Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013"

Transkript

1 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats. Rapporten indeholder en gennemgang af kriminalitetsudviklingen i Ishøj Kommune de seneste fem år samt en vurdering af borgernes oplevede tryghed, som den kom til udtryk i den seneste tryghedsmåling. Desuden inddrages Ungeundersøgelsens resultater vedrørende Ishøj Kommunes skolebørns og unges risikoadfærd og oplevelser af fx vold i og udenfor skolen, for samlet at give et billede af de resultater som Ishøj Kommune har tilvejebragt samt de udfordringer, som kommunen står overfor. Rapporten er opbygget sådan at afsnittene afspejler forebyggelsesplanen. 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 De fleste unge i Ishøj trives og udviser ikke risikoadfærd... 3 Skoletrivsel... 3 Elevers udsathed for vold og trusler... 4 Risikoadfærd... 5 De unges lovovertrædelser... 6 Risikoen for at blive udsat for kriminalitet i Ishøj er faldet markant... 8 For mange Ishøjborgere begår kriminalitet Beboerne i Vejleåparken og Vildtbanegård er trygge Nøglen til Ishøjs succes og de kommende års udfordringer

3 De fleste unge i Ishøj trives og udviser ikke risikoadfærd Ishøj Kommune har i samarbejde med de andre kommuner på Vestegnen gennemført en undersøgelse af trivsel og risikoadfærd blandt samtlige elever i klasse. Ungeundersøgelsen havde til formål at udforme en ungeprofil for Københavnsvestegn og skabe et komparativt grundlag for målretning af kriminalitetsforebyggende indsatser på tværs af kommunerne. Undersøgelsen fokuserer på de unges egne udsagn om generel livsstil, trivsel og risikoadfærd i og uden for skolen. Fra Ishøj Kommune deltog 903 skoleelever. Undersøgelsen viser overordnet, at flertallet af børn og unge i Ishøj og på Vestegnen generelt trives og har det godt, og at kun et fåtal udviser risikoadfærd. Risikoadfærd er defineret som adfærd, der eksempelvis kan føre til sundheds- og sociale problemer, f.eks. misbrug og pjækkeri fra skolen. Disse og lignende forhold er blevet kortlagt i Ungeundersøgelsen. Der ses en tendens til, at ældre elever oplever større trivselsproblemer, og også udviser større risikoadfærd, end de yngre elever. Der ses også en tendens til at drenge generelt udviser større risikoadfærd end piger. Generelt viser undersøgelsen et meget ensartet billede på tværs af kommuner, og det er vanskeligt at vurdere om de små forskelle, der optræder i undersøgelsen, skyldes reelle forskelle i børn og unges trivsel og risikoadfærd eller snarere handler om forhold ved undersøgelsens udførelse. Nedenfor gennemgås nogle af de centrale resultater omhandlende Ishøjs børn og unge. Skoletrivsel Børn og unge der trives, har mindre risiko for at begå kriminalitet, end børn og unge der mistrives. Derfor er det væsentligt i den proaktive kriminalitetsforebyggelse at arbejde for at styrke børn og unges trivsel, ikke mindst i skolen. Det fremgår af cirkeldiagrammet nedenfor, at det store flertal af Ishøjs børn og unge trives i skolen og kun et mindretal udsættes for mobning eller ikke bryder sig om at gå i skole i almindelighed. 3

4 Ja, et par gange eller mange gange 12% Udsat for mobning inden for de seneste 30 dage? Ja, én gang 9% Nej 79% Hvad synes du om at gå i skole? Ligeglad 13% Vældig godt eller temmeli g godt 81% Bryder sig ikke om at gå i skole 6% Elevers udsathed for vold og trusler Omtrent hver syvende elev på Ishøjs skoler har oplevet at være udsat for vold og/eller trusler i løbet af en måned. Tallet dækker over forskellige former for fysiske overgreb, herunder spark, slag, benspænd og så videre. Har du været udsat for trusler inden for de seneste 30 dage? Har du været udsat for vold inden for de seneste 30 dage? Ja 14% Ja 13% Nej 86% Nej 87% Lidt under halvdelen af den vold, eleverne udsættes for forekommer i skolen, antageligvis ofte i form af slagsmål og andre fysiske konflikter mellem eleverne. En tiendedel af volden forekommer i hjemmet, hvilket svarer til, at lidt flere end 1 ud af 20 elever har været udsat for vold i skolen inden for den seneste måned, mens lidt flere end 1 ud af 100 elever har været udsat for vold i hjemmet indenfor den seneste måned. 4

5 Hvor henne blev du udsat for vold? Andet sted 48% I skolen 42% I hjemmet 10% Risikoadfærd Risikoadfærd kan defineres som adfærd, der indebærer en betydelig risiko for at skade eller som faktisk skader andre og/eller én selv. Der er en betydelig sammenhæng mellem risikoadfærd og kriminalitet. Derfor er det vigtigt at forebygge risikoadfærd, når man ønsker en tidlig forebyggelse af kriminalitet. Eksempler på risikoadfærd er ulovligt skolefravær og hashmisbrug, hvorfor disse er fremhævet nedenfor i diagrammet. Hvor ofte pjækker du fra skole? 1-3 gange om måneden 7% En eller flere gange om ugen 4% Har du røget hash inden for de sidste 30 dage? Ja 4% Aldrig eller næsten aldrig 89% Nej 96% 5

6 Generelt er det et mindretal af Ishøjs skoleelever, der udviser risikoadfærd. Det er en meget lille del af Ishøj skoleelever der har et misbrug af hash og andre euforiserende stoffer. Det ses igen, at risikoadfærden stiger proportionelt med de unges alder. Af Ungeundersøgelsen fremgår det fx at der blandt Vestegnens 5. klasser er 98,6 % der ikke har røget hash indenfor de seneste 30 dage, mens tallet er faldet til 80,9 % i 10. klasse. Der er altså 8,8 % af undersøgelsens respondenter i 10. klasse, der har røget hash 1 eller 2 gange inden for de seneste 30 dage, og 10,3 % der har røget mere end 3 gange inden for de seneste 30 dage. Der er desuden 96,1 % af Ishøj børn og unge der ikke har taget euforiserende stoffer i de sidste 12 måneder, mens 3,9 % har enten indtaget et eller flere af følgende stoffer: kokain, ecstasy, amfetamin, opium, heroin og andet. Risikofaktoren ulovligt skolefravær er til gengæld i højere grad udbredt blandt vestegnens elever. Hele 29 % af de elever der pjækker fra skolen i Ishøj angiver at de pjækkede fordi de ikke kunne lide faget, mens 16 % ikke kunne lide læreren. De unges lovovertrædelser I ngeundersøgelsen er det desuden forsøgt at kortlægge de unges kriminalitetsadfærd, ved at spørge til hvilke former for kriminalitet de unge har begået og undersøge sammenhængen mellem lovovertrædelser og de unges generelle trivsel. Hvilke lovovertrædelser begår de unge i Ishøj? Ikke kørt ulovlig knallert / scooter 81 % Ikke begået tyveri 77 % Ikke begået indbrud 93 % Ikke begået røveri 90 % Ikke begået hærværk 81 % Ikke lavet graffiti 88 % Ikke båret ulovlig kniv 70 % Ejer ikke ulovlige våben 90 % Det fremgår af tabellen, at Ishøj Kommunes skoleelever begår flest lovovertrædelser indenfor kategorierne: båret ulovlig kniv, tyveri, hærværk og ulovlig knallertkørsel. Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvor mange overlap der mellem de forskellige kategorier og det kan deraf være en ganske lille gruppe af unge Ishøj borgere, der står for den samlede kriminalitet. Der findes desuden en klar tendens til, at der er flere lovlydige piger end drenge uanset lovovertrædelsens art. 6

