktet auto-start i menuen; 2. Tryk på knappen : displayet viser Disable? [Deaktivér?]; 3. Tryk på knappen for at bekræfte. Displayet viser ikke længere symbolet. Auto-slukning Det er muligt at ændre tidsintervallet således, at apparatet slukker efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timer. Omprogrammeringen af den automatiske slukkefunktion udføres på følgende måde: viser Auto-off [Automatisk slukning]; 3. Tryk på knappen ; 4. Drej på indstillings-drejeknappen (fig. 8), indtil det ønskede tidsrum vises (15 eller 30 minutter, eller efter 1, 2 eller 3 timer); 5. Tryk på knappen for at bekræfte; 6. Tryk nu på knappen for at forlade menuen. Nu er auto-slukningen omprogrammeret. Energibesparelse Med denne funktion er det muligt at slå energisparemodus til eller fra. Når funktionen er aktiveret, sikrer den et mindre energiforbrug i overensstemmelse med de gældende europæiske standarder. Aktiveringen af energisparefunktionen signaleres med en stjerne under punktet Energy saving [Energibesparelse] inde i menuen. Energy saving [Energibesparelse] funktionen aktiveres eller deaktiveres på følgende måde: viser Energy saving [Energibesparelse]; 3. Tryk på knappen : displayet viser Enable? [Aktivér?] eller Disable? [Deaktivér?], hvis funktionen allerede er blevet deaktiveret; 113

6 4. Tryk på knappen for at deaktivere energisparemodus; 5. Tryk nu på knappen for at forlade menuen. Når funktionen er aktiveret, vises Energy saving [Energibesparelse] på displayet efter en periode uden aktivitet. Bemærk! Fra energisparemodus har maskinen brug for nogle sekunder, inden den første kop kaffe eller drik med mælk tilberedes, fordi den skal varme op. For at tilberede en hvilken som helst drik trykkes på en hvilken som helst knap for at forlade energisparemodus, hvorefter der trykkes på knappen for den ønskede drik. Hvis mælkebeholderen er indsat, aktiveres funktionen energibesparelse ikke. Temperaturindstilling Hvis man ønsker at indstille vandtemperaturen for kaffebrygningen, gøres følgende: viser Set Temperature [Indstil temperatur]; 3. Tryk på knappen ; 4. Drej på indstillings-drejeknappen, indtil den ønskede temperatur vises på displayet ( =lav; =høj); 5. Tryk på knappen for at bekræfte; 6. Tryk nu på knappen for at forlade menuen. Indstilling af vandets hårdhedsgrad For anvisninger vedrørende indstilling af vandets hårdhedsgrad, henvises til side 121. Aktivering/Deaktivering af lydsignalet Med denne funktion aktiveres eller deaktiveres det lydsignal, som maskinen udsender, hver gang der trykkes på knapperne eller indsættes/fjernes et tilbehør. Maskinen er forindstillet med lydsignalet aktiveret. For at deaktivere eller aktivere lydsignalet, gøres følgende: viser Beep [Lydsignal]; 3. Tryk på knappen : displayet viser Disable? [Deakti- vér?] eller Enable? [Aktivér?]; 4. Tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere lydsignalet; 5. Aktiveringen af lydsignalet vises med en stjerne under punktet Beep [Lydsignal] inde i menuen. Tryk nu på knappen for at forlade menuen. Sprogindstilling Hvis det ønskes at indstille sproget, der anvendes på displayet, gøres følgende: viser Set language [Indstil sprog]; 3. Tryk på knappen ; 4. Drej på indstillings-drejeknappen, indtil det ønskede sprog vises på displayet; 5. Tryk på knappen for at bekræfte; 6. Displayet viser en meddelelse, der bekræfter det indstillede sprog; 7. Tryk nu på knappen for at forlade menuen. Kop belysning Med denne funktion aktiveres eller deaktiveres kopbelysningen. Maskinen er forindstillet med kop belysning aktiveret. Lysene tændes ved hver kaffebrygning og tilberedelse af cappuccino og ved hver skylning. For at deaktivere eller aktivere funktionen, gøres følgende: viser Cup lighting [Kopbelysning]; 3. Tryk på knappen : displayet viser Disable? [Deakti- vér?] eller Enable? [Aktivér?]; 4. Tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere kopbelysningen; 5. Aktiveringen af funktionen vises med en stjerne under punktet Cup lighting [Kopbelysning] inde i menuen. Tryk nu på knappen for at forlade menuen. Fabriksindstillinger (reset) Med denne funktion nulstilles alle menuindstillinger og alle programmeringer af mængder til fabriksindstillingerne (undtaget sproget, som forbliver det indstillede). For at resette til fabriksindstillinger, gøres følgende: viser Default values [Fabriksindstillinger]; 3. Tryk på knappen ; 4. Displayet viser Confirm? [Bekræft?] 5. Tryk på knappen for at bekræfte og forlade menuen. Statistikfunktion Med denne funktion vises maskinens statistiske data. For at visualisere dem på displayet, gøres følgende: viser Statistics [Statistik]; 114

7 3. Tryk på knappen ; 4. Ved at dreje på indstillings-drejeknappen (fig. 8) er det muligt at kontrollere: - hvor mange kopper kaffe, der er blevet lavet; - hvor mange tilberedninger med mælk, der samlet er blevet lavet; - hvor mange liter vand, der samlet er blevet udledt; - hvor mange afkalkninger, der er blevet udført; - hvor mange gange kalkfilteret er blevet udskiftet. 5. Tryk nu 2 gange på knappen for at forlade menuen. KAFFETILBEREDNING Valg af kaffesmag Maskinen er forindstillet til at tilberede kaffe med normal smag. Det er muligt at vælge mellem følgende smage: Extra-mild taste [Ekstra mild smag] Mild taste [Mild smag] Standard taste [Normal smag] Strong taste [Stærk smag] Extra-strong taste [Ekstra stærk smag] For at skifte smag trykkes gentagne gange på knappen (fig. 7), indtil displayet viser den ønskede smag. Valg af kaffemængde i koppen Maskinen er forindstillet til at tilberede normal kaffe. For at vælge kaffemængden drejes på indstillings-drejeknappen (fig. 8), indtil displayet viser meddelelsen vedrørende den ønskede mængde kaffe: Valgt kaffe MY COFFEE [MIN EGEN KAFFE] SHORT COFFEE [LILLE KOP ESPRESSO] STANRD COFFEE [NOR- MAL KOP ESPRESSO] LONG COFFEE [STOR KOP ESPRESSO] EXTRA LONG [MEGET STOR KOP KAFFE] Mængde i kop (ml) Programmerbar: fra 20 til Personalisering af mængden af my coffee (min egen kaffe) Maskinen er forindstillet til at tilberede ca. 30 ml my coffee [min egen kaffe]. Hvis det ønskes at ændre denne mængde, gøres følgende: 1. Placér en kop under kaffestudsen (fig. 12). 2. Drej på indstillings-drejeknappen (fig. 8), indtil MY COF- FEE [MIN EGEN KAFFE] vises. 3. Hold knappen (fig. 9) inde, indtil displayet viser Program quantity 1 MY COFFEE [Programmér mængde 1 MIN EGEN KAFFE], og maskinen begynder at tilberede kaffen, slip derefter knappen; 4. Lige så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, trykkes igen på knappen (fig. 9). Nu er kaffemængden programmeret i henhold til den nye indstilling. Justering af kaffekværnen Der er ikke behov for at justere kaffekværnen, i det mindste ikke i begyndelsen, fordi den er allerede forindstillet sådan, at en korrekt kaffetilberedning opnås. Hvis tilberedningen, efter at de første kopper kaffe er lavet, alligevel er lidt for tynd og for lidt cremet eller alt for langsom (dråbevis udledning), er det nødvendigt at justere malegraden ved hjælp af drejeknappen (fig. 10). Drejeknappen må udelukkende drejes, når kaffekværnen er i gang. Hvis kaffen udledes for langsomt eller slet ikke, drejes et hak i urets retning mod nummer 7. For at opnå en mindre tynd og mere cremet tilberedning drejes derimod et hak mod urets retning mod nummer 1 (ikke mere end et hak ad gangen, ellers kan det ske, at kaffen bagefter udledes dråbevis). Virkningen af justeringen mærkes først efter tilberedning af mindst yderligere 2 kopper kaffe. Hvis det ønskede resultat ikke opnås efter denne justering, er det nødvendigt at gentage handlingen og dreje knappen endnu et hak. Gode råd til en varmere kaffe For at opnå en varmere kaffe, anbefales det at: udføre en skylning, inden kaffen tilberedes, ved at trykke på knappen : der udledes varmt vand fra hanen, som opvarmer maskinens indre kredsløb og sørger for, at den tilberedte kaffe er varmere; opvarme kopperne med varmt vand (ved at bruge varmtvandsfunktionen); 115

8 vælge kaffetemperaturen høj i menuen. Tilberedning af kaffe med kaffebønner Undgå at bruge karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og gøre den uanvendelig. 1. Kom kaffebønnerne i den særlige beholder (fig. 11). 2. Under kaffestudsen placeres: - 1 kop, hvis man ønsker 1 kop kaffe (fig. 12); - 2 kopper, hvis man ønsker 2 kopper kaffe. 3. Sænk kaffestudsen for at nærme den kopperne mest muligt: det giver en bedre creme (fig. 12). 4. Tryk på knappen for den ønskede tilberedning (1 kop eller 2 kopper, fig. 9 g 13). 5. Tilberedningen starter, og displayet viser den valgte kaffemængde og en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem. Det er muligt at afbryde tilberedningen, mens maskinen brygger kaffe, i et hvilket som helst øjeblik, ved at trykke på en hvilken som helst knap. Hvis man ønsker at øge mængden af kaffe i koppen, når tilberedningen er afsluttet, er det tilstrækkeligt at holde en af tilberedningsknapperne( eller ) inde (inden for 3 sekunder). Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klar til at blive brugt igen. Under brugen vises forskellige meddelelser på displayet (FILL TANK [FYLD VANDBEHOLDER], EMPTY GROUNDS CONTAINER [TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER] osv..), hvis betydninger er angivet i afsnittet Meddelelser der vises på displayet (side 123). For at opnå en varmere kaffe henvises til afsnittet Gode råd til en varmere kaffe (side 115). Hvis kaffen udledes dråbevist eller for tynd med for lidt creme, eller hvis kaffen er for kold, henvises til de tips, der er angivet i kapitlet Fejlfinding (side 124). Tilberedning af kaffe med formalet kaffe Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når maskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsmudser den. Det kan medføre skader på maskinen. Tilsæt højst 1 strøget måleske, i modsat fald kan maskinen blive snavset indvendigt, eller skakten kan tilstoppes. Når der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede en kop kaffe ad gangen. 1. Tryk gentagne gange på knappen (fig. 7), indtil displayet viser Pre-ground [Formalet]. 2. Det skal sikres, at tragten ikke er tilstoppet, hvorefter der tilsættes en strøget måleske formalet kaffe (fig. 14). 3. Sæt en kop under kaffestudsen. 4. Tryk på knappen for tilberedning af 1 kop (fig. 9). 5. Tilberedningen starter, og displayet viser den valgte kaffemængde og en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem. Hvis Energy saving [Energibesparelse] er aktiveret, kan tilberedningen af den første kop kaffe tage et par sekunder. TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK For at undgå at få en mælk, der ikke er godt opskummet eller har store bobler, skal mælkebeholderens låg og varmtvandsdysen altid rengøres, som beskrevet i afsnittet rengøring af mælkebeholderen på side 119 og 120. Påfyldning og tilkobling af mælkebeholderen 1. Tag låget af (fig. 15); 2. Fyld beholderen med en tilstrækkelig mængde mælk, og sørg for ikke at overskride MAX-niveauet, der er trykt på beholderen (fig. 16). Vær opmærksom på at hvert hak, trykt på beholderens side, svarer til 100 ml mælk. For at opnå et mere tykt og ensartet skum skal der bruges køleskabskold (ca. 5 C) skummet- eller letmælk. Hvis Energy saving [Energibesparelse] er aktiveret, kan tilberedningen af cappuccinoen tage et par sekunder. 3. Det skal sikres, at røret, som opsuger mælken, er korrekt indsat på mælkebeholderens låg (fig. 17). 4. Sæt låget på mælkebeholderen igen. 5. Fjern varmtvandshanen fra dysen (fig. 18). 6. Kobl mælkebeholderen til dysen ved at trykke i bund (fig. 19): maskinen udsender et lydsignal. 7. Sæt en passende stor kop under kaffestudsen og studsen, som udleder opskummet mælk; justér længden af mæl- 116

9 kestudsen for at nærme den koppen ved at trække den nedad (fig. 20). 8. Følg nedenstående anvisninger for hver enkelt funktion. Justering af mængden af skum Ved at dreje på knappen til justering af skum vælges hvor meget skum, der skal udledes under tilberedning af mælkedrikkene. Drejeknappens indstilling Beskrivelse Intet skum Lidt skum Max. skum Anbefales til... VARM MÆLK CAPPUCCINO / LATTE MACCHIATO / OPSKUMMET MÆLK Tilberedning af cappuccino eller latte macchiato 1. Når mælkebeholderen er blevet koblet til, drejes drejeknappen til justering af skum på mælkebeholderens låg i den ønskede position (fig. 21). 2. Tryk på knappen CAPPUCCINO. Displayet viser CAPPUC- CINO og en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem. 3. Når mælken er blevet udledt, tilbereder maskinen automatisk kaffen. Hvis det ønskes at afbryde tilberedningen, trykkes to gange på knappen CAPPUCCINO. Lige når tilberedningen er færdig, er det muligt at øge mængden af mælk eller kaffe i koppen ved (inden for 3 sekunder) at holde knappen CAPPUCCINO inde. Lad ikke mælkebeholderen være uden for køleskab i længere perioder: jo højere mælkens temperatur er (5 C er ideelt), jo dårligere skummer den. Tilberedning af opskummet mælk (uden kaffe) Gør som beskrevet i afsnittet ovenfor (Tilberedning af cappuccino eller latte macchiato), men tryk 2 gange i stedet for 1 på knappen CAPPUCCINO. Hvis det ønskes at afbryde tilberedningen af mælken under udledningen, trykkes en gang på knappen CAPPUCCINO. Tilberedning af ikke-opskummet mælk (uden kaffe) Gør som beskrevet i afsnittet ovenfor (Tilberedning af opskummet mælk) og drej knappen til justering af skum i position. Rengøring af mælkeskummeren med CLEAN Fare for forbrænding Under rengøringen af mælkebeholderens indvendige rør kommer der en smule varmt vand og damp ud fra mælkestudsen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene. Efter hver tilberedning med mælk vises DIAL TO CLEAN [DREJ OVER PÅ CLEAN] på displayet. Rengøringen for at fjerne mælkerester udføres på denne måde: 1. Lad mælkebeholderen sidde på maskinen (det er ikke nødvendigt at tømme den); 2. Placér en kop eller en anden beholder under røret, hvor den opskummede mælk udledes. 3. Drej knappen til justering af skum over på CLEAN (fig. 22): displayet viser en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem og Cleaning underway, Please wait [Rengøring i gang Vent venligst]. Rengøringen afsluttes automatisk. 4. Drej justeringsknappen over på en af valgmulighederne for skum. 5. Fjern mælkebeholderen og rengør altid dampdysen med en svamp (fig. 26). Bemærk! Hvis der skal tilberedes flere mælkebaserede drikke efter hinanden, rengøres mælkebeholderen efter den sidste tilberedning. Beholderen med mælk kan opbevares i køleskab. I nogle tilfælde er det nødvendigt at vente til maskinen varmer op for at kunne rengøre den. Programmere mængderne af kaffe og mælk i koppen for cappuccino eller mælk Maskinens er forindstillet til at udlede nogle standard mængder. Hvis det ønskes at ændre disse mængder, gøres følgende: 1. Sæt en kop under kaffestudsen og røret, som udleder opskummet mælk. 2. Hold knappen CAPPUCCINO inde indtil displayet viser Program quantity PROGRAM MILK [Programmér mængde PROGRAMMÉR MÆLK]. 3. Slip knappen. Maskinen begynder at udlede mælk. 4. Så snart den ønskede mængde mælk i koppen nås, trykkes igen på knappen CAPPUCCINO. 5. Maskinen holder op med at udlede mælk, og efter et par sekunder begynder den at udlede kaffe: displayet 117

10 viser Program quantity PROGRAM COFFEE [Programmér mængde PROGRAMMÉR KAFFE]. 6. Når kaffen i koppen når den ønskede mængde, trykkes igen på knappen CAPPUCCINO. Udledningen af kaffe afbrydes. Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til de nye mængder mælk og kaffe. TILBEREDNING AF VAND Fare for skoldning Gå ikke fra maskinen, mens den udleder varmt vand. Hanen bliver varm under udledningen, og man bør derfor kun tage på håndtaget. 1. Kontrollér, at varmtvandshanen er korrekt tilsluttet (fig. 4). 2. Placér en beholder under hanen (så tæt som muligt for at undgå at det sprøjter). 3. Tryk på knappen (fig. 2). Displayet viser HOT WA- TER [VARMT VAND] og en statusbar, der udfyldes, som tilberedningen skrider frem. 4. Maskinen udleder cirka 250 ml varmt vand og afbryder derefter automatisk udledningen. For at afbryde udledningen af varmt vand manuelt, trykkes igen på knappen. Hvis Energy saving [Energibesparelse] er aktiveret, kan udledningen af varmt vand tage et par sekunder. Ændring af den automatisk udledte mængde vand Maskinen er forindstillet til automatisk at udlede ca. 250 ml varmt vand. Hvis det ønskes at ændre mængden, gøres følgende: 1. Placér en beholder under hanen. 2. Hold knappen inde, indtil displayet viser Program quantity HOT WATER [Programmér mængde VARMT VAND]; slip herefter knappen. 3. Når det varme vand i koppen når det ønskede niveau, trykkes endnu en gang på knappen. Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til den nye mængde. RENGØRING Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol til rengøring af maskinen. På de fuldautomatiske De Longhi maskiner er det ikke nødvendigt at anvende kemiske tilsætningsstoffer for rengøring af maskinen. 118 Ingen af maskinens dele tåler maskinopvask, bortset fra mælkebeholderen (D). Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne. Rengøring af kaffegrumsbeholderen Når displayet viser EMPTY GROUNDS CONTAINER [TØM KAFFE- GRUMSBEHOLDER], skal den tømmes og rengøres. Meddelelsen vises, indtil kaffegrumsbeholderen rengøres, og maskinen kan ikke lave kaffe. Fare for forbrænding Hvis der laves mange cappuccinoer efter hinanden bliver kop bakken varm. Vent med at røre den til den er afkølet, og tag kun fat i den fra forsiden. For at udføre rengøringen (med tændt maskine): Tag drypbakken ud (fig. 24), tøm den og rengør den. Tøm og rengør kaffegrumsbeholderen omhyggeligt og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden: den medfølgende pensel har en spatel, som egner sig til dette. Kontrollér kondensopsamleren (rød) og tøm den, hvis den er fuld. Når man tager kondensopsamleren ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og maskinen blokeres. Rengøring af drypbakken og kondenssamleren Drypbakken er udstyret med en flydende indikator (rød), som viser vandniveauet i den (fig. 25). Inden denne indikator begynder at komme frem på bakken hvor kopperne anbringes, skal bakken tømmes og rengøres, ellers kan vandet løbe over og forvolde skade på maskinen, bordpladen eller de nærmeste omgivelser. Drypbakken fjernes på følgende måde: 1. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (fig. 24); 2. Tøm drypbakken og kaffegrumsbeholderen og vask dem; 3. Kontrollér den røde kondensopsamler og tøm den, hvis den er fuld. 4. Sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen på igen.

11 Indvendig rengøring af maskinen Fare for elektrisk stød! Inden maskinen rengøres indvendigt, skal den slukkes (se Slukning ), og ledningen skal tages ud af stikkontakten. Kom aldrig maskinen ned i vand. 1. Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at maskinen ikke er beskidt indvendigt (fjern drypbakken for at få adgang). Hvis det er nødvendigt, fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel og en svamp. 2. Støvsug alle rester (fig. 26). SKYL KUN MED VAND INGEN RENGØRINGSMIDLER INGEN OPVASKEMASKINE Rengør infusionsenheden uden brug af rengøringsmidler, da de vil kunne beskadige den. 6. Ved hjælp af penslen (C2) fjernes eventuelle kafferester fra infusionsenhedens leje, som ses fra infusionsenhedens luge. 7. Efter rengøringen sættes infusionsenheden på plads ved at indsætte den i holderen og trykke på PUSH, til der høres et klik. Rengøring af vandbeholderen 1. Rengør vandbeholderen (A9) jævnligt (ca. en gang om måneden og hver gang kalkfilteret (hvis til stede) skiftes) med en fugtig klud og en smule neutralt opvaskemiddel. 2. Fjern filteret (hvis til stede) og skyl det under løbende vand. 3. Sæt filteret (hvis til stede) på igen, fyld beholderen med friskt vand og sæt den på igen. Rengøring af kaffestudsen 1. Rengør jævnligt kaffestudsen med en svamp eller en klud (fig. 27A). 2. Kontrollér at hullerne i kaffestudsen ikke er tilstoppede. Hvis nødvendigt fjernes kaffeaflejringer med en tandstikker (fig. 27B). Rengøring af kaffepulvertragten Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at kaffepulverskakten (A6) ikke er tilstoppet. Hvis nødvendigt fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel (C2). Rengøring af infusionsenheden Infusionsenheden (A11) skal rengøres mindst en gang om måneden. Infusionsenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt. 1. Det skal sikres, at maskinen er blevet slukket korrekt (se Slukning af maskinen, side 112). 2. Tag vandbeholderen ud. 3. Åbn lugen til infusionsenheden (fig. 28), som befinder sig på højre side. 4. Tryk på de to røde udløserknapper og træk samtidigt infusionsenheden udad (fig. 29). 5. Læg infusionsenheden i blød i vand i ca. 5 minutter og skyl den derefter under hanen. 119 holder infusionsenhed Hvis det er svært at indsætte infusionsenheden, skal den (inden den indsættes) trykkes lidt sammen ved at trykke på de to håndtag, som vist på figuren. 7. Når den er indsat, skal det sikres, at de to røde knapper er slået ud igen. 8. Luk lugen til infusionsenheden. 9. Indsæt vandbeholderen. PUSH Rengøring af mælkebeholderen Rengør mælkebeholderen efter hver tilberedning med mælk, som beskrevet i det følgende: 1. Tag låget af. 2. Tag mælkeudlednings- og opsugningsrøret af. 3. Drej knappen til justering af skum med uret til INSERT (se figur) og træk den opad.

12 4. Vask omhyggeligt alle dele med varmt vand og neutralt opvaskemiddel. Alle dele kan tåle maskinvask, hvis de placeres i opvaskemaskinens øverste kurv. Vær særligt omhyggelig med at fjerne rester af mælk fra fordybningen og rillen under knappen (se figuren ved siden af): rillen kan evt. skrabes med en tandstikker. 5. Skyl knappens leje indvendigt under rindende vand (se figur). 6. Kontrollér også at opsugningsog udledningsrørene ikke er tilstoppede af mælkerester. 7. Sæt drejeknappen på igen ved at placere den ud for INSERT, og sæt også mælkeudledningsog mælkeopsugningsrøret på igen. 8. Sæt låget på mælkebeholderen igen. Rengøring af varmtvands-/ dampdysen Rengør dysen med en svamp efter hver tilberedning med mælk for at fjerne rester af mælk på pakningerne (fig. 23). AFKALKNING Maskinen skal afkalkes, når beskeden DESCALE [AFKALK], blinkende vises på displayet. Afkalkningsmidlet indeholder syrer, som kan virke irriterende på hud og øjne. Det er yderst vigtigt at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, som er gengivet på afkalkningsmidlets pakke, samt forskrifterne for hvad man skal stille op, hvis midlet kommer i kontakt med hud eller øjne. Det anbefales at kun anvende De Longhi afkalkningsmiddel. Anvendelse af uegnede afkalkningsmidler, samt uregelmæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti. 1. Tænd maskinen. 2. Gå ind i menuen ved at trykke på knappen P. 3. Drej på indstillings-drejeknappen, indtil punktet Descale [Afkalkning] vises. 4. Vælg ved at trykke på knappen. Displayet viser Descaling Confirm [Afkalkning Bekræft?]: tryk igen på for at aktivere funktionen. 5. På displayet vises Add descaler Confirm? [Tilsæt afkalkningsmiddel Bekræft] omvekslende med EMPTY DRIP TRAY [TØM DRYPBAKKEN] og REMOVE FILTER [FJERN FILTER] (hvis filteret er til stede). 6. Tøm vandbeholderen fuldstændigt (A9) og fjern kalkfilteret (hvis til stede), tøm derefter drypbakken (fig. 24) og kaffegrumsbeholderen og sæt dem på plads igen. 7. Hæld afkalkningsmiddel i vandbeholderen op til niveau A ((svarende til en pakke på 100 ml), som er trykt på beholderens bagside (fig. 30). Hæld derefter vand (en liter) på op til niveau B (fig. 30) og sæt vandbeholderen på plads igen. 8. Placér en tom beholder på mindst 1,5 l (fig. 4) under varmtvandshanen. Fare for forbrænding Der kommer varmt vand, som indeholder syre, ud af hanen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandsprøjtene. 9. Tryk på knappen for at bekræfte, at opløsningen er blevet påfyldt. Displayet viser Descale underway [Afkalkning i gang]. Afkalkningsprogrammet starter, og afkalkningsvæsken kommer ud af vandhanen. Afkalkningsprogrammet udfører automatisk en række skylninger med mellemrum, for at fjerne kalkaflejringer inde i kaffemaskinen. Efter ca. 30 minutter viser displayet RINSING [SKYLNING] IN- SERT FILTER [INDSÆT FILTER] (hvis til stede) FILL TANK [FYLD BEHOLDER]. 10. Apparatet er nu klar til en skyllecyklus med rent vand. Tag vandbeholderen af, tøm den, skyl den under rindende vand, fyld den med rent vand op til MAX-niveauet, indsæt filteret (hvis det er blevet taget ud tidligere), og sæt vandbeholderen på maskinen igen: displayet viser Rinsing Confirm? [Skylning Bekræft?] 11. Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle afkalkningsvæsken, og placér den igen under cappuccinatoren. 12. Tryk på knappen for at starte skylningen. Det varme vand løber ud af hanen, og displayet viser RINSING, Please wait [SKYLNING, Vent venligst]. 13. Når vandbeholderen er helt tom, vises meddelelsen Rinsing complete Confirm? [Skylning færdig Bekræft] 14. Tryk på knappen. 15. Displayet viser Heating up, Please wait [Varmer op, Vent venligst], hvorefter maskinen er klar til brug. 120

13 INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD Meddelelsen DESCALE [AFKALK] vises efter en forudbestemt driftsperiode, som afhænger af vandets hårdhedsgrad. Maskinens fabriksindstilling er hårdhedsniveau 4. Hvis man ønsker det, kan maskinen programmeres i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området, hvorved afkalkning skal udføres mindre ofte. Måling af vandets hårdhedsgrad 1. Tag testsstrimlen TOTAL HARDNESS TEST, som er vedlagt brugsanvisningen på engelsk, ud af pakningen. 2. Dyp strimlen fuldstændigt i et glas vand i ca. et sekund. 3. Tag strimlen op af vandet og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad, hver firkant svarer til 1 niveau. blødt vand lidt hårdt vand hårdt vand meget hårdt vand l ll lll llll Indstilling af vandets hårdhedsgrad 1. Tryk på knappen P for at gå ind i menuen. 2. Drej på indstillings-drejeknappen, indtil punktet Water hardness [Vandhårdhedsgrad] vises. 3. Bekræft ved at trykke på knappen. 4. Drej indstillings-drejeknappen og indstil niveauet, der svarer til det, som blev målt med teststrimlen (se fig. i foregående afsnit). 5. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen. 6. Tryk på knappen for at forlade menuen. Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad. KALKFILTER Nogle modeller er udstyret med kalkfilter: hvis Deres model ikke er udstyret med vandfilter, anbefaler vi Dem at købe et hos et De Longhi autoriseret servicecenter. For en korrekt brug af filteret, skal nedenstående anvisninger følges. Installation af filteret 1. Tag filteret ud af pakningen. 2. Drej datoskiven (se fig. 31) indtil de næste 2 anvendelsesmåneder vises. Nota Bene filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen forbliver ubenyttet med filteret installeret. 3. Filteret aktiveres ved at lade vand fra vandhanen løbe ned i filterets hul, som vist på figuren, så vandet løber ud af åbningerne i siden i over et minut (fig. 32). 4. Tag vandbeholderen ud af maskinen og fyld den op med vand. 5. Kom filteret i vandtanken og dyp det fuldstændigt i ca. 10 sekunder, mens det holdes lidt skråt for at få luftbobler ud. 6. Indsæt filteret i dets leje og tryk det i bund. 7. Luk låget på beholderen og sæt den tilbage på maskinen. Når filteret installeres på maskinen, skal maskinen informeres om dets tilstedeværelse. 8. Tryk på knappen P for at gå ind i menuen; 9. Drej på indstillings-drejeknappen (fig. 8), indtil displayet viser Install filter [Installér filter]. 10. Tryk på knappen. 11. Displayet viser Enable? [Aktivér?]. 12. Tryk på knappen for at bekræfte: displayet viser Hot water Confirm? [Varmt vand Bekræft?]. 13. Placér en beholder under varmtvandshanen (på mindst 500ml). 14. Tryk på knappen for at bekræfte: maskinen begynder at udlede vand, og displayet viser Please wait [Vent venligst]. 15. Når udledningen er færdig, vender maskinen automatisk tilbage til Pronto caffè [Klar til kaffe]. Nu er filteret aktiveret og signaleres med en stjerne under punktet Install filter [Installér filter] i menuen, og man kan bruge maskinen. Udskiftning af filteret Når displayet viser REPLACE FILTER [UDSKIFT FILTER], eller når de to måneders holdbarhed er gået (se datoskive), eller hvis maskinen ikke er blevet anvendt i 3 uger, skal filteret udskiftes: 121

14 1. Tag beholderen og det brugte filter ud; 2. Tag det nye filter ud af pakningen og gør, som beskrevet under punkt i ovenstående afsnit. 3. Placér en beholder (på mindst 500ml) under varmtvandshanen. 4. Tryk på knappen P for at gå ind i menuen. 5. Drej på indstillings-drejeknappen (fig. 8), indtil displayet viser Replace filter [Udskift filter]. 6. Tryk på knappen. 7. Displayet viser Confirm? [Bekræft?]. 8. Tryk på knappen for at bekræfte; 9. Displayet viser HOT WATER Confirm?. 10. Tryk på knappen for at bekræfte valget: maskinen begynder at udlede vand, og displayet viser Please wait [Vent venligst]. 11. Når udledningen er færdig, vender maskinen automatisk tilbage til Pronto caffè [Klar til kaffe]. Nu er det nye filter aktiveret, og man kan bruge maskinen. BORTSKAFFELSE I henhold til Direktiv 2002/96/EF må maskinen ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men skal indleveres til en godkendt genbrugsstation. Fjernelse af filteret Hvis man ønsker at fortsætte med at anvende maskinen uden filteret, skal det fjernes, og maskinen skal informeres om, at man har fjernet det. Gå frem som følger: 1. Tag beholderen og det brugte filter ud; 2. Tryk på knappen P for at gå ind i menuen; 3. Drej på indstillings-drejeknappen (fig. 8), indtil displayet viser Install filter * [Installér filter *]. 4. Tryk på knappen ; 5. Displayet viser Disable? [Deaktivér?]; 6. Tryk på knappen for at bekræfte og knappen for at forlade menuen. TEKNISKE TA Spænding: V~ 50/60 Hz maks. 10A Effektforbrug: 1450W Pumpetryk: 15 bar Maks. kapacitet vandbeholder: 1,8 l Mål BxHxD: 238x351x430 mm Ledningslængde: 1,75 m Vægt: 9,7 kg Maks. kapacitet bønnebeholder: 250 g Maskinen er i overensstemmelse med følgende EFdirektiver: EF-forordning Stand-by 1275/2008; Lavspændingsdirektiv 2006/95/EF og senere ændringer; Direktiv EMC 2004/108/EF og senere ændringer; Materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med EF-forordning 1935/

15 MEDDELELSER, DER VISES PÅ DISPLAYET VIST MEDDELELSE MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING FILL TANK! [FYLD BEHOLDER!] Der er ikke nok vand i beholderen. Fyld beholderen med vand og/eller indsæt den korrekt ved at trykke den i bund til tilkoblingen høres (fig. 3). EMPTY GROUNDS CONTAINER [TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER] Kaffegrumsbeholderen (A14) er fuld. Tøm kaffegrumsbeholderen og drypbakken, rengør dem og sæt dem på plads igen (fig. 23). Vigtigt: når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og maskinen blokeres. GROUND TOO FINE ADJUST MILL [FOR FINTMALET JUSTÉR KVÆRN] Malegraden er for fin, og kaffen strømmer for langsomt ud eller slet ikke. Gentag kaffebrygningen og drej justeringsknappen (fig. 10) et hak mod nummer 7 i urets retning, mens kværnen arbejder. Hvis udledningen efter mindst 2 brygninger stadig er for langsom, gentages justeringen ved at dreje justeringsknappen et hak til (se justering af kaffekværnen side 115). Hvis problemet vedvarer, skal det sikres, at vandbeholderen er indsat i bund, tryk på knappen og lad lidt vand løbe ud fra hanen. INSERT WASTE COFFEE CONTAINER [INDSÆT KAFFEGRUMSBEHOLDER] Kaffegrumsbeholderen er ikke blevet indsat efter rengøringen. Træk drypbakken ud og indsæt kaffegrumsbeholderen. ADD PRE-GROUND COFFEE [TILSÆT FORMALET KAFFE] Der er valgt "formalet kaffe", men der er ikke kommet formalet kaffe i tragten. Kom formalet kaffe i tragten (fig. 14) eller fravælg formalet funktionen. DESCALE [AFKALK] LESS COFFEE [REDUCÈR KAFFEMÆNGDEN] FILL BEANS CONTAINER [FYLD BØNNEBEHOLDEREN] Angiver, at det er nødvendigt at afkalke maskinen. Der er brugt for meget kaffe. Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i afsnittet Afkalkning (side 120). Vælg en mildere smag ved at trykke på knappen (fig. 7) eller reducér mængden af formalet kaffe. Der er ikke flere kaffebønner. Fyld bønnebeholderen (fig. 11). Kaffepulverskakten er tilstoppet. Tøm tragten vha. penslen, som beskrevet i afsnit "Rengøring af Kaffepulvertragten". INSERT BREWING UNIT [INDSÆT BRYGGEENHED] INSERT TANK [INDSÆT BEHOLDER] Infusionsenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen. Beholderen er ikke indsat korrekt. Indsæt infusionsenheden, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af infusionsenheden". Indsæt beholderen korrekt ved at trykke den i bund (fig. 3B). 123

16 GENERAL ALARM [GENEREL ALARM] REPLACE FILTER [UDSKIFT FILTER] DIAL TO CLEAN [DREJ OVER PÅ CLEAN] INSERT WATER SPOUT [INDSÆT VANDHANE] INSERT MILK CONTAINER [INDSÆT MÆLKEBEHOLDER] EMPTY CIRCUIT FILL CIRCUIT [TOMT KREDSLØB PÅFYLD KREDSLØB] HOT WATER [VARMT VAND] Confirm? [Bekræft?] Maskinen er meget snavset indvendigt. Kalkfilteret er udløbet. Der er netop blevet udledt mælk, og det er derfor nødvendigt at rengøre rørene inde i mælkebeholderen. Vandhanen er ikke eller forkert indsat. Rengør omhyggeligt maskinen, som beskrevet i afsnittet ''rengøring og vedligeholdelse''. Hvis maskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal der rettes henvendelse til et servicecenter. Udskift filteret eller fjern det ved at følge anvisningerne i afsnittet "Kalkfilter". Drej knappen til justering af skum over på CLEAN. Indsæt vandhanen (C5) i bund. Mælkebeholderen er ikke indsat korrekt. Indsæt mælkebeholderen i bund (fig. 19). Vandkredsløbet er tomt. Tryk OK og lad vandet løbe ud fra hanen (D5), indtil udledningen er regelmæssig. FEJLFINDING Herunder nævnes nogle mulige funktionsfejl. Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal der rettes henvendelse til et servicecenter. PROBLEM MULIG ÅRSAG AFHJÆLPNING Kaffen er ikke varm. Kopperne er ikke blevet forvarmede. Opvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (bemærk: man kan bruge varmtvandsfunktionen). Kaffen er tynd eller for lidt cremet. Infusionsenheden er afkølet, fordi der er gået 2/3 minutter siden sidste brygning. Kaffetemperaturen er lavt sat. Kaffen er malet for groft. Kaffen er ikke egnet. 124 Opvarm infusionsenheden med en skylning, inden der laves kaffe, ved at trykke på knappen. Indstil den høje kaffetemperatur gennem menuen. Drej justeringsknappen et hak mod nummer 1 mod urets retning, mens kaffekværnen er i gang (fig. 10). Fortsæt med et hak ad gangen til en tilfredsstillende tilberedning opnås. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet "justering af kaffekværnen", side 115). Anvend kaffe til espressomaskine.

17 Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud. Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge kaffestudser. Der kommer ikke mælk ud af mælkestudsen Mælken har store bobler eller kommer ud i sprøjt fra udledningsrøret eller er for lidt opskummet Kaffen er malet for fint. Hanerne er tilstoppede. Mælkebeholderens låg er snavset Mælken er ikke tilstrækkelig kold eller det er ikke letmælk. Drejeknappen til justering af skum er forkert indstillet. Mælkebeholderens låg eller knappen til justering af skum er snavsede Varmtvands-/dampdysen er snavset Drej justeringsknappen et hak mod nummer 7 i urets retning, mens kaffekværnen er i gang (fig. 10). Fortsæt med et hak ad gangen til en tilfredsstillende tilberedning opnås. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet justering af kaffekværnen, side 115). Rengør hanerne med en tandstikker (fig. 27B). Rengør omhyggeligt låget, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af mælkebeholderen". Anvend køleskabskold (cirka 5 C) skummetmælk eller letmælk. Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket, kan der prøves med et andet mærke mælk. Justér i henhold til anvisningerne i afsnittet "tilberedning af drikke med mælk". Rengør omhyggeligt låget og knappen på mælkebeholderen, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af mælkebeholderen". Rengør dysen, som beskrevet i afsnittet "Rengøring af varmtvands-/dampdysen". Maskinen tænder ikke Stikket er ikke indsat i stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten. Hovedafbryderen (A8) er ikke tændt. Tryk hovedafbryderen i position I (fig. 1). Infusionsenheden kan ikke tages ud Slukningen af maskinen er ikke blevet udført korrekt Sluk ved at trykke på knappen (s. 112). 125

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...113 Symboler der anvendes i brugsanvisningen...113 Bogstaver i parentes...113 Problemer og reparationer...113 SIKKERHED...113 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...113

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...111 SIKKERHED... 111 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...111

Læs mere

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... RESUMÉ INDLEDNING... 119 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...119 Bogstaver i parentes...119 Problemer og reparationer...119 SIKKERHED... 119 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...119 TILSIGTET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED... 92 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

CQUBE ME12 BRUGERMANUAL UM_DA. Part No.: 1764066_01

CQUBE ME12 BRUGERMANUAL UM_DA. Part No.: 1764066_01 UM_DA Part No.: 1764066_01 CQUBE ME12 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 OVERSIGT OVER KOMPONENTER...

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C Kortfattet vejledning FB 7100 B2C 08.02 1 75531700 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Kaffebønnebeholder Skydelukke (bønnelukke)

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...127 Tegnsymboler der er anvendt i disse vejledninger...127 Bogstaver i parentes...127 Problemer og reparationer...127 SIKKERHED...127 Grundlæggende sikkerhedsadvarsler...127

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING INStrUctIoNS for USE mit indbygget and Montageanweisungen installation installation INStrUctIoNS for USE and installation DA DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE EN FR

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger

Bemærkninger. QR-kode. 1 Bemærkninger Bemærkninger Sådan modtager du den komplette manual I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for anvendelsen af For at modtage den komplette manual med beskrivelser af alle funktionaliteterne

Læs mere

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

registrere Deres produkt og modtage en bedre service:

registrere Deres produkt og modtage en bedre service: FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere funktioner, som

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

KKK KKE DA Brugsanvisning Automatisk kaffemaskine USER MANUAL

KKK KKE DA Brugsanvisning Automatisk kaffemaskine USER MANUAL KKK884500 KKE884500 Brugsanvisning Automatisk kaffemaskine USER MANUAL FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

ESPRESSERIA AUTOMATIC

ESPRESSERIA AUTOMATIC ESPRESSERIA AUTOMATIC Udelukkende til husholdningsmæssigt brug Garantien dækker ikke espresso-maskiner, som ikke virker, eller som virker dårligt på grund af manglende rengøring, afkalkning eller fordi

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING

TUCKER. Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING TUCKER Tucker elektrisk grill MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING GENNEMLÆS DEN MEDFØLGENDE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT, OGSÅ SELV OM DU MENER, AT DU KENDER DEN ELEKTRISKE GRILL OG VED, HVORDAN DEN SKAL BRUGES.

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere