EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den K(2010) 1589

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den K(2010) 1589 Vedr.: Statsstøtte - Danmark Statsstøttesag nr. N 682/2009 Garantiordning Fru udenrigsminister, Jeg har den ære at meddele Dem, at Kommissionen i overensstemmelse med EUFtraktatens artikel 107 og har besluttet ikke at gøre indsigelse mod beregningsmetoden. Kommissionens afgørelse bygger på følgende overvejelser: Sagsforløb 1. Danmarks Faste Repræsentation har underrettet Den Europæiske Union om beregningsmetoden i overensstemmelse med EUF-traktatens artikel 108, stk. 3, ved af 8. december Danmark fremsendte yderligere oplysninger ved af 1. februar 2010, der blev registreret samme dag. II. Detaljeret beskrivelse af støtten 2.1. Benævnelse 2. Garantiordning 2.2. Formål med støtten 3. Danmarks underretning har til formål at fremlægge den metode for beregning af statsstøtteelementet i garantier, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 1 Med virkning fra den 1. december 2009 er EF-traktatens artikel 87 og 88 blevet til henholdsvis artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUF-traktaten). De to bestemmelser er indholdsmæssigt identiske. I denne afgørelse skal henvisninger til EUF-traktatens artikel 107 og 108 efter omstændighederne forstås som henvisninger til EF-traktatens artikel 87 og 88. Udenrigsminister Lene Espersen Asiatisk Plads 2 DK København K Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: 32 (0)

2 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af landbrugsprodukter 2, Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/ og Kommissionens forordning (EF) nr. 736/2008 af 22. juli 2008 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer Generelle forudsætninger for garantiordningen 4. I 2009 godkendte de danske myndigheder den såkaldte erhvervspakke, som i 2010 tilfører den danske vækstkautionsordning op til 300 mio. DKK ekstra i form af lånegarantier. Vækstkautionsordningen giver mulighed for at yde statslig lånegaranti i forbindelse med optagelse af lån i et pengeinstitut med henblik på at finansiere markeds- og organisationsudvikling, innovation, investeringer og generationsskifte. Der kan ikke ydes garanti til omlægning af lån eller til lån, der allerede er udbetalt. Lånene ydes til konkrete investeringer (køb af maskiner, køretøjer, bygninger osv.) eller til almindelig driftsfinansiering af låntagers virksomhed i forbindelse med markeds- og organisationsudvikling. Der ydes garantier for lånebeløb på højst 10 mio. DKK (ca. 1,33 mio. EUR), og lånegarantien dækker op til 75 % af lånet, svarende til en maksimal garanti på 7,5 mio. DKK (ca. 1 mio. EUR). Eftersom det maksimale lånebeløb beregnes for den enkelte virksomhed og ikke for det enkelte lån, kan garantibeløbet ikke overstige 2,5 mio. EUR pr. virksomhed. 5. Hovedelementerne i ordningen er følgende: a) Vækstkautionsordningen stilles til rådighed for små og mellemstore virksomheder (SMV) 5 uanset sektor, som på grund af forøget risiko ikke er i stand til at optage et lån på normale bankvilkår. Denne meddelelse vedrører dog udelukkende beregningen af støtteelementet for SMV, der opererer i landbrugssektoren og fiskerisektoren. De danske myndigheder har bekræftet, at gruppen af kriseramte virksomheder er udelukket fra ordningen 6. b) Lånet har en løbetid på 3-10 år. Værdien af de fleste vækstkautioner falder lineært over lånets løbetid, idet lånet skal tilbagebetales i lige store afdrag, og garantibeløbet derfor reduceres tilsvarende. c) Virksomheden betaler 2 % af garantibeløbet i stiftelsesprovision og derefter en årlig risikopræmie på 1,25 % af restgarantibeløbet. Præmien 2 EUT L 337 af , s EUT L 358 af , s EUT L 201 af , s Definition af SMV findes i bilag I til forordning (EF) nr. 800/ Ved 'kriseramte virksomheder' forstås virksomheder, der anses for kriseramte ifølge Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (EUT C 244 af , s. 2). 2

3 beregnes på samme måde ved alle vækstkautioner uanset erhvervssektor, risikoklasse og lånegarantiens løbetid. d) Den forventede misligholdelsesgrad er 20 % set over hele garantiordningens levetid. e) Det er det långivende pengeinstitut, der i samarbejde med og på vegne af låntager fremsender ansøgning om vækstkaution. Der kan alene ydes vækstkautioner i tilfælde, hvor et pengeinstitut påtager sig kreditrisici, og disse kreditrisici er marginalt højere end ved almindelige lån. f) Vækstkautionerne ydes af den statslige investeringsfond Vækstfonden. Vækstfonden har status som selvstændig juridisk person og er oprettet ved lov (LBK nr. 549 af 1. juli 2002). Vækstfondens kapital tilvejebringes gennem indskud fra den danske stat Beregning af subventionsækvivalenten 6. Subventionsækvivalenten for den pågældende garanti er beregnet ud fra den formel, der nævnes i fodnote 29 i Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier 7 (garantimeddelelsen): Uanset risikoklasse udgør den differencen mellem a) det udestående garantibeløb ganget med ordningens risikofaktor 8, hvilket udgør markedspræmien, og b) al indbetalt præmie, det vil sige støtteintensiteten = (garanteret beløb risiko) indbetalt præmie. 7. Ud fra ovenstående formel og det faktum, at de garanterede lån afvikles lineært over lånets løbetid, bliver støtteelementet for lånegarantier til landbrugssektoren og fiskerisektoren under vækstkautionsordningen gennemsnitligt 15,23 % og i værste fald 19,02 % i I det følgende vises beregningen af støtteelementet, som bygger på nedenstående forudsætninger: Værdi i DKK Diskonto 2,88 % Samlet udlånsvolumen mio. Samlet garantivolumen (75 % af udlån) mio. Forventet misligholdelsesgrad 20 % Stiftelsesprovision 2 % Årlig risikopræmie 1,25 % Maksimalt lånebeløb Maksimal risikodækning 75 % Forventet provenu af stiftelsesprovision og årlig præmie 130 mio. Administrationsomkostninger 23 mio. 7 EUT C 155 af , s Ved»risiko«forstås sandsynligheden for misligholdelse efter medregning af administrations- og kapitalomkostninger. 3

4 Indfrielse af misligholdte lån 353 mio. Kapitalomkostninger 56 mio. Samlede omkostninger 432 mio. Samlet nødvendig markedspræmie (samlede omkostninger: samlet garantivolumen) 24,48 % 8. Overslaget over det samlede udlånsvolumen bygger på markedsefterspørgslen efter kapital og udbuddet af lånegarantier efter de danske myndigheders beslutning i 2009 om at tilføre garantiordningen 300 DKK. 9. Den maksimale lånegaranti udgør 75 % af det udestående lån. Dermed beløber det samlede garantivolumen sig til mio. DKK. Ifølge de danske myndigheder falder værdien af de fleste vækstkautioner lineært over lånets løbetid, idet lånet skal tilbagebetales i lige store afdrag, og garantibeløbet derfor reduceres tilsvarende. 10. Overslaget over den forventede misligholdelsesgrad bygger på historiske data og fremskrivninger. Den afspejler den samlede indfrielse af misligholdte lån (dvs. udbetalte garantibeløb med fradrag af indtægter fra realisering af sikkerhed til fordel for den långivende bank) under en generation af garantier over disse låns løbetid, som er mindst 3 og højst 10 år med et gennemsnit på 8 år. Valget af misligholdelsesgrad behandles under punkt Præmien består af to dele. Som beskrevet i punkt 5. c) betaler låntager en stiftelsesprovision på 2 % af garantibeløbet og derefter en årlig risikopræmie på 1,25 % af restgarantibeløbet. Præmien fastsættes under hensyn til at nå to langsigtede mål: der skal være ligevægt mellem udgifterne til vækstkautionsordningen på den ene side og præmien samt statens kapitalindskud på den anden side, ligesom præmien på lang sigt skal dække halvdelen af de tab, der forventes realiseret under ordningen. I overensstemmelse med garantimeddelelsens punkt 4.5 anvendes der en fælles præmie uanset erhvervssektor, risikoklasse og garantiernes løbetid. Der forventes et provenu fra præmier på 130 mio. DKK. 12. Administrationsomkostningerne anslås at ligge på 23 mio. DKK. Det svarer til 1,3 % af vækstkautionsordningens samlede garantibeløb. Overslaget bygger ifølge de danske myndigheder på vækstkautionsordningens administrationsomkostninger i de forløbne 10 år. Administrationsomkostninger omfatter udgifter til: a) indledende vurdering af risikoprofil ved udstedelse af den enkelte garanti, b) risikoovervågning og c) risikostyring i garantiens løbetid. En betydelig del af disse udgifter er personaleudgifter. Andre administrationsomkostninger omfatter salgs- og marketingsudgifter, bogholderi og almindelige driftsudgifter i forbindelse med ordningen. 13. Den samlede indfrielse af lånegarantier beregnes som forventet tabsprocent (ca. 20 %) ganget med det beløb, der samlet er stillet garantier for i 2010 (1 764 mio. DKK): mio. DKK x 0,20 = 353 mio. DKK. 4

5 14. De danske myndigheder bekræfter, at det kapitalafkast, der indgår i beregningen, er beregnet i overensstemmelse med garantimeddelelsens punkt 3.4 f). Det bygger på en risikopræmie på 4 % per år af et beløb svarende til 8 % af det samlede garantibeløb. 15. Den beregnede markedspris for vækstkautionsordningen fremkommer således: samlede omkostninger (432 mio. DKK) : samlede garantier (1 764 mio. DKK) = 0,2448, det vil sige 24,48 %. 16. De danske myndigheder har bekræftet, at de årlige subventionsækvivalenter tilbagediskonteres til deres nutidsværdi ved anvendelse af referencesatsen og derefter lægges sammen, så man når frem til den samlede subventionsækvivalent i overensstemmelse med garantimeddelelsens punkt 4.1. Kalkulationsrenten fastsættes ud fra Kommissionens meddelelse om revision af metoden for fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten 9 (basissatsen plus 100 basispoint). 17. Beregning af den gennemsnitlige statsstøttesats på 15,23 %: Beregning af statsstøttesats for et lån, der afvikles lineært over 8 år År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Udestående lån Løbende garanti Markedspræmie Faktisk præmie Støtteelement per år Den aktuelle værdi af det samlede støtteelement Statsstøttesats 15,23 % 9 EUT C 14 af , s

6 18. Beregning af, hvad statsstøttesatsen vil ligge på i det værst tænkelige scenario: Det værst tænkelige scenario er en situation, hvor a) garantibeløbet rammer vækstgarantiordningens maksimumbeløb (det vil sige DKK, svarende til et lånebeløb på DKK), og b) lånet tilbagebetales hurtigst muligt (det vil sige et treårigt lån med lineær gældsafvikling). Statsstøtteelementet i det værst tænkelige scenario er 19,02 %. Beregning af statsstøttesats for et lån, der afvikles lineært over 3 år År 1 År 2 År 3 Udestående lån Løbende garanti Markedspræmie Faktisk præmie Støtteelement per år Den aktuelle værdi af det samlede støtteelement Statsstøttesats 19,02 % Begrundelse for misligholdelsesgraden 19. Sandsynligheden for misligholdelse (risikofaktor) af de garanterede lån bygger på historiske data fra vækstkautionsordningen, som har fungeret siden år De forløbne ti års operationelle erfaring med vækstkautionsordningen viser, at misligholdelsesgraden har ligget tæt på 20 %. Der har dog været udsving i misligholdelsesgraden over tid, særlig i forhold til virksomhedernes løbetidssegmenter. Nystartede virksomheder har naturligt nok en højere misligholdelsesgrad og står derfor også for en uforholdsmæssig stor del af den samlede indfrielse ved tab. Derimod er misligholdelsesgraden ved generationsskifter kun ¼ af misligholdelsesgraden ved nystartede virksomheder. Da vækstkautionsordningen oprindeligt blev lanceret i 2000, udgjorde nystartede virksomheder en betydelig andel af garantiporteføljen, hvorfor misligholdelsesgraden blev højere end forventet. Siden da er risikoniveauet efterhånden faldet betragteligt, og den samlede risiko i garantiporteføljen er derfor blevet mindre. Dette afspejles i garantiporteføljens nuværende sammensætning, idet der ydes omtrent det samme antal garantier til investeringer i eksisterende virksomheder som til nystartede virksomheder. 20. På grundlag af det billede, som misligholdelser af lån med vækstkaution siden tegner, forventer de danske myndigheder at skulle udrede 20 % af det 10 I sammenligningen af tidligere misligholdelser med forventede fremtidige tabsprocenter ses bort fra tabene i vækstkautionsordningens garantiportefølje umiddelbart efter ordningens oprettelse ( ). I 2005 traf Vækstfonden nemlig en række foranstaltninger for at forbedre risikovurderingen og nedbringe garantiporteføljens samlede risikoeksponering. Eftersom disse foranstaltninger har vist sig at 6

7 samlede garantibeløb til indfrielse af misligholdte lån. Fremskriver man de akkumulerede misligholdelser i garantiporteføljen, hvis ældste lånegarantier har været i kraft i næsten fire år, kan man forvente en indfrielsesprocent ved tab på %. 25% Tabsprocent (kumuleret) 20% 15% 10% 5% Forecast Realiserede og truende tab Estimat 0% Måned 21. Fremskrivningen tager dog ikke højde for det værst tænkelige scenario, der kan indtræffe som følge af finanskrisen. Ikke desto mindre er de danske myndigheder fortsat overbevist om, at misligholdelsesgraden ikke vil overstige 20 %. 22. Ud fra ovenstående tre punkter er de danske myndigheder overbevist om, at en misligholdelsesgrad på 20 % udgør et fornuftigt og temmeligt konservativt estimat. De er også overbevist om, at estimatet rammer rigtigt med hensyn til virksomheder i landbrugssektoren og fiskerisektoren. Det bygger på, at de långivende banker vil følge den samme praksis over for låntagere i den primære sektor som over for låntagere i andre erhvervssektorer. De vil ikke være tilbøjelige til at yde mere risikable lån til virksomheder inden for landbrugssektoren og fiskerisektoren, eftersom deres egen risiko ved lånene forbliver den samme (minimum 25 %). 23. For at opnå en bedre forståelse af erhversdynamikken i den primære sektor og de særlige risici, der er forbundet med disse erhvervssektorer, har Vækstfonden rekrutteret medarbejdere, som har arbejdet i forretningsbanker, og som har beskæftiget sig professionelt med at yde lån til virksomheder i disse sektorer. 24. Siden 2003 har Vækstfonden indført egne praksisser for granskning af bankernes kreditvurdering, og den har tillige egne kreditvurderingsprocedurer. Hertil kommer, at Vækstfonden ikke er juridisk forpligtet til at udstede vækstkautioner til ansøgere, som formelt opfylder betingelserne for at deltage i ordningen; den kan med andre ord afvise en ansøgning, hvis den skønner, at ansøgerens forretningsplan er urealistisk. Derfor har Vækstfonden hjemmel til at ændre sin praksis med hensyn til at udstedelse af vækstkautioner, hvis den er bekymret for, være velegnede til at holde indfrielsen af lånegarantier inden for visse på forhånd afstukne rammer, er de fortsat udgangspunkt for Vækstfondens praksis vedrørende udstedelse af lånegarantier. 7

8 at tabsprocenten ved de projekter, der søges om lånegarantier til, bliver højere end det maksimum, man vil acceptere Varighed 25. Indtil Nationalt retsgrundlag 26. LBK nr. 549 af 1. juli 2002 (som ændret) om Vækstfonden og bekendtgørelse nr af 17. august 2007 om Vækstfondens virke. Finansudvalgets afgørelse af 30. oktober 2009 forøgede bevillingerne til vækstkautionsordningen med 300 mio. DKK i 2010 som led i erhvervspakken. Erhvervspakken udvidede ordningen til nu i princippet at omfatte alle erhvervssektorer (med forbehold af Kommissionens godkendelse) og indførte visse særlige bestemmelser om vækstkautioner ved lån med sikkerhed i fast ejendom Støtteberettigede 27. SMV i landbrugssektoren og fiskerisektoren. III. Vurdering af støtten 28. Ifølge TEU-traktatens artikel 107, stk. 1, er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. 29. Disse kriterier er opfyldt. Garantierne finansieres gennem statslig indskudskapital, og der betales ikke nogen markedspræmie, som anført af de danske myndigheder. Kun udvalgte virksomheder i landbrugssektoren kan modtage støtte. Eftersom landbrug og skovbrug udgør markeder med stor konkurrence i EU 11, har statsgarantier tendens til at fordreje konkurrencevilkårene 12 og påvirke handelen mellem medlemsstaterne. 30. I princippet må de danske myndigheders lånegarantier, hvis præmie beregnes ud fra den meddelte metode, betragtes som statsstøtte efter EUF-traktatens artikel 107, stk Ifølge betragtning 10 i forordning (EF) nr. 1535/2007, betragtning 14 i forordning (EF) nr. 1857/2006 og betragtning 18 i forordning (EF) nr. 736/2008 bør støtteforanstaltninger, der indeholder statsgarantier eller offentlige lån, betragtes som gennemsigtige, hvis den metode, der anvendes til at beregne statsgarantiens 11 Landbrugssektoren er særdeles åben for samhandel inden for EU. I 2005 androg handel med landbrugsprodukter mellem EU-lande (EU 25) ca. 199 mia. EUR (eksport) og 196 mia. EUR (import) svarende til ca % af den samlede landbrugsproduktion (kilde: EUROSTAT). 12 Når en virksomheds konkurrenceevne forbedres ved hjælp af statsstøtte, er det ifølge Domstolens retspraksis almindeligvis tegn på konkurrencefordrejning vis-à-vis konkurrerende virksomheder, som ikke modtager en sådan støtte (sag C-730/79, Sml. 1980, s. 2671, præmis 11 og 12). 8

9 støtteintensitet, inden foranstaltningen gennemføres, er blevet godkendt af Kommissionen på grundlag af en anmeldelse til Kommissionen efter vedtagelsen af disse forordninger. Kommissionen vil vurdere beregningsmetoden i overensstemmelse med meddelelsen om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier. 32. Derfor finder Kommissionen, at den foreliggende anmeldelse har til formål at forklare den metode, der er anvendt ved beregningen af lånegarantiernes bruttosubventionsækvivalent i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1535/2007, forordning (EF) nr. 1857/2006 og forordning (EF) nr. 736/2008. Når Kommissionen har godkendt den metode, der er anvendt ved beregningen af bruttosubventionsækvivalenten, kan støtteordninger, der indeholder statsgarantier, betragtes som gennemsigtige i ovennævnte forordningers forstand, såfremt statsgarantiens støtteelement beregnes ud fra den godkendte beregningsmetode. 33. Derfor vedrører denne meddelelse udelukkende den metode, der anvendes ved beregningen af subventionsækvivalenter for vækstkautionsordningens lånegarantier, og udelukkende virksomheder i landbrugssektoren og fiskerisektoren. Som nævnt drages garantiernes forenelighed ikke i tvivl i denne sag. 34. Den pågældende beregningsmetode skal vurderes på grundlag af Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier 13 (garantimeddelelsen). 35. Garantimeddelelsens punkt 4.1 indeholder følgende generelle bestemmelser: Som udgangspunkt anses statsstøtteelementet for at være differencen mellem en rimelig markedspris for den individuelle garanti eller garantiordningen og den pris, der faktisk betales for den. De deraf følgende årlige subventionsækvivalenter bør tilbagediskonteres til deres nutidsværdi ved anvendelse af referencesatsen og derefter lægges sammen, så man når frem til den samlede subventionsækvivalent. Når Kommissionen skal beregne støtteelementet i en garanti, vil den lægge særlig vægt på følgende forhold: ved garantiordninger: hvorvidt betingelserne for deltagelse i ordningen giver mulighed for at udelukke sådanne virksomheder hvorvidt den enkelte garantis størrelse kan måles korrekt, når garantien ydes hvorvidt garantien dækker over 80 % af de enkelte udestående lån eller andre finansielle forpligtelser 13 EUT C 155 af , s

10 Hvorvidt de særlige forhold ved garantien eller lånet (eller en anden finansiel forpligtelse) er blevet taget i overvejelse ved fastlæggelsen af markedspræmien, som sammenlignes med den faktisk betalte præmie og dermed danner grundlag for beregningen af støtteelementet. 36. I denne sag er det særlig punkt 4.5 vedrørende definitionen af støtteelementet i garantiordninger for SMV, som er relevant, eftersom garantien ifølge de danske myndigheder ydes til SMV (se punkt 5.a). 37. I garantimeddelelsens punkt 4.5. hedder det, at de to forenklede instrumenter, der er omtalt i garantimeddelelsens punkt 3.5, og som vedrører garantiordninger for SMV, også kan anvendes til beregning af støtte. I garantimeddelelsens punkt 4.5 opregnes betingelserne for at anvende de regler, der nævnes under punkt 3.5. Hvad særligt angår anvendelse af fælles præmier i garantiordninger for SMV, kan Kommissionen i tilfælde, hvor en støtteordning kun vedrører garantier til SMV, og hvor garantibeløbet ligger under 2,5 mio. EUR pr. virksomhed, som en undtagelse fra punkt 4.4 acceptere en vurdering af støtteintensiteten for ordningen som sådan, uden at der er behov for at foretage en vurdering af hver enkelt garanti eller risikoklasse inden for ordningen. Denne beregning kan for hver risikoklasse kort gengives som differencen mellem a) det udestående garantibeløb ganget med risikofaktoren for den pågældende risikoklasse (ved "risiko" forstås sandsynligheden for misligholdelse efter medregning af administrations- og kapitalomkostningerne) og b) alle betalte præmier, dvs. (garanteret beløb risiko) betalt præmie. 38. I denne sag anvendes garantiordningen udelukkende i den sammenhæng, som omhandles i forordning (EF) nr. 1535/2007, forordning (EF) nr. 1857/2006 og forordning (EF) nr. 736/2008. De danske myndigheder har meddelt, at kriseramte virksomheder er udelukket fra ordningen, jf. garantimeddelelsens punkt 4.1 a) (se bemærkning 5.a)). Garantierne er begrænsede i tid (maksimalt 10 år) og beløbsstørrelse (maksimalt 1 mio. EUR) og dækker højst 75 % af lånet (se ovenfor under bemærkning 4 og 5.b)). Ifølge garantimeddelelsens punkt 4.1. d) er særlige forhold ved garantien blevet taget i betragtning ved fastlæggelsen af garantiens markedspræmie, som angivet i bemærkning Kommissionen finder derfor, at bestemmelserne i garantimeddelelsens punkt 4.1. er overholdt. 39. De oplysninger, som de danske myndigheder har fremsendt, opfylder kravene i garantimeddelelsens punkt 4.5: ordningen vedrører udelukkende SMV (se ovenfor bemærkning 36), og garantibeløbet overstiger ikke 2,5 mio. EUR per virksomhed (se ovenfor bemærkning 4). På disse betingelser har Kommissionen derfor lov til at godkende, at ordningens støtteintensitet som sådan vurderes. 40. Den metode til beregning af støtteintensiteten, som de danske myndigheder har foreslået (se ovenfor bemærkning 6-18), holder sig til den formel, som nævnes i garantimeddelelsens fodnote Desuden afspejler den samlede markedspræmie på 24,48 % misligholdelsesgraden, som bygger på historiske data, fremskrivninger af andre udgifter ud fra historiske data og et kapitalafkast beregnet i overensstemmelse med garantimeddelelsens punkt 3.4 f). Den faktiske præmie består af to elementer: en stiftelsesprovision på 2 % og en årlig risikopræmie på 1,25 % er fastsat således, 10

11 at præmiebeløbene på lang sigt burde kunne dække halvdelen af de tab, der forventes realiseret under ordningen. 42. Punkt 3.4.e) i garantimeddelelsen kræver, at der udføres periodisk kontrol med, at den misligholdelsesgrad, som ligger til grund for markedspræmien, fortsat er realistisk. Da beregningsmetoden kun er gyldig for garantier, som godkendes i 2010, synes periodiske kontroller imidlertid at være unødvendige, særligt i lyset af, at der ikke kan foretages ændringer i garantier, som allerede er godkendt. Skulle Danmark beslutte at anmode om en forlængelse af beregningsmetodens gyldighedsperiode, vil der dog blive stillet krav om, at beregningsmetodens fortsatte gyldighed underbygges med yderligere data. 43. Kommissionen kan hermed konkludere, at den af Danmark indberettede beregningsmetode er acceptabel i henhold til garantimeddelelsen. Denne vurdering har ingen virkning for Kommissionens vurderinger i aktuelle, verserende eller fremtidige sager om garantiforanstaltninger på andre områder. IV. Afgørelse I overensstemmelse med EUF-traktatens artikel 107 og 108 har Kommissionen besluttet ikke at gøre indsigelse mod den beregningsmetode, som ifølge meddelelsen vil blive anvendt ved beregningen af lånegarantiordningens støtteelement, jf. forordning (EF) nr. 1535/2007, forordning (EF) nr. 1857/2006 og forordning (EF) nr. 736/2008. Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må afsløres over for tredjemand, bedes De senest femten arbejdsdage fra modtagelsen sende Kommissionen en begrundet anmodning om fortrolig behandling. Hvis Kommissionen ikke modtager en begrundet anmodning inden denne frist, anses De for at have givet samtykke til, at brevet offentliggøres og gengives in extenso på det autentiske sprog på webstedet Anmodningen sendes anbefalet eller med telefax til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Direktorat M Kontor: Loi 130 5/120 B-1049 Bruxelles Fax nr.: Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Dacian CIOLOŞ Medlem af Kommissionen 11

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.IV.2008 K(2008) 1775 Vedr.: Statsstøtte/Danmark - Sag nr. N 296/2007 - Støtte til skovrejsning Hr. udenrigsminister Kommissionen kan efter at have behandlet de oplysninger,

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008)

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.12.2012 C(2012) 9470 final Vedr.: Statsstøtte SA.35545 (2012/N) Danmark Ændring af ordningen Sociale foranstaltninger på arbejdsmarkedet (N 606/2008) Hr. minister, Baggrund

Læs mere

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder

Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.XII.2006 K(2006)5844 endelig Vedr.: Statsstøtte nr. N 314/2006 Danmark Eftergivelse af gæld for socialt udsatte personer til offentlige virksomheder Hr. udenrigsminister

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe

Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 10.III.2008 K(2008)1048 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 26/2008 Danmark Ændringer i finansieringsordningen for eksport af skibe Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB (1) Ved e-mail

Læs mere

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5

28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 28.12.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 379/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1998/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen er nået frem til denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 04-04-2001 SG (2001) D/ 287440 Vedr.: Støttesag nr. N 459/00 - Danmark Støtte til innovation, forskning og udvikling Hr. minister, Jeg har den glæde at meddele Dem, at

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business

Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.VII.2005 K(2005) 2816 Vedr.: Statsstøtte N 214/2005 Danmark Statsstøtteordning til fremme af SMV'ers anvendelse af IT og e-business Hr. udenrigsminister, Kommissionen

Læs mere

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån

NN 4/2010 (ex-officio) - Danmark Statsfinansiering af langfristede eksportlån EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.2.2010 K(2010) 861 endelig I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne afgørelse ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.12.2011 K(2011) 9561 endelig Emne: Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.32819 (2011/N) Privat skovrejsning fra Østerildpuljen Hr. minister Europa-Kommissionen (i det følgende

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537. Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.07.2001 SG(2001) D/ 290537 Vedr.: Statsstøtte nr. N 236/2001 Danmark Jobrotation Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 11. april 2001, der blev registreret samme

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24-08-2000 D(2000) 106358 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 195/2000 - Danmark Støtte til kompensation for stormskader i skove Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Om revision af fastsættelse af referencesatserne

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. Om revision af fastsættelse af referencesatserne DA DA DA MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Om revision af fastsættelse af referencesatserne 1. REFERENCESATS OG KALKULATIONSRENTE Inden for rammerne af Fællesskabets kontrol med statsstøtte anvender Kommissionen

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 21.IX.2005 K(2005)3633 Vedr.: Statsstøtte nr. N 391/2004 - Danmark Støtte til bevaring af truede arter Hr. udenrigsminister, Jeg skal herved meddele Dem, at Kommissionen

Læs mere

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet

Støtteberettigede omkostninger, støttebeløb og støtteintensitet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles,18.04.2001 SG (2001) D/287866 Vedr. : Statsstøtte - sag nr. N 149/2001 Danmark Differentierede benzinafgifter Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 16. februar 2001, modtaget

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. (1) Den 28. september 2012 anmeldte Danmark ovennævnte støtteordning til Kommissionen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 14.11.2013 C(2013) 7726 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Sag nr. SA.35485

Læs mere

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig

Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 06.IX.2005 K(2005) 3296 endelig Vedr.: Statsstøttesager nr. N 318/b/2004 og N 604/a/2004 - Danmark Beskatning af individuelle overførbare sildekvoter og Skattemæssig

Læs mere

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister

1. SAGSFORLØB 2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT EUROPA-KOMMISSIONEN. Hr. udenrigsminister EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 07.05.2014 C(2014) 2614 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. VEDR.: STATSSTØTTE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel

Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.XI.2004 C(2004)4334fin Vedr. : Statsstøtte N 168/2004 Danmark Offentlige forskningsinstitutioners selskaber for teknologioverførsel Hr. minister, 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE

FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE FORMULAR TIL BRUG VED INDGIVELSE AF KLAGER OVER PÅSTÅET ULOVLIG STATSSTØTTE Det hedder i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at Kommissionen skal underrettes så betids om hver påtænkt indførelse eller ændring

Læs mere

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06)

Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) C 84/10 Retningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur (2008/C 84/06) 1. RETSGRUNDLAG OG ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse retningslinjer gælder for hele fiskerisektoren og vedrører

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse i henhold til forordning (EU) nr. 1306/2013 af tilpasningssatsen

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer

Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23-VIII-2007 K(2007) 4059 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 360/2007 Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og tv-dokumentarprogrammer 1. SAGSFORLØB 1.

Læs mere

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg

Elreformen - Nye VE-baserede anlæg EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.06.2001 SG(2001) D/ 289311 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 278/2001 Danmark Elreformen - Nye VE-baserede anlæg 1. Sagsforløb Ved brev af 15. maj 2001, indgået samme dato,

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft

EUROPA-KOMMISSIONEN. Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 19.06.2002 C(2002)2139fin Vedr.: Anmeldt statsstøtte N 99/02 - Danmark Skibsbygning - Udvidelse af leveringsfrist for to skibe, der bygges af Odense skibsværft I. Sagsforløb:

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.7.2009 K(2009) 5513 endelig Vedr.: Statsstøttesag N 157/2009 Danmark Finansiering af planlægningsfasen for den faste forbindelse over Femern Bælt Hr. udenrigsminister,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

1. SAMMENFATNING 1) Jeg har hermed fornøjelsen at meddele Dem, at Kommissionen har besluttet at godkende ovennævnte støtteforanstaltning.

1. SAMMENFATNING 1) Jeg har hermed fornøjelsen at meddele Dem, at Kommissionen har besluttet at godkende ovennævnte støtteforanstaltning. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.5.2011 K(2011) 3394 endelig Vedr.: Statsstøttesag SA.30649 (2011/N) - Danmark Statsstøtte til Dansk Skaldyrcenter Fru udenrigsminister, 1. SAMMENFATNING 1) Jeg har

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning:

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionen har lagt følgende overvejelser til grund for denne beslutning: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15-03-2004 C(2004) 893 Vedr.: Statsstøtte / Danmark Støtte nr. N 767/02 Bekæmpelse af Newcastle disease Jeg kan hermed meddele Dem, at Kommissionen på grundlag af oplysningerne

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 202 final 2015/0105 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 301 final 2016/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København

Statsstøtte sag nr. SA.33728 - Danmark Finansiering af en ny multiarena i København EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.03.2012 C(2012)1749 final I den offentliggjorte version af denne beslutning er visse oplysninger blevet slettet, jf. artikel 24 og 25 i Rådets forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 783 final 2016/0387 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder

Del III.1. Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Del III.1 Supplerende informationsskema vedrørende støtte til små og mellemstore virksomheder Dette supplerende informationsskema skal anvendes ved anmeldelse af individuel støtte i henhold til artikel

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 12.04.2000. Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter. Hr. minister, 1. SAGSFORLØB EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.04.2000 SG(2000) D/ Vedr.: Statsstøttesag nr. N 653/99 CO 2 -kvoter Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 16. juli 1999, der indgik til Kommissionens Generalsekretariat

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.3.2013 COM(2013) 159 final 2013/0087 (COD) C7-0079/2013 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.33508 (2011/N) Fritagelse for spildevandsafgiften/sukkerproduktion

Statsstøtte/Danmark Sag nr. SA.33508 (2011/N) Fritagelse for spildevandsafgiften/sukkerproduktion EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C (...). In the published version of this decision, some information has been omitted, pursuant to articles 24 and 25 of Council Regulation (EC) No 659/1999 of 22 March

Læs mere

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg

Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring. Høringsoplæg Revision af Kommissionens meddelelse om kortfristet eksportkreditforsikring Høringsoplæg 1. Indledning I nogle medlemsstater findes der officielle eksportkreditinstitutter, der yder dækning af kortfristede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer

Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.V.2006 K(2006)1851 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. N 25/2006 Danmark Distributionstilskud til dagbladslignende publikationer Hr. udenrigsminister, 1. SAGSFORLØB

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring)

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring) Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring: De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til forordning (EU)

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.7.2016 COM(2016) 519 final Henstilling med henblik på RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om at pålægge Portugal en bod for ikke at have truffet virkningsfulde foranstaltninger

Læs mere

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010

Retningslinier for Eksportstart pr. 1. Januar 2010 Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 32 54 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Bilag Journalnummer Kontor 65.I.64.a.2.DAN KUR 4. januar 2010 Retningslinier for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

COMMISSION DECISION. of XXX

COMMISSION DECISION. of XXX EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2011) XXX draft COMMISSION DECISION of XXX om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0074 (NLE) 8735/15 FISC 43 ECOFIN 320 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.04.2009 K(2009)2596 Vedr.: Statsstøtte N 356/2008 Danmark Ændring af ordningen "støtte til miljøvenlig elproduktion" (N 602/2004), pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin. Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.03.2004 C(2004)477fin Vedr.: Statsstøtte N 342/2003 - Danmark Støtte til vindkraft lov af 17.12.2002 Hr. udenrigsminister, Ved brev af 24. juli 2003, der indgik til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Danmark til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger:

Kommissionen har truffet denne beslutning på grundlag af følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15-05-2001 SG (2001) D/288551 Vedr.: Støttesag nr. N 331/2000 Danmark Støtte til bevaring af truede racer Hr. minister, Jeg kan herved meddele Dem, at Kommissionen ikke

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV).

Retningslinjer for GROW. GROW er et alsidigt og fleksibelt eksportprogram for små og mellemstore virksomheder (SMV). Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon +45 33 92 05 00 Telefax +45 33 92 05 33 eksportraadet@um.dk eksportraadet.um.dk Sagsnummer Kontor 2017-20605 Kunderelationer og eksportfremme 1. juni 2017 Retningslinjer

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 03.I.2007 K(2007)1 Vedr. : Statsstøttesag N 147/2006 Danmark Fritagelse for den danske affaldsafgift - forbrænding af fiberfraktioner fra husdyrgødning Hr. minister,

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Statsstøttesag SA.42424 (2015/N) Danmark Sænkede bidrag til finansiering af VE-støtte for energiintensive brugere EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.8.2015 C(2015) 6122 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Vedr.: Statsstøttesag

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0326 (NLE) 13842/16 FISC 176 ECOFIN 975 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere