Hovedformålet med ordningen er at fremme den regionale udvikling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedformålet med ordningen er at fremme den regionale udvikling."

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den D(2000) Vedr.: Statsstøttesag nr. N 808/ Danmark Regionaludviklingsstøtteordning Hr. minister, SAGSFORLØB Ved brev nr. 400.W.3 af 20. december 1999, der blev registreret i Kommissionen samme dato, anmeldte Danmark regionalstøtteordningen, jf. traktatens artikel 88, stk. 3. Ved brev nr. D/50305 af 21. januar 2000 og brev nr. D/50910 af 1. marts 2000 bad Kommissionen om supplerende oplysninger vedrørende ovennævnte støtteordning. De danske myndigheder indsendte de ønskede oplysninger ved brev nr. 400.W.3 af 4. februar 2000, brev nr. 400.W.3 af 15. marts 2000 og fax af 23. marts DETALJERET BESKRIVELSE Formålet med støtteordningen: Hovedformålet med ordningen er at fremme den regionale udvikling. Ordningen skal først og fremmest anvendes i forbindelse med transaktioner finansieret af strukturfondene under mål 2 og under fællesskabsinitiativerne. Udenrigsminister Niels Helveg PETERSEN Asiatisk Plads 2 DK KØBENHAVN K Rue de la Loi 200, B Bruxelles/Wetstraat 200, B Brussel - Belgien. Telefonomstilling: (+32-2) Telex: COMEU B Telegramadresse: COMEUR Bruxelles.

2 Ordningens geografiske dækning: I forbindelse med ordningen er Danmark inddelt i tre dele: a) Støtteberettiget område A: Regioner, der falder ind under undtagelsen i artikel 87, stk. 3, litra c), med en maksimal regionalstøtteintensitet på 20% NSÆ 1. b) Støtteberettiget område B: Regioner, der falder ind under undtagelsen i artikel 87, stk. 3, litra c), med en maksimal regionalstøtteintensitet på 10% NSÆ 2. c) Ikke-støtteberettiget område: Resten af det danske område. Støttemodtagere: Virksomheder af alle størrelser kan modtage støtte under denne ordning. Der gælder særlige betingelser for små og mellemstore virksomheder (SMV). I den foreslåede ordning defineres SMV på følgende måde: a) Små virksomheder er virksomheder: - med under 50 ansatte - med en årsomsætning på maksimum 49 mio. DKK (6,6 mio. EUR) eller en samlet status på maksimum 35 mio. DKK (4,7 mio. EUR) - hvor under 25% af kapitalen ejes af et eller flere selskaber, som ikke opfylder denne definition (denne tærskel kan overskrides, hvis virksomheden ejes af offentlige investeringsselskaber, venture-selskaber eller - forudsat at der ikke udøves kontrol - institutionelle investorer). b) Mellemstore virksomheder er virksomheder: - med under 250 ansatte - med en årsomsætning på maksimum 280 mio. DKK (37,6 mio. EUR) eller en samlet status på maksimum 190 mio. DKK (25,5 mio. EUR) - hvor under 25% af kapitalen ejes af et eller flere selskaber, som ikke opfylder denne definition (denne tærskel kan overskrides, hvis virksomheden ejes af offentlige investeringsselskaber, venture-selskaber eller - forudsat at der ikke udøves kontrol - institutionelle investorer) - som ikke er små virksomheder. 1 Som defineret i "Regionalstøttekort Danmark" (N 229/99 Kommissionens beslutning meddelt medlemsstaten ved brev SG(99) D/10270 af ). 2 Som defineret i "Regionalstøttekort Danmark" (N 229/99 Kommissionens beslutning meddelt medlemsstaten ved brev SG(99) D/10270 af ). 2

3 Sektorer, hvor støtten finder anvendelse: Ordningen gælder for alle sektorer og økonomiske aktiviteter med undtagelse af følgende: a) produktion, forarbejdning og markedsføring af landbrugsprodukterne i bilag I til EF-traktaten b) produktion, forarbejdning og markedsføring af fiskeri- og/eller akvakulturprodukter i bilag I til EF-traktaten c) kulindustrien d) transportsektoren e) jern- og stålindustrien f) skibsbygningsindustrien g) kunstfiberindustrien h) motorkøretøjsindustrien. Investeringsprojekter, der overstiger tærskelværdierne i de multisektorale rammebestemmelser for regionalstøtte til store projekter 3, anmeldes individuelt. Generelle betingelser: a) Anmodninger om støtte under denne ordning skal indgives, inden gennemførelsen af projekterne påbegyndes. b) Støtte under denne ordning kan ikke ydes til kriseramte virksomheder eller anvendes til finansiel omstrukturering af sådanne virksomheder 4. c) Støttemodtagers bidrag til finansieringen af det investeringsprojekt, der modtager støtte, skal mindst udgøre 25%. Ordningens varighed: Budget for ordningen: 200 mio. DKK (26,9 mio. EUR) om året i perioden EFT C 107 af EFT C 368 af

4 Specifikke betingelser for støtte til produktudvikling: Udviklingsaktiviteter, der er omfattet af ordningen: Under ordningen kan der ydes støtte til produktudvikling på to niveauer, nemlig "vidensopsamlingsfasen" og "konkretiseringsfasen": a) Vidensopsamlingsfasen omfatter aktiviteter i form af planlagt forskning eller kritiske undersøgelser med henblik på erhvervelse af ny viden, for at denne viden kan udnyttes til udvikling af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser. b) Konkretiseringsfasen omfatter konkretisering af resultaterne af vidensopsamlingsfasen i en plan, et projekt eller en tegning for nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser, herunder skabelse af første prototype. Tekniske feasibility-undersøgelser, der går forud for et produktudviklingsprojekt, kan støttes på samme måde som selve projektet. Aktiviteter, der ikke er omfattet af ordningen: Aktiviteter, der ikke kan modtage støtte under ordningen, omfatter: a) aktiviteter efter fremstilling af første prototype, eksempelvis produktmodning, 0-serien eller udvikling af varianter og lignende er ikke støtteberettigede under ordningen b) undersøgelser af nye produkters økonomiske, anvendelses-, markeds- og afsætningsmæssige muligheder c) projekter vedrørende markedsanalyser d) projekter vedrørende etablering af eksportfunktioner e) projekter vedrørende etablering af eksport til nye markeder og etablering af eksportkontakter f) systemeksport g) etablering af kunde-leverandørrelationer h) projekter vedrørende udvikling og opbygning af salgsorganisationer og eksportorienterede samarbejdsrelationer i) projekter vedrørende opbygning af eksportorganisation j) ansættelse af første fagekspert k) undersøgelser af nye anvendelser for virksomhedens produkter l) opbygning og forbedring af styresystemer i virksomheden m) udformning af strategier 4

5 n) etablering af professionelle bestyrelser o) undersøgelser af adgang til kapital- og finansieringsmuligheder. Støtteberettigede udgifter: Følgende typer af udgifter kan indgå i støttegrundlaget: a) personaleudgifter (forskere, teknikere og hjælpepersonale, der udelukkende anvendes i forbindelse med produktudviklingen) b) udgifter til instrumenter, udstyr, jord og bygninger, der udelukkende og permanent anvendes til produktudviklingen c) udgifter til konsulentbistand og tilsvarende tjenesteydelser, herunder teknisk viden og patenter, der er købt hos udenforstående kilder d) udgifter til generalomkostninger, der er direkte knyttet til produktudviklingen e) andre udgifter (f.eks. materialer, forsyninger og lignende produkter), der er direkte knyttet til produktudviklingen. Støttesatser: Vidensopsamlingsfasen stor virksomhed SMV Konkretiseringsfasen stor virksomhed SMV NB: BSÆ: bruttosubventionsækvivalent. Støtteberettiget område A Støtteberettiget område B 55% BSÆ 65% BSÆ 30% BSÆ 40% BSÆ Ikke-støtteberettiget område 50% BSÆ 60% BSÆ 25% BSÆ 35% BSÆ Specifikke betingelser for støtte til investering i anlægsaktiver og teknologi-overførsler: Støtteberettigede investeringsprojekter: Støtte til investering i anlægsaktiver og teknologioverførsler må kun ydes, investeringen angår en af følgende aktiviteter: hvis a) oprettelse af en ny virksomhed b) udvidelse af en eksisterende virksomhed c) iværksættelse af en aktivitet, der indebærer en fundamental ændring af en eksisterende virksomheds produkt eller produktionsmetode (f.eks. gennem rationalisering, diversificering eller modernisering). 5

6 Støtteberettigede udgifter: a) Følgende kategorier af udgifter er støtteberettigede under denne overskrift: - investeringer i grunde, bygninger og udstyr - udgifter vedrørende teknologioverførsel gennem erhvervelse af følgende immaterielle aktiver: patenter, produktionslicenser, patenteret knowhow og ikke-patenteret knowhow. b) Støtte til ovennævnte immaterielle aktiver forudsætter: - at aktiverne udelukkende udnyttes i den virksomhed, hvortil regionalstøtten er ydet - at der er tale om afskrivningsberettigede aktiver - at aktiverne er erhvervet fra tredjemand under markedsbetingelser - at de er opført under virksomhedens aktiver og forbliver i den støttemodtagende virksomhed i mindst fem år. c) I forbindelse med store virksomheder kan den anden kategori af udgifter (udgifter vedrørende teknologioverførsler) ikke overstige 25% af de støtteberettigede udgifter til grunde, bygninger og udstyr. Opretholdelse af investeringen: Støtten ydes på betingelse af, at investeringen opretholdes i mindst fem år. Støttesatser: Støtteberettiget område A Støtteberettiget område B Ikke-støtteberettigede områder Store virksomheder 20,0% NSÆ 10,0% NSÆ - Mellemstore virksomheder(*) Små virksomheder(*) 20% NSÆ + 10% BSÆ 10% NSÆ + 10% BSÆ 7,5% BSÆ 20% NSÆ + 10% BSÆ 10% NSÆ + 10% BSÆ 15,0% BSÆ NSÆ: nettosubventionsækvivalent BSÆ: bruttosubventionsækvivalent (*) Definition af SMV: se punkt 5. 6

7 Specifikke betingelser for støtte til miljøinvesteringer: Støtteberettigede investeringstyper: Der kan gives støtte til investering i miljøforbedring, hvis investeringen giver en miljøstandard, som går videre end de retligt forpligtende miljøstandarder, eller hvis investeringen foretages for at højne virksomhedernes miljøniveau betydeligt, når der ikke foreligger en retligt forpligtende standard. Støtteberettigede udgifter: Følgende kategorier af udgifter er støtteberettiget under denne overskrift: - grunde - bygninger - udstyr. Støttesatser: Store virksomheder Små og mellemstore virksomheder (*) BSÆ: bruttosubventionsækvivalent (*) Definition af SMV: se punkt 5. Alle regioner i Danmark 30% BSÆ 40% BSÆ Konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder: Støtteberettigede aktiviteter: Der kan ydes støtte til bistand og rådgivning fra eksterne konsulentvirksomheder, men kun til SMV. Støtten er tidsbegrænset og kan ikke gives til projekter, der indebærer eksportstøtte. Ved eksportstøtte forstås enhver støtte, der er knyttet direkte til de eksporterede mængder, til etableringen eller driften af et distributionsnet eller til løbende udgifter i forbindelse med eksportaktiviteten. Eksempler på typer af støtteberettigede udgifter: Der kan gives støtte til udgifter i forbindelse med f.eks. følgende typer af aktiviteter: a) markedsanalyser: dette er aktiviteter, der sigter på opbygning af viden om et nyt marked, men ikke systematiske eller tilbagevendende kontakter til kundeemner med henblik på forhandlinger om konkrete ordrer, uanset om disse opnås eller ikke. Der kan også gives støtte til undersøgelse af muligheden for etablering af samarbejde med aktører på eksportmarkedet, men der kan ikke gives støtte til parternes efterfølgende salgsindsats. Løbende udgifter til eksportaktiviteter - herunder reklameudgifter - støttes ikke b) undersøgelser af nye anvendelser for virksomhedernes produkter 7

8 c) opbygning og forbedring af styresystemer i virksomheden d) udformning af strategier for virksomheden e) etablering af professionelle bestyrelser f) undersøgelser af adgang til kapital- og finansieringsmuligheder. Støttesatser: Støtteberettigede områder A og B Ikke-støtteberettigede områder BSÆ: bruttosubventionsækvivalent (*) Definition af SMV: se punkt 5. SMV(*) 70% BSÆ 50% BSÆ Kumulation af støtte: Kumulation af støtte: De støtteintensitetslofter, der er fastsat i punkt 13, 17, 20 og 23, gælder for den samlede støtte, uanset om støtten ydes sideløbende under flere støtteordninger (herunder eventuelle støtteordninger med særlig afskrivning), og uanset om støtten ydes med lokale, regionale, nationale eller fællesskabsmidler. Ved ansøgning om støtte, skal støttemodtageren oplyse den støttebevilgende myndighed, om der ydes anden form for offentlig støtte til det pågældende projekt. Projekter, der modtager støtte under ordningen, kontrolleres ved stikprøvekontrol. VURDERING De danske myndigheder har opfyldt de proceduremæssige krav i EF-traktatens artikel 88, stk. 3, ved at anmelde den foreslåede regionaludviklingsstøtteordning, før den sættes i kraft. Kommissionen har undersøgt den foreslåede støtteordning på baggrund af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og især nedenstående retningslinjer og rammebestemmelser: a) retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte 5 b) EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling 6 c) Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse 7 d) Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder 8. Konklusionerne af denne undersøgelse er sammenfattet nedenfor. 5 EFT C 74 af , s EFT C 45 af , s EFT C 72 af , s EFT C 213 af , s. 4. 8

9 Ordningen dækker følgende: a) Kommissionen noterer sig, at de danske myndigheder har forpligtet sig til i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 88, stk. 3, at foretage individuel anmeldelse af: - investeringsprojekter, der overstiger de tærskler, der er fastsat i de multisektorale rammebestemmelser for regional støtte til store investeringsprojekter 9 - F&U-projekter, der overstiger 25 mio. EUR, og F&U-projekter, hvortil der er planlagt en støtte med en bruttosubventionsækvivalent på over 5 mio. EUR. b) Kommissionen noterer sig ligeledes, at: - alle sektorer, der er omfattet af særlige regler (se punkt 6), er undtaget fra ordningen - støtten under denne ordning kan ikke ydes til kriseramte virksomheder eller anvendes til finansiel omstrukturering af sådanne virksomheder. Definition af SMV: Definitionen af SMV (punkt 5) er i overensstemmelse med definitionen i Kommissionens henstilling af 3. april Støtte til produktudvikling: Kommissionen mener af følgende grunde, at betingelserne for at yde støtte under denne overskrift er i overensstemmelse med EF-rammebestemmelserne for støtte til forskning og udvikling 11 : a) Definitionen af "vidensopsamlingsfasen" og "konkretiseringsfasen" (se punkt 10) er i overensstemmelse med definitionen af "industriel forskning" og "udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet" som anført i bilag I til EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling. b) De støtteberettigede udgifter til produktudvikling (se punkt 12) er defineret i overensstemmelse med definitionen af støtteberettigede udgifter i bilag II til EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling. c) De støtteintensiteter, der foreslås for støtte til produktudvikling, er i overensstemmelse med de støtteintensitetslofter, der er angivet i punkt 5.3, 5.4, 5.5 og 5.10 i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling. d) De danske myndigheder har givet tilsagn om, at der kun vil blive ydet støtte til produktudvikling til store virksomheder, såfremt de pågældende virksomheder påviser tilskyndelsesvirkningen af støtten som krævet i punkt 6.2 i 9 EFT C 107 af EFT L 107 af , s EFT C 45 af , s. 5. 9

10 EF-rammebestemmelserne for statsstøtte til forskning og udvikling. Virksomhederne skal bl.a. påvise, at støtten har en positiv virkning på mindst en af følgende indikatorer: - virksomhedens F&U-udgifter - antallet af personer i virksomheden, der beskæftiger sig med F&U-aktiviteter - forholdet mellem virksomhedens udgifter til F&U og den samlede omsætning. e) De danske myndigheder har også givet tilsagn om, at de årlige rapporter om den foreslåede ordning vil indeholde detaljerede oplysninger, der i hvert enkelt tilfælde, hvor der er ydet støtte til produktudvikling til en stor virksomhed, påviser tilskyndelsesvirkningen af støtteforanstaltningen. Støtte til anlægsaktiver og teknologioverførsler: Kommissionen mener af følgende grunde, at betingelserne for at yde støtte under denne overskrift er i overensstemmelse med bestemmelserne i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte 12 og Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder 13 : a) Under denne overskrift kan der kun ydes støtte til investeringsprojekter, som er defineret i overensstemmelse med definitionen af "initialinvestering" som anført i punkt 4.4 i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte og med definitionen af "investeringer" som anført i punkt i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder. b) Listen over støtteberettigede udgiftsposter (se punkt 14) er i overensstemmelse med definitionen af standardberegningsgrundlaget for de støtteberettigede udgifter i relation til immaterielle investeringer som fastsat i punkt 4.5 og 4.6 i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte. Den er også i overensstemmelse med definitionen af de støtteberettigede udgifter til "materielle og immaterielle investeringer" som anført i punkt og i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder. c) Hvad angår de immaterielle aktiver bemærker Kommissionen, at de er begrænset til udgifter vedrørende teknologioverførsel i form af erhvervelse af patenter, produktionslicenser eller patenteret knowhow samt ikke-patenteret knowhow som krævet i punkt 4.6 i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte og i punkt i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder. Kommissionen bemærker også, at de nødvendige betingelser for at sikre, at disse aktiver forbliver i den støtteberettigede region (som krævet i punkt 4.6 i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte), er opfyldt. Endelig hedder det i den foreslåede ordning, at i forbindelse med store virksomheder er de immaterielle investeringsudgifter, der tages i betragtning ved 12 EFT C 74 af , s EFT C 213 af , s

11 beregningen af støtten, begrænset til 25% af de støtteberettigede udgifter til grunde, bygninger og udstyr (standardberegningsgrundlaget). d) Støtte under ordningen ydes på betingelse af, at den pågældende investering opretholdes i mindst fem år. e) De støtteintensiteter, der anvendes i de ikke-støttede områder (se tabellen i punkt 16), er i overensstemmelse med de støtteintensitetslofter, der er fastsat i punkt og i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder. I støtteberettiget område A ligger støtteintensitetsloftet for store virksomheder på 26% BSÆ; i støtteberettiget område B er loftet fastsat til 13% BSÆ. Dette er i overensstemmelse med det regionalstøtteintensitetsloft, der er anført i regionalstøttekortet (henholdsvis 20% NSÆ og 10% NSÆ) 14. I forbindelse med SMV hæves regionalstøtteintensiteterne for store virksomheder med 10 procentpoint brutto i overensstemmelse med punkt 4.9 i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte. Støtte til miljøinvesteringer: Kommissionen mener af følgende grunde, at betingelserne for at yde støtte under denne overskrift er i overensstemmelse med bestemmelserne i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse 15 : a) Støtte under denne overskrift kan kun ydes i relation til investeringer i miljøforbedringer, og kun hvis investeringen giver en miljøstandard, som går videre end de retligt forpligtende miljøstandarder, eller hvis investeringerne foretages for at højne virksomhedernes miljøniveau betydeligt, når der ikke foreligger en retligt forpligtende standard. Dette er i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 3.2.B (støtte for at tilskynde virksomhederne til at gå videre end de retligt forpligtende miljøstandarder) og i punkt 3.2.C (støtte, hvor der ikke findes retligt forpligtende standarder) i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse. b) De støtteberettigede udgifter er begrænset til udgifter til grunde, bygninger og udstyr. De danske myndigheder har givet tilsagn om at sikre, at støtte under denne overskrift kun ydes i relation til de ekstra investeringsomkostninger, der er nødvendige for at opfylde miljømålsætninger, jf. punkt i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse. c) Støtteintensiteten under denne overskrift (se tabellen i punkt 20) er i overensstemmelse med de støttelofter, der er anført i punkt 3.2.B (støtte for at tilskynde virksomhederne til at gå videre end de retligt forpligtende miljøstandarder) og punkt 3.2.C (støtte, hvor der ikke findes retligt forpligtende standarder) i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse. 14 Statsstøtte N 229/99, godkendt ved brev nr. SG(99) D/10270 af 15. december EFT C 72 af , s

12 Støtte til konsulentbistand til SMV: Kommissionen mener af følgende grunde, at betingelserne for at yde støtte under denne overskrift er i overensstemmelse med betingelserne i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder 16 : a) Støtte under denne overskrift kan kun ydes i relation til små og mellemstore virksomheders udgifter til konsulentbistand. Kun udgifter til bistand og rådgivning fra eksterne konsulentvirksomheder er støtteberettigede. Eksportstøtte er udelukket. b) Kommissionen mener, at eksemplerne på støtteberettigede aktiviteter i punkt 21 ikke udgør virksomhedernes sædvanlige driftsudgifter. De er i overensstemmelse med de støtteberettigede udgiftsposter som anført i punkt i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder. De danske myndigheder har endvidere bekræftet, at støtte under denne overskrift ikke vil blive ydet i relation til virksomhedernes sædvanlige driftsudgifter (rutinemæssig skatterådgivning, regelmæssig juridisk bistand, reklameudgifter osv.). c) Uden for regioner efter artikel 87, stk. 3, litra c), er den maksimale støtteintensitet fastsat til 50% bruttosubventionsækvivalent, hvilket er lavere end det maksimale loft, der er anført i punkt i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder. Der foreslås en højere støtteintensitet (70% bruttosubventionsækvivalent) i regioner, der er berettiget til en undtagelse efter artikel 87, stk. 3, litra c). Dette er i overensstemmelse med bestemmelsen i punkt i ovennævnte rammebestemmelser, hvori det fastsættes, at Kommissionen kan tillade en intensitet på over 50% bruttosubventionsækvivalent i støtteberettigede områder. Kumulation af støtte: Kommissionen konstaterer, at de støtteintensitetslofter, der er fastsat i punkt 13, 17, 20 og 23 gælder for den samlede støtte, uanset om støtten ydes sideløbende under flere støtteordninger (herunder eventuelle støtteordninger med særlig afskrivning), og uanset om støtten ydes med lokale, regionale, nationale eller fællesskabsmidler. De danske myndigheder har givet tilsagn om at sikre, at disse samlede støttelofter aldrig overskrides. 16 EFT C 213 af , s

13 BESLUTNING Kommissionen har følgelig besluttet at anse regionaludviklingsstøtteordningen for Danmark for forenelig med EF-traktaten. De danske myndigheder gøres opmærksom på, at i henhold til EF-traktatens artikel 88, stk. 3, skal de underrette Kommissionen om enhver påtænkt forlængelse eller ændring af ordningen. De danske myndigheder anmodes også om at indsende en årlig rapport om gennemførelsen af ordningen. Såfremt dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må komme til tredjemands kendskab, bedes De underrette Kommissionen herom inden 15 arbejdsdage efter modtagelsen. Hvis Kommissionen ikke har modtaget en begrundet anmodning inden for denne frist, vil De blive anset for at have accepteret, at oplysningerne videregives til tredjemand, og at brevet i sin helhed offentliggøres på det autentiske sprog på Internettet: Deres anmodning bør indsendes med anbefalet brev eller fax til: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Konkurrence Direktorat G.3 RuedelaLoi/Wetstraat200 B Bruxelles/Brussel Fax nr.: (+32-2) Med venlig hilsen På Kommissionens vegne Mario MONTI 13