LANDBOKOMMISSIONEN AF 1960

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDBOKOMMISSIONEN AF 1960"

Transkript

1 BETÆNKNING afgivet af LANDBOKOMMISSIONEN AF 1960 Anden del OM GRUNDFORBEDRING BETÆNKNING NR

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Kap. I. Indledende bemærkninger 5 A. Kommissionens sammensætning 5 B. Kommissionens forhandlinger om strukturspørgsmål 5 C. Kommissionens forhandlinger om økonomiske og finansielle spørgsmål 6 D. Landbrugets afsætningsforhold og forhold til andre lande iøvrigt 7 Kap. II. Kommissionens undersøgelse af grundforbedringslovgivningen... 8 Kommissionens forhandlinger 9 Kommissionens forslag. 10 Bilag: Redegørelse angående grundforbedringslovgivningen 15

4

5 Kapitel I. INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Første del af landbokommissionens betænkning blev afgivet 15. februar 1962 og indeholdt kommissionens forslag om brugsstørrelser i relation til landbrugslovens bestemmelser om nedlægning og sammenlægning af landbrugsejendomme. Ligeledes omfattede betænkningen et forslag om overgang til anvendelse af de af jordboniteringskommissionen ansatte prøvetakster og fastsættelse af nye grænser for hovedparcellers mindstestørrelser. I denne anden del af kommissionens betænkning er behandlet spørgsmål om grundforbedring og fremsat forslag til en ændret grundforbedringslov. Indledningsvis skal dog gøres nogle bemærkninger om kornmissionens arbejde iøvrigt. A. Kommissionens sammensætning. Siden afgivelsen af betænkningens 1. del er hofjægermester, godsejer cand. polit. Th. Junker afgået ved døden, og i hans sted er til medlem af kommissionen under 1. juni 1962 udnævnt godsejer A. U. Juhl. Forstander Johs. Larsen er under 30. januar 1964 afløst af forpagter Arne Pilegaard Larsen og kammerherre, hofjægermester, godsejer G. Garth-Grüner er under 6. februar 1964 afløst af godsejer Erik Mourier. Som efterfølger for gårdejer N. C. Nielsen-Man, der pr. 1. november 1963 fratrådte som formand for Statens Jordlovsudvalg, er til medlem af kommissionen udnævnt jordlovsudvalgets fungerende formand, afdelingschef i landbrugsministeriet H. Kaare. B. Kommissionens forhandlinger om strukturspørgsmål. I efteråret 1962 havde kommissionen nogle indledende drøftelser af oplægget til de jordlove, der senere af regeringen blev fremsat som forslag for folketinget og vedtaget i dette, men som bortfaldt ved folkeafstemningen i juni 1963, alene med undtagelse af lov nr. 243 af 7. juni 1963 om ændring i lov om landbrugsejendomme, hvorved samdrift af landbrugsejendomme inden for visse nærmere angivne rammer er blevet tilladt. Kommissionens forhandlinger om landbrugets strukturforhold har herefter været samlet om spørgsmål om den mulige hensigtsmæssighed i en decentralisering af dele af jordlovsadmin istrationen. Udgangspunktet for kommissionens forhandlinger, som har fundet sted i kommissionens udvalg 1, har været De samvirkende danske landboforeningers principskitse af 7. november 1962, De samvirkende danske husmandsforeningers i redegørelse af 12. november 1962 fremsatte principielle synspunkter på den fremtidige jordpolitik samt de af medlem af kommissionen, professor K. Skovgaard, i et notat til kommissionen tidligere fremførte betragtninger om oprettelse af landbrugsnævn. En gruppe på 15 medlemmer af kommissionen samt sekretærerne aflagde i oktober 1963 under formandens ledelse et besøg i Sverige, hvor man i jordbrugsdepartementet og landbrugsstyrelsen i Stockholm samt i Uppsala Len havde lejlighed til at erfare om svensk jordlovgivning og om den i Sve- 5

6 rige gennemførte decentralisering af jordadministrationen. Der er af kommissionens sekretariat om besøget udarbejdet en udførlig beretning. Under de fortsatte drøftelser har været overvejet en af sekretariatet udarbejdet skitse til etablering af et system med oprettelse af landbrugsnævn. Denne skitse forudsætter en opdeling af landet i et antal områder, inden for hvilke nævn med tilknyttede sekretariater selvstændigt varetager en række af de administrative opgaver, der i dag er samlet i statens jordlovsudvalg og landbrugsministeriet. Der har under forhandlingerne været noget afvigende meninger om, hvorvidt en så vidt gennemført decentralisering er hensigtsmæssig. Man har imidlertid kunnet samle sig om, at de opgaver, der i første række er påtrængende at få løst, er opgaver, der vedrører landbrugets strukturelle udvikling, og særlig spørgsmålene om tilpasning af bedriftsstørrelserne til den stedfindende tekniske, økonomiske og arbejdskraftsmæssige udvikling, og under de foreløbige forhandlinger har man derfor været inde på, at eventuelle lokale organers opgaver måske fortrinsvis skulle være at bidrage til løsningen af sådanne strukturprægede spørgsmål. Om etablering af sådanne lokale organer eventuelt kan ske gennem en udbygning af den virksomhed, der i dag finder sted ved statens jordlovsudvalgs medlemmer, husmandsbrugskommissionerne og jordfordelingskommissionerne m. v., har man ønsket nærmere undersøgt og overvejet. Til at foretage disse undersøgelser er nedsat et snævert udvalg med repræsentanter for landboforeningerne, husmandsforeningerne og administrationen, og de videre forhandlinger afventer foreløbig dette udvalgs beretning og indstilling. C. Kommissionens forhandlinger om økonomiske og finansielle spørgsmål. Fællesstalde. Som redegjort for i kommissionens første betænkning har der i kommissionens udvalg 2 fundet drøftelser sted om hensigtsmæssigheden af etablering af fællesstalde. De videre undersøgelser heraf blev henvist til landbrugsorganisationernes udvalg for teknisk-økonomiske undersøgelser, der med landbokommissionens anbefaling af landbrugsministeriet har modtaget en bevilling på kr. som støtte ved undersøgelsernes gennemførelse. Det nævnte udvalg har i rapport nr. 1 af november 1963 bragt resultaterne af den stedfundne undersøgelse. Undersøgelsen tilsigtede i første omgang kun en belysning af forholdene i forbindelse med oprettelse og drift af fællesstalde, men da man fandt, at dette spørgsmål ikke med udbytte kunne behandles isoleret, men måtte ses i sammenhæng med andre muligheder for løsning af malkekvægholdets problemer, blev undersøgelserne tilrettelagt med henblik på en mere generel behandling, og rapporten fremtræder herefter som en almindelig undersøgelse af de arbejdsmæssige og økonomiske problemer i forbindelse med malkekoholdet. Landbrugets finansieringsbehov og finansieringsmuligheder. Forhandlinger om landbrugets finansiering har fundet sted i kommissionens udvalg 2. Det er her besluttet at anmode en særlig arbejdsgruppe om at undersøge og overveje problemerne og fremkomme med indstilling til kommissionen. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for landboforeningerne, husmandsforeningerne og tolvmandsforeningerne samt landbrugsvidenskaben og administrationen. Til brug ved gruppens arbejde er indhentet redegørelser for landbrugets finansieringsforhold i Sverige og Norge, og gruppen har iøvrigt i første række koncentreret sig om finansieringsproblemerne i en række situationer, hvor behovet er skønnet mest påtrængende. Nævnes kan således finansiering af ejendomserhvervelse, særlig førstegangsetablering, finansiering og sammenlægning af landbrug og jordsupplering iøvrigt, finan- 6

7 siering af nybyggeri og modernisering af bestående driftsbygninger og finansiering af landbrugets mekanisering. Landboforeningerne og husmandsforeningerne, som selvstændigt har arbejdet med de omhandlede problemer, har bebudet at ville fremkomme med forslag til gruppens videre overvejelse, og forhandlingernes fortsættelse beror foreløbig herpå. D. Landbrugets afsætningsforhold og forhold til andre lande iøvrigt. Som meddelt i kommissionens første betænkning blev det besluttet at udarbejde oversigtsmateriale med et beskrivende tilbageblik omfattende dansk landbrug i mellemkrigsår og efterkrigsår, produktionsudvikling og selvforsyningsgrad i lande af betydning for dansk eksport og forholdet mellem produktion og verdenshandel. Oversigtsmaterialet skulle tillige omfatte en analyse og vurdering af afsætningsforholdene. Det nævnte oversigtsmateriale er udarbejdet af landbrugsministeriets 2. afdeling og tilsendt kommissionens medlemmer. En af lektor ved Århus universitet, J. Vibe-Pedersen, på kommissionens foranledning udarbejdet afhandling om hjemmeniarkedspriser for landbrugsprodukter er ligeledes tilsendt kommissionens medlemmer. Landbrugets afsætningsproblemer i de sidste år har været præget af Danmarks forhold til de europæiske markedsdannelser og i særlig grad af spørgsmålet om Danmarks optagelse som medlem af Det europæiske økonomiske fællesskab. Disse problemer og de afsætnlngsspørgsmål, der er afledet heraf, har næppe været egnet til behandling i landbokommissionen, og der har da heller ikke siden statskonsulenterne i Storbritannien, Vesttyskland, Frankrig, Beneluxlandene, Italien, Schweiz, USA og Sydamerika i 1962 overfor kommissionen redegjorde for markedsforholdene i de pågældende lande, været afholdt møder i kommissionen om disse spørgsmål. Med hensyn til landbrugets stilling i forholdet ti] andre lande iøvrigt kan nævnes, at der i forbindelse med forhandlingerne om jordlovsforslagene fra statskonsulenterne i Storbritannien, Frankrig, Nederlandene og Belgien, Vesttyskland, Italien og Østrig samt fra Sverige og Norge blev indhentet og bearbejdet et ret omfattende materiale om jordlovgivning i de pågældende lande. Nævnes kan ligeledes, at der, når materialet er bearbejdet, vil blive afgivet en rapport til underretning og overvejelse i kommissionen om den i OECD iværksatte undersøgelse af lavindkomster i landbruget i en række lande. 7

8 Kapitel II. KOMMISSIONENS UNDERSØGELSER AF GRUNDFORBED- RINGSLOVGIVNINGEN. KOMMISSIONENS FORSLAG Efter en forudgående drøftelse i arbejdsudvalg 2 blev der ved kommissionens skrivelse af 9. juli 1962 nedsat et udvalg bestående af kommissionsmedlemmer og andre særlig sagkyndige til at foretage en undersøgelse og almindelig vurdering af afvandingsarbejder (grundforbedring og landvinding). Første del af dette særlige udvalgs redegørelse er vedføjet nærværende betænkning som bilag. Redegørelsen angår grundforbedringslovgivningen, idet udvalget fortsætter sit arbejde med landvindingslovgivningen og bl. a. har iværksat en undersøgelse af de landøkonomiske resultater i 20 gennemførte landvindingssager ved henvendelse til ca. 600 lodsejere. På grundlag af det i redegørelsen anførte er der i det særlige udvalg opnået enighed om: 1. at de anførte rentabilitetsberegninger for dræning og vanding på fyldestgørende måde angiver, at der er et sådant spillerum mellem udgifterne ved grundforbedringsarbejder og de hermed frembragte udbytter, at disse arbejder på en hensigtsmæssig måde kan anvendes til at hidføre en gunstig virkning på landbrugsproduktionen, dels gennem en produktionsforøgelse og dels ved at hidføre en sænkning af produktionsomkostningerne, 2. at lovgivningsmagten fortsat bør medvirke til, at finansieringen af grundforbedringsarbejder kan gennemføres indenfor faste rammer, 3. at der ikke i den nuværende beskæftigelsessituation er grund til at betinge en eventuel tilskudsydelse af, at der ved arbejdet anvendes henvist arbejdskraft på bekostning af arbejdets rationalisering gennem maskinanvendelse, og 4. at en låneformidling fortrinsvis bør ske på anden måde end gennem statslån, der alene bør gives til fælles arbejder. Derimod har der ikke været enighed om finansieringsformen. Et flertal lægger vægt på, at en bevarelse af den gældende fortrinspanteretordning for grundforbedringslån gør det muligt fortsat at finansiere grundforbedrings arbejder gennem realkreditinstitutterne, herunder særlig kreditforeningerne, der har tilsagt deres medvirken ved en fortsat långivning på disse vilkår. Mindretallet henviser til Realkreditkommissionens henstilling om ophævelse af fortrinspanterettigheder i videst muligt omfang under henvisning til, at en sådan panteret kan virke begrænsende for den almindelige låneudmåling. Mindretallet foreslår derfor, at finansieringen sikres ved statsgaranti for grundforbedringslån med prioritet efter de værende lån, men indenfor 120 pct. af ejendomsværdien. Med hensyn til ydelse af tilskud er meningerne ligeledes delt. Flertallets argumenter for en fortsat tilskudsydelse er følgende: a. andre lande, særligt fællesmarkedslande, yder tilskud til tilsvarende arbejder, b. det er nødvendigt at overvinde den træghed, som den enkelte ejers beslutning om iværksættelse af et grundforbedringsarbejde er belastet med, og

9 c. det offentlige bevarer sit indseende med arbejdernes projektering og udførelse. Efter de beregninger, der er foretaget, vil tilskudet efter de gældende regler være omkring 40 pct. af samtlige udgifter, når et dræningsarbejde udføres med håndkraft, d. v. s. med anvendelse af henviste arbejdere (arbejdsløse). Et sådant arbejde vil kunne udføres ca. 25 pct. billigere ved anvendelse af maskine til de grovere dele af arbejdet, og tilskudet til et sådant arbejde vil normalt andrage omkring 22 pct. af samtlige udgifter. Flertallet foreslår, at tilskudet fastsættes til 20 pct. af de samlede udgifter uden begrænsning med hensyn til arten af den anvendte fremmede arbejdskraft, idet der dog ikke kan ydes tilskud til arbejdsydelsen af den pågældende ejer eller hans faste folk. Der skal dog være mulighed for i forbindelse med et forhøjet tilskud til henvist arbejdskraft at søge at formå landmanden til at anvende arbejdsløse, hvis det på et eller andet tidspunkt senere påny skulle blive nødvendigt med beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Et mindretal kan ikke gå ind for en fortsat tilskudsydelse. Det anfører, at der ikke er nationaløkonomiske grunde herfor, samt at der ikke længere kan henvises til, at grundforbedringsloven har et beskæftigelsesmæssigt sigte. Forsåvidt angår de enkelte foranstaltninger under grundforbedringsloven har udvalget særlig drøftet vanding. Et flertal mener, at vanding bør udgå, medens mindretallet henviser til, at vanding er en lige så god foranstaltning som andre grundforbedringsarbejder. Det særlige udvalg går ind for, at der fortsat bør være kontrol med grundforbedringsarbejder, at grundforbedringsudvalgene opretholdes, men dog som henstillet af Kreditforeningernes stående Fællesudvalg suppleres med en repræsentant for realkreditten, således som det var tilfældet i årene , og at afvandingskommissionernes behandling af grundforbedringssager bortfalder. Der er fremlagt to lovforslag, nemlig a) et forslag fra flertallet, i store træk med sammt område som hidtil og med opretholdelse af fortrinspanteret i forbindelse med privat lånefinansiering bortset fra statslån til fællesarbejder, samt 20 pct. tilskud til de samlede omkostninger og med mulighed for yderligere tilskud, hvis der anvendes henvist arbejdskraft, og b) et forslag fra mindretallet med finansiering gennem garanterede private lån med normal prioritetsstilling, eventuelt suppleret med tilskud som anført i det første forslag. ' I begge lovforslag er der indsat en ny bestemmelse om tilbagebetaling af tilskud, såfremt arealet inden 10 år overgår til anvendelse udenfor jordbruget. KOMMISSIONENS FORHANDLINGER Der er i kommissionen enighed om, at der bør opretholdes en grundforbedringslovgivning, der kan anvendes af det moderne landbrug og som kan forventes at bestå i en længere årrække under skiftende forhold, idet der fortsat vil være behov for kultivering - herunder også gennem omdræning - af væsentlige dele af landbrugsarealet. Overvejelserne har særlig berørt følgende emner: 1. Begrundelsen for en fortsat tilskudsydelse til grundforbedringsarbejder. 2. Størrelsen af grundforbedrings tilskud. 3. Omfanget af arbejdsydelser, der kan inddrages under tilskudsberegning. 9

10 4. Lånefinansieringens form. 5. Omfanget af foranstaltninger, der kan behandles efter grundforbedringslovgivningen. 1. Begrundelsen for en fortsat tilskudsydelse til grundforbedringsarbejder. Medens et flertal af kommissionen kan tiltræde de foran anførte begrundelser for en fortsat tilskudsydelse til grundforbedringsarbejder, bemærker et mindretal (P. Nyboe Andersen, Kurt Hansen og Fl. Tolstrup), at det af de af mindretallet i det særlige udvalg angivne grunde ikke kan anbefale, at der af statskassen ydes tilskud til udgifter til grundforbedringsarbejder. Et medlem (H. C. Toft) har givet udtryk for, at han principielt finder statstilskud til erhvervslivet betænkelige, men under hensyn til de herskende dårlige økonomiske vilkår i landbruget og på baggrund af de ringe beskæftigelsesmuligheder, som mange landkommuner frembyder, kan dette medlem dog tiltræde det vedføjede forslag I til grundforbedring. Når vilkårene for landbruget er væsentlig bedre og beskæftigelsen i landdistrikterne rettet op, bør de foreslåede statstilskud afvikles. Et andet mindretal (Carl Petersen) mener, at en tilskudsydelse til grundforbedringsarbejder alene kan finde sin begrundelse i beskæftigelsesmæssige interesser. Da sådanne forhold, som betingede indførelsen af grundforbedringslovgivningens tilskudsbestemmelser i 1933 ikke længere er til stede, bør denne tilskudsform nu ophøre og landbrugets organisationer henvises til at anvende midler hertil af en eventuel almindelig landbrugsstøtte fra statskassen. Et tredie mindretal (V. Heegaard) ønsker tilskudsydelse til grundforbedringsarbejder begrænset til arbejder, hvor der i videst muligt omfang anvendes arbejdskraft, der henvises til det pågældende arbejde af arbejdsanvisningsmyndighederne. Et fjerde mindretal (Thomas Christensen) foreslår, at grundforbedring og vandingsanlæg i henhold til det foreliggende lovforslag fremmes ved at give adgang til statslån til en rimelig rente. Derimod bør statstilskud ikke ydes. Det bemærkes endelig, at finansministeriets repræsentant har taget forbehold med hensyn til ydelse af tilskud og endvidere ønsker, at finansministeren inddrages i de ved fastsættelse af det særlige tilskud efter lovforslagets 9, stk. 2, forudsatte forhandlinger mellem landbrugsministeren og arbejdsministeren. 2. Størrelsen af grundforbedringsdlskud. Det er under kommissionens forhandlinger fremhævet, at der næppe som forudsat i det af det særlige udvalg fremlagte beregninger vil opnås nogen større besparelse i de samlede udgifter for et drænings arbejde ved maskinanvendelse fremfor ved håndkraft, når henses til, at arbejdet skal udføres på en sådan måde, at det kan godkendes af de tilsynsførende myndigheder. Under henvisning hertil mener det flertal af kommissionen, der efter det under 1 anførte kan gå ind for en fortsat tilskudsydelse, at tilskud til grundforbedringsarbejder fremtidig bør fastsættes til 25 pct. af de samlede udgifter. Eet medlem (H. Normann) mener dog at burde godkende det særlige udvalgs indstilling om 20 pct. tilskud. Medlemmerne Anders Andersen, Niels Eriksen, Albert Hansen, A. U. Juhl, Peter Larsen, A. Pilegaard Larsen, Kr. Nielsen, E. Mourier og H. C. Toft har ønsket tilføjet en bestemmelse om, at der for større vandløbsreguleringer kan ydes et højere tilskud til samtlige udgifter under henvisning til, at sådanne reguleringer ofte vil være en forudsætning for en senere detaildræning af de i reguleringen interesserede arealer. 3. Omfanget af arbejdsydelser, der kan inddrages under tilskudsberegning. Kommissionen har særlig drøftet det i den nævnte beretning anførte om, at de anlægs- 10

11 udgifter, hvoraf tilskud beregnes, ikke bør omfatte arbejdsydelse fra den pågældende ejer eller hans faste folk. Til støtte for dette standpunkt kan henvises til, at der med den foreslåede grundforbedringslov tilsigtes en videre anvendelse af maskiner særlig til den grovere del af jordarbejdet, at en indregning af egen arbejdsydelse vil kræve omfattende kontrolforanstaltninger med hensyn til beregning af arbejdsløn afhængig af jordbundsforhold o. s. v. samt at en tilstrækkelig god udførelse af et grundforbedringsarbejde må kræve, at der anvendes øvet mandskab til alle dele af arbejdet. For den modsatte opfattelse kan anføres, at en indregning vil tilstræbe den størst mulige udnyttelse af den til landbrugserhvervet knyttede arbejdskraft, at en beregning af eget arbejde må være mulig på tilstrækkeligt sikkert grundlag efter overslagets overenskomstmæssige priser, der godkendes af grundforbedringsudvalg og at en tilsvarende mulighed er gennemført i adskillige andre lande. Herefter har følgende medlemmer af kommissionen: Sv. Aistrup, P. Nyboe Andersen, V. Brorson, Thomas Christensen, Kurt Hansen, Viggo Heegaard, Fr. Heick, V. Hornslet, H. Normann, V. E. Pedersen, Carl Petersen, Karl Skytte, Mads Sig Steffensen, Fr. Teichert og N. Wermuth tiltrådt beretningens standpunkt om, at der ikke bør ydes statstilskud til eget arbejde. Følgende medlemmer: Anders Andersen, Johs. Dons Christensen, Niels Eriksen, Peter Jørgensen, A. U. Juhl, N. Kjærgaard, Peter Larsen, A. Pilegaard Larsen, E. Mourier, Kr. Nielsen, Kr. Skovgaard, Chr. Speggers, H. C. Toft, Fl. Tolstrup og Emanuel Vestbo, finder derimod, at eget arbejde bør indregnes som en tilskudsberettiget udgift. H. C. Toft har herved givet udtryk for som sin opfattelse, at tilskudsbeløb til eget arbejde skal indregnes i den pågældendes skattepligtige indkomst på linie med andre arbejdsskabte fortjenester. Medlemmerne Albert Hansen og Axel Sørensen har givet udtryk for, at anvendelse af maskiner fortrinsvis vil finde sted ved de større grundforbedringsarbejder, og at de mindre grundforbedringsarbejder ofte vil have vanskelighed ved at få arbejdet udført maskinelt; disse medlemmer finder derfor, at der alene bør være mulighed for at lade statstilskud omfatte ejerens eget arbejde for de mindre gmndforbedringsarbejders vedkommende og under betryggende kontrol. 4. Lånefinansieringens form. Under forhandlingerne i arbejdsudvalget og kommissionen har man indgående drøftet spørgsmålet om formen for lånefinansiering af udgifterne til grundforbedringsarbejder. Det er i kommissionen den overvejende opfattelse, at der fortsat i lovgivningen bør være særlige regler for lettelse af finansieringen af gmndforbedringsarbejder, medens der med hensyn til finansieringsformen ligesom i det særlige udvalg har gjort sig forskellige opfattelser gældende. Et flertal af kommissionens medlemmer kan gå ind for, at almindelige grundforbedringsarbejder fortsat finansieres ved fortrinsprioriterede lån ydet af private kreditinstitutter. Der er iøvrigt afgivet forskellige idéindstillinger vedrørende de fremlagte lovforslag og om andre muligheder for en passende finansiering, således som det fremgår af kommissionens forslag nedenfor. 5. Omfanget af foranstaltninger, der kan behandles efter grundforbedringslov giv - ningen Der er i kommissionen enighed om, at det særlige udvalgs forslag til en afgrænsning af grundforbedring indenfor jordbruget kan tiltrædes. Et flertal indenfor kommissionen mener, at udførelse af vandingsanlæg fortsat bør behandles efter grundforbedringslovgivningen, dog kun for de faste deles vedkommende, således som hidtil praktiseret, medens et mindretal (Sv. Aistrup, P. Nyboe Andersen, Kurt Hansen, V. Hornslet, V. E. Pedersen, 11

12 Kr. Skovgaard og Fl. Tolstrup) mener, at vanding bør udgå som en foranstaltning efter grundforbedringsloven. Kommissionens forslag. På grundlag af de stedfundne forhandlinger og med henvisning til foranstående bemærkninger anbefaler et flertal af kommissionens medlemmer (samtlige medlemmer med undtagelse af P. Nyboe Andersen, Ths. Christensen, Kurt Hansen, V. Heegaard, Carl Petersen, Kr. Skovgaard og Fl. Tolstrup) det vedføjede forslag I til lov om grundforbedring, men således at dette flertal, dog med undtagelse af H. Normann, indstiller, at tilskudssatsen efter lovforslagets 9, stk. 1, fastsættes til 25 pct. Et mindretal (Kurt Hansen og Carl Petersen) kan give tilslutning til forslag I, men således at forslagets bestemmelser om ydelse af statstilskud udgår. Et mindretal (V. Heegaard) kan give tilslutning til forslag I, men således at statstilskud kun ydes, når der til grundforbedringsarbejderne benyttes anvist eller henvist arbejdskraft. Et mindretal (P. Nyboe Andersen, Kr. Skovgaard og Fl. Tolstrup) går ind for det vedføjede forslag II. For P. Nyboe Andersens og Fl. Tolstrups vedkommende dog således, at forslagets bestemmelser om ydelse af statstilskud udgår. Et mindretal (Ths. Christensen) foreslår, at grundforbedring og vandingsanlæg i henhold til det foreliggende lovforslag fremmes ved at give adgang til statslån til rimelig rente. Derimod bør statstilskud ikke ydes. Finansministeriets repræsentant har taget forbehold med hensyn til ydelse af tilskud og ønsker endvidere indføjet, at finansministeren inddrages i de ved fastsættelse af det særlige tilskud efter lovforslagets 9, stk. 2, forudsatte forhandlinger mellem landbrugsministeren og arbejdsministeren. Medlemmerne Sv. Aistrup, V. Hornslet, Kurt Hansen, V. E. Pedersen, Kr. Skovgaard, Fr. Teichert og Fl. Tolstrup ønsker ikke vanding medtaget under grundforbedringslovens bestemmelser. Erhvervsrådet for Gartneri og Frugtavl (A. Stauning), der har deltaget i forhandlingerne, tiltræder flertallets indstilling, herunder at vanding medtages under grundforbedringslovens bestemmelser. Idet henvises til det i det foranstående anførte afgiver kommissionen hermed denne betænkning til landbrugsministeriet. København, den 12. marts Sv. Aistrup V. Brorson Niels Eriksen Viggo Heegaard A. U.Juhl A. Pilegaard Larsen Kr. Nielsen Carl Petersen Chr. Speggers Fr. V. Teichert Emanuel Vestbo Anders Andersen Johs. Dons Christensen Albert Hansen Fr. Heick Peter Jørgensen Peter Larsen H. Normann Kr. Skovgaard M. Sig Steffensen H. C. Toft N. Wermuth P. Nyboe Andersen Ths. Christensen Kurt Hansen Vald. Hornslet N. Kjærgaard E. Mourier V. E. Pedersen Karl Skytte (formand) Axel Sørensen Fl. Tolstrup V. S. Begtorp Sv. Lorenzen 12

13

14

15 REDEGØRELSE FOR GRUNDFORBEDRINGSLOVGIVNINGEN BILAG

16

17 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over det i redegørelsen optagne tabelmateriale 18 Kap. I: Indledning. Udvalgets beretning 19 Kap. II: Oversigt over udviklingen 21 a. Grundforbedringslovgivningens formål 21 b. Grundforbedringsarbejdets omfang 22 Kap. III: Lovgivningens særregler 25 a. Fortrinspanteretten 25 b. Statslån 27 c. Andre lån 30 d. Tilskudsreglerne 31 e. Afdragsfrihed 33 f. Grundforbedringsudvalg, tilsyn m. v 34 g. Afvandingskommissionerne 37 h. Maskinanvendelse ved grundforbedringsarbejder 39 i. Statens medvirken ved grundforbedringsarbejder i andre lande 44 Kap. IV: Rentabilitetskravet 46 a. Dræningsarbejder 47 b. Vanding 51 c. Mergling og kalkning 55 d. Kultiveringsarbejder 55 Kap. V: Grundforbedringsarbejdernes beskæftigelsesmæssige betydning 58 Kap. VI: Den samfundsøkonomiske vurdering af grundforbedringsarbejder 65 Kap. VII: Resumé. Udvalgets overvejelser og indstilling. Ændringsforslag til grundforbedringsloven 70 Bilag 1: Oversigt over grundforbedringslove 85 Bilag 2: Vejledende retningslinier for udarbejdelse af planer med beskrivelse og overslag m. v. for dræningsarbejder under grundforbedringsloven 86 Bilag 3: Vejledende retningslinier for udarbejdelse af planer med beskrivelse og overslag m. v. for mekaniske vandingsanlæg under grundforbedringsloven 88

18 Tabel 1: Fig. 1: Fig. 2: Tabel 2: Tabel 3: Tabel 4: Tabel 5: Tabel 6: Tabel 7: Tabel 8: Oversigt over det i redegørelsen optagne tabelmateriale m. v. Grundforbedring i tiden Samlet drænet areal Den årsvise dræningsvirksomhed Afvandingstilstanden i forskellige europæiske lande 24 Oversigt over vilkårene for statslån og tilskud til grundforbedringsarbejder.. 28 Grundforbedringslån - og tilskud af statskassen i årene 1933/ / Grundforbedringslån - og tilskud af statskassen i årene 1941/ / Afviklingen af statslån til grundforbedring 30 Udlån på grundlag af Danske Landkreditforeningers fælles kasseobligationer til berigtigelse af grundforbedringslån 31 Beregning af statstilskud i forbindelse med statslån til grundforbedring (bortset fra kalkning) 33 Omkostninger, tilskud og lodsejerandel pr. ha for dræningsarbejde 45 Omkostninger i gennemsnit pr. ha ved dræning udført af hedeselskabet 47 Oversigt over udenlandske rentabilitetsundersøgelser 49 Udbytte i hollandsk forsøg med konstant vandstand 50 Udbytte i hollandsk forsøg ved forskellig vandstand 50 Årlige afskrivningsbeløb over varierende åremål med forskellig anlægsudgift. Udgift omregnet til kornmængde efter varierende priser 52 Vanding i sædskifteforsøg ved St. Jyndevad Vandtilførsel og merudbytte i gennemsnit pr. år 54 Vandingsforsøg ved St. Jyndevad Merudbytte for den tilførte gødning, 100 f. e. pr. ha og år 54 Oversigt over de efter grundforbedringsloven udførte vandingsanlæg 54 Merudbytte, omkostninger og nettoudbytte ved vanding 56 Oversigt over udgifter, herunder til arbejdsløn, samt statstilskud og antal arbejdstimer ved grundforbedring / Arbejdsmændenes beskæftigelsesforhold samt beskæftigelsen ved grundforbedring 60 Antal ledige arbejdsmænd og beskæftigede ved grundforbedring 61 Sommer- og vintergennemsnit af beskæftigelse ved grundforbedring 62 Sommer- og vinterbeskæftigelse ved grundforbedring 63 Landbrugets bruttoinvesteringer i årets priser Foderforbrugets fordeling på udenlandsk og dansk foder 68

19 Kapitel I. INDLEDNING. UDVALGETS BERETNING Til Landbokommissionen af Ved skrivelse af 9. juli 1962 nedsatte landbokommissionen nærværende udvalg med den opgave at foretage en undersøgelse og almindelig vurdering af afvandingsarbejders rentabilitet og til kommissionen at afgive beretning og indstilling, og hvis opgaver iøvrigt skulle være 1. at fremskaffe en samlet oversigt over udførte arbejder under grundforbedringsloven og landvindingsloven fra disse loves vedtagelse og indtil udgangen af sidste finansår, 2. at fremkomme med en vurdering af den økonomiske betydning under vekslende erhvervsøkonomiske vilkår af de foranstaltninger, der sammenfattes under betegnelsen grundforbedring og landvinding, d. v. s. afvanding (ved dræning og vandløbsregulering samt pumpning), vanding, rydning, kultivering, mergling og gødskning og endelig tørlægning af vandarealer (ferskvandssøer eller arealer af søterritoriet). I forbindelse med vurderingen bør der fremlægges såvel landøkonomiske som nationaløkonomiske rentabilitetsberegminger for enkelte karakteristiske landvindings- og grundforbedringsopgaver, 3. at foretage en vurdering af begrundelsen for en fortsat lovgivning om tilskud og låneydelse på dette område fra det offentlige samt af en sådan lovgivnings indpasning i det danske erhvervslivs produktionsvilkår både landbrugsmæssigt set og som led i landets samlede investeringsprogram, sådan som det kan tænkes, at vilkårene vil forme sig i de kommende år, når der tages hensyn til dansk tilslutning til fællesmarkedet, 4. at fremkomme med forslag til retningslinier for en revision af grundforbedringsloven og landvindingsloven. Udvalget har haft følgende sammensætning: Departementschef V. Hornslet, Landbrugsministeriet, formand, direktør Fr. Heick, Det danske Hedeselskab, professor, dr. agro. H. C. Aslyng, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, professor K. Skovgaard, Den kgl. Veterinærog Landbohøjskole, forstander Johs. Ridder, Det landøkonomiske Driftsbureau, professor., cand. polit. Poul Milhøj, Handelshøjskolen i København, ekspeditionssekretær C. Flensborg, Fiskeriministeriet, kontorchef Chr. Lund, Arbejdsministeriet, og professor, dr. phil. R. Spärck, Naturfredningsrådet. I udvalgets møder har desuden deltaget kontorchef Chr. Gulmann, Landbrugsministeriet, og civilingeniør B. S. Andersen, Statens Landvindlngsudvalgs Ingeniørkontor. Fuldmægtig Sv. Lorenzen, Landbrugsministeriet, har fungeret som sekretær for udvalget. Udvalgets drøftelser har fundet sted i 8 møder, nemlig den 18. juli 1962, hvor man drøftede tilrettelæggelsen af det af Landbokommissionen ønskede undersøgelsesarbejde, samt den 20. august 1963, den 3. sep- 19

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget

Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget Landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget A klagede over, at landbrugsministeren havde ændret hidtidig praksis ved som landbrugsministeriets repræsentant i jordlovsudvalget at udpege en person,

Læs mere

LANDBOKOMMISSIONEN AF 1960

LANDBOKOMMISSIONEN AF 1960 BETÆNKNING afgivet af LANDBOKOMMISSIONEN AF 1960 Fjerde del OM LANDVINDING M. M. BETÆNKNING NR. 410 1966 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommissionens undersøgelser af landvindingslovgivningen 5 Kommissionens forhandlinger

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere. (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere. (Udvidelse af medlemskredsen til andre end jordbrugere mv. Fødevareministeriet 2. afdeling, 3. kontor Sagsnr: 12.317 Den 11. august 2008 JER/ Forslag til Lov om ændring af lov om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere (Udvidelse af medlemskredsen til andre end

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes

Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn Henstillet til skattedepartementet at undergive en sag om arveafgiftsnedsættelse til Landsforeningen Forsøgsdyrenes Værn en fornyet vurdering.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom

Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Behandling af sag om erhvervelse af mere end én landbrugsejendom Ikke fundet grundlag for at kritisere, at statens jordlovsudvalg i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om erhvervelsestilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse

Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse Udtalt, at landbrugsministeriet i en sag om dispensation fra kravet om landbrugsuddannelse som betingelse for erhvervelse af en landbrugsejendom burde have

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse

Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Nedsættelse af bevilget ungdomsydelse Henstillet til amtsankenævnet for Vejle amt at undergive to sager vedrørende spørgsmålet om nedsættelse af bevilgede ungdomsydelser en fornyet behandling. Sagerne

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord

Bekendtgørelse om behandling af sager efter kapitel 4 om værditabsordningen for boligejere m.v. i lov om forurenet jord BEK nr 1174 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7909-00020 Senere ændringer

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget L 81 Bilag 1 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 L 81 Bilag 1 Offentligt Sagsnr.: 181.77M.351 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling December 2015 Høringsnotat Forslag til lov om ændring af lov om Sydslesvigudvalget

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte

Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte Forslag til lov om ændring af lov om mediestøtte (Tilskud til nyhedsmedier i grænselandet) 1 I lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter el.lign.":

Læs mere

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør.

1 1 FEB. 3. Der ansøges endvidere om tilladelse til at måtte spule den bestående rørledning som vist i bilag A og eventuelt udskifte defekte rør. INDGÅET 1 1 FEB. Hedensted Kommune Snaptun den Til Borgmester Kirsten Therkelsen Vedr. cykelsti Snaptun-Glud og opfyldning af jord i min eng. I forbindelse med telefonisk samtale med Mariane Søgård Jensen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S

Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Vedtægter Vedtægter for Realkredit Danmarks A/S Gældende fra 9. august 2012 Selskabets navn og formål. 1 Selskabets navn er Realkredit Danmark A/S. Selskabet har binavnene Den Danske Kreditforening A/S

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder

Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder 1 FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 4. maj 2005 Personalejuridisk Kontor J.nr. 03-204-42 Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med de færøske myndigheders overtagelse af sager

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Udkast. 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i lovtidende.

Udkast. 2. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i lovtidende. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 37 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 10. november 2005 Udkast Forslag til lov om ophævelse af lov hvorved Regjeringen bemyndiges til at meddele "den

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt

Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Socialudvalget L 80 - Bilag 18 Offentligt Folketingets Socialudvalg, Folketinget, Christiansborg, 1240 København K. Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

"Hemmelig" ransagning.

Hemmelig ransagning. - 99 Såfremt der er grundlag for mistanke om, at konvolutten indeholder andet end de fra ransagning undtagne meddelelser, må politiet imidlertid kunne foretage en foreløbig beslaglæggelse af konvolutten

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1

Geodatastyrelsen. Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 Geodatastyrelsen Vejledning om anvendelse af uskadelighedsattest 1 1. Generelle regler Denne vejledning knytter sig til reglerne i 20, stk. 1, 1. pkt., i udstykningsloven (lovbekendtgørelse nr. 494 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1)

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. 1) BEK nr 1436 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til

Læs mere

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993.

Over institutionens aktiver og passiver ved stiftelsen udarbejdes status (åbningsstatus) pr. I. august 1993. Vedtægter for den selvejende institution Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland. l Studenterkurset & Kostskolen i Sønderjylland er en selvejende institution medhjemsted i Nørre-Rangstrup Kommune,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Løntilskud til private arbejdsgivere) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008, som

Læs mere

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

Forslag. Lov om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder 2008/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Personalestyrelsen, j.nr. 07-231-1 Fremsat den 5. februar 2009 af finansministeren (Lars

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Resumé: Statsforvaltningen fastsat som vilkår for Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden af Strandparken I/S, at de to kommuner

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen

Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen Skatteudvalget L 98 - O Obligation - blåstemplet - regulering af indfrielsessummen SKM-nummer Myndighed SKM2005.140.LR Ligningsrådet Dokumentets dato 15. marts 2005 Dato for offentliggørelse 29. marts

Læs mere

Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse

Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse Tilbagekaldelse af udstykningstilladelse Adgangen til at tilbagekalde et tilsagn om, at en udstykning ville kunne godkendes. FOB nr. 80.552 (J. nr. 1980-312-54). Landboforeningen A klagede for gårdejer

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39)

Hermed sendes i 5 eksemplarer bemærkninger til henvendelser af 5., 7., 8. og 14. december 2007 fra Klaus Vilner. (L 13 bilag 29, 33, 36 og 39) J.nr. 2007-611-0004 Dato: 20. december 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13- Forslag til Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Forretningsorden for Hørsholm Kommune

Forretningsorden for Hørsholm Kommune Forretningsorden for Hørsholm Kommune November 2001 Indholdsfortegnelse 1 Kapitel I... 1 1.1 Kommunalbestyrelsens møder... 1 2 Kapitel II... 1 2.1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål.

Energistyrelsen udtaler sig ikke om konkrete og/eller verserende sager, men kan udtale sig vejledende om principielle spørgsmål. Vejledende udtalelse Kontor/afdeling Center for Forsyning/Vand Dato 15. december 2016 J nr. 2016-10286 /TJA/MLS/CVMA Vejledende udtalelse vedrørende reglerne for medfinansieringsprojekter Forsyningssekretariatet

Læs mere

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet

Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Kontakt til børn, der er anbragt uden for hjemmet Henstillet til socialministeren i overvejelser om en eventuel ændring af bistandslovens regler om døgnpleje at inddrage nogle spørgsmål vedrørende de gældende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG FOR PH.D.-AFHANDLINGER Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences april 2014 Indhold Regelgrundlaget... 1 Krav til ph.d.-afhandlingen... 1 Bedømmelsesudvalgets

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere