EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den K(2010) 1589

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 11.3.2010 K(2010) 1589"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den K(2010) 1589 Vedr.: Statsstøtte - Danmark Statsstøttesag nr. N 682/2009 Garantiordning Fru udenrigsminister, Jeg har den ære at meddele Dem, at Kommissionen i overensstemmelse med EUFtraktatens artikel 107 og har besluttet ikke at gøre indsigelse mod beregningsmetoden. Kommissionens afgørelse bygger på følgende overvejelser: Sagsforløb 1. Danmarks Faste Repræsentation har underrettet Den Europæiske Union om beregningsmetoden i overensstemmelse med EUF-traktatens artikel 108, stk. 3, ved af 8. december Danmark fremsendte yderligere oplysninger ved af 1. februar 2010, der blev registreret samme dag. II. Detaljeret beskrivelse af støtten 2.1. Benævnelse 2. Garantiordning 2.2. Formål med støtten 3. Danmarks underretning har til formål at fremlægge den metode for beregning af statsstøtteelementet i garantier, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 1 Med virkning fra den 1. december 2009 er EF-traktatens artikel 87 og 88 blevet til henholdsvis artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUF-traktaten). De to bestemmelser er indholdsmæssigt identiske. I denne afgørelse skal henvisninger til EUF-traktatens artikel 107 og 108 efter omstændighederne forstås som henvisninger til EF-traktatens artikel 87 og 88. Udenrigsminister Lene Espersen Asiatisk Plads 2 DK København K Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: 32 (0)

2 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af landbrugsprodukter 2, Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15. december 2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/ og Kommissionens forordning (EF) nr. 736/2008 af 22. juli 2008 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, forarbejdning og afsætning af fiskevarer Generelle forudsætninger for garantiordningen 4. I 2009 godkendte de danske myndigheder den såkaldte erhvervspakke, som i 2010 tilfører den danske vækstkautionsordning op til 300 mio. DKK ekstra i form af lånegarantier. Vækstkautionsordningen giver mulighed for at yde statslig lånegaranti i forbindelse med optagelse af lån i et pengeinstitut med henblik på at finansiere markeds- og organisationsudvikling, innovation, investeringer og generationsskifte. Der kan ikke ydes garanti til omlægning af lån eller til lån, der allerede er udbetalt. Lånene ydes til konkrete investeringer (køb af maskiner, køretøjer, bygninger osv.) eller til almindelig driftsfinansiering af låntagers virksomhed i forbindelse med markeds- og organisationsudvikling. Der ydes garantier for lånebeløb på højst 10 mio. DKK (ca. 1,33 mio. EUR), og lånegarantien dækker op til 75 % af lånet, svarende til en maksimal garanti på 7,5 mio. DKK (ca. 1 mio. EUR). Eftersom det maksimale lånebeløb beregnes for den enkelte virksomhed og ikke for det enkelte lån, kan garantibeløbet ikke overstige 2,5 mio. EUR pr. virksomhed. 5. Hovedelementerne i ordningen er følgende: a) Vækstkautionsordningen stilles til rådighed for små og mellemstore virksomheder (SMV) 5 uanset sektor, som på grund af forøget risiko ikke er i stand til at optage et lån på normale bankvilkår. Denne meddelelse vedrører dog udelukkende beregningen af støtteelementet for SMV, der opererer i landbrugssektoren og fiskerisektoren. De danske myndigheder har bekræftet, at gruppen af kriseramte virksomheder er udelukket fra ordningen 6. b) Lånet har en løbetid på 3-10 år. Værdien af de fleste vækstkautioner falder lineært over lånets løbetid, idet lånet skal tilbagebetales i lige store afdrag, og garantibeløbet derfor reduceres tilsvarende. c) Virksomheden betaler 2 % af garantibeløbet i stiftelsesprovision og derefter en årlig risikopræmie på 1,25 % af restgarantibeløbet. Præmien 2 EUT L 337 af , s EUT L 358 af , s EUT L 201 af , s Definition af SMV findes i bilag I til forordning (EF) nr. 800/ Ved 'kriseramte virksomheder' forstås virksomheder, der anses for kriseramte ifølge Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (EUT C 244 af , s. 2). 2

3 beregnes på samme måde ved alle vækstkautioner uanset erhvervssektor, risikoklasse og lånegarantiens løbetid. d) Den forventede misligholdelsesgrad er 20 % set over hele garantiordningens levetid. e) Det er det långivende pengeinstitut, der i samarbejde med og på vegne af låntager fremsender ansøgning om vækstkaution. Der kan alene ydes vækstkautioner i tilfælde, hvor et pengeinstitut påtager sig kreditrisici, og disse kreditrisici er marginalt højere end ved almindelige lån. f) Vækstkautionerne ydes af den statslige investeringsfond Vækstfonden. Vækstfonden har status som selvstændig juridisk person og er oprettet ved lov (LBK nr. 549 af 1. juli 2002). Vækstfondens kapital tilvejebringes gennem indskud fra den danske stat Beregning af subventionsækvivalenten 6. Subventionsækvivalenten for den pågældende garanti er beregnet ud fra den formel, der nævnes i fodnote 29 i Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier 7 (garantimeddelelsen): Uanset risikoklasse udgør den differencen mellem a) det udestående garantibeløb ganget med ordningens risikofaktor 8, hvilket udgør markedspræmien, og b) al indbetalt præmie, det vil sige støtteintensiteten = (garanteret beløb risiko) indbetalt præmie. 7. Ud fra ovenstående formel og det faktum, at de garanterede lån afvikles lineært over lånets løbetid, bliver støtteelementet for lånegarantier til landbrugssektoren og fiskerisektoren under vækstkautionsordningen gennemsnitligt 15,23 % og i værste fald 19,02 % i I det følgende vises beregningen af støtteelementet, som bygger på nedenstående forudsætninger: Værdi i DKK Diskonto 2,88 % Samlet udlånsvolumen mio. Samlet garantivolumen (75 % af udlån) mio. Forventet misligholdelsesgrad 20 % Stiftelsesprovision 2 % Årlig risikopræmie 1,25 % Maksimalt lånebeløb Maksimal risikodækning 75 % Forventet provenu af stiftelsesprovision og årlig præmie 130 mio. Administrationsomkostninger 23 mio. 7 EUT C 155 af , s Ved»risiko«forstås sandsynligheden for misligholdelse efter medregning af administrations- og kapitalomkostninger. 3

4 Indfrielse af misligholdte lån 353 mio. Kapitalomkostninger 56 mio. Samlede omkostninger 432 mio. Samlet nødvendig markedspræmie (samlede omkostninger: samlet garantivolumen) 24,48 % 8. Overslaget over det samlede udlånsvolumen bygger på markedsefterspørgslen efter kapital og udbuddet af lånegarantier efter de danske myndigheders beslutning i 2009 om at tilføre garantiordningen 300 DKK. 9. Den maksimale lånegaranti udgør 75 % af det udestående lån. Dermed beløber det samlede garantivolumen sig til mio. DKK. Ifølge de danske myndigheder falder værdien af de fleste vækstkautioner lineært over lånets løbetid, idet lånet skal tilbagebetales i lige store afdrag, og garantibeløbet derfor reduceres tilsvarende. 10. Overslaget over den forventede misligholdelsesgrad bygger på historiske data og fremskrivninger. Den afspejler den samlede indfrielse af misligholdte lån (dvs. udbetalte garantibeløb med fradrag af indtægter fra realisering af sikkerhed til fordel for den långivende bank) under en generation af garantier over disse låns løbetid, som er mindst 3 og højst 10 år med et gennemsnit på 8 år. Valget af misligholdelsesgrad behandles under punkt Præmien består af to dele. Som beskrevet i punkt 5. c) betaler låntager en stiftelsesprovision på 2 % af garantibeløbet og derefter en årlig risikopræmie på 1,25 % af restgarantibeløbet. Præmien fastsættes under hensyn til at nå to langsigtede mål: der skal være ligevægt mellem udgifterne til vækstkautionsordningen på den ene side og præmien samt statens kapitalindskud på den anden side, ligesom præmien på lang sigt skal dække halvdelen af de tab, der forventes realiseret under ordningen. I overensstemmelse med garantimeddelelsens punkt 4.5 anvendes der en fælles præmie uanset erhvervssektor, risikoklasse og garantiernes løbetid. Der forventes et provenu fra præmier på 130 mio. DKK. 12. Administrationsomkostningerne anslås at ligge på 23 mio. DKK. Det svarer til 1,3 % af vækstkautionsordningens samlede garantibeløb. Overslaget bygger ifølge de danske myndigheder på vækstkautionsordningens administrationsomkostninger i de forløbne 10 år. Administrationsomkostninger omfatter udgifter til: a) indledende vurdering af risikoprofil ved udstedelse af den enkelte garanti, b) risikoovervågning og c) risikostyring i garantiens løbetid. En betydelig del af disse udgifter er personaleudgifter. Andre administrationsomkostninger omfatter salgs- og marketingsudgifter, bogholderi og almindelige driftsudgifter i forbindelse med ordningen. 13. Den samlede indfrielse af lånegarantier beregnes som forventet tabsprocent (ca. 20 %) ganget med det beløb, der samlet er stillet garantier for i 2010 (1 764 mio. DKK): mio. DKK x 0,20 = 353 mio. DKK. 4

5 14. De danske myndigheder bekræfter, at det kapitalafkast, der indgår i beregningen, er beregnet i overensstemmelse med garantimeddelelsens punkt 3.4 f). Det bygger på en risikopræmie på 4 % per år af et beløb svarende til 8 % af det samlede garantibeløb. 15. Den beregnede markedspris for vækstkautionsordningen fremkommer således: samlede omkostninger (432 mio. DKK) : samlede garantier (1 764 mio. DKK) = 0,2448, det vil sige 24,48 %. 16. De danske myndigheder har bekræftet, at de årlige subventionsækvivalenter tilbagediskonteres til deres nutidsværdi ved anvendelse af referencesatsen og derefter lægges sammen, så man når frem til den samlede subventionsækvivalent i overensstemmelse med garantimeddelelsens punkt 4.1. Kalkulationsrenten fastsættes ud fra Kommissionens meddelelse om revision af metoden for fastsættelse af referencesatsen og kalkulationsrenten 9 (basissatsen plus 100 basispoint). 17. Beregning af den gennemsnitlige statsstøttesats på 15,23 %: Beregning af statsstøttesats for et lån, der afvikles lineært over 8 år År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Udestående lån Løbende garanti Markedspræmie Faktisk præmie Støtteelement per år Den aktuelle værdi af det samlede støtteelement Statsstøttesats 15,23 % 9 EUT C 14 af , s

6 18. Beregning af, hvad statsstøttesatsen vil ligge på i det værst tænkelige scenario: Det værst tænkelige scenario er en situation, hvor a) garantibeløbet rammer vækstgarantiordningens maksimumbeløb (det vil sige DKK, svarende til et lånebeløb på DKK), og b) lånet tilbagebetales hurtigst muligt (det vil sige et treårigt lån med lineær gældsafvikling). Statsstøtteelementet i det værst tænkelige scenario er 19,02 %. Beregning af statsstøttesats for et lån, der afvikles lineært over 3 år År 1 År 2 År 3 Udestående lån Løbende garanti Markedspræmie Faktisk præmie Støtteelement per år Den aktuelle værdi af det samlede støtteelement Statsstøttesats 19,02 % Begrundelse for misligholdelsesgraden 19. Sandsynligheden for misligholdelse (risikofaktor) af de garanterede lån bygger på historiske data fra vækstkautionsordningen, som har fungeret siden år De forløbne ti års operationelle erfaring med vækstkautionsordningen viser, at misligholdelsesgraden har ligget tæt på 20 %. Der har dog været udsving i misligholdelsesgraden over tid, særlig i forhold til virksomhedernes løbetidssegmenter. Nystartede virksomheder har naturligt nok en højere misligholdelsesgrad og står derfor også for en uforholdsmæssig stor del af den samlede indfrielse ved tab. Derimod er misligholdelsesgraden ved generationsskifter kun ¼ af misligholdelsesgraden ved nystartede virksomheder. Da vækstkautionsordningen oprindeligt blev lanceret i 2000, udgjorde nystartede virksomheder en betydelig andel af garantiporteføljen, hvorfor misligholdelsesgraden blev højere end forventet. Siden da er risikoniveauet efterhånden faldet betragteligt, og den samlede risiko i garantiporteføljen er derfor blevet mindre. Dette afspejles i garantiporteføljens nuværende sammensætning, idet der ydes omtrent det samme antal garantier til investeringer i eksisterende virksomheder som til nystartede virksomheder. 20. På grundlag af det billede, som misligholdelser af lån med vækstkaution siden tegner, forventer de danske myndigheder at skulle udrede 20 % af det 10 I sammenligningen af tidligere misligholdelser med forventede fremtidige tabsprocenter ses bort fra tabene i vækstkautionsordningens garantiportefølje umiddelbart efter ordningens oprettelse ( ). I 2005 traf Vækstfonden nemlig en række foranstaltninger for at forbedre risikovurderingen og nedbringe garantiporteføljens samlede risikoeksponering. Eftersom disse foranstaltninger har vist sig at 6

7 samlede garantibeløb til indfrielse af misligholdte lån. Fremskriver man de akkumulerede misligholdelser i garantiporteføljen, hvis ældste lånegarantier har været i kraft i næsten fire år, kan man forvente en indfrielsesprocent ved tab på %. 25% Tabsprocent (kumuleret) 20% 15% 10% 5% Forecast Realiserede og truende tab Estimat 0% Måned 21. Fremskrivningen tager dog ikke højde for det værst tænkelige scenario, der kan indtræffe som følge af finanskrisen. Ikke desto mindre er de danske myndigheder fortsat overbevist om, at misligholdelsesgraden ikke vil overstige 20 %. 22. Ud fra ovenstående tre punkter er de danske myndigheder overbevist om, at en misligholdelsesgrad på 20 % udgør et fornuftigt og temmeligt konservativt estimat. De er også overbevist om, at estimatet rammer rigtigt med hensyn til virksomheder i landbrugssektoren og fiskerisektoren. Det bygger på, at de långivende banker vil følge den samme praksis over for låntagere i den primære sektor som over for låntagere i andre erhvervssektorer. De vil ikke være tilbøjelige til at yde mere risikable lån til virksomheder inden for landbrugssektoren og fiskerisektoren, eftersom deres egen risiko ved lånene forbliver den samme (minimum 25 %). 23. For at opnå en bedre forståelse af erhversdynamikken i den primære sektor og de særlige risici, der er forbundet med disse erhvervssektorer, har Vækstfonden rekrutteret medarbejdere, som har arbejdet i forretningsbanker, og som har beskæftiget sig professionelt med at yde lån til virksomheder i disse sektorer. 24. Siden 2003 har Vækstfonden indført egne praksisser for granskning af bankernes kreditvurdering, og den har tillige egne kreditvurderingsprocedurer. Hertil kommer, at Vækstfonden ikke er juridisk forpligtet til at udstede vækstkautioner til ansøgere, som formelt opfylder betingelserne for at deltage i ordningen; den kan med andre ord afvise en ansøgning, hvis den skønner, at ansøgerens forretningsplan er urealistisk. Derfor har Vækstfonden hjemmel til at ændre sin praksis med hensyn til at udstedelse af vækstkautioner, hvis den er bekymret for, være velegnede til at holde indfrielsen af lånegarantier inden for visse på forhånd afstukne rammer, er de fortsat udgangspunkt for Vækstfondens praksis vedrørende udstedelse af lånegarantier. 7

8 at tabsprocenten ved de projekter, der søges om lånegarantier til, bliver højere end det maksimum, man vil acceptere Varighed 25. Indtil Nationalt retsgrundlag 26. LBK nr. 549 af 1. juli 2002 (som ændret) om Vækstfonden og bekendtgørelse nr af 17. august 2007 om Vækstfondens virke. Finansudvalgets afgørelse af 30. oktober 2009 forøgede bevillingerne til vækstkautionsordningen med 300 mio. DKK i 2010 som led i erhvervspakken. Erhvervspakken udvidede ordningen til nu i princippet at omfatte alle erhvervssektorer (med forbehold af Kommissionens godkendelse) og indførte visse særlige bestemmelser om vækstkautioner ved lån med sikkerhed i fast ejendom Støtteberettigede 27. SMV i landbrugssektoren og fiskerisektoren. III. Vurdering af støtten 28. Ifølge TEU-traktatens artikel 107, stk. 1, er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. 29. Disse kriterier er opfyldt. Garantierne finansieres gennem statslig indskudskapital, og der betales ikke nogen markedspræmie, som anført af de danske myndigheder. Kun udvalgte virksomheder i landbrugssektoren kan modtage støtte. Eftersom landbrug og skovbrug udgør markeder med stor konkurrence i EU 11, har statsgarantier tendens til at fordreje konkurrencevilkårene 12 og påvirke handelen mellem medlemsstaterne. 30. I princippet må de danske myndigheders lånegarantier, hvis præmie beregnes ud fra den meddelte metode, betragtes som statsstøtte efter EUF-traktatens artikel 107, stk Ifølge betragtning 10 i forordning (EF) nr. 1535/2007, betragtning 14 i forordning (EF) nr. 1857/2006 og betragtning 18 i forordning (EF) nr. 736/2008 bør støtteforanstaltninger, der indeholder statsgarantier eller offentlige lån, betragtes som gennemsigtige, hvis den metode, der anvendes til at beregne statsgarantiens 11 Landbrugssektoren er særdeles åben for samhandel inden for EU. I 2005 androg handel med landbrugsprodukter mellem EU-lande (EU 25) ca. 199 mia. EUR (eksport) og 196 mia. EUR (import) svarende til ca % af den samlede landbrugsproduktion (kilde: EUROSTAT). 12 Når en virksomheds konkurrenceevne forbedres ved hjælp af statsstøtte, er det ifølge Domstolens retspraksis almindeligvis tegn på konkurrencefordrejning vis-à-vis konkurrerende virksomheder, som ikke modtager en sådan støtte (sag C-730/79, Sml. 1980, s. 2671, præmis 11 og 12). 8

9 støtteintensitet, inden foranstaltningen gennemføres, er blevet godkendt af Kommissionen på grundlag af en anmeldelse til Kommissionen efter vedtagelsen af disse forordninger. Kommissionen vil vurdere beregningsmetoden i overensstemmelse med meddelelsen om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier. 32. Derfor finder Kommissionen, at den foreliggende anmeldelse har til formål at forklare den metode, der er anvendt ved beregningen af lånegarantiernes bruttosubventionsækvivalent i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1535/2007, forordning (EF) nr. 1857/2006 og forordning (EF) nr. 736/2008. Når Kommissionen har godkendt den metode, der er anvendt ved beregningen af bruttosubventionsækvivalenten, kan støtteordninger, der indeholder statsgarantier, betragtes som gennemsigtige i ovennævnte forordningers forstand, såfremt statsgarantiens støtteelement beregnes ud fra den godkendte beregningsmetode. 33. Derfor vedrører denne meddelelse udelukkende den metode, der anvendes ved beregningen af subventionsækvivalenter for vækstkautionsordningens lånegarantier, og udelukkende virksomheder i landbrugssektoren og fiskerisektoren. Som nævnt drages garantiernes forenelighed ikke i tvivl i denne sag. 34. Den pågældende beregningsmetode skal vurderes på grundlag af Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier 13 (garantimeddelelsen). 35. Garantimeddelelsens punkt 4.1 indeholder følgende generelle bestemmelser: Som udgangspunkt anses statsstøtteelementet for at være differencen mellem en rimelig markedspris for den individuelle garanti eller garantiordningen og den pris, der faktisk betales for den. De deraf følgende årlige subventionsækvivalenter bør tilbagediskonteres til deres nutidsværdi ved anvendelse af referencesatsen og derefter lægges sammen, så man når frem til den samlede subventionsækvivalent. Når Kommissionen skal beregne støtteelementet i en garanti, vil den lægge særlig vægt på følgende forhold: ved garantiordninger: hvorvidt betingelserne for deltagelse i ordningen giver mulighed for at udelukke sådanne virksomheder hvorvidt den enkelte garantis størrelse kan måles korrekt, når garantien ydes hvorvidt garantien dækker over 80 % af de enkelte udestående lån eller andre finansielle forpligtelser 13 EUT C 155 af , s

10 Hvorvidt de særlige forhold ved garantien eller lånet (eller en anden finansiel forpligtelse) er blevet taget i overvejelse ved fastlæggelsen af markedspræmien, som sammenlignes med den faktisk betalte præmie og dermed danner grundlag for beregningen af støtteelementet. 36. I denne sag er det særlig punkt 4.5 vedrørende definitionen af støtteelementet i garantiordninger for SMV, som er relevant, eftersom garantien ifølge de danske myndigheder ydes til SMV (se punkt 5.a). 37. I garantimeddelelsens punkt 4.5. hedder det, at de to forenklede instrumenter, der er omtalt i garantimeddelelsens punkt 3.5, og som vedrører garantiordninger for SMV, også kan anvendes til beregning af støtte. I garantimeddelelsens punkt 4.5 opregnes betingelserne for at anvende de regler, der nævnes under punkt 3.5. Hvad særligt angår anvendelse af fælles præmier i garantiordninger for SMV, kan Kommissionen i tilfælde, hvor en støtteordning kun vedrører garantier til SMV, og hvor garantibeløbet ligger under 2,5 mio. EUR pr. virksomhed, som en undtagelse fra punkt 4.4 acceptere en vurdering af støtteintensiteten for ordningen som sådan, uden at der er behov for at foretage en vurdering af hver enkelt garanti eller risikoklasse inden for ordningen. Denne beregning kan for hver risikoklasse kort gengives som differencen mellem a) det udestående garantibeløb ganget med risikofaktoren for den pågældende risikoklasse (ved "risiko" forstås sandsynligheden for misligholdelse efter medregning af administrations- og kapitalomkostningerne) og b) alle betalte præmier, dvs. (garanteret beløb risiko) betalt præmie. 38. I denne sag anvendes garantiordningen udelukkende i den sammenhæng, som omhandles i forordning (EF) nr. 1535/2007, forordning (EF) nr. 1857/2006 og forordning (EF) nr. 736/2008. De danske myndigheder har meddelt, at kriseramte virksomheder er udelukket fra ordningen, jf. garantimeddelelsens punkt 4.1 a) (se bemærkning 5.a)). Garantierne er begrænsede i tid (maksimalt 10 år) og beløbsstørrelse (maksimalt 1 mio. EUR) og dækker højst 75 % af lånet (se ovenfor under bemærkning 4 og 5.b)). Ifølge garantimeddelelsens punkt 4.1. d) er særlige forhold ved garantien blevet taget i betragtning ved fastlæggelsen af garantiens markedspræmie, som angivet i bemærkning Kommissionen finder derfor, at bestemmelserne i garantimeddelelsens punkt 4.1. er overholdt. 39. De oplysninger, som de danske myndigheder har fremsendt, opfylder kravene i garantimeddelelsens punkt 4.5: ordningen vedrører udelukkende SMV (se ovenfor bemærkning 36), og garantibeløbet overstiger ikke 2,5 mio. EUR per virksomhed (se ovenfor bemærkning 4). På disse betingelser har Kommissionen derfor lov til at godkende, at ordningens støtteintensitet som sådan vurderes. 40. Den metode til beregning af støtteintensiteten, som de danske myndigheder har foreslået (se ovenfor bemærkning 6-18), holder sig til den formel, som nævnes i garantimeddelelsens fodnote Desuden afspejler den samlede markedspræmie på 24,48 % misligholdelsesgraden, som bygger på historiske data, fremskrivninger af andre udgifter ud fra historiske data og et kapitalafkast beregnet i overensstemmelse med garantimeddelelsens punkt 3.4 f). Den faktiske præmie består af to elementer: en stiftelsesprovision på 2 % og en årlig risikopræmie på 1,25 % er fastsat således, 10

11 at præmiebeløbene på lang sigt burde kunne dække halvdelen af de tab, der forventes realiseret under ordningen. 42. Punkt 3.4.e) i garantimeddelelsen kræver, at der udføres periodisk kontrol med, at den misligholdelsesgrad, som ligger til grund for markedspræmien, fortsat er realistisk. Da beregningsmetoden kun er gyldig for garantier, som godkendes i 2010, synes periodiske kontroller imidlertid at være unødvendige, særligt i lyset af, at der ikke kan foretages ændringer i garantier, som allerede er godkendt. Skulle Danmark beslutte at anmode om en forlængelse af beregningsmetodens gyldighedsperiode, vil der dog blive stillet krav om, at beregningsmetodens fortsatte gyldighed underbygges med yderligere data. 43. Kommissionen kan hermed konkludere, at den af Danmark indberettede beregningsmetode er acceptabel i henhold til garantimeddelelsen. Denne vurdering har ingen virkning for Kommissionens vurderinger i aktuelle, verserende eller fremtidige sager om garantiforanstaltninger på andre områder. IV. Afgørelse I overensstemmelse med EUF-traktatens artikel 107 og 108 har Kommissionen besluttet ikke at gøre indsigelse mod den beregningsmetode, som ifølge meddelelsen vil blive anvendt ved beregningen af lånegarantiordningens støtteelement, jf. forordning (EF) nr. 1535/2007, forordning (EF) nr. 1857/2006 og forordning (EF) nr. 736/2008. Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må afsløres over for tredjemand, bedes De senest femten arbejdsdage fra modtagelsen sende Kommissionen en begrundet anmodning om fortrolig behandling. Hvis Kommissionen ikke modtager en begrundet anmodning inden denne frist, anses De for at have givet samtykke til, at brevet offentliggøres og gengives in extenso på det autentiske sprog på webstedet Anmodningen sendes anbefalet eller med telefax til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Direktorat M Kontor: Loi 130 5/120 B-1049 Bruxelles Fax nr.: Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Dacian CIOLOŞ Medlem af Kommissionen 11

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig. Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2011 K(2011) 1356 endelig Emne: Statsstøttesag nr. N 386/2010 Danmark Forsøgsordning for indkøb af elbiler Fr. udenrigsminister, Det er mig en glæde at kunne meddele

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

(Meddelelser) KOMMISSIONEN

(Meddelelser) KOMMISSIONEN C 16/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER OG ORGANER KOMMISSIONEN Meddelelse fra Kommissionen Midlertidige EF-rammebestemmelser for statsstøtte, der ydes for at lette

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476. Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark. Mikroelektronik Center (MIC) Hr. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 08.05.2001 SG(2001) D/ 288476 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 802/2000 - Danmark Mikroelektronik Center (MIC) Hr. minister, 1. PROCEDURE Ved brev af 6. december 2000, registreret

Læs mere

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER

VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER VEJLEDNING OM FÆLLESSKABETS STATSSTØTTEREGLER Bemærk: Faktabladene i bilaget er koncise og, i nogle tilfælde, forenklede sammendrag af statsstøttelovgivningen på de områder, der anses for de mest relevante

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Generalsekretariatet sender Dem vedlagt afgørelsen om ovennævnete emne til videresendelse til udenrigsministeren. EUROPA-KOMMISSIONEN I GENERALSEKRETARIAT ACCUSE DE RÉCEPTION Nom (en caractères d'imprimerie) REÇU LE PM SIGNATURE JftHļ Г\ CACHET 10. 04. 2014 Bruxelles, den SG-Greffe(2014)D/ 5369 DANMARKS FASTE REPRÆSENTATION

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Vejledning om finansiering, omstrukturering og privatisering af statsejede virksomheder i overensstemmelse med statsstøttereglerne DA 2 DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil

Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.12.2010 K(2010)8948 endelig Vedr.: Statsstøttesag nr. C 35/2010 (ex N 302/2010) Danmark Afgifter af onlinespil i den danske lov om afgifter af spil Fru udenrigsminister,

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

kompetence til at sikre turismeinnovation, f.eks. statslige styrelser og forsknings- og uddannelsesinstitutioner. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, 02.05.2001 SG (2001) D/288280 Vedr.: Statsstøtte nr. N 822/2000 Danmark Centerkontrakter for turisme Hr. minister, 1. SAGSFORLØB Ved brev af 8. december 2000, registreret

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2. Udvidelse af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 01.XII.2004 C (2004) 4516 fin Vedr.: Statsstøtte nr. N 171/2004 Danmark Ændring af den danske tonnageskatteordning, således at der kan tages hensyn til udlejning af salgslokaler

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til

Forslag. Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere. til Forslag til Lov om midlertidig statsgaranti for udlån til visse rejseudbydere og rejseformidlere Anvendelsesområde 1. Økonomi- og erhvervsministeren etablerer en ordning, som indebærer, at staten kan stille

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere