Klinisk farmaceutisk service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klinisk farmaceutisk service"

Transkript

1 Sygehusapteket Regin Nrdjylland Klinisk farmaceutisk service 1. maj 2016

2 Klinisk farmaceutisk service, Regin Nrdjylland Implementering af klinisk farmaceutiske serviceydelser Det er muligt fr afsnit på sygehusene i Regin Nrdjylland at tilkøbe klinisk farmaceutisk service. Serviceydelserne vil tage udgangspunkt i rammerne (prcedurer g instruktiner) fr klinisk farmaceutisk service fastlagt af Sygehusapteket Regin Nrdjylland. Serviceydelserne tilpasses det enkelte afsnit (sengeafsnit/ambulatrium), eftersm behvene er frskellige på de frskellige afsnit. Fr at pnå hensigtsmæssige arbejdsgange g bedst mulige implementering af ydelsen er det vigtigt, at der er fuldt ledelsesmæssig pbakning til implementering af klinisk farmaceutisk service på afsnittet. En afsnitslæge g en sygeplejerske fra hvert afsnit udpeges til at fungere sm tætte sparringspartnere fr teamet fra Sygehusapteket. Når klinisk farmaceutisk service implementeres på et afsnit (sengeafsnit/ambulatrium), kan implementering af ydelsen med frdel pdeles i en pstartsfase g driftsfase, sm er beskrevet nedenfr. Opstartsfase Sm en del af pstartsfasen laves aftaler med ledelsen m, hvrdan Sygehusaptekets persnale bliver en integreret del af afsnittet. Ligeledes afstemmes frventninger fra afsnittet med Sygehusaptekets frventninger. I pstartsfasen lægges der vægt på at få et indgående kendskab til afsnittets medicineringsprcesser. Dette kan evt. pnås ved, at afsnittet udarbejder et plæringsprgram til aptekspersnalet, således at der pnås et indgående kendskab til afsnittets lægemiddelrdinatin, dispensering g administratin samt fastlagte medicinske behandlingsregimer. Det er vigtigt, at standardsrtimentet er målrettet afsnittet, g at medicinmdulet fungerer sm ptimal beslutningsstøtte fr relevante persnalegrupper. Derfr anbefales nedenstående pgaver gennemført sm en del af pstartsfasen: Gennemgang af standardsrtiment i frhld til reginale rammer Oprette relevante standardregimer i medicinmdul sm beslutningsstøtte til lettere g mere sikker rdinatin Intrducere relevante persnalegrupper fr farmaknmen/farmaceutens pgave på afsnittet Undervise lægerne (enkelt- eller gruppevis) i fr eksempel: Optimale rutiner i medicinmdul/fmk Lægemiddelrekmmandatiner Udarbejde/tilrette nødvendige instruktiner målrettet afsnittet Opdateret d Side 2 af 13

3 Driftsfase I hverdagen vil persnale fra Sygehusapteket blive en integreret del af teamet mkring patienten g være naturlig sparringspartner mkring medicineringsprcessen. Knkrete pgaver kan være Medicinservice mdel 1, 2 g 3 Ordinatinsgennemgang Optagelse af medicinanamnese Medicingennemgang/supplerende medicinanamnese Medicinsamtale med patient Ressurcepersn i frbindelse med udskrivelse af plyfarmaci patienter; ntat til praktiserende læge Oplæring af nye læger efter fast plæringsprgram Ad hc assistance til ptimal anvendelse af FMK/medicinmdulet Klargøring af FMK til ajurføring Mulighed fr klinisk farmaceutisk service i frhld til patientfrløb Patient indlægges Elektivt via ambulatrium Medicinservice mdel 1 Oprettelse af rdinatiner Medicinanamnese Medicingennemgang Akut via akutmdtagelsen Medicinservice mdel 2 eller 3 Medicinanamnese Medicingennemgang Stamafsnit Medicinservice mdel 2 eller 3 Medicingennemgang Supplerende medicinanamnese Patient udskrives Medicingennemgang Medicinsamtale med patient Klargøring af FMK til ajurføring Opdateret d Side 3 af 13

4 Oversigt ver klinisk farmaceutiske serviceydelser Klinisk farmaci er at sikre ptimal g ratinal brug af lægemidler til gavn fr patient g samfund på patient-, afsnits-, g ledelsesniveau. Klinisk farmaci mfatter nedenstående farmaceutiske serviceydelser g varetages af farmaceuter g farmaknmer. Ydelser Udøver Medicinservice Medicinservice mdel 1 Medicinservice mdel 2 Medicinservice mdel 3 Medicinanamnese Kildeafstemning Ordinatinsgennemgang Oprettelse af sygeplejerdinatiner Oprettelse af rdinatiner Ordinatinsgennemgang Oprettelse af sygeplejerdinatiner At sikre, at de nødvendige lægemidler, sm er i afsnittets standardsrtiment er til rådighed Sm mdel 1, samt medvirke til ptimal øknmisk anvendelse g lagerstyring af afsnittets lægemidler Sm mdel 2 samt at sikre krrekt rdinatin g substitutin jf. lægemiddelrekmmandatinerne via rdinatinsgennemgang At sikre, at patientens aktuelle medicin er krrekt rdineret i medicinmdulet ved indlæggelsen At sikre, at patientens aktuelle medicin er krrekt rdineret i medicinmdulet på baggrund af medbragt medicinliste g FMK Medicingennemgang / supplerende medicinanamnese Medicingennemgang ved indlæggelse Supplerende medicinanamnese ved behv Medicingennemgang ved udskrivelse Klargøring af FMK til ajurføring Undervisning af plejepersnale Indgår i medicinservice mdel 2 g 3. Undervisning efter aftale med det enkelte afsnit Undervisning af læger Undervisningen er en del af klinisk farmaci herunder medicinservice mdel 3 eller kan tilkøbes særskilt. Undervisning efter aftale med det enkelte afsnit At sikre/bidrage til ptimal medicinering i frbindelse med indlæggelse g udskrivelse At bidrage til ptimal håndtering af lægemidler i frbindelse med lægemiddeldispensering, lægemiddeladministratin samt adfærd i medicinrummet At bidrage til ratinel anvendelse af lægemidler g ptimal håndtering af det elektrniske medicinmdul/fmk samt synliggøre g frebygge lægemiddelrelaterede prblemer Farmaknm Farmaknm Farmaknm med farmaceut tilknyttet Farmaknm eller farmaceut Farmaknm med farmaceut tilknyttet Farmaceut Farmaknm Farmaceut Opdateret d Side 4 af 13

5 Medicinservice mdel 1 Medicinservice mdel 1 er basismdel fr medicinservice, hvr den primære pgave er bestilling af medicin med udgangspunkt i afsnittets standardsrtiment. - at sikre, at de nødvendige lægemidler, sm er i afsnittets standardsrtiment er til rådighed Skal pgaver - Opfyldning af standardsrtimentslager g aftaler m lagerhld (herunder brug af favritliste) - Bestilling efter kntaktbg ifølge gældende aftaler - Fkus på synnym- g analgsubstitutin i frhld til bestillinger, sm er nteret i kntaktbg jf. Regin Nrdjyllands lægemiddelrekmmandatiner - Bidrage med lægemiddelinfrmatin - Sikre størst mulig verensstemmelse mellem afsnittets standardsrtiment g frbrug Ved bestillinger uden fr standardsrtiment stilles der spørgsmål til, m dette kan ændres til et præparat i afsnittes standardsrtiment eller rekvirering af patientens egen medicin - I samarbejde med afsnittet at bidrage til rden af medicin i medicinrummet - Fretage udløbskntrl g fjerne lægemidler inden udløbsdat Kan pgaver - Mdtage medicin på afsnittet g sætte varerne på plads (kntraktaftale) Medicinservice mdel 1 varetages af farmaknm. Opdateret d Side 5 af 13

6 Medicinservice mdel 2 Medicinservice mdel 2 indehlder en udvidet lgistikfunktin, hvr der tages hensyn til det aktuelle frbrug hs de enkelte patienter. - at sikre, at de nødvendige lægemidler er til rådighed på afsnittet - at medvirke til ptimal øknmisk anvendelse samt lagerstyring af afsnittets lægemidler - at bidrage til læring i frhld til bserverede lægemiddelrelaterede prblemer Skal pgaver Medicinservice mdel 1 samt følgende: - Se medicinmdul med henblik på frbrug g bestilling Fkus på synnym- g analgsubstitutin i frhld til bestilling, efter aftale med det enkelte afsnit g jf. Regin Nrdjyllands lægemiddelrekmmandatiner Generisk substitutin i medicinmdulet på de dage, hvr lægemiddelrdinatinerne gennemgås i frhld til bestilling af lægemidler Medicinmdulet kan benyttes til at afdække fkusmråder, samt til at gennemgå tendenser i afsnittets rdinatiner, sm videregives til afsnitsledelsen - Oprydning i medicin uden fr standardsrtiment I medicinmdulet kan der følges p på, m lægemidler uden fr standardsrtiment er i brug eller ej - Opfølgning g evt. bestilling af lægemidler uden fr standardsrtiment Administratinsstatus i medicinmdulet. Der følges evt. p på m patienten har egen medicin med, g m det er registret i medicinmdulet Kan pgaver - Fkusmråder fr eksempel: Syrepumpehæmmere Antibitika Afklaring vedr. brug af patientens egen medicin - Undervise plejepersnale i fr eksempel: Adfærd i medicinrummet Anvendelse af patienters egen medicin Håndtering af administratinsstatus i medicinmdulet Håndtering af generisk substitutin i medicinmdulet - Udarbejde diverse standard frbrugsstatistikrapprter Medicinservice mdel 2 varetages af farmaknm. Opdateret d Side 6 af 13

7 Medicinservice mdel 3 Medicinservice mdel 3 indehlder udvidet lgistikfunktin, rdinatinsgennemgang g bidrager til ratinel farmakterapi. - at sikre, at de nødvendige lægemidler er til rådighed på afsnittet - at medvirker til ptimal øknmisk anvendelse samt lagerstyring af afsnittets lægemidler - at sikre rdinatin g krrekt substitutin i medicinmdulet jf. lægemiddelrekmmandatiner g afsnittets standardsrtiment, således at det er krrekt dkumenteret, hvilke lægemiddel patienten får under indlæggelsen - at sikre, at specifikke lægemidler rdineres på ptimalt dseringstidspunkt g/eller med ptimalt dseringsinterval - at bidrage til læring i frhld til bserverede lægemiddelrelaterede prblemer via undervisning af plejepersnalet/læger Skal pgaver Medicinservice mdel 2 samt følgende: - Systematisk rdinatinsgennemgang herunder generisk substitutin i medicinmdulet - Fkus på synnym- g analgsubstitutin i frhld til rdinatin, efter aftale med det enkelte afsnit g jf. Regin Nrdjyllands lægemiddelrekmmandatiner - Administratinstidspunkter jf. retningslinjer udstukket af specialistgrupperne g afsnitsspecifikke aftaler sm fr eksempel: Svemedicin til nat Simvastatin til nat Optimal døgndækkende antibitika behandling - Fkusmråder fr eksempel: Mrfin bør altid rdineres sammen med laksantia Udvalgte klinisk relevante interaktiner - Undervisning af plejepersnale ved farmaknm - Undervisning af læger ved farmaceut Kan pgaver - Afsnitsspecifikke aftaler ifølge kntrakt Medicinservice mdel 3 udføres af farmaknm i samarbejde med farmaceut. Driften varetages af farmaknm. Opdateret d Side 7 af 13

8 Oprettelse af rdinatiner i medicinmdulet fr elektive patienter Farmaknmer, med et bredt kendskab til medicin g til håndtering af medicinmdulet, kan prette rdinatiner i medicinmdulet på baggrund af patienters medbragte medicinlister g FMK. Oprettelse af rdinatiner kan med frdel anvendes i frbindelse med elektiv indlæggelse, således at patientens medicin, jævnfør medicinliste er prettet sm sygeplejerdinatiner i medicinmdulet ved indlæggelse. Denne serviceydelse kræver farmaceuttilknytning. - at sikre, at patientens aktuelle medicin (på baggrund af medbragt medicinliste) er krrekt rdineret i medicinmdulet hs patienter, der indlægges elektivt - at sikre, at der substitueres krrekt fra patientens vanlige medicin til Regin Nrdjyllands lægemiddelrekmmandatiner g afsnittets standardsrtiment i tilfælde, hvr der ikke anvendes patientens egen medicin - at frebygge utilsigtede hændelser ved medicinering i frbindelse med mdtagelse af patienter Oprettelse af rdinatiner Ydelsen består af følgende: - Kildeafstemning i frhlde til FMK g tilsendt medicinliste - I tilfælde af uverensstemmelser mellem FMK g tilsendt medicinliste, tages der telefnisk kntakt til patienten - Patientens aktuelle medicin prettes i frm af sygeplejerdinatiner i medicinmdulet. I frbindelse med prettelse af rdinatiner inkluderes plysninger mkring administratinsstatus, hvilket sikrer anvendelsen af patientens egen medicin, når det er muligt. Sygeplejerdinatinerne skal gdkendes af en læge. - Medicinmdulet kan klargøres i et mfang, der besluttes af det enkelte afsnit fx prettelse af delegerede regimer g sepnering af uaktuelle lægmiddelrdinatiner Frmidling af interventiner Rammer fr frmidling af interventiner samt ændringer i medicinmdulet aftales med det enkelte afsnit. Oprettelse af rdinatiner i medicinmdulet varetages af farmaknm i samarbejde med farmaceut. Driften varetages af farmaknm. Opdateret d Side 8 af 13

9 Medicinanamnese / Supplerende medicinanamnese Definitin Medicinanamnese: En prces, hvr der indhentes plysninger m patientens lægemiddelbehandling med henblik på at udarbejde en aktuel medicinliste på baggrund af kildeafstemning. Supplerende medicinanamnese: En prces, hvr der er behv fr at indhente plysninger m patientens lægemiddelbehandling med henblik på at udarbejde en aktuel medicinliste, efter den primære medicinanamnese er ptage af læge. Supplerende medicinanamnese fretages af farmaceut i frbindelse med medicingennemgang, hvr der findes uverensstemmelse mellem medicinliste i medicinmdulet g andre plysninger m patientens medicinering. Supplerende plysninger En kildeafstemning er en sammenhldning af frskellige relevante kilder m patientens medicin i frbindelse med ptagelse af medicinanamnesen. Kilder inkluderer fr eksempel patientens medbragte medicin, plysninger fra patienten, pårørende, praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjem, aptek, FMK eller tidligere indlæggelser. Det dkumenteres, hvilke kilder der er anvendt. Medicinlisten bør mfatte al lægemiddelbehandling inkl. håndkøbslægemidler, naturlægemidler, ksttilskud, stærke vitaminer g mineraler. Præparater, sm er pauserede eller nyligt sepnerede kan indgå. Farmaknmer g farmaceuter med et bredt kendskab til medicin g medicinhåndtering kan ptage medicinanamnese ved g under indlæggelse sm supplement til lægefaglig vurdering, samt aflastning fr lægeligt persnale. - at sikre, at aktuel medicinliste er krrekt rdineret i medicinmdulet hs patienter, der indlægges på sengeafsnit via fælles akutmdtagelse eller via ambulatrier - at sikre, at der substitueres krrekt fra patientens vanlige medicin til Regin Nrdjyllands lægemiddelrekmmandatiner g afsnittets standardsrtiment - at frebygge utilsigtede hændelser ved medicinering i frbindelse med mdtagelse af patienter Medicinanamnese Ydelsen består af følgende: - Kildeafstemning: Indhentning af plysninger m patientens aktuelle medicin fra minimum t kilder. Det pririteres, at patienten er den ene kilde. Øvrige kilder inkluderer fr eksempel patientens medbragte medicin, plysninger fra; patienten, pårørende, praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjem, aptek, FMK eller tidligere indlæggelser. Det dkumenteres, hvilke kilder der er anvendt - Ordinatinsgennemgang: En teknisk gennemgang af de enkelte lægemiddelrdinatiner med henblik på rdinatin g dispensering inden fr standardsrtiment g rekmmandatinsliste - Oprettelse af patientens aktuelle medicin i frm af sygeplejerdinatiner i medicinmdulet. I frbindelse med prettelse af sygeplejerdinatiner inkluderes plysninger mkring administratinsstatus, hvilket sikrer anvendelsen af patientens egen medicin, når det er muligt. Sygeplejerdinatinerne skal gdkendes af en læge. - Efter særlig aftale med relevant afsnit kan farmaknm/farmaceut registrere CAVE i Clinical Suite i frbindelse med aktuel indlæggelse Frmidling af interventiner Rammer fr frmidling af interventiner samt ændringer i medicinmdulet aftales med det enkelte afsnit. Opdateret d Side 9 af 13

10 Medicinanamnese sm primær ydelse varetages af farmaknm. Ydelsen varetages af farmaceut, når der er tale m en supplerende medicinanamnese i frbindelse med medicingennemgang. Opdateret d Side 10 af 13

11 Medicingennemgang Definitin En systematisk g kritisk gennemgang af patientens lægemiddelbehandling med det frmål at ptimere denne ud fra en patientrienteret g ratinel farmakterapeutisk vurdering. Supplerende plysninger Patientrienteret tilgang indikerer, at patientens aktuelle situatin tages i betragtning. Ratinel farmakterapi er den lægemiddelbehandling, sm giver størst virkning, med de mindst alvrlige g færreste mulige bivirkninger til den lavest mulige behandlingspris (jf. IRF). Farmaceuter med et bredt kendskab til ratinel farmakterapi kan fretage medicingennemgang ved indlæggelse g udskrivelse sm supplement til lægefaglig vurdering på sygehuse. Farmaceuter, der fretager medicingennemgang, superviseres af Klinisk Farmaklgisk Enhed. Patienter kan fr eksempel visiteres til medicingennemgang ved farmaceut af farmaknmer (Medicinservice mdel 3) samt læger g sygeplejersker fra det enkelte afsnit. - at bidrage til ptimal medicinering i frbindelse med indlæggelse g evt. udskrivelse - at sikre et hensigtsmæssigt lægemiddelfrbrug hs indlagte patienter ved brug af ratinel farmakterapi - at sikre efterlevelse af reginale g natinale lægemiddelrekmmandatiner - at øge patientsikkerhed ved at frebygge g krrigere lægemiddelrelaterede prblemer Medicingennemgang Ydelsen kan bestå af følgende: - Medicingennemgang ved indlæggelse: Stillingtagen til medicinering ud fra parakliniske data, jurnal g rdinatinsplysninger, herunder indikatin/kntraindikatin, varighed, dsis g dsisinterval, interaktiner g manglende præparater - Supplerende medicinanamnese. Er aktuel, når der i frbindelse med medicingennemgang frekmmer uverensstemmelse mellem den aktuelle medicinliste i medicinmdulet g andre plysninger m patientens medicin, sm er tilgængelige Oprettelse af patientens aktuelle medicin i frm af sygeplejerdinatiner i medicinmdulet. I frbindelse med prettelse af sygeplejerdinatiner inkluderes plysninger mkring administratinsstatus, hvilket sikrer anvendelsen af patientens egen medicin, når det er muligt. Der tages højde fr vanlig medicin, standardsrtiment, reginale g natinale rekmmandatiner. Sygeplejerdinatinerne skal gdkendes af en læge FMK g medicinmdulet pdateres, således at det afspejler patientens aktuelle medicin - Medicinsamtale med patient: Fr at identificere lægemiddelrelaterede prblemer, øge patientens medicinfrståelse, g dermed frbedre cmpliance - Medicingennemgang ved udskrivelse: Sm ved indlæggelse, suppleret med: Klargøring af FMK til ajurføring ved udskrivelsen. Der tages højde fr vanlig medicin, medicinændringer under indlæggelsen, reginale g natinale rekmmandatiner Evt. ntat til udskrivende læge m hvilke rdinatiner der kræver prettelse/annullering af recepter i frbindelse med udskrivelse Evt. ntat til almen praktiserende læge: Kntakt til almen praktiserende læge angående interventiner, der ligger uden fr afsnittets speciale Frmidling af interventiner Rammer fr frmidling af interventiner samt ændringer i medicinmdulet aftales med det enkelte afsnit. Medicingennemgang varetages af farmaceut. Opdateret d Side 11 af 13

12 Ordinatinsgennemgang Definitin En teknisk gennemgang af de enkelte lægemiddelrdinatiner med henblik på rdinatin g dispensering inden fr srtiment. Supplerende plysninger Det er patientens lægemiddelrdinatiner, der er grundlaget fr rdinatinsgennemgangen. En teknisk gennemgang mfatter fr eksempel stillingtagen til, hvrvidt lægemidlet er i srtiment, m lægemidlets styrke stemmer verens med den rdinerede dsis sv. Srtiment kan fr eksempel være standardsrtiment, rekmmandatinsliste g/eller basisliste. I praksis leveres ydelsen fte i kmbinatin med ydelser inden fr specifikke fkusmråder. Ordinatinsgennemgang er en del af medicinservice mdel 3 (sengeafsnit) g ptagelse af medicinanamnese (patienter, der indlægges via fælles akutmdtagelse eller via ambulatrier). - at sikre krrekt substitutin i medicinmdulet jf. Regin Nrdjyllands lægemiddelrekmmandatiner g afsnittets standardsrtiment således, at det er krrekt dkumenteret, hvilke lægemiddel patienten får under indlæggelsen - at sikre, at specifikke lægemidler rdineres på ptimalt dseringstidspunkt g/eller med ptimalt dseringsinterval Ordinatinsgennemgang Ydelsen kan bestå af følgende: - Fkus på synnym- g analgsubstitutin i frhld til rdinatin, efter aftale med det enkelte afsnit g jf. Regin Nrdjyllands lægemiddelrekmmandatiner - Administratinstidspunkter jf. retningslinjer udstukket af specialistgrupperne g afsnitsspecifikke aftaler sm fr eksempel: Optimalt dseringstidspunkt Optimalt dseringsinterval - Fkusmråder fr eksempel: Anbefaling m supplering med laksantia ved fast piidbehandling Interaktiner med kalk, jern, magnesia, ciprflxacin Rammerdinatiner fr det enkelte afsnit Manglende medicinstatus g CAVE registreringer i medicinmdulet Frmidling af interventiner Rammer fr frmidling af interventiner samt ændringer i medicinmdulet aftales med det enkelte afsnit. Ordinatinsgennemgang varetages af farmaknm. Opdateret d Side 12 af 13

13 Undervisning af plejepersnale Undervisningen er en del af medicinservice mdel 2 g medicinservice mdel 3. - at bidrage til ptimal håndtering i frbindelse med lægemiddeldispensering g lægemiddeladministratin - at bidrage til ptimal adfærd i medicinrummet - at synliggøre g frebygge lægemiddelrelaterede prblemer Undervisning efter aftale med det enkelte afsnit i fr eksempel: - Adfærd i medicinrummet - Anvendelse af patienters egen medicin - Håndtering af administratinsstatus i medicinmdulet - Håndtering af generisk substitutin i medicinmdulet - Inhalatinsteknik - Fkus på lægemiddelrelaterede prblemer/tendenser, sm bserveres i frbindelse med medicinservice mdel 2 g 3 - Undervisning i relevante fkusmråder - M.m. Undervisningen varetages af farmaknm. Undervisning af læger Undervisningen indgår i aftale m klinisk farmaceutisk service eller kan tilkøbes særskilt. - at bidrage til ptimal håndtering af det elektrniske medicinmdul/fmk - at bidrage til ratinel brug af lægemidler - at synliggøre, frebygge g krrigere lægemiddelrelaterede prblemer Undervisning efter aftale med det enkelte afsnit i fr eksempel: - Ratinelt valg af lægemidler jf. Regin Nrdjyllands lægemiddelrekmmandatiner - Fast undervisning af nyansatte læger i medicineringsprcessen i medicinmdulet /FMK - Implementering af nye behandlingsregimer/retningslinjer - Nyheder/ændringer i frhld til medicinmdulet /FMK - Fkus på lægemiddelrelaterede prblemer/tendenser, sm bserveres i frbindelse med klinisk farmaceutisk service på afsnittet - M.m. Undervisningen varetages af farmaceut. Opdateret d Side 13 af 13

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem Målepunkter fr Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem Den 13. april 2015 Emnemråderne, sm indgår i plejehjemstilsynet, fremgår nummereret fra 1 til 4. Indenfr disse emnemråder har målepunkterne en række

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Dagsorden og referat. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18. Mødelokale 1, Maribo Sundhedscenter

Dagsorden og referat. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18. Mødelokale 1, Maribo Sundhedscenter Dagsrden g referat Kmmunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18 Mødelkale 1, Marib Sundhedscenter Sag 298958/3568910 Deltagere: Birgitte Meyer, læge (Frmand Lægelauget) Jhannes Larsen, læge

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Retningslinjer fr sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhld 1 Ansvarsfrdeling i klinikken... 4 2 Delegering af medicingivning... 4 3 Den sygeplejestuderendes

Læs mere

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland

Visitation til og fra Hjemmefødselsordning Sjælland Niveau: Retningslinjer Hjemmefødsel - en naturlig del af livet Visitatin til g fra Hjemmefødselsrdning Sjælland ID-nr.: R-15 Versin: 1 Standard(er): 2.4.1 g 2.12.1 DDKM 2. vers. Gyldighed: 21.03.14-20.03.17

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

Curriculum for tilskudsberettiget efteruddannelse for Praksispersonale Januar 2018

Curriculum for tilskudsberettiget efteruddannelse for Praksispersonale Januar 2018 Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr praksispersnale. Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr Praksispersnale Januar 2018 1 Curriculum fr tilskudsberettiget efteruddannelse fr

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter

Tilsynsrapport 2009 Hvalsø ældrecenter J. nr.: 5-17-59/4 P nr.: Tilsynsrapprt 2009 Hvalsø ældrecenter Kmmune: Adresse: Leder: Lejre Rskildevej 11, 4330 Hvalsø Susanne Marcussen Dat fr tilsynet: 23.09.2009 Telefn: 46464740 eller lederen 46464745

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Lægemiddel industri foreningen

Lægemiddel industri foreningen Lægemiddel industri freningen Appendiks til fælleserklæring m kliniske lægemiddelfrsøg g nn-interventins-frsøg mellem Lægemiddelindustrifreningen (Lif), Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) g Lægefreningen

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted

Kliniske studier. Modul 2 2. periode. Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område Grindsted Kliniske studier Mdul 2 2. peride Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg g Medicinsk Område Grindsted 1 Indhld i klinisk undervisning/læringssituatiner: Læringsstiuatinerne skal ses sm inspiratin,

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Sedation af patienter til procedurer eller indgreb uden medvirken af anæstesipersonale

Sedation af patienter til procedurer eller indgreb uden medvirken af anæstesipersonale Sedatin af patienter til prcedurer eller indgreb uden medvirken af anæstesipersnale Gyldighedsperide 01.06.2015-31.05.2018 Revideres 31.05.2018 Ansvarlig fr dkumentet Gdkendt af: PV/BH PV/BH Frmålet er

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud

Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud Bedre Psykiatris vurdering af Handlingsplan til frebyggelse af vld på btilbud INDLEDNING Partierne bag satspuljeaftalen er blevet enige m, at der er behv fr en målrettet indsats fr at frebygge vld g vergreb

Læs mere

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser

Vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser HØRINGSUDKAST 31. MAJ 2010 Vejledning m håndtering af parakliniske undersøgelser (Til læger g plejepersnale m.v., der medvirker ved håndtering af parakliniske undersøgelser i sundhedsvæsenet) Indledning

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Retningslinje: Intravenøs behandling i kommunen antibiotika og isotone væsker

Retningslinje: Intravenøs behandling i kommunen antibiotika og isotone væsker Retningslinje: Intravenøs behandling i kmmunen antibitika g istne væsker Frmål At ptimere patientfrløb g frebygge indlæggelser g genindlæggelser At patienten får mulighed fr behandling i kmmunalt regi

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Projekt RoOS. Udvikling og implementering af RoOS, et resource- og opgavestyringssystem.

Projekt RoOS. Udvikling og implementering af RoOS, et resource- og opgavestyringssystem. Afslutningssrapprt Prjekt ROS Udvikling g implementering af ROS, et resurce- g pgavestyringssystem. Udvikling g implementering af ankmstsystemet ROS. Prjekt på Øjenafdeling E samt videreudvikling i samarbejde

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed/Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 4. august 2010, kl. 8.30-16.15 af specialknsulent

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

Indflydelse på budgettet i regionerne

Indflydelse på budgettet i regionerne Inspiratinsntat nr. 2aa til arbejdet i MED-Hvedudvalg 3. juli 2007 Indflydelse på budgettet i reginerne Generelt I frhld til kmmunerne hvr man har ét samlet budget, har man i reginerne i praksis 3 frskellige

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Inspektion af kosmetisk behandlingssted

Inspektion af kosmetisk behandlingssted Inspektin af ksmetisk behandlingssted J.nr. 7-703-23-17/2 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fa 7222 7448 E-pst midt@sst.dk Læge: Klinik: B Jønssn Danske Privathspitaler

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning

T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Miljøministeriet Miljøstyrelsen husdyrgdkendelse.dk T0150 - Brugervejledning - Lugtberegning Versin: 1.0 Status: 05 - Gdkendt Gdkender: Pul Lundsby Frfatter: Mrten Lange Kirkegaard Cpyright 2015 Netcmpany.

Læs mere

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende)

Notat. Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2014 (LUP Fødende) Ntat Opsummering af resultater fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientplevelser blandt Fødende 204 (LUP Fødende) Sundhedsplanlægning, Patientdialg g Kvalitet Kvalitet Niels Bhrs Vej 0 9220 Aalbrg

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysiterapeuter stiller diagnsen Men hvilke kmpetencer frudsættes der? Et kvalitativt casestudie m fysiterapeuter i diagnstiske funktiner på rtpædkirurgiske afdelinger Indhldsfrtegnelse Bilag 1 - PICO...3

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere.

Specifikt svar omkring pigelicenssystemet er modtaget fra Varde IF pigefodbold, FC Damsø, Skovbakken Fodbold samt DBU Talenttrænere. Pigeversin, Endelig Vedr.: DBU Licenssystem, Ungdm (piger) På bestyrelsesmødet i april 2007 blev det besluttet at pstarte prjektet Talentudvikling i Danmark, 2007 2012 på baggrund af de indkmne svar fra

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov.

Hurtig identifikation af elever med læsevanskeligheder og udredning af deres specifikke behov. 1 Ordblindestrategi Sunds-Ilskv Skle Sunds-Ilskv Skle har et elevtal på ca. 600 elever. 82 af disse elever går på vres Ilskv afdeling. Vi har de seneste år plevet en str tilgang af elever fra Karupmrådet.

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Beskrivelse af klinikophold B og C

Beskrivelse af klinikophold B og C Beskrivelse af klinikphld B g C Rygcenter Syddanmark Middelfart Syddansk Universitet Institut fr Idræt g Bimekanik Campusvej 55 5230 Odense M 1 Indhldsfrtegnelse Klinikphld B... 3 Generelt... 3 Eksamen...

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed / Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klokkedybet Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed / Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Arresøparken Klkkedybet 52 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 10. august 2010, kl. 8.30-16.00 af specialknsulent

Læs mere

Notat Tilbud inden for det palliative område i Region Syddanmark

Notat Tilbud inden for det palliative område i Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Afdeling: Planlægning g Udvikling Jurnal nr.: 12/2483 Dat: 10. ktber 2012 Udarbejdet af: Mrten Jakbsen E mail: Mrten.Jakbsen@reginsyddanmark.dk Telefn: 76631365 Ntat Tilbud inden

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen

Udtalelse fra Fødevareregion Nordjyllands SU vedr. Rapport om fremtidig struktur i Fødevarestyrelsen Udvalget fr Fødevarer, Landbrug g Fiskeri FLF alm. del - Offentlig HSU 250105. Bilag 10 21.1.2005 J.nr.: 2005-01-142-00006 / LINA/MOJO/GMPE Høring vedr. Strukturrapprt 2005 Udtalelse fra Fødevareregin

Læs mere

Aftale om sundheds-it

Aftale om sundheds-it Regeringen Danske Reginer Aftale m sundheds-it 12. juni 2010 Regeringen g Danske Reginer er enige m en klarere g mere frpligtende kurs fr sundheds-it udviklingen de kmmende år. Fkus skal være på at understøtte

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark

Data vedr. Fødeplanen i Region Syddanmark Område: Sundhedsmrådet Udarbejdet af: Anne Uller Afdeling: Sundhedssamarbejde g Kvalitet E-mail: anne.uller@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 12/838 Telefn: 7663 1318/ 2920 1318 Dat: 29. maj 2012 Ntat Data

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse:

Telefonnummer. Email-adresse. Telefonnummer: Emailadresse: Licensaftale Undertegnede kmmune tiltræder ICS licensaftalen Kmmunens navn g adresse Licensaftale Kntaktpersn CVR-nummer Telefnnummer Email-adresse Dat g underskrift Fr licensudbyder Licensudbyders navn:

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber.

Det interne overvågningsprogram har sit udspring i Vandsektorloven og gælder for vand- og spildevandsselskaber. Retningslinier g prcedurer fr implementering af Internt Overvågningsprgram i Hillerød Frsyning INDLEDENDE BEMÆRKNINGER: Nærværende ntat beskriver i hvedtræk de franstaltninger, sm Hillerød Frsyning vil

Læs mere

Svar på høring over forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis

Svar på høring over forslag til lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis Danmarks Aptekerfrening Bredgade 54 1260 København K Telefn 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 aptekerfreningen@aptekerfreningen.dk www.aptekerfreningen.dk Sundheds- g Ældreministeriet Hlbergsgade 6 1057 København

Læs mere