LANDBOKOMMISSIONEN AF 1960

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDBOKOMMISSIONEN AF 1960"

Transkript

1 BETÆNKNING afgivet af LANDBOKOMMISSIONEN AF 1960 Anden del OM GRUNDFORBEDRING BETÆNKNING NR

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Kap. I. Indledende bemærkninger 5 A. Kommissionens sammensætning 5 B. Kommissionens forhandlinger om strukturspørgsmål 5 C. Kommissionens forhandlinger om økonomiske og finansielle spørgsmål 6 D. Landbrugets afsætningsforhold og forhold til andre lande iøvrigt 7 Kap. II. Kommissionens undersøgelse af grundforbedringslovgivningen... 8 Kommissionens forhandlinger 9 Kommissionens forslag. 10 Bilag: Redegørelse angående grundforbedringslovgivningen 15

4

5 Kapitel I. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Første del af landbokommissionens betænkning blev afgivet 15. februar 1962 og indeholdt kommissionens forslag om brugsstørrelser i relation til landbrugslovens bestemmelser om nedlægning og sammenlægning af landbrugsejendomme. Ligeledes omfattede betænkningen et forslag om overgang til anvendelse af de af jordboniteringskommissionen ansatte prøvetakster og fastsættelse af nye grænser for hovedparcellers mindstestørrelser. I denne anden del af kommissionens betænkning er behandlet spørgsmål om grundforbedring og fremsat forslag til en ændret grundforbedringslov. Indledningsvis skal dog gøres nogle bemærkninger om kornmissionens arbejde iøvrigt. A. Kommissionens sammensætning. Siden afgivelsen af betænkningens 1. del er hofjægermester, godsejer cand. polit. Th. Junker afgået ved døden, og i hans sted er til medlem af kommissionen under 1. juni 1962 udnævnt godsejer A. U. Juhl. Forstander Johs. Larsen er under 30. januar 1964 afløst af forpagter Arne Pilegaard Larsen og kammerherre, hofjægermester, godsejer G. Garth-Grüner er under 6. februar 1964 afløst af godsejer Erik Mourier. Som efterfølger for gårdejer N. C. Nielsen-Man, der pr. 1. november 1963 fratrådte som formand for Statens Jordlovsudvalg, er til medlem af kommissionen udnævnt jordlovsudvalgets fungerende formand, afdelingschef i landbrugsministeriet H. Kaare. B. Kommissionens forhandlinger om strukturspørgsmål. I efteråret 1962 havde kommissionen nogle indledende drøftelser af oplægget til de jordlove, der senere af regeringen blev fremsat som forslag for folketinget og vedtaget i dette, men som bortfaldt ved folkeafstemningen i juni 1963, alene med undtagelse af lov nr. 243 af 7. juni 1963 om ændring i lov om landbrugsejendomme, hvorved samdrift af landbrugsejendomme inden for visse nærmere angivne rammer er blevet tilladt. Kommissionens forhandlinger om landbrugets strukturforhold har herefter været samlet om spørgsmål om den mulige hensigtsmæssighed i en decentralisering af dele af jordlovsadmin istrationen. Udgangspunktet for kommissionens forhandlinger, som har fundet sted i kommissionens udvalg 1, har været De samvirkende danske landboforeningers principskitse af 7. november 1962, De samvirkende danske husmandsforeningers i redegørelse af 12. november 1962 fremsatte principielle synspunkter på den fremtidige jordpolitik samt de af medlem af kommissionen, professor K. Skovgaard, i et notat til kommissionen tidligere fremførte betragtninger om oprettelse af landbrugsnævn. En gruppe på 15 medlemmer af kommissionen samt sekretærerne aflagde i oktober 1963 under formandens ledelse et besøg i Sverige, hvor man i jordbrugsdepartementet og landbrugsstyrelsen i Stockholm samt i Uppsala Len havde lejlighed til at erfare om svensk jordlovgivning og om den i Sve- 5

6 rige gennemførte decentralisering af jordadministrationen. Der er af kommissionens sekretariat om besøget udarbejdet en udførlig beretning. Under de fortsatte drøftelser har været overvejet en af sekretariatet udarbejdet skitse til etablering af et system med oprettelse af landbrugsnævn. Denne skitse forudsætter en opdeling af landet i et antal områder, inden for hvilke nævn med tilknyttede sekretariater selvstændigt varetager en række af de administrative opgaver, der i dag er samlet i statens jordlovsudvalg og landbrugsministeriet. Der har under forhandlingerne været noget afvigende meninger om, hvorvidt en så vidt gennemført decentralisering er hensigtsmæssig. Man har imidlertid kunnet samle sig om, at de opgaver, der i første række er påtrængende at få løst, er opgaver, der vedrører landbrugets strukturelle udvikling, og særlig spørgsmålene om tilpasning af bedriftsstørrelserne til den stedfindende tekniske, økonomiske og arbejdskraftsmæssige udvikling, og under de foreløbige forhandlinger har man derfor været inde på, at eventuelle lokale organers opgaver måske fortrinsvis skulle være at bidrage til løsningen af sådanne strukturprægede spørgsmål. Om etablering af sådanne lokale organer eventuelt kan ske gennem en udbygning af den virksomhed, der i dag finder sted ved statens jordlovsudvalgs medlemmer, husmandsbrugskommissionerne og jordfordelingskommissionerne m. v., har man ønsket nærmere undersøgt og overvejet. Til at foretage disse undersøgelser er nedsat et snævert udvalg med repræsentanter for landboforeningerne, husmandsforeningerne og administrationen, og de videre forhandlinger afventer foreløbig dette udvalgs beretning og indstilling. C. Kommissionens forhandlinger om økonomiske og finansielle spørgsmål. Fællesstalde. Som redegjort for i kommissionens første betænkning har der i kommissionens udvalg 2 fundet drøftelser sted om hensigtsmæssigheden af etablering af fællesstalde. De videre undersøgelser heraf blev henvist til landbrugsorganisationernes udvalg for teknisk-økonomiske undersøgelser, der med landbokommissionens anbefaling af landbrugsministeriet har modtaget en bevilling på kr. som støtte ved undersøgelsernes gennemførelse. Det nævnte udvalg har i rapport nr. 1 af november 1963 bragt resultaterne af den stedfundne undersøgelse. Undersøgelsen tilsigtede i første omgang kun en belysning af forholdene i forbindelse med oprettelse og drift af fællesstalde, men da man fandt, at dette spørgsmål ikke med udbytte kunne behandles isoleret, men måtte ses i sammenhæng med andre muligheder for løsning af malkekvægholdets problemer, blev undersøgelserne tilrettelagt med henblik på en mere generel behandling, og rapporten fremtræder herefter som en almindelig undersøgelse af de arbejdsmæssige og økonomiske problemer i forbindelse med malkekoholdet. Landbrugets finansieringsbehov og finansieringsmuligheder. Forhandlinger om landbrugets finansiering har fundet sted i kommissionens udvalg 2. Det er her besluttet at anmode en særlig arbejdsgruppe om at undersøge og overveje problemerne og fremkomme med indstilling til kommissionen. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for landboforeningerne, husmandsforeningerne og tolvmandsforeningerne samt landbrugsvidenskaben og administrationen. Til brug ved gruppens arbejde er indhentet redegørelser for landbrugets finansieringsforhold i Sverige og Norge, og gruppen har iøvrigt i første række koncentreret sig om finansieringsproblemerne i en række situationer, hvor behovet er skønnet mest påtrængende. Nævnes kan således finansiering af ejendomserhvervelse, særlig førstegangsetablering, finansiering og sammenlægning af landbrug og jordsupplering iøvrigt, finan- 6

7 siering af nybyggeri og modernisering af bestående driftsbygninger og finansiering af landbrugets mekanisering. Landboforeningerne og husmandsforeningerne, som selvstændigt har arbejdet med de omhandlede problemer, har bebudet at ville fremkomme med forslag til gruppens videre overvejelse, og forhandlingernes fortsættelse beror foreløbig herpå. D. Landbrugets afsætningsforhold og forhold til andre lande iøvrigt. Som meddelt i kommissionens første betænkning blev det besluttet at udarbejde oversigtsmateriale med et beskrivende tilbageblik omfattende dansk landbrug i mellemkrigsår og efterkrigsår, produktionsudvikling og selvforsyningsgrad i lande af betydning for dansk eksport og forholdet mellem produktion og verdenshandel. Oversigtsmaterialet skulle tillige omfatte en analyse og vurdering af afsætningsforholdene. Det nævnte oversigtsmateriale er udarbejdet af landbrugsministeriets 2. afdeling og tilsendt kommissionens medlemmer. En af lektor ved Århus universitet, J. Vibe-Pedersen, på kommissionens foranledning udarbejdet afhandling om hjemmeniarkedspriser for landbrugsprodukter er ligeledes tilsendt kommissionens medlemmer. Landbrugets afsætningsproblemer i de sidste år har været præget af Danmarks forhold til de europæiske markedsdannelser og i særlig grad af spørgsmålet om Danmarks optagelse som medlem af Det europæiske økonomiske fællesskab. Disse problemer og de afsætnlngsspørgsmål, der er afledet heraf, har næppe været egnet til behandling i landbokommissionen, og der har da heller ikke siden statskonsulenterne i Storbritannien, Vesttyskland, Frankrig, Beneluxlandene, Italien, Schweiz, USA og Sydamerika i 1962 overfor kommissionen redegjorde for markedsforholdene i de pågældende lande, været afholdt møder i kommissionen om disse spørgsmål. Med hensyn til landbrugets stilling i forholdet ti] andre lande iøvrigt kan nævnes, at der i forbindelse med forhandlingerne om jordlovsforslagene fra statskonsulenterne i Storbritannien, Frankrig, Nederlandene og Belgien, Vesttyskland, Italien og Østrig samt fra Sverige og Norge blev indhentet og bearbejdet et ret omfattende materiale om jordlovgivning i de pågældende lande. Nævnes kan ligeledes, at der, når materialet er bearbejdet, vil blive afgivet en rapport til underretning og overvejelse i kommissionen om den i OECD iværksatte undersøgelse af lavindkomster i landbruget i en række lande. 7

8 Kapitel II. KOMMISSIONENS UNDERSØGELSER AF GRUNDFORBED- RINGSLOVGIVNINGEN. KOMMISSIONENS FORSLAG Efter en forudgående drøftelse i arbejdsudvalg 2 blev der ved kommissionens skrivelse af 9. juli 1962 nedsat et udvalg bestående af kommissionsmedlemmer og andre særlig sagkyndige til at foretage en undersøgelse og almindelig vurdering af afvandingsarbejder (grundforbedring og landvinding). Første del af dette særlige udvalgs redegørelse er vedføjet nærværende betænkning som bilag. Redegørelsen angår grundforbedringslovgivningen, idet udvalget fortsætter sit arbejde med landvindingslovgivningen og bl. a. har iværksat en undersøgelse af de landøkonomiske resultater i 20 gennemførte landvindingssager ved henvendelse til ca. 600 lodsejere. På grundlag af det i redegørelsen anførte er der i det særlige udvalg opnået enighed om: 1. at de anførte rentabilitetsberegninger for dræning og vanding på fyldestgørende måde angiver, at der er et sådant spillerum mellem udgifterne ved grundforbedringsarbejder og de hermed frembragte udbytter, at disse arbejder på en hensigtsmæssig måde kan anvendes til at hidføre en gunstig virkning på landbrugsproduktionen, dels gennem en produktionsforøgelse og dels ved at hidføre en sænkning af produktionsomkostningerne, 2. at lovgivningsmagten fortsat bør medvirke til, at finansieringen af grundforbedringsarbejder kan gennemføres indenfor faste rammer, 3. at der ikke i den nuværende beskæftigelsessituation er grund til at betinge en eventuel tilskudsydelse af, at der ved arbejdet anvendes henvist arbejdskraft på bekostning af arbejdets rationalisering gennem maskinanvendelse, og 4. at en låneformidling fortrinsvis bør ske på anden måde end gennem statslån, der alene bør gives til fælles arbejder. Derimod har der ikke været enighed om finansieringsformen. Et flertal lægger vægt på, at en bevarelse af den gældende fortrinspanteretordning for grundforbedringslån gør det muligt fortsat at finansiere grundforbedrings arbejder gennem realkreditinstitutterne, herunder særlig kreditforeningerne, der har tilsagt deres medvirken ved en fortsat långivning på disse vilkår. Mindretallet henviser til Realkreditkommissionens henstilling om ophævelse af fortrinspanterettigheder i videst muligt omfang under henvisning til, at en sådan panteret kan virke begrænsende for den almindelige låneudmåling. Mindretallet foreslår derfor, at finansieringen sikres ved statsgaranti for grundforbedringslån med prioritet efter de værende lån, men indenfor 120 pct. af ejendomsværdien. Med hensyn til ydelse af tilskud er meningerne ligeledes delt. Flertallets argumenter for en fortsat tilskudsydelse er følgende: a. andre lande, særligt fællesmarkedslande, yder tilskud til tilsvarende arbejder, b. det er nødvendigt at overvinde den træghed, som den enkelte ejers beslutning om iværksættelse af et grundforbedringsarbejde er belastet med, og

9 c. det offentlige bevarer sit indseende med arbejdernes projektering og udførelse. Efter de beregninger, der er foretaget, vil tilskudet efter de gældende regler være omkring 40 pct. af samtlige udgifter, når et dræningsarbejde udføres med håndkraft, d. v. s. med anvendelse af henviste arbejdere (arbejdsløse). Et sådant arbejde vil kunne udføres ca. 25 pct. billigere ved anvendelse af maskine til de grovere dele af arbejdet, og tilskudet til et sådant arbejde vil normalt andrage omkring 22 pct. af samtlige udgifter. Flertallet foreslår, at tilskudet fastsættes til 20 pct. af de samlede udgifter uden begrænsning med hensyn til arten af den anvendte fremmede arbejdskraft, idet der dog ikke kan ydes tilskud til arbejdsydelsen af den pågældende ejer eller hans faste folk. Der skal dog være mulighed for i forbindelse med et forhøjet tilskud til henvist arbejdskraft at søge at formå landmanden til at anvende arbejdsløse, hvis det på et eller andet tidspunkt senere påny skulle blive nødvendigt med beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Et mindretal kan ikke gå ind for en fortsat tilskudsydelse. Det anfører, at der ikke er nationaløkonomiske grunde herfor, samt at der ikke længere kan henvises til, at grundforbedringsloven har et beskæftigelsesmæssigt sigte. Forsåvidt angår de enkelte foranstaltninger under grundforbedringsloven har udvalget særlig drøftet vanding. Et flertal mener, at vanding bør udgå, medens mindretallet henviser til, at vanding er en lige så god foranstaltning som andre grundforbedringsarbejder. Det særlige udvalg går ind for, at der fortsat bør være kontrol med grundforbedringsarbejder, at grundforbedringsudvalgene opretholdes, men dog som henstillet af Kreditforeningernes stående Fællesudvalg suppleres med en repræsentant for realkreditten, således som det var tilfældet i årene , og at afvandingskommissionernes behandling af grundforbedringssager bortfalder. Der er fremlagt to lovforslag, nemlig a) et forslag fra flertallet, i store træk med sammt område som hidtil og med opretholdelse af fortrinspanteret i forbindelse med privat lånefinansiering bortset fra statslån til fællesarbejder, samt 20 pct. tilskud til de samlede omkostninger og med mulighed for yderligere tilskud, hvis der anvendes henvist arbejdskraft, og b) et forslag fra mindretallet med finansiering gennem garanterede private lån med normal prioritetsstilling, eventuelt suppleret med tilskud som anført i det første forslag. ' I begge lovforslag er der indsat en ny bestemmelse om tilbagebetaling af tilskud, såfremt arealet inden 10 år overgår til anvendelse udenfor jordbruget. KOMMISSIONENS FORHANDLINGER Der er i kommissionen enighed om, at der bør opretholdes en grundforbedringslovgivning, der kan anvendes af det moderne landbrug og som kan forventes at bestå i en længere årrække under skiftende forhold, idet der fortsat vil være behov for kultivering - herunder også gennem omdræning - af væsentlige dele af landbrugsarealet. Overvejelserne har særlig berørt følgende emner: 1. Begrundelsen for en fortsat tilskudsydelse til grundforbedringsarbejder. 2. Størrelsen af grundforbedrings tilskud. 3. Omfanget af arbejdsydelser, der kan inddrages under tilskudsberegning. 9

10 4. Lånefinansieringens form. 5. Omfanget af foranstaltninger, der kan behandles efter grundforbedringslovgivningen. 1. Begrundelsen for en fortsat tilskudsydelse til grundforbedringsarbejder. Medens et flertal af kommissionen kan tiltræde de foran anførte begrundelser for en fortsat tilskudsydelse til grundforbedringsarbejder, bemærker et mindretal (P. Nyboe Andersen, Kurt Hansen og Fl. Tolstrup), at det af de af mindretallet i det særlige udvalg angivne grunde ikke kan anbefale, at der af statskassen ydes tilskud til udgifter til grundforbedringsarbejder. Et medlem (H. C. Toft) har givet udtryk for, at han principielt finder statstilskud til erhvervslivet betænkelige, men under hensyn til de herskende dårlige økonomiske vilkår i landbruget og på baggrund af de ringe beskæftigelsesmuligheder, som mange landkommuner frembyder, kan dette medlem dog tiltræde det vedføjede forslag I til grundforbedring. Når vilkårene for landbruget er væsentlig bedre og beskæftigelsen i landdistrikterne rettet op, bør de foreslåede statstilskud afvikles. Et andet mindretal (Carl Petersen) mener, at en tilskudsydelse til grundforbedringsarbejder alene kan finde sin begrundelse i beskæftigelsesmæssige interesser. Da sådanne forhold, som betingede indførelsen af grundforbedringslovgivningens tilskudsbestemmelser i 1933 ikke længere er til stede, bør denne tilskudsform nu ophøre og landbrugets organisationer henvises til at anvende midler hertil af en eventuel almindelig landbrugsstøtte fra statskassen. Et tredie mindretal (V. Heegaard) ønsker tilskudsydelse til grundforbedringsarbejder begrænset til arbejder, hvor der i videst muligt omfang anvendes arbejdskraft, der henvises til det pågældende arbejde af arbejdsanvisningsmyndighederne. Et fjerde mindretal (Thomas Christensen) foreslår, at grundforbedring og vandingsanlæg i henhold til det foreliggende lovforslag fremmes ved at give adgang til statslån til en rimelig rente. Derimod bør statstilskud ikke ydes. Det bemærkes endelig, at finansministeriets repræsentant har taget forbehold med hensyn til ydelse af tilskud og endvidere ønsker, at finansministeren inddrages i de ved fastsættelse af det særlige tilskud efter lovforslagets 9, stk. 2, forudsatte forhandlinger mellem landbrugsministeren og arbejdsministeren. 2. Størrelsen af grundforbedringsdlskud. Det er under kommissionens forhandlinger fremhævet, at der næppe som forudsat i det af det særlige udvalg fremlagte beregninger vil opnås nogen større besparelse i de samlede udgifter for et drænings arbejde ved maskinanvendelse fremfor ved håndkraft, når henses til, at arbejdet skal udføres på en sådan måde, at det kan godkendes af de tilsynsførende myndigheder. Under henvisning hertil mener det flertal af kommissionen, der efter det under 1 anførte kan gå ind for en fortsat tilskudsydelse, at tilskud til grundforbedringsarbejder fremtidig bør fastsættes til 25 pct. af de samlede udgifter. Eet medlem (H. Normann) mener dog at burde godkende det særlige udvalgs indstilling om 20 pct. tilskud. Medlemmerne Anders Andersen, Niels Eriksen, Albert Hansen, A. U. Juhl, Peter Larsen, A. Pilegaard Larsen, Kr. Nielsen, E. Mourier og H. C. Toft har ønsket tilføjet en bestemmelse om, at der for større vandløbsreguleringer kan ydes et højere tilskud til samtlige udgifter under henvisning til, at sådanne reguleringer ofte vil være en forudsætning for en senere detaildræning af de i reguleringen interesserede arealer. 3. Omfanget af arbejdsydelser, der kan inddrages under tilskudsberegning. Kommissionen har særlig drøftet det i den nævnte beretning anførte om, at de anlægs- 10

11 udgifter, hvoraf tilskud beregnes, ikke bør omfatte arbejdsydelse fra den pågældende ejer eller hans faste folk. Til støtte for dette standpunkt kan henvises til, at der med den foreslåede grundforbedringslov tilsigtes en videre anvendelse af maskiner særlig til den grovere del af jordarbejdet, at en indregning af egen arbejdsydelse vil kræve omfattende kontrolforanstaltninger med hensyn til beregning af arbejdsløn afhængig af jordbundsforhold o. s. v. samt at en tilstrækkelig god udførelse af et grundforbedringsarbejde må kræve, at der anvendes øvet mandskab til alle dele af arbejdet. For den modsatte opfattelse kan anføres, at en indregning vil tilstræbe den størst mulige udnyttelse af den til landbrugserhvervet knyttede arbejdskraft, at en beregning af eget arbejde må være mulig på tilstrækkeligt sikkert grundlag efter overslagets overenskomstmæssige priser, der godkendes af grundforbedringsudvalg og at en tilsvarende mulighed er gennemført i adskillige andre lande. Herefter har følgende medlemmer af kommissionen: Sv. Aistrup, P. Nyboe Andersen, V. Brorson, Thomas Christensen, Kurt Hansen, Viggo Heegaard, Fr. Heick, V. Hornslet, H. Normann, V. E. Pedersen, Carl Petersen, Karl Skytte, Mads Sig Steffensen, Fr. Teichert og N. Wermuth tiltrådt beretningens standpunkt om, at der ikke bør ydes statstilskud til eget arbejde. Følgende medlemmer: Anders Andersen, Johs. Dons Christensen, Niels Eriksen, Peter Jørgensen, A. U. Juhl, N. Kjærgaard, Peter Larsen, A. Pilegaard Larsen, E. Mourier, Kr. Nielsen, Kr. Skovgaard, Chr. Speggers, H. C. Toft, Fl. Tolstrup og Emanuel Vestbo, finder derimod, at eget arbejde bør indregnes som en tilskudsberettiget udgift. H. C. Toft har herved givet udtryk for som sin opfattelse, at tilskudsbeløb til eget arbejde skal indregnes i den pågældendes skattepligtige indkomst på linie med andre arbejdsskabte fortjenester. Medlemmerne Albert Hansen og Axel Sørensen har givet udtryk for, at anvendelse af maskiner fortrinsvis vil finde sted ved de større grundforbedringsarbejder, og at de mindre grundforbedringsarbejder ofte vil have vanskelighed ved at få arbejdet udført maskinelt; disse medlemmer finder derfor, at der alene bør være mulighed for at lade statstilskud omfatte ejerens eget arbejde for de mindre gmndforbedringsarbejders vedkommende og under betryggende kontrol. 4. Lånefinansieringens form. Under forhandlingerne i arbejdsudvalget og kommissionen har man indgående drøftet spørgsmålet om formen for lånefinansiering af udgifterne til grundforbedringsarbejder. Det er i kommissionen den overvejende opfattelse, at der fortsat i lovgivningen bør være særlige regler for lettelse af finansieringen af gmndforbedringsarbejder, medens der med hensyn til finansieringsformen ligesom i det særlige udvalg har gjort sig forskellige opfattelser gældende. Et flertal af kommissionens medlemmer kan gå ind for, at almindelige grundforbedringsarbejder fortsat finansieres ved fortrinsprioriterede lån ydet af private kreditinstitutter. Der er iøvrigt afgivet forskellige idéindstillinger vedrørende de fremlagte lovforslag og om andre muligheder for en passende finansiering, således som det fremgår af kommissionens forslag nedenfor. 5. Omfanget af foranstaltninger, der kan behandles efter grundforbedringslov giv - ningen Der er i kommissionen enighed om, at det særlige udvalgs forslag til en afgrænsning af grundforbedring indenfor jordbruget kan tiltrædes. Et flertal indenfor kommissionen mener, at udførelse af vandingsanlæg fortsat bør behandles efter grundforbedringslovgivningen, dog kun for de faste deles vedkommende, således som hidtil praktiseret, medens et mindretal (Sv. Aistrup, P. Nyboe Andersen, Kurt Hansen, V. Hornslet, V. E. Pedersen, 11

12 Kr. Skovgaard og Fl. Tolstrup) mener, at vanding bør udgå som en foranstaltning efter grundforbedringsloven. Kommissionens forslag. På grundlag af de stedfundne forhandlinger og med henvisning til foranstående bemærkninger anbefaler et flertal af kommissionens medlemmer (samtlige medlemmer med undtagelse af P. Nyboe Andersen, Ths. Christensen, Kurt Hansen, V. Heegaard, Carl Petersen, Kr. Skovgaard og Fl. Tolstrup) det vedføjede forslag I til lov om grundforbedring, men således at dette flertal, dog med undtagelse af H. Normann, indstiller, at tilskudssatsen efter lovforslagets 9, stk. 1, fastsættes til 25 pct. Et mindretal (Kurt Hansen og Carl Petersen) kan give tilslutning til forslag I, men således at forslagets bestemmelser om ydelse af statstilskud udgår. Et mindretal (V. Heegaard) kan give tilslutning til forslag I, men således at statstilskud kun ydes, når der til grundforbedringsarbejderne benyttes anvist eller henvist arbejdskraft. Et mindretal (P. Nyboe Andersen, Kr. Skovgaard og Fl. Tolstrup) går ind for det vedføjede forslag II. For P. Nyboe Andersens og Fl. Tolstrups vedkommende dog således, at forslagets bestemmelser om ydelse af statstilskud udgår. Et mindretal (Ths. Christensen) foreslår, at grundforbedring og vandingsanlæg i henhold til det foreliggende lovforslag fremmes ved at give adgang til statslån til rimelig rente. Derimod bør statstilskud ikke ydes. Finansministeriets repræsentant har taget forbehold med hensyn til ydelse af tilskud og ønsker endvidere indføjet, at finansministeren inddrages i de ved fastsættelse af det særlige tilskud efter lovforslagets 9, stk. 2, forudsatte forhandlinger mellem landbrugsministeren og arbejdsministeren. Medlemmerne Sv. Aistrup, V. Hornslet, Kurt Hansen, V. E. Pedersen, Kr. Skovgaard, Fr. Teichert og Fl. Tolstrup ønsker ikke vanding medtaget under grundforbedringslovens bestemmelser. Erhvervsrådet for Gartneri og Frugtavl (A. Stauning), der har deltaget i forhandlingerne, tiltræder flertallets indstilling, herunder at vanding medtages under grundforbedringslovens bestemmelser. Idet henvises til det i det foranstående anførte afgiver kommissionen hermed denne betænkning til landbrugsministeriet. København, den 12. marts Sv. Aistrup V. Brorson Niels Eriksen Viggo Heegaard A. U.Juhl A. Pilegaard Larsen Kr. Nielsen Carl Petersen Chr. Speggers Fr. V. Teichert Emanuel Vestbo Anders Andersen Johs. Dons Christensen Albert Hansen Fr. Heick Peter Jørgensen Peter Larsen H. Normann Kr. Skovgaard M. Sig Steffensen H. C. Toft N. Wermuth P. Nyboe Andersen Ths. Christensen Kurt Hansen Vald. Hornslet N. Kjærgaard E. Mourier V. E. Pedersen Karl Skytte (formand) Axel Sørensen Fl. Tolstrup V. S. Begtorp Sv. Lorenzen 12

13

14

15 REDEGØRELSE FOR GRUNDFORBEDRINGSLOVGIVNINGEN BILAG

16

17 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over det i redegørelsen optagne tabelmateriale 18 Kap. I: Indledning. Udvalgets beretning 19 Kap. II: Oversigt over udviklingen 21 a. Grundforbedringslovgivningens formål 21 b. Grundforbedringsarbejdets omfang 22 Kap. III: Lovgivningens særregler 25 a. Fortrinspanteretten 25 b. Statslån 27 c. Andre lån 30 d. Tilskudsreglerne 31 e. Afdragsfrihed 33 f. Grundforbedringsudvalg, tilsyn m. v 34 g. Afvandingskommissionerne 37 h. Maskinanvendelse ved grundforbedringsarbejder 39 i. Statens medvirken ved grundforbedringsarbejder i andre lande 44 Kap. IV: Rentabilitetskravet 46 a. Dræningsarbejder 47 b. Vanding 51 c. Mergling og kalkning 55 d. Kultiveringsarbejder 55 Kap. V: Grundforbedringsarbejdernes beskæftigelsesmæssige betydning 58 Kap. VI: Den samfundsøkonomiske vurdering af grundforbedringsarbejder 65 Kap. VII: Resumé. Udvalgets overvejelser og indstilling. Ændringsforslag til grundforbedringsloven 70 Bilag 1: Oversigt over grundforbedringslove 85 Bilag 2: Vejledende retningslinier for udarbejdelse af planer med beskrivelse og overslag m. v. for dræningsarbejder under grundforbedringsloven 86 Bilag 3: Vejledende retningslinier for udarbejdelse af planer med beskrivelse og overslag m. v. for mekaniske vandingsanlæg under grundforbedringsloven 88

18 Tabel 1: Fig. 1: Fig. 2: Tabel 2: Tabel 3: Tabel 4: Tabel 5: Tabel 6: Tabel 7: Tabel 8: Oversigt over det i redegørelsen optagne tabelmateriale m. v. Grundforbedring i tiden Samlet drænet areal Den årsvise dræningsvirksomhed Afvandingstilstanden i forskellige europæiske lande 24 Oversigt over vilkårene for statslån og tilskud til grundforbedringsarbejder.. 28 Grundforbedringslån - og tilskud af statskassen i årene 1933/ / Grundforbedringslån - og tilskud af statskassen i årene 1941/ / Afviklingen af statslån til grundforbedring 30 Udlån på grundlag af Danske Landkreditforeningers fælles kasseobligationer til berigtigelse af grundforbedringslån 31 Beregning af statstilskud i forbindelse med statslån til grundforbedring (bortset fra kalkning) 33 Omkostninger, tilskud og lodsejerandel pr. ha for dræningsarbejde 45 Omkostninger i gennemsnit pr. ha ved dræning udført af hedeselskabet 47 Oversigt over udenlandske rentabilitetsundersøgelser 49 Udbytte i hollandsk forsøg med konstant vandstand 50 Udbytte i hollandsk forsøg ved forskellig vandstand 50 Årlige afskrivningsbeløb over varierende åremål med forskellig anlægsudgift. Udgift omregnet til kornmængde efter varierende priser 52 Vanding i sædskifteforsøg ved St. Jyndevad Vandtilførsel og merudbytte i gennemsnit pr. år 54 Vandingsforsøg ved St. Jyndevad Merudbytte for den tilførte gødning, 100 f. e. pr. ha og år 54 Oversigt over de efter grundforbedringsloven udførte vandingsanlæg 54 Merudbytte, omkostninger og nettoudbytte ved vanding 56 Oversigt over udgifter, herunder til arbejdsløn, samt statstilskud og antal arbejdstimer ved grundforbedring / Arbejdsmændenes beskæftigelsesforhold samt beskæftigelsen ved grundforbedring 60 Antal ledige arbejdsmænd og beskæftigede ved grundforbedring 61 Sommer- og vintergennemsnit af beskæftigelse ved grundforbedring 62 Sommer- og vinterbeskæftigelse ved grundforbedring 63 Landbrugets bruttoinvesteringer i årets priser Foderforbrugets fordeling på udenlandsk og dansk foder 68

19 Kapitel I. INDLEDNING. UDVALGETS BERETNING Til Landbokommissionen af Ved skrivelse af 9. juli 1962 nedsatte landbokommissionen nærværende udvalg med den opgave at foretage en undersøgelse og almindelig vurdering af afvandingsarbejders rentabilitet og til kommissionen at afgive beretning og indstilling, og hvis opgaver iøvrigt skulle være 1. at fremskaffe en samlet oversigt over udførte arbejder under grundforbedringsloven og landvindingsloven fra disse loves vedtagelse og indtil udgangen af sidste finansår, 2. at fremkomme med en vurdering af den økonomiske betydning under vekslende erhvervsøkonomiske vilkår af de foranstaltninger, der sammenfattes under betegnelsen grundforbedring og landvinding, d. v. s. afvanding (ved dræning og vandløbsregulering samt pumpning), vanding, rydning, kultivering, mergling og gødskning og endelig tørlægning af vandarealer (ferskvandssøer eller arealer af søterritoriet). I forbindelse med vurderingen bør der fremlægges såvel landøkonomiske som nationaløkonomiske rentabilitetsberegminger for enkelte karakteristiske landvindings- og grundforbedringsopgaver, 3. at foretage en vurdering af begrundelsen for en fortsat lovgivning om tilskud og låneydelse på dette område fra det offentlige samt af en sådan lovgivnings indpasning i det danske erhvervslivs produktionsvilkår både landbrugsmæssigt set og som led i landets samlede investeringsprogram, sådan som det kan tænkes, at vilkårene vil forme sig i de kommende år, når der tages hensyn til dansk tilslutning til fællesmarkedet, 4. at fremkomme med forslag til retningslinier for en revision af grundforbedringsloven og landvindingsloven. Udvalget har haft følgende sammensætning: Departementschef V. Hornslet, Landbrugsministeriet, formand, direktør Fr. Heick, Det danske Hedeselskab, professor, dr. agro. H. C. Aslyng, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, professor K. Skovgaard, Den kgl. Veterinærog Landbohøjskole, forstander Johs. Ridder, Det landøkonomiske Driftsbureau, professor., cand. polit. Poul Milhøj, Handelshøjskolen i København, ekspeditionssekretær C. Flensborg, Fiskeriministeriet, kontorchef Chr. Lund, Arbejdsministeriet, og professor, dr. phil. R. Spärck, Naturfredningsrådet. I udvalgets møder har desuden deltaget kontorchef Chr. Gulmann, Landbrugsministeriet, og civilingeniør B. S. Andersen, Statens Landvindlngsudvalgs Ingeniørkontor. Fuldmægtig Sv. Lorenzen, Landbrugsministeriet, har fungeret som sekretær for udvalget. Udvalgets drøftelser har fundet sted i 8 møder, nemlig den 18. juli 1962, hvor man drøftede tilrettelæggelsen af det af Landbokommissionen ønskede undersøgelsesarbejde, samt den 20. august 1963, den 3. sep- 19

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør.

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør. INDGÅET 1 1 FEB. Hedensted Kommune Snaptun den Til Borgmester Kirsten Therkelsen Vedr. cykelsti Snaptun-Glud og opfyldning af jord i min eng. I forbindelse med telefonisk samtale med Mariane Søgård Jensen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

BETÆNKNING LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDER BOLIGER PÅ LANDET

BETÆNKNING LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDER BOLIGER PÅ LANDET BETÆNKNING VEDRØRENDE LOVEN OM OPFØRELSE AF ARBEJDER BOLIGER PÅ LANDET AFGIVET AF DEN AF LANDBRUGSMINISTERIET VED SKRIVELSE AF 26. AUGUST 1957 NEDSATTE KOMMISSION ANG. STATSHUSMANDSLOVEN M. M. 3. BETÆNKNING

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

LANDBOKOMMISSIONEN AF 1960

LANDBOKOMMISSIONEN AF 1960 10. BETÆNKNING afgivet af LANDBOKOMMISSIONEN AF 1960 Om Statens långivning til jordbrugsmæssige formål Ændringer i jordfordelingsloven Statens erhvervelse af jord Administrationen af lovgivningen vedrørende

Læs mere

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt

Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Erhvervsudvalget B 51 - Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Folketinget 1240 København K 4. november 2008 Eksp.nr. 568014 a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Vedtægter Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Gældende fra 9. august 2012 Selskabets navn og formål. 1 Selskabets navn er Realkredit Danmark A/S. Selskabet har binavnene Den Danske Kreditforening A/S

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. september 2004 hedder det: Kendelse af 21. november 2005. (j.nr. 04-249.605) Anmeldte binavne registreringsnægtet, da de var egnede til at fremkalde det indtryk, at der er tale om pengeinstitutter henholdsvis realkreditinstitutter

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND. Navn og hjemsted Bonusfonden VEDTÆGTER for HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENINGS BONUSFOND 1 Navn og hjemsted Fondens navn er Hærens Konstabel- og Korporalforenings Bonusfond, som har hjemsted i København. Fonden er en

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer Danmarks Skibskredit Att.: Daniel Wodstrup Christiansen DWC@skibskredit.dk Sagsnr. 2014-6928 Doknr. 86956 Dato 03-02-2015 Vedr. henvendelse om kommuners mulighed for at anbringe midler i skibskreditobligationer

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Betænkning. lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner

Betænkning. lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner Betænkning angående lån fra Kreditforeningen af kommuner i Danmark til færøske kommuner afgivet af det af statsministeriet den 21. august 1953 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 119 1955 STATENS TRYKNINGSKONTOR

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning

Lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed og lov om tinglysning LOV nr 580 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1401990 Senere ændringer

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere