Selvevalueringsrapport Realkompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selvevalueringsrapport 2006-2007. Realkompetencer"

Transkript

1 Ågård Efterskole Selvevalueringsrapport Realkompetencer En opfølgning og uddybning af selvevalueringsrapporten Udarbejdet af: Mette Sanggaard Schultz og Kirsten Storgaard Ågård den 29. august

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Værdigrundlag... 3 Metode... 3 Faglige kompetencer... 4 Muligheden for udvikling af de faglige kompetencer Faglighed og skolevalg... 4 Niveaudeling... 5 Vægtning af det faglige... 5 Lektier... 5 Lærere, undervisningsmetoder og fagligt udbytte Ikke-faglige kompetencer... 5 Ansvarlighed... 6 Samarbejde... 6 Selvstændighed... 7 Sociale kompetencer... 7 Konklusion... 8 Indledning Sidste års selvevaluering havde ligeledes titlen Realkompetencer. Den tog sit udgangspunkt i en evaluering af faglighed, ansvarlighed, selvstændighed, samarbejde og social kompetence. Evalueringen, som er foretaget via et spørgeskema på skolens intranet, havde sit afsæt i de store linjer. Rapportens konklusion var som følger: Baggrunden for selvevalueringen var ønsket om at sætte fokus på den praksis, der allerede er på skolen i forbindelse med elevernes kompetenceudvikling, inden nye elementer implementeres, som følge af deltagelsen i Efterskoleforeningens realkompetenceprojekt. Overordnet set viser undersøgelsen, at såvel elever som forældre er rigtig godt tilfredse med skolens indsats, i forhold til udviklingen af både ikke-faglige og faglige kompetencer. For både den unge og forældrene var mulighederne for udvikling af såvel ikke-faglige som faglige kompetencer afgørende for valget af Ågård Efterskole, og i slutningen af året synes hovedparten af forventningerne at være indfriede. Undersøgelsens resultater i sig selv, markerer således ikke i sig selv et behov for ændringer i skolens praksis, og vi kan således konstatere, at vi har et sikkert fundament, at bygge videre på i arbejdet med realkompetencer. Vi vil dog i fremtiden se på, om det er muligt for os at udvikle de faglige kompetencer endnu bedre end tilfældet er i dag. For ikke at famle i blinde, må vi dog først undersøge en række spørgsmål nærmere, som denne undersøgelse ikke formår at gøre tilstrækkelig rede for

3 Dette arbejdes der videre med i skoleåret , hvor også Realkompetencer er overskriften for Ågård Efterskoles selvevaluering. Ideen er at afdække flere nuancer og dermed komme et spadestik dybere i forståelsen og udmøntningen af realkompetencebegrebet. Dette års selvevaluering bygger således på kvalitative interviews, der gerne skulle kaste yderligere lys på realkompetenceudviklingen på Ågård Efterskole. Rapporten vil have sit fokus på forholdene omkring de faglige kompetencer, som generelt blev vurderet lidt mere forbeholdent end de øvrige kompetencer. De ikke-faglige kompetencer behandles mere kortfattet. Den første rapport indeholder en beskrivelse af det realkompetenceprojekt som skolen også i år har været deltager i, samt en praksisbeskrivelse. Det vil være opklarende for indholdet af denne evaluering, hvis læseren kender til disse afsnit. Værdigrundlag Af skolens værdigrundlag fremgår det, at Livet betragtes som en værdifuld forpligtelse for hvert enkelt menneske til at bruge sit eget værd til gavn for sig selv og andre i fællesskabet. Dette indebærer at vi vil hjælpe og understøtte eleverne til at udvikle dette værd. Dette gøres blandt andet gennem udviklingen af den enkeltes kompetencer. Det gælder de faglige kompetencer og ikke mindst de ikke faglige kompetencer, der falder under områderne ansvarlighed, samarbejde, selvstændighed og sociale kompetencer. Metode Udgangspunktet for den forrige undersøgelse var de store træk. Målet var at få så mange som muligt til at svare anonymt på nogle overordnede spørgsmål omkring realkompetenceudviklingen på skolen. Disse overordnede spørgsmål blev besvaret af næsten alle elever og et rimelig stort antal forældre, hvorved svarene formodes at give et nogen lunde repræsentativt billede af kundernes indtryk og holdninger til emnet. Til gengæld var spørgsmålene så bredt formuleret, at mange af undersøgelsens resultater gav forskelligt rettede fortolkningsmuligheder. De kvalitative interviews giver mulighed for at komme disse muligheder nærmere. Til gengæld kan man ikke være sikker på resultatets repræsentative sikkerhed. Dertil kommer, at vi selv har gennemført interviewene, hvilket naturligvis kan sætte begrænsninger på de deltagendes tilbøjelighed til at sige deres ærlige mening. Dertil kommer, at det ikke er nogen enkel opgave at udforme interviewguide, med gode spørgsmål, der giver relevante og præcise svar. Til sammen bør de to undersøgelser dog kaste et nogenlunde pålideligt lys over elever og forældres oplevelse af kompetenceudviklingen på Ågård Efterskole. Interviewguiden er bygget op omkring to akser, der spørger henholdsvis til de fem forskellige realkompetencer og efterskolens forskellige lærings-rum, inspireret af Ulla Ambrosius Madsens tankesæt. Vi har gennemført i alt 4 interviews. To interviews med henholdsvis tidligere elever og deres forældre, samt to interviews med henholdsvis skolens nuværende ( ) andet års elever og deres forældre. Vi fandt det interessant at have begge slags elever og forældre repræsenteret. Interviewene blev gennemført med mellem 5-8 personer, som blev udvalgt tilfældigt, men med det kriterium at der var lige mange piger og drenge blandt eleverne, og at de havde boet i forskellige - 3 -

4 lejligheder. De deltagende blev inviteret skriftligt. Kriteriet for deltagelse var at eleven samt mindst en forælder skulle deltage i hvert deres interview. Interviewene blev refereret detaljeret og interviewpersonerne blev lovet anonymitet i den efterfølgende rapport. Efter interviewene blev svarene samlet i en oversigt, som vedlægges denne rapport som bilag. Faglige kompetencer Muligheden for udvikling af de faglige kompetencer. Det var kendetegnende for sidste års undersøgelse, at næsten alle mente, at der er gode muligheder for udviklingen af de ikke-faglige kompetencer på skolen. Vurderingen af mulighederne for udvikling af de faglige kompetencer var mere forbeholden, om end stadig overvejende positiv. Forældre og elever var stort set enige, med den lille afvigelse, at forældrene forholder sig mere positivt til udviklingen af de faglige kompetencer end deres børn. Det var udenfor undersøgelsens mål, at begrunde disse forhold. I fokusgruppen tegnes et mere tydeligt billede af, at det ikke er utilfredshed med det faglige der gør sig gældende, men snarere det forhold at de ikke-faglige kompetencer fylder mere i forventningerne hos både elever og forældre. I forhold til de mere positive forældre, kommer frem at de ikke har så stor indsigt i, hvad der egentlig foregår i den boglige undervisning, men at de har stor tillid il skolen desangående. Faglighed og skolevalg Sidste år kom det frem at de fleste både forældre og unge, mente at muligheden for udvikling af de ikke-faglige kompetencer har spillet en rolle, da de valgte efterskole. Mulighederne for den faglige udvikling har også spillet ind, men dog ikke for nær så mange og heller ikke i nær så høj grad som de ikke-faglige kompetencer. Fagligheden er dog vægtet højere hos forældrene. Dette års interviews bekræfter forskydningen mellem forældre og elever. Næsten alle elever angiver, at det faglige kun i ringe grad indgik i deres overvejelser omkring valget. Gymnastikken har i denne sammenhæng fyldt mere. En elev bemærker først i 8. klasse gik det op for mig, at man også skulle gå i skole. Når eleverne kigger tilbage på deres efterskoleophold får det faglige dog større betydning. Således siger en tidligere elev: Set i bakspejlet kunne jeg ikke have levet med noget fagligt useriøst. For forældrenes vedkommende er det boglige mere med i overvejelserne, selvom det heller ikke her er vigtigste prioritet. Flere forældrene giver udtryk for en slags minimumsforventning. Således angiver en f.eks. at det boglige som minimum skulle holdes ved lige, en anden at det faglige skal være platform, så man kan komme videre, men ikke er vigtigere end alt det andet, og en tredje at det ikke er niveauet, men seriøsiteten i det boglige der var vigtigt

5 Niveaudeling Der er stor enighed angående niveaudeling. De deltagende kan se mange fordele ved det niveaudelte, men der er også opmærksomhed på de kvaliteter, f.eks. sociale, der er i den samlæste klasse. Konklusionen blandt forældre og elever synes at være, at den nuværende ordning med samlæste klasser, som i perioder opdeles efter niveau er tilfredsstillende. Vægtning af det faglige Det synes at være motiverende for nogle elever, at der er mange andre aktiviteter, der blandes med det boglige: Afvekslingen styrker koncentrationen, mener en elev. Omvendt mener nogle også, at pauserne er for korte, og at det kan være svært at indstille sig på det boglige, når det veksler. Forældrene udtrykker ikke bekymring for mængden og kvaliteten af det boglige. Det pointeres, at der også skal være plads til andet end det boglige. Der er også opmærksomhed omkring det forhold, at de boglige kompetencer ikke bliver altafgørende. Det skinner igennem alt, hvad der foregår, at man kan være stærk eller svag fagligt, men at man ikke bliver mere værd som menneske. Det er dejligt. Lektier Eleverne er generelt set tilfredse med lektiemængden, selvom det kan være presset i nogle perioder. Lektiemængden kræver planlægning, idet der også skal være plads til det sociale. Som en forælder bemærker, så skal de også kunne vælge fra de er meget hele tiden man kan. Der er stor enighed om, at den daglige stilletime er væsentlig. Det er her de fleste elever får lavet deres lektier. En elev mener at man får lavet flere lektier på efterskolen end i folkeskolen, fordi der er stilletime, fordi man kender lærerne, og endelig fordi man ved at der er en konsekvens ved forsømmelse. Lærere, undervisningsmetoder og fagligt udbytte. Dette forhold, at man kender lærerne fra andre situationer synes i det hele taget at spille en rolle for undervisningen. En forælder siger således, at det spiller ind, at lærerne også optræder i andre roller end i undervisningen. Det forpligter eleverne mere. Naturligvis kan der være forskelle på, hvor godt den enkelte lærer og den enkelte elev går i spænd, men generelt vurderes lærerstaben som kompetent. Lærerne er i følge en forælders udsagn fagligt dygtige, udstråler energi og kan lide at undervise. En anden tilføjer, at Tingene er i orden og kritik bliver hørt. Eleverne mener at de møder en generelt høj faglighed, og at de er blevet godt forberedt til at komme på et højere niveau. Elever og forældre er, med en enkelt undtagelse, enige om, at det faglige udbytte har været godt. Ikke-faglige kompetencer Med hensyn til de ikke-faglige kompetencer medtages disse i undersøgelsen, og dermed også denne rapport, selv om der ikke er stillet skarpt på specifikke spørgsmål. Svarene giver dog alligevel anledning til nogle refleksioner, om end de i stor grad bekræfter den fornemmelse vi har på skolen, omkring udviklingen af disse kompetenceområder. Hvor afsnittet omkring faglighed klart forholdt sig til sidste års undersøgelse og rapport, er tjener følgende afsnit mere som opsummering og analyse af dette års undersøgelse alene

6 Opdelingen mellem de fire kompetencer skal derudover tages med forbehold, idet det i samtalen er meget svært at adskille de forskellige kompetencer. Mange spørgsmål og perspektiver involverer flere kompetenceområder, ligesom udvikling af en kompetence synes at trække andre med også. Ansvarlighed Generelt er både elever og forældre enige om, at eleverne udvikler deres ansvarlighed meget under opholdet på skolen. For elevernes vedkommende, er det tydeligt at deres egen udvikling først rigtig bliver tydelig for dem, når de vender tilbage til deres gamle tilværelse hjemme: I sommerferien gik det op for mig, hvor meget der var sket. De har en oplevelse af, at ansvarligheden flytter med hjem, hvor flere giver udtryk for, at de hjælper mere til. For andet års eleverne opleves der en klar forandring andet år på skolen. En dreng siger: Sidste år tænkte jeg, at de andre kunne slæbe redskaberne. Nu tager jeg dem!., og en anden: Jeg tysser på andre nu, i stedet for at snakke!. Forældrene kan også mærke forskellen. De taler om ansvarlighed i form af rammer. Det, at der bliver givet nogle opgaver og nogle rammer, som man kan tage ansvar indenfor. Der er konsekvenser og man skal tænke på andre. Ansvarligheden tages op i forskellige sammenhænge på skolen, både i forbindelse med livet på værelset, i lejligheden, klassen og det store fællesskab. En forælder til en andet års elev finder det Godt at de kan sætte sig mål, fordi det giver ansvarlighed at have nedfældet ord. Her tænkes på dette års forløb, hvor eleverne i langt højere grad har skullet sætte sig mål, og formulere sig skriftligt om hvad de vil gøre, for at opnå den udvikling, de ønsker. Adspurgt om sammenhængen mellem regler og ansvarlighed, synes der at være enighed om, at reglerne giver fælles grundlag og hjælper på vej. Men som en forælder siger, så skal de også komme fra en selv, dvs. give mening for den enkelte. Der er et ansvar forbundet med at overholde reglerne. Nogle forældre har indimellem overvejet om reglerne somme tider er for stramme. En forælder siger dog rammende, at det er Befriende for dem, at de er fri for at tænke over det hele at nogle rammer er givet. Min datter har netop valgt disse lidt strammere rammer. Hvis forældrene skal være kritiske, nævnes det, at det kan være problematisk at give for meget ansvar til nogle. Det kan gå ud over de andre, hvis de ikke kan klare det. Det nævnes også, at det kan være svart at skulle udlevere en kammerat, der har brudt reglerne. Hvis de vælger at lade være, bør skolen respektere dette valg. Samarbejde Samarbejde nævnes også i mange forskellige sammenhænge: i lejligheden, tjanser, værelseskammerat, gymnastik, klassetur, dreng/pigetur. Lejlighedens vigtighed går igen og i den forbindelse nævnes det også, at det er godt, at man ikke kan flytte. En forælder bemærker at det starter i lejligheden der skal de have det til at fungere. Det samme gælder med værelseskammeraten. De gode samarbejdsoplevelser på skolen, kan også bruges i det videre skoleforløb. En tidligere elev fortæller: Før jeg kom, ville jeg gerne lave alt ting selv, men efter jeg blev afhængig af andre her i lejligheden, smittede det også af på den boglige undervisning, hvor jeg blev bedre til at samarbejde. Det kan også mærkes i det nuværende skoleforløb. Det er interessant at bemærke, hvorledes afhængighed, som ofte er et negativt ladet ord, her bruges meget positivt

7 Det har været en god og udviklende oplevelse, at være afhængig af andre. Man oplever at blive en del af et fællesskab, og at dette fællesskab har en god og afsmittende effekt. Således nævner også en forælder, at selv hvis man har svært ved at samarbejde, bliver man suget ind i flokken.. Selvstændighed Igen fremhæver både de unge og deres forældre, at lejlighederne spiller en central rolle. Det er her man lærer at klare sig selv, samtidig med, at kammeratskabet og lejlighedslæreren udgør et sikkerhedsnet. Eleverne forklarer, at de andre i lejligheden støtter op om en, og forældrene antyder lejlighedslærens vigtige funktion, og samtidig også deres ansvar, når der er vanskeligheder i lejligheden. F.eks. hvis en kammerat har alvorlige problemer. I disse tilfælde skal eleverne udtrykke selvstændighed ved at sige til læreren, at dette vil jeg ikke tage ansvaret for. Selvstændighed er ikke, at klare alt ting selv, men også at vide, hvornår man skal sige fra eller søge hjælp. Projektugerne og de mange ture bidrager i følge forældrene ligeledes til selvstændigheden. En forælder udtrykker, hvorledes eleverne bliver gode til at formulere sig om sig selv og bliver bevidste om egne svage og stærke sider. Hertil nævnes det også at skolevejledningen er god. Det er interessant, hvorledes ordet selvstændighed hos eleverne får drejning, som ikke umiddelbart genfindes hos forældrene. Hvor selvstændighed for den voksne er forbundet med at klare især de praktiske opgaver selv, har det for teenagerne en yderligere ontologisk dybde, nemlig selvstændighed som det, at jeg er mig selv henholdsvis tør være mig selv. Flere elever fokuserer på det faktum, at de på skolen har lært at det er i orden at være sig selv og sige sine egne meninger. Denne dybde understreges i et udsagn som, at her kan jeg mærke, at det virker at være mig selv. Man kunne måske sige, at mange unge har en oplevelse af at spille roller i et overfladisk spil 1. På efterskolen oplever de at overfladen brydes og et dybere samliv tager form, hvor det i langt højere grad gælder om at finde ind bag rollerne. Eleverne forbinder selvstændighedsudvikling med denne proces. Sociale kompetencer Sidste års undersøgelse viste, at det er de sociale kompetencer eleverne selv mente at have udviklet mest. I denne sammenhæng nævnes åbenhed som en væsentlig ingrediens. Derudover nævnes det, at de unge lærer sig selv bedre at kende, får større perspektiv, giver sig selv, har fået venner og har udviklet sig i forhold til generthed. Meget rammende for den sociale kompetence er det vel, at navnlig den er meget svær at skille fra de øvrige, idet disse er forudsætninger for et vellykket socialt liv. Samtidig er det vel ikke så underligt, at det rent faktisk er der, eleverne oplever glæden ved deres udvikling allermest. Livet med kammeraterne er en overordentlig væsentlig del af teenagerens liv. Både elever og forældre forbinder en del af den sociale udvikling med gymnastikken og de mange opvisninger. Eleverne mener således ligefrem at det sociale kan mærkes i opvisningerne, ligesom en tidligere elev mener at kunne se på de nye elever, at de også har et godt fællesskab. I den forbindelse nævnes også weekendlivet og musical som socialt udviklende aktiviteter. 1 Under samtalen om de sociale kompetencer, beskriver en elev, hvorledes man giver sig selv og ikke spiller facadespil

8 Konklusion Baggrunden for dette års selvevaluering er ønsket om at afdække flere nuancer i forståelsen og udmøntningen af realkompetencebegrebet og realkompetenceudviklingen på Ågård Efterskole, end de store linjer sidste års spørgeskemaundersøgelse tegnede. Et af formålene med dette års undersøgelse har således blandt andet været at begrunde det forhold nærmere, at udviklingen af de ikke-faglige kompetencer, i sidste års spørgeskemaundersøgelse, syntes at træde mere i forgrunden hos forældre og elever, end udviklingen af de faglige kompetencer. Gennem fokusgruppeinterviewene tegnes et mere tydeligt billede af, at det ikke er utilfredshed med det faglige, der gør sig gældende, men snarere det forhold, at de ikke-faglige kompetencer fylder mere hos både elever og forældre i hvert fald på forventningsniveauet. Umiddelbart rettes opmærksomheden mest mod de nye sider af skolelivet, som opstår af efterskolens mulighed for udvikling af ikke-faglige kompetencer, hjulpet godt på vej af kostskoleformen. Legitimiteten af dette fokus synes, i forældreperspektivet, at bero på en forvisning om, at skolen tager forsvarligt vare på den mere traditionelle, boglige indlæring også. For elevernes vedkommende får den faglige dimension mere vægt i løbet af året, og i særdeleshed når, de kommer videre i deres skoleforløb. På afstand og med tilbageblik har de indset vigtigheden af det faglige og hovedparten synes at det faglige udbytte af deres efterskoleophold har været stort og brugbart i deres videre uddannelsesforløb. De oplever at være godt rustede til ungdomsuddannelserne. Både hvad angår fagligt indhold og studieteknik. I forhold til udviklingen af de ikke-faglige kompetencer bringes en mangfoldighed af forskellige perspektiver i spil i de fire interview. Et tilbagevendende og afgørende træk er dog lejlighedens betydning, som omdrejningspunkt for udviklingen af de ikke-faglige kompetencer. Det forhold at eleverne skal fungere med hinanden i et bofællesskab, synes at være af afgørende betydning for den enkeltes mulighed for udvikling. Elever og forældre har oplevet, kunne man sige med ordene fra vort værdigrundlag, hvorledes den enkelte kun kan virkeliggøre sit liv i fællesskab med andre. Da kontaktlærerrollen er tæt knyttet til lejlighedsstrukturen, bør det samtidig være vigtigt for os som skole, at sætte fokus på dennes mulighed for at katalysere udviklingen yderligere igennem samtale og mere strukturerede læringsforløb.. Processen har sideløbende fordret en udvikling af lærernes redskaber og kompetencer inden for dette felt. Allerede på baggrund af sidste års selvevaluering samt deltagelsen i Efterskoleforeningens realkompetenceprojekt, er sådanne processer igangsat

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse

Værktøjskasse til systemisk mødeledelse RCT Værktøjskasse til systemisk mødeledelse Fra rapporten Mod en fælles indsats Mette-Louise Johansen, Tina Mouritsen og Edith Montgomery Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre Rapporten

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner

Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner Maria Elisabeth Hartmann Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg Af projektmedarbejder, antropolog Maria Elisabeth Hartmann Grafisk tilrettelæggelse: Helle Træholt

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger

PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO. Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger RAPPORT PÆDAGOGISK PRAKSIS I SFO Spørgeskemaundersøgelse af pædagogisk praksis i skolefritidsordninger Projektperiode: April-august 2005 Projektnr.: 52475 Kunde: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Rapporteringsmåned:

Læs mere

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014

Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk www.sdu.dk Foråret 2014 www.sdu.dk Maja Pernille Jensen Bacheloropgave dansk Foråret 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Fremgangsmåde... 4 Opgavens empiri... 6 Den kvalitative metode...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014

Maja Korsholm Professionsbachelorprojekt Afleveringsdato: Studienummer: 2010409 Læreruddannelsen i Aarhus 24.4.2014 1 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 4 2. Emnebegrundelse.... 4 2.1 Demokratisk dannelse gennem fællesmål og folkeskolens formål... 5 3. Problemformulering... 7 4. Læsevejledning... 7 4.1 Min arbejdsgang

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik

Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik 1 2 Et bidrag til en grønlandsk efterskolepædagogik 3 Forfatter: Rune Bundgaard, Efterskole Villads Villadsen, og Henrik Ottosen, Nationalt Videncenter for

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Børne- og Ungepanelet

Børne- og Ungepanelet Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling til Børnerådet Dokumentation Resultater Anbefalinger Udarbejdet for Børnerådet af UdviklingsForum september 2009 Børne- og Ungepanelet - En satspuljebevilling

Læs mere

8. delrapport om Fri for Mobberi. Erfaringer med skolekuffert og venskabsordningen Bedre Venner. Stine Lindberg Katrine Lehrmann Jan Kampmann

8. delrapport om Fri for Mobberi. Erfaringer med skolekuffert og venskabsordningen Bedre Venner. Stine Lindberg Katrine Lehrmann Jan Kampmann 8. delrapport om Fri for Mobberi Erfaringer med skolekuffert og venskabsordningen Bedre Venner Stine Lindberg Katrine Lehrmann Jan Kampmann Center i Barndoms- Ungdoms- og Familielivsforskning Roskilde

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb Set fra elevperspektiv på IT-support- og chaufførgrundforløb på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium November

Læs mere

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform

Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform Thomas Aarup Larsen, Cæcilie Saul og Søren Dupont: Evaluering af Antologieksperiment på Arbejdslivsstudier modul K1. En alternativ projektarbejdsform 2011 Roskilde Universitet. UniPæd. Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere