EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den K(2010) 1589

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den K(2010) 1589 Vedr.: Statsstøtte - Danmark Statsstøttesag nr. N 682/2009 Garantiordning Fru udenrigsminister, Jeg har den ære at meddele Dem, at Kommissionen i overensstemmelse med EUFtraktatens artikel 107 og har besluttet ikke at gøre indsigelse mod beregningsmetoden. Kommissionens afgørelse bygger på følgende overvejelser: Sagsforløb 1. Danmarks Faste Repræsentation har underrettet Den Europæiske Union om beregningsmetoden i overensstemmelse med EUF-traktatens artikel 108, stk. 3, ved af 8. december Danmark fremsendte yderligere oplysninger ved af 1. februar 2010, der blev registreret samme dag. II. Detaljeret beskrivelse af støtten 2.1. Benævnelse 2. Garantiordning 2.2. Formål med støtten 3. Danmarks underretning har til formål at fremlægge den metode for beregning af statsstøtteelementet i garantier, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 1 Med virkning fra den 1. december 2009 er EF-traktatens artikel 87 og 88 blevet til henholdsvis artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUF-traktaten). De to bestemmelser er indholdsmæssigt identiske. I denne afgørelse skal henvisninger til EUF-traktatens artikel 107 og 108 efter omstændighederne forstås som henvisninger til EF-traktatens artikel 87 og 88. Udenrigsminister Lene Espersen Asiatisk Plads 2 DK København K Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: 32 (0)

2 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af landbrugsprodukter 2, Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/ og Kommissionens forordning (EF) nr. 736/2008 af 22. juli 2008 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer Generelle forudsætninger for garantiordningen 4. I 2009 godkendte de danske myndigheder den såkaldte erhvervspakke, som i 2010 tilfører den danske vækstkautionsordning op til 300 mio. DKK ekstra i form af lånegarantier. Vækstkautionsordningen giver mulighed for at yde statslig lånegaranti i forbindelse med optagelse af lån i et pengeinstitut med henblik på at finansiere markeds- og organisationsudvikling, innovation, investeringer og generationsskifte. Der kan ikke ydes garanti til omlægning af lån eller til lån, der allerede er udbetalt. Lånene ydes til konkrete investeringer (køb af maskiner, køretøjer, bygninger osv.) eller til almindelig driftsfinansiering af låntagers virksomhed i forbindelse med markeds- og organisationsudvikling. Der ydes garantier for lånebeløb på højst 10 mio. DKK (ca. 1,33 mio. EUR), og lånegarantien dækker op til 75 % af lånet, svarende til en maksimal garanti på 7,5 mio. DKK (ca. 1 mio. EUR). Eftersom det maksimale lånebeløb beregnes for den enkelte virksomhed og ikke for det enkelte lån, kan garantibeløbet ikke overstige 2,5 mio. EUR pr. virksomhed. 5. Hovedelementerne i ordningen er følgende: a) Vækstkautionsordningen stilles til rådighed for små og mellemstore virksomheder (SMV) 5 uanset sektor, som på grund af forøget risiko ikke er i stand til at optage et lån på normale bankvilkår. Denne meddelelse vedrører dog udelukkende beregningen af støtteelementet for SMV, der opererer i landbrugssektoren og fiskerisektoren. De danske myndigheder har bekræftet, at gruppen af kriseramte virksomheder er udelukket fra ordningen 6. b) Lånet har en løbetid på 3-10 år. Værdien af de fleste vækstkautioner falder lineært over lånets løbetid, idet lånet skal tilbagebetales i lige store afdrag, og garantibeløbet derfor reduceres tilsvarende. c) Virksomheden betaler 2 % af garantibeløbet i stiftelsesprovision og derefter en årlig risikopræmie på 1,25 % af restgarantibeløbet. Præmien 2 EUT L 337 af , s EUT L 358 af , s EUT L 201 af , s Definition af SMV findes i bilag I til forordning (EF) nr. 800/ Ved 'kriseramte virksomheder' forstås virksomheder, der anses for kriseramte ifølge Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (EUT C 244 af , s. 2). 2

3 beregnes på samme måde ved alle vækstkautioner uanset erhvervssektor, risikoklasse og lånegarantiens løbetid. d) Den forventede misligholdelsesgrad er 20 % set over hele garantiordningens levetid. e) Det er det långivende pengeinstitut, der i samarbejde med og på vegne af låntager fremsender ansøgning om vækstkaution. Der kan alene ydes vækstkautioner i tilfælde, hvor et pengeinstitut påtager sig kreditrisici, og disse kreditrisici er marginalt højere end ved almindelige lån. f) Vækstkautionerne ydes af den statslige investeringsfond Vækstfonden. Vækstfonden har status som selvstændig juridisk person og er oprettet ved lov (LBK nr. 549 af 1. juli 2002). Vækstfondens kapital tilvejebringes gennem indskud fra den danske stat Beregning af subventionsækvivalenten 6. Subventionsækvivalenten for den pågældende garanti er beregnet ud fra den formel, der nævnes i fodnote 29 i Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier 7 (garantimeddelelsen): Uanset risikoklasse udgør den differencen mellem a) det udestående garantibeløb ganget med ordningens risikofaktor 8, hvilket udgør markedspræmien, og b) al indbetalt præmie, det vil sige støtteintensiteten = (garanteret beløb risiko) indbetalt præmie. 7. Ud fra ovenstående formel og det faktum, at de garanterede lån afvikles lineært over lånets løbetid, bliver støtteelementet for lånegarantier til landbrugssektoren og fiskerisektoren under vækstkautionsordningen gennemsnitligt 15,23 % og i værste fald 19,02 % i I det følgende vises beregningen af støtteelementet, som bygger på nedenstående forudsætninger: Værdi i DKK Diskonto 2,88 % Samlet udlånsvolumen mio. Samlet garantivolumen (75 % af udlån) mio. Forventet misligholdelsesgrad 20 % Stiftelsesprovision 2 % Årlig risikopræmie 1,25 % Maksimalt lånebeløb Maksimal risikodækning 75 % Forventet provenu af stiftelsesprovision og årlig præmie 130 mio. Administrationsomkostninger 23 mio. 7 EUT C 155 af , s Ved»risiko«forstås sandsynligheden for misligholdelse efter medregning af administrations- og kapitalomkostninger. 3

4 Indfrielse af misligholdte lån 353 mio. Kapitalomkostninger 56 mio. Samlede omkostninger 432 mio. Samlet nødvendig markedspræmie (samlede omkostninger: samlet garantivolumen) 24,48 % 8. Overslaget over det samlede udlånsvolumen bygger på markedsefterspørgslen efter kapital og udbuddet af lånegarantier efter de danske myndigheders beslutning i 2009 om at tilføre garantiordningen 300 DKK. 9. Den maksimale lånegaranti udgør 75 % af det udestående lån. Dermed beløber det samlede garantivolumen sig til mio. DKK. Ifølge de danske myndigheder falder værdien af de fleste vækstkautioner lineært over lånets løbetid, idet lånet skal tilbagebetales i lige store afdrag, og garantibeløbet derfor reduceres tilsvarende. 10. Overslaget over den forventede misligholdelsesgrad bygger på historiske data og fremskrivninger. Den afspejler den samlede indfrielse af misligholdte lån (dvs. udbetalte garantibeløb med fradrag af indtægter fra realisering af sikkerhed til fordel for den långivende bank) under en generation af garantier over disse låns løbetid, som er mindst 3 og højst 10 år med et gennemsnit på 8 år. Valget af misligholdelsesgrad behandles under punkt Præmien består af to dele. Som beskrevet i punkt 5. c) betaler låntager en stiftelsesprovision på 2 % af garantibeløbet og derefter en årlig risikopræmie på 1,25 % af restgarantibeløbet. Præmien fastsættes under hensyn til at nå to langsigtede mål: der skal være ligevægt mellem udgifterne til vækstkautionsordningen på den ene side og præmien samt statens kapitalindskud på den anden side, ligesom præmien på lang sigt skal dække halvdelen af de tab, der forventes realiseret under ordningen. I overensstemmelse med garantimeddelelsens punkt 4.5 anvendes der en fælles præmie uanset erhvervssektor, risikoklasse og garantiernes løbetid. Der forventes et provenu fra præmier på 130 mio. DKK. 12. Administrationsomkostningerne anslås at ligge på 23 mio. DKK. Det svarer til 1,3 % af vækstkautionsordningens samlede garantibeløb. Overslaget bygger ifølge de danske myndigheder på vækstkautionsordningens administrationsomkostninger i de forløbne 10 år. Administrationsomkostninger omfatter udgifter til: a) indledende vurdering af risikoprofil ved udstedelse af den enkelte garanti, b) risikoovervågning og c) risikostyring i garantiens løbetid. En betydelig del af disse udgifter er personaleudgifter. Andre administrationsomkostninger omfatter salgs- og marketingsudgifter, bogholderi og almindelige driftsudgifter i forbindelse med ordningen. 13. Den samlede indfrielse af lånegarantier beregnes som forventet tabsprocent (ca. 20 %) ganget med det beløb, der samlet er stillet garantier for i 2010 (1 764 mio. DKK): mio. DKK x 0,20 = 353 mio. DKK. 4

5 14. De danske myndigheder bekræfter, at det kapitalafkast, der indgår i beregningen, er beregnet i overensstemmelse med garantimeddelelsens punkt 3.4 f). Det bygger på en risikopræmie på 4 % per år af et beløb svarende til 8 % af det samlede garantibeløb. 15. Den beregnede markedspris for vækstkautionsordningen fremkommer således: samlede omkostninger (432 mio. DKK) : samlede garantier (1 764 mio. DKK) = 0,2448, det vil sige 24,48 %. 16. De danske myndigheder har bekræftet, at de årlige subventionsækvivalenter tilbagediskonteres til deres nutidsværdi ved anvendelse af referencesatsen og derefter lægges sammen, så man når frem til den samlede subventionsækvivalent i overensstemmelse med garantimeddelelsens punkt 4.1. Kalkulationsrenten fastsættes ud fra Kommissionens meddelelse om revision af metoden for fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten 9 (basissatsen plus 100 basispoint). 17. Beregning af den gennemsnitlige statsstøttesats på 15,23 %: Beregning af statsstøttesats for et lån, der afvikles lineært over 8 år År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Udestående lån Løbende garanti Markedspræmie Faktisk præmie Støtteelement per år Den aktuelle værdi af det samlede støtteelement Statsstøttesats 15,23 % 9 EUT C 14 af , s

6 18. Beregning af, hvad statsstøttesatsen vil ligge på i det værst tænkelige scenario: Det værst tænkelige scenario er en situation, hvor a) garantibeløbet rammer vækstgarantiordningens maksimumbeløb (det vil sige DKK, svarende til et lånebeløb på DKK), og b) lånet tilbagebetales hurtigst muligt (det vil sige et treårigt lån med lineær gældsafvikling). Statsstøtteelementet i det værst tænkelige scenario er 19,02 %. Beregning af statsstøttesats for et lån, der afvikles lineært over 3 år År 1 År 2 År 3 Udestående lån Løbende garanti Markedspræmie Faktisk præmie Støtteelement per år Den aktuelle værdi af det samlede støtteelement Statsstøttesats 19,02 % Begrundelse for misligholdelsesgraden 19. Sandsynligheden for misligholdelse (risikofaktor) af de garanterede lån bygger på historiske data fra vækstkautionsordningen, som har fungeret siden år De forløbne ti års operationelle erfaring med vækstkautionsordningen viser, at misligholdelsesgraden har ligget tæt på 20 %. Der har dog været udsving i misligholdelsesgraden over tid, særlig i forhold til virksomhedernes løbetidssegmenter. Nystartede virksomheder har naturligt nok en højere misligholdelsesgrad og står derfor også for en uforholdsmæssig stor del af den samlede indfrielse ved tab. Derimod er misligholdelsesgraden ved generationsskifter kun ¼ af misligholdelsesgraden ved nystartede virksomheder. Da vækstkautionsordningen oprindeligt blev lanceret i 2000, udgjorde nystartede virksomheder en betydelig andel af garantiporteføljen, hvorfor misligholdelsesgraden blev højere end forventet. Siden da er risikoniveauet efterhånden faldet betragteligt, og den samlede risiko i garantiporteføljen er derfor blevet mindre. Dette afspejles i garantiporteføljens nuværende sammensætning, idet der ydes omtrent det samme antal garantier til investeringer i eksisterende virksomheder som til nystartede virksomheder. 20. På grundlag af det billede, som misligholdelser af lån med vækstkaution siden tegner, forventer de danske myndigheder at skulle udrede 20 % af det 10 I sammenligningen af tidligere misligholdelser med forventede fremtidige tabsprocenter ses bort fra tabene i vækstkautionsordningens garantiportefølje umiddelbart efter ordningens oprettelse ( ). I 2005 traf Vækstfonden nemlig en række foranstaltninger for at forbedre risikovurderingen og nedbringe garantiporteføljens samlede risikoeksponering. Eftersom disse foranstaltninger har vist sig at 6

7 samlede garantibeløb til indfrielse af misligholdte lån. Fremskriver man de akkumulerede misligholdelser i garantiporteføljen, hvis ældste lånegarantier har været i kraft i næsten fire år, kan man forvente en indfrielsesprocent ved tab på %. 25% Tabsprocent (kumuleret) 20% 15% 10% 5% Forecast Realiserede og truende tab Estimat 0% Måned 21. Fremskrivningen tager dog ikke højde for det værst tænkelige scenario, der kan indtræffe som følge af finanskrisen. Ikke desto mindre er de danske myndigheder fortsat overbevist om, at misligholdelsesgraden ikke vil overstige 20 %. 22. Ud fra ovenstående tre punkter er de danske myndigheder overbevist om, at en misligholdelsesgrad på 20 % udgør et fornuftigt og temmeligt konservativt estimat. De er også overbevist om, at estimatet rammer rigtigt med hensyn til virksomheder i landbrugssektoren og fiskerisektoren. Det bygger på, at de långivende banker vil følge den samme praksis over for låntagere i den primære sektor som over for låntagere i andre erhvervssektorer. De vil ikke være tilbøjelige til at yde mere risikable lån til virksomheder inden for landbrugssektoren og fiskerisektoren, eftersom deres egen risiko ved lånene forbliver den samme (minimum 25 %). 23. For at opnå en bedre forståelse af erhversdynamikken i den primære sektor og de særlige risici, der er forbundet med disse erhvervssektorer, har Vækstfonden rekrutteret medarbejdere, som har arbejdet i forretningsbanker, og som har beskæftiget sig professionelt med at yde lån til virksomheder i disse sektorer. 24. Siden 2003 har Vækstfonden indført egne praksisser for granskning af bankernes kreditvurdering, og den har tillige egne kreditvurderingsprocedurer. Hertil kommer, at Vækstfonden ikke er juridisk forpligtet til at udstede vækstkautioner til ansøgere, som formelt opfylder betingelserne for at deltage i ordningen; den kan med andre ord afvise en ansøgning, hvis den skønner, at ansøgerens forretningsplan er urealistisk. Derfor har Vækstfonden hjemmel til at ændre sin praksis med hensyn til at udstedelse af vækstkautioner, hvis den er bekymret for, være velegnede til at holde indfrielsen af lånegarantier inden for visse på forhånd afstukne rammer, er de fortsat udgangspunkt for Vækstfondens praksis vedrørende udstedelse af lånegarantier. 7

8 at tabsprocenten ved de projekter, der søges om lånegarantier til, bliver højere end det maksimum, man vil acceptere Varighed 25. Indtil Nationalt retsgrundlag 26. LBK nr. 549 af 1. juli 2002 (som ændret) om Vækstfonden og bekendtgørelse nr af 17. august 2007 om Vækstfondens virke. Finansudvalgets afgørelse af 30. oktober 2009 forøgede bevillingerne til vækstkautionsordningen med 300 mio. DKK i 2010 som led i erhvervspakken. Erhvervspakken udvidede ordningen til nu i princippet at omfatte alle erhvervssektorer (med forbehold af Kommissionens godkendelse) og indførte visse særlige bestemmelser om vækstkautioner ved lån med sikkerhed i fast ejendom Støtteberettigede 27. SMV i landbrugssektoren og fiskerisektoren. III. Vurdering af støtten 28. Ifølge TEU-traktatens artikel 107, stk. 1, er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. 29. Disse kriterier er opfyldt. Garantierne finansieres gennem statslig indskudskapital, og der betales ikke nogen markedspræmie, som anført af de danske myndigheder. Kun udvalgte virksomheder i landbrugssektoren kan modtage støtte. Eftersom landbrug og skovbrug udgør markeder med stor konkurrence i EU 11, har statsgarantier tendens til at fordreje konkurrencevilkårene 12 og påvirke handelen mellem medlemsstaterne. 30. I princippet må de danske myndigheders lånegarantier, hvis præmie beregnes ud fra den meddelte metode, betragtes som statsstøtte efter EUF-traktatens artikel 107, stk Ifølge betragtning 10 i forordning (EF) nr. 1535/2007, betragtning 14 i forordning (EF) nr. 1857/2006 og betragtning 18 i forordning (EF) nr. 736/2008 bør støtteforanstaltninger, der indeholder statsgarantier eller offentlige lån, betragtes som gennemsigtige, hvis den metode, der anvendes til at beregne statsgarantiens 11 Landbrugssektoren er særdeles åben for samhandel inden for EU. I 2005 androg handel med landbrugsprodukter mellem EU-lande (EU 25) ca. 199 mia. EUR (eksport) og 196 mia. EUR (import) svarende til ca % af den samlede landbrugsproduktion (kilde: EUROSTAT). 12 Når en virksomheds konkurrenceevne forbedres ved hjælp af statsstøtte, er det ifølge Domstolens retspraksis almindeligvis tegn på konkurrencefordrejning vis-à-vis konkurrerende virksomheder, som ikke modtager en sådan støtte (sag C-730/79, Sml. 1980, s. 2671, præmis 11 og 12). 8

9 støtteintensitet, inden foranstaltningen gennemføres, er blevet godkendt af Kommissionen på grundlag af en anmeldelse til Kommissionen efter vedtagelsen af disse forordninger. Kommissionen vil vurdere beregningsmetoden i overensstemmelse med meddelelsen om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier. 32. Derfor finder Kommissionen, at den foreliggende anmeldelse har til formål at forklare den metode, der er anvendt ved beregningen af lånegarantiernes bruttosubventionsækvivalent i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1535/2007, forordning (EF) nr. 1857/2006 og forordning (EF) nr. 736/2008. Når Kommissionen har godkendt den metode, der er anvendt ved beregningen af bruttosubventionsækvivalenten, kan støtteordninger, der indeholder statsgarantier, betragtes som gennemsigtige i ovennævnte forordningers forstand, såfremt statsgarantiens støtteelement beregnes ud fra den godkendte beregningsmetode. 33. Derfor vedrører denne meddelelse udelukkende den metode, der anvendes ved beregningen af subventionsækvivalenter for vækstkautionsordningens lånegarantier, og udelukkende virksomheder i landbrugssektoren og fiskerisektoren. Som nævnt drages garantiernes forenelighed ikke i tvivl i denne sag. 34. Den pågældende beregningsmetode skal vurderes på grundlag af Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier 13 (garantimeddelelsen). 35. Garantimeddelelsens punkt 4.1 indeholder følgende generelle bestemmelser: Som udgangspunkt anses statsstøtteelementet for at være differencen mellem en rimelig markedspris for den individuelle garanti eller garantiordningen og den pris, der faktisk betales for den. De deraf følgende årlige subventionsækvivalenter bør tilbagediskonteres til deres nutidsværdi ved anvendelse af referencesatsen og derefter lægges sammen, så man når frem til den samlede subventionsækvivalent. Når Kommissionen skal beregne støtteelementet i en garanti, vil den lægge særlig vægt på følgende forhold: ved garantiordninger: hvorvidt betingelserne for deltagelse i ordningen giver mulighed for at udelukke sådanne virksomheder hvorvidt den enkelte garantis størrelse kan måles korrekt, når garantien ydes hvorvidt garantien dækker over 80 % af de enkelte udestående lån eller andre finansielle forpligtelser 13 EUT C 155 af , s

10 Hvorvidt de særlige forhold ved garantien eller lånet (eller en anden finansiel forpligtelse) er blevet taget i overvejelse ved fastlæggelsen af markedspræmien, som sammenlignes med den faktisk betalte præmie og dermed danner grundlag for beregningen af støtteelementet. 36. I denne sag er det særlig punkt 4.5 vedrørende definitionen af støtteelementet i garantiordninger for SMV, som er relevant, eftersom garantien ifølge de danske myndigheder ydes til SMV (se punkt 5.a). 37. I garantimeddelelsens punkt 4.5. hedder det, at de to forenklede instrumenter, der er omtalt i garantimeddelelsens punkt 3.5, og som vedrører garantiordninger for SMV, også kan anvendes til beregning af støtte. I garantimeddelelsens punkt 4.5 opregnes betingelserne for at anvende de regler, der nævnes under punkt 3.5. Hvad særligt angår anvendelse af fælles præmier i garantiordninger for SMV, kan Kommissionen i tilfælde, hvor en støtteordning kun vedrører garantier til SMV, og hvor garantibeløbet ligger under 2,5 mio. EUR pr. virksomhed, som en undtagelse fra punkt 4.4 acceptere en vurdering af støtteintensiteten for ordningen som sådan, uden at der er behov for at foretage en vurdering af hver enkelt garanti eller risikoklasse inden for ordningen. Denne beregning kan for hver risikoklasse kort gengives som differencen mellem a) det udestående garantibeløb ganget med risikofaktoren for den pågældende risikoklasse (ved "risiko" forstås sandsynligheden for misligholdelse efter medregning af administrations- og kapitalomkostningerne) og b) alle betalte præmier, dvs. (garanteret beløb risiko) betalt præmie. 38. I denne sag anvendes garantiordningen udelukkende i den sammenhæng, som omhandles i forordning (EF) nr. 1535/2007, forordning (EF) nr. 1857/2006 og forordning (EF) nr. 736/2008. De danske myndigheder har meddelt, at kriseramte virksomheder er udelukket fra ordningen, jf. garantimeddelelsens punkt 4.1 a) (se bemærkning 5.a)). Garantierne er begrænsede i tid (maksimalt 10 år) og beløbsstørrelse (maksimalt 1 mio. EUR) og dækker højst 75 % af lånet (se ovenfor under bemærkning 4 og 5.b)). Ifølge garantimeddelelsens punkt 4.1. d) er særlige forhold ved garantien blevet taget i betragtning ved fastlæggelsen af garantiens markedspræmie, som angivet i bemærkning Kommissionen finder derfor, at bestemmelserne i garantimeddelelsens punkt 4.1. er overholdt. 39. De oplysninger, som de danske myndigheder har fremsendt, opfylder kravene i garantimeddelelsens punkt 4.5: ordningen vedrører udelukkende SMV (se ovenfor bemærkning 36), og garantibeløbet overstiger ikke 2,5 mio. EUR per virksomhed (se ovenfor bemærkning 4). På disse betingelser har Kommissionen derfor lov til at godkende, at ordningens støtteintensitet som sådan vurderes. 40. Den metode til beregning af støtteintensiteten, som de danske myndigheder har foreslået (se ovenfor bemærkning 6-18), holder sig til den formel, som nævnes i garantimeddelelsens fodnote Desuden afspejler den samlede markedspræmie på 24,48 % misligholdelsesgraden, som bygger på historiske data, fremskrivninger af andre udgifter ud fra historiske data og et kapitalafkast beregnet i overensstemmelse med garantimeddelelsens punkt 3.4 f). Den faktiske præmie består af to elementer: en stiftelsesprovision på 2 % og en årlig risikopræmie på 1,25 % er fastsat således, 10

11 at præmiebeløbene på lang sigt burde kunne dække halvdelen af de tab, der forventes realiseret under ordningen. 42. Punkt 3.4.e) i garantimeddelelsen kræver, at der udføres periodisk kontrol med, at den misligholdelsesgrad, som ligger til grund for markedspræmien, fortsat er realistisk. Da beregningsmetoden kun er gyldig for garantier, som godkendes i 2010, synes periodiske kontroller imidlertid at være unødvendige, særligt i lyset af, at der ikke kan foretages ændringer i garantier, som allerede er godkendt. Skulle Danmark beslutte at anmode om en forlængelse af beregningsmetodens gyldighedsperiode, vil der dog blive stillet krav om, at beregningsmetodens fortsatte gyldighed underbygges med yderligere data. 43. Kommissionen kan hermed konkludere, at den af Danmark indberettede beregningsmetode er acceptabel i henhold til garantimeddelelsen. Denne vurdering har ingen virkning for Kommissionens vurderinger i aktuelle, verserende eller fremtidige sager om garantiforanstaltninger på andre områder. IV. Afgørelse I overensstemmelse med EUF-traktatens artikel 107 og 108 har Kommissionen besluttet ikke at gøre indsigelse mod den beregningsmetode, som ifølge meddelelsen vil blive anvendt ved beregningen af lånegarantiordningens støtteelement, jf. forordning (EF) nr. 1535/2007, forordning (EF) nr. 1857/2006 og forordning (EF) nr. 736/2008. Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må afsløres over for tredjemand, bedes De senest femten arbejdsdage fra modtagelsen sende Kommissionen en begrundet anmodning om fortrolig behandling. Hvis Kommissionen ikke modtager en begrundet anmodning inden denne frist, anses De for at have givet samtykke til, at brevet offentliggøres og gengives in extenso på det autentiske sprog på webstedet Anmodningen sendes anbefalet eller med telefax til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Direktorat M Kontor: Loi 130 5/120 B-1049 Bruxelles Fax nr.: Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Dacian CIOLOŞ Medlem af Kommissionen 11

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 02.05.2001 SG (2001) D/288280 Vedr.: Statsstøtte nr. N 822/2000 Danmark Centerkontrakter for turisme Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 8. december 2000, registreret

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig Emne: Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler Fr. udenrigsminister, Det er mig en glæde at kunne meddele

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

(Meddelelser) KOMMISSIONEN

(Meddelelser) KOMMISSIONEN C 16/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER KOMMISSIONEN Meddelelse fra Kommissionen Midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final. Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final. Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.4.2012 C(2012) 2460 final Vedr.: Statsstøttesag SA.33535 (2011/N) - Danmark Iværksætteraktieordning Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved brev af 23. august 2011

Læs mere

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning

Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2595 Vedr.: Statsstøttesag N 359/2008 Danmark Tillæg for elektricitet fremstillet ved afbrænding af biomasse ændring af ordning Hr. Udenrigsminister,

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 31.VII.2008 K(2008)4138 endelig. Statsstøttesag NN 36/2008 Danmark Roskilde Bank A/S. Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 31.VII.2008 K(2008)4138 endelig. Statsstøttesag NN 36/2008 Danmark Roskilde Bank A/S. Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.VII.2008 K(2008)4138 endelig Vedr.: Statsstøttesag NN 36/2008 Danmark Roskilde Bank A/S Hr. udenrigsminister 1 SAGSFORLØB (1) De danske myndigheder henvendte sig den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren. EUROPA-KOMMISSIONEN I GENERALSEKRETARIAT ACCUSE DE RÉCEPTION Nom (en caractères d'imprimerie) REÇU LE PM SIGNATURE JftHļ Г\ CACHET 10. 04. 2014 Bruxelles, den SG-Greffe(2014)D/ 5369 DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION

Læs mere

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015

Retningslinjer for program for strategiske virksomhedsalliancer 2015 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 2015 38 KUR 17. august 2015 Retningslinjer for program

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank EU-statsstøtteret This page intentionally left blank Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen EU-statsstøtteret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 EU-statsstøtteret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Guide til eksportkautioner

Guide til eksportkautioner 01. Guide til eksportkautioner Hvad er Eksportkaution? Eksportkaution er et tilbud til danske eksportvirksomheder og deres underleverandører om at lade Eksport Kredit Fonden (EKF) kautionere for deres

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Til Københavns Fondsbørs 16. august 2007 Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer Totalkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og

under henvisning til fælles forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og Europa-Kommissionen, og 12.9.2014 L 271/3 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 960/2014 af 8. september 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007

L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.2007 L 298/6 Den Europæiske Unions Tidende 16.11.27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1337/27 af 15. november 27 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 992/95 for så vidt angår fællesskabstoldkontingenter

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Vejledning om finansiering, omstrukturering og privatisering af statsejede virksomheder i overensstemmelse med statsstøttereglerne DA 2 DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet

Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet VÆKSTFONDEN INDSIGT Effekt af offentlig intervention i lånemarkedet Resumé: Public intervention in UK small firm credit markets: Valuefor-money or waste of scarce resources? (Marc Cowling and Josh Siepel,

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til Forslag til Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere Anvendelsesområde 1. Økonomi- og erhvervsministeren etablerer en ordning, som indebærer, at staten kan stille

Læs mere