7 Sammenhæng mellem lovovertrædelse og skoletrivsel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Synes om at gå i skole Pjækker aldrig / næsten aldrig Ikke blevet mobbet de seneste 30 dage Begået lovovertrædelse Ikke begået lovovertrædelse Ovenfor ses det, at der er en tendens til at unge der trives i skolen i mindre grad begår lovovertrædelser. Det samme går igen når man ser på de unges brug af alkohol, tobak og hash, hvor de unge der ikke begår kriminalitet i mindre grad er tilbøjelige til at bruge rusmidler end dem der begår lovovertrædelser. Generelt kan det siges at de unge der begår lovovertrædelser i mindre grad end de lovlydige trives i skolen, oplever socialkontrol af deres forældre og oftere får lektiehjælp. Ydermere er de unge der begår lovovertrædelser ligeledes i højere grad mere udsat for vold og trusler i deres hverdagsliv. 7

8 Risikoen for at blive udsat for kriminalitet i Ishøj er faldet markant I Ishøj har vi i de seneste år gjort en stor, fælles indsats for at reducere kriminaliteten og øge trygheden, og vores anstrengelser har båret frugt. Kriminaliteten er de seneste fem år faldet med mere end en tredjedel. Ingen anden dansk kommune har set et så stort fald i kriminalitet. Kriminaliteten i Ishøj Kommune er nu under det niveau man kan forvente, når man medtænker sociale og demografiske forhold. Altså udsættes borgerne og virksomhederne i Ishøj med andre ord for markant mindre kriminalitet nu, end for bare få år siden. Antallet af borgere og virksomheder der anmelder, at de har været udsat for en forbrydelse er styrtdykket i Ishøj i perioden Samlet er der tale om et fald på 37 %, hvilket er det største fald nogen dansk kommune har oplevet i dette tidsrum. Der er således tale om en overordentlig positiv udvikling. Faldet i anmeldelser slår igennem på kriminaliteten bredt. Vi har således set et fald i indbrud på 46 % og et fald i voldsforbrydelser på 34 %. Den eneste kategori, der har været i samlet vækst over de seneste fem år er butikstyverier Anmeldelser af straffelovsovertrædeser - udviklingen de seneste fem år Anmeldelser af indbrud i private hjem Anmeldelser af voldsforbrydelser

9 Med til denne positive historie hører selvfølgelig, at situationen i 2008 ikke var prangende. Ishøj var den kommune på Vestegnen, hvor flest borgere anmeldte at have været udsat for en forbrydelse, målt pr. indbygger. Vi lå i 2008 pænt over gennemsnittet Straffelovsanmeldelser pr borgere, 2008 I 2012 er situationen imidlertid ganske anderledes. Ishøj ligger nu på niveau med flertallet af Vestegnskommuner Straffelovsanmeldelser pr borger, 2012 Justitsministeriets forskningskontor beregner med jævne mellemrum hvilket kriminalitetsniveau man kan forvente i landets kommuner, når man tager højde for forskellene i kommunernes sociale og demografiske forhold. Den seneste beregning, der baserer sig på tal fra 2011 viser, at kriminaliteten i Ishøj nu ligger 7 % under det forventede niveau. 1 1 Justitsministeriets forskningskontor (2013) Kriminalitetsniveauet i kommuner og politikredse 2011 s.:24 9

10 For mange Ishøj-borgere begår kriminalitet Den meget positive udvikling, vi har opnået, når vi ser på borgeres og virksomheders risiko for at blive udsat for kriminalitet, kan vi ikke genfinde, når vi ser på hvor ofte Ishøjborgere kendes skyldige i at have begået kriminalitet. Faktisk har vi over de seneste fem år oplevet en vækst på dette område. Væksten skyldes en stor stigning i antallet af gange Ishøjborgere kendes skyldige i ejendomsforbrydelser (det vil sige indbrud, tyveri, hærværk og så videre). Derimod har der ikke været nogen nævneværdig udvikling i antallet af gange Ishøjborgere kendes skyldige i voldsforbrydelser. 300 Antal gange Ishøjborgere kendes skyldige i straffelovsovertrædelser Straffelov i alt Voldsforbrydelser i alt Ejendomsforbrydelser i alt Fordelt på aldersgrupper er væksten i perioden særligt koncentreret omkring de 18 til 24- årige og de 30 til 39-årige. Unge under 18 år har også vist en betydelig vækst i perioden, men er faldet igen i

11 300 Antal gange Ishøjborgere kendes skyldige i straffelovsovertrædelser Fordelt på alder år år år år år år år Udviklingen kan umiddelbart synes meget bekymrende. En nærmere analyse af tallene viser imidlertid, at en markant stigning i antallet af gange, hvor borgere kendes skyldige i simple butikstyverier, faktisk kan forklare hele 56 % af den samlede vækst. Dette mønster gør sig gældende på tværs af aldersgrupper. Dette giver anledning til at overveje, om den konstaterede vækst skyldes, at flere Ishøjborgere reelt er blevet kriminelle, eller om den primært skyldes, at politi, butiksdetektiver og vagter er blevet bedre til at tage butikstyvene på fersk gerning? Mere generelt er det under alle omstændigheder værd at bemærke, at antallet af strafferetslige afgørelser ikke er et særligt præcist mål for antallet borgere der begår kriminalitet. De fleste lovovertrædelser fører for det første ikke til en strafferetslig afgørelse, og for det andet afspejler det samlede antal af strafferetslige afgørelser i høj grad politiets og retsvæsenets aktivitetsniveau og prioriteringer. Udviklingen i antallet af afgørelser i sig selv bør derfor tolkes med varsomhed. Som det fremgår i nedenstående figur har der således generelt været en vækst i antallet af gange borgere på Vestegnen kendes skyldige i de senere år. Ishøj er både i 2008 og i 2012 den vestegnskommune, hvor borgerne flest gang blev kendt skyldige i en straffelovsovertrædelse. 11

12 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Antal gange borgere kendes skyldige, 2008 pr indbyggere 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Antal gange borgere kendes skyldige, 2012 pr indbyggere Ser vi alene på det antal gange borgere dømmes skyldige i vold ser billedet imidlertid lidt anderledes ud. Generelt falder antallet at gange vestegnens borgere kendes skyldige i vold. For Ishøjs vedkommende ligger vi fortsat i den tunge ende, men udviklingen i Ishøj har været markant mere positiv end på Vestegnen generelt. 3,0 Antal gange borgere kendes skyldige i vold, 2008 pr indbyggere 3,0 Antal gange borgere kendes skyldige i vold, 2012 pr indbyggere 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 12

13 Som det fremgår af ovenstående, er det vanskeligt at forsøge at sidestille antallet af gange borgere dømmes for straffelovsovertrædelser med resultaterne af Ishøjs kriminalitetsforebyggende arbejde. Antallet af straffelovsovertrædelser afspejler i højere grad retssystemets (og butiksdetektivernes) aktiviteter og prioriteringer, end den mængde kriminalitet som Ishøjsborgerne begår. Tallene synes dog at tegne det helt overordnede billede, at relativt mange borgere i Ishøj begår kriminalitet, sammenlignet med gennemsnittet på Vestegnen. Hvilket selvfølgelig er en udfordring, der medtages i den nye strategi for forebyggende indsatser i Ishøj Kommune. Konkret dokumenterer tallene under alle omstændigheder, at relativt mange borgere i Ishøj oplever at få en straf, hvilket i sig selv kan have negative konsekvenser for deres fremtid, f.eks. i form af en plet på straffeattesten eller afbrudt uddannelsesforløb/opsigelse fra stilling på grund af afsoning af fængselsstraf. Samlet understreger dette behovet for at fastholde og kvalitetsudvikle Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggende indsatser, f.eks. i form af Exit-programmet, Projekt Virksomheden i Vejleåparken, Projekt God Løsladelse samt Familiecenterets indsatser i forbindelse med unge under 18, der kommer i kontakt med retssystemet. 13

14 Beboerne i Vejleåparken og Vildtbanegård er trygge For Ishøjs borgere er det den daglige oplevelse af tryghed, snarere end tallene i kriminalitetsstatistikkerne, der er afgørende for, om den enkelte borger trives i kommunen. Derfor har vi i Ishøj gjort meget ud af også at sætte borgernes daglige oplevelse af tryghed i fokus. I den seneste tryghedsmåling fra maj 2013 fremgår det, at trygheden er høj blandt beboerne i nogle af vores største boligområder, Vejleåparken og Vildtbanegård. Konkret ligger den på 7,6 på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er lig med meget utrygt og 10 er lig med meget trygt. Den generelle tryghed er samlet steget fra 2011 til 2013 i de to boligområder, hvor kun ganske få procent af beboerne føler sig meget utrygge i hverdagen. Hvor tryg føler du dig i dit boligområde? Skala fra 1 (meget utryg) til 10 (meget tryg) - jo lysere farve, jo højere tryghed Oplevet utryghed ved dagslys i lokalområdet Aldrig eller sjældent Altid eller af og til 15% % (Beboere og tidligere beboere i Vejleåparken og Vildtbanegård 2013, TNS GALLUP og Ungeundersøgelsen, Københavns Vestegn 2012, s: 30). Det fremgår endvidere af tryghedsmålingen, at de vigtigste tryghedsfaktorer blandt borgerne i de to boligområder er: gode naboer, rare mennesker og at der er en god stemning i boligområdet. Mens de mest betydningsfulde faktorer for at borgerne føler sig utrygge i deres boligområde skyldes en blanding af normbrydende adfærd såsom knallertkørsel og grupper af unge der hænger ud i området, samt de fysiske rammer i boligområderne, hvor beboerne fremhæver mørke stier og manglende belysning som årsag til en følelse af utryghed. Det er altså ikke beboernes frygt for kriminalitet, der er den primære årsag til utryghed. I Ungeundersøgelsen ses det desuden at de unge fra Ishøj Kommune, er den gruppe af unge på Vestegnen der føler sig mest trygge i deres lokalområde. 14

15 Nøglen til Ishøjs succes og de kommende års udfordringer Der er helt givet flere forskellige grunde til, at Ishøj har opnået disse flotte resultater. Men den vigtigste er uden tvivl, at trygheden og kriminaliteten i Ishøj har været et højt prioriteret område. Ikke blot politisk, men også blandt de mange medarbejdere i kommunen, som spiller en stor eller lille rolle i at skabe et trygt og sikkert Ishøj. Vi har også haft stærke samarbejdspartnere i lokalsamfundet politiet, erhvervslivet, boligforeninger, kriminalforsorgen og så videre der alle har trukket i samme retning som kommunen. Vi har i Ishøj opnået nogle imponerende resultater de seneste år. Med den strategiske ramme for Ishøj Kommunes kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats åbner vi et nyt kapitel, hvor vi har fokus på at langtidssikre de resultater, vi allerede har opnået og blive endnu bedre til at møde de udfordringer, vi fortsat står overfor. Vi skal i de kommende år udnytte, at vi er kommet fuldt på omgangshøjde med situationen. En del kræfter skal bruges på at videreudvikle den tidlige forebyggelse. Det er en god investering i fremtiden. Både for Ishøj Kommune og for vores børn og unge. Vi skal også passe på, vi ikke drukner i vores egen succes. Den fælles indsats, vi har gjort for at få unge kriminalitetstruede motiveret for at komme i uddannelse og arbejde, har betydet at vi oplever en stigende efterspørgsel på kommunal service. For eksempel misbrugsbehandling og Exit-forløb. Der er næppe tvivl om, at det på sigt er en god forretning at lykkes med at få socialt udsatte og kriminalitetstruede unge i uddannelse og arbejde, frem for at de pendler mellem overførselsindkomster og fængselsophold. Ikke desto mindre har vi her en udfordring med at finde de rette måder at hjælpe de unge ind i samfundet, der både er effektive og økonomisk fornuftige. Dette er ikke mindst vigtigt i lyset af, at flere af vores Satspuljefinansierede udviklingsprojekter udløber i de kommende år. Vi skal finde måder at lade de erfaringer vi har høstet leve videre i kommunen. Vi har med andre ord stadig et stort og vigtigt arbejde foran os. Det skal dog ikke skygge for det faktum, at vi i Ishøj har opnået nogle meget bemærkelsesværdige resultater på kriminalitets- og tryghedsområdet de seneste år. Den markante reduktion i kriminalitet, Ishøjs borgere og virksomheder udsættes for, er en danmarksrekord vi alle kan og skal være stolte af. 15

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune 1 Handlingsplan 213 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommune har i samarbejde med Østjyllands Politi årligt udarbejdet

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2014

Ungeprofilundersøgelse 2014 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 - EN SUMMARISK GENNEMGANG AF RESULTATER FREMKOMMET I EN INTERNET- BASERET SURVEY I 8. OG 9. KLASSERNE I FREDERIKSSUND KOMMUNE EFTERÅRET 2012 Januar 2013

Læs mere

Politireformen år ét

Politireformen år ét Politireformen år ét Befolkningens syn på politiet i december 2007 Af Flemming Balvig & Lars Holmberg August 2008 Københavns Universitet / Rigspolitiet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnede

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012

Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Vibeskolen. Unges dagligdag 2012 Sundhed og trivsel blandt elever i 5., 6., 7. og 9. klasse på Unges dagligdag 2012 Thora Majlund Kjærulff og Trine Pagh Pedersen Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel Sundhed og trivsel

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November 2005 Henning Hansen CASA Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 Københavns Kommune Side i 1. INDLEDNING... 1 1.1 Rapportens kapitler... 3 2. TRIVSEL I TINGBJERG... 4 2.1 Beboernes baggrund for at flytte til området... 4 2.2 Generel trivsel i boligområdet... 5 2.3 Beboernes

Læs mere

Kriminalitet og tryghed 2012

Kriminalitet og tryghed 2012 Analyserapport :3 Kriminalitet og tryghed Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport :3 Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 5

Læs mere

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse

Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012. 5. klasse, 7.-9. klasse og 10. klasse Skolesundhedsprofil for Odense Kommune 2012 5. klasse, 7.-9. klasse og Tak! Sund børn og unge udvikler sig, har lyst til at lære og er i stand til at begå sig i mange typer af fællesskaber. Med skolesundhedsprofilen

Læs mere

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark KRIMINALITETSUNDERSØGELSE Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark Den ungdom! Om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Maria Bislev. Knivsager i Danmark. Bag om statistikken. lørdag. søndag. fredag. tirsdag. mandag. torsdag. onssdag

Maria Bislev. Knivsager i Danmark. Bag om statistikken. lørdag. søndag. fredag. tirsdag. mandag. torsdag. onssdag Maria Bislev Knivsager i Danmark Bag om statistikken lørdag søndag fredag mandag tirsdag onssdag torsdag Knivsager i Danmark Bag om statistikken Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 13 Konklusion Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 241 1. Indledning I det foregående kapitel har vi afsøgt nogle af de sammenhænge, der er mellem de forskellige nedslagspunkter i de unges trivsel

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 4

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere