Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 95"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING Symboler anvendt i denne vejledning Bogstaver i parentes Problemer og reparationer Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler Anvendelse til formålet med apparatet Brugervejledning Beskrivelse Beskrivelse af apparatet Beskrivelse af kontrolpanelet INDEN APPARATET TAGES I BRUG Kontrol af apparatet Installation af apparatet Tilslutning af apparatet Første gang apparatet tages i brug APPARATET TÆNDES APPARATET SLUKKES MENUINDSTILLINGER Afkalkning Sprogindstilling Energibesparelse Kopvarmerbakke Indstilling af uret Automatisk start Automatisk slukning (Stand by) Kaffens temperatur Fabriksværdier (reset) TILBEREDELSE AF KAFFE Valg af kaffens smag Valg af kaffemængde pr. kop Personlig indstilling af kaffemængde til min espressokaffe.100 Indstilling af kaffemængde til min kaffe long Regulering af kaffekværnen Gode råd for at få en varmere kaffe Tilberedelse af kaffe med kaffebønner Tilberedelse af long kaffe med kaffebønner Tilberedelse af espresso eller long kaffe med formalet kaffe. 101 TILBEREDELSE AF OPSKUMMET MÆLK (TIL CAPPUCCINOEN) OG AF VARMT MÆLK (HOT MILK) Tilberedelse af varm mælk (HOT MILK) Rengøring af cappuccinoadapter efter brug TILBEREDELSE AF VARMT VAND Tilberedelse RENGØRING Rengøring af apparatet Rengøring af kaffegrumsbeholderen Rengøring af dråbeopsamlingsbakken Rengøring af maskinens indre dele Rengøring af vanddunken Rengøring af kaffeudløbsrørenes mundinger Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe Rengøring af infusionsenheden AFKALKNING PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED Måling af vandets hårdhed Indstilling af vandets hårdhed TEKNISKE DATA BORTSKAFFELSE MEDDELELSER DER VISES FREM PÅ DISPLAYET fejlløsning

2 INDLEDNING Tak for at have valgt den automatiske kaffe- og cappuccino maskine ESAM Vi ønsker Dem god fornøjelse med Deres ny apparat. Brug et par minutter til at læse denne brugervejledning. De vil således undgå at komme ud for faresituationer og at beskadige maskinen. Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til kvæstelser eller skade på apparatet. Fare for at blive skoldet! Hvis denne advarsel ikke følges kan den blive eller er allerede årsag til man bliver skoldet eller forbrændt. Bemærk : Dette symbol gør opmærksom på vigtige råd og oplysninger til brugeren. Bogstaver i parentes Bogstaver i parentes svarer til tegnforklaringen der står i Beskrivelse af apparatet (side 3). Problemer og reparationer Hvis der opstår problemer, prøv først at løse dem ved at følge advarslerne der står i paragrafferne Meddelelser på displayet på side 106 og Løsning af problemer på side 107. Hvis disse oplysninger ikke er tilstrækkelige, eller der kræves yderligere oplysninger, tilrådes det at ringe til kundeservicen på det nummer, der står på det medfølgende blad med Kundeservice. Hvis Deres land ikke er blandt dem, der står på bladet, ring til det telefonnummer, der er angivet i garantien. Angående eventuelle reparationer, henvend Dem udelukkende til De Longhis Tekniske Assistance. Adresserne står på garantibeviset, der følger med maskinen. Sikkerhed Fundamentale sikkerhedsadvarsler Fare! Idet apparatet går på elektrisk strøm, kan det ikke udelukkes, at det kan give elektriske stød. Overhold derfor følgende sikkerhedsadvarsler: Rør aldrig apparatet med våde hænder eller fødder. Rør aldrig stikket med våde hænder. Kontroller at stikket altid er let tilgængeligt, fordi kun hvis det er det, kan man tage stikket ud, hvis det bliver nødvendigt. Hvis De vil trække stikket ud af kontakten, skal man tage fat direkte om stikket. Træk aldrig i ledningen, fordi den kan gå i stykker. For at slå apparatet helt fra, tryk hovedafbryderen, der sidder på bagsiden af apparatet, i pos. 0 (fig. 6). Hvis der opstår beskadigelser til apparatet, prøv aldrig at reparere dem. Sluk for apparatet, tag stikket ud af kontakten og henvend Dem til De Longhis Tekniske Assistance. Hvis der er skader på stikket eller el-ledningen, lad dem udelukkende blive udskiftet af De Longhis Tekniske Assistance, for at undgå enhver form for risiko. Opbevar emballagematerialet (plastikposer, ekspanderet polystyren) udenfor børns rækkevidde. Man bør ikke tillade mennesker (og heller ikke børn) med nedsatte psykiske eller fysiske evner eller nedsatte sanse evner, eller med utilstrækkelig erfaring og kendskab, at betjene dette apparat med mindre de er under passende opsyn, og der er blevet givet passende vejledninger af en der er ansvarlig for deres sikkerhed. Overvåg børn, og kontroller at de ikke leger med apparatet. Fare : fare for at blive skoldet! Dette apparat fremstiller varmt vand, og når det er i funktion, kan der dannes vanddamp. De skal passe på ikke at komme i kontakt med vandsprøjt eller varm damp. DA 95

3 Anvendelse til formålet med apparatet Dette apparat er lavet til brygning af kaffe og til at opvarme drikke. En hvilken som helst anden anvendelse anses for ukorrekt. Dette apparat er ikke egnet til kommercielt brug. Fabrikanten svarer ikke for skader, der skyldes ukorrekt anvendelse af apparatet. Dette apparat er udelukkende beregnet til brug i hjemmet. Det er ikke beregnet til at blive anvendt i: rum der bruges som køkken for personale i butikker, på kontorer eller i andre arbejdsmiljøer bondegårdsferie hoteller, moteller og andre indkvarteringsstrukturer udlejede værelser Brugervejledning Læs omhyggeligt følgende vejledning inden apparatet tages i brug. - Hvis disse vejledninger ikke overholdes, kan det forårsage kvæstelser og beskadigelser af apparatet. Fabrikanten svarer ikke for skader, der skyldes manglende overholdelse af denne brugervejledning. Opbevar omhyggeligt disse vejledninger. Hvis apparatet overtages af andre, skal også disse vejledninger overdrages til den nye ejer. 96 Beskrivelse Beskrivelse af apparatet (side 3 - A ) A1. Drejeknap til regulering af malingsgrad A2. Hovedafbryder A3. Bønnebeholder A4. Låg til bønnebeholderen A5. Låg til tragten og til måleskeen A6. Måleskesæde A7. Kopholderbakke A8. Tragt til påfyldning af formalet kaffe A9. Dampudløbsrør A10. Cappuccinoadapter (kan trakkes ud) A11. Valgring cappuccino/hot milk A12. Dampdyse (kan trakkes ud) A13. Vanddunk A14. Forsyningskabel A15. Kopholderbakke A16. Dråbeopsamlingsbakke A17. Betjeningslåge A18. Kaffegrumsbeholder A19. Kaffeudløbsrør (kan reguleres i højden) A20. Kaffeleder A21. Infusionsenhed A22. Kontrolpanel Beskrivelse af kontrolpanelet (side 3 - B ) Nogle af tasterne på panelet har dobbelt funktion: dette angives med parentes inde i beskrivelsen. B1. Display: leder brugeren i anvendelsen af apparatet B2. Knap til dampbetjening/ varmt vand B3. Tast : for at brygge 2 kopper kaffe (Når man kommer ind i programmeringsmenuen: drej for at vælge den ønskede funktion). B4. Tast : for at brygge 1 kop kaffe (Når man kommer ind i MENUEN: tast OK, skal man trykke for at bekræfte det man har valgt). B5. Tast MENU: for at gå ind i programmeringsmenuen B6. Tast : for at tænde eller slukke maskinen (standby). B7. Tast : for at vælge funktion damp. B8. Tast LONG: for at brygge 1 kop LONG kaffe. B9. Tast : valg af kaffemængde (Når man kommer ind i programmeringsmenuen: for ændre menuens funktioner og parametre) B10. Tast : valg af kaffesmag (Når man kommer ind i programmeringsmenuen, ESC : for at komme ud af den valgte funktion). B11. Tast : for at foretage en skylning. B12. Tast : for at tilberede en kop kaffe med formalet kaffe.

4 INDEN APPARATET TAGES I BRUG Kontrol af apparatet Efter at have fjernet emballagen, skal man sikre sig at apparatet er intakt og at alle ekstradelene er med. Benyt ikke apparatet hvis der er synlige beskadigelser. Henvend dem til De Longhis Tekniske Assistance. Installation af apparatet Når De installerer apparatet, skal følgende sikkerhedsforskrifter overholdes: Apparatet udsender varme i rummet omkring det. Efter at have anbragt apparatet på arbejdsplanen, skal man kontrollere, at der er frit rum tilbage på mindst 3 cm mellem apparatets overflader, det der er på siderne og bag apparatet, og et frit rum på mindst 15 cm over kaffemaskinen. Hvis der skulle komme vand ind i apparatet, kan dette beskadige apparatet. Anbring ikke apparatet i nærheden af vandhaner eller køkkenvaske. Apparatet kan blive beskadiget, hvis vandet i det fryser til. Installer ikke apparatet i et miljø, hvor temperaturen kan komme ned under frysepunktet. Anbring den elektriske forsyningsledning således, at den ikke bliver beskadiget af skarpe hjørner eller i kontakt med varme overflader (f.eks. elektriske plader). Tilslutning af apparatet Kontroller at elforsyningens spænding svarer til den, der er angivet på apparatets typeskilt på bunden af apparatet. Apparatet må kun forbindes til en korrekt monteret stikkontakt, med en kapacitet på mindst 10A og en velfungerende jordforbindelse. Hvis stikket og kontakten ikke passer sammen, få udskiftet stikket med et andet, der er af passende type, af faglært personale. Første gang apparatet tages i brug Bemærk : Maskinen er blevet kontrolleret på fabrikken med kaffe i, så det er helt normalt, at der er spor af kaffe i kværnen. Det garanteres under alle omstændigheder, at maskinen er ny. Det tilrådes at foretage personlige indstillinger m.h.t. vandets hårdhed med det samme, ved at følge den procedure, der er beskrevet i paragraf Programmering af vandets hårdhed (side 105) Tilslut apparatet til elnettet og tryk hovedafbryderen bag på apparatet i pos. I (fig. 1). Det er nødvendigt at vælge det ønskede sprog (sprogene skifter hver 3 sekunder): 2. når sproget dansk vises frem, tryk i nogle sekunder på tast OK (fig.2), indtil der på displayet kommer til at stå: DANSK INSTALLERET. Fortsæt derefter ved at følge de angivne vejledninger på selve displayet: 3. FYLD VANDDUNK : træk vanddunken ud, fyld den med frisk vand indtil stregen MAX, og sæt derefter dunken i igen (fig. 3). 4. Drej cappuccinoadapteren udad og stil en beholder (fig.4), der kan rumme mindst 100 ml under dysen. 5. På displayet kommer der til at stå DREJ DAMPBETJENING- SKNAPPEN Når dampbetjeningsknappen står i position I (fig. 4) viser displayet Varmt vand Tryk OK : 6. Tryk på ikon OK (fig.2). på displayet kommer der til at stå VENT VENLIGST, medens varmt vandet starter at løbe ud af apparatet. Maskinen starter første startprocedure, og viser meddelelsen SLUKKER VENT VENLIGST og apparatet slukkes. Nu er maskinen klar til normal anvendelse. Første gang apparatet benyttes, er det nødvendigt at tilberede 4-5 kopper kaffe eller 4-5 kopper cappuccino inden maskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat. APPARATET TÆNDES Inden De tænder apparatet, skal de sikre Dem at hovedafbryderen, der sidder på bagsiden af apparatet, står i pos. I (fig. 1). Hver gang apparatet tændes, udfører det automatisk en foropvarmnings - og skyllecyklus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, efter at denne cyklus er færdig. Fare for at blive skoldet!! Under skylningen, kommer der lidt varmt vand ud af mundingerne på kaffeudløbsrøret; det bliver samlet op i dråbeopsamlingsbakken nedenunder. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. For at tænde apparatet, tryk på tast (fig. 5): på displayet kommer der til at stå VARMER OP VENT VEN- LIGST. Når opvarmningen er færdig, viser apparatet en anden meddelelse: SKYLLER ; på denne måde begynder apparatet udover at varme kedlen op, at lade varmt vand løbe rundt i de indvendige rør så de også bliver varmet op. DA

5 Når displayet viser meddelelsen vedrørende kaffesmag og kaffemængde, har apparatet fundet den rigtige temperatur. APPARATET SLUKKES Hver gang apparatet slukkes, foretager det en automatisk skylning, der ikke kan afbrydes. For at undgå beskadigelser på apparatet, tryk altid tast (fig. 5) for at slukke maskinen. Fare for at blive skoldet! Under skylningen, kommer der lidt varmt vand ud af mundingerne på kaffeudløbsrøret. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. For at slukke apparatet, tryk på tast udfører skylningen og derefter slukkes. (fig. 5). Apparatet Hvis apparatet ikke benyttes i længere perioder, tryk også hovedafbryderen i position 0 (fig. 6). Tryk aldrig hovedafbryderen i pos. 0 når apparatet er tændt. MENUINDSTILLINGER Man kommer ind i programmeringsmenuen ved at trykke på tast MENU; de indstillinger der kan vælges fra menuen er: Afkalkning, Sprogindstilling, Energibesparelse, Kopvarmerbakke, Indstilling af uret, Automatisk start, Automatisk slukning, Kaffens temperatur, Vandets hårdhed, Alarm, Statistik, Fabriksværdier. Afkalkning Angående vejledninger til afkalkning, henvises der til side 104. Sprogindstilling Hvis man ønsker at ændre sproget på displayet, skal man gå frem som følgende: 1. Tryk på tast MENU for at komme ind i programmeringsmenuen; Vælg sprog ; 3. Tryk på tast OK; 4. Tryk på tast eller indtil displayet viser det ønskede sprog; 5. Tryk på tast OK for at bekræfte; 6. Tryk på tast ESC for at gå ud af programmeringsmenuen. Energibesparelse Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere funktionsmåde energibesparelse. Når denne funktionsmåde er aktiveret, garanteres minimum energiforbrug, i overensstemmelse med de pågældende europæiske normer. For at aktivere 98 eller deaktivere denne funktionsmåde, gå frem som følgende: 1. Tryk på tast MENU for at komme ind i programmeringsmenuen; 2. Tryk på tast eller Energibesparelse ; 3. Tryk på tast OK: displayet viser meddelelsen Deaktiver? (eller Aktiver? hvis funktionen er deaktiveret); 4. Tryk på tast OK for at aktivere eller deaktivere denne funktionsmåde, eller tryk flere gange på ESC for at gå ud af programmeringsmenuen. Når funktionen er aktiveret, efter cirka 1 minut, vil displayet vise meddelelsen Energibesparelse. Når maskinen er i funktionsmåde Energibesparelse kan det være at den har brug for at par sekunders ventetid, inden tilberedelsen af drikken: ventetiden angives af meddelelsen Tilbereder. Kopvarmerbakke Med denne funktion er det muligt at aktivere eller deaktivere kopvarmerbakken. Gå frem som følgende: 1. Tryk på tast MENU for at komme ind i programmeringsmenuen; Kopvarmerbakke : 3. Tryk på tast OK; på displayet kommer der til at stå: Aktiver? (eller Deaktiver hvis funktionen er aktiveret); 4. Tryk på ikon OK for at aktivere eller deaktivere denne funktion, og på ikon ESC for at komme ud af programmeringsmenuen. Kopperne varmes for at undgå at kaffen taber varmen. Indstilling af uret Hvis man ønsker at justere tiden på displayet, skal man gå frem som følgende: 1. Tryk på tast MENU for at komme ind i programmeringsmenuen; Sæt ur : 3. Tryk på tast OK: på displayet starter timerne at blinke; 4. Tryk på tast eller for at indstille timerne. 5. Tryk på tast ok pfor at bekræfte; på displayet starter minutterne at blinke; 6. Tryk på tast eller for at indstille minutterne. 7. Tryk på tast ok for at bekræfte. 8. Tryk derefter på ikon ESC for at komme ud af programmeringsmenuen. Tiden visas på displayen när enheten är i vänteläge eller att spara energi: Om tiden inte justeras, visar displayen 0:00 blinkar.

6 Automatisk start Det er muligt at indstille den automatiske start, så apparatet er klart til brug på den ønskede tid (for eksempel om morgen) for at kunne lave kaffen med det samme. Til aktiveringen af denne funktion, er det nødvendigt at indstille uret korrekt. For at aktivere den automatiske start, gå frem som følgende: 1. Tryk på tast MENU for at komme ind i programmeringsmenuen; Automatisk start deaktiveret : 3. Tryk på tast OK: på displayet kommer til at stå Aktiver? ; 4. Tryk på tast OK: på displayet starter timerne at blinke; 5. Tryk på tast eller for at vælge timen. 6. Tryk på tast ok for at bekræfte: på displayet starter minutterne at blinke; 7. Tryk på tast eller for at indstille minutterne. 8. Tryk på tast ok for at bekræfte: på displayet vises symbolet under funktion Automatisk start aktiveret. 9. Tryk derefter på ikon ESC for at komme ud af programmeringsmenuen: displayet viser symbolet ved siden af uret, for at vise at den automatiske start er programmeret. For at deaktivere denne funktion: 1. Tryk på tast MENU for at komme ind i programmeringsmenuen; Automatisk start aktiveret : 3. Tryk på tast OK: på displayet vises meddelelsen Deaktiver? ; 4. Tryk på tast ok for at bekræfte. 5. Tryk derefter på ikon ESC for at komme ud af programmeringsmenuen: på displayet vises symbol ikke længere. Automatisk slukning (Stand by) Maskinen er forindstillet til at slukke af sig selv efter 2 timer, hvor den ikke er blevet brugt. Man kan ændre dette tidsinterval og indstille således, at apparatet slukkes efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timer. For at genindstille den automatiske slukning, skal man gå frem som følgende: 1. Tryk på tast MENU for at komme ind i programmeringsmenuen; Automatisk slukning : 3. Tryk på tast OK; 4. Tryk på tast eller indtil displayet viser den ønskede driftsvarighed (15 eller 30 minutter, 1, 2, eller 3 timer); Tryk på tast OK for at bekræfte; 6. Tryk derefter på tast ESC for at komme ud af menuen. Nu er den automatiske slukning omprogrammeret. Kaffens temperatur Hvis man ønsker at ændre temperaturen på vandet, som kaffen kommer ud ved (lav, middel, høj), gå frem på følgende måde: 1. Tryk på tast MENU for at komme ind i programmeringsmenuen; Kaffens temperatur ; 3. Tryk på tast OK; 4. Tryk på tast eller indtil displayet viser den ønskede temperatur (l = lav; llll = høj); 5. Tryk på tast OK for at bekræfte; 6. Tryk derefter på ikon ESC for at komme ud af menuen. Indstilling af vandets hardhed Angående vejledninger til indstilling af vandets hårdhed, henvises der til side 17. Funktion statistik Med denne funktion vises maskinens statistiske data. For at vise dem, gå frem på følgende måde: 1. Tryk på tast MENU for at komme ind i programmeringsmenuen; Statistik ; 3. Tryk på tast ok; 4. Premendo il tast eller, er det muligt at kontrollere: - hvor mange kopper kaffe, der er løbet ud; - hvor mange afkalkninger, man har foretaget; - hvor mange liter vand, der er det blevet brugt i det hele; 5. Tryk derefter 2 gange på tast ESC for at komme ud af programmeringsmenuen. Fabriksværdier (reset) Med denne funktion genindstilles alle indstillingerne i menuen og alle mængdeprogrammeringerne, ved at gå tilbage til fabriksværdierne (undtagen sproget, der resterer det der er indstillet). 1. Tryk på tast MENU for at komme ind i programmeringsmenuen; Fabriksværdier ; 3. Tryk på tast ok; 4. Displayet viser meddelelsen Bekræft? 5. Tryk på tast OK for at bekræfte og gå ud. DA

7 TILBEREDELSE AF KAFFE Det kan være at maskinen har brug for at par sekunders ventetid inden udløb af den første kaffe, når den er i energibesparelsesmåde. Valg af kaffens smag Maskinen er forindstillet på fabrikken til at give kaffe med normal smag. Man kan vælge en af disse smag: Ekstra let smag Let smag Normal smag Stærk smag Ekstra stærk smag For at ændre smag, tryk flere gange på tast (fig. 7) indtil den ønskede smag kommer frem på displayet. Valg af kaffemængde pr. kop Maskinen er forindstillet på fabrikken til at give en normal kaffe. For at vælge kaffemængden, tryk flere gange på tast : (fig. 8) indtil meddelelsen der svarer til den ønskede kaffemængde kommer frem på displayet: Svarende kaffetype MIN KAFFE espresso (ml) program. fra 20 til 180 CAFFÈ LONG (ml) program. fra 20 til 250 STÆRK KAFFE NORMAL LONG EKSTRA LONG Personlig indstilling af kaffemængde til min espressokaffe Maskinen er forindstillet på fabrikken til at give cirka 30 ml af min espressokaffe. Hvis man ønsker at ændre dette valg, gå frem på følgende måde: 1. Stil en kop under mundinger på kaffeudløbsrøret (fig. 10). 2. Tryk flere gange på tast (fig. 8) indtil meddelelsen MIN KAFFE kommer frem på displayet. 3. Hold tast (fig. 2) nede indtil meddelelsen Indstil kaffemængde kommer frem på displayet; slip derefter tasten: maskinen begynder at lade kaffen løbe ud; 4. Så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, tryk igen 100 på tasten. Nu er mængden programmeret ifølge den nye indstilling. Indstilling af kaffemængde til min kaffe long Maskinen er forindstillet på fabrikken til at give cirka 100 ml af min kaffe LONG. Hvis man ønsker at ændre dette valg, gå frem på følgende måde: 1. Stil en kop under mundinger på kaffeudløbsrøret (fig. 16). 2. Tryk flere gange på tast (fig. 8) indtil meddelelsen MIN KAFFE kommer frem på displayet. 3. Hold tast LONG (fig. 9) nede indtil meddelelsen Indstil kaffemængde kommer frem på displayet; slip derefter tasten: maskinen begynder at lade kaffen løbe ud og tast LONG blinker; 4. Så snart kaffen i koppen når det ønskede niveau, tryk igen på tast LONG. Nu er mængden programmeret ifølge den nye indstilling. Regulering af kaffekværnen Kaffekværnen må ikke reguleres, i hvert fald ikke i begyndelsen, fordi den er allerede blevet forindstillet på fabrikken, sådan at kaffen løber korrekt ud. Men hvis, efter at man har lavet de første kopper kaffe, løber kaffen ud for hurtigt eller for langsomt (i dråber), skal man foretage en ændring med drejeknappen til regulering af malingsgraden (fig. 11). Drejeknappen til regulering må kun drejes, når kaffekværnen er i funktion. For at opnå at kaffen ikke løber ud i dråber, drej med uret hen mod 7 tallet (= groft malet kaffe) ikke mere end et hak ad gangen. For at opnå at kaffen løber fyldigere ud og for at få cremen til at se bedre ud, drej et hak mod uret hen mod 1 tallet (=fin malet kaffe) ikke mere end et hak ad gangen. Virkningen af denne korrektion ses først efter at der er lavet mindst 2 kopper kaffe. Hvis kaffen stadig løber for hurtigt eller for langsomt ud, er det nødvendigt at gentage ændringen og dreje knappen et hak til. Gode råd for at få en varmere kaffe For at få en varmere kaffe, tilrådes følgende: foretag en skylning, inden kaffen løber ud: tryk på tast for at vælge funktion Skylning : der løber varmt vand ud af kaffeudløbsrøret, og det varmer hele maskinens indvendige kredsløb op og gør, at kaffen kommer

8 varmere ud; hvis funktionsmåden Kopvarmning er aktiv, stil kopperne på kopvarmeren indtil de bliver varme; varm kopperne med varmt vand (brug funktion varmt vand); vælg høj kaffetemperatur i menuen (llll). Tilberedelse af kaffe med kaffebønner Brug aldrig karamelliserede eller kandiserede kaffebønner fordi de risikerer at klistre sig fast i kaffekværnen og gøre den ubrugelig. 1. Kom kaffebønnerne i beholderen til dem (fig. 12). 2. Under kaffeudløbsrørets mundinger stilles: - 1 kop, hvis man ønsker 1 kop kaffe (fig. 10); - 2 kopper, hvis man ønsker 2 kopper kaffe (fig. 13). 3. Sænk kaffeudløbsrøret således at det kommer så nær ved koppen som muligt: således får man en bedre creme (fig. 14). 4. Tryk på den tast, der svarer til det ønskede antal kopper (1 kop eller 2 kopper ) (fig. 2 og 15). 5. Tilberedelsen starter og på displayet vises den ønskede kaffestyrke samt kaffesmag, og en progressionsbarre, der fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem. Når tilberedelsen er færdig, er apparatet klart til at bruges igen. Mens maskinen er i gang med at tilberede kaffen, kan udløbet standses når som helst, ved at man trykker en af tasterne til udløb ( o ). Hvis man vil have en større mængde kaffe i koppen efter at kaffen er udløbet, skal man bare (inden der er gået 3 sekunder) holde en af tasterne til udløb af kaffe nede ( o ). Når tilberedelsen er færdig, er apparatet klart til at bruges igen. Hvis kaffen løber ud i dråber eller ikke er ret fyldig, med for lidt creme, eller for kold, læs rådene i kapitlet Løsning af problemerne (side 20). Når maskinen er i brug, kan nogle meddelelser vises frem på displayet; deres betydning forklares i paragraf Meddelelser der vises frem på displayet (side 19). Tilberedelse af long kaffe med kaffebønner Attivando questa funzione, si ottiene un caffè lungo simile a quello americano. Brug aldrig karamelliserede eller kandiserede kaffebønner fordi de risikerer at klistre sig fast i kaffekværnen og gøre den ubrugelig. 1. Kom kaffebønnerne i beholderen til dem (fig. 12). 2. Reguler udløbsrøret, med hensyn til den kop man bruger. Stil koppen ti den amerikanske kaffe under udløbsrørets mundinger (fig.16); 3. Tryk på tast LONG (fig. 9): tilberedelsen starter og på displayet vises en progressionsbarre, der fyldes op medens kaffen brygges. Når tilberedelsen er færdig, er apparatet klart til at bruges igen. Medens maskinen er ved at tilberede kaffen, kan udløbet standses når som helst, ved at trykke på tast LONG. Det er kun muligt at brygge en kop long kaffe ad gangen. For brygninger større end 125 ml, udfører apparatet automatisk en ny maling, under selve brygningen. Tilberedelse af espresso eller long kaffe med formalet kaffe Kom aldrig formalet kaffe i maskinen, hvis maskinen er slukket, for at undgå at kaffen spreder sig inde i maskinen, og snavser maskinen til. Hvis dette sker, kan maskinen beskadiges. Fyld aldrig mere end 1 strøget måleske i, ellers risikerer man at maskinen snavses til indvendigt, eller at tragten bliver stoppet til. Hvis man bruger formalet kaffe, kan man kun tilberede en kop kaffe ad gangen. 1. Tryk på tast : displayet viser den blinkende meddelelse Formalet. 2. Kontroller at tragten ikke er tilstoppet, og kom en strøget måleske formalet kaffe i tragten (fig. 17). 3. Stil en kop under kaffeudløbsrørets mundinger. DA 101

9 4. Hvis man ønsker en espresso kaffe, tryk på tasten til brygning af 1 kop (fig. 2). Hvis man ønsker en long kaffe, tryk på tasten LONG (fig. 9). 5. Tilberedelsen starter og på displayet vises den valgte mængde og en progressionsbarre, der fyldes op medens kaffen brygges. Når tilberedelsen er færdig, er apparatet klart til at bruges igen. TILBEREDELSE AF OPSKUMMET MÆLK (TIL CAPPUCCINOEN) OG AF VARMT MÆLK (HOT MILK) Når maskinen er i Energibesparelse kan det være at den har brug for at par sekunders ventetid, inden den tilbereder den ønskede drikke. Ventetiden angives af meddelelsen Fare for at blive skoldet! Under dise tilberedninger, pas på ikke at blive skoldet. 1. Til en cappuccino, tilbered kaffen i en stor kop; 2. Fyld en beholder med cirka 100 gram mælk til hver cappuccino du vil lave. Når du vælger beholderen, husk på at mælkens volumen forøges 2 eller 3 gange; For at få en mere fyldig og homogen creme, skal man bruge minimælk eller letmælk ved køleskabstemperatur (cirka 5 C). For at undgå at få mælken med for lidt skum, eller med store bobler, skal man altid rengøre mælkebeholderens låg og varmtvand dysen, som beskrevet i paragraf Rengøring af cappuccinoadapteren efter brug. 3. Kontroller at cappuccinoadapterens ring står i positin CAPPUCCINO (Fig. 18). 4. Tryk på tast : på displayet kommer der til at stå Opvarmer Vent venligst og efter et par sekunder, DREJ DAMPBETJENINGSKNAPPEN ; 5. Drej cappuccinoadapter udad, sænk den ned i mælkebeholderen (fig. 19), men pas på aldrig at sænke den sorte topring; 6. Drej dampbetjeningen i pos. I(fig. 4). Der vil komme damp ud af cappuccinoadapteren, som giver mælken en skummende udseende og forstørrer dens volumen; 7. For at få et tykkere skum, drej beholderen ved samtidig at bevæge den forsigtigt op og ned. (Det anbefales ikke at bruge damp til mere end 3 minutter af gangen); 8. Når du har fået det skum, du ønsker, afbryd dampen ved at stille dampbetjeningsknappen igen i position 0. Fare for at blive skoldet! Drej altid dampbetjeningsknappen i position 0, inden du tager beholderen med den opskummede mælk ud, for at undgå at blive skoldet med sprøjter fra den kogende mælk. 9. Tilsæt den opskummede mælk til den kop kaffe du havde forberedt i forvejen. Cappuccinoen er klar: kom sukker i efter behag og, hvis du synes, drys lidt kakaopulver på skummet. Tilberedelse af varm mælk (HOT MILK) For at tilberede varm mælk uden skum, skal du følge beskrivelsen i forrige paragraf, og pas på at topringen på cappuccinoadapteren vender opad, i funktion HOT MILK ( Varm mælk ). Rengøring af cappuccinoadapter efter brug Gør altid cappuccinoadapteren ren efter brug, for at undgå at mælkerester kommer til at sidde fast i den eller at den tilstoppes. Pas pa! Fare for at blive skoldet! Under rengøring kommer der noget varmt vand ud af cappuccinoadapteren. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. 1. Lad lidt vand løbe ud i nogle sekunder, ved at dreje dampbetjeningsknappen i position I. Derefter stil dampbetjeningsknappen tilbage i position 0, for at stoppe varmt vand udløbet. 2. Vent nogle minutter, indtil cappuccinoadapteren køles ned: derefter hold med den ene hånd cappuccinoadaterens greb og med den anden drej cappuccinoadapteren mod uret (fig. 20) og fjern den, ved at trække den nedad. 3. Skub topringen opad (fig. 21). 4. Vask alle cappuccinoadapterens dele omhyggeligt med lunkent vand. 5. Kontroller af hullerne vist med pilen i fig. 22 ikke er tilstoppet. Hvis nødvendigt, rens dem med en nål. 6. Sæt den indvendige del på plads igen ved at skubbe den omhyggeligt på det drejbare rør, derefter sæt dampdysen på igen, ved at dreje den mod uret, indtil den sidder fast. TILBEREDELSE AF VARMT VAND Hvis funktionsmåden Energy Saving ( Energibesparelse ) er aktiv, kan der gå nogle sekunder inden det varme vand begynder at løbe ud, der angives af meddelelsen Tilbereder. Tilberedelse Pas pa! Fare for at blive skoldet! Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når der løber varmt vand 102

10 ud af det. Varmtvanddysen bliver varm under vandets udløb, og skal derfor gribes kun ved grebet. 1. Stil en beholder under varmtvanddysen (så tæt som muligt, for at undgå sprøjter) (fig. 4). 2. Drej dampbetjeningsknappen i position I (fig. 4): displayet viser Varmt vand og starter udløbet. 3. Afbryd ved at stille dampbetjeningsknappen i position 0. Når du trækker dråbeopsamlingsbakken ud, skal du altid tømme beholderen til kaffegrums, selv om den ikke er fyldt op. Hvis du ikke foretager denne operation, kan det ske, når du brygger de næste kopper kaffe, at beholderen til kaffegrums fyldes for meget op og at maskinen tilstoppes. Rengøring af dråbeopsamlingsbakken RENGØRING Brug aldrig opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller alkohol til rengøring af apparatet. Med De Longhi superautomatiske apparater, er det ikke nødvendigt at bruge kemiske tilsætningsstoffer til rengøring af apparatet. Du må ikke vaske apparatets dele i opvaskemaskinen. Anvend ikke metalredskaber til at fjerne kaffesamlinger eller kaffeaflejringerne, fordi de kan ridse maskinens metal- eller plastikoverfladerne. Rengøring af apparatet Følgende dele af apparatet kæver regelmæssig rengøring: - beholderen til kaffegrums (A18), - dråbeopsamlingsbakken (A16), - maskinens indre dele, man kan komme ind til, ved at åbne betjeningslågen (A19), - vanddunken (A13), - kaffeudløbsrørenes mundinger (A20) og varmtvand dysen (A11), - tragten til påfyldning af formalet kaffe (A8), - infusionsenheden (A12) Rengøring af kaffegrumsbeholderen Når der på displayet kommer til at stå TØM KAFFEGRUMSBE- HOLDER!, er det nødvendigt at tømme den og gøre den ren. Så længe du ikke rengør beholderen til kaffegrums, vises ikke foregående meddelelse og maskinen kan ikke brygge kaffe. Apparatet meddeler at man skal tømme kaffegrumsbeholderen, selv om den ikke er fyldt op, hvis der er gået 72 timer fra den sidste brygning (for at maskinen kan tælle 72 timer korrekt, må den aldrig slukkes med hovedafbryderen i pos. 0). For at foretage rengøringen (når maskinen er tændt): Åbn betjeningslågen på forsiden (fig. 23), derefter træk dråbeopsamlingsbakken ud (fig. 24), tøm den og gør den ren. Tøm beholderen til kaffegrums og rengør den omhyggeligt; sørg for at fjerne alle de rester, der kan sidde på bunden. 103 Hvis dråbeopsamlingsbakken ikke tømmes regelmæssigt, kan vandet løbe over og trænge ind eller til siderne af apparatet. Dette kan beskadige maskinen, bordet maskinen står på, og hvad der er omkring. Opsamlingsbakken er udstyret med en flydende indikator (af rød farve) som viser vandniveauet i bakken (fig. 24). Inden indikatoren begynder at stikke ud af kopholderbakken, er det nødvendigt at tømme opsamlingsbakken og at rengøre den. For at fjerne dråbeopsamlingsbakken: 1. Åbn betjeningslågen (fig. 23). 2. Træk dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums ud (fig. 25); 3. Tøm dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums (A18) og vask dem; 4. Indsæt dråbeopsamlingsbakken, med dens beholder til kaffegrums; 5. Luk betjeningslågen. Rengøring af maskinens indre dele Fare for elektrisk stød! Inden du foretager rengøringen af maskinens indre dele, skal maskinen slukkes (jvf. Apparatet slukkes ), og frakobles fra elnettet. Kom aldrig maskinen i vand. 1. Kontroller regelmæssigt (efter cirka 100 kopper kaffe) at maskinen ikke er snavset indvendigt (du kan komme ind til de indre dele, ved at fjerne dråbeopsamlingsbakken). Hvis nødvendigt, skal man fjerne kaffeaflejringer med en pensel og en svamp. 2. Opsug alle rester med en støvsuger (fig. 26). Rengøring af vanddunken 1. Rengør vanddunken (A13) regelmæssigt (cirka en gang om måneden) med en fugtig klud og lidt mildt rengøringsmiddel. 2. Efter rengøringen, skyl omhyggeligt vanddunken for at fjerne alle rester rengøringsmiddel. Rengøring af kaffeudløbsrørenes mundinger 1. Rengør kaffeudløbsrørenes mundinger, ved hjælp af en svamp eller en klud (fig. 27). DA

11 2. Kontroller at hullerne i kaffeudløbsrøret ikke er tilstoppet. Hvis nødvendigt, fjern kaffeaflejringerne med et tandstik (fig. 28). Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe Kontroller regelmæssigt (cirka en gang om måneden) at tragten til påfyldning af formalet kaffe (A8) ikke er tilstoppet. Hvis nødvendigt, fjern kaffeaflejringerne med en pensel. Rengøring af infusionsenheden Infusionsenheden (A12) skal gøres ren mindst en gang om måneden. L infusore non può essere estratto quando la macchina è accesa. 1. Kontroller at maskinen har udført slukningen korrekt (jvf. Apparatet slukkes ). 2. Åbn betjeningslågen (fig. 23). 3. Træk dråbeopsamlingsbakken og beholderen til kaffegrums ud (fig. 25); 4. Tryk de to røde afhægtningstaster indad, og træk samtidig infusionsenheden udad (fig. 29). SKYL KUN MED VAND INGEN RENGØRINGSMIDDEL INGEN OPVASKEMASKINE Infusionsenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt. 5. Kom infusionsenheden ned i vand i cirka 5 minutter og skyl den derefter under vandhanen. 6. Efter at have gjort infusionsenheden ren, sættes den i igen og anbringes i holderen; tryk derefter på PUSH, indtil du hører at den sætter sig fast med et klik. vist på figuren. Hvis infusionsenheden er svær at sætte i, skal man (inden den sættes i) sætte den på den rette størrelse, ved at trykke samtidigt på underdelen og overdelen, som Når infusionsenheden er sat i,skal man sikre sig at de to røde taster er blevet udløst udad. 8. Sæt dråbeopsamlingsbakken og kaffegrumsbeholderen i igen. 9. Luk betjeningslågen. AFKALKNING Når displayet viser den blinkende meddelelse VENLIGST AF- KALK!, skal man gå frem med afkalkningen af apparatet. Afkalkningsmidlet indeholder syrer, der kan irritere huden og øjnene. Det er strengt nødvendigt at overholde fabrikantens sikkerhedsforskrifter, som står på afkalkningsmidlets pakke, samt forskrifterne om hvad man skal gøre, hvis man får det på huden, eller i øjnene. Brug udelukkende De Longhi afkalkningsmiddel. Brug endelig ikke afkalkningsmidler der er lavet på sulfaminsyre og eddikesyre; hvis du gør det, dækker garantien ikke. I øvrigt dækker garantien ikke, hvis afkalkningen ikke er udført regelmæssigt. 1. Tænd for maskinen. 2. Gå ind i menuen ved at trykke på tast MENU. Tryk på tast eller indtil displayet viser meddelelsen Afkalkning : 3. Tryk på tast OK. På displayet kommer der til at stå Afkalkning Bekræft? : tryk igen på OK for at aktivere funktionen. 4. På displayet vises meddelelsen Tilføj afkalk. Tryk OK 5. Inden du bekræfter, tøm vanddunken (A13). Hæld afkalkningsmidlet i vanddunken i opløsning med vand (ved at følge proportionerne der angives på selve afkalkningsmidlets pakke); sæt vanddunken i igen. 6. Stil en tom beholder, der kan rumme mindst 1,5 l, under varmtvanddyse. Fare for at blive skoldet! Der løber varmt vand, som indeholder syrer, ud af varmtvandsdyssen. Pas på ikke at komme i kontakt med vandstænk. 7. Tryk på tast OK for at bekræfte. 8. på displayet kommer der til at stå DREJ DAMPBETJENING- SKNAPPEN : 9. Når dampbetjeningsknappen står i position I (fig.4), viser displayet meddelelsen Afkalker TRYK OK!. 10. Når man har bekræftet med OK, på displayet kommer der til at stå Afkalker Afkalkningsprogrammet starter og afkalkningsvæsken løber ud af vanddysen. Afkalkningsprogrammet udfører automatisk en serie skylninger med visse intervaller, for at fjerne kalkrester inde i kaffemaskinen.

12 Efter cirka 30 minutter på displayet kommer der til at stå DREJ DAMPBETJENINGSKNAPPEN : når dampbetjeningsknappen står i position 0, viser displayet meddelelsen Skyller FYLD VANDDUNKEN!. 11. Nu er apparatet klar til en skyllecyklus med frisk vand. Træk vanddunken ud, tøm den og skyl den med rindende and, fyld den igen med rent vand og sæt den i: displayet viser meddelelsen DREJ DAMPBETJENINGSKNAPPEN når dampbetjeningsknappen står i position I, viser displayet meddelelsen Skyller Tryk OK?. 12. Tøm den beholder, du har brugt til at opsamle afkalkningsopløsningen, og stil den tom under varmtvanddysen. 13. Tryk på tast OK for at starte skylningen. Det varme vand løber ud af vanddysen og displayet viser meddelelsen Skyller Vent venligst. 14. Når vanddunken er helt tom, på displayet kommer der til at stå Drej dampbetjeningsknappen. 15. Når dampbetjeningsknappen står i pos. 0, slukkes apparatet. For at brug det igen, tænd ved at trykke på tast. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED Meddelelsen VENLIGST AFKALK vises efter at der er gået en forud fastsat funktionsperiode, som afhænger af vandets hårdhed. Maskinen er forindstillet på fabrikken med en hårdhed på niveau 4 (meget hårdt vand). Hvis man vil, kan man programmere maskinen ud fra den reelle vandhårdhed, der findes på de forskellige egne, og gøre afkalkningsprocessen mindre hyppig. Måling af vandets hårdhed 1. Tag målestrippen TOTAL HARDNESS TEST, der medleveres med denne vejledning, ud af indpakningen. 2. Stik strippen helt ned i et glas vand i cirka et sekund. 3. Tag strippen op af vandet og ryst den lidt. Efter cirka et minut dannes der 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter afhængigt af vandets hårdhed; hver firkant svarer til 1 niveau. Niveau 1 - Blødt vand l Niveau 1 - Middelhårdt vand ll Niveau 1 - Hårdt vand lll Niveau 1 - Meget hårdt vand llll 105 Indstilling af vandets hårdhed 1. Tryk på tast MENU for at komme ind i programmeringsmenuen; 2. Tryk på tast eller for at vælge funktion Vandets hårdhed ; 3. Bekræft valget ved at trykke på tast ok. 4. Tryk på eller for at indstille det niveau, der er blevet målt med målestrippen (jvf. fig. i foregående paragraf). 5. Tryk på tast OK for at bekræfte indstillingen. 6. Tryk på tast ESC for at komme ud af programmeringsmenuen. Nu er maskinen omprogrammeret til den nye indstilling af vandhårdhed. TEKNISKE DATA Spænding: V~ 50/60 Hz max. 10A Absorberet effekt: 1450W Tryk: 15 bar Vanddunkkapacitet: 1,8 l Mål LxHxB: 282x364x425mm Kabellængde: 1,5 m Vægt: 11 Kg Max kapacitet bønnebeholder: 200 g Apparatet er i overensstemmelse med følgende EF direktiver: Standby direktiv 1275/2008 Lavspændingsdirektiv 2006/95/CE og følgende ændringer; Direktiv EMC 2004/108/CE og følgende ændringer; Materialer og genstande der er beregnet til kontakt med fødevarer er i overensstemmelse med forskrifterne der angives i de europæiske forordninger 1935/2004. BORTSKAFFELSE Oplysninger angående den korrekte bortskaffelse af produktet i henhold til Europa Direktivet EF/2002/96 og Lovdekret nr. 151 af 25. juli Når produktets levetid er ophørt må det ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Det kan afleveres på genbrugsstationerne for differentieret affald, som er lavet af kommuneadministrationerne, eller hos forhandlerne, der yder denne service. Når man bortskaffer en husholdningsmaskine separat, gør man det muligt at undgå mulige negative konsekvenser for miljøet og for helbredet, som følger af en ukorrekt bortskaffelse, og samtidigt gør man det muligt at genvinde de materialer, som maskinen er lavet af, og således opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. For at angive pligten til at kaste husholdningsmaskiner bort særskilt, sidder der et mærke på produktet med en overstreget skraldespand. Hvis brugeren kaster produktet bort på ulovlig måde, medfører det administrative straffesanktioner som er fastsat af den gældende lov. DA

13 MEDDELELSER DER VISES FREM PÅ DISPLAYET meddelelse mulig årsag Løsning fyld vanddunk! Vandet i vanddunken er ikke nok. Fyld vanddunken og/eller indsæt den korrekt ved at trykke helt i bund indtil du hører et klik. FOR FINT MALET, JUSTER MALINGSGRAD! Drej dampbetjeningsknappen tøm kaffegrumsbeholderen! indsæt kaffegrumsbeholderen! påfyld formalet kaffe Kaffen er for fint malet, og derfor kommer kaffen ud for langsomt eller slet ikke. Beholderen til kaffegrums er fuld, eller der er gået 3 dage fra den sidste brygning(denne funktion garanterer en korrekt hygiejne af apparatet). Efter rengøringen har du ikke sat beholderen til kaffegrums på plads igen. Du ar valgt funktionen preground ( formalet kaffe ), men du har ikke hældt den formalede kaffe i tragten. Drej dampbetjeningsknapper i position I, som apparatet kræver, tryk på tast OK, og lad vandet løbe ud af udløbsrøret, indtil udløbet er regelmæssig; derefter afbryd og gentag kaffebrygning og drej knappen til regulering af malingsgrad med et hak med uret hen imod 7 tallet, mens kaffekværnen er i funktion. Hvis, efter at du har lavet mindst 2 kopper kaffe, kaffen bliver ved at løbe for langsomt, gentag løsningsforslaget ved at dreje knappen med et hak til. Tøm kaffegrumsbeholderen, rengør den og sæt den i igen Vigtigt: når du trækker dråbeopsamlingsbakken ud, skal du altid tømme beholderen til kaffegrums, selv om den ikke er fyldt op. Hvis du ikke foretager denne operation, kan det ske, når du brygger de næste kopper kaffe, at beholderen til kaffegrums fyldes for meget op og at maskinen tilstoppes. Åbn betjeningslågen, træk dråbeopsamlingsbakken ud og sæt kaffegrumsbeholderen i. Fyld formalet kaffe i tragten eller fravælg funktion formalet. afkalk! Det angiver at det er nødvendigt at afkalke maskinen. Så snart som muligt er det nødvendigt at gå frem med afkalkningsprogrammet beskrevet i kapitel Afkalkning. mindre kaffe! Du har brugt for meget kaffe. Vælg en mildere smag kaffe, eller fyld mindre formalet kaffe i. FYLD BØNNEBEHOLDER! Kaffebønnerne er brugt op. Fyld beholderen med kaffebønner. INDSÆT INFUSIONSENHED! Tragten til den formalede kaffe er tilstoppet. Efter rengøring har du ikke sat infusionsenheden på plads igen. Luk betjeningslågen! Betjeningslågen er åben. Luk betjeningslågen. PÅFYLD FORMALET KAFFE påfyld formalet kaffe Tryk på OK Energibesparelse Du ar valgt funktionen preground ( formalet kaffe ), men du har ikke hældt den formalede kaffe i tragten. Tragten (A8) er tilstoppet. Man har brygget en LONG kaffe med en vandmængde over 125 ml, med formalet kaffe. Funktionen er aktiveret og gør det muligt at nedsætte det elektriske energiforbrug Tøm tragten ved at bruge penslen, som beskrevet i par. Rengøring af tragten til påfyldning af kaffe. Indsæt infusionsenheden som beskrevet i paragraf Rengøring af infusionsenheden. Fyld formalet kaffe i tragten eller fravælg funktion formalet. Tøm tragten ved hjælp af en kniv, som beskrevet i par. Rengøring af tragten til påfyldning af kaffe. påfyld formalet kaffe og tryk på OK. Deaktiver funktionen fra programmeringsmenuen (se paragraf Energibesparelse ). alarm! De indre dele af maskinen er meget snavse. Rengør maskinen omhyggeligt som beskrevet i par. rengøring og vedligeholdelse. Hvis apparatet bliver ved med at vise meddelelsen efter rengøring, skal du henvende dig til en assistance center. 106

14 fejlløsning Nedenfor er opstillet en liste over mulige driftsfejl. Hvis problemet ikke kan løses på den beskrevne måde, skal du kontakte den Tekniske Assistance. FEJL mulig årsag løsning Kaffen er ikke varm. Kopperne er ikke blevet forvarmet. Aktiver kopvarmerbakken, efterlad kopperne i mindst 20 minutter, så de kan forvarmes. Infusionsenheden er blevet kold fordi der er gået 2/3 minutter fra den sidste kop kaffe. Kaffens temperatur er indstillet lavt. Varm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (NB: anvend funktion varmt vand). Inden du brygger kaffe, forvarm infusionsenheden ved at trykke på tast kaffe ). Kaffens temperatur er indstillet højt. ( (JVF. Gode råd for at få en varmere Kaffen har kun lidt creme. Kaffen er malet for groft. Drej knappen til regulering af malingsgraden et hak mod uret, imod 1 tallet mens kaffekværnen er i funktion (fig. 8). Gå frem et hak ad gangen indtil du finder et tilfredsstillende kaffeudløb. Virkningen kan først ses efter at der er lavet 2 kopper kaffe. Kaffen løber for langsomt ud eller den løber ud i dråber. Kaffen løber ikke ud af mundinger på udløbsrørene, men langs betjeningslågen. Kaffeblandingen er ikke egnet. Kaffen er malet for fin. Mundingerne er tilstoppet med tørt kaffepulver. Kaffelederen inde i betjeningslågen er blokeret. Anvend en kaffeblanding, der er beregnet til espressokaffemaskiner. Drej knappen til regulering af malingsgraden et hak med uret, imod 7 tallet mens kaffekværnen er i funktion (fig. 11). Gå frem et hak ad gangen indtil du finder et tilfredsstillende kaffeudløb. Virkningen kan først ses efter at der er lavet 2 kopper kaffe. Rens mundingerne med et tandstik, en svamp eller en hård køkkenbørste. Rengør omhyggeligt kaffelederen, især ved hængslerne. DA Kaffen løber for hurtigt ud. Kaffen er malet for groft. Drej knappen til regulering af malingsgraden et hak mod uret hen imod 1 tallet mens kaffekværnen er i funktion (fig. 11). Pas på ikke at dreje knappen for meget, ellers når der kræves to kopper kaffe, kan kaffen løber ud i dråber. Gå frem et hak ad gangen indtil du finder et tilfredsstillende kaffeudløb. Fra udløbsrøret løber der ikke kaffe ud, men bare vand. Mælken er for lidt opskummet. Mundingerne er tilstoppet. Tragten (A8) er tilstoppet med formalet kaffe. Mælken er ikke tilstrækkeligt kold, eller det er ikke letmælk. Juster ringen i position CAPPUCCINO. Rens mundingerne med et tandstik Tøm tragten ved hjælp af en kniv som beskrevet i par. Rengøring af tragten til påfyldning af formalet kaffe. Brug fortrinsvis minimælk eller letmælk, ved køleskabstemperatur (cirka 5 C). Hvis resultatet endnu ikke er det ønskede, prøv at gå over til et andet mærke mælk. Skub ringen nedad. Apparatet tændes ikke. Stikket er ikke sat i stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten. Hovedafbryderen er ikke tændt. Tryk hovedafbryderen hen i position I (fig. 29). LONG kaffe har for meget creme. Kaffen er malet for fint. Drej knappen til regulering af malingsgraden et hak med uret, imod 7 tallet mens kaffekværnen er i funktion (fig. 11). Gå frem et hak ad gangen indtil du finder et tilfredsstillende kaffeudløb. Virkningen kan først ses efter at der er lavet 2 kopper kaffe. 107

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135

INDLEDNING TILBEREDELSE AF DRIKKE MED MÆLK...135 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...127 Tegnsymboler der er anvendt i disse vejledninger...127 Bogstaver i parentes...127 Problemer og reparationer...127 SIKKERHED...127 Grundlæggende sikkerhedsadvarsler...127

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...

Indholdsfortegnelse. Indledning Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer... Indholdsfortegnelse Indledning... 97 Symboler anvendt i denne vejledning...97 Bogstaver i parentes...97 Problemer og reparationer...97 Sikkerhed... 97 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...97 Anvendelse til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 92 Symboler, der er anvendt i denne vejledning...92 Bogstaver i parentes...92 Problemer og reparationer...92 SIKKERHED... 92 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...92 KORREKT

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet.

Sikkerhedsadvarsler. Fare! af apparatet. årsag til kvæstelser på grund af elektrisk stød med fare for livet. Sikkerhedsadvarsler Symboler anvendt i denne vejledning De vigtige advarsler er kendetegnet med følgende symboler. Det er strengt nødvendigt at overholde disse advarsler. Fare! Hvis denne advarsel ikke

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...91 Symboler der er brugt i instruktionerne... 91 SIKKERHED...91 Fundamentale sikkerhedsforskrifter... 91 ANVENDELSE I OVERENSSTEMMELSE MED DET APPARATET ER BEREGNET TIL...92

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Indholdsfortegnelse Indledning... 114 Bogstaver i parentes... 114 Problemer og reparationer... 114 Sikkerhed... 114 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger... 114 Tilladt anvendelse... 115 Brugsanvisning...

Læs mere

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6.

Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4. Indledende operationer 6. Bortskaffelse 6. Overensstemmelseserklæring CE 6. Brugsanvisning Vigtige anvisninger vedrørende sikkerheden 4 Indledende operationer 6 Bortskaffelse 6 Overensstemmelseserklæring CE 6 Indbygning 7 Beskrivelse af apparatet 9 Første igangsætning af apparatet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 111 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...111 Bogstaver i parentes...111 Problemer og reparationer...111 SIKKERHED... 111 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...111

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126

Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse...126 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...113 Symboler der anvendes i brugsanvisningen...113 Bogstaver i parentes...113 Problemer og reparationer...113 SIKKERHED...113 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...113

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX PE3811-M Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

SIKKERHED... 119 TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... RESUMÉ INDLEDNING... 119 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen...119 Bogstaver i parentes...119 Problemer og reparationer...119 SIKKERHED... 119 Grundlæggende sikkerhedsforskrifter...119 TILSIGTET

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

INDLEDNING 109 Bogstaver i parentes 109 Problemer og reparationer 109. SIKKERHED 109 Fundamentale sikkerhedsadvarsler 109

INDLEDNING 109 Bogstaver i parentes 109 Problemer og reparationer 109. SIKKERHED 109 Fundamentale sikkerhedsadvarsler 109 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 109 Bogstaver i parentes 109 Problemer og reparationer 109 SIKKERHED 109 Fundamentale sikkerhedsadvarsler 109 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET 110 BRUGERVEJLEDNING 110

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ

BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING. INStrUctIoNS for USE and installation EKV DE EN FR NL DE DE DE DE DE DE EKV6750.OJ BEDIENUNGSANWEISUNG BRUGERVEJLEDNING INStrUctIoNS for USE mit indbygget and Montageanweisungen installation installation INStrUctIoNS for USE and installation DA DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE EN FR

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 96 Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 96. Alarmkontrollampernes betydning...107 Løsning af problemer...

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 96 Fundamentale sikkerhedsadvarsler... 96. Alarmkontrollampernes betydning...107 Løsning af problemer... Indholdsfortegnelse Indledning... Symboler anvendt i denne vejledning... Bogstaver i parentes... Problemer og reparationer... Sikkerhed... Fundamentale sikkerhedsadvarsler... ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE KAHVIMYLLY

Læs mere

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING MANUALE D USO Instructions Mode d emploi BEDIENUNGSANLEITUNG Gebruiksaanwijzingen Manual de instrucciones Manual DE INSTRUções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

registrere Deres produkt og modtage en bedre service:

registrere Deres produkt og modtage en bedre service: FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet lettere funktioner, som

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller).

Overflader med dette symbol bliver meget varme under brug (symbolet er kun angivet på visse modeller). GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre det sker under

Læs mere

KKK KKE DA Brugsanvisning Automatisk kaffemaskine USER MANUAL

KKK KKE DA Brugsanvisning Automatisk kaffemaskine USER MANUAL KKK884500 KKE884500 Brugsanvisning Automatisk kaffemaskine USER MANUAL FOR PERFEKTE RESULTATER Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en ulastelig funktionsevne i mange

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder

Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder 1 Display Aroma/mængde knap Damp/varmt vand knap Kaffeknap Damp/skylning knap Dæksel for vandbeholder Vandbeholder Dæksel for bønnebeholder Tænd/sluk knap Kopholder Damp/varmt vand studs/spumatore Låg

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8836

Din brugermanual PHILIPS HD 8836 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er beregnet

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

EBC54524 DA Automatisk kaffemaskine Brugsanvisning

EBC54524 DA Automatisk kaffemaskine Brugsanvisning EBC54524 DA Automatisk kaffemaskine Brugsanvisning 2 www.electrolux.com INDHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. INDLEDNING... 3 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER...

Læs mere