Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013"

Transkript

1 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats. Rapporten indeholder en gennemgang af kriminalitetsudviklingen i Ishøj Kommune de seneste fem år samt en vurdering af borgernes oplevede tryghed, som den kom til udtryk i den seneste tryghedsmåling. Desuden inddrages Ungeundersøgelsens resultater vedrørende Ishøj Kommunes skolebørns og unges risikoadfærd og oplevelser af fx vold i og udenfor skolen, for samlet at give et billede af de resultater som Ishøj Kommune har tilvejebragt samt de udfordringer, som kommunen står overfor. Rapporten er opbygget sådan at afsnittene afspejler forebyggelsesplanen. 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 De fleste unge i Ishøj trives og udviser ikke risikoadfærd... 3 Skoletrivsel... 3 Elevers udsathed for vold og trusler... 4 Risikoadfærd... 5 De unges lovovertrædelser... 6 Risikoen for at blive udsat for kriminalitet i Ishøj er faldet markant... 8 For mange Ishøjborgere begår kriminalitet Beboerne i Vejleåparken og Vildtbanegård er trygge Nøglen til Ishøjs succes og de kommende års udfordringer

3 De fleste unge i Ishøj trives og udviser ikke risikoadfærd Ishøj Kommune har i samarbejde med de andre kommuner på Vestegnen gennemført en undersøgelse af trivsel og risikoadfærd blandt samtlige elever i klasse. Ungeundersøgelsen havde til formål at udforme en ungeprofil for Københavnsvestegn og skabe et komparativt grundlag for målretning af kriminalitetsforebyggende indsatser på tværs af kommunerne. Undersøgelsen fokuserer på de unges egne udsagn om generel livsstil, trivsel og risikoadfærd i og uden for skolen. Fra Ishøj Kommune deltog 903 skoleelever. Undersøgelsen viser overordnet, at flertallet af børn og unge i Ishøj og på Vestegnen generelt trives og har det godt, og at kun et fåtal udviser risikoadfærd. Risikoadfærd er defineret som adfærd, der eksempelvis kan føre til sundheds- og sociale problemer, f.eks. misbrug og pjækkeri fra skolen. Disse og lignende forhold er blevet kortlagt i Ungeundersøgelsen. Der ses en tendens til, at ældre elever oplever større trivselsproblemer, og også udviser større risikoadfærd, end de yngre elever. Der ses også en tendens til at drenge generelt udviser større risikoadfærd end piger. Generelt viser undersøgelsen et meget ensartet billede på tværs af kommuner, og det er vanskeligt at vurdere om de små forskelle, der optræder i undersøgelsen, skyldes reelle forskelle i børn og unges trivsel og risikoadfærd eller snarere handler om forhold ved undersøgelsens udførelse. Nedenfor gennemgås nogle af de centrale resultater omhandlende Ishøjs børn og unge. Skoletrivsel Børn og unge der trives, har mindre risiko for at begå kriminalitet, end børn og unge der mistrives. Derfor er det væsentligt i den proaktive kriminalitetsforebyggelse at arbejde for at styrke børn og unges trivsel, ikke mindst i skolen. Det fremgår af cirkeldiagrammet nedenfor, at det store flertal af Ishøjs børn og unge trives i skolen og kun et mindretal udsættes for mobning eller ikke bryder sig om at gå i skole i almindelighed. 3

4 Ja, et par gange eller mange gange 12% Udsat for mobning inden for de seneste 30 dage? Ja, én gang 9% Nej 79% Hvad synes du om at gå i skole? Ligeglad 13% Vældig godt eller temmeli g godt 81% Bryder sig ikke om at gå i skole 6% Elevers udsathed for vold og trusler Omtrent hver syvende elev på Ishøjs skoler har oplevet at være udsat for vold og/eller trusler i løbet af en måned. Tallet dækker over forskellige former for fysiske overgreb, herunder spark, slag, benspænd og så videre. Har du været udsat for trusler inden for de seneste 30 dage? Har du været udsat for vold inden for de seneste 30 dage? Ja 14% Ja 13% Nej 86% Nej 87% Lidt under halvdelen af den vold, eleverne udsættes for forekommer i skolen, antageligvis ofte i form af slagsmål og andre fysiske konflikter mellem eleverne. En tiendedel af volden forekommer i hjemmet, hvilket svarer til, at lidt flere end 1 ud af 20 elever har været udsat for vold i skolen inden for den seneste måned, mens lidt flere end 1 ud af 100 elever har været udsat for vold i hjemmet indenfor den seneste måned. 4

5 Hvor henne blev du udsat for vold? Andet sted 48% I skolen 42% I hjemmet 10% Risikoadfærd Risikoadfærd kan defineres som adfærd, der indebærer en betydelig risiko for at skade eller som faktisk skader andre og/eller én selv. Der er en betydelig sammenhæng mellem risikoadfærd og kriminalitet. Derfor er det vigtigt at forebygge risikoadfærd, når man ønsker en tidlig forebyggelse af kriminalitet. Eksempler på risikoadfærd er ulovligt skolefravær og hashmisbrug, hvorfor disse er fremhævet nedenfor i diagrammet. Hvor ofte pjækker du fra skole? 1-3 gange om måneden 7% En eller flere gange om ugen 4% Har du røget hash inden for de sidste 30 dage? Ja 4% Aldrig eller næsten aldrig 89% Nej 96% 5

6 Generelt er det et mindretal af Ishøjs skoleelever, der udviser risikoadfærd. Det er en meget lille del af Ishøj skoleelever der har et misbrug af hash og andre euforiserende stoffer. Det ses igen, at risikoadfærden stiger proportionelt med de unges alder. Af Ungeundersøgelsen fremgår det fx at der blandt Vestegnens 5. klasser er 98,6 % der ikke har røget hash indenfor de seneste 30 dage, mens tallet er faldet til 80,9 % i 10. klasse. Der er altså 8,8 % af undersøgelsens respondenter i 10. klasse, der har røget hash 1 eller 2 gange inden for de seneste 30 dage, og 10,3 % der har røget mere end 3 gange inden for de seneste 30 dage. Der er desuden 96,1 % af Ishøj børn og unge der ikke har taget euforiserende stoffer i de sidste 12 måneder, mens 3,9 % har enten indtaget et eller flere af følgende stoffer: kokain, ecstasy, amfetamin, opium, heroin og andet. Risikofaktoren ulovligt skolefravær er til gengæld i højere grad udbredt blandt vestegnens elever. Hele 29 % af de elever der pjækker fra skolen i Ishøj angiver at de pjækkede fordi de ikke kunne lide faget, mens 16 % ikke kunne lide læreren. De unges lovovertrædelser I ngeundersøgelsen er det desuden forsøgt at kortlægge de unges kriminalitetsadfærd, ved at spørge til hvilke former for kriminalitet de unge har begået og undersøge sammenhængen mellem lovovertrædelser og de unges generelle trivsel. Hvilke lovovertrædelser begår de unge i Ishøj? Ikke kørt ulovlig knallert / scooter 81 % Ikke begået tyveri 77 % Ikke begået indbrud 93 % Ikke begået røveri 90 % Ikke begået hærværk 81 % Ikke lavet graffiti 88 % Ikke båret ulovlig kniv 70 % Ejer ikke ulovlige våben 90 % Det fremgår af tabellen, at Ishøj Kommunes skoleelever begår flest lovovertrædelser indenfor kategorierne: båret ulovlig kniv, tyveri, hærværk og ulovlig knallertkørsel. Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvor mange overlap der mellem de forskellige kategorier og det kan deraf være en ganske lille gruppe af unge Ishøj borgere, der står for den samlede kriminalitet. Der findes desuden en klar tendens til, at der er flere lovlydige piger end drenge uanset lovovertrædelsens art. 6

7 Sammenhæng mellem lovovertrædelse og skoletrivsel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Synes om at gå i skole Pjækker aldrig / næsten aldrig Ikke blevet mobbet de seneste 30 dage Begået lovovertrædelse Ikke begået lovovertrædelse Ovenfor ses det, at der er en tendens til at unge der trives i skolen i mindre grad begår lovovertrædelser. Det samme går igen når man ser på de unges brug af alkohol, tobak og hash, hvor de unge der ikke begår kriminalitet i mindre grad er tilbøjelige til at bruge rusmidler end dem der begår lovovertrædelser. Generelt kan det siges at de unge der begår lovovertrædelser i mindre grad end de lovlydige trives i skolen, oplever socialkontrol af deres forældre og oftere får lektiehjælp. Ydermere er de unge der begår lovovertrædelser ligeledes i højere grad mere udsat for vold og trusler i deres hverdagsliv. 7

8 Risikoen for at blive udsat for kriminalitet i Ishøj er faldet markant I Ishøj har vi i de seneste år gjort en stor, fælles indsats for at reducere kriminaliteten og øge trygheden, og vores anstrengelser har båret frugt. Kriminaliteten er de seneste fem år faldet med mere end en tredjedel. Ingen anden dansk kommune har set et så stort fald i kriminalitet. Kriminaliteten i Ishøj Kommune er nu under det niveau man kan forvente, når man medtænker sociale og demografiske forhold. Altså udsættes borgerne og virksomhederne i Ishøj med andre ord for markant mindre kriminalitet nu, end for bare få år siden. Antallet af borgere og virksomheder der anmelder, at de har været udsat for en forbrydelse er styrtdykket i Ishøj i perioden Samlet er der tale om et fald på 37 %, hvilket er det største fald nogen dansk kommune har oplevet i dette tidsrum. Der er således tale om en overordentlig positiv udvikling. Faldet i anmeldelser slår igennem på kriminaliteten bredt. Vi har således set et fald i indbrud på 46 % og et fald i voldsforbrydelser på 34 %. Den eneste kategori, der har været i samlet vækst over de seneste fem år er butikstyverier Anmeldelser af straffelovsovertrædeser - udviklingen de seneste fem år Anmeldelser af indbrud i private hjem Anmeldelser af voldsforbrydelser

9 Med til denne positive historie hører selvfølgelig, at situationen i 2008 ikke var prangende. Ishøj var den kommune på Vestegnen, hvor flest borgere anmeldte at have været udsat for en forbrydelse, målt pr. indbygger. Vi lå i 2008 pænt over gennemsnittet Straffelovsanmeldelser pr borgere, 2008 I 2012 er situationen imidlertid ganske anderledes. Ishøj ligger nu på niveau med flertallet af Vestegnskommuner Straffelovsanmeldelser pr borger, 2012 Justitsministeriets forskningskontor beregner med jævne mellemrum hvilket kriminalitetsniveau man kan forvente i landets kommuner, når man tager højde for forskellene i kommunernes sociale og demografiske forhold. Den seneste beregning, der baserer sig på tal fra 2011 viser, at kriminaliteten i Ishøj nu ligger 7 % under det forventede niveau. 1 1 Justitsministeriets forskningskontor (2013) Kriminalitetsniveauet i kommuner og politikredse 2011 s.:24 9

10 For mange Ishøj-borgere begår kriminalitet Den meget positive udvikling, vi har opnået, når vi ser på borgeres og virksomheders risiko for at blive udsat for kriminalitet, kan vi ikke genfinde, når vi ser på hvor ofte Ishøjborgere kendes skyldige i at have begået kriminalitet. Faktisk har vi over de seneste fem år oplevet en vækst på dette område. Væksten skyldes en stor stigning i antallet af gange Ishøjborgere kendes skyldige i ejendomsforbrydelser (det vil sige indbrud, tyveri, hærværk og så videre). Derimod har der ikke været nogen nævneværdig udvikling i antallet af gange Ishøjborgere kendes skyldige i voldsforbrydelser. 300 Antal gange Ishøjborgere kendes skyldige i straffelovsovertrædelser Straffelov i alt Voldsforbrydelser i alt Ejendomsforbrydelser i alt Fordelt på aldersgrupper er væksten i perioden særligt koncentreret omkring de 18 til 24- årige og de 30 til 39-årige. Unge under 18 år har også vist en betydelig vækst i perioden, men er faldet igen i

11 300 Antal gange Ishøjborgere kendes skyldige i straffelovsovertrædelser Fordelt på alder år år år år år år år Udviklingen kan umiddelbart synes meget bekymrende. En nærmere analyse af tallene viser imidlertid, at en markant stigning i antallet af gange, hvor borgere kendes skyldige i simple butikstyverier, faktisk kan forklare hele 56 % af den samlede vækst. Dette mønster gør sig gældende på tværs af aldersgrupper. Dette giver anledning til at overveje, om den konstaterede vækst skyldes, at flere Ishøjborgere reelt er blevet kriminelle, eller om den primært skyldes, at politi, butiksdetektiver og vagter er blevet bedre til at tage butikstyvene på fersk gerning? Mere generelt er det under alle omstændigheder værd at bemærke, at antallet af strafferetslige afgørelser ikke er et særligt præcist mål for antallet borgere der begår kriminalitet. De fleste lovovertrædelser fører for det første ikke til en strafferetslig afgørelse, og for det andet afspejler det samlede antal af strafferetslige afgørelser i høj grad politiets og retsvæsenets aktivitetsniveau og prioriteringer. Udviklingen i antallet af afgørelser i sig selv bør derfor tolkes med varsomhed. Som det fremgår i nedenstående figur har der således generelt været en vækst i antallet af gange borgere på Vestegnen kendes skyldige i de senere år. Ishøj er både i 2008 og i 2012 den vestegnskommune, hvor borgerne flest gang blev kendt skyldige i en straffelovsovertrædelse. 11

12 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Antal gange borgere kendes skyldige, 2008 pr indbyggere 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Antal gange borgere kendes skyldige, 2012 pr indbyggere Ser vi alene på det antal gange borgere dømmes skyldige i vold ser billedet imidlertid lidt anderledes ud. Generelt falder antallet at gange vestegnens borgere kendes skyldige i vold. For Ishøjs vedkommende ligger vi fortsat i den tunge ende, men udviklingen i Ishøj har været markant mere positiv end på Vestegnen generelt. 3,0 Antal gange borgere kendes skyldige i vold, 2008 pr indbyggere 3,0 Antal gange borgere kendes skyldige i vold, 2012 pr indbyggere 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 12

13 Som det fremgår af ovenstående, er det vanskeligt at forsøge at sidestille antallet af gange borgere dømmes for straffelovsovertrædelser med resultaterne af Ishøjs kriminalitetsforebyggende arbejde. Antallet af straffelovsovertrædelser afspejler i højere grad retssystemets (og butiksdetektivernes) aktiviteter og prioriteringer, end den mængde kriminalitet som Ishøjsborgerne begår. Tallene synes dog at tegne det helt overordnede billede, at relativt mange borgere i Ishøj begår kriminalitet, sammenlignet med gennemsnittet på Vestegnen. Hvilket selvfølgelig er en udfordring, der medtages i den nye strategi for forebyggende indsatser i Ishøj Kommune. Konkret dokumenterer tallene under alle omstændigheder, at relativt mange borgere i Ishøj oplever at få en straf, hvilket i sig selv kan have negative konsekvenser for deres fremtid, f.eks. i form af en plet på straffeattesten eller afbrudt uddannelsesforløb/opsigelse fra stilling på grund af afsoning af fængselsstraf. Samlet understreger dette behovet for at fastholde og kvalitetsudvikle Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggende indsatser, f.eks. i form af Exit-programmet, Projekt Virksomheden i Vejleåparken, Projekt God Løsladelse samt Familiecenterets indsatser i forbindelse med unge under 18, der kommer i kontakt med retssystemet. 13

14 Beboerne i Vejleåparken og Vildtbanegård er trygge For Ishøjs borgere er det den daglige oplevelse af tryghed, snarere end tallene i kriminalitetsstatistikkerne, der er afgørende for, om den enkelte borger trives i kommunen. Derfor har vi i Ishøj gjort meget ud af også at sætte borgernes daglige oplevelse af tryghed i fokus. I den seneste tryghedsmåling fra maj 2013 fremgår det, at trygheden er høj blandt beboerne i nogle af vores største boligområder, Vejleåparken og Vildtbanegård. Konkret ligger den på 7,6 på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er lig med meget utrygt og 10 er lig med meget trygt. Den generelle tryghed er samlet steget fra 2011 til 2013 i de to boligområder, hvor kun ganske få procent af beboerne føler sig meget utrygge i hverdagen. Hvor tryg føler du dig i dit boligområde? Skala fra 1 (meget utryg) til 10 (meget tryg) - jo lysere farve, jo højere tryghed Oplevet utryghed ved dagslys i lokalområdet Aldrig eller sjældent Altid eller af og til 15% % (Beboere og tidligere beboere i Vejleåparken og Vildtbanegård 2013, TNS GALLUP og Ungeundersøgelsen, Københavns Vestegn 2012, s: 30). Det fremgår endvidere af tryghedsmålingen, at de vigtigste tryghedsfaktorer blandt borgerne i de to boligområder er: gode naboer, rare mennesker og at der er en god stemning i boligområdet. Mens de mest betydningsfulde faktorer for at borgerne føler sig utrygge i deres boligområde skyldes en blanding af normbrydende adfærd såsom knallertkørsel og grupper af unge der hænger ud i området, samt de fysiske rammer i boligområderne, hvor beboerne fremhæver mørke stier og manglende belysning som årsag til en følelse af utryghed. Det er altså ikke beboernes frygt for kriminalitet, der er den primære årsag til utryghed. I Ungeundersøgelsen ses det desuden at de unge fra Ishøj Kommune, er den gruppe af unge på Vestegnen der føler sig mest trygge i deres lokalområde. 14

15 Nøglen til Ishøjs succes og de kommende års udfordringer Der er helt givet flere forskellige grunde til, at Ishøj har opnået disse flotte resultater. Men den vigtigste er uden tvivl, at trygheden og kriminaliteten i Ishøj har været et højt prioriteret område. Ikke blot politisk, men også blandt de mange medarbejdere i kommunen, som spiller en stor eller lille rolle i at skabe et trygt og sikkert Ishøj. Vi har også haft stærke samarbejdspartnere i lokalsamfundet politiet, erhvervslivet, boligforeninger, kriminalforsorgen og så videre der alle har trukket i samme retning som kommunen. Vi har i Ishøj opnået nogle imponerende resultater de seneste år. Med den strategiske ramme for Ishøj Kommunes kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats åbner vi et nyt kapitel, hvor vi har fokus på at langtidssikre de resultater, vi allerede har opnået og blive endnu bedre til at møde de udfordringer, vi fortsat står overfor. Vi skal i de kommende år udnytte, at vi er kommet fuldt på omgangshøjde med situationen. En del kræfter skal bruges på at videreudvikle den tidlige forebyggelse. Det er en god investering i fremtiden. Både for Ishøj Kommune og for vores børn og unge. Vi skal også passe på, vi ikke drukner i vores egen succes. Den fælles indsats, vi har gjort for at få unge kriminalitetstruede motiveret for at komme i uddannelse og arbejde, har betydet at vi oplever en stigende efterspørgsel på kommunal service. For eksempel misbrugsbehandling og Exit-forløb. Der er næppe tvivl om, at det på sigt er en god forretning at lykkes med at få socialt udsatte og kriminalitetstruede unge i uddannelse og arbejde, frem for at de pendler mellem overførselsindkomster og fængselsophold. Ikke desto mindre har vi her en udfordring med at finde de rette måder at hjælpe de unge ind i samfundet, der både er effektive og økonomisk fornuftige. Dette er ikke mindst vigtigt i lyset af, at flere af vores Satspuljefinansierede udviklingsprojekter udløber i de kommende år. Vi skal finde måder at lade de erfaringer vi har høstet leve videre i kommunen. Vi har med andre ord stadig et stort og vigtigt arbejde foran os. Det skal dog ikke skygge for det faktum, at vi i Ishøj har opnået nogle meget bemærkelsesværdige resultater på kriminalitets- og tryghedsområdet de seneste år. Den markante reduktion i kriminalitet, Ishøjs borgere og virksomheder udsættes for, er en danmarksrekord vi alle kan og skal være stolte af. 15

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2014 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2004-2013 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2002-2011 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2015 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2005-2014 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2012 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2001-2011 Med henblik på at vurdere udviklingen i den registrerede børne- og ungdomskriminalitet er der fra Rigspolitiet

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2012 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2003-2012 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Livsstilsundersøgelsen 2011

Livsstilsundersøgelsen 2011 Livsstilsundersøgelsen 2011 Mikkel Nielsen Albertslund Februar 2012 Livsstilsundersøgelsen 2011 Side 1 Resume... 3 Indledning... 4 Antal svar og svarprocent... 5 Rygning... 6 Alkohol og fuldskab... 10

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2001-2010 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011

Faktaark om ungdomskriminalitet. 29. september 2011 Procent Faktaark om ungdomskriminalitet Indledning Ungdomskriminalitet er på sin vis et lidt misvisende begreb, idet kriminalitet som sådan langt hen ad vejen er et ungdomsfænomen. Unge mellem 15 og 24

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1998-2007 I dette notat oplyses om udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen:

Partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen: Partnerskabet bag Ungeprofilundersøgelsen: Hvad er Ungeprofilundersøgelsen? Indledning I Rødovre kommune har vi valgt at deltage i undersøgelsen i udskolingen på de seks skoler. 7 9 klasse har derfor i

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd Ungeprofilundersøgelsen Hvordan har unge det i dagens samfund? Det er et vigtigt spørgsmål, både lokalt og nationalt.

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1 Forord Denne rapport Ungeundersøgelsen - Københavns Vestegn 2012 har til formål at udforme en ungeprofil i Københavns Vestegn, hvor der fokuseres på de unges egne udsagn om generel livsstil, trivsel og

Læs mere

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi

UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2013-2014 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Februar 2014 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2013-2014...

Læs mere

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET

DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET DANSKERNES OPFATTELSE AF KRIMINALITET I SAMFUNDET TINE FUGLSANG JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2017 ISBN: 978-87-93469-08-2 Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. METODE OG DATAINDSAMLING... 2 3. DANSKERNES

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen årg. 2016/2017

Ungeprofilundersøgelsen årg. 2016/2017 Ungeprofilundersøgelsen årg. 2016/2017 En SSP rapport om Frederikssunds unges trivsel, sociale kapital, brug af rusmidler samt kriminalitet og risikoadfærd. Indholdsfortegnelse Forord & metode... 3 Tema

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1 Forord Denne rapport Ungeundersøgelsen - Københavns Vestegn 2012 har til formål at udforme en ungeprofil i Københavns Vestegn, hvor der fokuseres på de unges egne udsagn om generel livsstil, trivsel og

Læs mere

0%

0% JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2010 Kvinders andel af kriminalitet, 1980-2008 Til brug for en beskrivelse af udviklingen i kvinders kriminalitet er der indhentet statistiske oplysninger fra

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 Omfang og art af kriminalitet begået af 14-årige Dette notat angår registreret kriminalitet begået af unge, som var 14 år på gerningstidspunktet, også selv

Læs mere

Ungdomskriminalitet. - De mest kriminelle. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen 8.

Ungdomskriminalitet. - De mest kriminelle. Justitsministeriets Forskningskontor. Anne-Julie Boesen Pedersen 8. Ungdomskriminalitet - De mest kriminelle Justitsministeriets Forskningskontor Anne-Julie Boesen Pedersen (abp@jm.dk) 8. februar 2018 Undersøgelserne Ungdomskriminalitet. De mest kriminelle. Årgang 1996

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2013 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune

Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune Ishøj en tryg by Fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats i Ishøj Kommune I Ishøj Kommune er dagligdagen præget af tryghed. En

Læs mere

FØRSTE LED I FØDEKÆDEN?

FØRSTE LED I FØDEKÆDEN? FØRSTE LED I FØDEKÆDEN? En undersøgelse af børn og unge i kriminelle grupper Maria Libak Pedersen & Jonas Markus Lindstad Justitsministeriets Forskningskontor Juni 2011 Første led i fødekæden? En undersøgelse

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016 Artiklen `Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016` beskriver antallet af domfældte

Læs mere

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden

Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016 Artiklen `Borgere med udviklingshæmning der har en foranstaltningsdom. Perioden 2014-2016` beskriver antallet af domfældte

Læs mere

Første led i fødekæden En undersøgelse af børn og unge i kriminelle grupper

Første led i fødekæden En undersøgelse af børn og unge i kriminelle grupper Første led i fødekæden En undersøgelse af børn og unge i kriminelle grupper SSP konference d. 22. november 2012 Maria Libak Pedersen Baggrund Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet: Efter kommissionens

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere I det følgende belyses omfanget af kriminalitet, begået psykisk syge lovovertrædere i perioden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2016 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 Punkt 11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Rusmiddelundersøgelsen 2015. Familie- og Socialudvalget orienteres ligeledes

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2015 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion,

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2014-2015 - 2016 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Januar 2017 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns politikreds: 2014-2016...

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 11 Unge og kriminalitet Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 195 1. Indledning Dette kapitel belyser endnu et område, der har stor bevågenhed i offentligheden: unges kriminalitet.

Læs mere

Tryghed og holdning til politi og retssystem

Tryghed og holdning til politi og retssystem JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR Tryghed og holdning til politi og retssystem Danmark i forhold til andre europæiske lande. UNDERSØGELSENS MATERIALE I etableredes European Social Survey (ESS),

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 200 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side 4 Ungdomskriminaliteten i tal Side 4 Sigtede 0-7 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 5-7 årige i Ringsted

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. Gruppearbejde klassevis. Opsamling i plenum. SSP Furesø 5. kl. forældremøde. 2 Forebyggelsesprogrammet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 DRONNINGBORG BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark Halsnæs Kommune 2015/2016 Resultater fra Ungeprofilundersøgelsen Udskolingen 7. 9. årgang Resumé af Ungeprofilundersøgelsen 2015/2016 i Halsnæs

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Undersøgelsen er gennemført i samarbejde

Læs mere

Unge og mobning. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og mobning. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 4 Unge og mobning Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 49 1. Indledning I dette kapitel fortsætter vi analysen af rapportens andet trivselsspor, hvor vi ser nærmere på de mange

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 OMRÅDET OMKRING ENERGIVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2017 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

Stationsenheden, Den Kriminalpræventive Sektion Ungerapporten

Stationsenheden, Den Kriminalpræventive Sektion Ungerapporten Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns Politikreds: 2015 2017... 4 Sigtelser fordelt på KØN... 6 Sigtelser fordelt på ALDER... 7 Sigtelser fordelt på Gerningsstedets Lokalområde... 9 Sigtelser

Læs mere

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 4. Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960. Rockwool Fondens Forskningsenhed. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 4 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1998 Kriminalitetsudviklingen i Danmark siden 1960 1 1. Indledning

Læs mere

Kommunalpolitikernes rolle i forebyggelsen

Kommunalpolitikernes rolle i forebyggelsen Spørgsmålet til mig i dag Kommunalpolitikernes rolle i forebyggelsen Hvordan kan kommunalpolitikere sætte sig i spidsen for at udvikle og lede samarbejdet med de mange samarbejdspartnere, der kan bidrage

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 18 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 17 Amager Vest s. 24

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler

Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2017 Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler Antallet af anmeldte voldsforbrydelser og trusler er vokset i perioden efter medio 2015. Det

Læs mere

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Bilag 2 Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab Tingbjerg-Husum Partnerskab har følgende overordnede målsætninger: Beboernes

Læs mere

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2011 Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet Pr. 1. juli 2010 blev den kriminelle lavalder sænket til fra 15 til 14 år. Det er derfor af særlig interesse

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2007 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 17.00 17.45 Gruppearbejde klassevis. 17.45 18.25 Opsamling i plenum. 18.25 19.00 5. kl. forældremøde.

Læs mere

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune

SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune. SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP-strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune SSP - strategi 2016-2018 for Vallensbæk Kommune 1 Indhold 1. Indledning... 3 Kort om SSP-arbejdet...3 2. SSP-Vallensbæk... 3 3. Strategiske indsatser for SSP-området...

Læs mere

LOVLYDIG UNGDOM. Oplæg : Udvalgte plancher. Flemming Balvig Københavns Universitet. Idéer til bedre præventive indsatser

LOVLYDIG UNGDOM. Oplæg : Udvalgte plancher. Flemming Balvig Københavns Universitet. Idéer til bedre præventive indsatser LOVLYDIG UNGDOM Oplæg 24.11.211: Udvalgte plancher Flemming Balvig Københavns Universitet Idéer til bedre præventive indsatser Erfaring, uddannelse Kreativitet Videnskabeligt evaluerede forsøg/metaanalyser

Læs mere