Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013"

Transkript

1 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats. Rapporten indeholder en gennemgang af kriminalitetsudviklingen i Ishøj Kommune de seneste fem år samt en vurdering af borgernes oplevede tryghed, som den kom til udtryk i den seneste tryghedsmåling. Desuden inddrages Ungeundersøgelsens resultater vedrørende Ishøj Kommunes skolebørns og unges risikoadfærd og oplevelser af fx vold i og udenfor skolen, for samlet at give et billede af de resultater som Ishøj Kommune har tilvejebragt samt de udfordringer, som kommunen står overfor. Rapporten er opbygget sådan at afsnittene afspejler forebyggelsesplanen. 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 De fleste unge i Ishøj trives og udviser ikke risikoadfærd... 3 Skoletrivsel... 3 Elevers udsathed for vold og trusler... 4 Risikoadfærd... 5 De unges lovovertrædelser... 6 Risikoen for at blive udsat for kriminalitet i Ishøj er faldet markant... 8 For mange Ishøjborgere begår kriminalitet Beboerne i Vejleåparken og Vildtbanegård er trygge Nøglen til Ishøjs succes og de kommende års udfordringer

3 De fleste unge i Ishøj trives og udviser ikke risikoadfærd Ishøj Kommune har i samarbejde med de andre kommuner på Vestegnen gennemført en undersøgelse af trivsel og risikoadfærd blandt samtlige elever i klasse. Ungeundersøgelsen havde til formål at udforme en ungeprofil for Københavnsvestegn og skabe et komparativt grundlag for målretning af kriminalitetsforebyggende indsatser på tværs af kommunerne. Undersøgelsen fokuserer på de unges egne udsagn om generel livsstil, trivsel og risikoadfærd i og uden for skolen. Fra Ishøj Kommune deltog 903 skoleelever. Undersøgelsen viser overordnet, at flertallet af børn og unge i Ishøj og på Vestegnen generelt trives og har det godt, og at kun et fåtal udviser risikoadfærd. Risikoadfærd er defineret som adfærd, der eksempelvis kan føre til sundheds- og sociale problemer, f.eks. misbrug og pjækkeri fra skolen. Disse og lignende forhold er blevet kortlagt i Ungeundersøgelsen. Der ses en tendens til, at ældre elever oplever større trivselsproblemer, og også udviser større risikoadfærd, end de yngre elever. Der ses også en tendens til at drenge generelt udviser større risikoadfærd end piger. Generelt viser undersøgelsen et meget ensartet billede på tværs af kommuner, og det er vanskeligt at vurdere om de små forskelle, der optræder i undersøgelsen, skyldes reelle forskelle i børn og unges trivsel og risikoadfærd eller snarere handler om forhold ved undersøgelsens udførelse. Nedenfor gennemgås nogle af de centrale resultater omhandlende Ishøjs børn og unge. Skoletrivsel Børn og unge der trives, har mindre risiko for at begå kriminalitet, end børn og unge der mistrives. Derfor er det væsentligt i den proaktive kriminalitetsforebyggelse at arbejde for at styrke børn og unges trivsel, ikke mindst i skolen. Det fremgår af cirkeldiagrammet nedenfor, at det store flertal af Ishøjs børn og unge trives i skolen og kun et mindretal udsættes for mobning eller ikke bryder sig om at gå i skole i almindelighed. 3

4 Ja, et par gange eller mange gange 12% Udsat for mobning inden for de seneste 30 dage? Ja, én gang 9% Nej 79% Hvad synes du om at gå i skole? Ligeglad 13% Vældig godt eller temmeli g godt 81% Bryder sig ikke om at gå i skole 6% Elevers udsathed for vold og trusler Omtrent hver syvende elev på Ishøjs skoler har oplevet at være udsat for vold og/eller trusler i løbet af en måned. Tallet dækker over forskellige former for fysiske overgreb, herunder spark, slag, benspænd og så videre. Har du været udsat for trusler inden for de seneste 30 dage? Har du været udsat for vold inden for de seneste 30 dage? Ja 14% Ja 13% Nej 86% Nej 87% Lidt under halvdelen af den vold, eleverne udsættes for forekommer i skolen, antageligvis ofte i form af slagsmål og andre fysiske konflikter mellem eleverne. En tiendedel af volden forekommer i hjemmet, hvilket svarer til, at lidt flere end 1 ud af 20 elever har været udsat for vold i skolen inden for den seneste måned, mens lidt flere end 1 ud af 100 elever har været udsat for vold i hjemmet indenfor den seneste måned. 4

5 Hvor henne blev du udsat for vold? Andet sted 48% I skolen 42% I hjemmet 10% Risikoadfærd Risikoadfærd kan defineres som adfærd, der indebærer en betydelig risiko for at skade eller som faktisk skader andre og/eller én selv. Der er en betydelig sammenhæng mellem risikoadfærd og kriminalitet. Derfor er det vigtigt at forebygge risikoadfærd, når man ønsker en tidlig forebyggelse af kriminalitet. Eksempler på risikoadfærd er ulovligt skolefravær og hashmisbrug, hvorfor disse er fremhævet nedenfor i diagrammet. Hvor ofte pjækker du fra skole? 1-3 gange om måneden 7% En eller flere gange om ugen 4% Har du røget hash inden for de sidste 30 dage? Ja 4% Aldrig eller næsten aldrig 89% Nej 96% 5

6 Generelt er det et mindretal af Ishøjs skoleelever, der udviser risikoadfærd. Det er en meget lille del af Ishøj skoleelever der har et misbrug af hash og andre euforiserende stoffer. Det ses igen, at risikoadfærden stiger proportionelt med de unges alder. Af Ungeundersøgelsen fremgår det fx at der blandt Vestegnens 5. klasser er 98,6 % der ikke har røget hash indenfor de seneste 30 dage, mens tallet er faldet til 80,9 % i 10. klasse. Der er altså 8,8 % af undersøgelsens respondenter i 10. klasse, der har røget hash 1 eller 2 gange inden for de seneste 30 dage, og 10,3 % der har røget mere end 3 gange inden for de seneste 30 dage. Der er desuden 96,1 % af Ishøj børn og unge der ikke har taget euforiserende stoffer i de sidste 12 måneder, mens 3,9 % har enten indtaget et eller flere af følgende stoffer: kokain, ecstasy, amfetamin, opium, heroin og andet. Risikofaktoren ulovligt skolefravær er til gengæld i højere grad udbredt blandt vestegnens elever. Hele 29 % af de elever der pjækker fra skolen i Ishøj angiver at de pjækkede fordi de ikke kunne lide faget, mens 16 % ikke kunne lide læreren. De unges lovovertrædelser I ngeundersøgelsen er det desuden forsøgt at kortlægge de unges kriminalitetsadfærd, ved at spørge til hvilke former for kriminalitet de unge har begået og undersøge sammenhængen mellem lovovertrædelser og de unges generelle trivsel. Hvilke lovovertrædelser begår de unge i Ishøj? Ikke kørt ulovlig knallert / scooter 81 % Ikke begået tyveri 77 % Ikke begået indbrud 93 % Ikke begået røveri 90 % Ikke begået hærværk 81 % Ikke lavet graffiti 88 % Ikke båret ulovlig kniv 70 % Ejer ikke ulovlige våben 90 % Det fremgår af tabellen, at Ishøj Kommunes skoleelever begår flest lovovertrædelser indenfor kategorierne: båret ulovlig kniv, tyveri, hærværk og ulovlig knallertkørsel. Det fremgår ikke af undersøgelsen, hvor mange overlap der mellem de forskellige kategorier og det kan deraf være en ganske lille gruppe af unge Ishøj borgere, der står for den samlede kriminalitet. Der findes desuden en klar tendens til, at der er flere lovlydige piger end drenge uanset lovovertrædelsens art. 6

7 Sammenhæng mellem lovovertrædelse og skoletrivsel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Synes om at gå i skole Pjækker aldrig / næsten aldrig Ikke blevet mobbet de seneste 30 dage Begået lovovertrædelse Ikke begået lovovertrædelse Ovenfor ses det, at der er en tendens til at unge der trives i skolen i mindre grad begår lovovertrædelser. Det samme går igen når man ser på de unges brug af alkohol, tobak og hash, hvor de unge der ikke begår kriminalitet i mindre grad er tilbøjelige til at bruge rusmidler end dem der begår lovovertrædelser. Generelt kan det siges at de unge der begår lovovertrædelser i mindre grad end de lovlydige trives i skolen, oplever socialkontrol af deres forældre og oftere får lektiehjælp. Ydermere er de unge der begår lovovertrædelser ligeledes i højere grad mere udsat for vold og trusler i deres hverdagsliv. 7

8 Risikoen for at blive udsat for kriminalitet i Ishøj er faldet markant I Ishøj har vi i de seneste år gjort en stor, fælles indsats for at reducere kriminaliteten og øge trygheden, og vores anstrengelser har båret frugt. Kriminaliteten er de seneste fem år faldet med mere end en tredjedel. Ingen anden dansk kommune har set et så stort fald i kriminalitet. Kriminaliteten i Ishøj Kommune er nu under det niveau man kan forvente, når man medtænker sociale og demografiske forhold. Altså udsættes borgerne og virksomhederne i Ishøj med andre ord for markant mindre kriminalitet nu, end for bare få år siden. Antallet af borgere og virksomheder der anmelder, at de har været udsat for en forbrydelse er styrtdykket i Ishøj i perioden Samlet er der tale om et fald på 37 %, hvilket er det største fald nogen dansk kommune har oplevet i dette tidsrum. Der er således tale om en overordentlig positiv udvikling. Faldet i anmeldelser slår igennem på kriminaliteten bredt. Vi har således set et fald i indbrud på 46 % og et fald i voldsforbrydelser på 34 %. Den eneste kategori, der har været i samlet vækst over de seneste fem år er butikstyverier Anmeldelser af straffelovsovertrædeser - udviklingen de seneste fem år Anmeldelser af indbrud i private hjem Anmeldelser af voldsforbrydelser

9 Med til denne positive historie hører selvfølgelig, at situationen i 2008 ikke var prangende. Ishøj var den kommune på Vestegnen, hvor flest borgere anmeldte at have været udsat for en forbrydelse, målt pr. indbygger. Vi lå i 2008 pænt over gennemsnittet Straffelovsanmeldelser pr borgere, 2008 I 2012 er situationen imidlertid ganske anderledes. Ishøj ligger nu på niveau med flertallet af Vestegnskommuner Straffelovsanmeldelser pr borger, 2012 Justitsministeriets forskningskontor beregner med jævne mellemrum hvilket kriminalitetsniveau man kan forvente i landets kommuner, når man tager højde for forskellene i kommunernes sociale og demografiske forhold. Den seneste beregning, der baserer sig på tal fra 2011 viser, at kriminaliteten i Ishøj nu ligger 7 % under det forventede niveau. 1 1 Justitsministeriets forskningskontor (2013) Kriminalitetsniveauet i kommuner og politikredse 2011 s.:24 9

10 For mange Ishøj-borgere begår kriminalitet Den meget positive udvikling, vi har opnået, når vi ser på borgeres og virksomheders risiko for at blive udsat for kriminalitet, kan vi ikke genfinde, når vi ser på hvor ofte Ishøjborgere kendes skyldige i at have begået kriminalitet. Faktisk har vi over de seneste fem år oplevet en vækst på dette område. Væksten skyldes en stor stigning i antallet af gange Ishøjborgere kendes skyldige i ejendomsforbrydelser (det vil sige indbrud, tyveri, hærværk og så videre). Derimod har der ikke været nogen nævneværdig udvikling i antallet af gange Ishøjborgere kendes skyldige i voldsforbrydelser. 300 Antal gange Ishøjborgere kendes skyldige i straffelovsovertrædelser Straffelov i alt Voldsforbrydelser i alt Ejendomsforbrydelser i alt Fordelt på aldersgrupper er væksten i perioden særligt koncentreret omkring de 18 til 24- årige og de 30 til 39-årige. Unge under 18 år har også vist en betydelig vækst i perioden, men er faldet igen i

11 300 Antal gange Ishøjborgere kendes skyldige i straffelovsovertrædelser Fordelt på alder år år år år år år år Udviklingen kan umiddelbart synes meget bekymrende. En nærmere analyse af tallene viser imidlertid, at en markant stigning i antallet af gange, hvor borgere kendes skyldige i simple butikstyverier, faktisk kan forklare hele 56 % af den samlede vækst. Dette mønster gør sig gældende på tværs af aldersgrupper. Dette giver anledning til at overveje, om den konstaterede vækst skyldes, at flere Ishøjborgere reelt er blevet kriminelle, eller om den primært skyldes, at politi, butiksdetektiver og vagter er blevet bedre til at tage butikstyvene på fersk gerning? Mere generelt er det under alle omstændigheder værd at bemærke, at antallet af strafferetslige afgørelser ikke er et særligt præcist mål for antallet borgere der begår kriminalitet. De fleste lovovertrædelser fører for det første ikke til en strafferetslig afgørelse, og for det andet afspejler det samlede antal af strafferetslige afgørelser i høj grad politiets og retsvæsenets aktivitetsniveau og prioriteringer. Udviklingen i antallet af afgørelser i sig selv bør derfor tolkes med varsomhed. Som det fremgår i nedenstående figur har der således generelt været en vækst i antallet af gange borgere på Vestegnen kendes skyldige i de senere år. Ishøj er både i 2008 og i 2012 den vestegnskommune, hvor borgerne flest gang blev kendt skyldige i en straffelovsovertrædelse. 11

12 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Antal gange borgere kendes skyldige, 2008 pr indbyggere 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Antal gange borgere kendes skyldige, 2012 pr indbyggere Ser vi alene på det antal gange borgere dømmes skyldige i vold ser billedet imidlertid lidt anderledes ud. Generelt falder antallet at gange vestegnens borgere kendes skyldige i vold. For Ishøjs vedkommende ligger vi fortsat i den tunge ende, men udviklingen i Ishøj har været markant mere positiv end på Vestegnen generelt. 3,0 Antal gange borgere kendes skyldige i vold, 2008 pr indbyggere 3,0 Antal gange borgere kendes skyldige i vold, 2012 pr indbyggere 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 12

13 Som det fremgår af ovenstående, er det vanskeligt at forsøge at sidestille antallet af gange borgere dømmes for straffelovsovertrædelser med resultaterne af Ishøjs kriminalitetsforebyggende arbejde. Antallet af straffelovsovertrædelser afspejler i højere grad retssystemets (og butiksdetektivernes) aktiviteter og prioriteringer, end den mængde kriminalitet som Ishøjsborgerne begår. Tallene synes dog at tegne det helt overordnede billede, at relativt mange borgere i Ishøj begår kriminalitet, sammenlignet med gennemsnittet på Vestegnen. Hvilket selvfølgelig er en udfordring, der medtages i den nye strategi for forebyggende indsatser i Ishøj Kommune. Konkret dokumenterer tallene under alle omstændigheder, at relativt mange borgere i Ishøj oplever at få en straf, hvilket i sig selv kan have negative konsekvenser for deres fremtid, f.eks. i form af en plet på straffeattesten eller afbrudt uddannelsesforløb/opsigelse fra stilling på grund af afsoning af fængselsstraf. Samlet understreger dette behovet for at fastholde og kvalitetsudvikle Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggende indsatser, f.eks. i form af Exit-programmet, Projekt Virksomheden i Vejleåparken, Projekt God Løsladelse samt Familiecenterets indsatser i forbindelse med unge under 18, der kommer i kontakt med retssystemet. 13

14 Beboerne i Vejleåparken og Vildtbanegård er trygge For Ishøjs borgere er det den daglige oplevelse af tryghed, snarere end tallene i kriminalitetsstatistikkerne, der er afgørende for, om den enkelte borger trives i kommunen. Derfor har vi i Ishøj gjort meget ud af også at sætte borgernes daglige oplevelse af tryghed i fokus. I den seneste tryghedsmåling fra maj 2013 fremgår det, at trygheden er høj blandt beboerne i nogle af vores største boligområder, Vejleåparken og Vildtbanegård. Konkret ligger den på 7,6 på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er lig med meget utrygt og 10 er lig med meget trygt. Den generelle tryghed er samlet steget fra 2011 til 2013 i de to boligområder, hvor kun ganske få procent af beboerne føler sig meget utrygge i hverdagen. Hvor tryg føler du dig i dit boligområde? Skala fra 1 (meget utryg) til 10 (meget tryg) - jo lysere farve, jo højere tryghed Oplevet utryghed ved dagslys i lokalområdet Aldrig eller sjældent Altid eller af og til 15% % (Beboere og tidligere beboere i Vejleåparken og Vildtbanegård 2013, TNS GALLUP og Ungeundersøgelsen, Københavns Vestegn 2012, s: 30). Det fremgår endvidere af tryghedsmålingen, at de vigtigste tryghedsfaktorer blandt borgerne i de to boligområder er: gode naboer, rare mennesker og at der er en god stemning i boligområdet. Mens de mest betydningsfulde faktorer for at borgerne føler sig utrygge i deres boligområde skyldes en blanding af normbrydende adfærd såsom knallertkørsel og grupper af unge der hænger ud i området, samt de fysiske rammer i boligområderne, hvor beboerne fremhæver mørke stier og manglende belysning som årsag til en følelse af utryghed. Det er altså ikke beboernes frygt for kriminalitet, der er den primære årsag til utryghed. I Ungeundersøgelsen ses det desuden at de unge fra Ishøj Kommune, er den gruppe af unge på Vestegnen der føler sig mest trygge i deres lokalområde. 14

15 Nøglen til Ishøjs succes og de kommende års udfordringer Der er helt givet flere forskellige grunde til, at Ishøj har opnået disse flotte resultater. Men den vigtigste er uden tvivl, at trygheden og kriminaliteten i Ishøj har været et højt prioriteret område. Ikke blot politisk, men også blandt de mange medarbejdere i kommunen, som spiller en stor eller lille rolle i at skabe et trygt og sikkert Ishøj. Vi har også haft stærke samarbejdspartnere i lokalsamfundet politiet, erhvervslivet, boligforeninger, kriminalforsorgen og så videre der alle har trukket i samme retning som kommunen. Vi har i Ishøj opnået nogle imponerende resultater de seneste år. Med den strategiske ramme for Ishøj Kommunes kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats åbner vi et nyt kapitel, hvor vi har fokus på at langtidssikre de resultater, vi allerede har opnået og blive endnu bedre til at møde de udfordringer, vi fortsat står overfor. Vi skal i de kommende år udnytte, at vi er kommet fuldt på omgangshøjde med situationen. En del kræfter skal bruges på at videreudvikle den tidlige forebyggelse. Det er en god investering i fremtiden. Både for Ishøj Kommune og for vores børn og unge. Vi skal også passe på, vi ikke drukner i vores egen succes. Den fælles indsats, vi har gjort for at få unge kriminalitetstruede motiveret for at komme i uddannelse og arbejde, har betydet at vi oplever en stigende efterspørgsel på kommunal service. For eksempel misbrugsbehandling og Exit-forløb. Der er næppe tvivl om, at det på sigt er en god forretning at lykkes med at få socialt udsatte og kriminalitetstruede unge i uddannelse og arbejde, frem for at de pendler mellem overførselsindkomster og fængselsophold. Ikke desto mindre har vi her en udfordring med at finde de rette måder at hjælpe de unge ind i samfundet, der både er effektive og økonomisk fornuftige. Dette er ikke mindst vigtigt i lyset af, at flere af vores Satspuljefinansierede udviklingsprojekter udløber i de kommende år. Vi skal finde måder at lade de erfaringer vi har høstet leve videre i kommunen. Vi har med andre ord stadig et stort og vigtigt arbejde foran os. Det skal dog ikke skygge for det faktum, at vi i Ishøj har opnået nogle meget bemærkelsesværdige resultater på kriminalitets- og tryghedsområdet de seneste år. Den markante reduktion i kriminalitet, Ishøjs borgere og virksomheder udsættes for, er en danmarksrekord vi alle kan og skal være stolte af. 15

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1

Forord UNGEUNDERSØGELSEN KØBENHAVNS VESTEGN 2012 1 Forord Denne rapport Ungeundersøgelsen - Københavns Vestegn 2012 har til formål at udforme en ungeprofil i Københavns Vestegn, hvor der fokuseres på de unges egne udsagn om generel livsstil, trivsel og

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Unges lovovertrædelser

Unges lovovertrædelser http://vidensportal.servicestyrelsen.dk/temaer/kriminalitet/statistik/ungeslovovertrae Unges lovovertrædelser Kriminelle unge straffes oftest for tyveri og hærværk, derefter kommer voldsforbrydelser og

Læs mere

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008

Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Bornholms Politi Analyse af ungdomskriminaliteten i Bornholms Politikreds 2008 Forord: Denne analyse er udarbejdet af kriminalpræventiv koordinator i Bornholms Politi med henblik på at give et billede

Læs mere

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet

Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet Denne undersøgelse er udarbejdet på baggrund af i alt 1581 gennemførte interview med repræsentativt udvalgte danskere på 18 år og derover,

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Danskernes forestillinger om kriminalitet

Danskernes forestillinger om kriminalitet Danskernes forestillinger om kriminalitet Det Kriminalpræventive Råd Epinion Januar 2013 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 11 Unge og kriminalitet Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 195 1. Indledning Dette kapitel belyser endnu et område, der har stor bevågenhed i offentligheden: unges kriminalitet.

Læs mere

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013

Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 Hvordan går det de unge i MST? Resultater 2007-2013 ARBEJDSPAPIR APRIL 2014 HVORDAN GÅR DET DE UNGE I MST? Resultater 2007-2013 Arbejdspapir april 2014 Specialkonsulent Simon Østergaard Møller simon.moeller@stab.rm.dk

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 5

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP

Faxe Kommune, Center for Børn & Familie. Analyse SSP Faxe Kommune, Center for Børn & Familie Analyse SSP Center for Børn & Familie 19-09-2013 Indhold Indledning:...2 Analysens opbygning:...3 Data:...3 Hvor mange er der tale om?...4 De unges basisoplysninger:...5

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 4

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune

Handlingsplan 2013 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune 1 Handlingsplan 213 for en sammenhængende indsats i forhold til ungdomskriminaliteten i Aarhus Kommune Ydre vilkår, grundlag og strategi Aarhus Kommune har i samarbejde med Østjyllands Politi årligt udarbejdet

Læs mere

TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark

TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING TRYGHEDEN I DANSKE BYOMRÅDER En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark Trygheden i danske byområder -

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde

TRYGGE BOLIGOMRÅDER. Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde TRYGGE BOLIGOMRÅDER Inspiration til at skabe tryghed og trivsel gennem kriminalpræventivt arbejde 1 Inspiration til at arbejde med tryghed og kriminalpræventive indsatser i boligområderne BolivVejle har

Læs mere

Politireformen år to

Politireformen år to Politireformen år to Befolkningens og samarbejdspartnernes syn på politiet i november/december 2008 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen April 2009 Københavns Universitet / Rigspolitiet

Læs mere

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2012 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde... 3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune... 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats

Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Ishøj Kommunes Exit-program En vej ind En reaktiv kriminalitetsforebyggende indsats Formålet med Ishøj Kommunes reaktive kriminalitetsforebyggelsesindsats er, at skabe muligheder og betingelser for, at

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND

KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND 22. oktober 2007 KRIMINALITET OG SOCIAL BAGGRUND Af Niels Glavind Skal man tegne en social profil af et samfund, kan man ikke nøjes med samfundets solside. Man må også se på dets skyggesider. Kriminalitet

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

Politireformen år ét

Politireformen år ét Politireformen år ét Befolkningens syn på politiet i december 2007 Af Flemming Balvig & Lars Holmberg August 2008 Københavns Universitet / Rigspolitiet Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnede

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

MISTRIVSEL BLANDT SKOLEBØRN

MISTRIVSEL BLANDT SKOLEBØRN MISTRIVSEL BLANDT SKOLEBØRN De fleste 11-15-årige skolebørn har det godt, men ca. en ud af fem har tre eller flere tegn på mistrivsel i deres daglige liv. De er kede af det, nervøse, har svært ved at falde

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2014

Ungeprofilundersøgelse 2014 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Efterkommernes kriminalitet halveret

Efterkommernes kriminalitet halveret Nyt fra Marts 2011 Efterkommernes kriminalitet halveret Kriminaliteten blandt ikke-vestlige efterkommere er på bare 15 år blevet mere end halveret. Andel kriminelle i perioden 1990-2006, 15-45-årige mænd

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru

Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru Notat Dato: 22. september 2009/jru Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning Justitsministeriet nedsatte i slutningen af 2007 en kommission, der fik til opgave at foretage

Læs mere

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015

National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 National strategi for forebyggelse af kriminalitet 2014 2015 Indhold Baggrund og formål 2 Nationalt Forebyggelsescenter 2 Fokusområder 2014 2015 3 Rigspolitiets (NFC) målsætninger og leverencer i 2014

Læs mere

Børn og unge. i politiets døgnrapporter. Hvem og hvorfor? Grønlands Arbejdsgiverforening 2004 Kirsten Ørgaard Jette Jensen.

Børn og unge. i politiets døgnrapporter. Hvem og hvorfor? Grønlands Arbejdsgiverforening 2004 Kirsten Ørgaard Jette Jensen. Børn og unge i politiets døgnrapporter Hvem og hvorfor? Grønlands Arbejdsgiverforening 2004 Kirsten Ørgaard Jette Jensen Sponsoreret af: nunatta naqiterivia Børn og unge i politiets døgnrapporter Hvem

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Et vågent øje. Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder. Claus Fisker/Scanpix

Et vågent øje. Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder. Claus Fisker/Scanpix Et vågent øje Tv-overvågning og andre forebyggende metoder i boligområder Claus Fisker/Scanpix Indhold Et vågent øje........................................3 Hvad skal I kigge efter?................................3

Læs mere

SSP-LYNGBY Toftebæksvej 12 2800 Lyngby 45 97 30 95 ssp@ltk.dk

SSP-LYNGBY Toftebæksvej 12 2800 Lyngby 45 97 30 95 ssp@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune SSP-handlingsplan Børne- og Fritidsforvaltningen 2010-2012 SSP-LYNGBY Toftebæksvej 12 2800 Lyngby 45 97 30 95 ssp@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen SSP-handlingsplan

Læs mere

Kriminalitet og tryghed 2012

Kriminalitet og tryghed 2012 Analyserapport :3 Kriminalitet og tryghed Ann-Kathrine Ejsing Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport :3 Side 1 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Politiets registre er i denne analyse samkørt med en række andre registre i Danmarks Statistik.

Politiets registre er i denne analyse samkørt med en række andre registre i Danmarks Statistik. 8. juni 2009 af senioranalytiker Niels Glavind Direkte tlf.: 33 55 77 10 Voldspræget kriminalitet særlig blandt unge Voldspræget kriminalitet er meget ulige fordelt. Blandt de 19-24-årige er køn og spørgsmålet,

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Social Pædagogisk Indsats Team. "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?"

Social Pædagogisk Indsats Team. Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole? Social Pædagogisk Indsats Team "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?" 1. Indledning SPIT har som en del af vores kontinuerlige udvikling besluttet at afholde jævnlige læringsmøder, som primært

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

A A R H U S U N I V E R S I T E T

A A R H U S U N I V E R S I T E T AU A A R H U S U N I V E R S I T E T Center for Rusmiddelforskning Juli 2010 EuropASI Det europæiske misbrugs-belastnings-index eksklusiv tillæg www.crf.au.dk 2 EuropASI 1. Alkohol-forbrug Antal dage hvor

Læs mere

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log

SSP-Konsulenternes. Ydelseskata log -Konsulenternes Ydelseskata log Indledning Denne folder giver et overblik over -konsulenternes ydelser til borgere, netværks- og samarbejdspartnere. Målgruppen for det forebyggende arbejde er alle børn

Læs mere

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008

idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 idényts villapanel om kriminalitet: Vold og overfald får villaejere til at ændre adfærd Ny rapport - maj 2008 Indhold: 1. Pressemeddelelse: Vold og overfald får villaejere til at ændre vaner 2. Factsheet

Læs mere

Lovovertrædere og retfærdighed:

Lovovertrædere og retfærdighed: Sekretariatet krim@krim.dk og www.krim.dk Fiskergade 33-37, 8000 Århus C. Tlf.: 70 22 22 42, f ax.: 87 32 12 99 Landsforeningen Krim Retfærdig straf Indlæg af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM,

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering 1 Undervisningsmiljøvurdering - Silkeborg Gymnasium - 2013-14 Undervisningsmiljøvurdering Der er i november 2013 gennemført en undersøgelse af undervisningsmiljøet på Silkeborg Gymnasium i 2.g- og 3.g-klasserne,

Læs mere

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol

Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol fri hash? Konsekvenser i et socialt perspektiv ved brug af hash og alkohol Center for Rusmiddelforskning har i en stor ny undersøgelse set på unge, der misbruger rusmidler. I denne artikel fokuseres der

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse

Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November 2005 Henning Hansen CASA Kriminalitet blandt børn og unge i Københavns Kommune - en spørgeskemaundersøgelse November

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest?

Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? Hvilken form for kriminalitet i og omkring hjemmet bekymrer dig mest? 5 Indbrud 26% Hjemmerøveri Hærværk Angreb fra kamphunde/muskelhunde Andet Der er ikke noget, der bekymrer mig 17% Ved ikke 1 2 3 4

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere